Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.07.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.265

Rīgā 2006.gada 4.aprīlī (prot. Nr.19 37.§)
Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 59.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ārstniecības iestāžu medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību (turpmāk – lietvedības kārtība).

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

2. Lietvedības kārtība ir saistoša visām Latvijas Republikas ārstniecības iestādēm.

3. Lietvedības kārtība ir ārstniecības iestādei izvirzīto obligāto prasību sastāvdaļa.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1167 redakcijā)

4. Šo noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

II. Ieraksti medicīniskajā un uzskaites dokumentācijā

5. Medicīniskie dokumenti par primārās veselības aprūpes, sekundārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu (turpmāk – medicīniskie ieraksti) veido vienotu informācijas vienību. Medicīniskos ierakstus apkopo un uzglabā ģimenes ārsts (primārās veselības aprūpes internists, primārās veselības aprūpes pediatrs). Medicīniskie ieraksti tiek elektroniski uzkrāti vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1452 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

6. Ja pacients maina ģimenes ārstu (primārās veselības aprūpes internistu, primārās veselības aprūpes pediatru), ģimenes ārsts nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu.

7. Ambulatorajā ārstniecības iestādē par pacientu veiktie medicīniskie ieraksti veido pacienta ambulatoro karti. Stacionārā ārstniecības iestādē veiktie medicīniskie ieraksti par pacientu veido pacienta slimības vēsturi.

8. Informāciju par pacientam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, kas saņemts citā ārstniecības iestādē vai ko sniegušas citas ārstniecības personas, ārstējošais ārsts pievieno pacienta medicīniskajiem ierakstiem.

9. No stacionārās ārstniecības iestādes izrakstīto pacientu medicīniskos ierakstus pabeidz un nodod glabāšanā stacionārās ārstniecības iestādes kartotēkā ne vēlāk kā 14 dienas pēc izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes. Par medicīnisko ierakstu nodošanu glabāšanā stacionārās ārstniecības iestādes kartotēkā atbild stacionārās ārstniecības iestādes vadītāja norīkota atbildīgā ārstniecības persona.

9.1 Medicīniskos ierakstus par veselības aprūpi mājās pabeidz un nodod glabāšanā ārstniecības iestādes kartotēkā septiņu dienu laikā pēc mājas aprūpes epizodes pabeigšanas.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

III. Medicīnisko ierakstu saturs un aizsardzība

10. Medicīniskajos ierakstos iekļauj informāciju, kas nodrošina pacienta atpazīstamību, apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

11. Medicīniskos ierakstus, kas ir aizpildāmi stacionārā ārstniecības iestādē, aizpilda arī ambulatorās ārstniecības iestādes, ja attiecīgās iestādes dienas stacionāra ambulatoro operāciju nodaļā pacientam ir veiktas ķirurģiskas operācijas vai manipulācijas.

12. Medicīniskajos ierakstos slimības attīstības gaita ierakstāma 24 stundu laikā pēc pacienta uzņemšanas stacionārā ārstniecības iestādē.

13. Ja ir iegūta vai iesniegta papildinformācija par jebkuru darbību, kas saistīta ar pacienta ārstniecību, manipulāciju un pirmsoperācijas laiku, to nekavējoties pievieno medicīniskajiem ierakstiem.

14. Atzinumu par hospitalizācijas pabeigšanu var aizstāt noslēguma ieraksts, kas satur informāciju par ārstēšanas rezultātiem un rekomendācijām, ja:

14.1. pacientu nepieciešams hospitalizēt uz laikposmu, kas mazāks par 48 stundām;

14.2. dzemdībās piedzimis vesels bērns un dzemdības noritējušas bez sarežģījumiem.

14.1 Epikrīzi par veselības aprūpi mājās aizpilda divos eksemplāros, ja pabeigta veselības aprūpe mājās vai tās epizode. Vienu eksemplāru nodod pacienta ģimenes ārstam, otru eksemplāru pievieno pacienta kartei.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

15. Ja iestājusies pacienta nāve, medicīniskajiem ierakstiem pievieno atzinumu par nāvi un noslēguma ierakstu, kurā norāda iemeslu, kura dēļ pacients ir uzņemts slimnīcā (ja pacients miris slimnīcā), izmeklējumu rezultātus un ārstēšanas kursu, kā arī nāves cēloņus.

