Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 14.01.2009. - 14.05.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.310

Rīgā 2005.gada 3.maijā (prot. Nr.25 39.§)
Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta septīto daļu
un Valsts civildienesta likuma 36.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs (turpmāk — iestāde).

1.1 Noteikumi neattiecas uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem, izņemot Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatus, ko ieņem personas, kuras līdz 2006.gada 30.septembrim pieņemtas darbā Valsts robežsardzē un turpina darbu saskaņā ar noslēgto darba līgumu.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.286 redakcijā)

2. Amatu klasifikācijas sistēmā ir apkopoti un klasificēti amati iestādēs, kā arī aprakstītas attiecīgā amata veicēju pamatfunkcijas.

3. Amatu klasifikācijas sistēma ir izveidota, lai izstrādātu darba samaksas sistēmu, kā arī veicinātu personāla vadību un attīstību.

4. Amatu klasifikācijas sistēmas pamatā ir valsts pārvaldes amatu katalogs (turpmāk — amatu katalogs) (1.pielikums). Amatu katalogs ir iestādē izveidoto amatu sistematizēts apkopojums. Amatam atbilstošās funkcijas ir sakārtotas funkcionālās grupās — amatu saimēs un apakšsaimēs. Saimes ir sadalītas amatu līmeņos. Amatu katalogā ir sniegts līmeņu raksturojums, amata saimju un apakšsaimju apraksts, kā arī attiecīgajam amatam atbilstošo pamatpienākumu apraksts.

5. Amatu saime (turpmāk — saime) ir amatu kopums, kam atbilstoši pamatfunkcijai ir līdzīgi darba uzdevumi un pamatpienākumi.

6. Amatu apakšsaime (turpmāk — apakšsaime) ir amatu kopums ar šaurāku, bet atbilstoši pamatfunkcijai skaidri nošķiramu specializāciju.

7. Amatu līmenis (turpmāk — līmenis) raksturo galvenās atšķirības starp vienas saimes amatiem, ņemot vērā pienākumu sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas.

II. Amatu klasificēšanas kārtība

8. Lai klasificētu amatus, iestādes vadītājs izveido amatu klasificēšanas darba grupu (turpmāk — darba grupa) 3-5 locekļu sastāvā. Darba grupā iekļauj iestādes personāla vadības struktūrvienības pārstāvi, ja šāds amats iestādē ir izveidots.

9. Darba grupu izveido, ja klasificējami vairāk nekā 10 amati. Ja klasificējamo amatu ir mazāk par 10, tiem atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka iestādes vadītājs pēc attiecīgās struktūrvienības vadītāja ieteikuma.

10. Amatus klasificē atbilstošās saimēs (apakšsaimēs) un līmeņos, ņemot vērā saimju (apakšsaimju) aprakstus un līmeņu raksturojumus.

11. Amatu klasificēšanas procesā izmanto ierēdņu amata aprakstus un darbinieku amata vai darba aprakstus, vadības līgumus, personāla sarakstu, iestādes nolikumu, struktūrvienību reglamentus un struktūras shēmu, kā arī ņem vērā citus ierēdņu un darbinieku veicamos pienākumus, ja minētie dokumenti ir nepilnīgi un nav laikus aktualizēti.

12. Klasificējot amatus, izvēlas to saimi (apakšsaimi) un līmeni, kura apraksts visprecīzāk atbilst konkrētajā amata vai darba aprakstā minētajiem pamatpienākumiem.

13. Ja amata pienākumi ietilpst vairākās saimēs (apakšsaimēs), amatu klasificē tajā saimē (apakšsaimē) un līmenī, kurā attiecīgie pamatpienākumi to apjoma vai nozīmīguma ziņā ir pārsvarā.

14. Ja lielākā daļa amata pamatpienākumu nav atrodami nevienā no saimju (apakšsaimju) un līmeņu aprakstiem, amatu klasificē tajā saimē (apakšsaimē) un līmenī, kurš visvairāk atbilst klasificējamā amata atbildības līmenim un vadības apjomam. Šādā gadījumā iestāde atbilstoši šo noteikumu 20.punktā minētajiem nosacījumiem iesniedz Valsts kancelejā priekšlikumus par papildinājumiem amatu katalogā.

15. Valsts pārvaldes nozares augstākajā iestādē (turpmāk — augstākā iestāde) ierēdņa (darbinieka) amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni pēc darba grupas vai attiecīgās struktūrvienības vadītāja ieteikuma nosaka iestādes vadītājs (ministrijā — valsts sekretārs), augstākās iestādes padotībā esošajā iestādē (turpmāk — padotības iestāde) — iestādes vadītājs.

(Grozīts ar MK 02.05.2007. noteikumiem Nr.286)

16. Iestāde amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu (2.pielikums) divu nedēļu laikā pēc tā sagatavošanas iesniedz saskaņošanai augstākajā iestādē. Augstākā iestāde divu nedēļu laikā pēc iestādes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saņemšanas apkopo augstākās iestādes, kā arī padotības iestāžu amatu klasifikācijas rezultātus un iesniedz tos saskaņošanai Valsts kancelejā.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.286 redakcijā)

16.1 Valsts kanceleja divu nedēļu laikā pēc iestādes amatu klasifikācijas rezultātu saņemšanas tos izvērtē. Ja atsevišķu amatu klasifikācijas rezultāti neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem amatu klasificēšanas principiem, Valsts kanceleja iesaka iestādei pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju. Ja rodas būtiskas domstarpības par konkrētu amatu klasificēšanu, jautājumu izlemj Valsts sektora darba samaksas komisija.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.286 redakcijā)

17. Augstākās iestādes vadītāja amatam atbilstošo saimi un līmeni nosaka attiecīgais Ministru kabineta loceklis, padotības iestādes vadītāja amatam — augstākās iestādes vadītājs, Ministru prezidenta padotībā esošas iestādes vadītājam — Ministru prezidents.

18. Jaunos amatus vai amatus, kuru veicēju pamatpienākumi pēc amatu klasificēšanas būtiski mainās, klasificē vispārīgā kārtībā atbilstoši šīs nodaļas nosacījumiem un iesniedz saskaņošanai Valsts kancelejā divu nedēļu laikā pēc amatu klasificēšanas.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.286 redakcijā)

18.1 Valsts kanceleja, ja nepieciešams, izlīdzina (kalibrē) amatu klasifikācijas rezultātus, nodrošinot, lai vienādas vai līdzīgas vērtības amati, ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās iestādēs. Izlīdzināšanas procesā Valsts kanceleja izvērtē visus amatu klasifikācijas rezultātus un ierosina iestādei mainīt to amatu klasifikāciju, kuri ir klasificēti atšķirīgi no pārējiem vienādas vai līdzīgas vērtības amatiem.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.286 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2007.; sk. 27. punktu)

18.2 Ja iestāde nepiekrīt Valsts kancelejas ierosinājumam pēc izlīdzināšanas (kalibrēšanas) mainīt noteiktu amatu klasifikāciju, jautājumu izlemj Valsts sektora darba samaksas komisija.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.286 redakcijā)

III. Amatu kataloga aktualizācija

19. Par amatu kataloga aktualizāciju ir atbildīga Valsts kanceleja. Ja nepieciešams aktualizēt amatu katalogu, iestāde iesniedz Valsts kancelejā priekšlikumus amatu kataloga aktualizācijai vai izstrādā normatīvo aktu par grozījumiem attiecīgajā projektā. Attiecīgo normatīvā akta projektu saskaņo ar Valsts kanceleju.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.286 redakcijā)

20. Iesniedzot priekšlikumus par jaunu saimju, apakšsaimju vai līmeņu iekļaušanu amatu katalogā vai būtisku grozījumu izdarīšanu esošo saimju, apakšsaimju un līmeņu aprakstā, norāda šādu informāciju:

20.1. klasificējamā amata apraksts, amata vieta iestādes struktūrā, attiecīgās struktūrvienības reglaments un cita informācija, kas raksturo amatu;

20.2. pamatojums jaunas saimes, apakšsaimes vai līmeņa nepieciešamībai vai grozījumu izdarīšanai esošajos saimju, apakšsaimju vai līmeņu aprakstos;

20.3. attiecīgās saimes, apakšsaimes vai līmeņa paredzamā vieta amatu katalogā.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Lai nodrošinātu amatu klasificēšanas vienveidību, pirmo reizi klasificējot amatus augstākajā iestādē, iestādes vadītājs amatu klasificēšanas darba grupas sastāvā papildus iekļauj arī pārstāvi no Valsts kancelejas vai Finanšu ministrijas.

22. Lai nodrošinātu amatu klasificēšanas vienveidību, pirmo reizi klasificējot amatus padotības iestādē, tās vadītājs izveido darba grupu, kurā papildus iekļauj vienu vai vairākus pārstāvjus no augstākās iestādes darba grupas.

23. Amatus padotības iestādē klasificē pēc tam, kad amati ir klasificēti augstākajā iestādē.

24. Iestāde amatus klasificē atbilstoši šo noteikumu II nodaļas nosacījumiem un apkopo tos atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Augstākā iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās apkopo augstākās iestādes un tās padotības iestāžu amatu klasifikācijas rezultātus un elektroniskā veidā (Excel tabula) iesniedz to Finanšu ministrijā. Finanšu ministrija pēc iestāžu datu saņemšanas apkopo tos un triju nedēļu laikā iesniedz izvērtēšanai Valsts kancelejā.

25. Ja atsevišķu amatu klasifikācijas rezultāti neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem amatu klasificēšanas principiem, Valsts kanceleja var ieteikt iestādei pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju. Ja rodas būtiskas domstarpības par konkrētu amatu klasificēšanu noteiktā saimē vai līmenī, jautājumu izlemj Valsts sekretāru sanāksmē.

26. Amatu klasificēšanas rezultātus Finanšu ministrija izmanto, lai izstrādātu darba samaksas sistēmu, iekļautu informāciju darba samaksas uzskaites sistēmā, kā arī plānotu darba samaksas sistēmas ieviešanai nepieciešamo finansējumu.

27. Šo noteikumu 16.1 punktā minētā prasība attiecībā uz jautājuma izlemšanu Valsts sektora darba samaksas komisijā un 18.1 punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.286 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 3.maija noteikumiem Nr.310
Valsts pārvaldes amatu katalogs

(Pielikums grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.170; MK 02.05.2007. noteikumiem Nr.286; MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.461; MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.24, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts pārvaldes amatu katalogs (turpmāk — amatu katalogs) ir pamats vienotai amatu klasificēšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs. Institūciju struktūras sakārtošanai amatu katalogu var piemērot arī institūcijās, kas ir ārpus valsts tiešās pārvaldes.

2. Amatu katalogā valsts pārvaldes iestādes (izņemot izglītības iestādes, bibliotēkas un muzejus), ņemot vērā darbinieku skaitu, tiek iedalītas šādi:

2.1. ļoti maza iestāde - iestāde, kurā nodarbināti mazāk par 10 darbiniekiem (iestādes vadītāju neklasificē saimē "1. Administratīvā vadība", bet citā saimē atbilstoši funkcijām);

2.2. maza iestāde - iestāde, kurā nodarbināti no 10 līdz 50 darbiniekiem;

2.3. vidēja iestāde - iestāde, kurā nodarbināti no 51 līdz 200 darbiniekiem;

2.4. liela iestāde - iestāde, kurā nodarbināti no 201 līdz 500 darbiniekiem;

2.5. ļoti liela iestāde - iestāde, kurā nodarbināti vairāk par 500 darbiniekiem.

3. Struktūrvienība amatu kataloga izpratnē ir iestādes struktūrvienība, kuras pakļautībā nav citas struktūrvienības. Ir šādas struktūrvienības:

3.1. maza struktūrvienība — līdz 4 darbiniekiem;

3.2. vidēja struktūrvienība — no 5 līdz 10 darbiniekiem;

3.3. liela struktūrvienība — no 11 līdz 20 darbiniekiem;

3.4. ļoti liela struktūrvienība — vairāk par 20 darbiniekiem.

4. Klasificējot struktūrvienību vadītāju amatus, noteicošais ir padoto darbinieku, nevis padoto struktūrvienību skaits un atbildība par atsevišķu nozari.

5. Iestādes reģionālās, teritoriālās vai rajona struktūrvienības vadītājs vai vadītāja vietnieks, ja viņa pamatfunkcija nav administratīvā vadība, klasificējams attiecīgajā saimē (speciālista līmenī), nevis administratīvās vadības saimē.

6. Klasificējot amatus, kuru veicēji nodarbojas ar projektu vadību, tiek ņemti vērā šādi kritēriji (projektu klasificē tajā līmenī, kurā tiek izpildīti vismaz trīs grupas kritēriji):

Projekta lielums

Projekta finansējuma apjoms

Projekta ieviešanas termiņš

Projekta administrēšanā iesaistīto cilvēku skaits

Projektā iesaistīto institūciju skaits

Mazs, standartizēts, tipveida projekts (II A)

Līdz pieciem miljoniem latu

Līdz vienam gadam

Līdz pieciem cilvēkiem

Viena

Vidējs, nestandarta projekts (II C)

5–10 miljoni latu

Viens–divi gadi

5–10 cilvēki

Divas–piecas

Liels, sarežģīts, nestandarta projekts (III A)

Virs 10 miljoniem latu

Virs diviem gadiem

Vairāk par 10 cilvēkiem

Vairāk par sešām

 


I1. Saimju un apakšsaimju kopsavilkums

Saimes (apakšsaimes) nosaukums

Saimes (apakšsaimes) apraksts

1. Administratīvā vadība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir administratīvi vadīt iestāžu darbu. Šajā saimē ietilpst Valsts kancelejas direktors, valsts sekretāri, Ministru kabineta locekļa padotībā esošo iestāžu vadītāji. Saimē var tikt klasificēti valsts sekretāru un padotības iestāžu vadītāju vietnieki, kā arī padotības iestāžu reģionālo, teritoriālo vai rajonu struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki, ja to pamatfunkcija ir administratīvā vadība. Ļoti lielu padotības iestāžu vadītāju vietnieki administratīvajos jautājumos var tikt klasificēti šīs saimes IV A līmenī

2. Apgāde (iepirkšana)

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes darbības saimniecisko nodrošināšanu un tai nepieciešamo preču un/vai pakalpojumu iegādi un uzskaiti

3. Apsaimniekošana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji atbild par iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotā valsts īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Amati, kuru pienākumos ir plašākas administratīvā vadītāja funkcijas (kur amatam pakļauta arī lietvedības funkcija vai citas palīgfunkcijas), jāklasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" I, II B vai III līmenī

4. Apsardze un uzraudzība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir objektu un personu apsardze

5. Ārstniecība

5.1. Ārstniecības pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar ārstniecību un vada ārstniecības procesu

5.2. Aprūpe

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir atbalstīt ārstniecības procesu un nodrošināt pacientu aprūpi

5.3. Farmācija

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir nodarboties ar farmācijas jautājumiem un vadīt medikamentozās ārstēšanas procesu

6. Darba aizsardzība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina darba aizsardzības procesa ieviešanu, īstenošanu un kontroli iestādē, kā arī personāla instruēšanu un konsultēšanu darba aizsardzības jomā

7. Diplomātiskā un konsulārā darbība

Šajā saimē ietilpst diplomātiskā un konsulārā dienesta amati, kurus nav iespējams klasificēt citās saimēs, tai skaitā amati, kuru veicēju pienākums ir nodrošināt valsts protokola darbību un diplomātiskā pasta un kravu sūtījumu organizēšanas un nogādes vadīšanu atbilstoši Vīnes konvencijai par diplomātiskajiem sakariem, Vīnes konvencijai par konsulārajiem sakariem un Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Nozaru ministrijās nodarbināto specializēto atašeju amati pielīdzināmi 7.saimes līmeņiem atbilstoši to funkcijām

8. Dispečeru pakalpojumi

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes darbības vai sniegto pakalpojumu tehnisko koordināciju

9. Dokumentu rediģēšana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar tiesību aktu un citu dokumentu rediģēšanu un koriģēšanu

10. Ekspertīze

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir visu veidu ekspertīžu veikšana

11. Finanšu administrēšana

11.1. Finanšu tirgi/Finanšu resursu vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar vērtspapīru un valūtas operācijām, lai nodrošinātu finanšu resursus valsts budžeta izdevumiem un brīvo finanšu līdzekļu izvietošanu

11.2. Kreditēšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām, valsts speciālajiem budžetiem, valsts un pašvaldību uzņēmumiem, sniedz atzinumus par aizdevumu lietderību, kā arī organizē valsts galvojumu izsniegšanas procesu, nodrošina finanšu ziedojumu un dāvinājumu saņemšanu un aktuālas informācijas pieejamību par valsts budžeta aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu finansiālo saistību izpildi un veiktajām darbībām kavēto maksājumu un bezcerīgo aizdevumu atgūšanas procesā

11.3. Risku vadība (finanšu riski)

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa finanšu risku vadību, kā arī to iestāžu un komercsabiedrību finansiālā stāvokļa un aizdevumu atmaksas iespēju izvērtēšanu, kuri pretendē uz valsts galvojumiem vai valsts aizdevumiem

11.4. Valsts budžeta norēķini

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina valsts budžeta, valsts parāda un aktīvu vadības ietvaros noslēgto finanšu darījumu uzskaiti un norēķinus

12. Finanšu analīze un vadība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes un/vai nozares, un/vai starpnozaru finanšu rādītāju analīzi, budžeta sastādīšanu un tā izpildes kontroli, kā arī finanšu funkcijas vadību dažādos līmeņos

13. Fiziskais darbs

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji strādā fizisku darbu (strādnieku darbu)

14. Grāmatvedība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina ar iestādes (vai ar citu nozares iestāžu) darbību saistīto izdevumu un ieņēmumu uzskaiti un iegrāmatošanu

15. Iekšējais audits

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir iekšējā audita veikšana valsts pārvaldes iestādēs un ieteikumu sagatavošana trūkumu novēršanai un risku mazināšanai

16. Iestāžu drošība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iekšējās drošības pasākumus iestādēs, kā arī nodarbojas ar šādu pasākumu plānošanu un organizēšanu. Minētā funkcija nav saistīta ar iestāžu apsardzi un uzraudzību

17. Iestāžu procedūras

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestāžu procedūru un pakalpojumu attīstību un ieviešanu

18. Informācijas apkopošana un analīze

18.1. Arhīvu pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir valsts, pašvaldību un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu darba un dokumentu pārvaldības uzraudzība, dokumentu, datu bāzu un citu informācijas avotu izvērtēšana, uzkrāšana, saglabāšana, sistematizēšana, uzziņu sistēmas veidošana, attīstība un pieejamības nodrošināšana, kā arī sistemātiska informācijas apkopošana un izziņu sniegšana fiziskām un juridiskām personām

18.2. Bibliotēku pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšana un tam nepieciešamo informācijas resursu veidošana un organizācija, tai skaitā ļoti mazu bibliotēku vadītāji. Lielāku bibliotēku (vairāk par deviņiem darbiniekiem) vadītājus klasificē saimē "1. Administratīvā vadība"

18.3. Dokumentu pārvaldība

Šajā apakšsaimē ietilpst ar dokumentu pārvaldības (tajā skaitā lietvedības) funkciju saistīti pienākumi: dokumentu radīšana, reģistrēšana, klasificēšana, sistematizācija, izvērtēšana, virzības noteikšana, aprite, kontrole, nosūtīšana, glabāšana, sagatavošana nodošanai arhīvā un dokumentu pieejamības nodrošināšana līdz nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšana.
Šajā saimē klasificējami arī amati, kuru veicēji ir atbildīgi par sevišķo lietvedību. Šajā apakšsaimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar sekretariāta funkciju un pienākumiem (amatu saime "38. Sekretariāta funkcija"), kā arī amati, kas specializējas dokumentu arhivēšanā (amatu saime "18.1. Arhīvu pakalpojumi")

18.4. Fondu glabāšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar krājumu tehnisko uzglabāšanu un uzturēšanu arhīvos, bibliotēkās, muzejos un līdzīgās iestādēs

18.5. Muzeju pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar muzeju krājumu papildināšanu, dokumentēšanu, izpēti, ekspozīciju/izstāžu veidošanu, ekskursiju, lekciju, muzejpedagoģisko programmu un citu muzejiskās komunikācijas formu īstenošanu, tai skaitā ļoti mazu muzeju vadītāji. Lielāku muzeju (vairāk par deviņiem darbiniekiem) vadītājus klasificē saimē "1. Administratīvā vadība"

18.6. Statistika

Šajā apakšsaimē ietilpst ar informācijas apkopošanu un analīzi saistīti amati, kuru veicēji nodarbojas ar zinātniski pamatotu un pasaules praksē atzītu statistiskās novērošanas un vispārināšanas metožu pilnveidošanu un lietošanas koordinēšanu, informācijas vākšanu, ievadīšanu datu bāzēs un analīzi, publikāciju un pārskatu sastādīšanu

19. Informāciju tehnoloģijas

19.1. Datorgrafika un WEB dizains

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestāžu mājas lapu veidošanu internetā un to uzturēšanu

19.2. Datu atbalsts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar datu bāzu administrēšanu

19.3. IT un IS vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina IT un IS struktūrvienību, projektu vai darba grupu vadību

19.4. Programmatūras attīstība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar programmatūras (lietojumu) izstrādi un attīstību

19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar informācijas sistēmu un programmatūras (lietojumu) administrēšanu un uzturēšanu

20. Inženiertehniskie darbi

Šajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumi saistīti ar inženiertehniskajiem darbiem: inženiertehnisko problēmu risināšana, atbilstošas informācijas un datu vākšana, tehniskā izpēte un analīze, projektēšana un darbu plānošana, tehniskā uzraudzība un kontrole

21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu juridisko analīzi, Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta, Ministru prezidenta vai Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildes kontroli, kā arī juridisko pakalpojumu sniegšanu

22. Jūras un gaisa transports

22.1. Transportlīdzekļu vadīšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada gaisa kuģus vai peldlīdzekļus. Šādi amati ir iestādēs, kas nodarbojas ar robežapsardzību, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas uzraudzību, patrulēšanu un novērošanu, kravu un pasažieru pārvadāšanu, meklēšanas un glābšanas darbiem, ugunsgrēku dzēšanu, medicīnisko evakuāciju, īpašo uzdevumu vienību darbības nodrošināšanu

22.2. Transportlīdzekļu tehniskā apkope

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pienākumos ir gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehniskā apkope

23. Klientu apkalpošana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina klientu apkalpošanu, koordinē vai vada klientu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā klientu apkalpošanas standartus, kā arī amati, kuru veicēji nodrošina informācijas sniegšanu no iestādes reģistriem juridiskām un fiziskām personām, pamatojoties uz pieprasījumiem

24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes sabiedriskās attiecības un komunikāciju. Amati, kuru veicēji izstrādā komunikācijas stratēģiju visai nozarei, kā arī lielai vai ļoti lielai iestādei, klasificējami saimē "35. Rīcībpolitikas ieviešana"

25. Konsultēšana

Šajā saimē ietilpst Ministru kabineta locekļu konsultatīvās amatpersonas un citi amati, kuru veicēju pienākumos ir sniegt konsultatīvu un administratīvu atbalstu Ministru kabineta loceklim

26. Kontrole un uzraudzība

26.1. Amatpersonu kontrole

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina kontroli par to, kā valsts pārvaldes iestādēs tiek ievēroti normatīvie akti, kuri reglamentē to darbību, kā arī kontrolē valsts amatpersonu pieņemto lēmumu tiesiskumu un lietderību

26.2. Muita un muitas kontrole

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina muitas kontroles pasākumus uz ES ārējās robežas un iekšzemes muitas kontroles punktos, kā arī muitas kontroles punktu uzraudzībā esošajās vietās

26.3. Privātpersonu kontrole

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji kontrolē, kā juridiskās un fiziskās personas ievēro normatīvos aktus

27. Kvalitātes vadība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir kvalitātes vadības sistēmu izstrāde, ieviešana un uzturēšana dažādās iestādēs

28. Noziedzības novēršana un apkarošana

28.1. Izmeklēšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu pirmstiesas izmeklēšanu un pierādījumu gatavošanu apsūdzības celšanai

28.2. Operatīvā darbība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar pierādījumu un informācijas vākšanu par noziedzīgām darbībām, kā arī noziedznieku aizturēšanu

28.3. Policija

Šajā apakšsaimē ietilpst Valsts policijas darbinieki, kuri ikdienā veic likumā "Par policiju" noteiktos uzdevumus

29. Pedagoģija

29.1. Akadēmiskā un profesionālā izglītošana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir gatavot mācību programmas, vadīt lekcijas un nodarbības, studējošo patstāvīgo darbu, kā arī zinātnisko darbu. Rektora amatu klasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" IV līmenī

29.2. Izglītošana vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmāsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji īsteno vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmas.
Internāta, dienesta viesnīcu skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, koncertmeistara, baletmeistara, horeogrāfa, diriģenta, sociālā pedagoga, pedagoga logopēda, izglītības psihologa, sociālās korekcijas izglītības skolotāja amatu klasificē šajā apakšsaimē attiecīgajos līmeņos
29.3. Pedagoģijas metodikas vadībaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji organizē vai nodrošina metodiskas palīdzības sniegšanu vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība), kā arī augstākās izglītības programmu īstenotājiem
29.4. Izglītības iestāžu vadībaŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības iestādes, kā arī izglītības iestādes vadītāja vietnieku amati, kas sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju organizē vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmu īstenošanu. Apakšsaimē ietilpst arī amati, kuru veicēju pienākums ir vadīt mācību iestādes (arī augstākās izglītības iestādes) struktūrvienības

30. Personāla vadība

Šajā saimē ietilpst ar personāla vadības funkciju saistīti amati, kuru veicēji nodarbojas ar personāla lietu un lietvedības uzturēšanu, personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu, personāla plānošanu un piesaisti, atlasi, noturēšanu, vērtēšanu un attīstīšanu

31. Pētniecība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir veikt zinātniskās pētniecības darbu, kas veido pilnu vai gandrīz pilnu darba slodzi

32. Projektu vadība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar projektu vadību: projektu organizēšana, plānošana un kontrole, projektu gaitā radušos problēmu risināšana, projektiem atbilstošas informācijas un datu ievākšana, izpēte un analīze, pārskatu sastādīšana un projekta komandas darba organizēšana un vadīšana

33. Radošie darbi

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar māksliniecisko un tehnisko jaunradi, telpu, ekspozīciju/izstāžu, reklāmas materiālu un mājas lapu izstrādi un noformēšanu

34. Restaurācijas darbiŠajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir restaurēt un/vai konservēt muzeja krājumos esošos priekšmetus

34.1 Risku vadība (darbības riski)

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes stratēģisko, juridisko, informācijas tehnoloģiju, cilvēkresursu, projektu un citu risku vadību

35. Rīcībpolitikas ieviešana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir pārraudzīt nozares rīcībpolitikas ieviešanu konkrētās jomās, izstrādāt procedūras normatīvo aktu ieviešanai, apkopot un sniegt informāciju un ieteikumus par rīcībpolitikas ieviešanas procesu amatpersonām, kas nodarbojas ar attiecīgās nozares rīcībpolitikas plānošanu

