Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 20.02.2019. - 18.02.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada 13. februāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā".
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.70

Rēzeknē 2013.gada 20.decembrī (prot. Nr.19, 34.p.)
Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.panta pirmo daļu un 25.2 panta piekto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 6.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās
" 27., 29., 30. un 30.1punktu
(Grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 53; 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 20.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimene – vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas, kuras saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli;

2.2. darbspējīgā persona – persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas, kurām ir noteikta invaliditāte, un personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē.

(Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

4. Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi:

4.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

4.2. ēdināšanas pabalsts;

4.3. pabalsts krīzes situācijā;

4.3.1 (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23);

4.4. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23);

4.5. dzīvokļa pabalsts;

4.5.1 (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23);

4.6. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23);

4.7. pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam;

4.7.1 dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;

4.8. pabalsts audžuģimenei;

4.8.1 pabalsts aizbildnim;

4.9. pabalsts adoptētājam.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 53; 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

II. Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

5. Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus piešķir Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" (turpmāk – Pārvalde).

6. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību ir ģimenēm vai personām, kuras faktiski dzīvo un kurām dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

7. Pārvaldes sociālā darba speciālists pēc nepieciešamības pārbauda palīdzības pieprasītāja dzīves apstākļus un sastāda noteikta parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu, ko paraksta abas puses.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

8. Pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir tiesības pieņemt lēmumu par nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalsta atgūšanu.

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

9. Garantētā minimālā ienākumu līmenis ir:

9.1. darbspējīgai personai – vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika periodā valstī noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni;

9.2. bērnam līdz 18 gadu vecumam – 100 euro mēnesī;

9.3. daudzbērnu ģimenes bērnam līdz 18 gadu vecumam – 128 euro mēnesī;

9.4. personai, kura sasniegusi valstī noteikto pensijas vecumu, personai ar invaliditāti, kā arī personai, kura saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – 128 euro mēnesī;

9.5. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23).

(Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā, kas grozīta ar 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

10. Pabalsts tiek piešķirts, ievērojot normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību.

11. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

IV. Ēdināšanas pabalsts

12. Ēdināšanas pabalstu piešķir:

12.1. ēdināšanas pakalpojuma (pusdienu) apmaksai skolēniem, kuri mācās no 5.klases līdz 9.klasei vispārizglītojošajās skolās, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts;

12.2. ēdināšanas pakalpojuma apmaksai audzēknim, kurš apgūst pirmskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

12.3. ēdināšanas nodrošināšanai trūcīgām personām.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

13. Ēdināšanas pabalstu 100% apmērā no maksas par pusdienām skolēniem ir tiesības saņemt:

13.1. trūcīgai ģimenei;

13.2. maznodrošinātai ģimenei.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

14. Ēdināšanas pabalstu 100% apmērā no izdevumu maksas ēdināšanas pakalpojuma apmaksai audzēknim, kurš apgūst pirmskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ir tiesības saņemt:

14.1. līdz 11 mēnešiem gadā - trūcīgai ģimenei;

14.2. līdz 11 mēnešiem gadā – maznodrošinātai ģimenei.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 53; 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

15. Ēdināšanas pabalsts saskaņā ar saistošo noteikumu 12.1. un 12.2. punktu tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

16. Ēdināšanas pabalsts trūcīgām personām tiek piešķirts natūrā:

16.1. pusdienu – karstas zupas veidā - visa gada garumā darba dienās;

16.2. ēdināšanas veidā – Lieldienu periodā un Ziemassvētku periodā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā ēdināšanas pabalsta saņemšanas vietu un saistošo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minētā pabalsta saņemšanas laiku nosaka Pārvaldes vadītājs ar rīkojumu. Par ēdināšanas pabalsta saņemšanas vietu un laiku paziņo, ievietojot informāciju Rēzeknes pilsētas domes mājas lapā internetā www.rezekne.lv.

18. Lai saņemtu šo noteikumu 12.3. punktā minēto pabalstu trūcīgām personām jāuzrāda ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

19. Lai saņemtu šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā noteikto pabalstu tā pieprasītājs iesniedz Pārvaldē:

19.1. rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Pārvaldei atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;

19.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

V. Jaungada svētku pabalsts

(Nodaļa svītrota ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

20. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

21. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

22. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

23. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

VI. Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

24. Pašvaldība, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt personai (ģimenei) vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

25. Par stihisku nelaimi šo noteikumu izpratnē uzskatāms ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c. Par iepriekš neparedzamiem apstākļiem uzskatāmi tādi apstākļi vai notikumi, kurus persona iepriekš nevarēja paredzēt un novērst.

(Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

26. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā līdz 500 euro apmērā ir tiesības piešķirt Pārvaldei. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā, kura apmērs pārsniedz 500 euro, piešķir ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

27. Pabalsta apmērs:

27.1. stihiskas nelaimes (katastrofas) un citas nelaimes gadījumā pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā radītā zaudējuma sekas;

27.2. citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz 100 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

28. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, norādot nepieciešamā pabalsta apmēru, un pievienojot atbilstošus, krīzes situāciju raksturojošus dokumentus (čekus, kvītis, kurās norādīts personas kods).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

29. Pabalstu piešķir, ja sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

VI.1 Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļa svītrota ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

29.1 (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

29.2 (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

29.3 (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

VII. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

(Nodaļa svītrota ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

30. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

31. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

32. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

33. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

34. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

VIII. Dzīvokļa pabalsts

35. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais palīdzības pabalsts, kuru piešķir, lai sniegtu atbalstu:

35.1. siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai;

35.2. cietā kurināmā iegādei,

35.3. daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

35.4. aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

36. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai ir tiesības saņemt:

36.1. trūcīgai ģimenei (personai);

36.2. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 30.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3);

36.3. maznodrošinātai ģimenei vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai personai;

36.4. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.53).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.53; 30.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

37. Dzīvokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei ir tiesības saņemt:

37.1. trūcīgai ģimenei (personai);

37.2. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 30.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3);

37.3. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.53);

37.3.1 maznodrošinātai ģimenei vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai personai.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.53; 30.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

38. Dzīvokļa pabalstu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai ir tiesības saņemt:

38.1. trūcīgai ģimenei (personai);

38.2. maznodrošinātai ģimenei (personai), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 240 euro.

(Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošo noteikumu Nr. 53 redakcijā, kas grozīta ar 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

38.1 Dzīvokļa pabalstu aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai ir tiesības saņemt:

38.11. trūcīgai ģimenei (personai);

38.12. maznodrošinātai ģimenei (personai), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 240 euro.

(Rēzeknes pilsētas domes 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

39. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt vienu reizi gadā (no kārtējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim),

39.1. par īpašumu, kurā dzīvo dzīvokļa pabalsta pieprasītājs (visi ģimenes locekļi vai atsevišķi dzīvojoša persona);

39.2. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 53);

39.3. par īpašumu, kurš pieder dzīvokļa pabalsta pieprasītājam vai tā lietošanas tiesības tā ieguvusi uz cita likumiskā vai līgumiskā pamata.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

40. Dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai apmērs:

40.1. trūcīgām ģimenēm (personām):

40.1.1. ģimenei vai personai bez bērniem 328 euro;

40.1.2. ģimenei ar bērniem 400 euro;

40.1.3. daudzbērnu ģimenei ar trim un vairāk bērniem 450 euro.

40.2. Maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, ja personai vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir:

40.2.1. līdz 200 euro mēnesī, ir 250 euro;

40.2.2. no 201 euro mēnesī, ir 224 euro.

40.3. Maznodrošinātai ģimenei, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti apmērs, ja uz vienu ģimenes locekli vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir:

40.3.1. līdz 200 euro mēnesī, ir 200 euro;

40.3.2. no 201 euro mēnesī, ir 185 euro.

40.4. Maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai, ja ģimene (persona) nav atzīta par trūcīgu, ir:

40.4.1. ģimenei vai personai bez bērniem 240 euro;

40.4.2. ģimenei ar bērniem 300 euro.

40.5. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 53; 30.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

41. Dzīvokļa pabalsta cietā kurināmā iegādei apmērs:

41.1. trūcīgām ģimenēm (personām) ir 129 euro;

41.2. maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, ir 129 euro;

41.3. maznodrošinātai ģimenei, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, ir 100 euro;

41.4. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.53);

41.4.1 maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai, ja ģimene (persona) nav atzīta par trūcīgu, ir 80 euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.53; 30.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

42. Dzīvokļa pabalsta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai apmērs:

42.1. trūcīgām ģimenēm (personām) ir 120 euro;

42.2. maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai ir 70 euro.

(Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošo noteikumu Nr.53 redakcijā)

42.1 Dzīvokļa pabalsta aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai apmērs:

42.11. trūcīgām ģimenēm (personām) ir 40 euro;

42.12. maznodrošinātai ģimenei (personai) ir 20 euro.

(Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā, kas grozīta ar 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

43. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dzīvojamās telpas lietošanā vai īpašumā esošai daļai.

44. Dzīvokļa pabalstu piešķir un izmaksā, pamatojoties uz ģimenes (personas) iesniegumu un izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

44.1 Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai nav tiesību saņemt, ja ģimenei (personai) ir pārmaksa par minētajiem pakalpojumiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

45. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un apsaimniekošanas izdevumu segšanai tiek izmaksāts pārskaitot to attiecīgā pakalpojuma sniedzējam. Dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei tiek pārskaitīts uz klienta vai pakalpojuma sniedzēja kontu vai izmaksāts skaidrā naudā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

45.1 Dzīvokļa pabalstu nav tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, kurš saņem saistošo noteikumu IX.1 nodaļā noteikto dzīvokļa pabalstu, kā arī ģimenei, kuras sastāvā ir šāds bērns.

(Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošo noteikumu Nr.53 redakcijā)

VIII.1 Pabalsts dokumentu noformēšanai

(Nodaļa svītrota ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

45.2 (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

45.3 (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

45.4 (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

IX. Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

46. Pārvalde piešķir bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Rēzeknes bāriņtiesa, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, pabalstus saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām sociālajām garantijām.

47. Bērnam, kurš ir ievietots internātskolā un kuram nav iecelts aizbildnis, Pārvalde katru mēnesi izmaksā pabalstu personiskiem izdevumiem. Izmaksāto līdzekļu apmērs ir 15 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.

48. Līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai pilngadību sasniegušajam bērnam Pārvalde izmaksā pabalstu ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai. Pārvalde sedz dzīvojamās telpas īres līgumā norādīto summu, tas ir, dzīvojamās telpas īres maksu.

49. Šo noteikumu 48. punktā minēto pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam:

49.1. ir tiesības saņemt līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai, ja viņš ir reģistrējies Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes palīdzības reģistrā;

49.2. nav tiesības saņemt, ja viņam ir bijusi iespēja iepazīties ar vismaz trīs dažādu dzīvošanai derīgu izīrējamo dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet viņš no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteicies vai arī nav sniedzis Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei atbildi pa saņemtajiem piedāvājumiem.

50. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.

51. Pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

52. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, Pārvalde viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

53. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, Pārvalde viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

54. Lai saņemtu šo noteikumu 48. punktā noteikto pabalstu bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, iesniedz Pārvaldēs dzīvojamās telpas īres līguma kopiju.

54.1 Noteikumu 48., 52. un 53. punktā noteikto pabalstu piešķir, sākot ar mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

55. Tiesības uz šajā nodaļā noteiktajām sociālajām garantijām pilngadību sasniegušam bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

56. Pabalsts tiek izmaksāts pārskaitot uz klienta kontu vai skaidrā naudā.

IX.1 Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošo noteikumu Nr.53 redakcijā)

56.1 Dzīvokļa pabalstu dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu (par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu) segšanai ir tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai.

56.2 Ja dzīvojamo telpu lieto ģimene, kas sastāv no bērniem bāreņiem vai bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērniem.

56.3 Dzīvokļa pabalstu piešķir uz trīs mēnešiem, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

56.4 Dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai izmantojami šādi normatīvie izdevumi:

56.4 1. Īres maksa:

56.4 1.1. atbilstoši īres līgumā norādītajai īres maksai un izīrētājai platībai, bet ne vairāk kā 2,50 euro par 1 m2 un 32 m2;

56.4 1.2. ja dzīvokļa pabalsts tiek pieprasīts par dzīvojamo telpu, kura ir klienta atsevišķi dzīvojošu radinieku (līdz otrajai radniecības pakāpei) vai to laulāto īpašumā vai lietošanā un starp klientu un dzīvojamās telpas īpašnieku ir noslēgts īres vai apakšīres līgums, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, netiek ņemta vērā līgumā noteiktā īres maksa;

56.4 2. Nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām:

56.4 2.1. tiek aprēķināti atbilstoši izīrētājai platībai vai, ja tiesības lietot dzīvojamo telpu ir uz cita pamata, tad atbilstoši lietotajai platībai, bet ne vairāk kā par 32 m2;

56.4 2.2. ja dzīvojamā telpa atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – 0,40 euro par 1 m2;

56.4 2.3. ja dzīvojamā telpa atrodas viena dzīvokļa mājā – 0,32 euro par 1m2;

56.4 3. izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšana, ūdens, gāze, kanalizācija un asenizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana) – 55 euro, saistošo noteikumu 56.2 punktā noteiktajā gadījumā – papildus par katru personu – 30 euro.