16. Ja pēc pacienta nāves izdarīta autopsija, patologanatomisko diagnozi pievieno medicīniskajiem ierakstiem triju dienu laikā, bet pilnīgu protokolu medicīniskajiem ierakstiem pievieno 30 dienu laikā pēc autopsijas.

17. Viena no ambulatorās ārstniecības iestādes medicīnisko ierakstu sastāvdaļām ir apkopojums. Apkopojums satur šādu informāciju:

17.1. galīgā diagnoze;

17.2. ziņas par iepriekš pārciestajām slimībām (arī infekcijas slimībām) un traumām (pēc pacienta vārdiem);

17.3. zināmās svarīgākās ķirurģiskās un invazīvās procedūras;

17.4. zināmās nelabvēlīgās un alerģiskās reakcijas;

17.5. ziņas par medikamentiem, kas lietojami regulāri.

18. Apkopojums atrodas pacienta ambulatorajā kartē vienā un tajā pašā vietā. To aizpilda pirmreizējas saslimšanas gadījumā un hroniskas saslimšanas paasinājuma gadījumā, pacientam pirmo reizi apmeklējot ārstniecības personu. Turpmāk apkopojumu ārstniecības personas papildina pēc pacienta apmeklē­juma. Ja nozīmīga informācija par pacientu atrodas arī vēl kādā citā medicīniskajā ierakstā, apkopojumā ir rakstiska norāde, kur atrodama attiecīgā informācija. Diagnozi vai stāvokļa novērtējumu nav nepieciešams norādīt atkārtoti vienas un tās pašas ārstēšanas laikā.

19. Ar ziņām, kas par pacientu iekļautas medicīniskajos ierakstos un tiek glabātas ārstniecības iestādē, viņš var iepazīties, apmeklējot ārstējošo ārstu ārstniecības iestādē. Ārstējošā ārsta pienākums ir sniegt pacientam saprotamā veidā medicīniskajos ierakstos iekļauto informāciju par pacienta diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, par citām ārstēšanas metodēm un slimības prognozi, kā arī izskaidrot medicīniskajos dokumentos izdarīto ierakstu satura nozīmi.

20. (Svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

21. Ja ārstējošais ārsts vai ārstniecības iestādes vadītājs ir noteicis, ka medicīnisko ierakstu daļa satur informāciju, kas ir īpaši aizsargājama, to glabā atsevišķi uz tehniskiem informācijas nesējiem. Šādā gadījumā medicīniskajā ierakstā norāda attiecīgās informācijas daļas atrašanās vietu.

22. Ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina medicīnisko ierakstu un tajos ietvertās informācijas aizsardzību pret izdzēšanu, faktu grozīšanu un neatļautu izmantošanu un norīko par medicīnisko ierakstu un tajos ietvertās informācijas aizsardzību atbildīgo ārstniecības personu (turpmāk - atbildīgā persona).

23. Pacienta ārstniecības procesā iesaistītās ārstniecības personas ārstniecības iestādes darba laikā nodrošina, ka pacienta medicīniskajiem ierakstiem un tajos ietvertajai informācijai nevar piekļūt ārstniecības procesā neiesaistītas personas.

24. Ārpus ārstniecības iestādes darba laika pacienta medicīniskos ierakstus un tajos ietverto informāciju uzglabā atsevišķā slēdzamā telpā vai slēdzamos skapjos, kas nodrošināti pret ārstniecības procesā neiesaistītu personu piekļūšanu. Telpas vai skapju atslēgas glabā atbildīgā persona.

IV. Medicīnisko ierakstu kvalitāte

25. Medicīniskie ieraksti ir patiesi, pilnīgi, skaidri salasāmi un bez labojumiem.

26. Ierakstus medicīniskajos dokumentos var veikt tikai ārstniecības personas. Elektroniski sagatavotus ziņojumus par pacientam veiktajiem izmeklējumiem paraksta ārstējošais ārsts un tos pievieno medicīniskajiem ierakstiem. Ja medicīniskais dokuments sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "spiedogs" neaizpilda. Elektroniski sagatavotajiem medicīniskajiem dokumentiem papīra formātā var izdrukāt tikai aizpildītās sadaļas.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269; MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.716)

27. Lai apliecinātu ārstējošā ārsta norādījumu izpildi pacienta veselības aprūpē, ārstniecības personas acīmredzamos faktus norāda medicīniskajos ierakstos. Ierakstus, kurus medicīniskajos dokumentos veic ārstniecības personas, kas nav ārsti, nosaka ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumos. Simbolus un saīsinājumus var lietot vienīgi gadījumos, kas ir paredzēti ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumos.

