Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.170

Rīgā 2006.gada 28.februārī (prot. Nr.12 5.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs"
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta septīto daļu
un Valsts civildienesta likuma 36.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumu Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 75.nr.) 1.pielikumā šādus grozījumus:

1. Papildināt pielikumu ar jaunu nodaļu šādā redakcijā:

"I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts pārvaldes amatu katalogs (turpmāk — amatu katalogs) ir pamats vienotai amatu klasificēšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs. Institūciju struktūras sakārtošanai amatu katalogu var piemērot arī institūcijās, kas ir ārpus valsts tiešās pārvaldes.

2. Amatu katalogā valsts pārvaldes iestādes (izņemot izglītības iestādes), ņemot vērā darbinieku skaitu, tiek iedalītas šādi:

2.1. maza iestāde — iestāde, kurā nodarbināti ne vairāk par 50 darbiniekiem;

2.2. vidēja iestāde — iestāde, kurā nodarbināti no 51 līdz 200 darbiniekiem;

2.3. liela iestāde — iestāde, kurā nodarbināti no 201 līdz 500 darbiniekiem;

2.4. ļoti liela iestāde — iestāde, kurā nodarbināti vairāk par 500 darbiniekiem.

3. Struktūrvienība amatu kataloga izpratnē ir iestādes struktūrvienība, kuras pakļautībā nav citas struktūrvienības. Ir šādas struktūrvienības:

3.1. maza struktūrvienība — līdz 4 darbiniekiem;

3.2. vidēja struktūrvienība — no 5 līdz 10 darbiniekiem;

3.3. liela struktūrvienība — no 11 līdz 20 darbiniekiem;

3.4. ļoti liela struktūrvienība — vairāk par 20 darbiniekiem.

4. Klasificējot struktūrvienību vadītāju amatus, noteicošais ir padoto darbinieku, nevis padoto struktūrvienību skaits un atbildība par atsevišķu nozari.

5. Iestādes reģionālās, teritoriālās vai rajona struktūrvienības vadītājs vai vadītāja vietnieks, ja viņa pamatfunkcija nav administratīvā vadība, klasificējams attiecīgajā saimē (speciālista līmenī), nevis administratīvās vadības saimē."

2. Izteikt nodaļu "Saimju un apakšsaimju kopsavilkums" šādā redakcijā:

"I1. Saimju un apakšsaimju kopsavilkums

Saimes (apakšsaimes) nosaukums

Saimes (apakšsaimes) apraksts

1. Administratīvā vadība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir administratīvi vadīt iestāžu darbu. Šajā saimē ietilpst Valsts kancelejas direktors, valsts sekretāri, Ministru kabineta locekļa padotībā esošo iestāžu vadītāji. Saimē var tikt klasificēti valsts sekretāru un padotības iestāžu vadītāju vietnieki, kā arī padotības iestāžu reģionālo, teritoriālo vai rajonu struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki, ja to pamatfunkcija ir administratīvā vadība

2. Apgāde (iepirkšana)

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes darbības saimniecisko nodrošināšanu un tai nepieciešamo preču un/vai pakalpojumu iegādi un uzskaiti

3. Apsaimniekošana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji atbild par iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotā valsts īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Amati, kuru pienākumos ir plašākas administratīvā vadītāja funkcijas (kur amatam pakļauta arī lietvedības funkcija vai citas palīgfunkcijas), jāklasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" I, II B vai III līmenī

4. Apsardze un uzraudzība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir objektu un personu apsardze

5. Ārstniecība

5.1. Ārstniecības pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar ārstniecību un vada ārstniecības procesu

5.2. Aprūpe

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir atbalstīt ārstniecības procesu un nodrošināt pacientu aprūpi

5.3. Farmācija

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir nodarboties ar farmācijas jautājumiem un vadīt medikamentozās ārstēšanas procesu

6. Darba aizsardzība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina darba aizsardzības procesa ieviešanu, īstenošanu un kontroli iestādē, kā arī personāla instruēšanu un konsultēšanu darba aizsardzības jomā

7. Diplomātiskā un konsulārā darbība

Šajā saimē ietilpst diplomātiskā un konsulārā dienesta amati, kurus nav iespējams klasificēt citās saimēs. Nozaru ministrijās nodarbināto specializēto atašeju amati pielīdzināmi šādiem amatu saimes "7. Diplomātiskā un konsulārā darbība" līmeņiem: nozares padomnieka amats klasificējams šīs saimes V līmenī, nozares atašeja amats klasificējams šīs saimes IV līmenī, bet nozares atašeja palīga amats klasificējams šīs saimes II līmenī

8. Dispečeru pakalpojumi

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes darbības vai sniegto pakalpojumu tehnisko koordināciju

9. Dokumentu rediģēšana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar tiesību aktu un citu dokumentu rediģēšanu un koriģēšanu

10. Ekspertīze

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir visu veidu ekspertīžu veikšana

11. Finanšu administrēšana

11.1. Finanšu tirgi/Finanšu resursu vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar vērtspapīru un valūtas operācijām, lai nodrošinātu finanšu resursus valsts budžeta izdevumiem un brīvo finanšu līdzekļu izvietošanu

11.2. Kreditēšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām, valsts speciālajiem budžetiem, valsts un pašvaldību uzņēmumiem, sniedz atzinumus par aizdevumu lietderību, kā arī organizē valsts galvojumu izsniegšanas procesu, nodrošina finanšu ziedojumu un dāvinājumu saņemšanu un aktuālas informācijas pieejamību par valsts budžeta aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu finansiālo saistību izpildi un veiktajām darbībām kavēto maksājumu un bezcerīgo aizdevumu atgūšanas procesā

11.3. Riska vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar projektu finansiālo risku novērtēšanu, kā arī ar to iestāžu un uzņēmumu finansiālā stāvokļa un aizdevumu atmaksas iespēju izvērtēšanu, kuri pretendē uz valsts galvojumiem vai valsts aizdevumiem

11.4. Valsts budžeta norēķini

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina valsts budžeta, valsts parāda un aktīvu vadības ietvaros noslēgto finanšu darījumu uzskaiti un norēķinus

12. Finanšu analīze un vadība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes un/vai nozares, un/vai starpnozaru finanšu rādītāju analīzi, budžeta sastādīšanu un tā izpildes kontroli, kā arī finanšu funkcijas vadību dažādos līmeņos

13. Fiziskais darbs

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji strādā fizisku darbu (strādnieku darbu)

14. Grāmatvedība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina ar iestādes (vai ar citu nozares iestāžu) darbību saistīto izdevumu un ieņēmumu uzskaiti un iegrāmatošanu

15. Iekšējais audits

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir iekšējā audita veikšana valsts pārvaldes iestādēs un ieteikumu sagatavošana trūkumu novēršanai un risku mazināšanai

16. Iestāžu drošība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iekšējās drošības pasākumus iestādēs, kā arī nodarbojas ar šādu pasākumu plānošanu un organizēšanu. Minētā funkcija nav saistīta ar iestāžu apsardzi un uzraudzību

