Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.24

Rīgā 2009.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 54.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta septīto daļu un
Valsts civildienesta likuma 36.panta trešo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 75.nr.; 2006, 39.nr.; 2007, 73.nr.; 2008, 98.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 1.pielikuma I nodaļu "Vispārīgie jautājumi" ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Klasificējot amatus, kuru veicēji nodarbojas ar projektu vadību, tiek ņemti vērā šādi kritēriji (projektu klasificē tajā līmenī, kurā tiek izpildīti vismaz trīs grupas kritēriji):

Projekta lielums

Projekta finansējuma apjoms

Projekta ieviešanas termiņš

Projekta administrē­šanā iesaistīto cilvēku skaits

Projektā iesaistīto institūciju skaits

Mazs, standartizēts, tipveida projekts (II A)

Līdz pieciem miljoniem latu

Līdz vienam gadam

Līdz pieciem cilvēkiem

Viena

Vidējs, nestandarta projekts (II C)

5-10 miljoni latu

Viens-divi gadi

5-10 cilvēki

Divas-piecas

Liels, sarežģīts, nestandarta projekts (III A)

Virs 10 mil­joniem latu

Virs diviem gadiem

Vairāk par 10 cilvēkiem

Vairāk par sešām"

1.2. izteikt 1.pielikuma I1 nodaļas "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Konsultēšana

Šajā saimē ietilpst Ministru kabineta locekļu konsultatīvās amatpersonas un citi amati, kuru veicēju pienākumos ir sniegt konsultatīvu un administratīvu atbalstu Ministru kabineta loceklim"

1.3. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 1.punkta "Administratīvā vadība" IV B līmeni šādā redakcijā:

"IV B

Administratīvi vada vidējas padotības iestādes darbu vai palīdz lielas vai ļoti lielas padotības iestādes vadītājam nodokļu administrēšanas, valsts budžeta izpildes un finanšu resursu vadības jomā administratīvi vadīt tās darbu

• Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus vidējā, lielā vai ļoti lielā padotības iestādē"

1.4. papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 1.punktu "Administratīvā vadība" ar IV D apakšlīmeni šādā redakcijā:

"IV D

Administratīvi vada padotības iestādes darbu un nodrošina uzraudzību lieliem un sarežģītiem projektiem, par kuriem lemj Ministru kabinets

• Veic IV A, IV B vai IV C līmenim noteiktos pienākumus

• Uzrauga lielus un sarežģītus projektus, par kuriem lemj Ministru kabinets"

1.5. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 1.punkta "Administratīvā vadība" V līmeni šādā redakcijā: 

"V A

Administratīvi vada lielas vai ļoti lielas padotības iestādes darbu valsts budžeta izpildes uzraudzības, finanšu resursu un valsts parāda vadības jomā

• Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus valsts budžeta izpildes uzraudzības, finanšu resursu un valsts parāda vadības jomā

• Nodrošina pakalpojumus vairāk nekā 600 valsts un pašvaldību budžeta iestādēm, kā arī nodrošina vairāk nekā 15 miljonu budžeta ieņēmumu un izdevumu transakciju gadā vai veic nodokļu administrēšanu, vadot vairāk nekā 1 000 000 tiešo klientu apkalpošanu un valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu summārās vērtības pārrau­dzību un tās aplikšanu ar nodokļiem

V B

Administratīvi vada augstākās iestādes darbu

• Koordinē iestādes darbu

• Organizē nozares rīcībpolitikas izstrādi un politisko lēmumu īstenošanu

• Izdod rīkojumus visos iestādes kompetencē esošajos jautājumos, ja tiesību aktos šādas tiesības nav paredzētas tikai ministram

• Nodrošina iestādes darbības nepārtrauktību valdības vai ministra maiņas gadījumā

• Organizē iestādes stratēģijas izstrādi un nodrošina tās īstenošanu saskaņā ar valdības nostādnēm

• Organizē un kontrolē valsts budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu iestādes darbības jomā

• Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi citās institūcijās"

1.6. papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 9.punktu "Dokumentu rediģēšana" ar IV līmeni šādā redakcijā:

"IV

Vada un koordinē Ministru kabinetā iesniegto dokumentu rediģēšanas un koriģēšanas procesu, koordinē valsts pārvaldes institūciju un Saeimas Kancelejas sadarbību vienveidīgas juridiskās tehnikas normu piemērošanas jomā

