Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.53

Rēzeknē 2014.gada 21.novembrī (prot. Nr.45, 12.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.panta pirmo daļu un 25.2panta piekto daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.252) (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt norādē uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu skaitli un vārdus "14.panta sesto daļu" ar skaitļiem un vārdiem " 25.panta pirmo daļu un 25.2 panta piekto daļu";

1.2. Svītrot 3.punktu.

1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7.1 dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;"

1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8.1 pabalsts aizbildnim."

1.5. Izteikt 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. maznodrošinātai ģimenei."

1.6. Aizstāt 14.1.apakšpunktā skaitli "9" ar skaitli "11";

1.7. Izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. līdz 9 mēnešiem gadā - maznodrošinātai ģimenei."

1.8. Aizstāt 21.punktā skaitli "6" ar skaitli "10";

1.9. Papildināt 30.punktu aiz vārda "trūcīgai" ar vārdiem "un maznodrošinātai";

1.10. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Pabalsta izglītības ieguves atbalstam apmērs katram bērnam:

32.1. no trūcīgas ģimenes - 70 euro;

32.2. no maznodrošinātas ģimenes - 50 euro."

1.11. Izteikt 36.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.3. maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai."

1.12. Svītrot 36.4.apakšpunktu.

1.13. Svītrot 37.3.apakšpunktu.

1.14. Papildināt saistošos noteikumus ar 37.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.3.1 maznodrošinātai ģimenei."

1.15. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Dzīvokļa pabalstu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai ir tiesības saņemt:

38.1. trūcīgai ģimenei (personai);

38.2. maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai."

1.16. Svītrot 39.2.apakšpunktu.

1.17. Aizstāt 40.1.2.apakšpunktā skaitli "356" ar skaitli "400".

1.18. Aizstāt 40.1.3.apakšpunktā skaitli "413" ar skaitli "450".

1.19. Aizstāt 40.2.1.apakšpunktā skaitli "228" ar skaitli "240".

1.20. Izteikt 40.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.4. Maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai, ja ģimene (persona) nav atzīta par trūcīgu, ir:

40.4.1. ģimenei vai personai bez bērniem 240 euro;

40.4.2. ģimenei ar bērniem 300 euro."

1.21. Svītrot 40.5.apakšpunktu.

1.22. Svītrot 41.4.apakšpunktu.

1.23. Papildināt ar 41.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.4.1 maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai, ja ģimene (persona) nav atzīta par trūcīgu, ir 80 euro."

1.24. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Dzīvokļa pabalsta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai apmērs:

42.1. trūcīgām ģimenēm (personām) ir 120 euro;

42.2. maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai ir 70 euro."

1.25. Papildināt saistošos noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Dzīvokļa pabalstu nav tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, kurš saņem saistošo noteikumu IX.1 nodaļā noteikto dzīvokļa pabalstu, kā arī ģimenei, kuras sastāvā ir šāds bērns.

1.26. Papildināt saistošos noteikumus ar IX.1 nodaļu šādā redakcijā:

"IX.1 Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

56.1 Dzīvokļa pabalstu dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu (par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu) segšanai ir tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai.

56.2 Ja dzīvojamo telpu lieto ģimene, kas sastāv no bērniem bāreņiem vai bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērniem.

56.3 Dzīvokļa pabalstu piešķir uz trīs mēnešiem, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

56.4 Dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai izmantojami šādi normatīvie izdevumi:

56.4 1. Īres maksa:

56.4 1.1. atbilstoši īres līgumā norādītajai īres maksai un izīrētājai platībai, bet ne vairāk kā 2,50 euro par 1 m2 un 32 m2;

56.4 1.2. ja dzīvokļa pabalsts tiek pieprasīts par dzīvojamo telpu, kura ir klienta atsevišķi dzīvojošu radinieku (līdz otrajai radniecības pakāpei) vai to laulāto īpašumā vai lietošanā un starp klientu un dzīvojamās telpas īpašnieku ir noslēgts īres vai apakšīres līgums, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, netiek ņemta vērā līgumā noteiktā īres maksa;

56.4 2. Nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām:

56.4 2.1. tiek aprēķināti atbilstoši izīrētājai platībai vai, ja tiesības lietot dzīvojamo telpu ir uz cita pamata, tad atbilstoši lietotajai platībai, bet ne vairāk kā par 32 m2;

56.4 2.2. ja dzīvojamā telpa atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā - 0,40 euro par 1 m2;

56.4 2.3. ja dzīvojamā telpa atrodas viena dzīvokļa mājā - 0,32 euro par 1m2;

56.4 3. izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšana, ūdens, gāze, kanalizācija un asenizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana) - 55 euro, saistošo noteikumu 56.2 punktā noteiktajā gadījumā - papildus par katru personu - 30 euro.