28. Patomorfoloģiskie ziņojumi, kā arī operācijas apraksts un epikrīze ir drukāti, izņemot epikrīzi par veselības aprūpi mājās.

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

29. Medicīniskais ieraksts ir pilnīgi pabeigts, ja tas satur visas šajos noteikumos noteiktās nepieciešamās sastāvdaļas, ieskaitot epikrīzi vai noslēguma ierakstu, un ja ir ierakstītas visas galīgās diagnozes un komplikācijas.

30. Ja medicīniskajos ierakstos pamatotu iemeslu dēļ nepieciešams veikt labojumus, jānodrošina medicīniskajos ierakstos ietvertās sākotnējās informā­cijas saglabāšana un tās pievienošana labojumiem.

V. Ārstniecības iestādēs izmantojamie medicīniskie un uzskaites dokumenti un to glabāšanas termiņi

(Nodaļa MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

31. Stacionārās ārstniecības iestādes izmanto šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 83., 85., 89., 90., 91., 94., 104. un 105. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

32. Ambulatorās ārstniecības iestādes atbilstoši darbības profilam izmanto šo noteikumu 3., 12., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 30., 32., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 49., 51., 53., 57., 58., 60., 61., 84., 85., 89., 90., 91., 92., 94., 95., 96., 99., 100., 101., 102., 103. un 105. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

32.1 Ambulatorās ārstniecības iestādes atbilstoši savam darbības profilam var izmantot šo noteikumu 16. un 93. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

33. Ārstniecības iestādes, kuras nav minētas šo noteikumu 31. un 32. punktā, izmanto uzskaites dokumentus, kas minēti šo noteikumu 62., 63., 64., 66. un 85. pielikumā.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300)

34. Ārstniecības iestādes izmanto šo noteikumu 54., 59., 70., 73., 75., 76., 77., 79., 81. un 88. pielikumā minētos standarta medicīniskos dokumentus.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300)

34.1 Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestāde var izmantot šo noteikumu 40. un 100. pielikumā minētos dokumentus arī ārpus Latvijas teritorijas.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

35. Medicīniskos ierakstus, kas norādīti:

35.1. šo noteikumu 5., 8., 10., 15., 18., 24., 29., 39., 40., 41., 53., 63., 75., 83. un 100. pielikumā minētajos dokumentos, glabā vienu gadu pēc pēdējā ieraksta;

35.2. (svītrots ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300);

35.3. šo noteikumu 26., 62. un 85. pielikumā minētajos dokumentos, glabā trīs gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.4. šo noteikumu 4., 7., 9., 11., 23., 30., 32., 38., 42., 45., 46., 51., 58., 60., 66., 76., 79., 81., 82. un 91. pielikumā minētajos dokumentos, glabā piecus gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.5. šo noteikumu 6., 57., 90. un 99. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 10 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.6. šo noteikumu 1., 13., 19., 20., 22., 43., 44., 59., 77. un 105. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 15 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.7. šo noteikumu 61. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 25 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.8. šo noteikumu 2., 3., 34., 35., 47., 49., 64., 70., 73., 93. un 95. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 40 gadus pēc pēdējā ieraksta vai 15 gadus pēc pacienta nāves;

35.9. šo noteikumu 64. pielikumā minētā dokumenta pavadlapas talonā, glabā vienu gadu;

35.10. šo noteikumu pielikumos minētajos dokumentos un ievietoti uzglabāšanai šo noteikumu 3., 34., 35., 47. un 95. pielikumā minētajos dokumentos, glabā atbilstoši šo noteikumu 3., 34., 35., 47. un 95. pielikuma uzglabāšanas laikam.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 547; MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105; MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. 44. punktu)

35.1 Radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus (radiodiagnostiskajās filmās vai elektroniskā formā) glabā 10 gadus.