Veic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Izvērtē un nodrošina sarežģītu Ministru kabineta sēdēs izskatāmo tiesību aktu projektu un Ministru prezidenta rīkojumu projektu atbilstību valsts valodas normām un juridiskās tehnikas prasībām

• Izsaka ministriju un citu institūciju speciālistiem priekšlikumus par precizējumiem tiesību aktu projektu tekstā un nodrošina ministriju iesniegto tiesību aktu projektu galīgā teksta varianta redakcionālo noformēšanu valdības locekļiem parakstīšanai

• Koordinē valsts pārvaldes institūciju un Saeimas Kancelejas sadarbību tiesību aktu projektu redakcionālās noformēšanas jomā"

1.7. papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 12.punktu "Finanšu analīze un vadība" ar II D apakšlīmeni šādā redakcijā:

"II D

Veic finanšu analītiķa funkcijas. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos, dziļi pārzina vairākas apakšnozares

Veic II A, II B un II C līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

• Aizvieto vidējas, lielas un ļoti lielas struktūrvienības vadītāju"

1.8. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 14.punkta "Grāmatvedība" III līmeni šādā redakcijā:

"III A

Gatavo pārskatus vairākās grāmatvedības jomās, veic tiem nepieciešamos aprēķinus, piedalās gada un ceturkšņa pārskatu sastādīšanā

• Gatavo pārskatus iestādes vajadzībām un citām institūcijām

• Veic nepieciešamos aprēķinus (piemēram, aprēķina pamatlīdzekļu nolietojumu, darbinieku algas, nodokļus)

• Piedalās gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

• Var piedalīties budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē

• Var analizēt finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

• Var būt atbildīgs par mazas struktūrvienības darbu un koordinēt, vadīt padotos

• Var veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti mazā iestādē

• Analizē finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

• Veic naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontroli, kā arī konsultē šajos jautājumos citas struktūrvienības un ministrijas padotības iestādes

• Konsultē jautājumos par vienotas grāmatvedības politikas ieviešanu nozarē

• Var veikt inventarizāciju iestādē

• Var plānot budžetu un kontrolēt tā izpildi

III B

Veic grāmatveža funkcijas. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos, dziļi pārzina vairākas apakšnozares

Veic III A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

• Aizvieto vidējas, lielas un ļoti lielas struktūrvienības vadītāju"

1.9. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 15.punkta "Iekšējais audits" III līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" šādā redakcijā:

"

• Veic auditu vairākās iestādes darbības jomās vai vairāku funkciju vai procesu ietvaros, kā arī padziļināti specializējas vienā audita jomā

• Izsaka priekšlikumus procesu un procedūru uzlabošanai struktūrvienībās

• Var apmācīt jaunākos darbiniekus

• Piedalās iekšējā audita darba apjoma plānošanā

• Izstrādā audita procedūras

• Var veikt auditus Eiropas Savienības fondu vadībā un administrēšanā iesaistīto institūciju izveidotajās sistēmās

• Var auditēt Eiropas Savienības fondu atbalsta saņēmējus (īstenot otrā līmeņa finanšu kontroli)

• Var būt atbildīgs par mazas struktūrvienības darbu un koordinēt, vadīt padotos"

1.10. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 15.punkta "Iekšējais audits" V līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" šādā redakcijā:

"

• Vada vairākas iekšējā audita struktūrvienības vai vada lielu vai ļoti lielu iekšējā audita struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Nodrošina ministrijas padotībā esošo iestāžu iekšējā audita struktūrvienību metodisko vadību

• Atbild par iekšējā audita sistēmu ministrijā vai iestādē

• Vada iekšējā audita struktūrvienību, kas nodrošina auditu ministrijas padotībā esošajās iestādēs"

1.11. papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 18.3.apakšpunktu "Dokumentu pārvaldība" ar V līmeni šādā redakcijā:

"V

Organizē un nodrošina Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas dokumentu pārvaldību

Veic IV līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Nodrošina Ministru kabineta sēžu, Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju norisi

• Sniedz valsts institūciju amatpersonām metodoloģisko palīdzību politikas plānošanas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu noformēšanā un sagatavošanā iesniegšanai Ministru kabinetā"

1.12. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 21.punkta "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" III un IV līmeni šādā redakcijā:

"III A

Specializējas atsevišķos juridiskos jautājumos iestādē

• Sniedz juridiskos pakalpojumus vairākās iestādes darbības jomās

• Izvērtē iestādes vai citu iestāžu speciālistu sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un amatpersonu lēmumiem

• Izskata, sagatavo un vizē viena veida juridiskos dokumentus

• Sagatavo priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos noteiktās jomās

• Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem

• Var piedalīties darba grupās

• Var pārstāvēt iestādi tiesā

III B

Risina juridiskus jautājumus visas iestādes līmenī

• Izskata sarežģītus vai dažādu veidu dokumentus un sagatavo atzinumus

• Juridiski noformē administratīvos aktus

• Sagatavo sarežģītus juridiskos dokumentus

• Izvērtē iestādes vai citu iestāžu speciā­listu sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un amatpersonu lēmumiem

• Konsultē iestādes vai citu iestāžu ierēdņus, darbiniekus vai politiskās amatpersonas juridiskajos un kontroles jautājumos

• Saskaņā ar pilnvarām pārstāv iestādi tiesā

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju un vadīt jaunāko juristu darbu

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

• Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem

IV

Veic tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu juridisko analīzi un juridiski noformē tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu projektus un sagatavo iesniegšanai Ministru kabinetā

• Veic tiesību aktu un politikas plāno­šanas dokumentu juridisko analīzi vienā vai vairākās tiesību vai politikas jomās

• Sniedz atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem tiesību aktiem vai plānošanas dokumentiem

• Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem

• Piedalās citu iestāžu darbības koordinēšanā un konsultēšanā tiesiskajos un juridiskajos jautājumos

• Pārstāv tiesā iestādi vai valsti

• Koordinē iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu vai aizvieto struktūrvienības vadītāju

• Var vadīt juridisko struktūrvienību iestādē, kurā tiesību aktu un politikas dokumentu projektu izstrāde nav pamatfunkcija"

1.13. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 21.punkta "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" V B apakšlīmeni un VI līmeni šādā redakcijā:

"V B

Vada lielu juridisko struktūrvienību vai koordinē vairāku juridisko struktūrvienību darbu, vai veic Ministru kabinetā iesniegto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu juridisko ekspertīzi

Veic V A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Veic nepieciešamos saskaņojumus ar ministriju juridisko dienestu amat­personām un Ministru kabinetā iesniegto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu juridisko ekspertīzi

• Sniedz juridiska rakstura konsultācijas valdības locekļiem un sagatavo projekta galīgā varianta tekstu valdības locekļiem uz parakstu

• Var koordinēt un kontrolēt citu iestāžu darbību, kas saistīta ar likumos, Saeimas lēmumos un Valsts prezidenta rīkojumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildi

• Var organizēt citu iestāžu juridisko un kontroles dienestu amatpersonu metodisko sagatavošanu

VI A

Veic tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu juridisko ekspertīzi un piedalās ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītu jautājumu izvērtēšanā un valsts interešu pozīcijas sagatavošanā

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Piedalās atsevišķu ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītu jautājumu izvērtēšanā un valsts interešu pozīcijas sagatavošanā

• Piedalās darba grupās, kas sagatavo attiecīgus priekšlikumus par valsts interešu pārstāvību

VI B

Veic tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu juridisko ekspertīzi, izvērtē ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītus jautājumus un sagatavo valsts interešu pozīciju attiecīgajā lietā

Veic VI A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Izvērtē ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītus jautājumus un sagatavo valsts interešu pozīcijas

• Pārstāv valsts intereses vispārējās jurisdikcijas vietējos tiesu un šķīrējtiesu procesos, tai skaitā Satversmes tiesā

• Organizē pārrunas starp lietā iesaistītajām pusēm

• Sagatavo priekšlikumus par valsts interešu pārstāvību izskatīšanai darba grupās

• Sagatavo priekšlikumus Ministru prezidentam par projekta virzību Ministru kabinetā

VI C

Vada juridisko struktūrvienību Valsts kancelejā vai pārstāv valsts intereses starptautiskos tiesvedības procesos

Veic VI B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Koordinē likumos, Saeimas lēmumos, Valsts prezidenta rīkojumos Ministru kabinetam, Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktos, rezolūcijās, kā arī Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu kontroles struktūrvienības darbu

