Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Rēzeknē 2015.gada 3.decembrī (prot. Nr.74, 2.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo,
ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.panta pirmo daļu un
25.2 panta piekto daļu, Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"
3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību"
6.punktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu, Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30. un 30.1punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.252) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2.Ģimene šo saistošo noteiktumu izpratnē ir vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas, kuras saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli."

1.2. Papildināt noteikumus ar 4.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.1 pabalsts krīzes situācijā;"

1.3. Papildināt noteikumus ar 4.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5.1 pabalsts dokumentu noformēšanai;"

1.4. Aizstāt 7.punktā vārdus "sociālais darbinieks" ar vārdiem "sociālā darba speciālists".

1.5. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Garantētā minimālā ienākumu līmenis ir:

9.1. darbspējīgai personai - vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika periodā valstī noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni;

9.2. bērnam līdz 18 gadu vecumam - 100 euro mēnesī;

9.3. daudzbērnu ģimenes bērnam līdz 18 gadu vecumam - 128 euro mēnesī;

9.4. vecuma pensijas saņēmējam, kurš sasniedzis valstī noteikto pensijas vecumu, vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam - 128 euro mēnesī;

9.5. atsevišķi dzīvojošam invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kura apgādībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam - 128 euro mēnesī."

1.6. Aizstāt 12.1.apakšpunktā vārdus "no 3.klases" ar vārdiem "no 5.klases".

1.7. Aizstāt 16.1. apakšpunktā vārdu "karsta" ar vārdu "karstas".

1.8. Papildināt 19.1.apakšpunktā aiz vārdiem "pilngadīgas" ar vārdiem "personas".

1.9. Aizstāt 19.2. apakšpunktā vārdu "aktā" ar vārdu "aktos".

1.10. Aizstāt 20.punktā skaitli un vārdus "12 gadu vecumam" ar skaitli un vārdiem "15 gadu vecumam".

1.11. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Par stihisku nelaimi šo noteikumu izpratnē uzskatāms ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c. Par iepriekš neparedzamiem apstākļiem uzskatāmi tādi apstākļi vai notikumi, kurus persona iepriekš nevarēja paredzēt un novērst."

1.12. Aizstāt 26.punktā skaitli un vārdu "150 euro" ar skaitli un vārdu "500 euro".

1.13. Svītrot 29.punktā vārdus "(piemēram, ārstēšanās stacionārā)".

1.14. Papildināt noteikumus ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI.1 Pabalsts krīzes situācijā

29.1 Pašvaldība, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un sociālo situāciju, var piešķirt personai (ģimenei) pabalstu krīzes situācijā, ja tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

29.2 Pabalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), izvērtējot krīzes situāciju pamatojošus dokumentus, piešķir ne vairāk kā 100 euro apmērā kalendārā gada laikā.

29.3 Pabalstu piešķir, ja sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu apstākļu dēļ."

1.15. Aizstāt 30.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai" un vārdus un skaitļus "no 5 līdz 18 gadu vecumam" ar vārdiem un skaitļiem "no 3 līdz 18 gadu vecumam".

1.16. Aizstāt 31.punktā vārdus un skaitļus "no 5 līdz 18 gadu vecumam" ar vārdiem un skaitļiem "no 3 līdz 18 gadu vecumam".

1.17. Aizstāt 32.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "70 euro" ar skaitli un vārdu "90 euro".

1.18. Aizstāt 32.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "50 euro" ar skaitli un vārdu "60 euro".

1.19. Papildināt 38.2.apakšpunktu aiz vārdiem "ģimenei" ar vārdiem "(personai)".

1.20. Papildināt 39.punktu ar 39.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.3. ģimenei (personai), kas dzīvo trešajai personai piederošā īpašumā uz īres līguma pamata."

1.21. Aizstāt 40.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "267 euro" ar skaitli un vārdu "272 euro".

1.22. Aizstāt 40.3.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "267 euro" ar skaitli un vārdu "272 euro".

1.23. Papildināt noteikumus ar jaunu 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Dzīvokļa pabalsta aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai apmērs:

42.11. trūcīgām ģimenēm (personām) ir 40 euro;

42.12. maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai ir 20 euro."

