Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.286

Rīgā 2007.gada 2.maijā (prot. Nr.26 8.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs"
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta septīto daļu
un Valsts civildienesta likuma 36.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 75.nr.; 2006, 39.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.punktu šādā redakcijā:

"1.1 Noteikumi neattiecas uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem, izņemot Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatus, ko ieņem personas, kuras līdz 2006.gada 30.septembrim pieņemtas darbā Valsts robežsardzē un turpina darbu saskaņā ar noslēgto darba līgumu."

2. Svītrot 15.punktā vārdus "pēc saskaņošanas ar augstāko iestādi".

3. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Iestāde amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu (2.pielikums) divu nedēļu laikā pēc tā sagatavošanas iesniedz saskaņošanai augstākajā iestādē. Augstākā iestāde divu nedēļu laikā pēc iestādes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saņemšanas apkopo augstākās iestādes, kā arī padotības iestāžu amatu klasifikācijas rezultātus un iesniedz tos saskaņošanai Valsts kancelejā."

4. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Valsts kanceleja divu nedēļu laikā pēc iestādes amatu klasifikācijas rezultātu saņemšanas tos izvērtē. Ja atsevišķu amatu klasifikācijas rezultāti neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem amatu klasificēšanas principiem, Valsts kanceleja iesaka iestādei pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju. Ja rodas būtiskas domstarpības par konkrētu amatu klasificēšanu, jautājumu izlemj Valsts sektora darba samaksas komisija."

5. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Jaunos amatus vai amatus, kuru veicēju pamatpienākumi pēc amatu klasificēšanas būtiski mainās, klasificē vispārīgā kārtībā atbilstoši šīs nodaļas nosacījumiem un iesniedz saskaņošanai Valsts kancelejā divu nedēļu laikā pēc amatu klasificēšanas."

6. Papildināt noteikumus ar 18.1 un 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Valsts kanceleja, ja nepieciešams, izlīdzina (kalibrē) amatu klasifikācijas rezultātus, nodrošinot, lai vienādas vai līdzīgas vērtības amati, ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās iestādēs. Izlīdzināšanas procesā Valsts kanceleja izvērtē visus amatu klasifikācijas rezultātus un ierosina iestādei mainīt to amatu klasifikāciju, kuri ir klasificēti atšķirīgi no pārējiem vienādas vai līdzīgas vērtības amatiem.

18.2 Ja iestāde nepiekrīt Valsts kancelejas ierosinājumam pēc izlīdzināšanas (kalibrēšanas) mainīt noteiktu amatu klasifikāciju, jautājumu izlemj Valsts sektora darba samaksas komisija."

7. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Par amatu kataloga aktualizāciju ir atbildīga Valsts kanceleja. Ja nepieciešams aktualizēt amatu katalogu, iestāde iesniedz Valsts kancelejā priekšlikumus amatu kataloga aktualizācijai vai izstrādā normatīvo aktu par grozījumiem attiecīgajā projektā. Attiecīgo normatīvā akta projektu saskaņo ar Valsts kanceleju."

8. Papildināt noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Šo noteikumu 16.1 punktā minētā prasība attiecībā uz jautājuma izlemšanu Valsts sektora darba samaksas komisijā un 18.1 punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju."

9. Izteikt 1.pielikuma I nodaļas "Vispārīgie jautājumi" 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Amatu katalogā valsts pārvaldes iestādes (izņemot izglītības iestādes, bibliotēkas un muzejus), ņemot vērā darbinieku skaitu, tiek iedalītas šādi:

2.1. ļoti maza iestāde - iestāde, kurā nodarbināti mazāk par 10 darbiniekiem (iestādes vadītāju neklasificē saimē "1. Administratīvā vadība", bet citā saimē atbilstoši funkcijām);

2.2. maza iestāde - iestāde, kurā nodarbināti no 10 līdz 50 darbiniekiem;

2.3. vidēja iestāde - iestāde, kurā nodarbināti no 51 līdz 200 darbiniekiem;

2.4. liela iestāde - iestāde, kurā nodarbināti no 201 līdz 500 darbiniekiem;

2.5. ļoti liela iestāde - iestāde, kurā nodarbināti vairāk par 500 darbiniekiem."

10. Izteikt 1.pielikuma I1 nodaļas "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Administratīvā vadība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir administratīvi vadīt iestāžu darbu. Šajā saimē ietilpst Valsts kancelejas direktors, valsts sekretāri, Ministru kabineta locekļa padotībā esošo iestāžu vadītāji. Saimē var tikt klasificēti valsts sekretāru un padotības iestāžu vadītāju vietnieki, kā arī padotības iestāžu reģionālo, teritoriālo vai rajonu struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki, ja to pamatfunkcija ir administratīvā vadība. Ļoti lielu padotības iestāžu vadītāju vietnieki administratīvajos jautājumos var tikt klasificēti šīs saimes IV A līmenī"

 

11. Izteikt 1.pielikuma I1 nodaļas "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Diplomātiskā un konsulārā darbība

Šajā saimē ietilpst diplomātiskā un konsulārā dienesta amati, kurus nav iespējams klasificēt citās saimēs, tai skaitā amati, kuru veicēju pienākums ir nodrošināt valsts protokola darbību un diplomātiskā pasta un kravu sūtījumu organizēšanas un nogādes vadīšanu atbilstoši Vīnes konvencijai par diplomātiskajiem sakariem, Vīnes konvencijai par konsulārajiem sakariem un Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Nozaru ministrijās nodarbināto specializēto atašeju amati pielīdzināmi 7.saimes līmeņiem atbilstoši to funkcijām"

 

12. Izteikt 1.pielikuma I1 nodaļas "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. Risku vadība (finanšu riski)

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa finanšu risku vadību, kā arī to iestāžu un komercsabiedrību finansiālā stāvokļa un aizdevumu atmaksas iespēju izvērtēšanu, kuri pretendē uz valsts galvojumiem vai valsts aizdevumiem"

 

13. Izteikt 1.pielikuma I1 nodaļas "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" 18.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. Bibliotēku pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšana un tam nepieciešamo informācijas resursu veidošana un organizācija, tai skaitā ļoti mazu bibliotēku vadītāji. Lielāku bibliotēku (vairāk par deviņiem darbiniekiem) vadītājus klasificē saimē "1. Administratīvā vadība""

 

14. Izteikt 1.pielikuma I1 nodaļas "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" 18.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.5. Muzeju pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar muzeju krājumu papildināšanu, dokumentēšanu, izpēti, ekspozīciju/izstāžu veidošanu, ekskursiju, lekciju, muzejpedagoģisko programmu un citu muzejiskās komunikācijas formu īstenošanu, tai skaitā ļoti mazu muzeju vadītāji. Lielāku muzeju (vairāk par deviņiem darbiniekiem) vadītājus klasificē saimē "1. Administratīvā vadība""

 

15. Izteikt 1.pielikuma I1 nodaļas "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Klientu apkalpošana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina klientu apkalpošanu, koordinē vai vada klientu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā klientu apkalpošanas standartus, kā arī amati, kuru veicēji nodrošina informācijas sniegšanu no iestādes reģistriem juridiskām un fiziskām personām, pamatojoties uz pieprasījumiem"

 

16. Izteikt 1.pielikuma I1 nodaļas "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes sabiedriskās attiecības un komunikāciju. Amati, kuru veicēji izstrādā komunikācijas stratēģiju visai nozarei, kā arī lielai vai ļoti lielai iestādei, klasificējami saimē "35. Rīcībpolitikas ieviešana""

 

17. Izteikt 1.pielikuma I1 nodaļas "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" 28.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. Izmeklēšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu pirmstiesas izmeklēšanu un pierādījumu gatavošanu apsūdzības celšanai"

 

18. Izteikt 1.pielikuma I1 nodaļas "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Pedagoģija

29.1. Akadēmiskā un profesionālā izglītošana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir gatavot mācību programmas, vadīt lekcijas un nodarbības, studējošo patstāvīgo darbu, kā arī zinātnisko darbu. Rektora amatu klasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" IV līmenī

29.2. Izglītošana vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji īsteno vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmas.
Internāta, dienesta viesnīcu skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, koncertmeistara, baletmeistara, horeogrāfa, diriģenta, sociālā pedagoga, pedagoga logopēda, izglītības psihologa, sociālās korekcijas izglītības skolotāja amatu klasificē šajā apakšsaimē attiecīgajos līmeņos