35.2 Pēc šo noteikumu 35. punktā minētā medicīnisko ierakstu uzglabāšanas laika tos iznīcina, sastādot medicīnisko ierakstu iznīcināšanas aktu. Iznīcināšanas aktu glabā pastāvīgi. Medicīnisko ierakstu iznīcināšanas aktā iekļauj informāciju par pacienta identifikāciju, pēdējā ieraksta datumu, iznīcināšanas datumu un iemeslu.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

35.3 Likvidējamo un reorganizējamo ārstniecības iestāžu medicīniskos ierakstus uzglabā saskaņā ar Arhīvu likumu.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

36. Šo noteikumu 19., 31., 32., 33. un 34.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

37. Šo noteikumu 20. un 24.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

38. Šo noteikumu 5., 10., 19., 21., 24., 26., 29., 40., 41., 51. un 61.pielikumā minētās uzskaites veidlapas, kas iegādātas līdz 2011.gada 31.decembrim, var izmantot ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

39. Šo noteikumu 12., 45., 46., 63., 76., 77., 83., 90. un 91.pielikumā minētās veidlapas, kas iegādātas līdz 2014.gada 1.janvārim, drīkst lietot līdz 2014.gada 31.decembrim.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1452 redakcijā)

40. Šo noteikumu 32., 40., 41. un 51. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2015. gada 1. janvārim, drīkst lietot līdz 2015. gada 30. jūnijam.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

41. Šo noteikumu 40. pielikumā minēto medicīniskā dokumenta veidlapu, kas saņemta līdz 2015. gada 1. oktobrim, drīkst izlietot līdz 2016. gada 1. oktobrim.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

42. Šo noteikumu 30., 35., 39., 42., 90. un 99. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2016. gada 1. martam, drīkst lietot līdz 2016. gada 1. augustam.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 105 redakcijā)

43. Šo noteikumu 3., 5., 10., 12., 13., 32., 40., 41., 47., 57., 58., 60., 66., 76. un 103. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2019. gada 1. jūlijam, drīkst lietot līdz 2019. gada 31. decembrim.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

44. Šo noteikumu 35. punktā minētās prasības attiecināmas arī uz medicīniskajiem ierakstiem, kas veikti līdz 2019. gada 1. jūlijam.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Pacientu uzņemšanas un stacionēšanas atteikumu reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.001/u)

Nr.p.k. Iestāšanās (personas ierašanās stacionārā) Vārds, uzvārds (atbilstoši ierakstam personu apliecinošā dokumentā) Personas kods Deklarētā dzīvesvieta (tās personas deklarētā dzīvesvieta, kuru informēt par pacienta stacionēšanu), tālruņa numurs Iestāde, kura nosūtījusi pacientu (nosaukums), pacienta nokļūšanas veids stacionārā Nodaļa, kurā persona ievietota (numurs vai nosaukums)
datums laiks (stunda, minūte)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
Stacionārā pacienta medicīniskās kartes numurs Iestādes, kura nosūtījusi pacientu, noteiktā diagnoze Izrakstīšanas/pārvešanas datums uz citu stacionāru un stacionāra nosaukums, uz kuru pārvests Atzīme par paziņošanu tuviniekiem vai sociālās aprūpes institūcijai Ja persona nav ievietota stacionārā Piezīmes
iemesls un sniegtā palīdzība primārs vai atkārtots atteikums  
9 10 11 12 13 14 15
             
Veselības ministrs G.Bērziņš
2. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Grūtnieču, dzemdētāju un nedēļnieču stacionēšanas reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.002/u)

Nr. p.k.

 

 

 

Iestāšanās (personas ierašanās stacionārā)
Vārds, uzvārds
(atbilstoši ierakstam personu apliecinošā dokumentā)

 

 

 

Personas kods
Deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs
Iestāde, kura nosūtījusi pacientu (nosaukums), pacienta nokļūšanas veids slimnīcā
Iestādes, kura nosūtījusi pacientu, noteiktā diagnoze vai iestāšanās diagnoze
Nodaļa, kurā persona ievietota (numurs vai nosaukums)
datums
laiks (stunda, minūte)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzemdības
Ziņas par jaundzimušo
Galīgā diagnoze
Rezultāts: izrakstīta, pārvesta (uz kurieni), mirusi (datums)
Datums, kad perinatālās nāves gadījums ierakstīts civilstāvokļa aktu reģistrā
datums
laiks (stunda, minūte)
dzimums
svars
dzīvs vai nedzīvs
dzemdētāja
grūtniece
nedēļniece
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veselības ministrs G.Bērziņš
3. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr. 22; MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. noteikumu 43. punktu)