17. Iestāžu procedūras

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestāžu procedūru un pakalpojumu attīstību un ieviešanu

18. Informācijas apkopošana un analīze

18.1. Arhīvu pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir valsts, pašvaldību un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu darba un dokumentu pārvaldības uzraudzība, dokumentu, datu bāzu un citu informācijas avotu izvērtēšana, uzkrāšana, saglabāšana, sistematizēšana, uzziņu sistēmas veidošana, attīstība un pieejamības nodrošināšana, kā arī sistemātiska informācijas apkopošana un izziņu sniegšana fiziskām un juridiskām personām

18.2. Bibliotēku pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšana un tam nepieciešamo informācijas resursu veidošana un organizācija

18.3. Dokumentu pārvaldība

Šajā apakšsaimē ietilpst ar dokumentu pārvaldības (tajā skaitā lietvedības) funkciju saistīti pienākumi: dokumentu radīšana, reģistrēšana, klasificēšana, sistematizācija, izvērtēšana, virzības noteikšana, aprite, kontrole, nosūtīšana, glabāšana, sagatavošana nodošanai arhīvā un dokumentu pieejamības nodrošināšana līdz nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšana.
Šajā saimē klasificējami arī amati, kuru veicēji ir atbildīgi par sevišķo lietvedību. Šajā apakšsaimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar sekretariāta funkciju un pienākumiem (amatu saime "38. Sekretariāta funkcija"), kā arī amati, kas specializējas dokumentu arhivēšanā (amatu saime "18.1. Arhīvu pakalpojumi")

18.4. Fondu glabāšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar krājumu tehnisko uzglabāšanu un uzturēšanu arhīvos, bibliotēkās, muzejos un līdzīgās iestādēs

18.5. Muzeju pakalpojumi

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ietilpst muzeju krājumu papildināšana, dokumentēšana, izpēte, ekspozīciju/izstāžu veidošana, ekskursiju, lekciju, muzejpedagoģisko programmu un citu muzejiskās komunikācijas formu īstenošana

18.6. Statistika

Šajā apakšsaimē ietilpst ar informācijas apkopošanu un analīzi saistīti amati, kuru veicēji nodarbojas ar zinātniski pamatotu un pasaules praksē atzītu statistiskās novērošanas un vispārināšanas metožu pilnveidošanu un lietošanas koordinēšanu, informācijas vākšanu, ievadīšanu datu bāzēs un analīzi, publikāciju un pārskatu sastādīšanu

19. Informāciju tehnoloģijas

19.1. Datorgrafika un WEB dizains

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestāžu mājas lapu veidošanu internetā un to uzturēšanu

19.2. Datu atbalsts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar datu bāzu administrēšanu

19.3. IT un IS vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina IT un IS struktūrvienību, projektu vai darba grupu vadību

19.4. Programmatūras attīstība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar programmatūras (lietojumu) izstrādi un attīstību

19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar informācijas sistēmu un programmatūras (lietojumu) administrēšanu un uzturēšanu

20. Inženiertehniskie darbi

Šajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumi saistīti ar inženiertehniskajiem darbiem: inženiertehnisko problēmu risināšana, atbilstošas informācijas un datu vākšana, tehniskā izpēte un analīze, projektēšana un darbu plānošana, tehniskā uzraudzība un kontrole

21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu juridisko analīzi, Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta, Ministru prezidenta vai Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildes kontroli, kā arī juridisko pakalpojumu sniegšanu

22. Jūras un gaisa transports

22.1. Transportlīdzekļu vadīšana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vada gaisa kuģus vai peldlīdzekļus. Šādi amati ir iestādēs, kas nodarbojas ar robežapsardzību, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas uzraudzību, patrulēšanu un novērošanu, kravu un pasažieru pārvadāšanu, meklēšanas un glābšanas darbiem, ugunsgrēku dzēšanu, medicīnisko evakuāciju, īpašo uzdevumu vienību darbības nodrošināšanu

22.2. Transportlīdzekļu tehniskā apkope

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pienākumos ir gaisa kuģu/peldlīdzekļu tehniskā apkope

23. Klientu apkalpošana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina klientu apkalpošanu tieši vai pa tālruni, koordinē vai vada klientu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā standartus

24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes sabiedriskās attiecības un komunikāciju

25. Konsultēšana

Šajā saimē ietilpst konsultatīvās amatpersonas un citi amati, kuru veicēju pienākums ir sniegt konsultatīvu atbalstu valsts pārvaldes amatpersonām

26. Kontrole un uzraudzība

26.1. Amatpersonu kontrole

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina kontroli par to, kā valsts pārvaldes iestādēs tiek ievēroti normatīvie akti, kuri reglamentē to darbību, kā arī kontrolē valsts amatpersonu pieņemto lēmumu tiesiskumu un lietderību

26.2. Muita un muitas kontrole

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina muitas kontroles pasākumus uz ES ārējās robežas un iekšzemes muitas kontroles punktos, kā arī muitas kontroles punktu uzraudzībā esošajās vietās

26.3. Privātpersonu kontrole

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji kontrolē, kā juridiskās un fiziskās personas ievēro normatīvos aktus

27. Kvalitātes vadība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir kvalitātes vadības sistēmu izstrāde, ieviešana un uzturēšana dažādās iestādēs

28. Noziedzības novēršana un apkarošana

28.1. Izziņas darbība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu pirmstiesas izmeklēšanu un pierādījumu gatavošanu apsūdzības celšanai

28.2. Operatīvā darbība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar pierādījumu un informācijas vākšanu par noziedzīgām darbībām, kā arī noziedznieku aizturēšanu

28.3. Policija

Šajā apakšsaimē ietilpst Valsts policijas darbinieki, kuri ikdienā veic likumā "Par policiju" noteiktos uzdevumus

29. Pedagoģija

29.1. Akadēmiskā un profesionālā izglītošana

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pienākums ir gatavot mācību programmas, vadīt lekcijas un nodarbības, studējošo patstāvīgo darbu, kā arī zinātnisko darbu

29.2. Mācību iestāžu struktūrvienību vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir vadīt mācību iestādes struktūrvienības

29.3. Pedagoģijas metodikas vadība

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir nodrošināt mācību procesa organizāciju un kvalitātes kontroli. Ja visi amata pienākumi ir administratīvi, tie klasificējami amatu apakšsaimē "18.3. Dokumentu pārvaldība"

30. Personāla vadība

Šajā saimē ietilpst ar personāla vadības funkciju saistīti amati, kuru veicēji nodarbojas ar personāla lietu un lietvedības uzturēšanu, personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu, personāla plānošanu un piesaisti, atlasi, noturēšanu, vērtēšanu un attīstīšanu

31. Pētniecība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir veikt zinātniskās pētniecības darbu, kas veido pilnu vai gandrīz pilnu darba slodzi