29.3. Pedagoģijas metodikas vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji organizē vai nodrošina metodiskas palīdzības sniegšanu vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība), kā arī augstākās izglītības programmu īstenotājiem

 

29.4. Izglītības iestāžu vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības iestādes, kā arī izglītības iestādes vadītāja vietnieku amati, kas sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju organizē vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmu īstenošanu. Apakšsaimē ietilpst arī amati, kuru veicēju pienākums ir vadīt mācību iestādes (arī augstākās izglītības iestādes) struktūrvienības"

 

19. Papildināt 1.pielikuma I1 nodaļu "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" ar 34.1 punktu "Risku vadība (darbības riski)" šādā redakcijā:

"34.1 Risku vadība (darbības riski)

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes stratēģisko, juridisko, informācijas tehnoloģiju, cilvēkresursu, projektu un citu risku vadību"

 

20. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 1.punkta "Administratīvā vadība" amatu saimes aprakstu šādā redakcijā:

"Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir administratīvi vadīt iestāžu darbu. Šajā saimē ietilpst Valsts kancelejas direktors, valsts sekretāri, Ministru kabineta locekļa padotībā esošo iestāžu vadītāji. Saimē var tikt klasificēti valsts sekretāru un padotības iestāžu vadītāju vietnieki, kā arī padotības iestāžu reģionālo, teritoriālo vai rajonu struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki, ja to pamatfunkcija ir administratīvā vadība. Ļoti lielu padotības iestāžu vadītāju vietnieki administratīvajos jautājumos var tikt klasificēti šīs saimes IV A līmenī"

 

21. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 1.punkta "Administratīvā vadība" IV C līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Administratīvi vada lielas un ļoti lielas padotības iestādes darbu vai tādas iestādes darbu, kuras funkcijās ietilpst citu iestāžu darbības izvērtēšana, analīze un apstrīdēto lēmumu pārskatīšana".

22. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 3.punktu "Apsaimniekošana" šādā redakcijā:

"3. Apsaimniekošana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji atbild par iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotā valsts īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Amati, kuru veicēju pienākumos ir plašākas administratīvā vadītāja funkcijas (kur amatam pakļauta arī lietvedības funkcija vai citas palīgfunkcijas), jāklasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" I, II B vai III līmenī

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Fiziski veic telpu uzkopšanu

• Uzkopj un uztur kārtībā iestādes pārziņā esošās telpas un teritoriju

II A

Rūpējas par kārtību iestādes un tās valdījumā vai lietošanā nodotā valsts īpašuma teritorijā, nodrošina tam nepieciešamo materiālu sagādi vai pārvalda un apsaimnieko iestādei pārvaldīšanā nodoto īpašas nozīmes valsts nekustamo īpašumu (valsts zinātniskās izpētes mežus un to infrastruktūras objektus)

• Rūpējas par kārtību iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotajā valsts īpašumā, teritorijā, kā arī automašīnu novietnē

• Nodrošina biroja piederumu, saimniecības līdzekļu un citu nepieciešamo preču iegādi

• Pārbauda un uztur kārtībā vienkāršus darbarīkus un aparatūru

• Var noteikt tehniskā personāla darba uzdevumus un koordinēt tā darbu

• Apsaimnieko iestādei nodoto īpašas nozīmes valsts nekustamo īpašumu

• Piedalās īpašas nozīmes valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānu izstrādē un nodrošina to izpildi

II B

Vada struktūrvienību un nodrošina iestādes saimniecisko un tehnisko apgādi

• Nodrošina materiālu, iekārtu, mēbeļu un inventāra iegādi un organizē to tehnisko apkopi un remontu

• Uzskaita pamatlīdzekļus un mazvērtīgo inventāru

• Kontrolē saimniecisko līgumu izpildi

• Koordinē autotransporta izmantošanu, uzskaita un kontrolē nobraukumu, plāno un organizē remontu

• Vada vidēju struktūrvienību, koordinē un vada tehniskos darbiniekus

III

Vada apsaimniekošanas dienestu. Pārvalda iestādes valdījumā vai lietošanā nodoto kustamo un nekustamo valsts īpašumu vai īpašas nozīmes valsts nekustamo īpašumu (valsts zinātniskās izpētes mežus un to infrastruktūras objektus) un autoparku

• Pārvalda iestādes valdījumā vai lietošanā nodoto kustamo un nekustamo valsts īpašumu un autoparku

• Vada iestādes tehnisko personālu

• Nodrošina tehniskā atbalsta funkcijas pārējām iestādes struktūrvienībām

• Uztur attiecības ar sadarbības partneriem, pakalpojumu un preču piegādātājiem

• Plāno nepieciešamos remontus

• Var sastādīt autoparka vai nekustamā īpašuma apsaimniekošanas budžetu

• Izstrādā īpašas nozīmes valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānus un vada to izpildi

• Vada īpašas nozīmes valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas personālu"

 

23. Svītrot 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 4.punkta "Apsardze un uzraudzība" I A līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" vārdus "Konvojē aizturētos ārvalstu pilsoņus".

24. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 4.punkta "Apsardze un uzraudzība" I B un II A līmeni šādā redakcijā:

"I B

Veic iestādes posteņa uzraudzību

• Strādā ar vienkāršāko drošības tehniku

• Pārzina iestādes teritoriju

• Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nēsāt un pielietot speciālos līdzekļus

II A

Veic iestādes svarīgāko posteņu uzraudzību

• Ļoti labi pārzina iestādes teritoriju un drošības sistēmas

• Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus"

 

25. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 7.punktu "Diplomātiskā un konsulārā darbība" šādā redakcijā:

"7. Diplomātiskā un konsulārā darbība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst diplomātiskā un konsulārā dienesta amati, kurus nav iespējams klasificēt citās saimēs, tai skaitā amati, kuru veicēju pienākums ir nodrošināt valsts protokola darbību un diplomātiskā pasta un kravu sūtījumu organizēšanas un nogādes vadīšanu atbilstoši Vīnes konvencijai par diplomātiskajiem sakariem, Vīnes konvencijai par konsulārajiem sakariem un Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Nozaru ministrijās nodarbināto specializēto atašeju amati pielīdzināmi 7.saimes līmeņiem atbilstoši to funkcijām

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

VII pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

• Veic atašeja, vēstnieka sekretāra vai diplomātiskā kurjera amata pienākumus

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

  

• Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

• Veic konsulārās funkcijas

• Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

II A

Patstāvīgi veic diplomātiskā pasta darbinieka un diplomātiskā kurjera pienākumus

• Iesaiņo un noformē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu sūtījumus un nogādā tos uz/no diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs

• Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju, noformē un nosūta vispārējo un klasificēto dokumentāciju, diplomātisko pastu un diplomātisko kravu

• Sniedz informāciju par vispārējās un klasificētās dokumentācijas, diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nosūtīšanas kārtību un termiņiem

• Atbild par informācijas aizsardzību

II B

VI pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

• Veic trešā sekretāra vai vicekonsula amata pienākumus

• Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

• Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

• Veic konsulārās funkcijas

• Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

III A

Pārrauga un koordinē diplomātiskā pasta darbu

• Veic II A līmenim noteiktos pienākumus, koordinē šo pienākumu izpildi

• Pārbauda diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu atbilstību pavadzīmēs un sarakstos uzrādītajam, kontrolē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nosūtīšanu

• Veic eksprespasta sūtījumu noformēšanu, reģistrāciju un nodošanu nosūtīšanai

• Veido grafikus un organizē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nodošanu un saņemšanu lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā, autoostā

• Atbild par informācijas aizsardzību

• Konsultē par diplomātiskā pasta darbību atbilstoši kompetencei

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III B

Patstāvīgi veic uzdevumus saskaņā ar diplomātisko protokolu

• Organizē, piedalās un vada valsts un ārvalstu oficiālo amatpersonu oficiālās un darba vizītes Latvijā un ārvalstīs

• Tehniski izstrādā visas ārvalstu oficiālo un darba vizīšu programmas un citus to nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos materiālus

• Organizē un piedalās valsts līmeņa pasākumu programmu organizēšanā

• Organizē Latvijas Republikā akreditēto ārvalstu misiju un pārstāvniecību un to personāla privilēģiju un imunitātes nodrošināšanu