36. Rīcībpolitikas plānošana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir pārraudzīt konkrētas nozares vai apakšnozares attīstību valstī, izstrādāt nozares rīcībpolitiku, gatavot nepieciešamos normatīvos aktus un grozījumus tajos, pārraudzīt un izvērtēt normatīvo aktu ieviešanu, uzturēt sakarus ar amatpersonām, kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt atzinumus par to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem.
Starpnozaru koordinācija, kā arī noteiktas funkcijas veikšana vairāku nozaru ietvaros šīs saimes kontekstā uzskatāma par atsevišķu nozari.
Tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju vietnieki, kuri atbild par vienu vai vairākām rīcībpolitikas nozarēm, klasificējami šīs saimes VI līmenī

37. Robežapsardzība un robežkontrole

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir Latvijas Republikas valsts robežu šķērsojošo personu kontrole un valsts zaļās robežas apsardze, kā arī ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontrole

37. Robežapsardzība un robežkontrole

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir Latvijas Republikas valsts robežu šķērsojošo personu kontrole un valsts zaļās robežas apsardze, kā arī ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontrole

38. Sekretariāta funkcija

Šajā saimē ietilpst ar sekretariāta funkciju saistīti pienākumi: atbildēšana uz tālruņa zvaniem, to pāradresācija, viesu uzņemšana, sanāksmju un pārrunu, kā arī komandējumu tehniskā organizēšana, dokumentu sagatavošana, noformēšana un pavairošana, korespondences šķirošana un nosūtīšana, biroja telpu un biroja aprīkojuma uzturēšanas nodrošināšana.
Šajā saimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar lietvedības funkciju un pienākumiem

39. Sociālais darbs

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir sociālā aprūpe un rehabilitācija noteiktās sabiedrības grupās

40. Starptautiskie sakari

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir piedalīties valsts ārējo sakaru veidošanā attiecīgās politikas jomā, arī apkopojot informāciju par esošo sadarbību ar ārvalstu institūcijām, gatavojot sadarbības līgumus un sadarbojoties ar citām valsts institūcijām

41. Transporta vadīšana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pamatpienākums ir transportlīdzekļu vadīšana

42. Tulkošana

42.1. Tulkošana rakstos

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji rakstiski tulko dokumentus no vienas valodas uz citu valodu

42.2. Tulkošana mutvārdos

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji mutiski tulko sarunas no vienas valodas uz citu valodu

43. Ugunsdzēsība un glābšana

Šajā saimē ietilpst ar ugunsdrošību, ugunsdzēsību un glābšanu, kā arī civilo aizsardzību saistīti pienākumi: ugunsgrēku novēršana, dzēšana, to seku mazināšana, fizisko personu glābšana, ķīmiskā piesārņojuma likvidācija

II. Amatu saimju raksturojums

1. Administratīvā vadība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir administratīvi vadīt iestāžu darbu. Šajā saimē ietilpst Valsts kancelejas direktors, valsts sekretāri, Ministru kabineta locekļa padotībā esošo iestāžu vadītāji. Saimē var tikt klasificēti valsts sekretāru un padotības iestāžu vadītāju vietnieki, kā arī padotības iestāžu reģionālo, teritoriālo vai rajonu struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki, ja to pamatfunkcija ir administratīvā vadība. Ļoti lielu padotības iestāžu vadītāju vietnieki administratīvajos jautājumos var tikt klasificēti šīs saimes IV A līmenī

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz padotības iestādes reģionālās, teritoriālās vai rajona struktūrvienības vadītājam administratīvi vadīt tās darbu

• Koordinē un kontrolē atsevišķu apakšstruktūrvienību darbu

• Regulāri pilda struktūrvienības vadītāja deleģētas funkcijas

• Var aizvietot reģionālās, teritoriālās vai rajona struktūrvienības vadītāju

II A

Administratīvi vada padotības iestādes reģionālo, teritoriālo vai rajona struktūrvienību

• Koordinē padotības iestādes reģionālās, teritoriālās vai rajona struktūrvienības darbu

• Organizē un kontrolē valsts budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu struktūrvienības darbības jomā

• Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv struktūrvienību citās institūcijās

II B

Palīdz padotības iestādes vadītājam administratīvi vadīt iestādes darbu

• Koordinē un kontrolē atsevišķu struktūrvienību darbu

• Regulāri pilda iestādes vadītāja deleģētas funkcijas

• Var aizvietot iestādes vadītāju

III

Palīdz augstākās iestādes vadītājam administratīvi vadīt augstākās iestādes darbu

• Koordinē un kontrolē atsevišķu struktūrvienību darbu

• Var kontrolēt vienas vai vairāku padotības iestāžu darbu

• Regulāri pilda iestādes vadītāja (valsts sekretāra) deleģētas funkcijas

• Var aizvietot iestādes vadītāju (valsts sekretāru)

IV A

Administratīvi vada mazas padotības iestādes darbu
• Koordinē iestādes darbu

• Organizē un kontrolē valsts budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu iestādes darbības jomā

• Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi citās institūcijās

IV B

Administratīvi vada vidējas padotības iestādes darbu vai palīdz lielas vai ļoti lielas padotības iestādes vadītājam nodokļu administrēšanas, valsts budžeta izpildes un finanšu resursu vadības jomā administratīvi vadīt tās darbu
• Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus vidējā, lielā vai ļoti lielā padotības iestādē

IV C

Administratīvi vada lielas un ļoti lielas padotības iestādes darbu vai tādas iestādes darbu, kuras funkcijās ietilpst citu iestāžu darbības izvērtēšana, analīze un apstrīdēto lēmumu pārskatīšana
• Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus lielā un ļoti lielā padotības iestādē

IV D

Administratīvi vada padotības iestādes darbu un nodrošina uzraudzību lieliem un sarežģītiem projektiem, par kuriem lemj Ministru kabinets

• Veic IV A, IV B vai IV C līmenim noteiktos pienākumus

• Uzrauga lielus un sarežģītus projektus, par kuriem lemj Ministru kabinets

V A

Administratīvi vada lielas vai ļoti lielas padotības iestādes darbu valsts budžeta izpildes uzraudzības, finanšu resursu un valsts parāda vadības jomā

• Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus valsts budžeta izpildes uzraudzības, finanšu resursu un valsts parāda vadības jomā

• Nodrošina pakalpojumus vairāk nekā 600 valsts un pašvaldību budžeta iestādēm, kā arī nodrošina vairāk nekā 15 miljonu budžeta ieņēmumu un izdevumu transakciju gadā vai veic nodokļu administrēšanu, vadot vairāk nekā 1 000 000 tiešo klientu apkalpošanu un valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu summārās vērtības pārraudzību un tās aplikšanu ar nodokļiem

V B

Administratīvi vada augstākās iestādes darbu

• Koordinē iestādes darbu

• Organizē nozares rīcībpolitikas izstrādi un politisko lēmumu īstenošanu

• Izdod rīkojumus visos iestādes kompetencē esošajos jautājumos, ja tiesību aktos šādas tiesības nav paredzētas tikai ministram

• Nodrošina iestādes darbības nepārtrauktību valdības vai ministra maiņas gadījumā

• Organizē iestādes stratēģijas izstrādi un nodrošina tās īstenošanu saskaņā ar valdības nostādnēm

  

• Organizē un kontrolē valsts budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu iestādes darbības jomā

• Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi citās institūcijās

VI

Administratīvi vada Valsts kancelejas darbu

• Plāno, vada, organizē un koordinē Valsts kancelejas darbu

• Koordinē un veicina ministriju un citu institūciju sadarbību, risina radušās problēmas un domstarpības

• Nodrošina Valsts kancelejas darba nepārtrauktību valdības maiņas gadījumā

• Uztur saikni ar Saeimas Kanceleju, ministrijām, citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm un institūcijām

• Ar padomdevēja tiesībām piedalās Ministru kabineta komitejas sēdēs, kā arī Ministru kabineta sēdēs

• Paraksta Valsts kancelejas rīkojumus un vēstules, finanšu dokumentus un Ministru kabineta sēžu protokolus (otrais paraksts)

• Vizē Ministru kabineta tiesību aktu projektus un Ministru prezidenta rīkojumu projektus pirms šo projektu iesniegšanas Ministru prezidentam parakstīšanai

• Organizē un koordinē vienotas valsts politikas plānošanu un īstenošanu sadarbībā ar ministrijām

• Vada Valsts sekretāru sanāksmes

2. Apgāde (iepirkšana)

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes darbības saimniecisko nodrošināšanu un tai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi un uzskaiti

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noteiktus uzdevumus patstāvīgi vai citu speciālistu pārraudzībā

• Kontrolē materiālo vērtību krājumus un sagatavo priekšlikumus par to palielināšanas nepieciešamību

• Apkopo informāciju par nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem, sagatavo priekšlikumus par iegāžu apjomiem

• Risina dažādus organizatoriskus jautājumus saskaņā ar dotajiem uzdevumiem

• Darbu veic, ievērojot iekšējās iepirkumu procedūras

II

Patstāvīgi veic standarta apgādes uzdevumus noteiktā jomā

• Risina standarta apgādes problēmas

• Apkopo pasūtījumus

• Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši izvēlētajai iepirkuma metodei

• Piedalās konkursa nolikuma un darba uzdevuma sastādīšanā

• Var piedalīties iepirkuma komisijas darbā

• Reģistrē noslēgtos līgumus

• Var analizēt citu iestāžu iepirkumu procesu atbilstību likumam

• Var koordinēt I līmeņa speciālistu darbību

III

Patstāvīgi veic sarežģītus uzdevumus specifiskā jomā

• Risina nestandarta apgādes problēmas

• Piedalās iekšējās iepirkuma procedūras izstrādē

• Nodrošina iepirkuma organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu

• Piedalās līgumprojektu izstrādē

• Piedalās iepirkuma komisijas darbā

• Kontrolē piegādātāja saistību izpildi un, ja nepieciešams, pārstāv iestādi tiesā

• Novērtē, izvēlas un ievieš piemērotas apgādes (iepirkuma) metodes

• Var koordinēt I un II līmeņa speciālistu darbību

IV

Vada struktūrvienību un pilnībā atbild par apgādes jomu

• Plāno, organizē, kontrolē struktūrvienības darbu

• Analizē, ierosina un pamato jaunu ideju un metožu ieviešanu un attīstīšanu apgādes jomā

• Kontrolē materiālo resursu iegādi iestādes funkciju nodrošināšanai

• Vada iepirkuma procedūras izstrādāšanu un pilnveidošanu

• Vada konkursu nolikumu izstrādes procesu, izvērtē citu sagatavotos konkursu nolikumus

• Atbild par līgumprojektu izstrādi

• Vada valsts iepirkuma komisijas darbu

• Konsultē iestādes vadību valsts iepirkuma jomā

• Vada un kontrolē pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam

• Piedalās struktūrvienības budžeta veidošanā, kontrolē tā izpildi

3. Apsaimniekošana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji atbild par iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotā valsts īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Amati, kuru veicēju pienākumos ir plašākas administratīvā vadītāja funkcijas (kur amatam pakļauta arī lietvedības funkcija vai citas palīgfunkcijas), jāklasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" I, II B vai III līmenī

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Fiziski veic telpu uzkopšanu

• Uzkopj un uztur kārtībā iestādes pārziņā esošās telpas un teritoriju

II A

Rūpējas par kārtību iestādes un tās valdījumā vai lietošanā nodotā valsts īpašuma teritorijā, nodrošina tam nepieciešamo materiālu sagādi vai pārvalda un apsaimnieko iestādei pārvaldīšanā nodoto īpašas nozīmes valsts nekustamo īpašumu (valsts zinātniskās izpētes mežus un to infrastruktūras objektus)

• Rūpējas par kārtību iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotajā valsts īpašumā, teritorijā, kā arī automašīnu novietnē

• Nodrošina biroja piederumu, saimniecības līdzekļu un citu nepieciešamo preču iegādi

• Pārbauda un uztur kārtībā vienkāršus darbarīkus un aparatūru

• Var noteikt tehniskā personāla darba uzdevumus un koordinēt tā darbu

• Apsaimnieko iestādei nodoto īpašas nozīmes valsts nekustamo īpašumu

• Piedalās īpašas nozīmes valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānu izstrādē un nodrošina to izpildi

II B

Vada struktūrvienību un nodrošina iestādes saimniecisko un tehnisko apgādi
• Nodrošina materiālu, iekārtu, mēbeļu un inventāra iegādi un organizē to tehnisko apkopi un remontu

• Uzskaita pamatlīdzekļus un mazvērtīgo inventāru

• Kontrolē saimniecisko līgumu izpildi

• Koordinē autotransporta izmantošanu, uzskaita un kontrolē nobraukumu, plāno un organizē remontu

• Vada vidēju struktūrvienību, koordinē un vada tehniskos darbiniekus

III

Vada apsaimniekošanas dienestu. Pārvalda iestādes valdījumā vai lietošanā nodoto kustamo un nekustamo valsts īpašumu vai īpašas nozīmes valsts nekustamo īpašumu (valsts zinātniskās izpētes mežus un to infrastruktūras objektus) un autoparku
• Pārvalda iestādes valdījumā vai lietošanā nodoto kustamo un nekustamo valsts īpašumu un autoparku

• Vada iestādes tehnisko personālu

• Nodrošina tehniskā atbalsta funkcijas pārējām iestādes struktūrvienībām

• Uztur attiecības ar sadarbības partneriem, pakalpojumu un preču piegādātājiem

• Plāno nepieciešamos remontus

• Var sastādīt autoparka vai nekustamā īpašuma apsaimniekošanas budžetu

• Izstrādā īpašas nozīmes valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānus un vada to izpildi

• Vada īpašas nozīmes valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas personālu

4. Apsardze un uzraudzība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir objektu un personu apsardze

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Veic iestādes teritorijas apsardzi

• Kontrolē iekļūšanu iestādē un izkļūšanu no tās, nodrošina ieejas un/vai iestādes teritorijas apsardzi

• Kontrolē caurlaides un citus dokumentus

• Strādā ar vienkāršu drošības tehniku

• Pārzina iestādes teritoriju un drošības sistēmas

• Likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

I B

Veic iestādes posteņa uzraudzību

• Strādā ar vienkāršāko drošības tehniku

• Pārzina iestādes teritoriju

• Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nēsāt un pielietot speciālos līdzekļus

II A

Veic iestādes svarīgāko posteņu uzraudzību

• Ļoti labi pārzina iestādes teritoriju un drošības sistēmas

• Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

II B

Veic muzeja ekspozīcijas un eksponātu uzraudzību

• Uzrauga un kontrolē muzeja apmeklētāju rīcību un uzvedību muzeja teritorijā

• Veic regulāras drošības pārbaudes

• Veic eksponātu esības kontroli

• Ļoti labi pazīst muzeja teritoriju un drošības sistēmas

• Var pieņemt ar muzeja apmeklētāju uzvedību saistītu lēmumu (atbilstoši kompetencei)

III

Koordinē vairāku apsardzes vai uzraudzības darbinieku darbu

• Kontrolē padoto darbinieku pienākumu izpildi

• Vada plānotos režīma pasākumus iestādē

• Veic jaunāko apsardzes vai uzraudzības darbinieku darbaudzināšanu

• Rod risinājumus sarežģītās un nestandarta situācijās

IV

Vada apsardzes vai uzraudzības struktūrvienību

• Vada apsardzes vai uzraudzības struktūrvienību, nosaka darbiniekiem uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Analizē situācijas drošības risku un draudus

• Vada plānotos režīma pasākumus iestādē

• Sniedz priekšlikumus par drošības sistēmas uzlabošanu

V

Organizē vairāku apsardzes vai uzraudzības struktūrvienību darbu

• Vada vairāku apsardzes vai uzraudzības struktūrvienību darbu, nosaka darbiniekiem uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Organizē darbinieku profesionālo apmācību

• Analizē situācijas drošības risku un draudus

• Vada plānotos režīma pasākumus iestādē

• Sniedz priekšlikumus par drošības sistēmas uzlabošanu

VI

Vada apsardzes vai uzraudzības dienestu iestādē

• Vada un organizē apsardzes vai uzraudzības darbu iestādē

• Organizē darbinieku pienākumu izpildes kontroli

• Analizē darba rezultātus un sagatavo dienesta attīstības programmas

• Organizē sadarbību ar citiem dienestiem

5. Ārstniecība

5.1. Ārstniecības pakalpojumi

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar ārstniecību un vada ārstniecības procesu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Ārsta palīgs (feldšeris)

• Izmeklē pacientus, diagnosticē slimību un atbilstoši kvalifikācijai ārstē pacientus

• Veic pacientu aprūpi

• Piedalās ārstniecībā

• Vada pacientu aprūpes darbu

• Nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos

• Veic profesionālās izglītības darbu

I B

Vecmāte

• Nodrošina fizioloģisku grūtnieču aprūpi, organizē un vada fizioloģiskas dzemdības un aprūpi pēc fizioloģiskām dzemdībām, veic jaundzimušo aprūpi

• Ja nepieciešams, nosūta pacientu pie atbilstošas specialitātes ārsta

• Piedalās ārstniecībā

• Sniedz informāciju un veic izglītošanas darbu atbilstoši kompetencei

I C

Funkcionālā speciālista asistents

• Funkcionālā speciālista vai ārsta uzraudzībā ārstē pacientus, izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas

• Pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanas un rehabilitācijas pamatprincipus

II A

Rezidents, ārsts stažieris

• Strādā sertificēta ārsta uzraudzībā

• Padziļina teorētiskās zināšanas

• Apgūst praktiskās iemaņas specialitātē

II B

Funkcionālais speciālists

• Ārstē pacientus, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas

• Sniedz atzinumus

• Pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanas un rehabilitācijas principus

• Veic profesionālās izglītošanas darbu

III

Sertificēts ārsts speciālists pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai darbam ar specifiskām metodēm

• Patstāvīgi novērtē slimnieka veselības stāvokli un diagnosticē slimību

• Nosaka adekvātu ārstēšanas procesu

• Ārstē pacientu un veic medicīnisko rehabilitāciju

• Var pieaicināt citus ārstus konsultēšanai

• Var apmācīt citus ārstus

• Var piedalīties konsilijos vai komisijās

IV A

Sertificēts ārsts pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē ar ilgu pieredzi (vecākais ārsts)

• Konsultē sarežģītu slimību diagnostikā un ārstēšanā, kā arī diagnosticē un ārstē tās

• Nosaka īstermiņa un ilgtermiņa ārstniecību sarežģītos gadījumos

IV B

Nodaļas (programmas, profila, nozares, struktūrvienības) virsārsts

• Vada ārstniecības procesu nodaļā (programmā, profilā, nozarē, struktūrvienībā)

• Ievieš darbā jaunākās diagnostikas un ārstniecības metodes

• Var nodarboties ar saimnieciskiem jautājumiem

• Var vadīt konsilijus vai komisijas, pieņemt galīgo lēmumu par ārstniecības procesu

IV C

(Svītrots ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.170)

V

Virsārsts vairākās radnieciskās struktūrvienībās (blokos, programmās, profilos, nozarēs)/galvenā ārsta vietnieks lielā ārstniecības iestādē vai galvenais ārsts mazā un vidējā ārstniecības iestādē.
Šajā līmenī var tikt klasificēts ārstniecības iestādes augstākais vadītājs

• Vada ārstniecības procesu vairākās radnieciskās struktūrvienībās (blokos, programmās, profilos, nozarēs) vai mazā ārstniecības iestādē

• Veicina jaunāko diagnostikas un ārstēšanas metožu ieviešanu

• Var administratīvi organizēt darbu

VI

Galvenais ārsts vai ārstniecības iestādes virsārsts lielā ārstniecības iestādē.
Šajā līmenī var tikt klasificēts ārstniecības iestādes augstākais vadītājs

• Organizē ārstniecisko darbu ārstniecības iestādē

• Var būt organizācijas valdē

• Veicina medicīniskās aparatūras un ārstnieciskā procesa modernizēšanu

• Popularizē sabiedrībā konkrēto ārstniecības iestādi

• Pārstāv ārstniecības iestādi attiecībās ar finansējošām institūcijām (piemēram, VOAVA)

5.2. Aprūpe

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir atbalstīt ārstniecības procesu un nodrošināt pacientu aprūpi

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Māsas palīgs

• Strādā sertificētas māsas vai sertificēta ārsta pakļautībā

• Apkopj pacientus

• Nodrošina pacientu apkopšanai nepieciešamo materiālu un priekšmetu pieejamību atbilstoši sastādītajam sarakstam

• Transportē slimniekus

• Var tīrīt un uzkopt telpas

II

Nesertificēta māsa

• Strādā sertificētas māsas uzraudzībā

• Veic ārsta ordinācijas, piedalās ārstniecībā

• Aprūpē pacientus

• Izglīto pacientus veselības jautājumos

III

Sertificēta māsa

• Patstāvīgi veic ārsta ordinācijas, piedalās ārstniecībā

• Aprūpē pacientus

• Izglīto pacientus veselības jautājumos

IV

Vecākā māsa vai virsmāsa

• Saimnieciski un administratīvi vada struktūrvienību

• Vada māsu darbu nodaļā

• Vada pacientu aprūpes darbu struktūrvienībā

• Plāno, pasūta un sadala nodaļas darbam nepieciešamos medicīniskos materiālus un medikamentus

V

Galvenā māsa mazā vai vidēji lielā ārstniecības iestādē.
Šajā līmenī var tikt klasificēts vecākais ārsta palīgs (feldšeris), vecākā vecmāte

• Vada vecāko māsu darbu ārstniecības iestādē

• Plāno personālu (māsas) ārstniecības iestādē

• Veic māsu atlasi

• Plāno māsu darba optimizāciju

• Organizē medicīnisko materiālu un medikamentu sagādi, glabāšanu un izlietošanu

VI

Galvenā māsa lielā ārstniecības iestādē.
Šajā līmenī var tikt klasificēta Rīgas dzemdību nama galvenā vecmāte

• Veic V līmenim noteiktos pienākumus lielā ārstniecības iestādē

5.3. Farmācija

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir nodarboties ar farmācijas jautājumiem un vadīt medikamentozās ārstēšanas procesu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Farmaceita palīgs

• Strādā farmaceita vai farmaceita asistenta uzraudzībā

• Veic konkrētus farmaceita vai farmaceita asistenta dotos uzdevumus - fasē zāles, noformē zāļu etiķetes, sagatavo darbam aptiekas traukus un taru, veic citus līdzīga rakstura uzdevumus

II

Farmaceita asistents

• Strādā farmaceita uzraudzībā

• Patstāvīgi izgatavo ekstemporālās zāles atbilstoši priekšrakstiem

• Noformē un sagatavo zāles izsniegšanai

• Dokumentē zāļu izgatavošanas un izsniegšanas procesu

• Farmaceita uzraudzībā komplektē ārstniecības līdzekļus pēc ārstniecības iestādes struktūrvienību pieprasījuma

• Organizē un vada farmaceita palīga darbu

III A

Farmaceits

• Uzrauga farmaceita asistenta un palīgpersonāla darbu

• Veic ekstemporāli izgatavoto zāļu kvalitātes kontroli

• Pasūta ārstniecības līdzekļus atbilstoši ārstniecības iestādes vajadzībām

• Izsniedz ārstniecības līdzekļus ārstniecības iestādes struktūrvienībām atbilstoši to pieprasījumam

• Konsultē par ārstniecības līdzekļiem

• Var vadīt aptiekas nodaļas darbu

III B

Klīniskais farmaceits

• Kopīgi ar ārstu novērtē pacienta veselības stāvokli (veic analīžu datu apstrādi)

• Kopīgi ar ārstu izvēlas pacientam piemērotāko medikamentozās ārstēšanas modeli

• Veic medikamentozās ārstēšanas uzraudzību

• Veic medikamentozās terapijas dokumentēšanu un farmakoekonomisko analīzi

• Var apmācīt citus farmaceitus un konsultēt ārstus farmakoterapijas jautājumos

• Var piedalīties konsilijos vai komisijās

IV A

Sertificēts klīniskais farmaceits

• Nosaka īstermiņa un/vai ilgtermiņa medikamentozo ārstēšanu sarežģītos gadījumos

• Piedalās ārstniecības iestādes zāļu komitejas darbā

• Var apmācīt klīniskos farmaceitus

• Var vadīt aptiekas klīniskās farmācijas nodaļu un kontrolēt klīnisko farmaceitu darbu

IV B

Sertificēts farmaceits/ aptiekas vadītājs

• Vada aptiekas darbu

• Vada kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanu, ieviešanu un pārraudzīšanu aptiekā

• Kontrolē ārstniecības līdzekļu sagādes (iepirkšanas), uzskaites un aprites procesu aptiekā un piedalās aprites kontrolē citās ārstniecības iestādes struktūrvienībās

• Piedalās ārstniecības iestādes iepirkuma komisijas un zāļu komitejas darbā

• Vada nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši izvēlētajai ārstniecības līdzekļu iepirkuma procedūrai

• Vada ārstniecības līdzekļu uzskaiti iepirkuma procesā un pārskatu sagatavošanu

6. Darba aizsardzība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina darba aizsardzības procesa ieviešanu, īstenošanu un kontroli iestādē, kā arī personāla instruēšanu un konsultēšanu darba aizsardzības jomā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noteiktus uzdevumus darba aizsardzības jomā

• Veic ar darba aizsardzības jautājumiem saistītās dokumentācijas sagatavošanu

• Apkopo ar darba aizsardzības jomu saistīto informāciju par darbiniekiem (piemēram, norīkošana uz obligātajām veselības pārbaudēm)

• Veic vienkāršākos uzdevumus, kas saistīti ar darbinieku mācībām darba aizsardzības jomā (piemēram, mācību organizēšana, plānu saskaņošana, vietas un telpu rezervēšana)

• Veic ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītus uzdevumus

II

Specializējas noteiktā darba aizsardzības jomā

• Instruē darbiniekus darba aizsardzības jomā

• Veic darba vides iekšējo uzraudzību

• Konsultē personālu darba aizsardzības jomā

• Organizē darbinieku mācības darba aizsardzības jomā

III

Vada darba aizsardzības funkciju/jomu

• Nodrošina darba aizsardzības pasākumus un veic to uzraudzību un kontroli

• Vada darba aizsardzības politikas izstrādāšanu un ieviešanu

• Vada (izstrādā, ievieš, kontrolē un attīsta) darba aizsardzības procesus iestādē

• Nodrošina darba vides iekšējo uzraudzību

• Konsultē citu struktūrvienību vadītājus, iestādes vadību un padotības iestādes jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzības jomu

7. Diplomātiskā un konsulārā darbība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst diplomātiskā un konsulārā dienesta amati, kurus nav iespējams klasificēt citās saimēs, tai skaitā amati, kuru veicēju pienākums ir nodrošināt valsts protokola darbību un diplomātiskā pasta un kravu sūtījumu organizēšanas un nogādes vadīšanu atbilstoši Vīnes konvencijai par diplomātiskajiem sakariem, Vīnes konvencijai par konsulārajiem sakariem un Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Nozaru ministrijās nodarbināto specializēto atašeju amati pielīdzināmi 7.saimes līmeņiem atbilstoši to funkcijām

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

VII pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

• Veic atašeja, vēstnieka sekretāra vai diplomātiskā kurjera amata pienākumus

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

• Veic konsulārās funkcijas

• Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

II A

Patstāvīgi veic diplomātiskā pasta darbinieka un diplomātiskā kurjera pienākumus
• Iesaiņo un noformē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu sūtījumus un nogādā tos uz/no diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs

• Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju, noformē un nosūta vispārējo un klasificēto dokumentāciju, diplomātisko pastu un diplomātisko kravu

• Sniedz informāciju par vispārējās un klasificētās dokumentācijas, diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nosūtīšanas kārtību un termiņiem

• Atbild par informācijas aizsardzību

II B

VI pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu
• Veic trešā sekretāra vai vicekonsula amata pienākumus

• Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

• Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

• Veic konsulārās funkcijas

• Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

III A

Pārrauga un koordinē diplomātiskā pasta darbu

• Veic II A līmenim noteiktos pienākumus, koordinē šo pienākumu izpildi

• Pārbauda diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu atbilstību pavadzīmēs un sarakstos uzrādītajam, kontrolē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nosūtīšanu

• Veic eksprespasta sūtījumu noformēšanu, reģistrāciju un nodošanu nosūtīšanai

• Veido grafikus un organizē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nodošanu un saņemšanu lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā, autoostā

• Atbild par informācijas aizsardzību

• Konsultē par diplomātiskā pasta darbību atbilstoši kompetencei

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III B

Patstāvīgi veic uzdevumus saskaņā ar diplomātisko protokolu
• Organizē, piedalās un vada valsts un ārvalstu oficiālo amatpersonu oficiālās un darba vizītes Latvijā un ārvalstīs

• Tehniski izstrādā visas ārvalstu oficiālo un darba vizīšu programmas un citus to nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos materiālus

• Organizē un piedalās valsts līmeņa pasākumu programmu organizēšanā

• Organizē Latvijas Republikā akreditēto ārvalstu misiju un pārstāvniecību un to personāla privilēģiju un imunitātes nodrošināšanu

• Organizē Latvijas gaisa telpas izmantošanas atļauju saņemšanu ārvalstu gaisa kuģiem, kā arī Latvijas gaisa kuģu lidojumu atļaujas saņemšanu citu valstu gaisa telpās

• Organizē atļauju saņemšanu ārvalstu kuģu iebraukšanai Latvijas ekonomiskajā zonā un teritoriālajos ūdeņos, kā arī atļauju saņemšanu Latvijas kuģu iebraukšanai ārvalstu ekonomiskajās zonās un teritoriālajos ūdeņos

• Organizē ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību vadītāju akreditācijas ceremoniju pie Valsts prezidenta

• Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību vadītāju akreditēšanai ārvalstīs

• Sadarbojas un uztur regulārus kontaktus ar Latvijā akreditēto diplomātisko korpusu funkciju un uzdevumu izpildei

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III C

V pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu
• Veic otrā sekretāra vai vēstnieka palīga amata pienākumus

• Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

• Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

• Veic konsulārās funkcijas

• Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

IV A

Vada diplomātiskā pasta struktūrvienību

• Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus saskaņā ar diplomātiskā pasta darba grafiku un kontrolē to izpildi

• Uztur regulārus kontaktus ar diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un ārvalstu starptautiskajām organizācijām, uzņēmumiem kravu un pasta pārvadājumu jomā

• Organizē vispārējās un klasificētās dokumentācijas un diplomātisko kravu nogādi diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs, Latvijas un ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām, atbild par informācijas aizsardzību

• Gatavo un iesniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām diplomātiskā pasta darbības uzlabošanai

IV B

Vada diplomātiskā protokola struktūrvienību

• Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Veic struktūrvienības kompetencē esošo jautājumu metodisko vadību

• Konsultē diplomātiskā protokola jautājumos

• Analizē situāciju struktūrvienības darbības jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību diplomātiskā protokola ieviešanas jomā

IV C

IV pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu
• Veic pirmā sekretāra vai konsula amata pienākumus

• Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

• Vada un organizē diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

• Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

• Veic konsulārās funkcijas

• Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

V

III pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

• Veic pilnvarotā lietveža, padomnieka vai ģenerālkonsula amata pienākumus

• Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

• Vada un organizē diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

• Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

• Veic konsulārās funkcijas

• Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

VI

II pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

• Veic ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka, vēstnieka, speciālo uzdevumu vēstnieka, Valsts protokola vadītāja vai ģenerālinspektora amata pienākumus

• Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

• Vada un organizē diplomātiskās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

• Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Vada valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanu

8. Dispečeru pakalpojumi

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes darbības vai sniegto pakalpojumu tehnisko koordināciju

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Pieņem lēmumus standarta situācijās

• Koordinē iestādes/struktūrvienības transportlīdzekļu kustību

• Uzrauga tehnisko sistēmu (piemēram, sakaru tīklu, cauruļvadu) funkcionēšanu

II

Pieņem lēmumu, kāda veida tehniskie resursi nepieciešami problēmas risināšanai

• Koordinē darbības, kas saistītas ar palīdzības sniegšanu, kā arī dienestu vai struktūrvienību operatīvo sadarbību

• Pieņem iedzīvotāju zvanus, noskaidro problēmas būtību, pieņem lēmumu par iespējamo problēmas risinājumu (nepieciešamo palīdzību)

• Sniedz konsultācijas par rīcību krīzes situācijās

• Risina nestandarta problēmas sarežģītās situācijās

III

Vada vairāku dispečeru darbu

• Vada pakļautībā esošos darbiniekus, kontrolē uzdevumu izpildi un darba kvalitāti

• Veic darbinieku darbaudzināšanu, konsultē jaunākos darbiniekus ar darbu saistītajos jautājumos

9. Dokumentu rediģēšana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar tiesību aktu un citu dokumentu rediģēšanu un koriģēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

IA

Nodrošina tiesību aktu un citu dokumentu atbilstību korektūras prasībām

• Gramatiski un stilistiski rediģē dokumentus

• Specializējas normatīvo aktu koriģēšanā noteiktā jomā

• Vizē noformētos dokumentus

• Sniedz konsultācijas valodas un tiesību aktu sagatavošanas jautājumos

IB

Nodrošina tiesību aktu un citu dokumentu atbilstību latviešu literārās valodas normām, izteiksmes precizitāti un vienota valodas stila lietojumu tiesību aktos

• Izvērtē dokumentu projektu atbilstību latviešu literārās valodas normām un juridiskās tehnikas prasībām, veic vai iesaka nepieciešamās izmaiņas

• Uzaicina dokumentu projektu izstrādātājus sniegt skaidrojumus par projektu redakciju, lai nodrošinātu dokumentu valodisko skaidrību un juridisko precizitāti

• Ierosina precizēt juridisko frazeoloģiju, lai novērstu iespēju dažādi interpretēt tiesību akta vai cita dokumenta tekstu

• Stilistiski un gramatiski rediģē sarežģītus dokumentus, ievērojot attiecīgajam dokumentam atbilstošo formu un stilu

• Specializējas normatīvo aktu rediģēšanā noteiktā jomā

• Vizē noformētos tiesību aktu projektus

• Sadarbojas ar valodas speciālistiem un terminologiem jaunu terminu izveides, apguves un lietošanas procesā

II

Pārrauga un kontrolē redaktoru un korektoru darbu

• Koordinē vairāku redaktoru un/vai korektoru darbu

• Nodrošina sarežģītu tiesību aktu un citu dokumentu atbilstību latviešu literārās valodas normām

• Sniedz konsultācijas valodas un tiesību aktu sagatavošanas jautājumos

• Līdzdarbojas jaunu terminu izveides procesā

• Veic jauno speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

III

Vada vairāku struktūrvienību darbu, nodrošina dokumentu rediģēšanas un koriģēšanas procesu iestādē

• Nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Izvērtē sarežģītu juridisko dokumentu redakcionālo noformējumu

• Ja nepieciešams, sniedz atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem tiesību aktiem

• Konsultē citu iestāžu darbiniekus dokumentu izstrādes jautājumos

• Koordinē par tiesību aktu redakcionālo noformēšanu atbildīgo personu sadarbību

• Piedalās terminoloģijas komisiju darbā augsta līmeņa eksperta statusā

IV

Vada un koordinē Ministru kabinetā iesniegto dokumentu rediģēšanas un koriģēšanas procesu, koordinē valsts pārvaldes institūciju un Saeimas Kancelejas sadarbību vienveidīgas juridiskās tehnikas normu piemērošanas jomā

Veic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Izvērtē un nodrošina sarežģītu Ministru kabineta sēdēs izskatāmo tiesību aktu projektu un Ministru prezidenta rīkojumu projektu atbilstību valsts valodas normām un juridiskās tehnikas prasībām

• Izsaka ministriju un citu institūciju speciālistiem priekšlikumus par precizējumiem tiesību aktu projektu tekstā un nodrošina ministriju iesniegto tiesību aktu projektu galīgā teksta varianta redakcionālo noformēšanu valdības locekļiem parakstīšanai

• Koordinē valsts pārvaldes institūciju un Saeimas Kancelejas sadarbību tiesību aktu projektu redakcionālās noformēšanas jomā

10. Ekspertīze

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir visu veidu ekspertīžu veikšana

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sniedz tehnisku atbalstu noteiktu analīžu veikšanai, uztur kārtībā tehniku un laboratoriju

• Eksperta uzdevumā veic vienkāršas analīzes vai mērījumus

• Sagatavo materiālus un aparatūru analīzēm

• Pārrauga analīžu un mērījumu procedūras, fiksē rezultātus

• Uztur kārtībā aparatūru un darba vietu

II

Veic noteikta veida analīzes atbilstoši ekspertīzes prasībām

• Veic noteikta veida analīzes saskaņā ar iegūto kvalifikāciju

• Piedalās komisiju un kompleksajās ekspertīzēs

• Noformē analītiskos pētījumus apliecinošus dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Veido darbam nepieciešamās datu bāzes un kolekcijas

III

Veic ekspertīzes noteiktā specialitātē

• Patstāvīgi veic ekspertīzes noteiktā specialitātē saskaņā ar iegūto eksperta kvalifikāciju

• Noformē eksperta atzinumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Atbilstoši kompetencei sniedz rakstiskas un mutiskas konsultācijas

• Piedalās nacionālajos un starptautiskajos semināros (konferencēs, darba grupās) atbilstoši specialitātei

• Piedalās komisiju un kompleksajās ekspertīzēs

• Veido darbam nepieciešamās datu bāzes un kolekcijas

• Var pieņemt galīgo lēmumu ekspertīzes jautājumos

• Var vadīt darba grupu vai mazu struktūrvienību

IV

Veic ekspertīzes vairākās specialitātēs un/vai īpaši sarežģītās lietās. Nepieciešams liels darba stāžs un/vai zinātniskais grāds

• Veic ekspertīzes vairākās specialitātēs saskaņā ar iegūto kvalifikāciju

• Veic koordinējošā eksperta funkcijas un organizē komisiju un komplekso ekspertīžu darbu

• Veic sarežģītas un liela apjoma ekspertīzes

• Veic metodisko darbu ar ekspertīzes noteicējiem

• Seko metodoloģijas attīstībai specialitātē, ievieš jaunas metodes un tehniskos līdzekļus

• Piedalās iestādes normatīvo aktu, metožu un metodiku izstrādē

• Sniedz rakstiskas un mutiskas konsultācijas atbilstoši kompetencei

• Piedalās nacionālajos un starptautiskajos semināros (konferencēs, darba grupās) specialitātē

• Veido darbam nepieciešamās datu bāzes un kolekcijas

• Var pieņemt galīgo lēmumu ekspertīzes jautājumos

• Var vadīt darba grupu vai vidēju struktūrvienību

• Organizē ekspertīžu veikšanu struktūrvienībā

• Kontrolē ekspertīžu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

V

Vada ekspertu darbu noteiktā jomā (piemēram, tehniskās ekspertīzes)

• Veic IV līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• veic struktūrvienību kompetencē esošo ekspertīžu metodisko vadību

• izstrādā struktūrvienības attīstības stratēģiju un attīstībai nepieciešamo pasākumu projektus

• izstrādā ekspertīzes standartus un metodiskos materiālus valsts līmenī

• vada lielu struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības

11. Finanšu administrēšana

11.1. Finanšu tirgi/Finanšu resursu vadība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar vērtspapīru un valūtas operācijām, lai nodrošinātu finanšu resursus valsts budžeta izdevumiem un brīvo finanšu līdzekļu izvietošanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sniedz atbalstu finanšu operāciju veikšanā

• Reģistrē ikdienas finanšu darījumus uzskaites sistēmā

• Piedalās informācijas sagatavošanā, lai veicinātu finanšu resursu piesaistīšanu un naudas plūsmas plānu sastādīšanu

• Piedalās dokumentācijas sagatavošanā valsts vērtspapīru emisijai

• Nodrošina valsts vērtspapīru iekļaušanu biržas sarakstos

• Sagatavo pārskatus un ziņojumus par darījumiem

II

Plāno un veic finanšu operācijas

• Piedalās ikgadējā resursu piesaistīšanas plāna izstrādāšanā

• Nodrošina valsts vērtspapīru emisiju saskaņā ar apstiprināto plānu

• Analizē iekšzemes un ārējā finanšu un kapitāla tirgū notiekošos procesus un tos ietekmējošos faktorus

• Analizē valsts iekšējā un ārējā parāda vadības efektivitāti un sniedz priekšlikumus tās uzlabošanai

• Veic tādu finanšu instrumentu novērtēšanu un izdevīguma analīzi, kas nepieciešami, lai samazinātu finanšu tirgus, valūtas apmaiņas kursu un procentu likmju risku

• Saskaņo ikdienas finanšu operāciju un līgumu nosacījumus ar darījumu partneriem

III

Organizē un pārrauga finanšu operāciju veikšanu

• Apstiprina informācijas vadības sistēmā reģistrētos ikdienas finanšu darījumus

• Organizē finanšu resursu vadību saskaņā ar naudas plūsmas plāniem

• Kontrolē valsts budžeta līdzekļu likviditāti un resursu pieejamību

• Analizē valsts vērtspapīru izvietošanas mehānismu efektivitāti un sniedz priekšlikumus tās pilnveidošanai

• Analizē citu valstu pieredzi finanšu vadības nosacījumu piemērošanā, nodrošina to ieviešanu atbilstoši valsts parāda vadības stratēģijai

• Sagatavo un pilnveido aizņēmumu un finanšu resursu izvietošanas līgumus, sadarbojas ar darījumu partneriem kontu apkalpošanas līgumu noslēgšanai un jaunu finanšu vadības produktu ieviešanai

IV

Vada finanšu resursu struktūrvienību

• Plāno, organizē un vada struktūrvienības darbu

• Sagatavo lēmumus par darījumiem finanšu tirgū

• Organizē un kontrolē ikdienas naudas vadību, brīvo finanšu resursu izvietošanu

• Nodrošina nepieciešamo likviditāti valsts budžeta izpildei un valsts parāda vadībai

• Sagatavo lēmumus par līdzekļu piesaistīšanas veidiem, apjomiem, valūtām, aizņēmumu termiņiem un procentu likmēm

• Organizē un vada valsts parāda pārfinansēšanu un budžeta deficīta finansēšanu

11.2. Kreditēšana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām, valsts speciālajiem budžetiem, valsts un pašvaldību uzņēmumiem, sniedz atzinumus par aizdevumu lietderību, kā arī organizē valsts galvojumu izsniegšanas procesu, nodrošina finanšu ziedojumu un dāvinājumu saņemšanu un aktuālas informācijas pieejamību par valsts budžeta aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu finansiālo saistību izpildi un veiktajām darbībām kavēto maksājumu un bezcerīgo aizdevumu atgūšanas procesā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Izsniedz aizdevumus un galvojumus

• Izvērtē projektu finansēšanas shēmas un sniedz priekšlikumus par atbilstošāko finanšu resursu piesaisti

• Izstrādā valsts budžeta aizdevumu līgumu projektus un saskaņo tos ar aizņēmējiem

• Apkopo un analizē informāciju par aizdevumu saistību izpildi

• Nodrošina valsts budžetā paredzēto valsts galvojumu izsniegšanu

• Reģistrē finanšu darījumus vadības sistēmā

• Piedalās informācijas sagatavošanā, kas nepieciešama finansēšanas un naudas plūsmas plānu sastādīšanai

• Piedalās ārvalstu finanšu palīdzības un valsts investīciju programmas finansēto projektu finansēšanas organizēšanā

• Nodrošina atbalsta funkcijas Eiropas Savienības politikas instrumentu maksājumu iestādes darbībai

II

Organizē un pārrauga kreditēšanas procesus

• Nodrošina iestādes kredītportfeļa uzraudzību un vadības principu izstrādi

• Izvērtē projektu finansēšanas shēmas un specifiku

• Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas reglamentē valsts budžeta aizdevumu izsniegšanas un valsts galvojumu sniegšanas procesu

• Organizē valsts budžetā paredzēto valsts galvojumu izsniegšanas procesu

• Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

III

Vada kreditēšanas struktūrvienību

• Plāno, organizē un vada struktūrvienības darbu

• Nodrošina Valsts kases kredītportfeļa vadības principu izstrādi valsts parāda vadības stratēģijai

• Organizē Valsts investīciju programmas, ārvalstu finanšu palīdzības un citu finansēto programmu projektu savlaicīgu un saskaņotu finansēšanu

• Atbilstoši struktūrvienības kompetencei piedalās aizņemšanās procesa organizēšanā no starptautiskajām finanšu institūcijām, nodrošinot finansējumu konkrētu projektu īstenošanai

• Nodrošina atbalstošās funkcijas Eiropas Savienības politikas instrumentu maksājumu iestādes darbībai

• Nodrošina kvalitatīvu departamenta komunikācijas procesu ar iekšējiem un ārējiem klientiem

11.3. Riska vadība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa finanšu risku vadību, kā arī to iestāžu un komercsabiedrību finansiālā stāvokļa un aizdevumu atmaksas iespēju izvērtēšanu, kuri pretendē uz valsts galvojumiem vai valsts aizdevumiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic finanšu risku novērtēšanu

• Veic to projektu finansiālo novērtēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no valsts galvotiem kredītiem

• Veic iestāžu un komercsabiedrību finansiālā stāvokļa un aizdevumu atmaksas iespējamības izvērtēšanu

• Kontrolē darījumu partneru limitu ievērošanu uz laiku brīvo valsts budžeta līdzekļu vadības ietvaros

• Organizē auditu uzņēmumos, kuri saņēmuši valsts aizņēmumus vai valsts galvotus aizņēmumus, izvērtē un apkopo auditoru atzinumus

• Veic valsts parāda portfeļa analīzi atbilstoši valsts parāda vadības stratēģijā noteiktajiem rādītājiem

II

Veic finanšu risku novērtēšanu sarežģītos gadījumos, kas prasa padziļinātas zināšanas un plašu pieredzi

• Veic I līmenim noteiktos pienākumus sarežģītos gadījumos

• Izstrādā priekšlikumus valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa vadības efektivitātes uzlabošanai

• Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

III

Vada finanšu risku vadības struktūrvienību

• Vada struktūrvienības darbu

• Plāno un īsteno finanšu risku mazinošos pasākumus valsts budžeta līdzekļu vadības ietvaros

• Izstrādā un aktualizē valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa finanšu risku vadības politiku

• Sagatavo ziņojumus iestādes vadībai par esošajiem un potenciālajiem valsts parāda portfeļa riskiem

• Uzrauga un prognozē finanšu un kapitāla tirgus izmaiņas, sniedz ziņojumus iestādes vadībai

11.4. Valsts budžeta norēķini

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina valsts budžeta, valsts parāda un aktīvu vadības ietvaros noslēgto finanšu darījumu uzskaiti un norēķinus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Veic vienkāršus, standartizētus uzdevumus budžeta kases izpildes jomā

• Ievada budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegtos maksājumu uzdevumus datu bāzē

• Veic maksājumu uzdevumu pārbaudi attiecībā pret datu bāzē ievadīto informāciju

• Kārto maksājumu uzdevumus saskaņā ar lietu nomenklatūru

I B

Veic sarežģītus un nestandarta uzdevumus budžeta kases izpildes jomā
• Veic I A līmenim noteiktos pienākumus valsts budžeta kases izpildes jomā

• Veic budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegto maksājumu dokumentu izpildi, kontrolējot valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu saskaņā ar apstiprinātajiem finansēšanas plāniem

• Veic valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

• Sniedz konsultācijas budžeta iestādēm un citām institūcijām budžeta izpildes un uzskaites jomā

II A

Veic sarežģītus un nestandarta uzdevumus budžeta kases izpildes jomā
• Veic budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegto maksājumu dokumentu izpildi, kontrolējot valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu saskaņā ar apstiprinātajiem finansēšanas plāniem

• Veic valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

• Sniedz konsultācijas budžeta iestādēm un citām institūcijām budžeta izpildes un uzskaites jomā

• Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot mazas struktūrvienības vadītāju

II B

Veic sarežģītus un nestandarta uzdevumus norēķinu jomā
• Veic valsts budžeta ieņēmumu uzskaiti un sadali

• Veic finanšu darījumu nosacījumu pārbaudi, uzskaiti un maksājumu sagatavošanu

• Pārbauda aizņēmumu pieteikumus starptautiskām finanšu institūcijām

• Veic valsts budžeta aizdevumu un dāvinājuma līdzekļu izmaksas

• Nodrošina valsts parāda apkalpošanas maksājumu uzskaiti

III A

Vada, pārrauga un koordinē norēķinu centru struktūrvienības darbu
• Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot lielas struktūrvienības vadītāju, vai vada mazu struktūrvienību

• Organizē budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegto maksājumu dokumentu izpildi, kontrolējot valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu saskaņā ar apstiprinātajiem finansēšanas plāniem

• Veic valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

III B

Veic saistību uzskaiti un maksājumu pārbaudi

• Veic pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda līdzekļu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzskaiti un sadali

• Veic valsts budžeta aizdevumu un galvojumu saistību uzskaiti

• Sagatavo un nosūta rēķinus aizņēmējiem

• Gatavo informāciju par aizņēmēju kredītsaistību izpildi

• Veic valsts parāda saistību uzskaiti un saistību izpildi

• Veic nepieciešamās darbības, lai atgūtu nepareizi ieskaitītu/nosūtītu naudu

• Veic Eiropas Savienības politiku instrumentu/ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu dokumentu pārbaudi, saistību uzskaiti un atmaksu

• Nodrošina informācijas apmaiņu ar bankām un citām kredītiestādēm

IV A

Vada norēķinu centru struktūrvienības darbu

• Vada lielu struktūrvienību

• Nodrošina valsts budžeta kases izpildes procesu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību

• Nodrošina kārtējā saimnieciskā gada likumā par valsts budžetu apstiprinātās apropriācijas un asignējumu izpildi, organizējot budžeta iestāžu un citu institūciju maksājumu dokumentu samaksu

• Organizē valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

IV B

Vada norēķinu struktūrvienības darbu

• Vada struktūrvienības darbu

• Kontrolē norēķinu reģistrāciju un grāmatojumus

• Ikdienā pārbauda struktūrvienības pārziņā esošos kontus un kontu atlikumu uzskaiti

• Pārbauda datu salīdzināšanas izziņas vai aktus ar darījumu partneriem, pašvaldībām un valsts budžeta iestādēm

• Organizē un kontrolē valsts galvojumu saistību uzskaiti, uzrauga saistību izpildi

• Organizē pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai un saņemto līdzekļu uzskaiti

V

Vada vairāku norēķinu struktūrvienību darbu

• Vada vairāku struktūrvienību darbu

• Organizē un kontrolē norēķinu veikšanu

• Pilnveido norēķinu procedūras

• Organizē un kontrolē ar valsts parādu un aktīvu vadību saistīto finanšu darījumu uzskaiti un norēķinus

• Organizē un kontrolē valsts ieņēmumu un izdevumu plūsmu uzskaiti un grāmatojumu atbilstību

• Sagatavo valsts budžeta finanšu bilances

12. Finanšu analīze un vadība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes un/vai nozares, un/vai starpnozaru finanšu rādītāju analīzi, budžeta sastādīšanu un tā izpildes kontroli, kā arī finanšu funkcijas vadību dažādos līmeņos

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic iestādes finanšu ekonomista/finanšu plānotāja funkcijas

• Analizē ekonomiskos un finanšu radītājus dažādos griezumos

• Sastāda finanšu prognozes un pārskatus

• Piedalās iestādes budžeta sastādīšanā

II A

Veic iestādes finanšu analītiķa funkcijas

• Analizē ekonomiskos un finanšu radītājus dažādos griezumos

• Izstrādā un ievieš ekonomisko un finanšu rādītāju novērtēšanas metodes

• Analizē finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

• Izvērtē papildu finanšu līdzekļu pieprasījumus

• Piedalās budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē

• Var pārraudzīt citu speciālistu darbu

II B

Veic finanšu analītiķa funkcijas nozares ministrijā

• Veic IIA līmenim noteiktos pienākumus nozares ministrijā, koordinē šo pienākumu izpildi ministrijas padotības iestādēs

• Sagatavo pārskatus par budžeta izpildi

• Izvērtē ministrijas padotības iestāžu sagatavotos budžeta projektus

• Sagatavo priekšlikumus par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu

• Veic politikas ietekmes un tiesību aktu projektu finanšu analīzi

• No finanšu viedokļa izvērtē un saskaņo ministrijas vai tās padotībā esošo iestāžu iesniegtos rīcībpolitikas priekšlikumus un tiesību aktu projektus

II C

Veic finanšu analītiķa funkcijas Finanšu ministrijā/Valsts kasē

• Veic IIB līmenim noteiktos pienākumus valsts budžeta ietvaros, koordinē šo pienākumu izpildi nozaru ministrijās

• Veic politikas ietekmes finanšu analīzi, no finanšu viedokļa izvērtē un saskaņo nozaru ministriju iesniegtos rīcībpolitikas priekšlikumus

• Izvērtē un koriģē nozaru ministriju sagatavotos budžetus

• Izvērtē pašvaldību pieņemtos budžetus un uzrauga to izpildi

• Izstrādā un ievieš ekonomisko un finanšu rādītāju novērtēšanas metodes, kā arī finanšu pārskatus un ar tiem saistīto metodoloģiju

• Sagatavo valsts budžeta un valsts parāda saistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamās prognozes un finanšu plānus, kā arī seko to izpildei

• Kontrolē budžeta finansētu institūciju sagatavotos finansēšanas plānus un piešķir asignējumus

• Atver un slēdz iestāžu un organizāciju kontus, veic budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistību reģistrēšanu

II D

Veic finanšu analītiķa funkcijas. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos, dziļi pārzina vairākas apakšnozares

Veic II A, II B un II C līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

• Aizvieto vidējas, lielas un ļoti lielas struktūrvienības vadītāju

III A

Vada finanšu analīzes/ plānošanas struktūrvienību vienas iestādes ietvaros

• Pārrauga un vada finanšu plānošanas, prognozēšanas un analīzes procesus iestādē

• Vada budžeta sastādīšanas procesu iestādē

• Kontrolē budžeta izpildi - finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu

• Izstrādā un ievieš finanšu kontroles metodes

• Vada struktūrvienības darbu

III B

Vada finanšu analīzes/ plānošanas struktūrvienību nozares ministrijā

• Veic IIIA līmenim noteiktos pienākumus nozares ministrijā, koordinē šo pienākumu izpildi ministrijas padotības iestādēs

• Konsultē ministrijas padotības iestādes finanšu analīzes un plānošanas jautājumos

III C

Vada finanšu analīzes/ plānošanas struktūrvienību vai procesu Finanšu ministrijā/Valsts kasē

• Veic IIIB līmenim noteiktos pienākumus valsts budžeta ietvaros, koordinē šo pienākumu izpildi nozaru ministrijās

