Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.03.2017. - ... / Spēkā esošā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Rēzeknē 2010.gada 16.aprīlī (prot. Nr.9, 22.p.)
Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu; kārtību, kādā aprēķina un iekasē pašvaldības nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām (turpmāk – nodeva), Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)

1.2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžetā no Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas, afišām, sludinājumiem, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem un citas vizuālās informācijas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

1.3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.4. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, afišas, sludinājumus, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un citu vizuālo informāciju, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

2. Nodevas maksātāji un objekts

2.1. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu, afišas, sludinājumus, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un citu vizuālo informāciju publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

2.2. Nodevas objekts ir reklāma, afiša, sludinājumi, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un cita vizuālā informācija, kas tiek izvietota Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

2.3. No nodevas tiek atbrīvota nekomerciāla vizuālā informācija:

2.3.1. par labdarības pasākumiem;

2.3.2. par Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju pasākumiem;

2.3.3. par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību un sportu veicinošiem pasākumiem;

2.3.4. par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums);

2.3.5. par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums);

2.3.6. par valsts un pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem;

2.3.7. Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā informācija;

2.3.8. Rēzeknes pilsētas pašvaldības rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem (arī svētku noformējums);

2.3.9. pilsētai nepieciešamā informācija – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

2.3.10. par tādu izkārtņu izvietošanu un eksponēšanu, kas ir juridisko vai fizisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par šo personu veikto komercdarbību, par iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas komercdarbības veikšanas vietas.

2.4. No nodevas tiek atbrīvotas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, – juridiskās personas par izvietoto vizuālo informāciju, kas informē par to veikto darbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas.

2.5. Izvietojot 2.3.punktā norādīto nekomerciālo vizuālo informāciju, kas atbrīvota no nodevas, informācija par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 10% no kopējās vizuālās informācijas platības, un tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.

2.6. Reklāmas objekta marķējums jāizvieto ārpus reklāmas laukuma. Ja tas tiek papildināts ar tekstuālu informāciju, piemēram, "Brīva vieta Jūsu reklāmai", vai izvietots iznomājamajā reklāmas laukumā, tas uzskatāms par reklāmu un apliekams ar nodevu.

3. Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšanas kārtība

3.1. Rēzeknes pašvaldības nodevas par reklāmas un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķināšanas tarifa likmes ir sekojošas:

3.1.1. Tarifs ir 1,42 euro par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek piemērots tarifs 1,42 euro.

3.1.2. Tarifs ir 1,42 euro par reklāmas vienu kvadrātmetru dienā.

Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.02.2013. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā, kas grozīta ar 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 35; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; 09.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

3.2. Pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka pēc formulas:

N = T x R x Z x P x Lm, kur

N – pašvaldības nodeva

T = 1,42 euro – tarifa likme mēnesī

R – reklāmas objekta izmērs (m2)

Z – zonas koeficients

P – platības koeficients

Lm – eksponēšanas ilgums pilnos mēnešos

3.2.1. Zonu koeficienti:

1. zona – koeficients 3 – par reklāmas izvietošanu Atbrīvošanas alejā, Latgales ielā, Dārzu ielā, Raiņa ielā, Stacijas ielā, Dzelzceļnieku ielā, Jupatovkas ielā, Maskavas ielā, Kosmonautu ielā, Viļakas ielā.

2. zona – koeficients 1,5 – par reklāmas izvietošanu pārējā pilsētas administratīvajā teritorijā.

3.2.2. Platības koeficients – nosaka reklāmas nesējam, ņemot vērā tā virsmas izmēru. Ja virsmas izmērs ir:

3.3.2.1. mazāks par trim kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients – 1;

3.3.2.2. no 3 – 20 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients – 0,8;

3.3.2.3. no 20 – 100 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients – 0,6;

3.3.2.4. no 100 – 200 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients – 0,4;

3.3.2.5. 200 kvadrātmetru un lielāks, platības koeficients – 0,3.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.35; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.62)

3.3. Īslaicīgās reklāmas objektiem tiek noteikta dienas nodeva, ko aprēķina pēc formulas:

N = T x R x K x Ld, kur

N – pašvaldības nodeva

T = 1,42 euro – tarifa likme

R – reklāmas objekta izmērs (m2)

Ld – eksponēšanas ilgums pilnās dienās

K = 0,2 – īslaicīgās reklāmas izvietošanas koeficients

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; 09.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

3.4. Pašvaldības nodevu par priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka saskaņā ar saistošo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktu.

(Rēzeknes pilsētas domes 09.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

4. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole

4.1. Pašvaldības nodeva jāmaksā pirms reklāmas vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas atļaujas saņemšanas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

4.2. Reklāmas vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotājs paziņojumā par pašvaldības nodevu par reklāmu minēto summu pārskaita Rēzeknes pilsētas domes pamatbudžeta kontā. Nodeva jāsamaksā pilnā apmērā par visu periodu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

4.3. Reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai ekspluatācija ir atļauta tikai tad, kad ir saņemta rakšanas darbu atļauja, saņemta reklāmas izvietošanas atļauja un samaksāta pašvaldības nodeva.

4.4. Pašvaldības nodevas par reklāmas vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu maksājumiem kontrolē Rēzeknes pilsētas Būvvalde, kas raugās lai pašvaldības nodeva tiktu samaksāta noteiktā termiņā un pilnā apmērā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5. Pārejas noteikumi

5.1. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes 2002.gada 29.augusta saistošie noteikumi Nr.26 “Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknē”.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
23.03.2017