56.5 Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts summējot 56.4 punktā noteiktos izdevumus, izņemot šādus gadījumus:

56.5 1. ja saskaņā ar īres līgumu īres maksā ir ietverti 56.4 2. vai 56.4 3.punktā norādītie izdevumi, tad dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši īres līgumā noteiktajai īres maksai, bet ne vairāk kā 56.4 1. un 56.4 2. vai 56.4 1. un 56.4 3.punktā norādīto normatīvo izdevumu summa;

56.5 2. ja saskaņā ar īres līgumu īres maksā ir ietverti 56.4 2. un 56.4 3.punktā norādītie izdevumi, tad dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši īres līgumā noteiktajai īres maksai, bet ne vairāk kā 56.4 1., 56.4 2. un 56.4 3.punktā norādīto normatīvo izdevumu summa.

56.6 Bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ir pienākums izlietot dzīvokļa pabalstu dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu (par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu) segšanai un pēc Pārvaldes pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas apliecina ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu veikšanu.

56.7 Ja Pārvalde, konstatē, ka bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības neveic ar telpas lietošanu saistītos maksājumus, Pārvaldei ir tiesības atteikt dzīvokļa pabalsta piešķiršanu uz trīs mēnešiem.

56.8 Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, iesniedz Pārvaldē:

56.8 1. iesniegumu;

56.8 2. dokumentu, kas apliecina viņa tiesības lietot dzīvojamo telpu (pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata) un lietotās dzīvojamās telpas platību;

56.8 3. dokumentus, kas apliecina ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu veikšanu, kopijas (uzrādot oriģinālu) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi.

X. Pabalsts audžuģimenei

57. Tiesības saņemt pabalstu ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Pārvaldi līgumu.

58. Pabalsti audžuģimenei:

58.1. pabalsts bērna uzturam, veselības aprūpei un izglītības ieguves atbalstam ir 258 euro mēnesī;

58.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 100 euro mēnesī.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

59. Pabalsts tiek izmaksāts pārskaitot uz klienta kontu vai skaidrā naudā.

X1. Pabalsts aizbildnim

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošo noteikumu Nr.53 redakcijā)

59.1 Pabalstu aizbildnim par katru aizbildnībā esošu bērnu līdz viņa pilngadības sasniegšanai piešķir Pārvalde, pamatojoties uz Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu un aizbildņa iesniegumu.

59.2 Pārvalde pabalstu piešķir 100 euro aizbildnim mēnesī par katru bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī, sākot ar mēnesi, kurā saņemts aizbildņa iesniegums.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

59.3 Pabalsts tiek piešķirts arī par bērniem, kuri pēc Rēzeknes bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu pastāvīgi dzīvo un ir deklarēti savu aizbildņu dzīvesvietās citās administratīvajās teritorijās.

59.4 Pārvalde ir tiesīga pieprasīt aizbildnim iesniegt pārskatu par pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

XI. Pabalsts adoptētājam

60. Pārvalde izmaksā adoptētājam, atbilstoši laika posmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē audžuģimenei piešķirto pabalstu bērna uzturam vai Pārvaldes Bērnu sociālajam pakalpojumu centram piešķirto uzturnaudu, kuras apmēru nosaka Pārvaldes vadītājs, atbilstoši bērna ēdināšanas izmaksām Bērnu sociālo pakalpojumu centrā.

61. Pabalsts tiek izmaksāts pamatojoties uz Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu par bērna aprūpes kārtību, pārskaitot uz klienta kontu vai skaidrā naudā.

XII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

62. Pārvaldes pieņemto lēmumu par trūcīgas ģimenes (personas) statusa un/vai pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību klients Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

63. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto aktu vai faktisko rīcību klients Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XIII. Noslēguma jautājumi

64. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošie noteikumi Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2009., Nr.205).

65. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs
20.02.2019