32. Projektu vadība

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar projektu vadību: projektu organizēšana, plānošana un kontrole, projektu gaitā radušos problēmu risināšana, projektiem atbilstošas informācijas un datu ievākšana, izpēte un analīze, pārskatu sastādīšana un projekta komandas darba organizēšana un vadīšana

33. Radošie darbi

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar māksliniecisko un tehnisko jaunradi, telpu, ekspozīciju/izstāžu, reklāmas materiālu un mājas lapu izstrādi un noformēšanu

34. Restaurācijas darbi

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir restaurēt un/vai konservēt muzeja krājumos esošos priekšmetus

35. Rīcībpolitikas ieviešana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir pārraudzīt nozares rīcībpolitikas ieviešanu konkrētās jomās, izstrādāt procedūras normatīvo aktu ieviešanai, apkopot un sniegt informāciju un ieteikumus par rīcībpolitikas ieviešanas procesu amatpersonām, kas nodarbojas ar attiecīgās nozares rīcībpolitikas plānošanu

36. Rīcībpolitikas plānošana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir pārraudzīt konkrētas nozares vai apakšnozares attīstību valstī, izstrādāt nozares rīcībpolitiku, gatavot nepieciešamos normatīvos aktus un grozījumus tajos, pārraudzīt un izvērtēt normatīvo aktu ieviešanu, uzturēt sakarus ar amatpersonām, kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt atzinumus par to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem.
Starpnozaru koordinācija, kā arī noteiktas funkcijas veikšana vairāku nozaru ietvaros šīs saimes kontekstā uzskatāma par atsevišķu nozari.
Tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju vietnieki, kuri atbild par vienu vai vairākām rīcībpolitikas nozarēm, klasificējami šīs saimes VI līmenī

37. Robežapsardzība un robežkontrole

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir Latvijas Republikas valsts robežu šķērsojošo personu kontrole un valsts zaļās robežas apsardze, kā arī ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontrole

38. Sekretariāta funkcija

Šajā saimē ietilpst ar sekretariāta funkciju saistīti pienākumi: atbildēšana uz tālruņa zvaniem, to pāradresācija, viesu uzņemšana, sanāksmju un pārrunu, kā arī komandējumu tehniskā organizēšana, dokumentu sagatavošana, noformēšana un pavairošana, korespondences šķirošana un nosūtīšana, biroja telpu un biroja aprīkojuma uzturēšanas nodrošināšana.
Šajā saimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar lietvedības funkciju un pienākumiem

39. Sociālais darbs

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir sociālā aprūpe un rehabilitācija noteiktās sabiedrības grupās

40. Starptautiskie sakari

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir piedalīties valsts ārējo sakaru veidošanā attiecīgās politikas jomā, arī apkopojot informāciju par esošo sadarbību ar ārvalstu institūcijām, gatavojot sadarbības līgumus un sadarbojoties ar citām valsts institūcijām

41. Transporta vadīšana

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pamatpienākums ir transportlīdzekļu vadīšana

42. Tulkošana

42.1. Tulkošana rakstos

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji rakstiski tulko dokumentus no vienas valodas uz citu valodu

42.2. Tulkošana mutvārdos

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji mutiski tulko sarunas no vienas valodas uz citu valodu

43. Ugunsdzēsība un glābšana

Šajā saimē ietilpst ar ugunsdrošību, ugunsdzēsību un glābšanu, kā arī civilo aizsardzību saistīti pienākumi: ugunsgrēku novēršana, dzēšana, to seku mazināšana, fizisko personu glābšana, ķīmiskā piesārņojuma likvidācija"

3. II nodaļā "Amatu saimju raksturojums":

3.1. izteikt 1.punkta "Administratīvā vadība" IV līmeni šādā redakcijā:

"IV A

Administratīvi vada mazas padotības iestādes darbu

• Koordinē iestādes darbu

• Organizē un kontrolē valsts budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu iestādes darbības jomā

• Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi citās institūcijās

IV B

Administratīvi vada vidējas padotības iestādes darbu

• Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus vidējā padotības iestādē

IV C

Administratīvi vada lielas un ļoti lielas padotības iestādes darbu

• Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus lielā un ļoti lielā padotības iestādē"

3.2. izteikt 2.punkta "Apgāde (iepirkšana)" saimes aprakstu šādā redakcijā:

"Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar iestādes darbības saimniecisko nodrošināšanu un tai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi un uzskaiti"

3.3. svītrot 2.punkta "Apgāde (iepirkšana)" I līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "bez iepriekšējas pieredzes";

3.4. aizstāt 2.punkta "Apgāde (iepirkšana)" II līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" trešajā rindkopā vārdu "iepirkšanas" ar vārdu "iepirkuma";

3.5. aizstāt 2.punkta "Apgāde (iepirkšana)" II līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" piektajā rindkopā vārdus "iepirkumu komisiju" ar vārdiem "iepirkuma komisijas";

3.6. aizstāt 2.punkta "Apgāde (iepirkšana)" III līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" piektajā rindkopā vārdu "komisiju" ar vārdu "komisijas";

3.7. izteikt 3.punkta "Apsaimniekošana" saimes aprakstu šādā redakcijā:

"Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji atbild par iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotā valsts īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Amati, kuru pienākumos ir plašākas administratīvā vadītāja funkcijas (kur amatam pakļauta arī lietvedības funkcija vai citas palīgfunkcijas), jāklasificē amatu saimes "1. Administratīvā vadība" I, II B vai III līmenī"

3.8. izteikt 3.punkta "Apsaimniekošana" II līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" pirmo rindkopu šādā redakcijā:

• "Rūpējas par kārtību iestādes, iestādes valdījumā vai lietošanā nodotajā valsts īpašumā, teritorijā, kā arī automašīnu novietnē";

3.9. izteikt 3.punkta "Apsaimniekošana" II līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" ceturto rindkopu šādā redakcijā:

• "Var noteikt tehniskā personāla darba uzdevumus un koordinēt tā darbu";

3.10. izteikt 5.1.apakšpunkta "Ārstniecības pakalpojumi" apakšsaimes aprakstu šādā redakcijā:

"Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar ārstniecību un vada ārstniecības procesu"

3.11. svītrot 5.1.apakšpunkta "Ārstniecības pakalpojumi" IV C līmeni;

3.12. izteikt 5.1.apakšpunkta "Ārstniecības pakalpojumi" V līmeni šādā redakcijā:

"V

Virsārsts vairākās radnieciskās struktūrvienībās (blokos, programmās, profilos, nozarēs)/galvenā ārsta vietnieks lielā ārstniecības iestādē vai galvenais ārsts mazā un vidējā ārstniecības iestādē.
Šajā līmenī var tikt klasificēts ārstniecības iestādes augstākais vadītājs

• Vada ārstniecības procesu vairākās radnieciskās struktūrvienībās (blokos, programmās, profilos, nozarēs) vai mazā ārstniecības iestādē

• Veicina jaunāko diagnostikas un ārstēšanas metožu ieviešanu

• Var administratīvi organizēt darbu"

