Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Rēzeknē 2018.gada 20.decembrī (prot. Nr.49, 10.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta otro, trešo,
ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 25.panta pirmo daļu un
25.2 panta piekto daļu, MK 2012.gada 18.decembra
noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu, MK 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību" 6.punktu, MK 2018.gada 26.jūnija
noteikumu Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu,
MK 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 29., 30. un 30.1punktu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.252; 2014, Nr.253; 2015, Nr.33; 2015, Nr.242; 2017, Nr.255; 2018, Nr.28) šādus grozījumus:

1. Aizstāt norādē uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu".

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimene - vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas, kuras saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli;

2.2. darbspējīgā persona - persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas, kurām ir noteikta invaliditāte, un personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē."

3. Papildināt 6.punktu aiz vārda "personām" ar vārdiem "kuras faktiski dzīvo un".

4. Svītrot 11.punktu.

5. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Dzīvokļa pabalstu piešķir un izmaksā, pamatojoties uz ģimenes (personas) iesniegumu un izdevumus apliecinošiem dokumentiem."

6. Izteikt 44.1punktu šādā redakcijā:

"44.1 Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai nav tiesību saņemt, ja ģimenei (personai) ir pārmaksa par minētajiem pakalpojumiem."

7. Papildināt 45.punktu aiz vārda "klienta" ar vārdiem "vai pakalpojuma sniedzēja".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.18 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotāju vajadzību izvērtējumu.
3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek veikti šādi grozījumi:

1) Tiek definēts termins - darbspējīgā persona (saistošo noteikumu 2.punkts);

2) Kā viens no Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības saņemšanas nosacījumiem tiek noteikts pienākums, ne tikai būt deklarētam, bet arī faktiski dzīvot Rēzeknes pilsētā;

3) Tiek grozīti dzīvokļa pabalsta saņemšanas nosacījumi, paredzot pienākumu ģimenei (personai), kura vēlas saņemt dzīvokļa pabalstu, uzrādīt un iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus. Nosacījums par pārmaksas neesamību tiks attiecināts arī uz dzīvokļa pabalsta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai saņemšanu. Tiek noteikta iespēja dzīvokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei izmaksāt ģimenei (personai) pārskaitot to pakalpojuma sniedzēja kontā.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu grozījumi precizē sociālās palīdzības saņemšanas kārtību bez finansiālas ietekmes.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.panta pirmā daļa un 25.2panta piektā daļa, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punkts, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 6.punkts, MK 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30. un 30.1punkts, likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 41.panta pirmās daļas 1.punkts, 43.panta trešā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

15.01.2019