Stacionāra un dienas stacionāra pacienta medicīniskā karte

(veidlapa Nr.003/u)

I. Aktuālā informācija

1. Iestāšanās datums un laiks (uzņemšanas nodaļā)  
2. Izrakstīšanas datums (dd.mm.gggg)   . . un laiks  
3. Nodaļa   palātas numurs  
4. Pārvests uz   nodaļu
  (nodaļas numurs vai nosaukums)  
5. Ārstējies   gultasdienas
6. Pārvietošanās veidi: guļus, sēdus, var iet (vajadzīgo pasvītrot)
7. Asins grupa     Rēzus (Rh) piederība  
8. Zāļu blaknes, nepanesība  
  (pēc pacienta vārdiem ieraksta zāļu nosaukumu un blaknes raksturu)

II. Vispārīgā informācija

9. Vārds, uzvārds  
  (atbilstoši ierakstam personu apliecinošā dokumentā)
10. Personas kods –  
11. Dzimums    
12. Vecums  
  (pilni gadi, bērnam līdz vienam gadam – mēneši, līdz vienam mēnesim – dienas)
13. Deklarētā dzīvesvieta  
14. Tās personas uzvārds, deklarētā dzīvesvieta un tālruņa numurs, kurai paziņots
par pacienta stacionēšanu  
15. Darbavieta, nodarbošanās  
  (bērniem un studējošiem – izglītības iestādes nosaukums; invalīdiem – invaliditātes veids, grupa)
16. Kas pacientu nosūtījis  
  (ārstniecības iestādes nosaukums un kods vai ģimenes ārsta (primārās veselības aprūpes internista/primārās veselības aprūpes pediatra) vārds un uzvārds)
17. Veids, kādā nogādāts stacionārā (vajadzīgo atzīmēt):
17.1. nogādāts stacionārā neatliekamai medicīniskai palīdzībai pēc ______stundām
kopš saslimšanas sākuma (norāda pilnu stundu), traumas iegūšanas
17.2. stacionēts plānveida kārtībā
18. Ārstniecības iestādē, kas nosūtījusi pacientu uz stacionāru, noteiktā diagnoze
19. Diagnoze iestājoties
20. Klīniskā diagnoze
21. Klīniskās diagnozes noteikšanas datums (dd.mm.gggg) . .
22. Galīgā klīniskā diagnoze:
22.1. pamatdiagnoze
22.2. pamatdiagnozes sarežģījumi
22.3. blakusdiagnoze
23. Kalendāra gadā ar vienu un to pašu diagnozi stacionēts (vajadzīgo atzīmēt):
23.1. pirmoreiz
23.2. atkārtoti, pavisam _______________________ reizes
24. Ķirurģiskās operācijas, anestēzijas metodes un pēcoperācijas sarežģījumi
         
Nr.p.k. Operācijas nosaukums Datums, laiks Anestēzijas metode Sarežģījumi
         
         
         
25. Citi ārstēšanas veidi pacientiem ar ļaundabīgiem jaunveidojumiem (vajadzīgo pasvītrot):
25.1. speciālā ārstēšana: ķirurģiskā, staru, distances gamma terapija, rentgenterapija, ātrie elektroni, kontakta un distances gamma terapija, kontakta gamma terapija un dziļā rentgenterapija, kombinētā ārstēšana (ķirurģiskā un gamma terapija, ķirurģiskā un rentgenterapija, ķirurģiskā un kombinētā staru terapija); lietojot ķīmiskus preparātus, lietojot hormonu preparātus
25.2. paliatīvā ārstēšana  
25.3. simptomātiskā ārstēšana  
26. Atzīmes par darbnespējas lapas izsniegšanu
Nr.   no   līdz   nr.   no   līdz  
Nr.   no   līdz   nr.   no   līdz  
27. Slimības iznākums:
27.1. izrakstīts: izveseļojies, ar stāvokļa uzlabošanos, bez izmaiņām, ar stāvokļa pasliktināšanos (vajadzīgo pasvītrot)
27.2. pārvietots uz citu iestādi  
  (norāda ārstniecības iestādes nosaukumu)
27.3. miris: uzņemšanas nodaļā, grūtniece mirusi pirms 28.grūtniecības nedēļas, grūtniece/dzemdētāja mirusi pēc 28.grūtniecības nedēļas (vajadzīgo pasvītrot)
28. Darbspējas atjaunojušās pilnībā, pasliktinājušās, pārejoša darbnespēja, pastāvīgs darbspēju zudums šīs saslimšanas dēļ, citu iemeslu dēļ (vajadzīgo pasvītrot)
29. Atzinums, ja pacients nosūtīts uz ekspertīzi (ieraksta ekspertīzes atzinumu)
 