3.13. izteikt 5.1.apakšpunkta "Ārstniecības pakalpojumi" VI līmeni šādā redakcijā:

"VI

Galvenais ārsts vai ārstniecības iestādes virsārsts lielā ārstniecības iestādē.
Šajā līmenī var tikt klasificēts ārstniecības iestādes augstākais vadītājs

• Organizē ārstniecisko darbu ārstniecības iestādē

• Var būt organizācijas valdē

• Veicina medicīniskās aparatūras un ārstnieciskā procesa modernizēšanu

• Popularizē sabiedrībā konkrēto ārstniecības iestādi

• Pārstāv ārstniecības iestādi attiecībās ar finansējošām institūcijām (piemēram, VOAVA)"

3.14. izteikt 5.2.apakšpunkta "Aprūpe" V līmeni šādā redakcijā:

"V

Galvenā māsa mazā vai vidēji lielā ārstniecības iestādē.
Šajā līmenī var tikt klasificēts vecākais ārsta palīgs (feldšeris), vecākā vecmāte

• Vada vecāko māsu darbu ārstniecības iestādē

• Plāno personālu (māsas) ārstniecības iestādē

• Veic māsu atlasi

• Plāno māsu darba optimizāciju

• Organizē medicīnisko materiālu un medikamentu sagādi, glabāšanu un izlietošanu"

3.15. izteikt 5.2.apakšpunkta "Aprūpe" VI līmeni šādā redakcijā:

"VI

Galvenā māsa lielā ārstniecības iestādē.
Šajā līmenī var tikt klasificēta Rīgas dzemdību nama galvenā vecmāte

• Veic V līmenim noteiktos pienākumus lielā ārstniecības iestādē"

3.16. aizstāt 5.3.apakšpunkta "Farmācija" IV A līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" otrajā rindkopā vārdu "slimnīcas" ar vārdiem "ārstniecības iestādes";

3.17. papildināt 7.punkta "Diplomātiskā un konsulārā darbība" I līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar tekstu šādā redakcijā:

• "Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi ES jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu";

3.18. papildināt 7.punkta "Diplomātiskā un konsulārā darbība" II līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar tekstu šādā redakcijā:

• "Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi ES jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu";

3.19. papildināt 7.punkta "Diplomātiskā un konsulārā darbība" III līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar tekstu šādā redakcijā:

• "Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi ES jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu";

3.20. papildināt 7.punkta "Diplomātiskā un konsulārā darbība" IV līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar tekstu šādā redakcijā:

• "Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi ES jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu";

3.21. papildināt 7.punkta "Diplomātiskā un konsulārā darbība" V līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar tekstu šādā redakcijā:

• "Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

• Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

• Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

• Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

• Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi ES jautājumos

• Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

• Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu";

3.22. svītrot 8.punkta "Dispečeru pakalpojumi" II līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" otro teikumu;

3.23. izteikt 10.punkta "Ekspertīze" III līmeni šādā redakcijā:

"III

Veic ekspertīzes noteiktā specialitātē

• Patstāvīgi veic ekspertīzes noteiktā specialitātē saskaņā ar iegūto eksperta kvalifikāciju

• Noformē eksperta atzinumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Atbilstoši kompetencei sniedz rakstiskas un mutiskas konsultācijas

• Piedalās nacionālajos un starptautiskajos semināros (konferencēs, darba grupās) atbilstoši specialitātei

• Piedalās komisiju un kompleksajās ekspertīzēs

• Veido darbam nepieciešamās datu bāzes un kolekcijas

• Var pieņemt galīgo lēmumu ekspertīzes jautājumos

• Var vadīt darba grupu vai mazu struktūrvienību"

3.24. izteikt 10.punkta "Ekspertīze" IV līmeni šādā redakcijā:

"IV

Veic ekspertīzes vairākās specialitātēs un/vai īpaši sarežģītās lietās. Nepieciešams liels darba stāžs un/vai zinātniskais grāds

• Veic ekspertīzes vairākās specialitātēs saskaņā ar iegūto kvalifikāciju

• Veic koordinējošā eksperta funkcijas un organizē komisiju un komplekso ekspertīžu darbu

• Veic sarežģītas un liela apjoma ekspertīzes

• Veic metodisko darbu ar ekspertīzes noteicējiem

• Seko metodoloģijas attīstībai specialitātē, ievieš jaunas metodes un tehniskos līdzekļus

• Piedalās iestādes normatīvo aktu, metožu un metodiku izstrādē

• Sniedz rakstiskas un mutiskas konsultācijas atbilstoši kompetencei

• Piedalās nacionālajos un starptautiskajos semināros (konferencēs, darba grupās) specialitātē

• Veido darbam nepieciešamās datu bāzes un kolekcijas

• Var pieņemt galīgo lēmumu ekspertīzes jautājumos

• Var vadīt darba grupu vai vidēju struktūrvienību"

3.25. izteikt 10.punkta "Ekspertīze" V līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" piekto rindkopu šādā redakcijā:

• "Vada lielu struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības";

3.26. svītrot 11.3.apakšpunkta "Riska vadība" I līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "vienkāršākos gadījumos";

3.27. izteikt 12.punkta "Finanšu analīze un vadība" IV B līmeni šādā redakcijā:

"IV B

Vada finanšu analīzes un finanšu plānošanas un/vai grāmatvedības procesus nozares ministrijā

• Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus nozares ministrijā, koordinē šo pienākumu izpildi ministrijas padotības iestādēs

• Vada ministrijas un tās padotības iestāžu ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanu

• Vada struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības"

3.28. izteikt 13.punkta "Fiziskais darbs" saimes aprakstu šādā redakcijā:

"Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji strādā fizisku darbu (strādnieku darbu)"

3.29. izteikt 13.punkta "Fiziskais darbs" I līmeni šādā redakcijā:

"I A

Uzkopj telpas. Veic vienkāršus standarta darbus. Nepieciešamās zināšanas un iemaņas iespējams apgūt dažu dienu laikā. Darbs pilnībā tiek uzraudzīts

• Uzkopj un uztur kārtībā iestādes pārziņā esošās telpas un teritoriju

• Veic vienkāršus labošanas un remonta darbus

• Veic vienkāršus standarta darbus (piemēram, materiālu sagatavošana apstrādei, darba instrumentu apkope, materiālu iekraušana un izkraušana)

• Darbs neietver sarežģītas tehnikas izmantošanu

I B

Kontrolē personu iekļūšanu iestādē. Pienākumus iespējams veikt bez speciālas izglītības

• Kontrolē personu iekļūšanu iestādē un izkļūšanu no tās

• Rūpējas par kārtību iestādē un tās teritorijā"

3.30. svītrot 13.punkta "Fiziskais darbs" II līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" otro teikumu;

3.31. izteikt 13.punkta "Fiziskais darbs" IV līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Veic sarežģītākus darbus. Papildus profesionālajai izglītībai nepieciešamas papildu mācības";