• Vada valsts budžeta un tā izpildes kopsavilkuma sagatavošanas procesu

• Vada pašvaldību budžeta izpildes analīzes procesu

• Organizē un veic valsts un pašvaldību budžeta izpildes analīzi un pārskatu sagatavošanu

• Veic politikas ietekmes finanšu analīzi

• Sniedz metodoloģiskus norādījumus iestādēm grāmatvedības pārskatu sagatavošanas jomā

• Sagatavo valsts budžeta un valsts parāda saistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamās prognozes un finanšu plānus

• Novērtē finanšu resursu pietiekamību valsts budžeta un valsts saistību izpildes nodrošināšanai

• Koordinē II C līmenim noteikto pienākumu izpildi

• Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas reglamentē asignējumu piešķiršanas un izpildes procesu un budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistību reģistrācijas procesu

• Var koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

• Uzrauga un nodrošina valsts budžeta izpildi kopumā

• Organizē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistību reģistrāciju

• Sagatavo likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam

IV A

Vada finanšu analīzes un finanšu plānošanas vai grāmatvedības procesus iestādē

• Izstrādā grāmatvedības un finanšu procedūras un normatīvos aktus, kas ir saistīti ar iestādes (vai ar citu tās pašas nozares iestāžu) finansiālo darbību

• Vada budžeta sagatavošanu un kontrolē tā izpildi

• Izstrādā un ievieš pārskatu sistēmu un nodrošina pārskatu precizitāti

• Nodrošina gada pārskata sagatavošanu

• Konsultē struktūrvienību vadītājus finanšu jautājumos

• Kontrolē naudas plūsmu

• Vada struktūrvienības darbu

IV B

Vada finanšu analīzes un finanšu plānošanas un/vai grāmatvedības procesus nozares ministrijā

• Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus nozares ministrijā, koordinē šo pienākumu izpildi ministrijas padotības iestādēs

• Vada ministrijas un tās padotības iestāžu ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanu

• Vada struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības

• Konsultē ministrijas vai tās padotībā par rīcībpolitikas plānošanu esošo iestāžu atbildīgās struktūrvienības rīcībpolitikas dokumentu finanšu sadaļas sagatavošanas jautājumos

• Konsultē ministrijas padotībā esošās iestādes par normatīvo aktu projektu anotāciju finanšu sadaļas sagatavošanu

IV C

Vada vairākas finanšu analīzes un plānošanas struktūrvienības/Budžeta departamentu Finanšu ministrijā

• Vada valsts budžeta sastādīšanas procesu kopumā

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji strādā fizisku darbu (strādnieku darbu)

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Uzkopj telpas. Veic vienkāršus standarta darbus. Nepieciešamās zināšanas un iemaņas iespējams apgūt dažu dienu laikā. Darbs pilnībā tiek uzraudzīts
• Uzkopj un uztur kārtībā iestādes pārziņā esošās telpas un teritoriju

• Veic vienkāršus labošanas un remonta darbus

• Veic vienkāršus standarta darbus (piemēram, materiālu sagatavošana apstrādei, darba instrumentu apkope, materiālu iekraušana un izkraušana)

• Darbs neietver sarežģītas tehnikas izmantošanu

I B

Kontrolē personu iekļūšanu iestādē. Pienākumus iespējams veikt bez speciālas izglītības
• Kontrolē personu iekļūšanu iestādē un izkļūšanu no tās

• Rūpējas par kārtību iestādē un tās teritorijā

II

Veic darbus, kas sastāv no vairākām secīgām operācijām, kuru veikšanai nepieciešama koordinēšana, kā arī izpratne par darba procesu

• Strādā ar mašīnām un iekārtām, kuru darbināšanai nav nepieciešama speciālā izglītība

• Kontrolē darba ātrumu un rezultāta kvalitāti

• Veic izmaiņas iekārtu operācijās atbilstoši temperatūrai, spiedienam, ātrumam un izejmateriāliem

III

Veic vienkāršus standarta darbus. Darbam nepieciešama speciālā profesionālā izglītība (piemēram, tehnikums, arodvidusskola)

• Strādā ar iekārtām, regulē un apkopj tās

• Strādā saskaņā ar precīzām instrukcijām

• Pārzina un ievēro tehnoloģisko procesu

• Izvēlas atbilstošos materiālus, izejvielas un darbarīkus

IV

Veic sarežģītākus darbus. Papildus profesionālajai izglītībai nepieciešamas papildu mācības

• Strādā ar sarežģītām iekārtām vai produktiem

• Prot noteikt iekārtas vai aprīkojuma bojājumu vietu un cēloni, kā arī novērst to

• Strādā saskaņā ar vispārīgām instrukcijām

V

Strādā saskaņā ar vispārīgiem procesu aprakstiem. Var vadīt citus strādniekus

• Strādā saskaņā ar vispārīgiem procesu aprakstiem

• Patstāvīgi izvēlas metodes un tehnoloģijas noteiktu galaproduktu izveidei vai rezultāta sasniegšanai

• Var uzraudzīt un vadīt padotos

14. Grāmatvedība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina ar iestādes (vai ar citu nozares iestāžu) darbību saistīto izdevumu un ieņēmumu uzskaiti un iegrāmatošanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Gatavo un reģistrē grāmatvedības dokumentus atbilstoši instrukcijām

• Apstrādā maksājumu uzdevumus

• Uztur kārtībā attiecīgo dokumentāciju (reģistrē, noformē, sagatavo)

• Darbu veic atbilstoši standarta procedūrām

II

Iegrāmato darījumus noteiktā grāmatvedības jomā, gatavo pārskatus un veic nepieciešamos aprēķinus

• Iegrāmato darījumus noteiktā grāmatvedības jomā un veic nepieciešamos aprēķinus (piemēram, pamatlīdzekļu nolietojums, darbinieku algas, nodokļi, ienākošie vai izejošie rēķini)

• Regulāri gatavo pārskatus iestādes vajadzībām un citām institūcijām

• Veic maksājumus saskaņā ar noteikto procedūru

• Var piedalīties gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

• Var piedalīties budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē

• Var veikt naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontroli, kā arī konsultēt šajos jautājumos citas struktūrvienības un ministrijas padotības iestādes

• Var konsultēt jautājumos par vienotas grāmatvedības politikas ieviešanu nozarē

III A

Gatavo pārskatus vairākās grāmatvedības jomās, veic tiem nepieciešamos aprēķinus, piedalās gada un ceturkšņa pārskatu sastādīšanā

• Gatavo pārskatus iestādes vajadzībām un citām institūcijām

• Veic nepieciešamos aprēķinus (piemēram, aprēķina pamatlīdzekļu nolietojumu, darbinieku algas, nodokļus)

• Piedalās gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

• Var piedalīties budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē

• Var analizēt finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

• Var būt atbildīgs par mazas struktūrvienības darbu un koordinēt, vadīt padotos

• Var veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti mazā iestādē

• Analizē finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

• Veic naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontroli, kā arī konsultē šajos jautājumos citas struktūrvienības un ministrijas padotības iestādes

• Konsultē jautājumos par vienotas grāmatvedības politikas ieviešanu nozarē

• Var veikt inventarizāciju iestādē

• Var plānot budžetu un kontrolēt tā izpildi

III B

Veic grāmatveža funkcijas. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos, dziļi pārzina vairākas apakšnozares

Veic III A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

• Aizvieto vidējas, lielas un ļoti lielas struktūrvienības vadītāju

IV

Vada struktūrvienības darbu, ir atbildīgs par pārskatu sastādīšanu, analizē līdzekļu izlietojumu

• Vada struktūrvienības darbu

• Nodrošina vadībai iesniedzamo pārskatu precizitāti un savlaicīgu sagatavošanu

• Atbild par gada un ceturkšņa pārskatu sastādīšanu

• Analizē līdzekļu izlietojumu

• Organizē inventarizācijas un analizē to rezultātus

• Nodrošina starptautisko projektu grāmatvedību

V A

Vada ļoti lielas iestādes grāmatvedības funkciju
•Veic IV līmenim noteiktos pienākumus ļoti lielā iestādē

V B

Vada ministrijas grāmatvedības funkciju

• Vada struktūrvienības darbu

• Sagatavo ministrijas ceturkšņa un gada pārskatus

• Pārbauda un pieņem ministrijas padotības iestāžu ceturkšņa un gada pārskatus, sagatavo resora konsolidētos ceturkšņa un gada pārskatus

• Nodrošina visu regulāro pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajās institūcijās

• Atbild par ministrijas grāmatvedības uzskaites kārtošanu atbilstoši regulējošiem normatīviem aktiem

• Organizē inventarizācijas un analizē to rezultātus

15. Iekšējais audits

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir iekšējā audita veikšana valsts pārvaldes iestādēs un ieteikumu sagatavošana trūkumu novēršanai un risku mazināšanai

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonai, kas veic iekšējo auditu

• Sagatavo nepieciešamos dokumentus audita veikšanai

• Veic vienkāršus, tehniskus uzdevumus pēc iekšējā audita veicēja norādījumiem

II

Veic iekšējo auditu vairākās iestādes darbības jomās bez dziļākas specializācijas vienā jomā

• Veic iekšējo auditu vairākās iestādes darbības jomās vai vairāku funkciju vai procesu ietvaros

• Apkopo audita rezultātus un izskaidro tos vadībai

• Izsaka priekšlikumus procesu un procedūru uzlabošanai struktūrvienībās

• Piedalās iekšējā audita darba plānošanā

• Piedalās audita procedūru izstrādē

III

Veic auditu vairākās iestādes darbības jomās vai vairāku funkciju vai procesu ietvaros, kā arī padziļināti specializējas vienā audita jomā. Vada vairākus iekšējos auditorus

• Veic auditu vairākās iestādes darbības jomās vai vairāku funkciju vai procesu ietvaros, kā arī padziļināti specializējas vienā audita jomā

• Izsaka priekšlikumus procesu un procedūru uzlabošanai struktūrvienībās

• Var apmācīt jaunākos darbiniekus

• Piedalās iekšējā audita darba apjoma plānošanā

• Izstrādā audita procedūras

• Var veikt auditus Eiropas Savienības fondu vadībā un administrēšanā iesaistīto institūciju izveidotajās sistēmās

• Var auditēt Eiropas Savienības fondu atbalsta saņēmējus (īstenot otrā līmeņa finanšu kontroli)

• Var būt atbildīgs par mazas struktūrvienības darbu un koordinēt, vadīt padotos

IV

Vada iekšējā audita struktūrvienību

• Nodrošina iekšējā audita izpildes un darba kvalitātes uzraudzību visos iekšējā audita posmos

• Organizē kompetentas konsultācijas vai palīdzības saņemšanu no ekspertiem vai konsultantiem, ja iekšējā audita struktūrvienības darbiniekiem trūkst zināšanu, iemaņu vai citas pieredzes, kas nepieciešama visa iekšējā audita vai kāda iekšējā audita posma īstenošanai

• Pārbauda iekšējā audita darba rezultātus

• Nodrošina periodisku iekšējā audita struktūrvienības darba novērtējumu

• Sagatavo iekšējā audita struktūrvienības darba plānus

• Atbild par iekšējā audita sistēmu ministrijā vai iestādē

• Nodrošina ministrijas padotībā esošo iestāžu iekšējā audita struktūrvienību metodisko vadību

V

Vada vairākas iekšējā audita struktūrvienības, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi, nodrošina ministrijas padotības iestāžu iekšējā audita struktūrvienību metodisko vadību, atbild par iekšējā audita sistēmu ministrijā vai ļoti lielā iestādē

• Vada vairākas iekšējā audita struktūrvienības vai vada lielu vai ļoti lielu iekšējā audita struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Nodrošina ministrijas padotībā esošo iestāžu iekšējā audita struktūrvienību metodisko vadību

• Atbild par iekšējā audita sistēmu ministrijā vai iestādē

• Vada iekšējā audita struktūrvienību, kas nodrošina auditu ministrijas padotībā esošajās iestādēs

16. Iestāžu drošība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iekšējās drošības pasākumus iestādēs, kā arī nodarbojas ar šādu pasākumu plānošanu un organizēšanu. Minētā funkcija nav saistīta ar iestāžu apsardzi un uzraudzību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Veic ar informācijas sistēmas drošību saistītos pienākumus iestādē
• Uztur informācijas sistēmu reģistru

• Veic informācijas sistēmu drošības risku analīzi un kontrolē drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu

• Piedalās ar informācijas sistēmu drošību saistīto normatīvo aktu izstrādē

• Uztur informācijas sistēmu nepārtrauktās darbības plānu

• Veic ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības

I B

Veic drošības pasākumus iestādē
• Veic personāla datu analīzi no iestādes drošības viedokļa. Ja nepieciešams, veic izmeklēšanu

• Veic pretpasākumus iestādes informācijas noplūdei

• Organizē darbinieku drošu uzturēšanos iestādes telpās un pārvietošanos ārpus tām

• Izglīto iestādes darbiniekus ar drošību saistītajos jautājumos

• Piedalās kā iestādes pārstāvis procesuālajās darbībās, kuras iestādē veic tiesībaizsardzības institūcijas

II A

Veic un uzrauga ar informācijas sistēmas drošību saistītos pasākumus iestādē

• Klasificē informācijas sistēmas

• Veic informācijas sistēmu drošības risku analīzi un kontrolē drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu

• Izstrādā iestādes informācijas sistēmas drošības politiku

• Izstrādā un ievieš ar informācijas sistēmu drošību saistītos normatīvos aktus iestādē

• Izstrādā informācijas sistēmu nepārtrauktās darbības plānu

• Organizē ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības

• Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

II B

Vada iekšējās drošības struktūrvienību iestādē

• Plāno un vada struktūrvienības darbu, vada iestādes drošības dienestu

• Nodrošina un atbild par darbiniekiem drošu darba vidi, kā arī finanšu līdzekļu un informācijas drošību

• Koordinē iestādes risku identificēšanu un informē vadību par iespējamiem apdraudējumiem, par drošības politikas ievērošanu iestādē un izmeklēšanas rezultātiem

• Izstrādā, analizē un organizē iestādes drošības stratēģiju un metodes, ievieš un kontrolē to izpildi, kā arī uzlabo tās

• Sadarbojas ar citu iestāžu drošības dienestiem un tiesībaizsardzības institūcijām, lai nodrošinātu iestādes drošību. Pārstāv iestādi visos ar drošību saistītajos jautājumos

• Sniedz padomus vadībai par drošības pasākumiem, to budžetu, nepieciešamo darbinieku apmācību, paplašinot darbinieku izpratni par kriminogēnajiem riskiem

17. Iestāžu procedūras

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestāžu procedūru un pakalpojumu attīstību un ieviešanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus uzdevumus iestāžu procedūru un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā

• Uztur un atjauno iestādes darbību reglamentējošo dokumentu/procedūru/
instrukciju informatīvo datu bāzi

• Sistematizē apstiprinātos procesu aprakstus un normatīvos dokumentus

II

Veic visu veidu uzdevumus iestāžu procedūru un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā

• Veic koordinatora un metodiskā konsultanta funkcijas starp struktūrvienībām procedūru un procesu aprakstu izstrādē un pilnveidošanā

• Piedalās iestādes darbību reglamentējošo dokumentu/procedūru/instrukciju informatīvās datu bāzes uzturēšanā

• Organizē pakalpojumu normatīvo dokumentu izstrādi

• Veic procedūru/procesu analīzi un optimizāciju, kontrolē to atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes nolikumam un citiem saistošiem dokumentiem

III

Vada iestāžu procedūru un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu iestādē

• Vada, plāno un kontrolē struktūrvienības darbu

• Veicina un koordinē pakalpojumu un procedūru attīstību/ieviešanu iestādē

• Vada un koordinē procedūru un pakalpojumu dokumentu izstrādi

• Piedalās procedūru un pakalpojumu pētījumos, analīzē, stratēģijas izstrādē un īstenošanā

• Veicina iestādes iekšējo mārketingu attiecībā uz procedūrām/pakalpojumu dokumentāciju

• Koordinē jaunu iestāžu produktu un procedūru izstrādāšanu un dokumentēšanu

18. Informācijas apkopošana un analīze

18.1. Arhīvu pakalpojumi

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir valsts, pašvaldību un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu darba un dokumentu pārvaldības uzraudzība, dokumentu, datu bāzu un citu informācijas avotu izvērtēšana, uzkrāšana, saglabāšana, sistematizēšana, uzziņu sistēmas veidošana, attīstība un pieejamības nodrošināšana, kā arī sistemātiska informācijas apkopošana un izziņu sniegšana fiziskām un juridiskām personām

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic ar dokumentu arhivēšanu un arhīvu uzturēšanu saistītus pienākumus iestādē

• Novērtē dokumentus un nosaka, kuri dokumenti ir arhivējami

• Veido dokumentu uzglabāšanas sistēmu

• Apraksta dokumentus

• Strādājot iestādē, sadarbojas ar valsts arhīviem

• Reģistrē arhīva dokumentu izmantošanu

• Sagatavo un izsniedz izziņas iestādes darbiniekiem, pamatojoties uz arhīvā esošo informāciju

• Konsultē iestādes darbiniekus dokumentu arhivēšanas jomā

• Var uzraudzīt lietvežu darbu dokumentu arhivēšanas jomā

II

Veic ar dokumentu arhivēšanu un arhīvu uzturēšanu saistītus pienākumus, vada citus darbiniekus iestādē, kur arhivēšana nav pamatfunkcija, gatavo izziņas fiziskām un juridiskām personām.
Iestādē, kur arhivēšana nav pamatfunkcija, arhīva vadītājs, kas vada vairākus arhivārus, klasificējams šajā līmenī

• Sagatavo un izsniedz izziņas fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz arhīvā esošo informāciju

• Novērtē dokumentus un nosaka, kuri dokumenti ir arhivējami

• Pilnveido dokumentu uzglabāšanas sistēmu

• Apraksta dokumentus

• Reģistrē arhīva dokumentu izmantošanu

• Konsultē citu iestāžu darbiniekus dokumentu arhivēšanas jomā, var uzraudzīt citu iestāžu arhīvu darbu

III

Veic kvalificēta eksperta funkciju valsts, pašvaldības iestāžu un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu darba un dokumentu pārvaldības uzraudzības, dokumentu izvērtēšanas, aprakstīšanas, saglabāšanas un pieejamības jomās

• Uzrauga valsts un pašvaldības iestāžu un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu un dokumentu pārvaldības darbu

• Patstāvīgi veic ekspertīzi dokumentu glabāšanas termiņu noteikšanai, aprakstīšanai

• Noformē ekspertu atzinumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Metodiski vada un uzrauga valsts un pašvaldības iestāžu un citu publisko tiesību juridisko personu dokumentu aprakstīšanas kārtību un kvalitāti

• Veido un attīsta arhīva dokumentu zinātnisko uzziņu sistēmu

• Nodrošina dokumentu preventīvo aizsardzību

• Izstrādā metodikas arhīvu darba jomā

• Veic arhīva informācijas apstrādi klientu interesēs, var izpildīt zinātniska rakstura pieprasījumus

IV A

Vada mazu struktūrvienību iestādē, kurā arhivēšana ir pamatfunkcija, un veic arhīvu nozares eksperta funkcijas. Šī līmeņa amatu pakļautībā var būt ne tikai arhīvisti, bet arī fondu glabātāji
• Piedalās iestādes attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā

• Izstrādā kārtējos darbības plānus, vada un atbild par vienu arhīva darba jomu

• Nosaka struktūrvienības attīstības pamatvirzienus dokumentu aprakstīšanas, saglabāšanas vai pieejamības jomā

• Pieņem pārvaldes lēmumus jautājumos par dokumentu izvērtēšanu, aprakstīšanu, saglabāšanu vai pieejamību

• Sagatavo normatīvo aktu un metodisko dokumentu projektus

• Veic arhīva darba un dokumentu pārvaldības speciālistu profesionālo apmācību

• Atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas arhīva klientiem un sadarbības partneriem un organizē arhīva informācijas apstrādi klientu interesēs

IV B

Vada vidēju vai lielu struktūrvienību iestādē, kurā arhivēšana ir pamatfunkcija, un veic arhīvu nozares eksperta funkcijas. Šī līmeņa amata pakļautībā var būt ne tikai arhīvisti, bet arī fondu glabātāji

Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Izstrādā kārtējos darbības plānus, vada un atbild par vairākām arhīva darba jomām

18.2. Bibliotēku pakalpojumi

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšana un tam nepieciešamo informācijas resursu veidošana un organizācija, tai skaitā ļoti mazu bibliotēku vadītāji. Lielāku bibliotēku (vairāk par deviņiem darbiniekiem) vadītājus klasificē saimē "1. Administratīvā vadība"

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic bibliotekāro, bibliogrāfisko un/vai informatīvo darbu noteiktā jomā vecāka bibliotekāra pārraudzībā

• Specializējas darbam ar noteiktu izdevumu tipu

vai

• Specializējas bibliotekārās, bibliogrāfiskās vai informatīvās funkcijas veikšanā

• Strādā vecāka speciālista pārraudzībā

II

Veic bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo darbu visās bibliotēkas darbības jomās, var pārraudzīt jaunāko bibliotekāru darbu

• Komplektē bibliotēkas fondus, lemj par izdevumu iegādi

• Pasūta grāmatas, izmantojot starpbibliotēku abonementu

• Apkalpo lasītājus

• Noskaidro iestādes darbinieku vajadzības, lai izdarītu jaunus pasūtījumus

• Iestādes darbinieku uzdevumā apkopo informāciju par noteiktu tēmu

• Var konsultēt nozares speciālistus atbilstoši kompetencei

• Klasificē un kārto bibliotēkas krājumus

• Informē iestādes darbiniekus par jaunumiem bibliotēkas krājumos

III

Vada bibliotēkas struktūrvienību

• Vada struktūrvienības darbu

• Kontrolē bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo funkciju izpildi

• Plāno struktūrvienības darbu un veic pasākumus jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai, informācijas pakalpojumu sniegšanai, informācijas resursu organizēšanai

• Vada projektu izstrādi struktūrvienībā un kontrolē to izpildi

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

IV

Vada vairāku bibliotēkas struktūrvienību darbu

• Vada vairāku bibliotēkas struktūrvienību darbu, kas specializējas noteiktā bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšanā un nodrošināšanā

• Plāno vairāku struktūrvienību darbu un veic pasākumus jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai, informācijas pakalpojumu sniegšanai, informācijas resursu organizēšanai

• Piedalās bibliotēkas kopīgas stratēģijas izstrādē

• Koordinē vairāku struktūrvienību projektu izstrādi un īstenošanu

• Pārstāv bibliotēku profesionālajās biedrībās, kopprojektos un starptautiskās sadarbības projektos attiecīgajā jomā

V

Vada mazas (līdz deviņiem darbiniekiem) bibliotēkas darbu un veic nozares eksperta funkcijas

• Izstrādā kārtējos bibliotēkas darbības plānus un attīstības stratēģiju

• Plāno, vada un atbild par vienu vai vairākām bibliotēkas darba jomām

• Koordinē bibliotēkas darbību

• Gatavo priekšlikumus par bibliotēkas un bibliotēku nozares attīstību un pārskatus par bibliotēkas darbību

18.3. Dokumentu pārvaldība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst ar dokumentu pārvaldības (tajā skaitā lietvedības) funkciju saistīti pienākumi: dokumentu radīšana, reģistrēšana, klasificēšana, sistematizācija, izvērtēšana, virzības noteikšana, aprite, kontrole, nosūtīšana, glabāšana, sagatavošana nodošanai arhīvā un dokumentu pieejamības nodrošināšana līdz nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšana.