56.5 Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts summējot 56.4 punktā noteiktos izdevumus, izņemot šādus gadījumus:

56.5 1. ja saskaņā ar īres līgumu īres maksā ir ietverti 56.4 2. vai 56.4 3.punktā norādītie izdevumi, tad dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši īres līgumā noteiktajai īres maksai, bet ne vairāk kā 56.4 1. un 56.4 2. vai 56.4 1. un 56.4 3.punktā norādīto normatīvo izdevumu summa;

56.5 2. ja saskaņā ar īres līgumu īres maksā ir ietverti 56.4 2. un 56.4 3.punktā norādītie izdevumi, tad dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši īres līgumā noteiktajai īres maksai, bet ne vairāk kā 56.4 1., 56.4 2. un 56.4 3.punktā norādīto normatīvo izdevumu summa.

56.6 Bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ir pienākums izlietot dzīvokļa pabalstu dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu (par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu) segšanai un pēc Pārvaldes pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas apliecina ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu veikšanu.

56.7 Ja Pārvalde, konstatē, ka bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības neveic ar telpas lietošanu saistītos maksājumus, Pārvaldei ir tiesības atteikt dzīvokļa pabalsta piešķiršanu uz trīs mēnešiem.

56.8 Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, iesniedz Pārvaldē:

56.8 1. iesniegumu;

56.8 2. dokumentu, kas apliecina viņa tiesības lietot dzīvojamo telpu (pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata) un lietotās dzīvojamās telpas platību;

56.8 3. dokumentus, kas apliecina ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu veikšanu, kopijas (uzrādot oriģinālu) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi."

1.27. Papildināt saistošos noteikumus ar X1 nodaļu šādā redakcijā:

"X1. Pabalsts aizbildnim

59.1 Pabalstu aizbildnim par katru aizbildnībā esošu bērnu līdz viņa pilngadības sasniegšanai piešķir Pārvalde, pamatojoties uz Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu un aizbildņa iesniegumu.

59.2 Pārvalde pabalstu piešķir 30,00 euro aizbildnim mēnesī par katru bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi ceturksnī.

59.3 Pabalsts tiek piešķirts arī par bērniem, kuri pēc Rēzeknes bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu pastāvīgi dzīvo un ir deklarēti savu aizbildņu dzīvesvietās citās administratīvajās teritorijās.

59.4 Pārvalde ir tiesīga pieprasīt aizbildnim iesniegt pārskatu par pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs


 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.53 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība 1) Saistošo noteikumu 3.punkts šobrīd paredz, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu, atbilstoši normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas atzīšanu par trūcīgu noteiktajam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim, kā arī kārtībai, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

Ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis nosaka Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personās atzīšanu par trūcīgu". Līdz ar to minētā saistošo noteikumu norma dublē augstāka spēkā normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu.

Atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanai" 14.panta sestajai daļai, Rēzeknes pilsētas pašvaldības dome saistošo noteikumu 3.punktā nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama ģimene (persona), kuras ienākumi un materiālais stāvoklis ir vienāds ar trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni.

Latvijas Republikas Saeima 2014.gada 18.septembrī pieņēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Minētie grozījumi paredz nodrošināt sociāli neaizsargātajām personām atbalstu pēc elektroenerģijas cenu kāpuma, kas prognozējams līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu (2015.gada 1.janvārī). Tiek noteikts aizsargāta lietotāja jēdziens, tas ir, aizsargātais lietotājs - mājsaimniecības lietotājs, kam pašvaldība, ievērojot sociālās palīdzības normatīvo regulējumu, ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, kā arī daudzbērnu ģimene.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams pārskatīt Rēzeknes pilsētas pašvaldības domes noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu un materiālo stāvokļa līmeni, kā arī noteikt kārtību, kādā tie novērtējami. Minēto tiesisko regulējumu ietverot jaunā normatīvā aktā, kura spēkā stāšanās termiņš plānots 2015.gada 1.janvāris. Līdz ar to ir svītrojams saistošo noteikumu 3.punkts.