• Organizē Latvijas gaisa telpas izmantošanas atļauju saņemšanu ārvalstu gaisa kuģiem, kā arī Latvijas gaisa kuģu lidojumu atļaujas saņemšanu citu valstu gaisa telpās

• Organizē atļauju saņemšanu ārvalstu kuģu iebraukšanai Latvijas ekonomiskajā zonā un teritoriālajos ūdeņos, kā arī atļauju saņemšanu Latvijas kuģu iebraukšanai ārvalstu ekonomiskajās zonās un teritoriālajos ūdeņos

• Organizē ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību vadītāju akreditācijas ceremoniju pie Valsts prezidenta

• Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību vadītāju akreditēšanai ārvalstīs

• Sadarbojas un uztur regulārus kontaktus ar Latvijā akreditēto diplomātisko korpusu funkciju un uzdevumu izpildei

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III C

V pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

• Veic otrā sekretāra vai vēstnieka palīga amata pienākumus

• Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

• Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

• Veic konsulārās funkcijas

• Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

IV A

Vada diplomātiskā pasta struktūrvienību

• Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus saskaņā ar diplomātiskā pasta darba grafiku un kontrolē to izpildi

• Uztur regulārus kontaktus ar diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un ārvalstu starptautiskajām organizācijām, uzņēmumiem kravu un pasta pārvadājumu jomā

• Organizē vispārējās un klasificētās dokumentācijas un diplomātisko kravu nogādi diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs, Latvijas un ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām, atbild par informācijas aizsardzību

• Gatavo un iesniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām diplomātiskā pasta darbības uzlabošanai

IV B

Vada diplomātiskā protokola struktūrvienību

• Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Veic struktūrvienības kompetencē esošo jautājumu metodisko vadību

• Konsultē diplomātiskā protokola jautājumos

• Analizē situāciju struktūrvienības darbības jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību diplomātiskā protokola ieviešanas jomā

IV C

IV pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

• Veic pirmā sekretāra vai konsula amata pienākumus

• Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

• Vada un organizē diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

• Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

• Veic konsulārās funkcijas

• Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

V

III pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

• Veic pilnvarotā lietveža, padomnieka vai ģenerālkonsula amata pienākumus

• Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

• Vada un organizē diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

• Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

  

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

• Veic konsulārās funkcijas

• Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

VI

II pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu

• Veic ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka, vēstnieka, speciālo uzdevumu vēstnieka, Valsts protokola vadītāja vai ģenerālinspektora amata pienākumus

• Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

• Vada un organizē diplomātiskās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

• Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

• Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

• Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

• Vada valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanu"

 

26. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 10.punkta "Ekspertīze" IV līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Organizē ekspertīžu veikšanu struktūrvienībā

• Kontrolē ekspertīžu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām".

 

27. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 10.punkta "Ekspertīze" V līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" šādā redakcijā:

"

• Veic IV līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• veic struktūrvienību kompetencē esošo ekspertīžu metodisko vadību

• izstrādā struktūrvienības attīstības stratēģiju un attīstībai nepieciešamo pasākumu projektus

• izstrādā ekspertīzes standartus un metodiskos materiālus valsts līmenī

• vada lielu struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības".

 

28. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 11.punkta "Finanšu administrēšana" 11.1.apakšpunkta "Finanšu tirgi/Finanšu resursu vadība" I līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" piekto rindkopu šādā redakcijā:

"

• Sagatavo pārskatus un ziņojumus par darījumiem".

 

29. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 11.punkta "Finanšu administrēšana" 11.2.apakšpunkta "Kreditēšana" I līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"

• Izsniedz aizdevumus un galvojumus".

 

30. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 11.punkta "Finanšu administrēšana" 11.2.apakšpunkta "Kreditēšana" II līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" piekto un sesto rindkopu šādā redakcijā:

"

• Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu".

 

31. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 11.punkta "Finanšu administrēšana" 11.3.apakšpunktu "Risku vadība" šādā redakcijā:

"11.3. Risku vadība (finanšu riski)

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa finanšu risku vadību, kā arī to iestāžu un komercsabiedrību finansiālā stāvokļa un aizdevumu atmaksas iespēju izvērtēšanu, kuri pretendē uz valsts galvojumiem vai valsts aizdevumiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic finanšu risku novērtēšanu

• Veic to projektu finansiālo novērtēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no valsts galvotiem kredītiem

• Veic iestāžu un komercsabiedrību finansiālā stāvokļa un aizdevumu atmaksas iespējamības izvērtēšanu

  

• Kontrolē darījumu partneru limitu ievērošanu uz laiku brīvo valsts budžeta līdzekļu vadības ietvaros

• Organizē auditu uzņēmumos, kuri saņēmuši valsts aizņēmumus vai valsts galvotus aizņēmumus, izvērtē un apkopo auditoru atzinumus

• Veic valsts parāda portfeļa analīzi atbilstoši valsts parāda vadības stratēģijā noteiktajiem rādītājiem

II

Veic finanšu risku novērtēšanu sarežģītos gadījumos, kas prasa padziļinātas zināšanas un plašu pieredzi

• Veic I līmenim noteiktos pienākumus sarežģītos gadījumos

• • Izstrādā priekšlikumus valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa vadības efektivitātes uzlabošanai

• Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

III

Vada finanšu risku vadības struktūrvienību

• Vada struktūrvienības darbu

• Plāno un īsteno finanšu risku mazinošos pasākumus valsts budžeta līdzekļu vadības ietvaros

• Izstrādā un aktualizē valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa finanšu risku vadības politiku

• Sagatavo ziņojumus iestādes vadībai par esošajiem un potenciālajiem valsts parāda portfeļa riskiem

• Uzrauga un prognozē finanšu un kapitāla tirgus izmaiņas, sniedz ziņojumus iestādes vadībai"

 

32. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 11.punkta "Finanšu administrēšana" 11.4.apakšpunktu "Valsts budžeta norēķini" šādā redakcijā:  

"11.4. Valsts budžeta norēķini

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina valsts budžeta, valsts parāda un aktīvu vadības ietvaros noslēgto finanšu darījumu uzskaiti un norēķinus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Veic vienkāršus, standartizētus uzdevumus budžeta kases izpildes jomā

• Ievada budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegtos maksājumu uzdevumus datu bāzē

• Veic maksājumu uzdevumu pārbaudi attiecībā pret datu bāzē ievadīto informāciju

• Kārto maksājumu uzdevumus saskaņā ar lietu nomenklatūru

I B

Veic sarežģītus un nestandarta uzdevumus budžeta kases izpildes jomā

• Veic I A līmenim noteiktos pienākumus valsts budžeta kases izpildes jomā

• Veic budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegto maksājumu dokumentu izpildi, kontrolējot valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu saskaņā ar apstiprinātajiem finansēšanas plāniem

• Veic valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

• Sniedz konsultācijas budžeta iestādēm un citām institūcijām budžeta izpildes un uzskaites jomā

II A

Veic sarežģītus un nestandarta uzdevumus budžeta kases izpildes jomā

• Veic budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegto maksājumu dokumentu izpildi, kontrolējot valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu saskaņā ar apstiprinātajiem finansēšanas plāniem

• Veic valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

• Sniedz konsultācijas budžeta iestādēm un citām institūcijām budžeta izpildes un uzskaites jomā

• Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot mazas struktūrvienības vadītāju

II B

Veic sarežģītus un nestandarta uzdevumus norēķinu jomā

• Veic valsts budžeta ieņēmumu uzskaiti un sadali

• Veic finanšu darījumu nosacījumu pārbaudi, uzskaiti un maksājumu sagatavošanu

• Pārbauda aizņēmumu pieteikumus starptautiskām finanšu institūcijām

• Veic valsts budžeta aizdevumu un dāvinājuma līdzekļu izmaksas

• Nodrošina valsts parāda apkalpošanas maksājumu uzskaiti

III A

Vada, pārrauga un koordinē norēķinu centru struktūrvienības darbu

• Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot lielas struktūrvienības vadītāju, vai vada mazu struktūrvienību

• Organizē budžeta iestāžu un citu institūciju iesniegto maksājumu dokumentu izpildi, kontrolējot valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu saskaņā ar apstiprinātajiem finansēšanas plāniem

• Veic valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

III B

Veic saistību uzskaiti un maksājumu pārbaudi

• Veic pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda līdzekļu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzskaiti un sadali