30. Īpašas atzīmes
 
31. Ārstējošais ārsts  
  (paraksts1 un tā atšifrējums)
32. Nodaļas vadītājs  
  (paraksts1 un tā atšifrējums)

1. ieliekamā lapa veidlapā Nr.003/u

33. Stacionāra pacienta medicīniskās kartes numurs  
34. Pacienta uzvārds, vārds  

III. Epikrīze

 
 
 
35. Datums (dd.mm.gggg) . .
36. Ārsts  
  (paraksts1 un tā atšifrējums)

2. ieliekamā lapa veidlapā Nr.003/u

37. Stacionāra pacienta medicīniskās kartes numurs  
38. Pacienta uzvārds, vārds  

IV. Autopsijas slēdziens

 
 
 
39. Patomorfoloģiskā diagnoze:  
39.1. pamatdiagnoze
39.2. pamatdiagnozes sarežģījumi
39.3. papilddiagnoze
40. Datums (dd.mm.gggg) . .
41. Ārsts  
  (paraksts1 un tā atšifrējums)

3. ieliekamā lapa veidlapā Nr.003/u

42. Stacionāra pacienta medicīniskās kartes numurs  

V. Pacienta novērtēšanas protokols

43. Pacienta vārds, uzvārds  
                       
Datums                      
Diena kopš saslimšanas                      
Diena, kopš ārstējas stacionārā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pulss Asinsspiediens Temperatūra r v r v r v r v r v r v r v r v r v r v r v
140 200 41                                            
                                           
                                           
                                           
                                           
120 175 40                                            
                                           
                                           
                                           
                                           
100 150 39                                            
                                           
                                           
                                           
                                           
90 125 38                                            
                                           
                                           
                                           
                                           
80 100 37                                            
                                           
                                           
                                           
                                           
70 75 36                                            
                                           
                                           
                                           
                                           
60 50 35                                            
                                           
                                           
                                           
                                           
44. Elpošana                                            
45. Svars                                            
46. Izdzertā šķidruma daudzums                                            
47. Diennakts urīna daudzums                                            
48. Vēdera izeja                                            
49. Vanna                                            

4. ieliekamā lapa veidlapā Nr.003/u

VI. Ordinācijas lapa

50. Nodaļas numurs    
51. Stacionāra pacienta medicīniskās kartes numurs    
52. Pacienta vārds, uzvārds    
     
Datums
Ārstēšanās diena
Pēcoperācijas diena
Režīms
Diēta
                                                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
                                                         
Medikamenti
Procedūras
                                                         
                                                         
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
Ārsts     Medicīnas māsa  
  (paraksts1 un tā atšifrējums)     (paraksts1 un tā atšifrējums)

Piezīme.

1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

KN269P2_PAGE_3.JPG (120746 bytes)

KN269P2_PAGE_4.JPG (67436 bytes)

5. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. noteikumu 43. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums
Kods

Stacionāra pacientu kustības un gultu fonda uzskaites lapa

(veidlapa Nr.007/u)

 
(nodaļas nosaukums, attiecīgās ārstniecības nozares gultu profils)

I. Kopsavilkums

  Profila kods1 Faktiski atvērtās gultas Pārskata periodā _________________ 
Datums (dd.mm.gggg.) . .
Konkrētās dienas sākumā
pacientu skaits pagājušās diennakts sākumā iestājušos pacientu skaits
(bez pārves-
tajiem stacionāra ietvaros)
stacionāra ietvaros pārvesto pacientu skaits izrakstītie pacienti miruši pacientu skaits brīvās vietas
no citām nodaļām uz citām nodaļām pavisam no tiem
pārvesti uz citiem stacio-
nāriem
vīriešu sieviešu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pavisam                        
tajā skaitā pēc gultām                        
                         