Šajā saimē klasificējami arī amati, kuru veicēji ir atbildīgi par sevišķo lietvedību. Šajā apakšsaimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar sekretariāta funkciju un pienākumiem (amatu saime "38. Sekretariāta funkcija"), kā arī amati, kas specializējas dokumentu arhivēšanā (amatu saime "18.1. Arhīvu pakalpojumi")

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus tehniskus uzdevumus

• Veic salīdzinoši vienkāršus ar lietvedību saistītus uzdevumus: dokumentu kopēšanu, iesiešanu, pakošanu/iešūšanu, uzskaiti, glabāšanu, nosūtīšanu un piegādi, datu tehnisku ievadīšanu datu bāzēs

II

Veic procedūrās aprakstītus standarta uzdevumus iestādes lietvedības nodrošināšanai

• Pieņem, klasificē, nosūta dokumentus saskaņā ar iestādē pieņemto lietvedības sistēmu un standartiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Nodrošina dokumentu atbilstību lietvedības (sevišķās lietvedības) prasībām

• Kontrolē dokumentu, arī klasificēto dokumentu, izpildes termiņu

• Veic pienākumus, kas saistīti ar dokumentu sistematizāciju, glabāšanu līdz nodošanai arhīvā, kā arī sagatavošanu nodošanai arhīvā

III

Veic procedūrās aprakstītus sarežģītus, kā arī nestandarta uzdevumus iestādes dokumentu pārvaldības nodrošināšanai. Piedalās iestādes dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādē

• Izvērtē, atlasa un kārto dokumentus informatīvā atbalsta nodrošināšanai dažādos dokumentu pārvaldības posmos

• Kontrolē dokumentu (arī klasificētu dokumentu) izpildes termiņus, gatavo priekšlikumus uzdevumu izpildes nodrošināšanai

• Savas kompetences ietvaros piedalās dokumentu radīšanā

• Piedalās iestādes lietvedības sistēmas izstrādē, nodrošina jauninājumu un uzlabojumu ieviešanu

• Konsultē amatpersonas un citas fiziskās un juridiskās personas par dokumentu iesniegšanas prasībām un dokumentu apriti

• Var vadīt zemāka līmeņa darbiniekus

• Veic darbaudzināšanu lietvedības jomā

• Var veikt sazarotu ārējas izcelsmes dokumentu atbilstības izvērtēšanu noteiktajām dokumentu iesniegšanas prasībām, pieņemt lēmumus par dokumentu sākotnējo virzību

• Var sniegt atbalstu operatīvās darbības veicējiem, apstrādājot ar operatīvo darbu saistītos klasificētos dokumentus un lietas

• Var kārtot sevišķo lietvedību, tai skaitā NATO un ES klasificētās informācijas sevišķo lietvedību

• Var izvērtēt, atlasīt un novirzīt amatpersonām dokumentus, kas saņemti no NATO institūcijām

IV

Veic vadītāja pienākumus, uzņemoties pilnu atbildību par lietvedības struktūrvienības darbu. Nodrošina lietvedības un arhivēšanas sistēmu attīstību, ieviešanu un uzturēšanu iestādē.
Šis amats ir iestādēs, kurās lietvedība apvieno divas vai vairākas apakšfunkcijas, piemēram, lietvedība, arhīvs un/vai sekretariāts. Nelielas lietvedības funkcijas vadītājs klasificējams 18.3.apakšsaimes III līmenī

• Vada (plāno, kontrolē un organizē) lietvedības vai sevišķās lietvedības struktūrvienības personālu

• Izstrādā un ievieš lietvedības funkcijai atbilstošas procedūras, seko to ieviešanai un nodrošina lietvedības funkcijas attīstību iestādē vai citās saistītās iestādēs

• Konsultē citus vadītājus lietvedības jautājumos

• Var vadīt NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apriti un aizsardzību

• Organizē iestādes dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādi, nodrošina jauninājumu un uzlabojumu ieviešanu

• Risina nestandarta problēmas dokumentu pārvaldības jomā

V

Organizē un nodrošina Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas dokumentu pārvaldību

Veic IV līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Nodrošina Ministru kabineta sēžu, Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju norisi

• Sniedz valsts institūciju amatpersonām metodoloģisko palīdzību politikas plānošanas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu noformēšanā un sagatavošanā iesniegšanai Ministru kabinetā

18.4. Fondu glabāšana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar krājumu tehnisko uzglabāšanu un uzturēšanu arhīvos, bibliotēkās, muzejos un līdzīgās iestādēs

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus tehniskus uzdevumus saskaņā ar vecāka speciālista norādījumiem

• Pēc fondu glabātāja norādījumiem veic tehniskus uzdevumus - krājumu novietošanu, pārvietošanu, tehnisku sakārtošanu

II

Atbild par materiālu uzglabāšanu noteiktā krātuves telpā

• Nodrošina dokumentu un citu materiālu glabāšanu un preventīvo aizsardzību

• Izvieto dokumentus un citus materiālus glabātavā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Nodrošina dokumentu un citu materiālu izmantošanu atbilstoši noteiktajai kārtībai

• Veic lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes

• Sagatavo atzinumus par dokumentu vai citu materiālu konservāciju, restaurāciju vai mikrofilmēšanu/skenēšanu

• Piedalās nodrošinājuma un izmantošanas fonda veidošanā

III

Atbild par materiālu uzglabāšanu krātuvē

• Nodrošina krātuves materiālu pieejamību saskaņā ar noteikto kārtību un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Veido zinātnisko uzziņu sistēmu par krātuvē esošajiem materiāliem un nodrošina tās pieejamību

• Vada un organizē fondu glabātāju darbu

• Plāno un organizē nodrošinājuma un izmantošanas fonda veidošanu

• Kontrolē aprakstīto dokumentu vai citu materiālu autentiskumu un pieejamību

• Sadarbībā ar citām iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem popularizē krātuves materiālus

18.5. Muzeju pakalpojumi

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar muzeju krājumu papildināšanu, dokumentēšanu, izpēti, ekspozīciju/izstāžu veidošanu, ekskursiju, lekciju, muzejpedagoģisko programmu un citu muzejiskās komunikācijas formu īstenošanu, tai skaitā ļoti mazu muzeju vadītāji. Lielāku muzeju (vairāk par deviņiem darbiniekiem) vadītāji tiek klasificēti saimē "1. Administratīvā vadība"

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienu vai vairākas muzeja funkcijas vecāka speciālista pārraudzībā

• Meklē, reģistrē un apkopo informāciju par muzeja krājumu priekšmetiem

• Pēc iepriekš sagatavota materiāla vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, vada muzejpedagoģiskās programmas

• Strādā vecāka speciālista pārraudzībā

II

Patstāvīgi veic vienu vai vairākas muzeja funkcijas

• Analizē un sistematizē informāciju, apraksta muzeja krājuma priekšmetus

• Piedalās projektu īstenošanā

• Izstrādā scenārijus un citus materiālus muzeja izglītojošam darbam

• Apkalpo un sniedz konsultācijas muzeja apmeklētājiem

• Vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, vada muzejpedagoģiskās programmas

III

Veic eksperta funkcijas. Pārrauga citus darbiniekus. Var vadīt mazu struktūrvienību

• Komplektē muzeja krājumu, lemj par muzeja priekšmetu atlasi

• Veic sarežģītas informācijas analīzi

• Veic zinātnisko darbu, gatavo ekspozīciju/izstāžu koncepcijas un plānus

• Vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, vada muzejpedagoģiskās programmas īpašām mērķauditorijām

• Izstrādā un īsteno projektus

• Koordinē un organizē muzeju komunikācijas darbu

• Atbilstoši kompetencei konsultē nozares speciālistus

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

IV

Vada vienu vai vairākas muzeja struktūrvienības un veic eksperta funkcijas

• Piedalās muzeja krājuma, pētniecības, komunikācijas politikas un darbības stratēģijas izstrādē

• Veic zinātnisko darbu un piedalās krājuma papildināšanas darbā

• Izstrādā priekšlikumus struktūrvienības darbam

• Plāno un vada struktūrvienības darbu

• Vada struktūrvienības darbu projektu izstrādē un kontrolē to izpildi

• Sagatavo pārskatus par struktūrvienības darbu

• Veic speciālistu profesionālo apmācību

• Atbilstoši kompetencei konsultē citus speciālistus

V

Vada mazu muzeju (līdz deviņiem darbiniekiem) un veic nozares eksperta funkciju

• Izstrādā muzeja krājuma, pētniecības, komunikācijas politikas un darbības stratēģiju

• Plāno, vada un atbild par muzeja vienu vai vairākām darba jomām

• Koordinē muzeja darbību

• Gatavo pārskatus par muzeja darbību

18.6. Statistika

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst ar informācijas apkopošanu un analīzi saistīti amati, kuru veicēji nodarbojas ar zinātniski pamatotu un pasaules praksē atzītu statistiskās novērošanas un vispārināšanas metožu pilnveidošanu un lietošanas koordinēšanu, informācijas vākšanu, ievadīšanu datu bāzēs un analīzi, publikāciju un pārskatu sastādīšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Nodarbojas ar informācijas apkopošanu, sniedz tehnisku un informatīvu atbalstu. Vāc, ievada un apkopo informāciju
• Iegūst un apkopo pirmatnējo statistisko informāciju

• Ievada informāciju datu bāzēs

• Vāc, komplektē un nosūta statistiskos pārskatus

• Sniedz atbalstu apsekojumu un pētījumu organizēšanā un administrēšanā

• Konsultē datu sniedzējus metodoloģiskajos jautājumos

I B

Nodarbojas ar informācijas apkopošanu, sniedz tehnisku un informatīvu atbalstu datu sniedzējiem. Vāc, ievada un apkopo informāciju, salīdzina datus ar iepriekšējiem pārskata periodiem un koriģē datus. Veic papildu darbības informācijas iegūšanā nerespondences gadījumos. Nodrošina statistiskās informācijas valsts programmas izpildi pirmdatu līmenī

• Iegūst un apkopo pirmatnējo statistisko informāciju

• Ievada informāciju datu bāzēs

• Vāc, komplektē un nosūta statistiskos pārskatus

• Sniedz atbalstu apsekojumu un pētījumu organizēšanā un administrēšanā

• Konsultē datu sniedzējus metodoloģiskajos jautājumos

• Novērš iegūtās statistiskās informācijas kļūdas un nepilnības un veic pirmdatu korekciju

• Veic papildu darbības informācijas iegūšanā nerespondences gadījumos

• Nodrošina Statistiskās informācijas valsts programmas izpildi pirmdatu līmenī

II

Apkopo un analizē informāciju konkrētā nozarē vai apakšnozarē

• Apkopo un analizē informāciju konkrētā nozarē vai apakšnozarē

• Aktualizē statistiskos pārskatus un piemēro tos datu lietotāju vajadzībām

• Veido statistiskās publikācijas noteiktā nozarē vai apakšnozarē

• Pārstāv organizāciju un sniedz konsultācijas izlases apsekojumu metodoloģijas un iegūto rezultātu novērtēšanas jautājumos

• Māca citus darbiniekus analīzes metožu lietošanā

III

Veic eksperta funkcijas, ir ilgstoša pieredze noteiktā jomā. Pārrauga citus darbiniekus

• Izstrādā pētījumu metodoloģiju, seko jaunākajām tendencēm un teorētiskajām nostādnēm līdzīgu pētījumu veikšanā

• Veic sarežģītu informācijas analīzi konkrētā nozarē vai apakšnozarē

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

• Pieņem lēmumus par pārskatu publicēšanu

IV

Vada struktūrvienību un veic eksperta funkcijas

• Vada struktūrvienību

• Kontrolē informācijas apkopošanu un analīzi vienā nozarē vai apakšnozarē

• Analizē attiecīgās nozares datus plašākā tautsaimniecības kontekstā

• Izstrādā pētījumu metodoloģiju, seko jaunākajām tendencēm un teorētiskajām nostādnēm līdzīgu pētījumu veikšanā

• Veic sarežģītu informācijas analīzi konkrētā nozarē vai apakšnozarē

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

V

Vada vairāku struktūrvienību darbu

• Vada vairāku struktūrvienību darbu, kas specializējas informācijas apkopošanā un analīzē noteiktā nozarē vai apakšnozarē

• Kontrolē informācijas apkopošanu un analīzi vairākās nozarēs vai apakšnozarēs

• Piedalās iestādes stratēģijas izstrādē

19. Informācijas tehnoloģijas

19.1. Datorgrafika un WEB dizains

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestāžu mājas lapu veidošanu internetā un to uzturēšanu

Līmeņi

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus iestādes mājas lapas uzturēšanas darbus un maketēšanas darbus

• Nodrošina mājas lapas funkcionēšanu un/vai strādā ar attēla rediģēšanu un izstrādā vienkāršas programmas

• Veic nepieciešamās izmaiņas mājas lapas saturā saskaņā ar pasūtītāja prasībām

• Izvieto tekstu, attēlus, virsrakstus, izkadrē un veic citas līdzīgas darbības

II

Veic iestādes mājas lapas izveidošanas un attīstības darbus

• Attīsta mājas lapas dizainu, lietojot speciālas programmatūras (piemēram, MS FrontPage, Dreamweaver, Fireworks)

• Attīsta iestādes WEB vidi un atbild par tehniskiem risinājumiem

• Veic mājas lapas izstrādāšanai nepieciešamo programmēšanu

• Programmē vai attīsta satura vadības sistēmas

• Strādā ar dizaina un attēlu apstrādes programmām (piemēram, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Freehand)

19.2. Datu atbalsts

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar datu bāzu administrēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Strādā ar datiem un uztur datu bāzes

• Strādā ar datu bāzi, veic meklējumus datu bāzē saskaņā ar pieprasījumiem

• Ievada datus datu bāzē, paplašina/attīsta datu bāzi vai programmu

• Uztur un attīsta datu bāzi saskaņā ar noteiktiem attīstības virzieniem

II

Vada datu administrēšanas funkciju iestādē

• Vada datu administrēšanas un apstrādes funkciju iestādē, nosaka darba uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Nodrošina ar datu lietošanas un uzglabāšanas drošību saistīto pasākumu ieviešanu un ievērošanu

• Plāno datu bāzes attīstību, paplašina datu bāzes izmantošanas iespējas atbilstoši lietotāju vajadzībām

• Analizē lietotāju vajadzības informācijas saņemšanā un izstrādā datu apstrādes standartus

19.3. IT un IS vadība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina IT un IS struktūrvienību, projektu vai darba grupu vadību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Vada nelielus IT projektus vai darba grupas

• Veido projekta plānu un budžetu, izdara tajos nepieciešamās izmaiņas

• Kontrolē projektu izpildi atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām

• Uztur attiecības ar personām/grupām ārpus projekta, lai nodrošinātu projekta mērķu īstenošanu

• Identificē un paredz riskus vai izmaiņas projekta gaitā, izdarot nepieciešamās korekcijas

• Strādā noteikta budžeta ietvaros

II A

Vada apjomīgus IT projektus vai lielas darba grupas

• Vada lielus un sarežģītus projektus, kas bieži sastāv no vairākiem apakšprojektiem

• Kontrolē projektu izpildi atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām

• Vada projekta komandas vai darba grupas, sadala darbus un kontrolē to izpildi

• Uztur attiecības ar personām/grupām ārpus projekta, lai nodrošinātu projekta mērķu īstenošanu

• Identificē un paredz riskus vai izmaiņas projekta gaitā, izdarot nepieciešamās korekcijas

II B

Vada mazu vai vidēju IT struktūrvienību

• Vada mazu vai vidēju IT struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Koordinē apjomīgus projektus IT jomā, identificē un paredz riskus, veic nepieciešamās izmaiņas projektu gaitā

• Uztur attiecības ar citām struktūrvienībām, vadību un ārējiem piegādātājiem, lai nodrošinātu sekmīgu IT struktūrvienības darbu un lietotāju vajadzību īstenošanu

• Var sastādīt IT struktūrvienības budžetu un kontrolēt tā izpildi

III

Vada lielas vai ļoti lielas IT struktūrvienības darbu

• Izstrādā un ievieš IT stratēģiju attiecīgajā iestādē

• Koordinē projektus, kas prasa lielus resursus un aptver vairākas iestādes struktūrvienības

• Kontrolē projektu un uzdevumu izpildi, kā arī to atbilstību kvalitātes prasībām

• Veido un uztur attiecības ar sadarbības partneriem

• Vada IT personālu, sadala uzdevumus, kontrolē to izpildi

• Sastāda IT struktūrvienības budžetu un seko tā izpildei

19.4. Programmatūras attīstība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar programmatūras (lietojumu) izstrādi un attīstību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus programmēšanas uzdevumus

• Raksta un labo programmas vienā vai vairākās programmēšanas valodās atbilstoši standartiem un specifikācijai

• Palīdz testēt programmatūras

• Palīdz izveidot programmatūru instalēšanas dokumentāciju

• Strādā pieredzējuša programmētāja vadībā

II

Veic sarežģītus programmēšanas uzdevumus

• Raksta, labo un kodē sarežģītas programmas

• Testē programmas

• Izveido programmu tehniskās specifikācijas

• Sadarbojas ar projektētājiem, dizaineriem un citiem speciālistiem

• Palīdz diagnosticēt un atrisināt programmas problēmas izstrādes gaitā

• Piedalās sarežģītos tehniskos projektos

• Strādā ar definētām procedūrām, veiktā darba kontrole notiek pa posmiem

• Var noteikt darba uzdevumus jaunākajam personālam un pārbaudīt viņu darbu

III

Veic sistēmu analīzi un izstrādā programmēšanas uzdevumus atsevišķu procesu līmenī

• Veic informāciju sistēmu analīzi atbilstoši projekta mērķiem; analizē datorsistēmu lietotāju vai pasūtītāju vajadzības, piedalās projekta specifikāciju sagatavošanā

• Plāno un izstrādā programmēšanas uzdevumus atbilstoši konkrētam projektam

• Novērtē nepieciešamo laiku un cilvēku resursus projekta īstenošanai

• Veic programmatūras projektēšanas un programmēšanas darbus

IV

Veic sistēmu analīzi un izstrādā programmēšanas uzdevumus visas iestādes darbības procesu mērogā. Koordinē un uzrauga citu sistēmanalītiķu darbu

• Veic iestādes darbības procesu sistēmanalīzi

• Kopā ar pasūtītāju sagatavo sistēmu prasību specifikāciju

• Konsultē iestādes vadību par IT stratēģijas izveidi un ieviešanu

• Vada IT projektus, koordinē un uzrauga citu sistēmanalītiķu darbu

19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar informācijas sistēmu un programmatūras (lietojumu) administrēšanu un uzturēšanu

Līmeņi

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus uzdevumus, kas saistīti ar datortehniku un sistēmām

• Instalē datortehniku un programmatūru saskaņā ar instrukcijām

• Veic vienkāršu sistēmu testēšanu

• Diagnosticē un novērš vienkāršas problēmas sistēmā

• Palīdz un konsultē lietotājus vienkāršos jautājumos par komunikāciju sistēmām un datorprogrammu lietošanu

• Var veikt atsevišķus sistēmu administratora pienākumus

II

Nodrošina datorsistēmu/lietojumu uzturēšanu

• Patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operacionālās sistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes līdz 250 lietotājiem

• Veic sistēmu diagnostikas testus; diagnosticē un risina sarežģītas problēmas sistēmā

• Integrē dažādas sistēmas un risina ar savietojamību saistītās problēmas

• Atbild par datu drošību un pieejamību pārraudzībā nodotajos serveros

• Plāno un koordinē sistēmu funkcionēšanu, analizē nepieciešamos uzlabojumus, novērtē iespējamos risinājumus un iesniedz ieteikumus vadībai

• Var atbildēt par īstermiņa projektiem, kas saistīti ar sistēmu instalēšanu, uzlabošanu vai uzturēšanu

III

Veic lielu datorsistēmu, operētājsistēmu un lietojumu administrēšanu, uzturēšanu un attīstīšanu; risina sarežģītas problēmas

• Patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operacionālās sistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes ar vairāk nekā 250 lietotājiem

• Vada sistēmu diagnostikas testus

• Risina sarežģītas (nestandarta) datoru problēmas, analizē to cēloņus un iesaka atbilstošus uzlabojumus

• Konsultē lietotājus, iesaka IT risinājumus iestādes pamatdarbības procesu pilnveidošanai

• Plāno sistēmu attīstību. Sniedz konsultācijas un praktisku palīdzību liela apjoma sistēmu attīstības projektu plānošanā un ieviešanā

• Var piedalīties sarunās ar piegādātājiem un sekot piegādes līgumu izpildei

• Var vadīt mazas darba grupas

IV

Vada un kontrolē sarežģītu datorsistēmu, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) pakešu ar lielu lietotāju skaitu administrēšanu

• Vada un kontrolē sarežģītu datorsistēmu, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) pakešu ar lielu lietotāju skaitu administrēšanu, iekļaujot regulārus sistēmu testus

• Organizē, vada un kontrolē citu speciālistu darbu

• Piedāvā risinājumus tehnikas/programmatūras savienojamības problēmām un vada to ieviešanu

• Organizē un vada liela apjoma projektus, kas saistīti ar sistēmu attīstību un optimizāciju

• Piedalās sarunās ar piegādātājiem, kontrolē piegādes līgumu izpildi

20. Inženiertehniskie darbi

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumi saistīti ar inženiertehniskajiem darbiem: inženiertehnisko problēmu risināšana, atbilstošas informācijas un datu vākšana, tehniskā izpēte un analīze, projektēšana un darbu plānošana, tehniskā uzraudzība un kontrole

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Citu speciālistu pārraudzībā veic noteiktus uzdevumus saskaņā ar projektu

• Veic noteiktus pienākumus saskaņā ar projektu (uzdevumu), izmantojot inženiertehniskās metodes

• Apkopo, analizē un sagatavo projektam (uzdevuma izpildei) nepieciešamo informāciju

II

Patstāvīgi veic standarta uzdevumus specifiskā jomā

• Risina standarta inženiertehniskās problēmas atbilstoši uzdevumam

• Izstrādā inženiertehnisko dokumentāciju, apstrādā datus, uztur un kārto datu bāzes

• Konsultē klientus attiecīgajā darbības jomā

III

Vada tipveida projektus. Nepieciešama augstākā tehniskā izglītība un atbilstošs sertifikāts

• Vada inženiertehniskos darbus un nodrošina to kvalitatīvu izpildi noteiktajā laikā

• Var koordinēt jaunāko inženieru vai tehniķu darbu

IV

Vada sarežģītus nestandarta projektus, eksperts (ar ilgstošu pieredzi) noteiktās inženiertehnisko darbu jomās

• Risina nestandarta inženiertehniskās problēmas

• Novērtē, izvēlas un ievieš piemērotas inženiertehniskās metodes

• Var vadīt struktūrvienības vai darba grupas darbu projekta (inženiertehniskā uzdevuma) ietvaros

• Vada un uzņemas tehnisko atbildību par sarežģītiem un/vai lieliem projektiem

V

Vada struktūrvienību un pilnībā atbild par pārraugāmo jomu. Nepieciešamas profesionālās zināšanas un padziļināta izpratne par pārraugāmo jomu

• Plāno, organizē, kontrolē struktūrvienības darbu

• Analizē jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas

• Ierosina un pamato jaunu tehnoloģiju ieviešanas nepieciešamību

• Var veidot struktūrvienības budžetu un kontrolēt tā izpildi

21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu juridisko analīzi, Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta, Ministru prezidenta vai Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildes kontroli, kā arī juridisko pakalpojumu sniegšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sniedz tehnisku atbalstu juridiskās struktūrvienības speciālistiem

• Kārto juridisko dokumentāciju

• Sagatavo nepieciešamo informāciju un dokumentus juristiem

• Veic citus atbalsta darbus, kas saistīti ar juridiskajiem jautājumiem

• Pilda vecāko speciālistu uzdevumus

II

Risina juridiskus jautājumus atsevišķā iestādes darbības jomā

• Sniedz juridiskos pakalpojumus atsevišķās iestādes darbības jomās

• Izvērtē iestādes vai citu iestāžu speciālistu sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un amatpersonu lēmumiem

• Izskata, sagatavo un vizē vienkāršus vai viena veida juridiskos dokumentus

• Var pārstāvēt iestādi tiesā

• Var koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildi

• Izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai pieņemtu lēmumu par juridisku faktu reģistrāciju, konstatēto trūkumu novēršanu vai reģistrēšanas atteikumu

III A

Specializējas atsevišķos juridiskos jautājumos iestādē

• Sniedz juridiskos pakalpojumus vairākās iestādes darbības jomās

• Izvērtē iestādes vai citu iestāžu speciālistu sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un amatpersonu lēmumiem

• Izskata, sagatavo un vizē viena veida juridiskos dokumentus

• Sagatavo priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos noteiktās jomās

• Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem

• Var piedalīties darba grupās

• Var pārstāvēt iestādi tiesā

III B

Risina juridiskus jautājumus visas iestādes līmenī

• Izskata sarežģītus vai dažādu veidu dokumentus un sagatavo atzinumus

• Juridiski noformē administratīvos aktus

• Sagatavo sarežģītus juridiskos dokumentus

• Izvērtē iestādes vai citu iestāžu speciā­listu sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un amatpersonu lēmumiem

• Konsultē iestādes vai citu iestāžu ierēdņus, darbiniekus vai politiskās amatpersonas juridiskajos un kontroles jautājumos

• Saskaņā ar pilnvarām pārstāv iestādi tiesā

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju un vadīt jaunāko juristu darbu

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

• Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem

IV

Veic tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu juridisko analīzi un juridiski noformē tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu projektus un sagatavo iesniegšanai Ministru kabinetā

• Veic tiesību aktu un politikas plāno­šanas dokumentu juridisko analīzi vienā vai vairākās tiesību vai politikas jomās

• Sniedz atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem tiesību aktiem vai plānošanas dokumentiem

• Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem

• Piedalās citu iestāžu darbības koordinēšanā un konsultēšanā tiesiskajos un juridiskajos jautājumos

• Pārstāv tiesā iestādi vai valsti

• Koordinē iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu vai aizvieto struktūrvienības vadītāju

• Var vadīt juridisko struktūrvienību iestādē, kurā tiesību aktu un politikas dokumentu projektu izstrāde nav pamatfunkcija

V A

Vada mazu vai vidēju juridisko struktūrvienību
• Vada juridiskās struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Izstrādā juridisko un kontroles jautājumu risināšanas politiku un procedūras

• Izstrādā tiesvedības stratēģiju un koordinē priekšlikumu sagatavošanu

• Vada un izvērtē ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītos jautājumus

• Organizē pārrunas starp lietā iesaistītajām pusēm

• Var risināt strīdus gadījumus, pārstāvēt tiesā iestādi vai valsti

• Konsultē iestādes vadību un politiskās amatpersonas juridiskajos jautājumos

V B

Vada lielu juridisko struktūrvienību vai koordinē vairāku juridisko struktūrvienību darbu, vai veic Ministru kabinetā iesniegto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu juridisko ekspertīzi

Veic V A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Veic nepieciešamos saskaņojumus ar ministriju juridisko dienestu amat­personām un Ministru kabinetā iesniegto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu juridisko ekspertīzi

• Sniedz juridiska rakstura konsultācijas valdības locekļiem un sagatavo projekta galīgā varianta tekstu valdības locekļiem uz parakstu

• Var koordinēt un kontrolēt citu iestāžu darbību, kas saistīta ar likumos, Saeimas lēmumos un Valsts prezidenta rīkojumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildi

• Var organizēt citu iestāžu juridisko un kontroles dienestu amatpersonu metodisko sagatavošanu

VI A

Veic tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu juridisko ekspertīzi un piedalās ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītu jautājumu izvērtēšanā un valsts interešu pozīcijas sagatavošanā

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Piedalās atsevišķu ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītu jautājumu izvērtēšanā un valsts interešu pozīcijas sagatavošanā

• Piedalās darba grupās, kas sagatavo attiecīgus priekšlikumus par valsts interešu pārstāvību

VI B

Veic tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu juridisko ekspertīzi, izvērtē ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītus jautājumus un sagatavo valsts interešu pozīciju attiecīgajā lietā

Veic VI A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Izvērtē ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītus jautājumus un sagatavo valsts interešu pozīcijas

• Pārstāv valsts intereses vispārējās jurisdikcijas vietējos tiesu un šķīrējtiesu procesos, tai skaitā Satversmes tiesā

• Organizē pārrunas starp lietā iesaistītajām pusēm

• Sagatavo priekšlikumus par valsts interešu pārstāvību izskatīšanai darba grupās

• Sagatavo priekšlikumus Ministru prezidentam par projekta virzību Ministru kabinetā

VI C

Vada juridisko struktūrvienību Valsts kancelejā vai pārstāv valsts intereses starptautiskos tiesvedības procesos

Veic VI B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Koordinē likumos, Saeimas lēmumos, Valsts prezidenta rīkojumos Ministru kabinetam, Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktos, rezolūcijās, kā arī Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu kontroles struktūrvienības darbu

• Var aizvietot Valsts kancelejas juridiskās funkcijas vadītāju

• Pārstāv valsts intereses starptautiskos tiesvedības procesos

VI D

Valsts kancelejā vada lielu juridisko funkciju, kas sastāv no vairākām struktūrvienībāmm

• Vada/pārrauga vairāku struktūrvienību darbu

• Organizē juridisko darbu valsts pārvaldē

• Sekmē tiesiskuma principu ievērošanu un attīstību valsts pārvaldes tiesību sistēmā

• Veicina tiesību aktu sistēmas attīstību un sekmē tiesību aktu jaunradi

• Uzrauga ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītos jautājumus

• Vada tiesvedības stratēģijas izstrādāšanu un priekšlikumu sagatavošanu

• Vada pārrunas starp lietā iesaistītajām pusēm

• Uzrauga valsts interešu pārstāvību vispārējās jurisdikcijas tiesu un šķīrējtiesu procesos

22. Jūras un gaisa transports

22.1. Transportlīdzekļu vadīšana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada gaisa kuģus vai peldlīdzekļus. Šādi amati ir iestādēs, kas nodarbojas ar robežapsardzību, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas uzraudzību, patrulēšanu un novērošanu, kravu un pasažieru pārvadāšanu, meklēšanas un glābšanas darbiem, ugunsgrēku dzēšanu, medicīnisko evakuāciju, īpašo uzdevumu vienību darbības nodrošināšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Vada gaisa kuģi/peldlīdzekli un apkalpes darbu vienkāršos meteoroloģiskos apstākļos gaišajā diennakts laikā (darbam ir nepieciešama speciālā izglītība vai licence)

• Veic robežapsardzību, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas uzraudzību

• Veic patrulēšanu un novērošanu

• Pārvadā kravas un pasažierus

• Veic medicīnisko evakuāciju

II

Vada gaisa kuģi/peldlīdzekli un apkalpes darbu jebkuros meteoroloģiskos apstākļos jebkurā diennakts laikā (darbam ir nepieciešama speciālā izglītība, apmācība vai licence)