• Veic valsts budžeta aizdevumu un galvojumu saistību uzskaiti

• Sagatavo un nosūta rēķinus aizņēmējiem

• Gatavo informāciju par aizņēmēju kredītsaistību izpildi

• Veic valsts parāda saistību uzskaiti un saistību izpildi

• Veic nepieciešamās darbības, lai atgūtu nepareizi ieskaitītu/nosūtītu naudu

• Veic Eiropas Savienības politiku instrumentu/ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu dokumentu pārbaudi, saistību uzskaiti un atmaksu

• Nodrošina informācijas apmaiņu ar bankām un citām kredītiestādēm

IV A

Vada norēķinu centru struktūrvienības darbu

• Vada lielu struktūrvienību

• Nodrošina valsts budžeta kases izpildes procesu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību

• Nodrošina kārtējā saimnieciskā gada likumā par valsts budžetu apstiprinātās apropriācijas un asignējumu izpildi, organizējot budžeta iestāžu un citu institūciju maksājumu dokumentu samaksu

• Organizē valsts pārvaldes iestāžu kases ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti

IV B

Vada norēķinu struktūrvienības darbu

• Vada struktūrvienības darbu

• Kontrolē norēķinu reģistrāciju un grāmatojumus

• Ikdienā pārbauda struktūrvienības pārziņā esošos kontus un kontu atlikumu uzskaiti

• Pārbauda datu salīdzināšanas izziņas vai aktus ar darījumu partneriem, pašvaldībām un valsts budžeta iestādēm

• Organizē un kontrolē valsts galvojumu saistību uzskaiti, uzrauga saistību izpildi

• Organizē pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai un saņemto līdzekļu uzskaiti

V

Vada vairāku norēķinu struktūrvienību darbu

• Vada vairāku struktūrvienību darbu

• Organizē un kontrolē norēķinu veikšanu

• Pilnveido norēķinu procedūras

• Organizē un kontrolē ar valsts parādu un aktīvu vadību saistīto finanšu darījumu uzskaiti un norēķinus

• Organizē un kontrolē valsts ieņēmumu un izdevumu plūsmu uzskaiti un grāmatojumu atbilstību

• Sagatavo valsts budžeta finanšu bilances"

 

33. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 12.punkta "Finanšu analīze un vadība" II B līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Veic politikas ietekmes un tiesību aktu projektu finanšu analīzi

• No finanšu viedokļa izvērtē un saskaņo ministrijas vai tās padotībā esošo iestāžu iesniegtos rīcībpolitikas priekšlikumus un tiesību aktu projektus".

 

34. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 12.punkta "Finanšu analīze un vadība" II C līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Kontrolē budžeta finansētu institūciju sagatavotos finansēšanas plānus un piešķir asignējumus

• Atver un slēdz iestāžu un organizāciju kontus, veic budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistību reģistrēšanu".

 

35. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 12.punkta "Finanšu analīze un vadība" III C līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Koordinē II C līmenim noteikto pienākumu izpildi

• Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas reglamentē asignējumu piešķiršanas un izpildes procesu un budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistību reģistrācijas procesu

• Var koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

• Uzrauga un nodrošina valsts budžeta izpildi kopumā

• Organizē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistību reģistrāciju

• Sagatavo likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam".

 

36. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 12.punkta "Finanšu analīze un vadība" III C līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" septīto rindkopu šādā redakcijā:

"

• Sagatavo valsts budžeta un valsts parāda saistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamās prognozes un finanšu plānus".

 

37. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 12.punkta "Finanšu analīze un vadība" IV B līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Konsultē ministrijas vai tās padotībā par rīcībpolitikas plānošanu esošo iestāžu atbildīgās struktūrvienības rīcībpolitikas dokumentu finanšu sadaļas sagatavošanas jautājumos

• Konsultē ministrijas padotībā esošās iestādes par normatīvo aktu projektu anotāciju finanšu sadaļas sagatavošanu".

 

38. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 13.punkta nosaukumu "Fiziskais darbs" šādā redakcijā:

 

"13. Fiziskais un kvalificētais darbs".

39. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 14.punkta "Grāmatvedība" II līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Var piedalīties budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē

• Var veikt naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontroli, kā arī konsultēt šajos jautājumos citas struktūrvienības un ministrijas padotības iestādes

• Var konsultēt jautājumos par vienotas grāmatvedības politikas ieviešanu nozarē".

 

40. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 14.punkta "Grāmatvedība" III līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Analizē finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

• Veic naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontroli, kā arī konsultē šajos jautājumos citas struktūrvienības un ministrijas padotības iestādes

• Konsultē jautājumos par vienotas grāmatvedības politikas ieviešanu nozarē

• Var veikt inventarizāciju iestādē

• Var plānot budžetu un kontrolēt tā izpildi".

 

41. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 14.punkta "Grāmatvedība" IV līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

"

• Nodrošina starptautisko projektu grāmatvedību".

 

42. Izteikt 1.pielikuma 14.punkta "Grāmatvedība" V līmeni šādā redakcijā:

"V A

Vada ļoti lielas iestādes grāmatvedības funkciju

Veic IV līmenim noteiktos pienākumus ļoti lielā iestādē

V B

Vada ministrijas grāmatvedības funkciju

• Vada struktūrvienības darbu

• Sagatavo ministrijas ceturkšņa un gada pārskatus

• Pārbauda un pieņem ministrijas padotības iestāžu ceturkšņa un gada pārskatus, sagatavo resora konsolidētos ceturkšņa un gada pārskatus

• Nodrošina visu regulāro pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajās institūcijās

• Atbild par ministrijas grāmatvedības uzskaites kārtošanu atbilstoši regulējošiem normatīviem aktiem

• Organizē inventarizācijas un analizē to rezultātus"

 

43. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 15.punkta "Iekšējais audits" II līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Izsaka priekšlikumus procesu un procedūru uzlabošanai struktūrvienībās

• Piedalās iekšējā audita darba plānošanā

• Piedalās audita procedūru izstrādē".

 

44. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 15.punkta "Iekšējais audits" III līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Veic auditu vairākās iestādes darbības jomās vai vairāku funkciju vai procesu ietvaros, kā arī padziļināti specializējas vienā audita jomā. Vada vairākus iekšējos auditorus".

45. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 15.punkta "Iekšējais audits" IV līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Atbild par iekšējā audita sistēmu ministrijā vai iestādē

• Nodrošina ministrijas padotībā esošo iestāžu iekšējā audita struktūrvienību metodisko vadību".

 

46. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 15.punkta "Iekšējais audits" V līmeni šādā redakcijā:

"V

"Vada vairākas iekšējā audita struktūrvienības, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi, nodrošina ministrijas padotības iestāžu iekšējā audita struktūrvienību metodisko vadību, atbild par iekšējā audita sistēmu ministrijā vai ļoti lielā iestādē

• Vada vairākas iekšējā audita struktūrvienības, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Nodrošina ministrijas padotībā esošo iestāžu iekšējā audita struktūrvienību metodisko vadību

• Atbild par iekšējā audita sistēmu ministrijā vai iestādē"

 

47. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 16.punktu "Iestāžu drošība" šādā redakcijā:

"16. Iestāžu drošība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iekšējās drošības pasākumus iestādēs, kā arī nodarbojas ar šādu pasākumu plānošanu un organizēšanu. Minētā funkcija nav saistīta ar iestāžu apsardzi un uzraudzību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Veic ar informācijas sistēmas drošību saistītos pienākumus iestādē

• Uztur informācijas sistēmu reģistru

• Veic informācijas sistēmu drošības risku analīzi un kontrolē drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu

• Piedalās ar informācijas sistēmu drošību saistīto normatīvo aktu izstrādē

• Uztur informācijas sistēmu nepārtrauktās darbības plānu

• Veic ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības

I B

Veic drošības pasākumus iestādē

• Veic personāla datu analīzi no iestādes drošības viedokļa. Ja nepieciešams, veic izmeklēšanu

• Veic pretpasākumus iestādes informācijas noplūdei

• Organizē darbinieku drošu uzturēšanos iestādes telpās un pārvietošanos ārpus tām

• Izglīto iestādes darbiniekus ar drošību saistītajos jautājumos

• Piedalās kā iestādes pārstāvis procesuālajās darbībās, kuras iestādē veic tiesībaizsardzības institūcijas