3.32. izteikt 13.punkta "Fiziskais darbs" V līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Strādā saskaņā ar vispārīgiem procesu aprakstiem. Var vadīt citus strādniekus";

3.33. aizstāt 14.punkta "Grāmatvedība" saimes apraksta rindā vārdus "Šīs saimes amatu" ar vārdiem "Šajā saimē ietilpst amati, kuru";

3.34. izteikt 14.punkta "Grāmatvedība" II līmeni šādā redakcijā:

"II

Iegrāmato darījumus noteiktā grāmatvedības jomā, gatavo pārskatus un veic nepieciešamos aprēķinus

• Iegrāmato darījumus noteiktā grāmatvedības jomā un veic nepieciešamos aprēķinus (piemēram, pamatlīdzekļu nolietojums, darbinieku algas, nodokļi, ienākošie vai izejošie rēķini)

• Regulāri gatavo pārskatus iestādes vajadzībām un citām institūcijām

• Veic maksājumus saskaņā ar noteikto procedūru

• Var piedalīties gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā"

3.35. izteikt 14.punkta "Grāmatvedība" III līmeni šādā redakcijā:

"III

Gatavo pārskatus vairākās grāmatvedības jomās, veic tiem nepieciešamos aprēķinus, piedalās gada un ceturkšņa pārskatu sastādīšanā

• Gatavo pārskatus iestādes vajadzībām un citām institūcijām

• Veic nepieciešamos aprēķinus (piemēram, aprēķina pamatlīdzekļu nolietojumu, darbinieku algas, nodokļus)

• Piedalās gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

• Var piedalīties budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē

• Var analizēt finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

• Var būt atbildīgs par mazas struktūrvienības darbu un koordinēt, vadīt padotos

• Var veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti mazā iestādē"

3.36. papildināt 15.punkta "Iekšējais audits" III līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

• "Var būt atbildīgs par mazas struktūrvienības darbu un koordinēt, vadīt padotos";

3.37. papildināt 15.punkta "Iekšējais audits" V līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar rindkopu šādā redakcijā:

• "Veic politikas izstrādi audita jomā";

3.38. izteikt 18.1.apakšpunkta "Arhīvu pakalpojumi" apakšsaimes aprakstu šādā redakcijā:

"Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir valsts, pašvaldību un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu darba un dokumentu pārvaldības uzraudzība, dokumentu, datu bāzu un citu informācijas avotu izvērtēšana, uzkrāšana, saglabāšana, sistematizēšana, uzziņu sistēmas veidošana, attīstība un pieejamības nodrošināšana, kā arī sistemātiska informācijas apkopošana un izziņu sniegšana fiziskām un juridiskām personām"

3.39. svītrot 18.1.apakšpunkta "Arhīvu pakalpojumi" I līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "nevada citus darbiniekus";

3.40. izteikt 18.1.apakšpunkta "Arhīvu pakalpojumi" III līmeni šādā redakcijā:

"III

Veic kvalificēta eksperta funkciju valsts, pašvaldības iestāžu un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu darba un dokumentu pārvaldības uzraudzības, dokumentu izvērtēšanas, aprakstīšanas, saglabāšanas un pieejamības jomās

• Uzrauga valsts un pašvaldības iestāžu un citu publisko tiesību juridisko personu arhīvu un dokumentu pārvaldības darbu

• Patstāvīgi veic ekspertīzi dokumentu glabāšanas termiņu noteikšanai, aprakstīšanai

• Noformē ekspertu atzinumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Metodiski vada un uzrauga valsts un pašvaldības iestāžu un citu publisko tiesību juridisko personu dokumentu aprakstīšanas kārtību un kvalitāti

• Veido un attīsta arhīva dokumentu zinātnisko uzziņu sistēmu

• Nodrošina dokumentu preventīvo aizsardzību

• Izstrādā metodikas arhīvu darba jomā

• Veic arhīva informācijas apstrādi klientu interesēs, var izpildīt zinātniska rakstura pieprasījumus"

3.41. papildināt 18.1.apakšpunktu "Arhīvu pakalpojumi" ar IV līmeni šādā redakcijā:

"IV A

Vada mazu struktūrvienību iestādē, kurā arhivēšana ir pamatfunkcija, un veic arhīvu nozares eksperta funkcijas. Šī līmeņa amatu pakļautībā var būt ne tikai arhīvisti, bet arī fondu glabātāji

• Piedalās iestādes attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā

• Izstrādā kārtējos darbības plānus, vada un atbild par vienu arhīva darba jomu

• Nosaka struktūrvienības attīstības pamatvirzienus dokumentu aprakstīšanas, saglabāšanas vai pieejamības jomā

• Pieņem pārvaldes lēmumus jautājumos par dokumentu izvērtēšanu, aprakstīšanu, saglabāšanu vai pieejamību

• Sagatavo normatīvo aktu un metodisko dokumentu projektus

• Veic arhīva darba un dokumentu pārvaldības speciālistu profesionālo apmācību

• Atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas arhīva klientiem un sadarbības partneriem un organizē arhīva informācijas apstrādi klientu interesēs

IV B

Vada vidēju vai lielu struktūrvienību iestādē, kurā arhivēšana ir pamatfunkcija, un veic arhīvu nozares eksperta funkcijas. Šī līmeņa amata pakļautībā var būt ne tikai arhīvisti, bet arī fondu glabātāji

Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Izstrādā kārtējos darbības plānus, vada un atbild par vairākām arhīva darba jomām"

3.42. papildināt 18.2.apakšpunktu "Bibliotēku pakalpojumi" ar V līmeni šādā redakcijā:

"V

Vada bibliotēkas darbu un veic nozares eksperta funkcijas

• Izstrādā kārtējos bibliotēkas darbības plānus un attīstības stratēģiju

• Plāno, vada un atbild par vienu vai vairākām bibliotēkas darba jomām

• Koordinē bibliotēkas darbību

• Gatavo priekšlikumus par bibliotēkas un bibliotēku nozares attīstību un pārskatus par bibliotēkas darbību"

3.43. izteikt 18.3.apakšpunkta "Dokumentu pārvaldība" apakšsaimes aprakstu šādā redakcijā:

"Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst ar dokumentu pārvaldības (tajā skaitā lietvedības) funkciju saistīti pienākumi: dokumentu radīšana, reģistrēšana, klasificēšana, sistematizācija, izvērtēšana, virzības noteikšana, aprite, kontrole, nosūtīšana, glabāšana, sagatavošana nodošanai arhīvā un dokumentu pieejamības nodrošināšana līdz nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšana.

