Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.01.2006. - 11.05.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Rēzeknē 2002.gada 29.augustā (protokols Nr.21, 7.§)
Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknē
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām12.pantu
un likuma “Par pašvaldībām" 14.pantu
1. Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti

1.1. Pašvaldības nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās maksātāji ir juridiskas vai fiziskas personas, kuras uz pašvaldības īpašumā vai teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās vietās izvieto vizuālo informāciju.

Publiska vieta šo noteikumu izpratnē ir jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, laukumi, dzelzceļu stacijas un autoostas zāles, parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme.

1.2. Pašvaldības nodevas objekts ir reklāmu, afišu, izkārtņu un sludinājumu (turpmāk — reklāma) izvietošana un eksponēšana publiskās vai citās tam atvēlētās vietās Rēzeknē, kas veikta saskaņā ar 18.03.1999. Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem “Noteikumi par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknē”.

1.3. Pašvaldības nodeva netiek iekasēta:

1.3.1. par tādu izkārtņu izvietošanu un eksponēšanu, kas ir juridisko vai fizisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par šo personu veikto uzņēmējdarbību, par iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamās produkcijas sortimentu un citiem uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamiem informatīviem datiem, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

1.3.2. par nekomerciāla rakstura reklāmu, kuru izvieto:

* labdarības pasākumu organizētāji;

* Latvijas Republikā reģistrētās reliģiskās konfesijas;

* kultūras un kultūrveicinošo pasākumu rīkotāji;

* dabas aizsardzības pasākumu rīkotāji;

* veselības aizsardzības pasākumu rīkotāji;

* sporta pasākumu rīkotāji;

* jaunatnes pasākumu rīkotāji,

1.3.3. par Rēzeknes pilsētas domes rīkoto pasākumu reklāmu un informāciju par tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums;

1.3.4. par informāciju, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem un kas ir pilsētai nepieciešama — norādes, informatīvās kartes, shēmas;

1.3.5. par reklāmu, kas izvietota sporta bāzes, stadiona u.c. iestādes vai uzņēmuma iekšējā teritorijā un nav orientēta uz publisku vietu ( nav redzama no ielas);

1.3.6. Rēzeknes pilsētas dome var samazināt pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās līdz 50%, ja, reklāmu izvietojot, tiek nodrošināta pilsētai nepieciešamās orientējošās informācijas, mazo arhitektūras formu izgatavošana, apkope, uzturēšana un līdzīga rakstura darbība pilsētas infrastruktūras uzlabošanai.

1.3.7. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

2. Pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu likme, tās aprēķināšanas kārtība un koeficienti

2.1. Rēzeknes pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu likmes aprēķināšanas kārtību nosaka Rēzeknes pilsētas dome. Tarifs ir Ls 1 (viens lats) par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek piemērots minimālais skaitlis 1.

Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai pilsētas galvenajam māksliniekam iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

2.2. Pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Rēzeknes pilsētas teritorijā nosaka pēc formulas:

Reklāmas objekta izmērs (m2) x tarifa likme (Ls) x zonas koeficients x efektivitātes koeficients x tematikas koeficients x laiks (mēnešos).

2.2.1. Tarifa likme — 1Ls/m2 mēnesī.

2.2.2. Zonu koeficienti:

par reklāmas izvietošanu gar Rēzeknes pilsētas galveno ielu (Atbrīvošanas alejā) un Rēzeknes vēsturiskajā centrā (Latgales iela)1.5
par reklāmas izvietojumu pārējā pilsētas daļā

1

2.2.3. Efektivitātes koeficienti:

Kinētiskā reklāma

0.25

Gaismas reklāma

0.5

Apgaismota reklāma

1

Pārējās reklāmas

2

2.2.4. Tematiskais koeficients:

Kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumu u.tml. (ar komerciālu raksturu)0.5
Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas produktu ražo0.5
Reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde

0.5

Tūrismu veicinoša reklāma

0.5

Importa alus un atspirdzinošu dzērienu reklāma

2

Politiskā reklāma

10

Pārējās reklāmas

1

2.3. par sludinājumu izvietošanu uz vienu mēnesi Ls 1 (viens lats) par A6 formātu (105mm x 148mm). Minimālais sludinājuma eksponēšanas laiks — 10 dienas, par ko jāmaksā Ls 0.35 (trīsdesmit pieci santīmi).

2.4. sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai uz pārvietojamiem stendiem atsevišķu publisku sarīkojumu gadījumos eksponēšanas maksu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.2.

3. Pašvaldības nodevas par reklāmu maksāšanas kārtība un kontrole

3.1. pašvaldības nodeva (nodevas pirmais maksājums) jāmaksā pirms reklāmas izvietošanas;

3.2. Reklāmas izvietotājs paziņojumā par pašvaldības nodevu par reklāmu minēto summu pārskaita pilsētas domes pamatbudžeta kontā.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2005. saistošo noteikumu Nr.20 redakcijā)

3.3. pēc reklāmas izvietotāja rakstiska iesnieguma pilsētas galvenajam māksliniekam, pašvaldības nodevas maksājumus var sadalīt mēneša, ceturkšņa, pusgada vai gada maksājumos;

3.4. pašvaldības nodevas par reklāmas maksājumiem kontrolē pilsētas galvenais mākslinieks, kas raugās, lai pašvaldības nodeva tiktu samaksāta noteiktā termiņā un pilnā apmērā;

3.5. no nodevas atbrīvo pašvaldības uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības pastāvīgo funkciju veikšanai.

Rēzeknes domes priekšsēdētājs J.Začests
12.01.2006