II A

Veic un uzrauga ar informācijas sistēmas drošību saistītos pasākumus iestādē

• Klasificē informācijas sistēmas

• Veic informācijas sistēmu drošības risku analīzi un kontrolē drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu

• Izstrādā iestādes informācijas sistēmas drošības politiku

• Izstrādā un ievieš ar informācijas sistēmu drošību saistītos normatīvos aktus iestādē

• Izstrādā informācijas sistēmu nepārtrauktās darbības plānu

• Organizē ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības

• Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

II B

Vada iekšējās drošības struktūrvienību iestādē

• Plāno un vada struktūrvienības darbu, vada iestādes drošības dienestu

• Nodrošina un atbild par darbiniekiem drošu darba vidi, kā arī finanšu līdzekļu un informācijas drošību

• Koordinē iestādes risku identificēšanu un informē vadību par iespējamiem apdraudējumiem, par drošības politikas ievērošanu iestādē un izmeklēšanas rezultātiem

• Izstrādā, analizē un organizē iestādes drošības stratēģiju un metodes, ievieš un kontrolē to izpildi, kā arī uzlabo tās

• Sadarbojas ar citu iestāžu drošības dienestiem un tiesībaizsardzības institūcijām, lai nodrošinātu iestādes drošību. Pārstāv iestādi visos ar drošību saistītajos jautājumos

• Sniedz padomus vadībai par drošības pasākumiem, to budžetu, nepieciešamo darbinieku apmācību, paplašinot darbinieku izpratni par kriminogēnajiem riskiem"

 

48. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 18.2.apakšpunkta "Bibliotēku pakalpojumi" apakšsaimes aprakstu šādā redakcijā:

"Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšana un tam nepieciešamo informācijas resursu veidošana un organizācija, tai skaitā ļoti mazu bibliotēku vadītāji. Lielāku bibliotēku (vairāk par deviņiem darbiniekiem) vadītājus klasificē saimē "1. Administratīvā vadība""

 

49. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 18.2.apakšpunkta "Bibliotēku pakalpojumi" V līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Vada mazas (līdz deviņiem darbiniekiem) bibliotēkas darbu un veic nozares eksperta funkcijas".

50. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 18.3.apakšpunkta "Dokumentu pārvaldība" III līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

"

• Var izvērtēt, atlasīt un novirzīt amatpersonām dokumentus, kas saņemti no NATO institūcijām".

 

51. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 18.5.apakšpunkta "Muzeju pakalpojumi" apakšsaimes aprakstu šādā redakcijā:

"Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar muzeju krājumu papildināšanu, dokumentēšanu, izpēti, ekspozīciju/izstāžu veidošanu, ekskursiju, lekciju, muzejpedagoģisko programmu un citu muzejiskās komunikācijas formu īstenošanu, tai skaitā ļoti mazu muzeju vadītāji. Lielāku muzeju (vairāk par deviņiem darbiniekiem) vadītāji tiek klasificēti saimē "1. Administratīvā vadība""

 

52. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 18.5.apakšpunkta "Muzeju pakalpojumi" IV līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Vada vienu vai vairākas muzeja struktūrvienības un veic eksperta funkcijas".

53. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 18.5.apakšpunkta "Muzeju pakalpojumi" V līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Vada mazu muzeju (līdz deviņiem darbiniekiem) un veic nozares eksperta funkciju".

54. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 18.6.apakšpunkta "Statistika" I līmeni šādā redakcijā:

"I A

Nodarbojas ar informācijas apkopošanu, sniedz tehnisku un informatīvu atbalstu. Vāc, ievada un apkopo informāciju

• Iegūst un apkopo pirmatnējo statistisko informāciju

• Ievada informāciju datu bāzēs

• Vāc, komplektē un nosūta statistiskos pārskatus

• Sniedz atbalstu apsekojumu un pētījumu organizēšanā un administrēšanā

• Konsultē datu sniedzējus metodoloģiskajos jautājumos

I B

Nodarbojas ar informācijas apkopošanu, sniedz tehnisku un informatīvu atbalstu datu sniedzējiem. Vāc, ievada un apkopo informāciju, salīdzina datus ar iepriekšējiem pārskata periodiem un koriģē datus. Veic papildu darbības informācijas iegūšanā nerespondences gadījumos. Nodrošina statistiskās informācijas valsts programmas izpildi pirmdatu līmenī

• Iegūst un apkopo pirmatnējo statistisko informāciju

• Ievada informāciju datu bāzēs

• Vāc, komplektē un nosūta statistiskos pārskatus

• Sniedz atbalstu apsekojumu un pētījumu organizēšanā un administrēšanā

• Konsultē datu sniedzējus metodoloģiskajos jautājumos

• Novērš iegūtās statistiskās informācijas kļūdas un nepilnības un veic pirmdatu korekciju

• Veic papildu darbības informācijas iegūšanā nerespondences gadījumos

• Nodrošina Statistiskās informācijas valsts programmas izpildi pirmdatu līmenī"

 

55. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 19.5.apakšpunkta "Sistēmu administrēšana un uzturēšana" II līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"

• Patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operacionālās sistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes līdz 250 lietotājiem".

 

56. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 19.5.apakšpunkta "Sistēmu administrēšana un uzturēšana" III līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"

• Patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operacionālās sistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes ar vairāk nekā 250 lietotājiem".

 

57. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 21.punkta "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" II līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

"

• Izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai pieņemtu lēmumu par juridisku faktu reģistrāciju, konstatēto trūkumu novēršanu vai reģistrēšanas atteikumu".

 

58. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 21.punkta "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" III līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

"

• Gatavo atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem".

 

59. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 21.punkta "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" IV līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

"

• Var vadīt juridisko struktūrvienību iestādē, kurā tiesību aktu un politikas dokumentu projektu izstrāde nav pamatfunkcija".

 

60. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 21.punkta "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" V A līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Vada mazu vai vidēju juridisko struktūrvienību".

61. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 21.punkta "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" V B līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Vada lielu juridisko struktūrvienību vai koordinē vairāku juridisko struktūrvienību darbu".

62. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 21.punkta "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" VI līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Valsts kancelejā vada lielu juridisko funkciju, kas sastāv no vairākām struktūrvienībām".

63. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 23.punkta "Klientu apkalpošana" amatu saimes aprakstu šādā redakcijā:

"Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina klientu apkalpošanu, koordinē vai vada klientu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā klientu apkalpošanas standartus, kā arī amati, kuru veicēji nodrošina informācijas sniegšanu no iestādes reģistriem juridiskām un fiziskām personām, pamatojoties uz pieprasījumiem"

 

64. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 23.punkta "Klientu apkalpošana" I līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Pieņem un reģistrē pieprasījumus

• Sagatavo un izsniedz apskatei reģistrācijas lietas un citus dokumentus

• Informē klientus".

 

65. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 23.punkta "Klientu apkalpošana" II līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Izvērtē un pieņem lēmumu par iesniedzamo dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Sagatavo izziņas

• Sagatavo pieprasīto reģistrācijas lietu un citu dokumentu kopijas un izrakstus

• Pārbauda reģistros ierakstīto informāciju un novērš neprecizitātes".

 

66. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 23.punkta "Klientu apkalpošana" III līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Izskata informācijas pieprasījumus un sagatavo atbildes

• Izsniedz informāciju (izziņu un apliecinātu kopiju veidā) par iestādes reģistros iekļautajiem subjektiem un juridiskajiem faktiem

• Konsultē citus darbiniekus un klientus

• Koordinē jaunāko speciālistu darbu".

 

67. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 23.punkta "Klientu apkalpošana" IV līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" šādā redakcijā:

"

• Plāno, vada un organizē struktūrvienības darbu

• Nodrošina noteikto klientu apkalpošanas standartu ievērošanu".

 

68. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 24.punkta "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" amatu saimes aprakstu šādā redakcijā:

"Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes sabiedriskās attiecības un komunikāciju. Amati, kuru pienākumos ietilpst komunikācijas stratēģijas izstrāde visai nozarei, kā arī lielai vai ļoti lielai iestādei, klasificējami 35.saimē "Rīcībpolitikas ieviešana""

 

69. Svītrot 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 24.punkta "Komunikācijas un sabiedriskās attiecības" I līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "(parasti tehniska rakstura)".

70. Svītrot 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.1.apakšpunkta "Iestāžu un amatpersonu kontrole" II līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "vienkāršus, standartizētus".

71. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.1.apakšpunkta "Iestāžu un amatpersonu kontrole" III līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Pieņem sarežģītus, nestandarta lēmumus (arī lēmumus par prettiesisku lēmumu atcelšanu attiecīgajā jomā, disciplinārsodu vai administratīvo sodu uzlikšanu vainīgajai amatpersonai) pēcpārbaudes lietā, kas saistīta ar valsts amatpersonu rīcību".

72. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.1.apakšpunkta "Iestāžu un amatpersonu kontrole" IV līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" šādā redakcijā:

"

Veic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāv iestādi tiesībaizsardzības institūcijās un tiesā

• organizē iestādē pieņemto lēmumu pēcpārbaudes un kontrolē iestādes amatpersonu lēmumus disciplinārlietās

• veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu

• var koordinēt un pārraudzīt iepriekšējo līmeņu speciālistu darbu".

 

73. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.1.apakšpunkta "Iestāžu un amatpersonu kontrole" VI līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" šādā redakcijā:

"

• Veic V līmenim noteiktos pienākumus

• Pārrauga un koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu, kontrolē uzdevumu sadali un izpildi".

 

74. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.2.apakšpunktu "Muita un muitas kontrole" šādā redakcijā:

"26.2. Muita un muitas kontrole

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina muitas kontroles pasākumus uz Eiropas Savienības ārējās robežas un iekšzemes muitas kontroles punktos, kā arī muitas kontroles punktu uzraudzībā esošajās vietās

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz vecākajiem speciālistiem un veic vienkāršus uzdevumus vecāka speciālista pārraudzībā

• Palīdz vecākajiem speciālistiem muitas dokumentu formēšanā

• Aizpilda noteiktos dokumentu reģistrus

• Sniedz atbalstu vecākajiem speciālistiem fiziskās kontroles nodrošināšanā

• Sistematizē un kārto dokumentus

II

Veic muitas kontroli muitas kontroles punktos un uzraudzībā esošajās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem vadītāja uzraudzībā

• Noformē muitas dokumentus, izmantojot paredzētās datorprogrammas

• Veic muitas dokumentu kontroli un pārbauda to atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Kontrolē pirmsmuitošanas darbību, muitas procedūru un izmantošanas režīmu izpildes nosacījumu ievērošanu

• Piemēro muitas tarifus, aprēķina normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kas maksājami, pārvietojot preces pāri Eiropas Savienības robežai, kontrolē preču ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas ievērošanu

• Novērtē risku kravu nosūtīšanai uz padziļināto kontroli

• Veic kravu vizuālo apskati, daļēju fizisko un padziļināto kontroli, kravu un transportlīdzekļu svēršanu un skenēšanu, ņem preču paraugus

• Veic pasažieru bagāžas kontroli, izmantojot rentgeniekārtas, un personu apskati

• Sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un noformē ar pārkāpumiem saistīto dokumentāciju

• Kārto muitas kontroles punkta dokumentāciju un lietvedību

III

Veic muitas kontroli muitas kontroles punktos un uzraudzībā esošajās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem

• Veic II līmenī noteiktos pienākumus

• Var aizvietot muitas kontroles punkta maiņas priekšnieku vai vadīt fiziskās kontroles grupas darbu

IV

Uzrauga muitas amatpersonas, vada maiņas darbu

• Organizē, nodrošina un kontrolē maiņas darbu

• Norīko maiņas amatpersonas uz attiecīgajām darba vietām

• Atbild par atbilstošas kvalifikācijas amatpersonu norīkošanu attiecīgo funkciju veikšanai ar to rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu

• Apkopo maiņas darbības rezultātus un ziņo par to vadītājam

• Pieņem lēmumus par administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanu un preču aizturēšanu

• Vada fiziskās kontroles grupas darbu

• Aizvieto sektora vadītāju

• Aizvieto muitas kontroles punkta virsuzraugu

V

Vada muitas kontroles punkta darbu

• Vada, plāno, organizē un kontrolē muitas kontroles punkta darbu

• Sniedz pārskatu par muitas kontroles punkta darbu kopumā

• Organizē dokumentācijas un informācijas apriti muitas kontroles punktā"

 

75. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" II līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Pieņem lēmumus pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietā".

76. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" II līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

"

• Īsteno reģistrēto subjektu juridisko faktu darbības dokumentu kontroli".

 

77. Svītrot 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta III līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdu "nestandarta".

78. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" IV līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" ar teikumu šādā redakcijā:

"Vada un kontrolē vairāku kontrolieru vai inspektoru darbu, uzņemas atbildību par viņu lēmumiem".

79. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" IV līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" otro un trešo rindkopu šādā redakcijā:

"

• Koordinē un pārrauga iepriekšējo līmeņu speciālistu darbu

• Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu".

80. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" IV līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopām šādā redakcijā:

"

• Patstāvīgi veic tirgus uzraudzību un lietu izmeklēšanu, tirgus pētījumus, piedalās normatīvo aktu izstrādāšanā

• Īsteno reģistrēto subjektu juridisko faktu darbības dokumentu kontroli

• Var vadīt mazu struktūrvienību".

81. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" V līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Vada kontroles struktūrvienību".

82. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" V līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

"

• Organizē un kontrolē tirgus uzraudzību un lietu izmeklēšanu, tirgus pētījumu veikšanu un normatīvo aktu izstrādāšanu vairākos darbības virzienos".

83. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" VI A līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu mazā vai vidējā iestādē".

84. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" VI A līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

"

• Vada lietu izmeklēšanu un normatīvo aktu izstrādāšanu noteiktā jomā, nodrošina tirgus pētījumu veikšanu".

85. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" VI B līmeņa 2.aili šādā redakcijā:

"Koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu lielā vai ļoti lielā iestādē".

86. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 28.1.apakšpunktu "Izziņas darbība" šādā redakcijā:

"28.1. Izmeklēšana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu pirmstiesas izmeklēšanu un pierādījumu gatavošanu apsūdzības celšanai

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic izmeklēšanu, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus un gatavojot pierādījumus apsūdzības celšanai

• Veic izmeklēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

• uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu

• pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana

• dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus

• saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā

II

Veic izmeklēšanu īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētās jomas pārzināšana

• Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai

• Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana

• Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus

• Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā

• Veic jauno speciālistu darbaudzināšanu

• Var koordinēt citus izmeklētājus

III

Vada izmeklēšanu noteiktā jomā

• Vada izmeklēšanu veicošās iestādes struktūrvienību

• Pārbauda kriminālprocesus, kuros tiek izdarīta izmeklēšana

• Dod norādījumus izmeklētājam par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu

• Var nodot lietu citam izmeklētājam

• Var uzdot lietā veikt pirmstiesas izmeklēšanu vairākiem izmeklētājiem un iecelt izmeklēšanas grupas vadītāju

• Var piedalīties izmeklēšanā un personīgi veikt pirmstiesas izmeklēšanu, izmantojot izmeklētāja pilnvaras, tiesības un pienākumus

IV

Vada izmeklēšanas funkciju

• Vada vairākas struktūrvienības, kuras veic izmeklēšanu"

87. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 29.1.apakšpunkta "Akadēmiskā un profesionālā izglītošana" amatu apakšsaimes aprakstu šādā redakcijā:

"Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir gatavot mācību programmas, vadīt lekcijas un nodarbības, studējošo patstāvīgo darbu, kā arī zinātnisko darbu. Rektora amatu klasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" IV līmenī"

88. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 29.2.apakšpunktu "Mācību iestāžu struktūrvienību vadība" šādā redakcijā:

"29.2. Izglītošana vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji īsteno vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmas.
Internāta, dienesta viesnīcu skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, koncertmeistara, baletmeistara, horeogrāfa, diriģenta, sociālā pedagoga, pedagoga logopēda, izglītības psihologa, sociālās korekcijas izglītības skolotāja amatu klasificē šajā apakšsaimē attiecīgajos līmeņos

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Pedagogs/pedagoga palīgs, kurš īsteno mācību priekšmeta un/vai prakses programmu