Veic I līmenim noteiktos pienākumus, kā arī

• veic meklēšanas un glābšanas darbus

• veic ugunsgrēku dzēšanu

• veic īpašo uzdevumu vienību darbības nodrošināšanu

III

Vada personālu, izstrādā darba plānus

Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī

• vada pakļautībā esošā personāla apmācību

• izstrādā darba (lidojumu/pārgājienu) plānu un kontrolē uzdevumu izpildi

• var aizvietot vidējā komandējošā sastāva augstākās amatpersonas

• veic ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu vadīšanu saistīto normatīvo aktu izstrādi

IV

Palīdz struktūrvienības vadītājam organizēt un vadīt struktūrvienības darbu

Veic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī

• koordinē un kontrolē noteiktu struktūrvienības darbības jomu

• organizē un kontrolē pakļautībā esošā personāla apmācību

• organizē lidojumu/pārgājienu plānu izstrādi un izpildi

• organizē lidojumu/kuģošanas drošības nodrošināšanu

• var aizvietot struktūrvienības vadītāju

V

Vada struktūrvienības darbu, plāno tās attīstību, kontrolē darba plānu izstrādi un izpildi, kontrolē drošības nodrošināšanu

Veic IV līmenim noteiktos pienākumus, kā arī

• organizē, vada un kontrolē struktūrvienības darbu

• izstrādā struktūrvienības attīstības plānus

• kontrolē lidojumu/pārgājienu un finanšu plānu izstrādi un izpildi

• kontrolē lidojumu/kuģošanas drošības nodrošināšanu

• organizē un kontrolē ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu ekspluatāciju saistīto normatīvo aktu izstrādi

22.2. Transportlīdzekļu tehniskā apkope

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehniskā apkope

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehnisko apkopi saistītus vienkāršus uzdevumus (darbam ir nepieciešama atbilstoša izglītība un/vai attiecīgas kategorijas licence), strādā vecāka speciālista vadībā/pārraudzībā

• Veic vienkāršu gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehnisko apkopi vecāka speciālista vadībā/pārraudzībā

• Pārbauda elektromehānisko ierīču gatavību darbībai, tehnisko nodrošinājumu, ugunsdrošību

• Veic vienkāršu remontu

• Noformē dokumentus

II

Veic ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehnisko apkopi saistītus sarežģītus uzdevumus (darbam ir nepieciešama atbilstoša izglītība un/vai attiecīgas kategorijas licence), piedalās lidojumos/pārgājienos apkalpes sastāvā

• Veic gaisa kuģu/peldlīdzekļu, to sistēmu un aprīkojuma tehnisko apkopi

• Pārbauda gaisa kuģu/peldlīdzekļu iekārtu darba kārtību

• Veic remontu

• Kontrolē jaunāku speciālistu darbu izpildi un to kvalitāti

• Veic speciālā aviācijas aprīkojuma operatora pienākumus

• Piedalās ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehnisko apkopi saistīto iekšējo normatīvo aktu izstrādē

III

Organizē tehniskās apkopes darbus, vada personālu

• Veic tehniskās apkopes plānu izstrādi

• Veic darba tehnisko uzdevumu izstrādi

• Plāno un īsteno lidojumu/pārgājienu plānu izpildes tehnisko nodrošinājumu

• Veic gaisa kuģu/peldlīdzekļu un to agregātu resursu uzskaiti

• Organizē nepieciešamo rezerves daļu pasūtīšanu

• Organizē un kontrolē dokumentu noformēšanu

• Var aizvietot vidējā komandējošā sastāva augstākās amatpersonas

• Veic ar gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehnisko apkopi saistīto iekšējo normatīvo aktu izstrādi

23. Klientu apkalpošana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina klientu apkalpošanu, koordinē vai vada klientu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā klientu apkalpošanas standartus, kā arī amati, kuru veicēji nodrošina informācijas sniegšanu no iestādes reģistriem juridiskām un fiziskām personām, pamatojoties uz pieprasījumiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršākos klientu apkalpošanas pienākumus. Darbu regulē standartā noteiktās procedūras. Sarežģītās situācijās konsultējas ar vecākiem kolēģiem

• Apkalpo klientu saskaņā ar noteiktajiem standartiem

• Atbild uz klientu zvaniem vai pieprasījumiem

• Pieņem un reģistrē pieprasījumus

• Sagatavo un izsniedz apskatei reģistrācijas lietas un citus dokumentus

• Informē klientus

II

Veic klientu apkalpošanas pienākumus. Darbu regulē vispārīgas instrukcijas

• Apkalpo klientu saskaņā ar noteiktajiem standartiem

• Izskaidro pakalpojumu atšķirības, piedāvā alternatīvas un palīdz klientiem pieņemt lēmumus

• Izskata klientu sūdzības un atbilstoši iespējām rod risinājumus (sniedz palīdzību)

• Atbilstoši kompetencei konsultē fiziskas un juridiskas personas

• Izvērtē un pieņem lēmumu par iesniedzamo dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Sagatavo izziņas

• Sagatavo pieprasīto reģistrācijas lietu un citu dokumentu kopijas un izrakstus

• Pārbauda reģistros ierakstīto informāciju un novērš neprecizitātes

III

Sniedz pakalpojumus un koordinē citu attiecīgās jomas speciālistu darbu. Var piedalīties klientu apkalpošanas standartu izstrādē

• Pārrauga klientu apkalpošanas procesu

• Risina problēmas (arī nestandarta situācijās)

• Koordinē jaunāko klientu apkalpošanas speciālistu darbu

• Izsaka priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai un klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai

• Atbilstoši kompetencei konsultē fiziskas un juridiskas personas

• Izskata informācijas pieprasījumus un sagatavo atbildes

• Izsniedz informāciju (izziņu un apliecinātu kopiju veidā) par iestādes reģistros iekļautajiem subjektiem un juridiskajiem faktiem

• Konsultē citus darbiniekus un klientus

• Koordinē jaunāko speciālistu darbu

IV

Vada klientu apkalpošanas struktūrvienību. Izsaka priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai

• Plāno, vada un organizē struktūrvienības darbu

• Nodrošina noteikto klientu apkalpošanas standartu ievērošanu

V

Vada vairākas klientu apkalpošanas struktūrvienības

• Vada vairākas klientu apkalpošanas struktūrvienības

• Izstrādā klientu apkalpošanas stratēģiju

• Sastāda budžetu un kontrolē tā izpildi

24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes sabiedriskās attiecības un komunikāciju

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic atsevišķus ar sabiedriskajām attiecībām saistītus uzdevumus

• Veic konkrētus uzdevumus ar komunikāciju/sabiedriskajām attiecībām saistītajā jomā

• Sagatavo projektus un nosūta plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus un paziņojumus

• Apkopo informāciju no plašsaziņas līdzekļiem jautājumos, kas saistīti ar iestādes darbības jomu, iestādi un tās amatpersonām

• Organizē plašsaziņas līdzekļiem pārstāvju akreditāciju, preses konferences un citus līdzīgus pasākumus

• Sagatavo un ievieto informāciju iestādes mājaslapā internetā vai iekšējā informācijas kanālā

II

Veic sabiedrisko attiecību speciālista darbu

• Organizē sabiedrības informēšanu un izglītošanu par iestādes darbības jomu

• Sagatavo un nosūta plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus un paziņojumus

• Atbild uz konkrētiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, nevalstisko organizāciju vai iedzīvotāju jautājumiem (mutiskiem vai rakstiskiem), kas saistīti ar iestādes darbību

• Piedalās ar iestādes darba atspoguļošanu saistītu pasākumu organizēšanā

• Organizē informācijas sagatavošanu un izplatīšanu iestādē (piemēram, iekšējā avīze, intranets)

• Nodrošina informācijas papildināšanu un aktualizēšanu iestādes mājaslapā internetā

• Nodrošina sabiedrības līdzdalības iespējas nozares politikas veidošanā

• Organizē sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus

• Analizē plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto informāciju

III

Vada mazu struktūrvienību vai atbild par sabiedrisko attiecību un komunikācijas funkcijas nodrošināšanu iestādē

Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Koordinē nozares un iestādes komunikācijas politikas un stratēģijas īstenošanu sadarbībā ar padotības iestādēm un sadarbības partneriem

• Apkopo citu valstu pieredzi komunikācijas un sabiedrisko attiecību, pilsoniskās sabiedrības jomā

• Konsultē iestādes vadību un darbiniekus sabiedrisko attiecību jomā

• Var vadīt mazu struktūrvienību vai aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada vidēju vai lielu iestādes sabiedrisko attiecību struktūrvienību

• Plāno un vada komunikācijas/sabiedrisko attiecību struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Izstrādā nozares un iestādes komunikācijas stratēģiju

• Atbild par visiem ar komunikāciju un sabiedriskajām attiecībām saistītajiem jautājumiem iestādē

• Nodrošina iestādes komunikācijas/sabiedrisko attiecību stratēģijas izstrādi, lai nodrošinātu iestādes mērķu un uzdevumu sasniegšanu, komunikāciju ar tās mērķauditorijām un izglītotu sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar iestādes darbības jomu

• Veicina iestādes iekšējo komunikāciju, lai sekmētu iestādes komunikācijas/sabiedrisko attiecību mērķu sasniegšanu

• Sniedz priekšlikumus un piedalās iestādes komunikācijas/sabiedrisko attiecību budžeta izstrādē un kontrolē tā izpildi

• Konsultē iestādes vadību un darbiniekus sabiedrisko attiecību jomā

25. Konsultēšana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst Ministru kabineta locekļu konsultatīvās amatpersonas un citi amati, kuru veicēju pienākumos ir sniegt konsultatīvu un administratīvu atbalstu Ministru kabineta loceklim

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic Ministru kabineta locekļa palīga pienākumus

• Gatavo Ministru kabineta loceklim nepieciešamos informatīvos materiālus

• Nodrošina informatīvo un administratīvo saikni ar iestādes struktūrvienībām un citām iestādēm un institūcijām

• Var izstrādāt Ministru kabineta locekļa darba grafiku

• Koordinē Ministru kabineta locekļa informācijas plūsmu

• Seko Ministru kabineta locekļa lēmumu un rīkojumu izpildei iestādes struktūrvienībās

• Organizē Ministru kabineta locekļa tikšanās, sarunas un darba apspriedes

• Pēc Ministru kabineta locekļa rīkojuma piedalās sēdēs un apspriedēs

• Ministru kabineta locekļa uzdevumā veic saraksti ar citām institūcijām un privātpersonām

II

Veic padomnieka vai konsultanta pienākumus noteiktā nozarē, kura nedalās apakšnozarēs vai politikas jomās

• Sniedz Ministru kabineta loceklim padomus par valsts politikas izstrādi un īstenošanu attiecīgajā nozarē vai konkrētā politikas jomā

• Sniedz padomus un konsultē par likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādāšanas un normatīvo dokumentu izpildes kontroles jautājumiem

• Piedalās specializācijai atbilstošās sanāksmēs, semināros un konferencēs

• Uztur kontaktus ar citām iestādēm un institūcijām

• Var piedalīties iestādes vai struktūrvienības vadības sanāksmēs, kā arī Ministru kabineta locekļa uzdevumā organizēt atsevišķas sanāksmes

III

Veic padomnieka vai konsultanta pienākumus noteiktā nozarē, kura dalās vairākās apakšnozarēs vai politikas jomās. Konsultē īpaši sarežģītos jautājumos, pārzina vienu vai vairākas apakšnozares

• Sniedz Ministru kabineta loceklim padomus par valsts politikas izstrādi un īstenošanu attiecīgajā nozarē, kura dalās vairākās apakšnozarēs vai politikas jomās

• Sniedz konsultācijas jautājumos, kur nepieciešama dziļa vairāku apakšnozares darbības jomu pārzināšana

• Ministru kabineta locekļa uzdevumā pārstāv Ministru kabineta locekļa viedokli citās valsts institūcijās, darba grupās, konsul­tatīvajās padomēs un sanāksmēs

• Var izteikt Ministru kabineta locekļa viedokli plašsaziņas līdzekļos ar attiecīgā Ministru kabineta locekļa pilnvarojumu

• Var vadīt Ministru kabineta locekļa biroju vai koordinēt I un II līmeņa konsultatīvo un administratīvo amatpersonu darbu

IV

Veic Ministru prezidenta biroja vadītāja pienākumus

• Organizē un vada Ministru prezidenta biroja (turpmāk – birojs) darbu, koordinē pārējo Ministru kabineta locekļu biroju sadarbību

• Sadarbībā ar Valsts kanceleju nodrošina Rīcības plāna par Ministru kabineta iecerēto darbību izstrādi un koordināciju

• Nosaka biroja darbinieku pienākumu sadali un kontrolē pienākumu izpildi

• Sniedz konsultācijas Ministru prezidentam politikas plānošanas un analīzes jautājumos

• Izvērtē Ministru kabinetam un Ministru prezidentam iesniegto tiesību aktu projektu un citu priekšlikumu atbilstību valdības politikai

• Ministru prezidenta uzdevumā pārstāv Ministru prezidenta viedokli citās valsts institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs un sanāksmēs

• Uztur kontaktus ar Valsts prezidenta Kanceleju, Saeimas institūcijām, politisko partiju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, Ministru kabineta locekļu parlamentārajiem sekretāriem un padomniekiem, Ministru prezidenta ārštata padomniekiem, Valsts kancelejas direktoru un amatpersonām

• Nodrošina Ministru prezidenta vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju

26. Kontrole un uzraudzība

26.1. Iestāžu un amatpersonu kontrole

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina kontroli par to, kā valsts pārvaldes iestādēs tiek ievēroti normatīvie akti, kas reglamentē to darbību, kā arī valsts amatpersonu pieņemto lēmumu tiesiskumu un lietderību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonai, kas kontrolē un uzrauga normatīvo aktu izpildi

• Sagatavo nepieciešamos dokumentus kontroles veikšanai

• Veic vienkāršus, tehniskus uzdevumus pēc kontroles veicēja norādījumiem

II

Pieņem lēmumus pēcpārbaudes lietā, kas saistīta ar valsts amatpersonu rīcību

• Veic standartizētas valsts amatpersonu rīcības vai dokumentācijas pārbaudes, pieņem lēmumu saskaņā ar paraugu vai precīzu instrukciju

• Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

III

Pieņem sarežģītus, nestandarta lēmumus (arī lēmumus par prettiesisku lēmumu atcelšanu attiecīgajā jomā, disciplinārsodu vai administratīvo sodu uzlikšanu vainīgajai amatpersonai) pēcpārbaudes lietā, kas saistīta ar valsts amatpersonu rīcību

• Izmeklē disciplinārlietas, gatavo atzinumus un lēmumu projektus, kā arī veic citas procesuālas darbības

• Izskata sūdzības par amatpersonu darbu

• Veic iestādes sagatavoto lēmumu tiesiskuma papildpārbaudi

• Ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāv iestādi tiesībaizsardzības institūcijās

• Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

• Veic iestādē pieņemto lēmumu lietderības un tiesiskuma kontroli disciplinārlietās

IV

Konsultē jaunākus speciālistus, pieņem lēmumus īpaši sarežģītos gadījumos. Var vadīt mazas kontroles struktūrvienības darbu

Veic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāv iestādi tiesībaizsardzības institūcijās un tiesā

• organizē iestādē pieņemto lēmumu pēcpārbaudes un kontrolē iestādes amatpersonu lēmumus disciplinārlietās

• veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu

• var koordinēt un pārraudzīt iepriekšējo līmeņu speciālistu darbu

V

Vada kontroles struktūrvienības darbu

• Vada un organizē struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Sagatavo priekšlikumus par normatīvo aktu izpildes kontroles un uzraudzības uzlabošanu valsts pārvaldē un iesniedz tos tiešajam vadītājam

• Organizē slepenības režīma nodrošināšanu

VI

Vada vairākas kontroles struktūrvienības

• Veic V līmenim noteiktos pienākumus

• Pārrauga un koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu, kontrolē uzdevumu sadali un izpildi

26.2. Muita un muitas kontrole

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina muitas kontroles pasākumus uz Eiropas Savienības ārējās robežas un iekšzemes muitas kontroles punktos, kā arī muitas kontroles punktu uzraudzībā esošajās vietās

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz vecākajiem speciālistiem un veic vienkāršus uzdevumus vecāka speciālista pārraudzībā

• Palīdz vecākajiem speciālistiem muitas dokumentu formēšanā

• Aizpilda noteiktos dokumentu reģistrus

• Sniedz atbalstu vecākajiem speciālistiem fiziskās kontroles nodrošināšanā

• Sistematizē un kārto dokumentus

II

Veic muitas kontroli muitas kontroles punktos un uzraudzībā esošajās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem vadītāja uzraudzībā

• Noformē muitas dokumentus, izmantojot paredzētās datorprogrammas

• Veic muitas dokumentu kontroli un pārbauda to atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Kontrolē pirmsmuitošanas darbību, muitas procedūru un izmantošanas režīmu izpildes nosacījumu ievērošanu

• Piemēro muitas tarifus, aprēķina normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kas maksājami, pārvietojot preces pāri Eiropas Savienības robežai, kontrolē preču ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas ievērošanu

• Novērtē risku kravu nosūtīšanai uz padziļināto kontroli

• Veic kravu vizuālo apskati, daļēju fizisko un padziļināto kontroli, kravu un transportlīdzekļu svēršanu un skenēšanu, ņem preču paraugus

• Veic pasažieru bagāžas kontroli, izmantojot rentgeniekārtas, un personu apskati

• Sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un noformē ar pārkāpumiem saistīto dokumentāciju

• Kārto muitas kontroles punkta dokumentāciju un lietvedību

III

Veic muitas kontroli muitas kontroles punktos un uzraudzībā esošajās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem
• Veic II līmenī noteiktos pienākumus

• Var aizvietot muitas kontroles punkta maiņas priekšnieku vai vadīt fiziskās kontroles grupas darbu

IV

Uzrauga muitas amatpersonas, vada maiņas darbu
• Organizē, nodrošina un kontrolē maiņas darbu

• Norīko maiņas amatpersonas uz attiecīgajām darba vietām

• Atbild par atbilstošas kvalifikācijas amatpersonu norīkošanu attiecīgo funkciju veikšanai ar to rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu

• Apkopo maiņas darbības rezultātus un ziņo par to vadītājam

• Pieņem lēmumus par administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanu un preču aizturēšanu

• Vada fiziskās kontroles grupas darbu

• Aizvieto sektora vadītāju

• Aizvieto muitas kontroles punkta virsuzraugu

V

Vada muitas kontroles punkta darbu

• Vada, plāno, organizē un kontrolē muitas kontroles punkta darbu

• Sniedz pārskatu par muitas kontroles punkta darbu kopumā

• Organizē dokumentācijas un informācijas apriti muitas kontroles punktā

26.3. Privātpersonu kontrole

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji kontrolē, kā juridiskās un fiziskās personas ievēro normatīvos aktus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonām, kuras kontrolē un uzrauga normatīvo aktu izpildi

• Veic vienkāršus, tehniskus uzdevumus saskaņā ar vecāka speciālista norādījumiem

II

Pieņem lēmumus pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietā

• Kontrolē, lai fiziskās un juridiskās personas ievērotu normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē

• Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (piemēram, atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā

• Konstatē neatbilstību starp esošo situāciju un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar noteiktajām procedūrām sastāda administratīvo aktu un/vai norāda, kādas darbības veicamas, lai novērstu neatbilstību

• Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

• Īsteno reģistrēto subjektu juridisko faktu darbības dokumentu kontroli

III

Pieņem ierobežota satura lēmumus pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietā. Var veikt jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

• Kontrolē, lai fiziskās un juridiskās personas ievērotu normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē

• Interpretē normatīvo aktu piemērošanu, klasificē normatīvo aktu pārkāpumu un nosaka atbilstošo sodu

• Pārtrauc to fizisko un juridisko personu darbību, kas pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības

• Ierosina anulēt nelikumīgi iegūtas atļaujas, licences vai citus dokumentus

• Likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var glabāt, nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

• Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (piemēram, atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā

• Konstatē neatbilstību starp esošo situāciju un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar noteiktajām procedūrām sastāda administratīvo aktu un/vai norāda, kādas darbības veicamas, lai

• novērstu neatbilstību

• Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

IV

Pieņem ierobežota satura lēmumus īpaši sarežģītās pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietās, konsultē jaunākos speciālistus. Vada un kontrolē vairāku kontrolieru vai inspektoru darbu, uzņemas atbildību par viņu lēmumiem

• Kontrolē, lai fiziskās un juridiskās personas ievērotu normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē

• Koordinē un pārrauga iepriekšējo līmeņu speciālistu darbu

• Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

• Pieņem lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa attiecīgās jomas izpratne

• Interpretē normatīvo aktu piemērošanu, klasificē normatīvo aktu pārkāpumu un nosaka atbilstošo sodu

• Pārtrauc to fizisko un juridisko personu darbību, kas pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības

• Ierosina anulēt nelikumīgi iegūtas atļaujas, licences vai citus dokumentus

• Likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var glabāt, nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

• Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (piemēram, atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā

• Konstatē neatbilstību starp esošo situāciju un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar noteiktajām procedūrām sastāda administratīvo aktu un/vai norāda, kādas darbības veicamas, lai novērstu neatbilstību

• Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

• Patstāvīgi veic tirgus uzraudzību un lietu izmeklēšanu, tirgus pētījumus, piedalās normatīvo aktu izstrādāšanā

• Īsteno reģistrēto subjektu juridisko faktu darbības dokumentu kontroli

• Var vadīt mazu struktūrvienību

V

Vada kontroles struktūrvienību

• Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, gatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās

• Pieņem lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa attiecīgās jomas izpratne

• Organizē un kontrolē tirgus uzraudzību un lietu izmeklēšanu, tirgus pētījumu veikšanu un normatīvo aktu izstrādāšanu vairākos darbības virzienos

VI A

Koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu mazā vai vidējā iestādē
• Pārrauga un koordinē vairāku struktūrvienību darbu, kontrolē uzdevumu sadali un izpildi

• Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, sagatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās

• Vada lietu izmeklēšanu un normatīvo aktu izstrādāšanu noteiktā jomā, nodrošina tirgus pētījumu veikšanu

VI B

Koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu lielā vai ļoti lielā iestādē

• Veic VI A līmenim noteiktos pienākumus

27. Kvalitātes vadība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir kvalitātes vadības sistēmu izstrāde, ieviešana un uzturēšana dažādās iestādēs

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Piedalās kvalitātes sistēmas izstrādāšanā, ieviešanā un uzturēšanā

• Izstrādā kvalitātes vadības sistēmas dokumentus un sistematizē tos

• Nodrošina kvalitātes vadības rokasgrāmatas un citu dokumentu aktualizāciju, arī procesu saskaņošanu

• Var sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem kvalitātes vadības sistēmā

• Uzrauga kvalitātes vadības sistēmas audita grafika ievērošanu un ar to saistīto korektīvo darbību izpildi

II

Nodarbojas ar kvalitātes sistēmas izstrādāšanu, ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu

• Izstrādā iestādes un/vai tās padotības iestāžu kvalitātes vadības sistēmu

• Izstrādā metodoloģiju procesu analīzei

• Analizē iestādes darbu

• Izstrādā dokumentus un procedūras kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai, organizē un pārrauga tās ieviešanu

• Uzrauga kvalitātes vadības sistēmas darbību, analizē to un sagatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem

• Veicina iestādes iekšējo un ārējo klientu prasību apzināšanu un izvērtēšanu

• Apmāca iestādes un/vai tās padotības iestāžu darbiniekus

III

Vada kvalitātes vadības sistēmu vai kvalitātes vadības struktūrvienību

• Vada (plāno, organizē, kontrolē) projektu, atbild par projekta definēto mērķu sasniegšanu

• Koordinē to projektu uzdevumu izpildi, kuros iesaistītas vairākas institūcijas

• Kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām

• Sastāda pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

• Var koordinēt vai pārraudzīt citu darbinieku darbu

28. Noziedzības novēršana un apkarošana

28.1. Izmeklēšana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu pirmstiesas izmeklēšanu un pierādījumu gatavošanu apsūdzības celšanai

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic izmeklēšanu, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus un gatavojot pierādījumus apsūdzības celšanai

• Veic izmeklēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

• uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu

• pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana

• dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus

• saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā

II

Veic izmeklēšanu īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētās jomas pārzināšana

• Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai

• Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana

• Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus

• Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā

• Veic jauno speciālistu darbaudzināšanu

• Var koordinēt citus izmeklētājus

III

Vada izmeklēšanu noteiktā jomā

• Vada izmeklēšanu veicošās iestādes struktūrvienību

• Pārbauda kriminālprocesus, kuros tiek izdarīta izmeklēšana

• Dod norādījumus izmeklētājam par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu

• Var nodot lietu citam izmeklētājam

• Var uzdot lietā veikt pirmstiesas izmeklēšanu vairākiem izmeklētājiem un iecelt izmeklēšanas grupas vadītāju

• Var piedalīties izmeklēšanā un personīgi veikt pirmstiesas izmeklēšanu, izmantojot izmeklētāja pilnvaras, tiesības un pienākumus

IV

Vada izmeklēšanas funkciju

• Vada vairākas struktūrvienības, kuras veic izmeklēšanu

28.2. Operatīvā darbība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar pierādījumu un informācijas vākšanu par noziedzīgām darbībām, kā arī noziedznieku aizturēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sniedz atbalstu operatīvās darbības veicējiem. Veic vienkāršus uzdevumus vecāka speciālista pārraudzībā

• Sniedz atbalstu operatīvās darbības veicējiem

• Veic vienkāršus uzdevumus vecāka speciālista pārraudzībā

II

Veic operatīvo darbību saskaņā ar likumu

• Veic operatīvo darbību vispārīgā veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, īstenojot šādus operatīvos pasākumus:

• operatīvo izzināšanu

• operatīvo novērošanu (izsekošanu)

• operatīvo apskati

• operatīvo paraugu iegūšanu un operatīvo izpēti

• personas operatīvo aplūkošanu

• operatīvo iekļūšanu

• operatīvo eksperimentu

• operatīvo detektīvdarbību

• operatīvo korespondences kontroli

• operatīvo informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem

• operatīvo sarunu noklausīšanos

III

Veic operatīvo darbību īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana

• Veic operatīvo darbību īpaši sarežģītās lietās vispārīgā un sevišķā veidā, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana, īstenojot šādus operatīvos pasākumus:

• operatīvo izzināšanu

• operatīvo novērošanu (izsekošanu)

• operatīvo apskati

• operatīvo paraugu iegūšanu un operatīvo izpēti

• personas operatīvo aplūkošanu

• operatīvo iekļūšanu

• operatīvo eksperimentu

• operatīvo detektīvdarbību

• operatīvo korespondences kontroli

• operatīvo informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem

• operatīvo sarunu noklausīšanos

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

• Var koordinēt citus operatīvās darbības veicējus

IV

Vada operatīvo darbību noteiktā jomā

• Vada struktūrvienību

V

Vada operatīvo darbību iestādē, kurā ir vairākas struktūrvienības

• Vada vairākas struktūrvienības, kas veic operatīvo darbību

28.3. Policija

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst Valsts policijas darbinieki, kuri ikdienā veic likumā "Par policiju" noteiktos uzdevumus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz vecākiem speciālistiem un veic vienkāršus uzdevumus vecāku speciālistu pārraudzībā

• Patrulē sabiedriskās kārtības uzturēšanai, novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus

• Palīdz vecākiem speciālistiem izziņas un operatīvās darbības veikšanā

• Apsargā un konvojē aizturētās personas

II

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus

• Nodrošina kārtību sabiedriskajās vietās

• Reģistrē informāciju par likumpārkāpumiem un ziņo par tiem kompetentām amatpersonām

• Sniedz pirmo palīdzību un organizē citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzības stāvoklī esošai personai

• Atbilstoši kompetencei izdara izziņu un veic operatīvos meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu noziedzīgus nodarījumus un noskaidrotu personas, kas tos izdarījušas

• Novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai pēc pakļautības

• Apsargā un konvojē aizturētās personas

• Apsargā objektus un personas likumā noteiktajā kārtībā

• Uzrauga un regulē satiksmi uz ceļiem

• Izpilda tiesas nolēmumus, prokurora lēmumus un norādījumus, kas saistīti ar meklēšanas un izmeklēšanas darbību veikšanu

III

Pārrauga un koordinē jaunāko speciālistu darbu, veic darbaudzināšanu, plāno un veic īpaši sarežģītus uzdevumus

• Koordinē un pārrauga jaunāko speciālistu darbību

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

• Nodrošina kārtību sabiedriskajās vietās

• Reģistrē informāciju par likumpārkāpumiem un ziņo par tiem kompetentām amatpersonām

• Sniedz pirmo palīdzību un organizē citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā un nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzības stāvoklī esošai personai

• Atbilstoši kompetencei izdara izziņu un veic operatīvos meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu noziedzīgus nodarījumus un noskaidrotu personas, kas tos izdarījušas

• Novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai pēc pakļautības

• Apsargā un konvojē aizturētās personas

• Apsargā objektus un personas likumā noteiktajā kārtībā

• Uzrauga un regulē satiksmi uz ceļiem

• Izpilda tiesas nolēmumus, prokurora lēmumus un norādījumus, kas saistīti ar meklēšanas un izmeklēšanas darbību veikšanu

IV

Vada policijas struktūrvienību

• Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, gatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un procedūrās

V

Vada vairākas policijas struktūrvienības

• Koordinē vairāku struktūrvienību darbu, kontrolē mērķu un uzdevumu izpildi

• Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, gatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un procedūrās

29. Pedagoģija

29.1. Akadēmiskā un profesionālā izglītošana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir gatavot mācību programmas, vadīt lekcijas un nodarbības, studējošo patstāvīgo darbu, kā arī zinātnisko darbu. Rektora amatu klasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" IV līmenī

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Asistents/pasniedzējs

• Piedalās studiju kursa izstrādē

• Gatavo mācību metodiskos materiālus un tehniskos līdzekļus

• Vada praktiskās nodarbības atbilstoši iepriekš nolasītajām lekcijām

• Organizē studējošo patstāvīgo darbu

• Popularizē izglītības iestādi

II

Lektors/vecākais pasniedzējs

• Izstrādā un sagatavo studiju kursus

• Izstrādā un gatavo mācību metodiskos materiālus un tehniskos līdzekļus

• Vada lekciju un semināru praktiskās nodarbības

• Organizē studējošo patstāvīgo darbu

• Organizē eksāmenus un pārbaudījumus

• Veic dažādas administratīvās funkcijas (studējošo grupas kūrēšana, prakses vadīšana, kārtības uzraudzīšana iestādē)

• Popularizē izglītības iestādi

III

Docents

• Piedalās studiju programmu izstrādē

• Izstrādā un sagatavo studiju kursus un mācību metodiskos materiālus un tehniskos līdzekļus

• Vada lekciju un semināru nodarbības studiju pamatkursos

• Organizē eksāmenus un pārbaudījumus noteiktā studiju programmā (kursā, nozarē)

• Var veikt pētniecības darbu

• Popularizē izglītības iestādi

IV

Asociētais profesors

• Izstrādā studiju programmas

• Lasa lekcijas un vada nodarbības studiju augstākajā posmā

• Vada pārbaudījumus attiecīgajā kursā

• Veic aktīvu pētniecības darbu zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades nozarē

• Vada pētniecības darbu doktora un maģistra grāda iegūšanai

• Popularizē izglītības iestādi

V

Profesors

• Izstrādā studiju programmas

• Lasa augsti kvalificētas lekcijas

• Pārrauga studijas, nodarbības un pārbaudījumus noteiktā studiju kursā

• Vada pētniecības darbu zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades nozarē

• Vada doktora līmeņa studijas un pētniecības darbus

• Piedalās studiju programmu, augstskolu un to struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā

• Popularizē izglītības iestādi

29.2. Izglītošana vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji īsteno vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmas.
Internāta, dienesta viesnīcu skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, koncertmeistara, baletmeistara, horeogrāfa, diriģenta, sociālā pedagoga, pedagoga logopēda, izglītības psihologa, sociālās korekcijas izglītības skolotāja amatu klasificē šajā apakšsaimē attiecīgajos līmeņos

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Pedagogs/pedagoga palīgs, kurš īsteno mācību priekšmeta un/vai prakses programmu

• Īsteno izstrādātas mācību priekšmetu un/vai prakšu programmas

• Vada mācību stundas, nodarbības un prakses

• Organizē izglītojamo patstāvīgo darbu

• Veic izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu

• Gatavo mācību materiālus

• Piedalās iestādes metodiskajā darbā

• Var strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām

• Var veikt attīstības traucējumu profilaksi un korekciju

II

Pedagogs, kurš veic mācību, audzināšanas un metodisko darbu
Veic I līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• izstrādā un pilnveido mācību priekšmetu un prakšu programmas

• piedalās pārbaudes darbu satura izstrādāšanā, organizēšanā un novērtēšanā izglītības iestādes līmenī

• izstrādā mācību metodiskos materiālus izglītības iestādes līmenī

• var vadīt mācību priekšmetu metodisko komisiju darbu iestādes līmenī

• var izstrādāt metodiskos norādījumus un uzdevumus individuāli katram bērnam ar īpašām vajadzībām

• piedalās izglītības iestādes sadarbības, attīstības u.c. projektu īstenošanā

• var vadīt klases/grupas/pulciņa audzināšanu

• var konsultēt kolēģus savā profesionālajā jomā

• var sadarboties ar pedagoģiski medicīnisko komisiju

III

Pedagogs, pedagogs eksperts, kurš veic metodisko darbu ārpus konkrētās izglītības iestādes
Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• izstrādā mācību metodiskos materiālus rajona (pilsētas) mērogā

• piedalās valsts pārbaudes darbu satura izstrādāšanā, organizēšanā un novērtēšanā

• vada izglītības iestādes sadarbības, attīstības u.c. projektus

• var piedalīties pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā

• veic eksperta pienākumus ārpus konkrētās izglītības iestādes rajona (pilsētas) mērogā

IV

Vecākais pedagogs, pedagogs eksperts, kurš darbojas savā jomā valsts mērogā

• Veic III līmenim noteiktos pienākumus valsts mērogā, kā arī veic pedagogu profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu

29.3. Pedagoģijas metodikas vadība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji sniedz vai organizē metodiskas palīdzības sniegšanu vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība), kā arī augstākās izglītības programmu īstenotājiem

Līmeņi

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Metodiķis vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes interešu izglītības un pieaugušo izglītības iestādē

• Ir ieguvis pieredzi atbilstošās izglītības iestādes mācību priekšmetu programmu īstenošanā

• Izvērtē izglītības programmas īstenošanas kvalitāti

• Izstrādā vai pilnveido mācību priekšmetu un prakšu programmas

• Sniedz vai organizē metodiskas palīdzības sniegšanu izglītības iestādes programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanā

• Organizē pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi

• Informē par inovācijām izglītības programmas un mācību priekšmetu programmu īstenošanā

I B

Augstākās izglītības iestādes metodiķis
• Organizē izglītības un studiju programmas īstenošanu atbilstoši mācību plānam un programmām

• Kontrolē mācību programmu kvalitāti (piemēram, hospitējot lekcijas)

• Konsultē pasniedzējus pasniegšanas kvalitātes uzlabošanā

• Analizē mācībspēku akadēmiskā darba slodzes

• Uzskaita un analizē studējošo sasniegumus

• Plāno mācībspēku, studējošo un auditoriju racionālu laika sadali

• Izstrādā priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai

• Sagatavo dokumentu projektus studiju un tālākizglītības programmu akreditēšanai

• Organizē dokumentu, stendu, plakātu, citu uzskates līdzekļu izstrādi, noformēšanu, maketēšanu, dizaina attīstīšanu, kā arī veic minētos darbus

II

Rajona (pilsētas) izglītības atbalsta vai pārvaldes iestādes metodiķis
• Ir ieguvis pieredzi izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas organizācijā vai vadībā

• Izvērtē izglītības programmu īstenošanas kvalitāti rajona (pilsētas) izglītības iestādēs

• Sniedz vai organizē metodiskas palīdzības sniegšanu izglītības iestādes programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanā rajona (pilsētas) izglītības iestādēs

• Koordinē rajona (pilsētas) izglītības iestāžu mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāju un metodiķu darbu

• Koordinē rajona (pilsētas) pedagogu izglītības iestāžu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi

III A

Mācību nodaļas vadītājs
• Vada (plāno, organizē un kontrolē) struktūrvienību

• Vada mācību un metodisko darbu iestādē

• Vada mācību kvalitātes sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu iestādē

• Organizē pedagoģiskā personāla tālākizglītību

• Veic starptautisku sadarbību ar citām mācību iestādēm

• Organizē mācību iestādes popularizēšanu

III B

Valsts izglītības atbalsta vai pārvaldes iestādes metodiķis

• Ir ieguvis pieredzi izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas organizācijā vai vadībā rajona (pilsētas) mērogā

• Veic II līmenim noteiktos pienākumus valsts mērogā

29.4. Izglītības iestāžu vadība

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības iestādes, kā arī izglītības iestādes vadītāja vietnieku amati, kas sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju organizē vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmu īstenošanu. Apakšsaimē ietilpst arī amati, kuru veicēju pienākums ir vadīt mācību iestādes (arī augstākās izglītības iestādes) struktūrvienības

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Izglītības iestādes vadītāja vietnieks
• Organizē mācību un audzināšanas procesu izglītības iestādē (vai izglītības programmu īstenošanu)

• Kontrolē un izvērtē izglītības programmas īstenošanas kvalitāti

• Organizē mācību priekšmetu un prakšu programmu izstrādi vai pilnveidi

• Vada metodisko darbu izglītības iestādē

• Organizē pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi

• Informē par inovācijām izglītības programmas un mācību priekšmetu programmu īstenošanā

• Koordinē izglītības iestādes sadarbību ar vecākiem mācību un audzināšanas jautājumos

• Sagatavo informatīvus ziņojumus izglītības pārvaldes iestādēm par mācību un audzināšanas procesu izglītības iestādē

• Aizvieto izglītības iestādes vadītāju viņa prombūtnes laikā

II A

Mazas un vidējas struktūrvienības vadītājs
• Vada struktūrvienību (plāno, organizē un kontrolē tās darbu)

• Organizē struktūrvienības personāla kvalifikācijas paaugstināšanu

• Lasa lekcijas

• Veic pētniecības darbu noteiktā jomā

• Popularizē mācību iestādi

• Sadarbojas ar citām mācību iestādēm

II B

Izglītības iestādes (struktūrvienības) vadītājs (izglītojamo skaits līdz 100)
• Plāno un organizē izglītības iestādes (struktūrvienības) darbu

• Vada izglītības iestādes mācību programmu īstenošanu

• Nodrošina izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu

• Plāno un īsteno izglītības iestādes perspektīvo nodrošinājumu ar administratīvo, pedagoģisko un saimniecisko personālu

• Nodrošina izglītojamo speciālo vajadzību apzināšanu

• Nodrošina izglītības iestādes un tās dibinātāja sadarbību izglītības iestādes uzturēšanā un izglītības programmas īstenošanā

• Nosaka administratīvā, pedagoģiskā un saimnieciskā personāla darba pienākumus atbilstoši skolas nolikumam

• Atbild par normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā

• Plāno pedagogu profesionālo pilnveidi

• Vada izglītības iestādes pedagoģisko padomi

• Nodrošina izglītības iestādes padomes darbu un izglītības iestādes sadarbību ar izglītojamo vecākiem

• Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām nodrošina pirmās palīdzības pieejamību izglītības iestādē

• Nodrošina veselību veicinošu vidi

• Nodrošina izglītības iestādes popularizēšanu

III A

Lielas struktūrvienības vadītājs
• Vada struktūrvienību (plāno, organizē un kontrolē tās darbu)

• Organizē struktūrvienības personāla kvalifikācijas paaugstināšanu

• Lasa lekcijas

• Veic pētniecības darbu noteiktā jomā

• Popularizē mācību iestādi

• Sadarbojas ar citām mācību iestādēm

III B

Izglītības iestādes vadītājs (izglītojamo skaits no 101 līdz 400)
• Veic I līmenim noteiktos pienākumus izglītības iestādē, kur audzēkņu skaits nepārsniedz 400

• Šajā līmenī var tikt klasificēti to izglītības iestāžu vadītāji, kur izglītojamo skaits ir mazāks par 100, bet programmu skaits ir vairāk par piecām

IV

Izglītības iestādes vadītājs (izglītojamo skaits vairāk nekā 400)

• Veic I līmenim noteiktos pienākumus izglītības iestādē, kur audzēkņu skaits pārsniedz 400

• Šajā līmenī var tikt klasificēti izglītības iestāžu vadītāji, kurās izglītojamo skaits ir lielāks par 100, bet programmu skaits ir vairāk par piecām

30. Personāla vadība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst ar personāla vadības funkciju saistīti amati, kuru veicēji nodarbojas ar: personāla lietu un lietvedības uzturēšanu, personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu, personāla plānošanu un piesaisti, atlasi, noturēšanu, vērtēšanu un attīstīšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noteiktus uzdevumus. Strādā cita speciālista pārraudzībā

• Uztur un kārto personāla lietas un personāla lietvedību

• Apkopo informāciju par darbiniekiem un vakancēm, ievada informāciju datu bāzē

• Veic personāla administrēšanas procesa vienkāršākos uzdevumus (piemēram, plānu saskaņošana, telpu rezervēšana, vērtējumu apkopošana)

II

Specializējas noteiktā personāla vadības jomā

• Sagatavo ar personālu saistītos dokumentus un līgumus

• Veic personāla atlasi, arī vērtē kandidātus un sagatavo raksturojumus

• Apkopo un analizē informāciju par personālu un sniedz nepieciešamo informāciju par vakantajiem amatiem

• Gatavo standarta pārskatus par personālu

• Ievieto darba sludinājumus plašsaziņas līdzekļos

• Organizē darbinieku mācības

• Konsultē citu struktūrvienību vadītājus par attiecīgo personāla vadības jomu

III

Strādā vairākās personāla vadības jomās vai pilnībā vada un attīsta noteiktu personāla vadības funkciju/jomu

• Konsultē personāla jautājumos noteiktās jomās

• Piedalās personāla politikas izstrādē un personāla plānošanā

• Vada (izstrādā, ievieš, kontrolē un attīsta) noteiktus personāla vadības procesus organizācijā

• Var vadīt/pārraudzīt vienu vai vairākus darbiniekus

• Koordinē un sagatavo ierēdņu un darbinieku vērtēšanas procesa dokumentāciju, vada un plāno ierēdņu un darbinieku vērtēšanas procesu

IV A

Vada mazas iestādes personāla vadības struktūrvienības darbu
• Vada (organizē, plāno, kontrolē un motivē) personāla vadības struktūrvienību

• Vada iestādes personāla vadības funkciju un tās attīstību

• Nodrošina un sniedz personāla vadības konsultācijas augstākajai vadībai, kā arī nodrošina administratīvo pakalpojumu sniegšanu ar personāla vadību saistītajos jautājumos

• Izsaka priekšlikumus darba samaksas noteikšanai

• Piedalās iestādes attīstības stratēģijas izstrādāšanā

IV B

Vada vidējas vai lielas iestādes personāla vadības struktūrvienības darbu
Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus vidējā vai lielā iestādē, kā arī:

• Vada iestādes personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu

• Nodrošina personāla vadības procesu attīstību un savstarpējo integrāciju

IV C

Vada personāla vadības funkciju iestādē/koordinē un metodiski vada personāla vadības funkciju padotības iestādēs/pārrauga vairākas personāla vadības struktūrvienības/vada personāla vadības struktūrvienību ļoti lielā iestādē

• Vada personāla vadības funkciju un tās attīstību

• Vada personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu

• Nodrošina un sniedz personāla vadības konsultācijas augstākā līmeņa vadībai, kā arī nodrošina administratīvo pakalpojumu sniegšanu ar personāla vadību saistītajos jautājumos

• Nodrošina personāla vadības procesu attīstību un savstarpējo integrāciju

• Izsaka priekšlikumus darba samaksas noteikšanai

V

(Svītrots ar MK 02.05.2007. noteikumiem Nr.286)

31. Pētniecība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumos ir veikt zinātniskās pētniecības darbu, kas veido vai gandrīz veido pilnu darba slodzi

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Asistents

• Piedalās pētniecības darbā, ko organizē un vada citi

• Pilda vienkāršus uzdevumus

• Strādā, ievērojot citu speciālistu norādījumus

II

Pētnieks

• Patstāvīgi veic pētniecības darbu, lai atrisinātu pētījumā definēto apakšproblēmu

• Informē sabiedrību par pētījumu rezultātiem, popularizē zinātnes sasniegumus

• Sniedz konsultācijas un ekspertatzinumus

III

Vadošais pētnieks/granta vadītājs

• Definē izpētes pamatproblēmu un apakšproblēmas

• Plāno pētniecības darbu

• Izvēlas pētījumu dizainu

• Vada pētniecības darbu

• Informē sabiedrību par pētījumu rezultātiem, popularizē zinātnes sasniegumus

• Sniedz konsultācijas un ekspertatzinumus

32. Projektu vadība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar projektu vadību: projektu organizēšanu, plānošanu un kontroli, projektu gaitā radušos problēmu risināšanu, projektiem atbilstošas informācijas un datu ievākšanu, izpēti un analīzi, pārskatu sastādīšanu un projekta komandas darba organizēšanu un vadīšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noteiktus uzdevumus projekta ietvaros citu speciālistu pārraudzībā
• Piedalās projekta plānošanā

• Apkopo, analizē un sagatavo projektiem nepieciešamo informāciju

• Uztur un gatavo projektu dokumentāciju

• Seko projektu norises plānam un izsūta atgādinājumus

• Sniedz informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām savas kompetences ietvaros

• Dibina un uztur kontaktus ar iesaistītajām institūcijām un personām, organizē tikšanās un citus pasākumus projekta jautājumos

• Var piedalīties mārketinga pasākumu organizēšanā un veikt dažādus administratīvus uzdevumus

II A

Vada standartizētus projektus
• Vada (plāno, organizē, kontrolē) projektu

• Precizē projektu mērķus

• Koordinē to projektu uzdevumu izpildi, kurā iesaistītas vairākas struktūrvienības vai citu organizāciju pārstāvji

• Kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām

• Sastāda pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

• Nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp projekta dalībniekiem/partneriem un iesaistītajām personām

• Var koordinēt vai pārraudzīt citus darbiniekus

II B

Vada starptautiskās sadarbības (investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas) projektus. Nepieciešama pieredze starptautiskajā mārketingā, uzņēmējdarbībā
• Izstrādā priekšlikumus valsts ārējo ekonomikas sakaru politikas veidošanā

• Ierosina un vada eksporta un investīciju projektus identificēšanu

• Sniedz atbalstu Latvijas un ārvalstu kompānijām biznesa sadarbības partneru atrašanā, kontaktu dibināšanā, veidošanā un ilglaicīgā uzturēšanā, ārējā mārketinga pasākumu realizācijā

• Organizē investīciju piesaisti un eksportu veicinošus ārējā mārketinga pasākumus

• Sniedz informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskajām un juridiskajām personām, tai skaitā eksporta un investīciju sadarbības projekta sagatavošanā un realizācijā

• Izstrādā priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanā

• Var koordinēt vai pārraudzīt citus darbiniekus

II C

Vada vidēji lielus nestandarta projektus

• Vada (plāno, organizē, kontrolē) projektu, atbild par projekta definēto mērķu sasniegšanu

• Koordinē to projektu uzdevumu izpildi, kurā iesaistītas vairākas institūcijas

• Kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām

• Sastāda pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

• Var koordinēt vai pārraudzīt citus darbiniekus

III A

Vada lielus, sarežģītus un/vai nestandarta projektus, koordinē vai pārrauga citus darbiniekus

• Vada (plāno, organizē, kontrolē) lielus, sarežģītus un/vai nestandarta projektus

• Risina nestandarta problēmas

• Sastāda projektu budžetu, kontrolē tā izpildi

• Nosaka kvalitātes un darba izpildes standartus

• Identificē un paredz riskus

• Plāno un veic nepieciešamās izmaiņas

• Analizē jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas

• Sastāda pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

• Nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp projekta dalībniekiem/partneriem un iesaistītajām personām

• Organizē projektā iesaistītā administratīvā personāla darbu

III B

Vada struktūrvienību vai lielus un sarežģītus eksporta, investīciju un sadarbības projektus
• Vada un koordinē struktūrvienības darbību, nosaka uzdevumus saskaņā ar organizācijas darba plānu un stratēģiju un kontrolē to izpildi

• Strādā ar nozīmīgiem eksporta, investīciju un sadarbības projektiem

• Dibina un uztur regulārus kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un starptautiskām organizācijām, uzņēmumiem

• Gatavo un iesniedz organizācijas vadībai priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām politikas plānošanas dokumentos, kas skar Latvijas tautsaimniecības attīstību

• Piedalās plānošanas sanāksmēs un pārstāv struktūrvienības (organizācijas) intereses savas kompetences ietvaros

• Piedalās augsta līmeņa semināros un tikšanās, sniedz informāciju par Latvijas biznesa vidi, pārstāv organizācijas intereses savas kompetences ietvaros

III C

Veic Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteikto uzdevumu izpildi

• Izstrādā stratēģiju un rīcības plānu eiro ieviešanai

• Nodrošina eiro ieviešanas Vadības komitejas lēmumu izpildi

• Koordinē eiro ieviešanas procesā iesaistīto darba grupu savstarpējo sadarbību, pieprasa regulārus pārskatus par pārskata periodā paveiktajiem un nākamajā periodā plānotajiem uzdevumiem vienotās Eiropas Savienības valūtas ieviešanai Latvijā

• Sagatavo ziņojumus Vadības komitejai un  Ministru kabinetam, nodrošina Saeimas un tās komisiju informēšanu par vienotās Eiropas Savienības valūtas ieviešanas nodrošināšanu Latvijā

• Pārstāv Latvijas intereses un informē par eiro ieviešanas projekta gaitu Eiropas Komisiju un tās institūcijas

33. Radošie darbi

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar māksliniecisko un tehnisko jaunradi, telpu, ekspozīciju/izstāžu, reklāmas materiālu un mājas lapu izstrādi un noformēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noformēšanas un uzturēšanas darbus

• Veido un noformē ilustratīvus materiālus

• Piedalās ekspozīciju, izstāžu, telpu vai mājas lapu mākslinieciskajā un tehniskajā izstrādē, iekārtošanā un uzturēšanā

• Veic nepieciešamās izmaiņas saskaņā ar pasūtītāja prasībām

• Var strādāt pieredzējušāka speciālista uzraudzībā

II

Veido noformējumu un veic ar tā attīstību saistītus darbus

• Izstrādā un veido kopējo māksliniecisko tēlu un dizainu, nodrošina tā tehnisko risinājumu

• Izstrādā ekspozīciju, izstāžu, telpu vai mājas lapu māksliniecisko un tehnisko koncepciju

• Pārrauga noformējumu, regulāri veido un ievieš jaunus risinājumus

III

Veic radošo darbību un administratīvi vada darbiniekus

Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Plāno un vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

34. Restaurācijas darbi

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir restaurēt un (vai) konservēt muzeja krājumos esošos priekšmetus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Strādā cita speciālista uzraudzībā, veic vienkāršus restaurācijas darbus (4.kvalifikācijas pakāpes restaurators)

• Veic vienkāršākos restaurācijas darbus saskaņā ar vecākā restauratora ieteikto metodi un tehnoloģiju

• Sagatavo ķimikālijas un darba šķīdumus atbilstoši noteikumiem

• Dokumentē darba gaitu

II

Strādā patstāvīgi, veic sarežģītākus restaurācijas darbus (3.kvalifikācijas pakāpes restaurators)

• Strādā patstāvīgi un veic sarežģītākus restaurācijas darbus, izmantojot restaurācijas pamatprincipus

• Vecākā restauratora vadībā sastāda restaurācijas uzdevumu

• Veic profilaktisko priekšmeta nostiprināšanu un dezinfekciju

• Dokumentē restaurācijas gaitu, veic fotofiksāciju, aizpilda restaurācijas pases

III

Veic sarežģītus restaurācijas darbus, izvēloties restaurācijas metodiku, apmāca jaunos speciālistus (2.kvalifikācijas pakāpes restaurators meistars)

• Veic sarežģītus restaurācijas un konservācijas darbus, izmantojot fizikālo, ķīmisko un bioloģisko pētījumu rezultātus

• Patstāvīgi izvēlas restaurācijas metodiku, piedalās restauratoru darba uzdevumu sastādīšanā

• Iesaka optimālos priekšmetu glabāšanas apstākļus, piedalās muzeja priekšmetu saglabātības pārbaudēs

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

IV A

Veic eksperta pienākumus (1.kvalifikācijas pakāpes restaurators vecmeistars)
• Veic vissarežģītākos restaurācijas un konservācijas darbus

• Piedalās krājuma politikas restaurācijas sadaļas izstrādē

• Piedalās jaunu restaurācijas metodiku izstrādē un pārbaudē

• Atbilstoši kompetencei konsultē nozares speciālistus

• Izstrādā un pārbauda jaunas restaurācijas metodes, pilnveido restaurācijas tehnoloģiju un instrumentus

IV B

Vada struktūrvienības darbu, izstrādā un ievieš jaunas restaurācijas metodes

• Vada un koordinē struktūrvienības darbu

• Darbojas restaurācijas padomē, kas apstiprina restaurācijas darba uzdevumus, kā arī citās padomēs un komisijās

• Pārrauga un plāno restaurācijas iekārtas, saimniecisko inventāru un materiālus

• Sastāda restaurācijas gaitā izlietoto materiālu atskaiti, seko līdzi līdzekļu izlietojumam

• Piedalās restauratoru atestācijā

34.1 Risku vadība (darbības riski)

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes stratēģisko, juridisko, informācijas tehnoloģiju, cilvēkresursu, projektu un citu risku vadību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic risku identifikāciju, uzskaiti, vadību un uzraudzību
• Nodrošina iestādes darbības risku identifikāciju, uzskaiti un vadību

• Veic incidentu (risku īstenošanās gadījumu) reģistrāciju un uzskaiti

• Organizē iestādē īstenoto projektu risku identifikāciju, uzskaiti un vadību

• Kontrolē risku vadības plānu izpildi

• Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas nodrošinātu efektīvāku riska vadību

II

Veic risku vadību sarežģītos gadījumos, kur nepieciešama dziļa jomas pārzināšana un liela pieredze
• Nodrošina visai iestādei raksturīgo risku identifikāciju, uzskaiti un vadību