1.24. Papildināt noteikumus ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII.1 Pabalsts dokumentu noformēšanai

45.2 Pabalstu dokumentu noformēšanai ir tiesības saņemt trūcīgai ģimenei (personai).

45.3 Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā un tā apmērs kalendārā gada laikā nepārsniedz 30 euro.

45.4 Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu, izdevumus apliecinošiem dokumentiem un vienošanos par līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanai."

1.25. Aizstāt 51.punktā skaitli un vārdus "- 249,71 euro apmērā" ar vārdiem "Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā".

1.26. Izteikt 58.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"pabalsts bērna uzturam, veselības aprūpei un izglītības ieguves atbalstam ir 200 euro mēnesī".

1.27. Aizstāt 58.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "80 euro" ar skaitli un vārdu "100 euro".

1.28. Aizstāt 59.2 punkta pirmajā teikumā skaitli un vārdu "30,00 euro" skaitli un vārdu "100 euro" un otrajā teikumā vārdu "ceturksnī" ar vārdu "mēnesī".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.BartaševičsPaskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.24 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešajai un ceturtajai daļai pašvaldība ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai. Minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos.

Pašvaldības iedzīvotāji bieži griežas pēc sociālās palīdzības pašvaldības sociālajā dienestā, sakarā ar neiespējamību apmierināt savas pamatvajadzības, bet pašvaldība ir ierobežota palīdzības sniegšanā, sakarā ar nepietiekamo normatīvo regulējumu.

Nolūkā nodrošināt sociālas palīdzības sniegšanu plašākam personu lokam, atbalstot ģimenes ar bērniem, personas ar invaliditāti un citas sociāli mazaizsargātas personu grupas, saistošie noteikumi tiek papildināti ar jauniem pabalstu veidiem, un tiek palielināti esošo pabalstu apmēri un piešķiršanas nosacījumi.

Saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, ņemot vērā:

1. Latvijas Republikas Valsts kontroles veiktās likumības revīzijas "Rēzeknes pilsētas pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte" laikā konstatēto un 2014.gada 19.decembra Revīzijas ziņojumā Nr.2.4.1-4-8/2014 norādītos ieteikumus, ka sociālā palīdzība jāsniedz atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā noteiktajiem sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem: "Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību" un 32.pantā noteiktajam sociālās palīdzības mērķim: "Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

2. Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 5.vidēja termiņa prioritātes "Kvalitatīva dzīves telpa", 13.rīcības virzienu "Progresīvi sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība un veselības aprūpe", 37.uzdevuma "Sabiedrība balstītu, pēctecīgu un klientu individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšana" aktivitāti "Pilnveidot un izveidot jaunus sociālās palīdzības veidus pašvaldības iedzīvotājiem".

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jauniem pabalstu veidiem:

1. pabalstu krīzes situācijā,

2. pabalstu dokumentu noformēšanai,
jo esošais pabalsts ārkārtas situācijā neparedz sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem akūtas krīzes situācijas risināšanai un palīdzību dokumentu atjaunošanai, lai nezaudētu tiesības saņemt sociālo palīdzību;

3. tiek noteikts garantētā minimālā ienākuma līmenis dažādām iedzīvotāju grupām, tostarp bērniem, kas iepriekš nebija paredzēts,
lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, personas ar invaliditāti, valsts sociālā nodrošinājuma saņēmējus, kuras audzina bērnus līdz 18 gadu vecumam;

4. dzīvokļa pabalsts arī aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai,
jo šie izdevumi nav iekļauti esošajā dzīvokļa pabalstā.

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiks precizēts stihiskas nelaimes un iepriekš neparedzamu apstākļu jēdziens pabalsta ārkārtas situācijā saņemšanai.

Nolūkā atbalstīt ģimenes ar bērniem, saistošajos noteikumos paredzēts palielināt pabalsta izglītības ieguves atbalstam apmēru un paplašināt pabalsta saņēmēju loku no 5 gadu vecuma uz 3 gadu vecumu.

Ģimeņu atbalstam tiks palielināts audžuģimenes un aizbildņa pabalstu apmērs.

Noteikumos tiek veiktas vairākas redakcionālas izmaiņas, kas būtiski neietekmē saistošo noteikumu saturu.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Tiesību normas ir iedzīvotājiem labvēlīgākas.

Ietekme uz 2016.gada budžetu tiek prognozēta līdz 92 808 EUR apmērā.

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pants, 35.panta trešā, ceturtā un piektā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

01.01.2016