• Īsteno izstrādātas mācību priekšmetu un/vai prakšu programmas

• Vada mācību stundas, nodarbības un prakses

• Organizē izglītojamo patstāvīgo darbu

• Veic izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu

• Gatavo mācību materiālus

• Piedalās iestādes metodiskajā darbā

• Var strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām

• Var veikt attīstības traucējumu profilaksi un korekciju

II

Pedagogs, kurš veic mācību, audzināšanas un metodisko darbu

Veic I līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• izstrādā un pilnveido mācību priekšmetu un prakšu programmas

• piedalās pārbaudes darbu satura izstrādāšanā, organizēšanā un novērtēšanā izglītības iestādes līmenī

• izstrādā mācību metodiskos materiālus izglītības iestādes līmenī

• var vadīt mācību priekšmetu metodisko komisiju darbu iestādes līmenī

• var izstrādāt metodiskos norādījumus un uzdevumus individuāli katram bērnam ar īpašām vajadzībām

• piedalās izglītības iestādes sadarbības, attīstības u.c. projektu īstenošanā

• var vadīt klases/grupas/pulciņa audzināšanu

• var konsultēt kolēģus savā profesionālajā jomā

• var sadarboties ar pedagoģiski medicīnisko komisiju

III

Pedagogs, pedagogs eksperts, kurš veic metodisko darbu ārpus konkrētās izglītības iestādes

Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• izstrādā mācību metodiskos materiālus rajona (pilsētas) mērogā

• piedalās valsts pārbaudes darbu satura izstrādāšanā, organizēšanā un novērtēšanā

• vada izglītības iestādes sadarbības, attīstības u.c. projektus

• var piedalīties pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā

• veic eksperta pienākumus ārpus konkrētās izglītības iestādes rajona (pilsētas) mērogā

IV

Vecākais pedagogs, pedagogs eksperts, kurš darbojas savā jomā valsts mērogā

Veic III līmenim noteiktos pienākumus valsts mērogā, kā arī veic pedagogu profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu"

89. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 29.3.apakšpunktu "Pedagoģijas metodikas vadība" šādā redakcijā:

"29.3. Pedagoģijas metodikas vadība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji sniedz vai organizē metodiskas palīdzības sniegšanu vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība), kā arī augstākās izglītības programmu īstenotājiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Metodiķis vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes interešu izglītības un pieaugušo izglītības iestādē

• Ir ieguvis pieredzi atbilstošās izglītības iestādes mācību priekšmetu programmu īstenošanā

• Izvērtē izglītības programmas īstenošanas kvalitāti

• Izstrādā vai pilnveido mācību priekšmetu un prakšu programmas

• Sniedz vai organizē metodiskas palīdzības sniegšanu izglītības iestādes programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanā

• Organizē pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi

• Informē par inovācijām izglītības programmas un mācību priekšmetu programmu īstenošanā

I B

Augstākās izglītības iestādes metodiķis

• Organizē izglītības un studiju programmas īstenošanu atbilstoši mācību plānam un programmām

• Kontrolē mācību programmu kvalitāti (piemēram, hospitējot lekcijas)

• Konsultē pasniedzējus pasniegšanas kvalitātes uzlabošanā

• Analizē mācībspēku akadēmiskā darba slodzes

• Uzskaita un analizē studējošo sasniegumus

• Plāno mācībspēku, studējošo un auditoriju racionālu laika sadali

• Izstrādā priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai

• Sagatavo dokumentu projektus studiju un tālākizglītības programmu akreditēšanai

• Organizē dokumentu, stendu, plakātu, citu uzskates līdzekļu izstrādi, noformēšanu, maketēšanu, dizaina attīstīšanu, kā arī veic minētos darbus

II

Rajona (pilsētas) izglītības atbalsta vai pārvaldes iestādes metodiķis

• Ir ieguvis pieredzi izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas organizācijā vai vadībā

• Izvērtē izglītības programmu īstenošanas kvalitāti rajona (pilsētas) izglītības iestādēs

• Sniedz vai organizē metodiskas palīdzības sniegšanu izglītības iestādes programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanā rajona (pilsētas) izglītības iestādēs

• Koordinē rajona (pilsētas) izglītības iestāžu mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāju un metodiķu darbu

• Koordinē rajona (pilsētas) pedagogu izglītības iestāžu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi

III A

Mācību nodaļas vadītājs

• Vada (plāno, organizē un kontrolē) struktūrvienību

• Vada mācību un metodisko darbu iestādē

• Vada mācību kvalitātes sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu iestādē

• Organizē pedagoģiskā personāla tālākizglītību

• Veic starptautisku sadarbību ar citām mācību iestādēm

• Organizē mācību iestādes popularizēšanu

III B

Valsts izglītības atbalsta vai pārvaldes iestādes metodiķis

• Ir ieguvis pieredzi izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas organizācijā vai vadībā rajona (pilsētas) mērogā

• Veic II līmenim noteiktos pienākumus valsts mērogā"

90. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 29.punktu "Pedagoģija" ar 29.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.4. Izglītības iestāžu vadība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības iestādes, kā arī izglītības iestādes vadītāja vietnieku amati, kas sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju organizē vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības un pieaugušo izglītības (profesionālā pilnveide un tālākizglītība) programmu īstenošanu. Apakšsaimē ietilpst arī amati, kuru veicēju pienākums ir vadīt mācību iestādes (arī augstākās izglītības iestādes) struktūrvienības

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Izglītības iestādes vadītāja vietnieks

• Organizē mācību un audzināšanas procesu izglītības iestādē (vai izglītības programmu īstenošanu)

• Kontrolē un izvērtē izglītības programmas īstenošanas kvalitāti

• Organizē mācību priekšmetu un prakšu programmu izstrādi vai pilnveidi

• Vada metodisko darbu izglītības iestādē

• Organizē pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi

• Informē par inovācijām izglītības programmas un mācību priekšmetu programmu īstenošanā

• Koordinē izglītības iestādes sadarbību ar vecākiem mācību un audzināšanas jautājumos

• Sagatavo informatīvus ziņojumus izglītības pārvaldes iestādēm par mācību un audzināšanas procesu izglītības iestādē

• Aizvieto izglītības iestādes vadītāju viņa prombūtnes laikā

II A

Mazas un vidējas struktūrvienības vadītājs

• Vada struktūrvienību (plāno, organizē un kontrolē tās darbu)

• Organizē struktūrvienības personāla kvalifikācijas paaugstināšanu

• Lasa lekcijas

• Veic pētniecības darbu noteiktā jomā

• Popularizē mācību iestādi

• Sadarbojas ar citām mācību iestādēm

II B

Izglītības iestādes (struktūrvienības) vadītājs (izglītojamo skaits līdz 100)

• Plāno un organizē izglītības iestādes (struktūrvienības) darbu

• Vada izglītības iestādes mācību programmu īstenošanu

• Nodrošina izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu

• Plāno un īsteno izglītības iestādes perspektīvo nodrošinājumu ar administratīvo, pedagoģisko un saimniecisko personālu

• Nodrošina izglītojamo speciālo vajadzību apzināšanu

• Nodrošina izglītības iestādes un tās dibinātāja sadarbību izglītības iestādes uzturēšanā un izglītības programmas īstenošanā

• Nosaka administratīvā, pedagoģiskā un saimnieciskā personāla darba pienākumus atbilstoši skolas nolikumam

• Atbild par normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā

• Plāno pedagogu profesionālo pilnveidi

• Vada izglītības iestādes pedagoģisko padomi

• Nodrošina izglītības iestādes padomes darbu un izglītības iestādes sadarbību ar izglītojamo vecākiem

• Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām nodrošina pirmās palīdzības pieejamību izglītības iestādē

• Nodrošina veselību veicinošu vidi

• Nodrošina izglītības iestādes popularizēšanu

III A

Lielas struktūrvienības vadītājs

• Vada struktūrvienību (plāno, organizē un kontrolē tās darbu)

• Organizē struktūrvienības personāla kvalifikācijas paaugstināšanu

• Lasa lekcijas

• Veic pētniecības darbu noteiktā jomā

• Popularizē mācību iestādi

• Sadarbojas ar citām mācību iestādēm

III B

Izglītības iestādes vadītājs (izglītojamo skaits no 101 līdz 400)

• Veic I līmenim noteiktos pienākumus izglītības iestādē, kur audzēkņu skaits nepārsniedz 400

• Šajā līmenī var tikt klasificēti to izglītības iestāžu vadītāji, kur izglītojamo skaits ir mazāks par 100, bet programmu skaits ir vairāk par piecām

IV

Izglītības iestādes vadītājs (izglītojamo skaits vairāk nekā 400)

• Veic I līmenim noteiktos pienākumus izglītības iestādē, kur audzēkņu skaits pārsniedz 400

• Šajā līmenī var tikt klasificēti izglītības iestāžu vadītāji, kurās izglītojamo skaits ir lielāks par 100, bet programmu skaits ir vairāk par piecām"

91. Papildināt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 30.punkta "Personāla vadība" III līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

"

• Koordinē un sagatavo ierēdņu un darbinieku vērtēšanas procesa dokumentāciju, vada un plāno ierēdņu un darbinieku vērtēšanas procesu".

92. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 30.punkta "Personāla vadība" IV C līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Vada personāla vadības funkciju iestādē/koordinē un metodiski vada personāla vadības funkciju padotības iestādēs/pārrauga vairākas personāla vadības struktūrvienības/vada personāla vadības struktūrvienību ļoti lielā iestādē".

93. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 30.punkta "Personāla vadība" IV C līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" šādā redakcijā:

"

• Vada personāla vadības funkciju un tās attīstību

• Vada personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu

• Nodrošina un sniedz personāla vadības konsultācijas augstākā līmeņa vadībai, kā arī nodrošina administratīvo pakalpojumu sniegšanu ar personāla vadību saistītajos jautājumos

• Nodrošina personāla vadības procesu attīstību un savstarpējo integrāciju

• Izsaka priekšlikumus darba samaksas noteikšanai".

94. Svītrot 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 30.punktā "Personāla vadība" V līmeni.

95. Izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 34.punktu "Restaurācijas darbi" šādā redakcijā:

"34. Restaurācijas darbi

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir restaurēt un (vai) konservēt muzeja krājumos esošos priekšmetus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Strādā cita speciālista uzraudzībā, veic vienkāršus restaurācijas darbus (4.kvalifikācijas pakāpes restaurators)

• Veic vienkāršākos restaurācijas darbus saskaņā ar vecākā restauratora ieteikto metodi un tehnoloģiju

• Sagatavo ķimikālijas un darba šķīdumus atbilstoši noteikumiem

• Dokumentē darba gaitu

II

Strādā patstāvīgi, veic sarežģītākus restaurācijas darbus (3.kvalifikācijas pakāpes restaurators)

• Strādā patstāvīgi un veic sarežģītākus restaurācijas darbus, izmantojot restaurācijas pamatprincipus

• Vecākā restauratora vadībā sastāda restaurācijas uzdevumu

• Veic profilaktisko priekšmeta nostiprināšanu un dezinfekciju

• Dokumentē restaurācijas gaitu, veic fotofiksāciju, aizpilda restaurācijas pases

III

Veic sarežģītus restaurācijas darbus, izvēloties restaurācijas metodiku, apmāca jaunos speciālistus (2.kvalifikācijas pakāpes restaurators meistars)

• Veic sarežģītus restaurācijas un konservācijas darbus, izmantojot fizikālo, ķīmisko un bioloģisko pētījumu rezultātus

• Patstāvīgi izvēlas restaurācijas metodiku, piedalās restauratoru darba uzdevumu sastādīšanā

• Iesaka optimālos priekšmetu glabāšanas apstākļus, piedalās muzeja priekšmetu saglabātības pārbaudēs

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

IV A

Veic eksperta pienākumus (1.kvalifikācijas pakāpes restaurators vecmeistars)

• Veic vissarežģītākos restaurācijas un konservācijas darbus

• Piedalās krājuma politikas restaurācijas sadaļas izstrādē

  

• Piedalās jaunu restaurācijas metodiku izstrādē un pārbaudē

• Atbilstoši kompetencei konsultē nozares speciālistus

• Izstrādā un pārbauda jaunas restaurācijas metodes, pilnveido restaurācijas tehnoloģiju un instrumentus

IV B

Vada struktūrvienības darbu, izstrādā un ievieš jaunas restaurācijas metodes

• Vada un koordinē struktūrvienības darbu

• Darbojas restaurācijas padomē, kas apstiprina restaurācijas darba uzdevumus, kā arī citās padomēs un komisijās

• Pārrauga un plāno restaurācijas iekārtas, saimniecisko inventāru un materiālus

• Sastāda restaurācijas gaitā izlietoto materiālu atskaiti, seko līdzi līdzekļu izlietojumam

• Piedalās restauratoru atestācijā"

96. Papildināt 1.pielikuma II nodaļu "Amatu saimju raksturojums" ar 34.1 punktu "Risku vadība (darbības riski)" šādā redakcijā:

 

"34.1 Risku vadība (darbības riski)

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes stratēģisko, juridisko, informācijas tehnoloģiju, cilvēkresursu, projektu un citu risku vadību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic risku identifikāciju, uzskaiti, vadību un uzraudzību

• Nodrošina iestādes darbības risku identifikāciju, uzskaiti un vadību

• Veic incidentu (risku īstenošanās gadījumu) reģistrāciju un uzskaiti

  

• Organizē iestādē īstenoto projektu risku identifikāciju, uzskaiti un vadību

• Kontrolē risku vadības plānu izpildi

• Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas nodrošinātu efektīvāku riska vadību

II

Veic risku vadību sarežģītos gadījumos, kur nepieciešama dziļa jomas pārzināšana un liela pieredze

• Nodrošina visai iestādei raksturīgo risku identifikāciju, uzskaiti un vadību

• Veic informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu projektu risku novērtēšanu

• Organizē projektu risku identifikāciju, uzskaiti un vadību kritiskiem projektiem

• Organizē rīcības plānu izstrādi ārkārtas situācijām

• Var pārraudzīt vai koordinēt citus darbiniekus, aizvietojot struktūrvienības vadītāju

III

Vada risku vadības struktūrvienību

• Vada struktūrvienības darbu

• Nodrošina izvēlētā risku identifikācijas, uzraudzības un vadības mehānisma iestrādi visos iestādē notiekošajos procesos un projektos

• Izstrādā un aktualizē risku vadības politiku

• Uzrauga risku vadību iestādē, sniedz ziņojumus vadībai"

97. Svītrot 1.pielikuma II nodaļas "Amatu saimju raksturojums" 40.punkta "Starptautiskie sakari" I līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" pēdējo rindkopu.

98. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 3.maija noteikumiem Nr.310

Apstiprinu  
Valsts sekretārs/iestādes vadītājs
 
  

(pilns amata nosaukums)

____.gada___.____________ 

 

 

 

 

Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums

Nr.p.k.Augstākā iestādeIestādeStruktūrvienībaApakšstruktūrvienībaAmata nosaukumsSaime (apakšsaime), līmenisVienādo amatu skaitsPiezīmes
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
  ________ ministrijaiestāde     
  (centrālais aparāts)      
         
         
         
       Kopā: 
     

(sagatavotāja vārds, uzvārds, paraksts, telefons, e-pasts)

    

 

  Saskaņots ministrijā/
    īpašu uzdevumu ministra
sekretariātā
 Saskaņots Valsts kancelejā  
 ____.gada_______________________.gada___________________ 
 ________________________________________________ 
    

Paskaidrojumi tabulas aizpildīšanai.

Tabulu aizpilda atbilstoši iestādes personāla sarakstam.

1. I ailē jānorāda klasificējamā amata numurs pēc kārtas.

2. II ailē jānorāda valsts pārvaldes nozares augstākā iestāde (nosaukums), ja tāda ir.

3. III ailē jānorāda iestāde (nosaukums).

4. IV ailē jānorāda struktūrvienība (nosaukums), kurā ir klasificējamais amats.

5. V ailē jānorāda apakšstruktūrvienība (nosaukums), kurā ir klasificējamais amats.

6. VI ailē jānorāda klasificējamā amata nosaukums atbilstoši personāla sarakstam.

7. VII ailē jānorāda amatu saimes (apakšsaimes) un līmeņa apzīmējums atbilstoši amatu katalogam.

8. VIII ailē jānorāda vienādo amatu skaits. Par vienādiem uzskatāmi amati, kuri ietilpst vienā amatu saimē (apakšsaimē) un līmenī, kā arī tiem noteikta vienāda vai līdzīga (pieļaujamā atšķirība līdz 10 latiem) regulārā darba samaksa.

9. Ja nepieciešams, IX ailē var norādīt piezīmes par konkrēta amata klasifikāciju."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
09.05.2007