• Var aizvietot Valsts kancelejas juridiskās funkcijas vadītāju

• Pārstāv valsts intereses starptautiskos tiesvedības procesos

VI D

Valsts kancelejā vada lielu juridisko funkciju, kas sastāv no vairākām struktūrvienībām

• Vada/pārrauga vairāku struktūrvienību darbu

• Organizē juridisko darbu valsts pārvaldē

• Sekmē tiesiskuma principu ievērošanu un attīstību valsts pārvaldes tiesību sistēmā

• Veicina tiesību aktu sistēmas attīstību un sekmē tiesību aktu jaunradi

• Uzrauga ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītos jautājumus

• Vada tiesvedības stratēģijas izstrādāšanu un priekšlikumu sagatavošanu

• Vada pārrunas starp lietā iesaistītajām pusēm

• Uzrauga valsts interešu pārstāvību vispārējās jurisdikcijas tiesu un šķīrējtiesu procesos"

1.14. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 24.punktu "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" šādā redakcijā:

"24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes sabiedriskās attiecības un komunikāciju

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic atsevišķus ar sabiedriskajām attiecībām saistītus uzdevumus

• Veic konkrētus uzdevumus ar komunikāciju/sabiedriskajām attiecībām saistītajā jomā

• Sagatavo projektus un nosūta plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus un paziņojumus

• Apkopo informāciju no plašsaziņas līdzekļiem jautājumos, kas saistīti ar iestādes darbības jomu, iestādi un tās amatpersonām

• Organizē plašsaziņas līdzekļiem pārstāvju akreditāciju, preses konferences un citus līdzīgus pasākumus

• Sagatavo un ievieto informāciju iestādes mājaslapā internetā vai iekšējā informācijas kanālā

II

Veic sabiedrisko attiecību speciālista darbu

• Organizē sabiedrības informēšanu un izglītošanu par iestādes darbības jomu

• Sagatavo un nosūta plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus un paziņojumus

• Atbild uz konkrētiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, nevalstisko organizāciju vai iedzīvotāju jautājumiem (mutiskiem vai rakstiskiem), kas saistīti ar iestādes darbību

• Piedalās ar iestādes darba atspoguļošanu saistītu pasākumu organizēšanā

• Organizē informācijas sagatavošanu un izplatīšanu iestādē (piemēram, iekšējā avīze, intranets)

• Nodrošina informācijas papildināšanu un aktualizēšanu iestādes mājaslapā internetā

• Nodrošina sabiedrības līdzdalības iespējas nozares politikas veidošanā

• Organizē sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus

• Analizē plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto informāciju

III

Vada mazu struktūrvienību vai atbild par sabiedrisko attiecību un komunikācijas funkcijas nodrošināšanu iestādē

Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Koordinē nozares un iestādes komunikācijas politikas un stratēģijas īstenošanu sadarbībā ar padotības iestādēm un sadarbības partneriem

• Apkopo citu valstu pieredzi komunikācijas un sabiedrisko attiecību, pilsoniskās sabiedrības jomā

• Konsultē iestādes vadību un darbiniekus sabiedrisko attiecību jomā

• Var vadīt mazu struktūrvienību vai aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada vidēju vai lielu iestādes sabiedrisko attiecību struktūrvienību

• Plāno un vada komunikācijas/sabiedrisko attiecību struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Izstrādā nozares un iestādes komunikācijas stratēģiju

• Atbild par visiem ar komunikāciju un sabiedriskajām attiecībām saistītajiem jautājumiem iestādē

• Nodrošina iestādes komunikācijas/sabiedrisko attiecību stratēģijas izstrādi, lai nodrošinātu iestādes mērķu un uzdevumu sasniegšanu, komunikāciju ar tās mērķauditorijām un izglītotu sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar iestādes darbības jomu

• Veicina iestādes iekšējo komunikāciju, lai sekmētu iestādes komunikācijas/sabiedrisko attiecību mērķu sasniegšanu

• Sniedz priekšlikumus un piedalās iestādes komunikācijas/sabiedrisko attiecību budžeta izstrādē un kontrolē tā izpildi

• Konsultē iestādes vadību un darbiniekus sabiedrisko attiecību jomā"