Šajā saimē klasificējami arī amati, kuru veicēji ir atbildīgi par sevišķo lietvedību. Šajā apakšsaimē nav jāklasificē amati, kuru pienākumi pēc būtības saistīti ar sekretariāta funkciju un pienākumiem (amatu saime "38. Sekretariāta funkcija"), kā arī amati, kas specializējas dokumentu arhivēšanā (amatu saime "18.1. Arhīvu pakalpojumi")"

3.44. svītrot 18.3.apakšpunkta "Dokumentu pārvaldība" I līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "bez iepriekšējas pieredzes";

3.45. izteikt 18.3.apakšpunkta "Dokumentu pārvaldība" II līmeni šādā redakcijā:

"II

Veic procedūrās aprakstītus standarta uzdevumus iestādes lietvedības nodrošināšanai

• Pieņem, klasificē, nosūta dokumentus saskaņā ar iestādē pieņemto lietvedības sistēmu un standartiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

• Nodrošina dokumentu atbilstību lietvedības (sevišķās lietvedības) prasībām

• Kontrolē dokumentu, arī klasificēto dokumentu, izpildes termiņu

• Veic pienākumus, kas saistīti ar dokumentu sistematizāciju, glabāšanu līdz nodošanai arhīvā, kā arī sagatavošanu nodošanai arhīvā"

3.46. izteikt 18.3.apakšpunkta "Dokumentu pārvaldība" III līmeni šādā redakcijā:

"III

Veic procedūrās aprakstītus sarežģītus, kā arī nestandarta uzdevumus iestādes dokumentu pārvaldības nodrošināšanai. Piedalās iestādes dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādē

• Izvērtē, atlasa un kārto dokumentus informatīvā atbalsta nodrošināšanai dažādos dokumentu pārvaldības posmos

• Kontrolē dokumentu (arī klasificētu dokumentu) izpildes termiņus, gatavo priekšlikumus uzdevumu izpildes nodrošināšanai

• Savas kompetences ietvaros piedalās dokumentu radīšanā

• Piedalās iestādes lietvedības sistēmas izstrādē, nodrošina jauninājumu un uzlabojumu ieviešanu

• Konsultē amatpersonas un citas fiziskās un juridiskās personas par dokumentu iesniegšanas prasībām un dokumentu apriti

• Var vadīt zemāka līmeņa darbiniekus

• Veic darbaudzināšanu lietvedības jomā

• Var veikt sazarotu ārējas izcelsmes dokumentu atbilstības izvērtēšanu noteiktajām dokumentu iesniegšanas prasībām, pieņemt lēmumus par dokumentu sākotnējo virzību

• Var sniegt atbalstu operatīvās darbības veicējiem, apstrādājot ar operatīvo darbu saistītos klasificētos dokumentus un lietas

• Var kārtot sevišķo lietvedību, tai skaitā NATO un ES klasificētās informācijas sevišķo lietvedību"

3.47. papildināt 18.3.apakšpunkta "Dokumentu pārvaldība" IV līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar tekstu šādā redakcijā:

• "Organizē iestādes dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādi, nodrošina jauninājumu un uzlabojumu ieviešanu

• Risina nestandarta problēmas dokumentu pārvaldības jomā";

3.48. izteikt 18.5.apakšpunkta "Muzeju pakalpojumi" III līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Veic eksperta funkcijas. Pārrauga citus darbiniekus. Var vadīt mazu struktūrvienību";

3.49. svītrot 18.5.apakšpunkta "Muzeju pakalpojumi" IV līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" ceturtajā rindkopā vārdus "sektora, nodaļas, filiāles";

3.50. izteikt 18.6.apakšpunkta "Statistika" I līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Nodarbojas ar informācijas apkopošanu, sniedz tehnisku un informatīvu atbalstu. Veic informācijas vākšanu, ievadīšanu un apkopošanu";

3.51. svītrot 18.6.apakšpunkta "Statistika" II līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "Patstāvīgi veic doto uzdevumu";

3.52. izteikt 18.6.apakšpunkta "Statistika" III līmeņa 2.ailes "Līmeņa raksturojums" otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārrauga citus darbiniekus";

3.53. papildināt 19.1.apakšpunkta "Datorgrafika un WEB dizains" I līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" aiz vārdiem "uzturēšanas darbus" ar vārdiem "un maketēšanas darbus";

3.54. izteikt 19.2.apakšpunkta "Datu atbalsts" I līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Strādā ar datiem un uztur datu bāzes";

3.55. svītrot 19.2.apakšpunkta "Datu atbalsts" I līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" otrajā rindkopā vārdus "veicot vienkāršus programmēšanas uzdevumus";

3.56. izteikt 19.3.apakšpunkta "IT un IS vadība" II B līmeni šādā redakcijā:

"II B

Vada mazu vai vidēju IT struktūrvienību

• Vada mazu vai vidēju IT struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Koordinē apjomīgus projektus IT jomā, identificē un paredz riskus, veic nepieciešamās izmaiņas projektu gaitā

• Uztur attiecības ar citām struktūrvienībām, vadību un ārējiem piegādātājiem, lai nodrošinātu sekmīgu IT struktūrvienības darbu un lietotāju vajadzību īstenošanu

• Var sastādīt IT struktūrvienības budžetu un kontrolēt tā izpildi"

3.57. izteikt 19.3.apakšpunkta "IT un IS vadība" III līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Vada lielas vai ļoti lielas IT struktūrvienības darbu";

3.58. izteikt 20.punkta "Inženiertehniskie darbi" saimes aprakstu šādā redakcijā:

"Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumi saistīti ar inženiertehniskajiem darbiem: inženiertehnisko problēmu risināšana, atbilstošas informācijas un datu vākšana, tehniskā izpēte un analīze, projektēšana un darbu plānošana, tehniskā uzraudzība un kontrole"

3.59. svītrot 20.punkta "Inženiertehniskie darbi" I līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "bez iepriekšējas pieredzes";

3.60. svītrot 20.punkta "Inženiertehniskie darbi" III līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "darba pieredze";

3.61. svītrot 20.punkta "Inženiertehniskie darbi" V līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdu "pamatīgas";

3.62. izteikt 21.punkta "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" V līmeni šādā redakcijā:

"V A

Vada mazu struktūrvienību

• Vada juridiskās struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

• Izstrādā juridisko un kontroles jautājumu risināšanas politiku un procedūras

• Izstrādā tiesvedības stratēģiju un koordinē priekšlikumu sagatavošanu

• Vada un izvērtē ar valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistītos jautājumus

• Organizē pārrunas starp lietā iesaistītajām pusēm

• Var risināt strīdus gadījumus, pārstāvēt tiesā iestādi vai valsti

• Konsultē iestādes vadību un politiskās amatpersonas juridiskajos jautājumos

V B

Vada vidēju vai lielu struktūrvienību

Veic V A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Var koordinēt un kontrolēt citu iestāžu darbību, kas saistīta ar likumos, Saeimas lēmumos un Valsts prezidenta rīkojumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildi

• Var organizēt citu iestāžu juridisko un kontroles dienestu amatpersonu metodisko sagatavošanu"

3.63. izteikt 23.punkta "Klientu apkalpošana" II līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" šādā redakcijā:

"Veic klientu apkalpošanas pienākumus. Darbu regulē vispārīgas instrukcijas";

3.64. papildināt 24.punkta "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" II līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" ar tekstu šādā redakcijā:

"Var vadīt mazu struktūrvienību";

3.65. papildināt 24.punkta "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" II līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar tekstu šādā redakcijā:

• "Organizē sabiedrības izglītošanu par jautājumiem, kas saistīti ar iestādes darbības jomu";

3.66. izteikt 24.punkta "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" III līmeņa 3.ailes "Amata paraugapraksts" trešo rindkopu šādā redakcijā:

• "Nodrošina iestādes komunikācijas/sabiedrisko attiecību stratēģijas izstrādi, lai nodrošinātu iestādes pozitīva tēla veidošanu, veicinātu iestādes atpazīstamību un izglītotu sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar iestādes darbības jomu";

3.67. izteikt 26.1.apakšpunkta "Iestāžu un amatpersonu kontrole" IV līmeni šādā redakcijā:

"IV

Konsultē jaunākus speciālistus, pieņem lēmumus īpaši sarežģītos gadījumos. Var vadīt mazas kontroles struktūrvienības darbu

Veic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāv iestādi tiesībaizsardzības institūcijās un tiesā

• Organizē iestādē pieņemto lēmumu pēcpārbaudes un kontrolē iestādes amatpersonu lēmumus disciplinārlietās

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

• Var koordinēt un pārraudzīt jaunāku speciālistu darbu"

3.68. svītrot 26.2.apakšpunkta "Muita un muitas kontrole" I līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "Strādā vadītāja uzraudzībā";

3.69. svītrot 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" II līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdu "viendabīgus";

3.70. papildināt 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" III līmeņa 2.aili "Līmeņa raksturojums" ar tekstu šādā redakcijā:

"Var veikt jaunāko speciālistu darbaudzināšanu";

3.71. izteikt 26.3.apakšpunkta "Privātpersonu kontrole" VI līmeni šādā redakcijā:

"VI A

Koordinē vairāku struktūrvienību darbu mazā vai vidējā iestādē

• Pārrauga un koordinē vairāku struktūrvienību darbu, kontrolē uzdevumu sadali un izpildi

• Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, sagatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās

VI B

Koordinē vairāku struktūrvienību darbu lielā vai ļoti lielā iestādē

• Veic VI A līmenim noteiktos pienākumus"

3.72. aizstāt 29.1.apakšpunktā "Akadēmiskā un profesionālā izglītošana" vārdus "mācību iestādi" ar vārdiem "izglītības iestādi";

3.73. izteikt 29.3.apakšpunkta "Pedagoģijas metodikas vadība" apakšsaimes aprakstu šādā redakcijā:

"Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir nodrošināt mācību procesa organizāciju un kvalitātes kontroli. Ja visi amata pienākumi ir administratīvi, tie klasificējami amatu apakšsaimē "18.3. Dokumentu pārvaldība""

3.74. aizstāt 30.punkta "Personāla vadība" saimes apraksta rindā vārdus "Amatu saime, kurā" ar vārdiem "Šajā saimē";

3.75. izteikt 30.punkta "Personāla vadība" IV līmeni šādā redakcijā:

"IV A

Vada mazas iestādes personāla vadības struktūrvienības darbu

• Vada (organizē, plāno, kontrolē un motivē) personāla vadības struktūrvienību

• Vada iestādes personāla vadības funkciju un tās attīstību

• Nodrošina un sniedz personāla vadības konsultācijas augstākajai vadībai, kā arī nodrošina administratīvo pakalpojumu sniegšanu ar personāla vadību saistītajos jautājumos

• Izsaka priekšlikumus darba samaksas noteikšanai

• Piedalās iestādes attīstības stratēģijas izstrādāšanā

IV B

Vada vidējas vai lielas iestādes personāla vadības struktūrvienības darbu

Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus vidējā vai lielā iestādē, kā arī:

• Vada iestādes personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu

• Nodrošina personāla vadības procesu attīstību un savstarpējo integrāciju

IV C

Vada ļoti lielas iestādes personāla vadības struktūrvienības darbu

• Veic IV B līmenim noteiktos pienākumus ļoti lielā iestādē"

3.76. izteikt 32.punktu "Projektu vadība" šādā redakcijā:

"32. Projektu vadība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar projektu vadību: projektu organizēšanu, plānošanu un kontroli, projektu gaitā radušos problēmu risināšanu, projektiem atbilstošas informācijas un datu ievākšanu, izpēti un analīzi, pārskatu sastādīšanu un projekta komandas darba organizēšanu un vadīšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic noteiktus uzdevumus projekta ietvaros citu speciālistu pārraudzībā

• Piedalās projekta plānošanā

• Apkopo, analizē un sagatavo projektiem nepieciešamo informāciju

• Uztur un gatavo projektu dokumentāciju

• Seko projektu norises plānam un izsūta atgādinājumus

• Sniedz informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām savas kompetences ietvaros

• Dibina un uztur kontaktus ar iesaistītajām institūcijām un personām, organizē tikšanās un citus pasākumus projekta jautājumos

• Var piedalīties mārketinga pasākumu organizēšanā un veikt dažādus administratīvus uzdevumus

II A

Vada standartizētus projektus

• Vada (plāno, organizē, kontrolē) projektu

• Precizē projektu mērķus

• Koordinē to projektu uzdevumu izpildi, kurā iesaistītas vairākas struktūrvienības vai citu organizāciju pārstāvji

• Kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām

• Sastāda pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

• Nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp projekta dalībniekiem/partneriem un iesaistītajām personām

• Var koordinēt vai pārraudzīt citus darbiniekus

II B

Vada starptautiskās sadarbības (investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas) projektus. Nepieciešama pieredze starptautiskajā mārketingā, uzņēmējdarbībā

• Izstrādā priekšlikumus valsts ārējo ekonomikas sakaru politikas veidošanā

• Ierosina un vada eksporta un investīciju projektus identificēšanu

• Sniedz atbalstu Latvijas un ārvalstu kompānijām biznesa sadarbības partneru atrašanā, kontaktu dibināšanā, veidošanā un ilglaicīgā uzturēšanā, ārējā mārketinga pasākumu realizācijā

• Organizē investīciju piesaisti un eksportu veicinošus ārējā mārketinga pasākumus

• Sniedz informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskajām un juridiskajām personām, tai skaitā eksporta un investīciju sadarbības projekta sagatavošanā un realizācijā

• Izstrādā priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanā

• Var koordinēt vai pārraudzīt citus darbiniekus

III A

Vada lielus, sarežģītus un/vai nestandarta projektus, koordinē vai pārrauga citus darbiniekus

• Vada (plāno, organizē, kontrolē) lielus, sarežģītus un/vai nestandarta projektus

• Risina nestandarta problēmas

• Sastāda projektu budžetu, kontrolē tā izpildi

• Nosaka kvalitātes un darba izpildes standartus

• Identificē un paredz riskus

• Plāno un veic nepieciešamās izmaiņas

• Analizē jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas

• Sastāda pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

• Nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp projekta dalībniekiem/partneriem un iesaistītajām personām