2) Izvērtējot sociālo situāciju Rēzeknes pilsētas pašvaldībā un to ietekmējošos sociālos un ekonomiskos faktorus, kā arī Rēzeknes pilsētas pašvaldības iespējas sniegt sociālo palīdzību, ir nepieciešams paplašināt sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju loku (maznodrošinātas ģimenes (personas)) un palielināt sociālo pabalstu apmērus.

3) Vienlaikus ir nepieciešams noteikt divus jaunus pabalsta veidus: a) dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, b) pabalsts aizbildnim.

Latvijas Republikas Saeima 2014.gada 19.jūnijā pieņēma grozījumus likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", nosakot jaunu palīdzības veidu - dzīvokļa pabalsta piešķiršana bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (25.2 pants) (stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī). Saskaņā ar likuma 25.2 panta piekto daļu pašvaldība ar domes saistošajiem noteikumiem nosaka ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta trešo daļu, šķirot bērnu no ģimenes, bērnam primāri ir jānodrošina iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. Līdz ar to, lai nodrošinātu šo iespēju, ir nepieciešams atbalstīt aizbildņus, piešķirot pabalstu.

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Salīdzinājumā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu pirms šo saistošo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās:

1) Ēdināšanas pabalsts (saistošo noteikumu IV nodaļa).

Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu skolēniem un pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim zaudēs ģimene, kuras vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 192 euro mēnesī. Savukārt to saņemt būs tiesības maznodrošinātai ģimenei.

Trūcīgai ģimenei tiek noteiktas tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim 11 mēnešus gadā, līdzšinējo 9 vietā.

2) Jaungada svētku pabalsts (saistošo noteikumu V nodaļa).

Jaungada svētku pabalsts tiek palielināts no 6 euro uz 10 euro.

3) Pabalsts izglītības ieguves atbalstam (saistošo noteikumu VII nodaļa).

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam būs tiesības saņemt ne tikai trūcīgai ģimenei, kurās ir bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam, bet arī maznodrošinātai ģimenei.

Trūcīgai ģimenei pabalsta apmērs tiek saglabāts līdzšinējā apmērā - 70 euro, savukārt maznodrošinātai ģimenei pabalsta apmērs tiek noteikts - 50 euro.

4) Dzīvokļa pabalsts (saistošo noteikumu VIII nodaļa).

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai zaudēs a) ģimene, kurā ir darbspējīgas personas, vai atsevišķi dzīvojoša darbspējīga persona, kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 192 euro mēnesī, b) bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, ja viens no bērniem sasniedzis 15 gadu vecumu, ja vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 257 euro mēnesī. Attiecīgi no saistošajiem noteikumiem tiek svītrotas arī tiesību normas, kas nosaka šo pabalstu apmēru un saņemšanas kārtību.

Savukārt saņemt šo pabalstu būs tiesības maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai. Nosakot pabalsta apmēru tiek ņemts vērā, vai ģimenes sastāvā ir bērni, attiecīgi, pabalsta apmērs ģimenei bez bērniem (personai) - 240 euro, savukārt ģimenei ar bērniem 300 euro.

Tiek grozīts arī dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas pakalpojuma apmaksai apmērs, to palielinot:

a) trūcīgai ģimenei ar bērniem no 356 euro uz 400 euro;

b) trūcīgai daudzbērnu ģimenei no 413 euro uz 450 euro;

c) atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, ja personai vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 200 euro mēnesī, no 228 euro uz 240 euro.

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei zaudēs bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, ja viens no bērniem sasniedzis 15 gadu vecumu, ja vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 257 euro mēnesī. Attiecīgi no saistošajiem noteikumiem tiek svītrotas arī tiesību normas, kas nosaka šo pabalstu apmēru un saņemšanas kārtību.

Savukārt saņemt šo pabalstu būs tiesības maznodrošinātai ģimenei (80 euro).

Dzīvokļa pabalstu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai būs tiesības saņemt ne tikai trūcīgai ģimenei (personai) (120 euro), bet arī maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai (70 euro).

5) Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (saistošo noteikumu IX 1 nodaļa).

Jauns pabalsta veids. Personas, kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu, nosaka likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pants.

6) Pabalsts aizbildnim (saistošo noteikumu X 1 nodaļa).

Jauns pabalsta veids. Pabalsta aizbildnim par katru aizbildnībā esošu bērnu līdz viņa pilngadības sasniegšanai apmērs tiek noteikts - 30 euro mēnesī.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Lai nodrošinātu sociālo pabalstu un izmaksu, papildus būs nepieciešami 100 000 euro.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturtā un piektā daļa, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.panta pirmā daļa un 25.2 panta piektā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

01.01.2015