1.15. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 25.punkta "Konsultēšana" III līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Veic padomnieka vai konsultanta pienākumus noteiktā nozarē, kura dalās vairākās apakšnozarēs vai politikas jomās. Konsultē īpaši sarežģītos jautājumos, pārzina vienu vai vairākas apakšnozares";

1.16. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 27.punkta "Kvalitātes vadība" III līmeni šādā redakcijā:

"III

Vada kvalitātes vadības sistēmu vai kvalitātes vadības struktūrvienību

• Vada (plāno, organizē, kontrolē) projektu, atbild par projekta definēto mērķu sasniegšanu

• Koordinē to projektu uzdevumu izpildi, kuros iesaistītas vairākas institūcijas

• Kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām

• Sastāda pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

• Var koordinēt vai pārraudzīt citu darbinieku darbu"

1.17. papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 32.punktu "Projektu vadība" ar II C apakšlīmeni šādā redakcijā:

"II C

Vada vidēji lielus nestandarta projektus

• Vada (plāno, organizē, kontrolē) projektu, atbild par projekta definēto mērķu sasniegšanu

• Koordinē to projektu uzdevumu izpildi, kurā iesaistītas vairākas institūcijas

• Kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām

• Sastāda pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

• Var koordinēt vai pārraudzīt citus darbiniekus"

1.18. papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 32.punktu "Projektu vadība" ar III C apakšlīmeni šādā redakcijā:

"III C

Veic Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteikto uzdevumu izpildi

• Izstrādā stratēģiju un rīcības plānu eiro ieviešanai

• Nodrošina eiro ieviešanas Vadības komitejas lēmumu izpildi

• Koordinē eiro ieviešanas procesā iesaistīto darba grupu savstarpējo sadarbību, pieprasa regulārus pārskatus par pārskata periodā paveiktajiem un nākamajā periodā plānotajiem uzdevumiem vienotās Eiropas Savienības valūtas ieviešanai Latvijā

• Sagatavo ziņojumus Vadības komitejai un  Ministru kabinetam, nodrošina Saeimas un tās komisiju informēšanu par vienotās Eiropas Savienības valūtas ieviešanas nodrošināšanu Latvijā

• Pārstāv Latvijas intereses un informē par eiro ieviešanas projekta gaitu Eiropas Komisiju un tās institūcijas

1.19. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 36.punkta "Rīcībpolitikas plānošana" II līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" šādā redakcijā:

"

• Atbilstoši specializācijai apkopo, analizē un izvērtē informāciju par situāciju valstī attiecīgajā nozarē

• Izstrādā priekšlikumus valsts politikas veidošanai un attīstībai

• Izstrādā tiesību aktu projektus

• Sagatavo atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un citu dokumentu projektiem

• Konsultē juridiskās un fiziskās personas

• Pārstāv iestādi citu iestāžu vai institūciju ar nozari saistītu dokumentu, projektu vai programmu izstrādē

• Pārstāv valsti ar nozari saistītajās starptautiskajās organizācijās, darba grupās un ārvalstu institūcijās

• Var kontrolēt padotības iestāžu darbu, piemēram, pārbaudot normatīvo aktu ievērošanu, līdzekļu izlietojumu

• Var gatavot instrukcijas un/vai pozīcijas Latvijas nostājai Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādes jautājumos

• Var pārstāvēt valsti nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

• Var iesniegt apkopoto informāciju nozares un citām ar politikas plānošanu saistītajām institūcijām

• Var veikt politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu apspriešanu ar nozarē iesaistītajām personām un to izveidotajām biedrībām"

1.20. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 38.punkta "Sekretariāta funkcija" III līmeni šādā redakcijā:

"III

Pieņem lēmumus saskaņā ar vadlīnijām attiecīgajā jomā. Var pārraudzīt citu darba izpildi

• Veic personīgā asistenta pienākumus, plānojot darba grafiku un organizējot tikšanās

• Patstāvīgi apkopo materiālus (piemēram, vadības sēdēm)

• Var tulkot dažādus materiālus un dokumentus

• Var dot rīkojumus vadītāja vārdā

• Koordinē vadītāja dokumentu plūsmu

• Seko vadītāja rīkojumu un lēmumu izpildei iestādes struktūrvienībās

• Vadītāja uzdevumā veic saraksti ar citām institūcijām

• Veic sanāksmju protokolista pienākumus"

2. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.janvāri.

14.01.2009