Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6

Rēzeknē 2019. gada 31. janvārī (prot. Nr. 52, 14. p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25. panta pirmo daļu un 25.2 panta piekto daļu,
Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr. 913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3. punktu,
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 6. punktu,
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 29., 30. un 30.1 punktu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 252; 2014, Nr. 253; 2015, Nr. 33; 2015, Nr. 242; 2017, Nr. 255; 2018, Nr. 28; 2019, Nr. 9) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 14.2. apakšpunktā skaitli "9" ar skaitli "11".

2. Izteikt 38.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.2. maznodrošinātai ģimenei (personai), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 240 euro."

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Dzīvokļa pabalstu aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai ir tiesības saņemt:

38.11. trūcīgai ģimenei (personai);

38.12. maznodrošinātai ģimenei (personai), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 240 euro."

4. Izteikt 42.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.12. maznodrošinātai ģimenei (personai) ir 20 euro."

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2013. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Grozījumu saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt, lai nodrošinātu Rēzeknes pašvaldības iedzīvotāju vajadzības un ievērotu sociālās drošības sistēmas darbības pamatprincipus.
3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošos noteikumos tiek veikti šādi grozījumi:

1) Ēdināšanas pabalstu (saistošo noteikumu 14.2. apakšpunkts) pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, maznodrošinātai ģimenei (personai) turpmāk būs tiesības saņemt 11 mēnešus gadā (iepriekš - 9 mēneši);

2) Tiek paplašināts personu loks, kurām tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai (saistošo noteikumu 38.2. apakšpunkts). Ja līdz šim šo pabalstu bija tiesības saņemt tikai maznodrošinātām darbspējīgām personām vai ģimenēm, kuras sastāvā ir darbspējīgās personas, tad ar jaunā regulējuma spēkā stāšanos šo pabalstu būs tiesības saņemt arī personām, kuras nav darbspējīgas, un ģimenēm, kuru sastāvā nav darbspējīgo personu (personām ar invaliditāti, personām pensijas vecumā) ar ienākumu līmeni līdz 240 euro.

3) Tiek paplašināts personu loks, kurām tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai (saistošo noteikumu 38.1 punkts un 42.12. apakšpunkts). Ja līdz šim šo pabalstu bija tiesības saņemt tikai maznodrošinātām darbspējīgām personām vai ģimenēm, kuras sastāvā ir darbspējīgās personas, tad ar jaunā regulējuma spēkā stāšanos šo pabalstu būs tiesības saņemt arī personām ar invaliditāti, personām pensijas vecumā vai ģimenēm, kuras sastāv no minētajām personām (nav darbspējīgo personu) ar ienākumu līmeni līdz 240 euro. Pabalsta apmērs saskaņā ar saistošo noteikumu 42.12. apakšpunktu ir 20 euro (nemainās).

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Ēdināšanas pabalsta (saistošo noteikumu 14.2. apakšpunkts) maznodrošinātai ģimenei piešķiršanai 2019. gadā ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi - 2684,80 euro apmērā, pavisam pabalsta ēdināšanas pabalsta apmaksai audzēknim, kurš apgūst pirmskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē izmaksas nodrošināšanai būs nepieciešami 71 735 euro.

Dzīvokļa pabalsta piešķiršanai daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai 2019. gadā ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi - 26040 euro.

Dzīvokļa pabalsta aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai maznodrošinātai ģimenei 2019. gadā ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi - 7440 euro apmērā.

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. panta pirmā daļa un 25.2 panta piektā daļa, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3. punkts, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 6. punkts, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punkts, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30. un 30.1 punkts, likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts, 41. panta pirmās daļas 1. punkts, 43. panta trešā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapas www.rezekne.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

20.02.2019