Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Rēzeknē 2013.gada 8.februārī (prot. Nr.4, 7.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
3.punktu un likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 7.punktu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.73) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu nosaukumā aiz vārda "sludinājumu" ar vārdiem "priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu."

2. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā -

"1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu; kārtību, kādā aprēķina un iekasē pašvaldības nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām (turpmāk - nodeva), Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā."

3. Papildināt 1.2.punktu aiz vārda "sludinājumiem" ar vārdiem "priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem."

4. Papildināt 1.4.punktu aiz vārda "sludinājumus" ar vārdiem "priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus."

5. Papildināt 2.1.punktu aiz vārda "sludinājumus" ar vārdiem "priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus."

6. Papildināt 2.2.punktu aiz vārda "sludinājumus" ar vārdiem "priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli."

7. Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:

"3.1. Rēzeknes pašvaldības nodevas par reklāmas un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķināšanas likmes kārtību nosaka Rēzeknes pilsētas dome.

3.1.1. Tarifs ir Ls 1 (viens lats) par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek piemērots tarifs Ls 1 (viens lats).

3.1.2. Tarifs ir Ls 2 (divi lati) par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla vienu kvadrātmetru dienā.

Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš atbildīgs par sniegto ziņu pareizību."

8. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.punktu šādā redakcijā:

"3.4. Pašvaldības nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka pēc formulas: N = T x R x K x Ld, kur N - pašvaldības nodeva, T = Ls 2 - tarifa likme, R - aģitācijas materiālu nesēja laukums (m2), K = 0,2 - aģitācijas materiālu izvietošanas koeficients, Ld - eksponēšanas ilgums pilnās dienās".

9. Papildināt 4.1., 4.2. un 4.4.punktu aiz vārda "reklāmas" ar vārdiem "vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu."

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā""

Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā" apstiprināti ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu 2010.gada 16.aprīlī (prot. Nr.9, 22.p.).
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos sakarā ar to, ka ar 01.01.2013. spēku zaudēja Ministru kabineta noteikumi Nr.438 "Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām" un spēkā stājās 29.11.2012. Priekšvēlēšanu aģitācijas likums. Likuma normas nosaka, ka jautājumus, kas skar priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, reglamentē normatīvie akti par reklāmas izvietošanu, līdz ar to radās nepieciešamība papildināt pašvaldības saistošos noteikumus ar normām, kas regulē kārtību, kādā tiek izvietoti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un aprēķināta pašvaldības nodeva par to izvietošanu.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos līdz šim bija noteikta kārtība, kādā Pašvaldība ir tiesīga iekasēt pašvaldības nodevu par reklāmu, afišu, sludinājumu un citu vizuālās informācijas izvietošanu, veicot grozījumus un papildinot saistošo noteikumu nosaukumu, tika precizēts, ka šie noteikumi attiecas arī uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem. Papildinot trešo nodaļu ar 3.1.2.punktu, tika noteikts tarifs par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu. Punktā 3.4. tika noteikta formula, pēc kuras aprēķina pašvaldības nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Pašvaldībai finanšu līdzekļi nav jāiegulda.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Administratīvo procedūru noteikšana.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punkts un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta pirmā daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu grozījumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pašvaldības portāla www.rezekne.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams arī domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē).

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

23.02.2013