• Organizē projektā iesaistītā administratīvā personāla darbu

III B

Vada struktūrvienību vai lielus un sarežģītus eksporta, investīciju un sadarbības projektus

• Vada un koordinē struktūrvienības darbību, nosaka uzdevumus saskaņā ar organizācijas darba plānu un stratēģiju un kontrolē to izpildi

• Strādā ar nozīmīgiem eksporta, investīciju un sadarbības projektiem

• Dibina un uztur regulārus kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un starptautiskām organizācijām, uzņēmumiem

• Gatavo un iesniedz organizācijas vadībai priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām politikas plānošanas dokumentos, kas skar Latvijas tautsaimniecības attīstību

• Piedalās plānošanas sanāksmēs un pārstāv struktūrvienības (organizācijas) intereses savas kompetences ietvaros

• Piedalās augsta līmeņa semināros un tikšanās, sniedz informāciju par Latvijas biznesa vidi, pārstāv organizācijas intereses savas kompetences ietvaros

3.77. papildināt 33.punktu "Radošie darbi" ar III līmeni šādā redakcijā:

"III

Veic radošo darbību un administratīvi vada darbiniekus

Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Plāno un vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi"

3.78. aizstāt 35.punkta "Rīcībpolitikas ieviešana" saimes apraksta rindā vārdus "Šajā amatu saimē" ar vārdiem "Šajā saimē";

3.79. svītrot 35.punkta "Rīcībpolitikas ieviešana" I līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" otrajā rindkopā vārdu "rutīnas";

3.80. izteikt 35.punkta "Rīcībpolitikas ieviešana" III līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" šādā redakcijā:

"Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

• Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju";

3.81. aizstāt 36.punkta "Rīcībpolitikas plānošana" saimes apraksta rindā vārdus "Šajā amatu saimē" ar vārdiem "Šajā saimē";

3.82. svītrot 36.punkta "Rīcībpolitikas plānošana" I līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" otrajā rindkopā vārdu "rutīnas";

3.83. izteikt 36.punkta "Rīcībpolitikas plānošana" III līmeni šādā redakcijā:

"III

Veic politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu noteiktā nozarē. Specializējas vienā vai vairākās apakšnozares darbības jomās. Strādā ar īpaši sarežģītiem jautājumiem, dziļi pārzina vienu vai vairākas apakšnozares

Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

• Veic uzdevumus, kur nepieciešama dziļa vairāku apakšnozares darbības jomu pārzināšana

• Konsultē citu iestāžu rīcībpolitikas plānotājus par rīcībpolitikas izstrādes jautājumiem

• Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par rīcībpolitikas izstrādes jautājumiem

• Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

• Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

• Var aizvietot struktūrvienības vadītāju"

3.84. svītrot 37.punkta "Robežapsardzība un robežkontrole" III līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "kurā strādā ne vairāk par 30 cilvēkiem";

3.85. svītrot 37.punkta "Robežapsardzība un robežkontrole" III līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" pirmajā rindkopā vārdus "kurā strādā ne vairāk par 30 cilvēkiem";

3.86. svītrot 37.punkta "Robežapsardzība un robežkontrole" IV līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "kurā strādā vairāk par 30 cilvēkiem";

3.87. svītrot 37.punkta "Robežapsardzība un robežkontrole" IV līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" pirmajā rindkopā vārdus "kurā strādā vairāk par 30 cilvēkiem";

3.88. aizstāt 38.punktā "Sekretariāta funkcija" saimes apraksta rindā vārdus "Amatu saime, kurā" ar vārdiem "Šajā saimē";

3.89. svītrot 38.punktā "Sekretariāta funkcija" I līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "kuriem nav nepieciešama iepriekšējā pieredze";

3.90. aizstāt 38.punktā "Sekretariāta funkcija" I līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" vārdus "atbildēšana pa tālruni" ar vārdiem "atbildēšana uz tālruņa zvaniem";

3.91. svītrot 38.punktā "Sekretariāta funkcija" III līmeņa 2.ailē "Līmeņa raksturojums" vārdus "Nepieciešama ilgstoša pieredze";

3.92. papildināt 39.punkta "Sociālais darbs" IV līmeņa 3.aili "Amata paraugapraksts" ar tekstu šādā redakcijā:

• "Var vadīt struktūrvienības darbu";

3.93. aizstāt 40.punktā "Starptautiskie sakari" saimes apraksta rindā vārdus "Šajā amatu saimē" ar vārdiem "Šajā saimē";

3.94. izteikt 40.punkta "Starptautiskie sakari" III līmeņa 3.ailē "Amata paraugapraksts" pirmo rindkopu šādā redakcijā:

• "Vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi";

3.95. izteikt 42.punktu "Tulkošana" šādā redakcijā:

"42. Tulkošana

42.1. Tulkošana rakstos

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji rakstiski tulko dokumentus no vienas valodas uz citu valodu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Tulko vienkāršus tekstus

• Tulko saņemto un nosūtāmo korespondenci no latviešu valodas/svešvalodas uz vienu vai vairākām svešvalodām/latviešu valodu

• Tulko apjomīgus vienkāršus tekstus no latviešu valodas/vienas vai vairākām svešvalodām uz vienu vai vairākām svešvalodām/latviešu valodu

II

Tulko sarežģītus tekstus (nepieciešamas īpašas zināšanas)

• Tulko sarežģītus (piemēram, tehniskus, zinātniskus, juridiskus) tekstus, kur nepieciešamas īpašas zināšanas, no latviešu valodas/vienas vai vairākām svešvalodām uz vienu vai vairākām svešvalodām/latviešu valodu

• Spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozares terminoloģiju, lietot tulkošanas datorprogrammas un elektroniskās datu bāzes

• Spēj tulkot rakstisku tekstu no vienas svešvalodas uz citu svešvalodu

42.2. Tulkošana mutvārdos

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji mutiski tulko sarunas no vienas valodas uz citu valodu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Sinhroni tulko

• Secīgi (nesinhroni) tulko uzstāšanos prezentācijās un sanāksmēs no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

• Sinhroni vai secīgi tulko uzstāšanos sanāksmēs un prezentācijās no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu

• Ja nepieciešams, veic tulka funkcijas oficiālās sarunās

II

Sinhroni tulko sarežģītas sarunas

• Veic tulka funkcijas oficiālās sarunās, kur ir augsta atbildības pakāpe (tulkam ir arī reprezentācijas funkcija)

• Spēj secīgi vai sinhroni tulkot runas no vienas svešvalodas uz citu svešvalodu

• Secīgi vai sinhroni tulko specifisku (tehnisku, zinātnisku, juridisku) uzstāšanos prezentācijās un sanāksmēs no latviešu valodas/svešvalodas uz svešvalodu/latviešu valodu vai no vienas svešvalodas uz citu svešvalodu"

3.96. aizstāt 43.punkta "Ugunsdzēsība un glābšana" saimes apraksta rindā vārdus "Amatu saime, kurā" ar vārdiem "Šajā saimē".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
09.03.2006