• Veic informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu projektu risku novērtēšanu

• Organizē projektu risku identifikāciju, uzskaiti un vadību kritiskiem projektiem

• Organizē rīcības plānu izstrādi ārkārtas situācijām

• Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

III

Vada risku vadības struktūrvienību

• Vada struktūrvienības darbu

• Nodrošina izvēlētā risku identifikācijas, uzraudzības un vadības mehānisma iestrādi visos iestādē notiekošajos procesos un projektos

• Izstrādā un aktualizē risku vadības politiku

• Uzrauga risku vadību iestādē, sniedz ziņojumus vadībai

35. Rīcībpolitikas ieviešana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir pārraudzīt nozares rīcībpolitikas ieviešanu konkrētā jomā, izstrādāt procedūras normatīvo aktu ieviešanai, apkopot un sniegt informāciju un ieteikumus par rīcībpolitikas ieviešanas procesu amatpersonām, kas nodarbojas ar attiecīgās nozares rīcībpolitikas plānošanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonām, kas nodarbojas ar politikas ieviešanu, sniedzot tehnisku un informatīvu atbalstu

• Veic specifiskus uzdevumus, ņemot vērā vecāka speciālista vai vadītāja norādes

• Veic vienkāršus pienākumus, piemēram, informācijas apkopošanu, standartdokumentu sagatavošanu, dokumentācijas kontroli

II

Nodarbojas ar politikas ieviešanu konkrētā apakšnozarē. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos vai apakšvirzienos

• Izstrādā procedūras, kas regulē normatīvo aktu ieviešanu noteiktā nozarē

• Kontrolē normatīvo aktu ieviešanas procedūru izpildi padotības iestādēs/teritoriālajās struktūrvienībās

• Apkopo informāciju par normatīvo aktu ieviešanas gaitu, gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos

• Sniedz atzinumus par ministriju un citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem

• Apkopo informāciju par situāciju attiecīgā darbības virziena jomā, iesniedz to politikas plānotājiem

• Sagatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, iesniegumiem vai sūdzībām

• Konsultē juridiskās un fiziskās personas

• Var pārraudzīt un kontrolēt noteikta veida valsts, pašvaldību vai privātu iestāžu darbu

• Var veikt metodisko darbu, vadīt un organizēt mācības darbiniekiem noteikta veida valsts, pašvaldību vai privātajās iestādēs

III

Nodarbojas ar politikas ieviešanu konkrētas apakšnozares ietvaros. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos vai apakšvirzienos. Strādā ar īpaši sarežģītiem jautājumiem, dziļi pārzina vienu vai vairākas apakšnozares

Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

• Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada un kontrolē politikas ieviešanu vienā apakšnozarē vai darbības jomā. Pārraudzītā apakšnozare vai darbības joma sīkāk nedalās

• Vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Analizē situāciju struktūrvienības darbības jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību normatīvo aktu ieviešanas kontekstā

V

Vada un kontrolē politikas ieviešanu vienā apakšnozarē, kas dalās sīkāk atsevišķās darbības jomās un ar katru darbības jomu nodarbojas atsevišķa struktūrvienība

• Pārrauga un koordinē vairāku struktūrvienību darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Analizē situāciju apakšnozarē, identificē jomas, kurām nepieciešams pievērst papildu uzmanību rīcībpolitikas ieviešanas procesā

36. Rīcībpolitikas plānošana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir pārraudzīt konkrētas nozares vai apakšnozares attīstību valstī, izstrādāt nozares rīcībpolitiku, gatavot nepieciešamos normatīvos aktus un grozījumus tajos, pārraudzīt un izvērtēt to ieviešanu, uzturēt sakarus ar amatpersonām, kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt atzinumus par to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem.
Starpnozaru koordinācija, kā arī noteiktas funkcijas veikšana vairākās nozarēs šīs saimes kontekstā uzskatāma par atsevišķu nozari.
Tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju vietnieki, kuri atbild par vienu vai vairākām rīcībpolitikas nozarēm, klasificējami šīs saimes VI līmenī

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonām, kas nodarbojas ar politikas izstrādi, sniedzot tehnisku un informatīvu atbalstu

• Veic specifiskus uzdevumus, ņemot vērā vecāka speciālista vai vadītāja norādes

• Veic vienkāršus pienākumus, piemēram, informācijas apkopošanu, standartdokumentu sagatavošanu

II

Veic politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu noteiktā nozarē. Specializējas vienā vai vairākās apakšnozares darbības jomās

• Atbilstoši specializācijai apkopo, analizē un izvērtē informāciju par situāciju valstī attiecīgajā nozarē

• Izstrādā priekšlikumus valsts politikas veidošanai un attīstībai

• Izstrādā tiesību aktu projektus

• Sagatavo atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un citu dokumentu projektiem

• Konsultē juridiskās un fiziskās personas

• Pārstāv iestādi citu iestāžu vai institūciju ar nozari saistītu dokumentu, projektu vai programmu izstrādē

• Pārstāv valsti ar nozari saistītajās starptautiskajās organizācijās, darba grupās un ārvalstu institūcijās

• Var kontrolēt padotības iestāžu darbu, piemēram, pārbaudot normatīvo aktu ievērošanu, līdzekļu izlietojumu

• Var gatavot instrukcijas un/vai pozīcijas Latvijas nostājai Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādes jautājumos

• Var pārstāvēt valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

• Var iesniegt apkopoto informāciju nozares un citām ar politikas plānošanu saistītajām institūcijām

• Var veikt politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu apspriešanu ar nozarē iesaistītajām personām un to izveidotajām biedrībām

III

Veic politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu noteiktā nozarē. Specializējas vienā vai vairākās apakšnozares darbības jomās. Strādā ar īpaši sarežģītiem jautājumiem, dziļi pārzina vienu vai vairākas apakšnozares

Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Veic uzdevumus, kur nepieciešama dziļa vairāku apakšnozares darbības jomu pārzināšana

• Konsultē citu iestāžu rīcībpolitikas plānotājus par rīcībpolitikas izstrādes jautājumiem

• Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par rīcībpolitikas izstrādes jautājumiem

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

• Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada un kontrolē politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu atsevišķā apakšnozarē. Pārraudzītā apakšnozare sīkāk nedalās, bet pakļautie darbinieki specializējas noteiktās apakšnozares darbības jomās

• Vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Analizē situāciju apakšnozarē valstī, identificē jomas, kurām nepieciešams pievērst papildu uzmanību politikas plānošanas un izstrādes procesā

• Konsultē citu iestāžu rīcībpolitikas plānotājus par politikas izstrādes jautājumiem

• Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par rīcībpolitikas izstrādes jautājumiem

• Piedalās nozares attīstības stratēģijas plānošanā

• Pārstāv valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

V

Vada un kontrolē nozares politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu. Pārraudzītā nozare dalās vairākās apakšnozarēs

• Pārrauga un koordinē vairāku struktūrvienību darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Analizē situāciju valstī attiecīgajā nozarē, identificē jomas, kurām nepieciešams pievērst papildu uzmanību rīcībpolitikas plānošanas un izstrādes procesā

• Vada nozares attīstības stratēģijas plānošanu

• Konsultē citu iestāžu rīcībpolitikas plānotājus par rīcībpolitikas izstrādes jautājumiem

• Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par rīcībpolitikas izstrādes jautājumiem

• Pārstāv valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

VI

Vada un kontrolē vairāku savstarpēji saistītu nozaru vai lielas, stratēģiski svarīgas nozares politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu. Katra pārraudzītā nozare dalās vairākās apakšnozarēs

• Analizē situāciju valstī politikas jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību rīcībpolitikas plānošanas un izstrādes procesā

• Vada nozares attīstības stratēģijas plānošanu

• Piedalās attiecīgās jomas rīcībpolitikas attīstības stratēģijas plānošanā

• Konsultē citu iestāžu rīcībpolitikas plānotājus par rīcībpolitikas izstrādes jautājumiem

• Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par rīcībpolitikas izstrādes jautājumiem

• Pārstāv valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

37. Robežapsardzība un robežkontrole

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir Latvijas Republikas valsts robežas šķērsojošo personu kontrole un valsts zaļās robežas apsardze, kā arī ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontrole

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic robežkontroli un/vai apsardzi, kā arī kontrolē ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanu

• Novēro apvidu un apseko valsts robežu

• Atklāj valsts robežas pārkāpējus, nepieļauj, ka personas un transportlīdzekļi šķērso valsts robežu ārpus noteiktajām vietām vai citā nelikumīgā veidā

• Veic valsts robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežkontroli

• Pārbauda ceļošanas un uzturēšanās dokumentus un intervē valsts robežu šķērsojošas personas

• Aiztur personas un transportlīdzekļus, ja tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi

• Veic pārkāpēju intervēšanu, apsardzību un konvojēšanu

• Reģistrē informāciju par likumpārkāpumiem un ziņo par tiem kompetentām amatpersonām

• Uzrauga tehnisko sistēmu (sakaru tīklu, apsardzes sistēmu) funkcionēšanu

• Darbā var izmantot dienesta suņus un apmācīt tos

II

Vada maiņas darbu, inspektorus un/vai jaunākos inspektorus

• Vada robežapsardzības, robežkontroles vai imigrācijas maiņas darbu

• Organizē personu un transportlīdzekļu datorizēto robežkontroli

• Nodrošina speciālo caurlaižu izsniegšanu

• Organizē un veic ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli pilsētas/rajona imigrācijas pārraudzības teritorijā un veic ārvalstnieku izraidīšanu no valsts

• Piedalās oficiālo delegāciju un valsts amatpersonu robežkontrolē

• Organizē likumpārkāpēju aizturēšanu un izskata administratīvo pārkāpumu lietas

• Darbā var izmantot dienesta suņus un apmācīt tos

• Piedalās personāla apmācībā

III

Vada robežapsardzības, rajona/pilsētas imigrācijas nodaļas vai II kategorijas robežkontroles punkta darbu

• Plāno, organizē un kontrolē robežapsardzības, rajona/pilsētas imigrācijas nodaļas vai II kategorijas robežkontroles punkta darbu

• Vada personālu (arī organizē apmācību, ir atbildīgs par disciplīnu)

• Veic robežnorīkojumu plānošanu, sastāda pavēles

• Kontrolē speciālo caurlaižu izsniegšanu

• Plāno, organizē un veic ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli pilsētas/rajona imigrācijas nodaļas/dienesta pārraudzības teritorijā

• Organizē un veic nelegālo imigrantu izraidīšanu no valsts

• Veic patvēruma meklētāju intervēšanu, identifikāciju pilsētas/rajona imigrācijas nodaļas/dienesta pārraudzības teritorijā, noformē dokumentus un nosūta tos pēc piekritības

• Izskata administratīvo pārkāpumu lietas

IV

Vada robežapsardzības, rajona/pilsētas imigrācijas nodaļas vai II kategorijas robežkontroles punkta darbu

• Plāno, organizē un kontrolē robežapsardzības, imigrācijas rajonu vai pilsētu nodaļas vai II kategorijas robežkontroles punkta darbu

• Vada personālu (arī organizē apmācību, ir atbildīgs par disciplīnu)

• Veic robežnorīkojumu plānošanu, sastāda pavēles

• Kontrolē speciālo caurlaižu izsniegšanu

• Plāno, organizē un veic ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli pilsētas/rajona imigrācijas nodaļas/dienesta pārraudzības teritorijā

• Organizē un veic nelegālo imigrantu izraidīšanu no valsts

• Veic patvēruma meklētāju intervēšanu, identifikāciju pilsētas/rajona imigrācijas nodaļas/dienesta pārraudzības teritorijā, noformē dokumentus un nosūta tos pēc piekritības

• Izskata administratīvo pārkāpumu lietas

V

Vada I kategorijas robežkontroles punkta vai rajona/pilsētas imigrācijas dienesta darbu

• Plāno, organizē un kontrolē I kategorijas robežkontroles punkta darbu

• Vada personālu (arī organizē apmācību, ir atbildīgs par disciplīnu)

• Veic robežnorīkojumu plānošanu, sastāda pavēles

• Kontrolē speciālo caurlaižu izsniegšanu

• Plāno un organizē ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli imigrācijas dienesta pārraudzības teritorijā

• Organizē nelegālo imigrantu aizturēšanu un nogādāšanu uz aizturēšanas iestādēm, kā arī to izraidīšanu no valsts

• Organizē patvēruma meklētāju intervēšanu un identifikāciju, noformē dokumentus un nosūta tos pēc piekritības

• Izvērtē situāciju nelegālās migrācijas jomā

• Izskata administratīvo pārkāpumu lietas

38. Sekretariāta funkcija

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst ar sekretariāta funkciju saistīti pienākumi: atbildēšana uz tālruņa zvaniem, to pāradresācija, viesu uzņemšana, sanāksmju un pārrunu, kā arī komandējumu tehniskā organizēšana, dokumentu sagatavošana, noformēšana un pavairošana, korespondences šķirošana un nosūtīšana, biroja telpu un biroja aprīkojuma uzturēšanas nodrošināšana.
Šajā saimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar lietvedības funkciju un pienākumiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus pienākumus. Darba būtība ir skaidri noteiktu uzdevumu savlaicīga un precīza izpilde. Strādā citu pārraudzībā, lēmumus nepieņem

• Veic vienkāršākos sekretariāta pienākumus, piemēram, atbildēšana uz tālruņa zvaniem, zvanu pāradresācija, vēstuļu šķirošana un sūtīšana, informācijas ievadīšana datu bāzēs

II

Veic procedūrās aprakstītus standarta uzdevumus. Nepieciešama izpratne par struktūrvienības un organizācijas darbu

• Veic vienkāršākos sekretariāta pienākumus

• Organizē sanāksmes

• Sastāda standarta vēstules, ievērojot vadlīnijas

• Ievāc un apkopo informāciju

III

Pieņem lēmumus saskaņā ar vadlīnijām attiecīgajā jomā. Var pārraudzīt citu darba izpildi

• Veic personīgā asistenta pienākumus, plānojot darba grafiku un organizējot tikšanās

• Patstāvīgi apkopo materiālus (piemēram, vadības sēdēm)

• Var tulkot dažādus materiālus un dokumentus

• Var dot rīkojumus vadītāja vārdā

• Koordinē vadītāja dokumentu plūsmu

• Seko vadītāja rīkojumu un lēmumu izpildei iestādes struktūrvienībās

• Vadītāja uzdevumā veic saraksti ar citām institūcijām

• Veic sanāksmju protokolista pienākumus

39. Sociālais darbs

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir sociālās aprūpes un rehabilitācijas darbs noteiktās sabiedrības grupās

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Strādā cita speciālista pārraudzībā, veic vienkāršus aprūpes darbus

• Strādā cita speciālista vadībā

• Tīra un uzkopj telpas

• Apkopj klientus

• Atbilstoši sarakstam nodrošina klientu apkopšanai nepieciešamo materiālu un priekšmetu pieejamību

• Transportē klientus

II

Strādā patstāvīgi, veic sociālo rehabilitāciju

• Strādā patstāvīgi

• Veic sociālo aprūpi vai sociālo rehabilitāciju

• Nodrošina klientu aprūpes vai rehabilitācijas programmu īstenošanu atbilstoši plānam

III

Konsultē klientus, pārstāv klienta intereses

• Palīdz indivīdiem, ģimenēm un grupām sociālo problēmu risināšanā

• Veic sociālo rehabilitāciju, palīdz klientam pārvarēt psiholoģiskus, fiziskus un citus šķēršļus, kas traucē integrēties sabiedrībā

• Nodrošina sociālā darba vadību

• Veic profilaktisko sociālo darbu

• Konsultē klientus jautājumos, kas saistīti ar viņu tiesībām un pienākumiem

• Klienta interesēs organizē un mobilizē resursus, administrē resursu piešķiršanu klientam

• Pārstāv klienta intereses dažādās institūcijās

IV

Pārrauga citu sociālo darbinieku darbu, iesaistās sarežģītu problēmu risināšanā

• Organizē palīdzības sniegšanu indivīdiem, ģimenēm un grupām sociālo problēmu risināšanā

• Organizē sociālo rehabilitāciju, palīdz klientam pārvarēt psiholoģiskus, fiziskus un citus šķēršļus, kas traucē integrēties sabiedrībā

• Organizē un nodrošina sociālā darba vadību

• Organizē profilaktisko sociālo darbu

• Vada citus sociālos darbiniekus

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

• Iesaistās īpaši sarežģītu problēmu risināšanā

• Var vadīt struktūrvienības darbu

40. Starptautiskie sakari

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir piedalīties valsts ārējo sakaru veidošanā attiecīgās politikas jomā, apkopojot informāciju par sadarbību ar ārvalstu institūcijām, gatavojot sadarbības līgumus un sadarbojoties ar citām valsts institūcijām

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām attiecīgajā jomā un citām Latvijas institūcijām, sniedzot tām informāciju

• Veicina kontaktu izveidošanu ar radniecīgām ārvalstu institūcijām

• Koordinē sadarbību ar starptautiskajām organizācijām attiecīgās politikas jomā (piemēram, UNESCO)

• Informē citas institūcijas un amatpersonas par to lomu starptautiskās sadarbības īstenošanā, kā arī sniedz metodisku palīdzību ārvalstu sakaru jautājumos

• Apkopo un sniedz citām institūcijām informāciju par Latvijas un citu valstu sadarbību attiecīgajā jomā

• Piedalās ārvalstu delegāciju vizīšu organizēšanā un, ja nepieciešams, nodrošina dokumentu tulkošanu

II

Koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām attiecīgajā jomā, izstrādā un vada projektus

• Dibina kontaktus un koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām attiecīgajā jomā

• Izstrādā un vada projektus, kontrolē projektu izpildi atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām, nodrošina informāciju iesaistītajām pusēm

• Koordinē to projektu uzdevumu izpildi, kuros iesaistītas vairākas struktūrvienības vai citu organizāciju pārstāvji

• Ja nepieciešams, oficiālajās sarunās veic tulka funkcijas

III

Piedalās valsts ārējo sakaru veidošanā attiecīgās politikas jomā, nodrošina sadarbības līgumu sagatavošanu un ārvalstu delegāciju vizīšu organizēšanu

• Vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Piedalās valsts ārējo sakaru veidošanā attiecīgās politikas jomā

• Nodrošina starptautisko apmaiņas un sadarbības līgumu projektu sagatavošanu

• Gatavo priekšlikumus un atzinumus par politikas dokumentiem

• Nodrošina un kontrolē ārvalstu delegāciju vizīšu organizēšanu

41. Transportlīdzekļa vadīšana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pamatpienākums ir transportlīdzekļu vadīšana

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Vada vieglo automašīnu, pārvadā cilvēkus un, ja nepieciešams, sūtījumus (darbam ir nepieciešama B kategorijas vadītāja apliecība)

• Pārvadā iestādes darbiniekus un viesus

• Vada vieglo automašīnu vai mazu autobusu (līdz 8 cilvēkiem)

• Regulāri rūpējas, lai automašīna būtu darba kārtībā

• Ja nepieciešams, veic kurjera funkcijas (aizgādā vai atved vēstules, pakas, citus sūtījumus)

II

Vada vieglo vai smago automašīnu, pārvadā cilvēkus vai preces (darbam ir nepieciešama B kategorijas vadītāja apliecība un papildu mācības vai kategorijas vadītāja apliecība)

• Vada kravas automašīnu

• Var pārvadāt iestādei nepieciešamās preces

• Regulāri rūpējas, lai automašīna būtu darba kārtībā

• Ja nepieciešams, veic kurjera funkcijas (aizgādā vai atved vēstules, pakas, citus sūtījumus)

III

Vada autobusu, pārvadā iestādes darbiniekus vai klientus (darbam nepieciešama C kategorijas vadītāja apliecība un īpašas mācības darbā ar speciālo tehniku vai augstākas kategorijas vadītāja apliecība)

• Vada speciālo transportlīdzekli, strādā ar atbilstošu speciālo tehniku

• Vada autobusu

• Regulāri rūpējas, lai transportlīdzekļi būtu darba kārtībā

42. Tulkošana

42.1. Tulkošana rakstos

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji rakstiski tulko dokumentus no vienas valodas uz citu valodu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Tulko vienkāršus tekstus

• Tulko saņemto un nosūtāmo korespondenci no latviešu valodas/svešvalodas uz vienu vai vairākām svešvalodām/latviešu valodu

• Tulko apjomīgus vienkāršus tekstus no latviešu valodas/vienas vai vairākām svešvalodām uz vienu vai vairākām svešvalodām/latviešu valodu

II

Tulko sarežģītus tekstus (nepieciešamas īpašas zināšanas)

• Tulko sarežģītus (piemēram, tehniskus, zinātniskus, juridiskus) tekstus, kur nepieciešamas īpašas zināšanas, no latviešu valodas/vienas vai vairākām svešvalodām uz vienu vai vairākām svešvalodām/latviešu valodu

• Spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozares terminoloģiju, lietot tulkošanas datorprogrammas un elektroniskās datu bāzes

• Spēj tulkot rakstisku tekstu no vienas svešvalodas uz citu svešvalodu

42.2. Tulkošana mutvārdos

Apakšsaimes aprakstsŠajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji mutiski tulko sarunas no vienas valodas uz citu valodu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sinhroni tulko
• Secīgi (nesinhroni) tulko uzstāšanos prezentācijās un sanāksmēs no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

• Sinhroni vai secīgi tulko uzstāšanos sanāksmēs un prezentācijās no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

• Ja nepieciešams, veic tulka funkcijas oficiālās sarunās

II

Sinhroni tulko sarežģītas sarunas
• Veic tulka funkcijas oficiālās sarunās, kur ir augsta atbildības pakāpe (tulkam ir arī reprezentācijas funkcija)

• Spēj secīgi vai sinhroni tulkot runas no vienas svešvalodas uz citu svešvalodu

• Secīgi vai sinhroni tulko specifisku (tehnisku, zinātnisku, juridisku) uzstāšanos prezentācijās un sanāksmēs no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu vai no vienas svešvalodas uz citu svešvalodu

43. Ugunsdzēsība un glābšana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst ar ugunsdrošību, ugunsdzēsību un glābšanu, kā arī civilo aizsardzību saistīti pienākumi: ugunsgrēku novēršana, dzēšana, to seku mazināšana, fizisko personu glābšana, ķīmiskā piesārņojuma likvidācija

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Izpilda nodaļas komandiera noteiktos uzdevumus un pavēles

• Precīzi un ātri izpilda komandieru pavēles

• Piedalās ugunsgrēku novēršanā un dzēšanā, to seku mazināšanā, fizisko personu glābšanā un vides aizsargāšanā ugunsgrēka dzēšanas laikā

• Veic operatīvo darbību civilās aizsardzības pasākumos

• Uztur pārziņā esošās ugunsdzēsības un glābšanas iekārtas atbilstošā tehniskā stāvoklī

• Piedalās jauno darbinieku mācīšanā

II

Jaunākais komandējošais sastāvs. Nodaļas komandieri, vada komandieru vietnieki. Izpilda vada komandiera uzdevumus un pavēles

• Vada nodaļu

• Var aizvietot vada komandieri un vadīt vada personālsastāvu vai koordinēt ugunsdzēšanas un glābšanas darbus garnizonā

• Nodrošina pārziņā esošās tehniskās vienības (automašīnas, sūkņu stacijas, pacēlāju) tehniskā stāvokļa atbilstību noteiktajām normām

• Kontrolē nodaļas personālsastāva, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas, aprīkojuma un darba aizsardzības ekipējuma tehnisko stāvokli

• Māca nodaļas personālsastāvu un nodrošina nepieciešamo fizisko sagatavotību

• Veic daļas dežuranta pienākumus un kontrolē iekšējā norīkojuma dienestu

III

Vidējais komandējošais sastāvs. Vada komandieris, inspektors-dežurants (virsleitnants, kapteinis)

• Komandē viena vada personālsastāvu

• Operatīvi vada visus garnizona spēkus

• Koordinē ugunsdzēšanas un glābšanas darbus garnizonā

• Nodrošina vada personālsastāva, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas, aprīkojuma un darba aizsardzības ekipējuma, kā arī sakaru līdzekļu, hidrantu, ūdens ņemšanas vietu un to piebraucamo ceļu tehnisko stāvokli

IV

Vecākais komandējošais sastāvs. Daļas komandieris (majors)

• Vada daļas personālsastāvu

• Kontrolē un nodrošina daļas personālsastāva, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas, aprīkojuma un darba aizsardzības ekipējuma, kā arī sakaru līdzekļu, hidrantu, ūdens ņemšanas vietu un to piebraucamo ceļu tehnisko stāvokli

V

Vecākais komandējošais sastāvs. Brigādes komandiera vietnieks (majors). Būtiska loma ir administratīvajam darbam

• Veic brigādes komandiera vietnieka pienākumus vienā no trijām jomām: civilā aizsardzība; ugunsdzēsība un glābšana; ugunsgrēku novēršana un uzraudzība

• Organizē mācības un fizisko normatīvu pārbaudes

• Var aizvietot brigādes komandieri

VI

Vecākais komandējošais sastāvs. Brigādes komandieris (pulkvežleitnants). Atbild par brigādes darbu kopumā

• Koordinē civilās aizsardzības, ugunsdzēsības un glābšanas darbus, kā arī ugunsgrēku novēršanu un uzraudzību

• Vada brigādi

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 3.maija noteikumiem Nr.310

(Pielikums MK 02.05.2007. noteikumu Nr.286 redakcijā)

Apstiprinu.
Valsts sekretārs/iestādes vadītājs
.

(pilns amata nosaukums)

____.gada___.____________

.

.

.

.

Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums

Nr.p.k.Augstākā iestādeIestādeStruktūrvienībaApakšstruktūrvienībaAmata nosaukumsSaime (apakšsaime), līmenisVienādo amatu skaitsPiezīmes
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
________ ministrijaiestāde
(centrālais aparāts)
Kopā:
.

(sagatavotāja vārds, uzvārds, paraksts, telefons, e-pasts)

  Saskaņots ministrijā/
    īpašu uzdevumu ministra
sekretariātā
 Saskaņots Valsts kancelejā  
 ____.gada_______________________.gada___________________ 
 ________________________________________________ 
    

Paskaidrojumi tabulas aizpildīšanai.

Tabulu aizpilda atbilstoši iestādes personāla sarakstam.

1. I ailē jānorāda klasificējamā amata numurs pēc kārtas.

2. II ailē jānorāda valsts pārvaldes nozares augstākā iestāde (nosaukums), ja tāda ir.

3. III ailē jānorāda iestāde (nosaukums).

4. IV ailē jānorāda struktūrvienība (nosaukums), kurā ir klasificējamais amats.

5. V ailē jānorāda apakšstruktūrvienība (nosaukums), kurā ir klasificējamais amats.

6. VI ailē jānorāda klasificējamā amata nosaukums atbilstoši personāla sarakstam.

7. VII ailē jānorāda amatu saimes (apakšsaimes) un līmeņa apzīmējums atbilstoši amatu katalogam.

8. VIII ailē jānorāda vienādo amatu skaits. Par vienādiem uzskatāmi amati, kuri ietilpst vienā amatu saimē (apakšsaimē) un līmenī, kā arī tiem noteikta vienāda vai līdzīga (pieļaujamā atšķirība līdz 10 latiem) regulārā darba samaksa.

9. Ja nepieciešams, IX ailē var norādīt piezīmes par konkrēta amata klasifikāciju.

14.01.2009