                         
                         

II. Pacientu saraksts

Uzņemto pacientu vārds, uzvārds No citām nodaļām pārvesto pacientu vārds, uzvārds Izrakstīto pacientu vārds, uzvārds Pārvesto pacientu vārds, uzvārds Mirušo pacientu vārds, uzvārds Uz laiku atlaisto pacientu vārds, uzvārds
uz tā paša stacionāra citām nodaļām uz citiem stacionāriem
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             

Datums (dd.mm.gggg.) . . .

Medicīnas māsa      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts)

Piezīme.

1 Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra uzturētajam stacionāro gultu profilu klasifikatoram.

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

8. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Dzemdību reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.010/u)

Nr. p.k.

 

Iestāšanās datums Dzemdību vēstures numurs Dzemdētājas vārds, uzvārds atbilstoši personu apliecinošam dokumentam Pilsētas vai lauku iedzīvotāja (vajadzīgo ierakstīt) Kura grūtniecība, kuras dzemdības (vajadzīgo ierakstīt) Sagatavošana dzemdībām, pretsāpju līdzekļi Dzemdību sarežģījumi, ekstraģenitālās saslimšanas
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
Operācijas un dzemdību stimulācija (norādīt, kāda) Dzemdību datums un laiks (stundas un minūtes) Ziņas par jaundzimušo Nodaļa, uz kuru nosūtīta (nosaukums vai numurs) Ārstniecības persona, kas pieņēma dzemdības (paraksts) Piezīmes
piedzimis dzīvs, miris (ierakstīt) dzimums svars augums (cm)
9 10 11 12 13 14 15 16 17
                 
                 
Veselības ministrs G.Bērziņš
9. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Imūnhematoloģisko izmeklējumu reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.012/u)

Datums Laboratorijas identifikācijas numurs Nosūtītājs Personas vārds, uzvārds Norādītā asins grupa Tiešā reakcija ar anti-A, anti-B1 Apgrieztā reakcija ar standarta Er1 D pazīme1
-A -B O A1 B -D -D ctl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
                           
Antivielu skrīnings2 Fenotips1 Tiešais antiglobulīna tests
(DAT) 1
Autokontrole
37 ºC1
Rezultāts3 Ārstniecības persona, kas veikusi izmeklēšanu (paraksts un tā atšifrējums) Piezīmes
I II III -C -c -E -e K ctl
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
                           
                           

Piezīmes.

1. 1 Testēšanas gaitā iegūtu pozitīvu rezultātu (aglutinācija ir) apzīmē ar "+", negatīvu rezultātu (aglutinācijas nav) ar "-". Izmantojot stobriņa metodi vai gēltehniku, norāda aglutinācijas intensitātes pakāpi no + līdz +++.

2. 2  Izmantojot jebkuru apstiprināto testēšanas metodi, aglutinācijas intensitātes pakāpi norāda no + līdz +++, negatīvs rezultāts – ar "-" zīmi.

3. 3  Asins grupas un Rh piederību norāda nesaīsinot: 0 Rh(D) – pozitīvs; 0 Rh(D) – negatīvs; A Rh(D) – pozitīvs; A Rh(D) – negatīvs; B Rh(D) – pozitīvs; B Rh(D) – negatīvs; AB Rh(D) – pozitīvs; AB Rh(D) – negatīvs. Pozitīvu antivielu skrīninga rezultātu apzīmē ar frāzi "Antivielas ir atklātas". Iegūto DAT un autokontroles rezultātu izmanto galīgā rezultāta interpretācijai.

 

Veselības ministrs G.Bērziņš
10. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. noteikumu 43. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Pacientu kustības un gultu fonda uzskaites kopsavilkums stacionārā (nodaļā)1

(veidlapa Nr.016/u)

par ______.gada _________ mēnesi

Attiecīgās ārstniecības nozares gultas profils (vajadzīgo ierakstīt)2 Faktiskais mēneša (gada) vidējais gultu skaits Pacientu skaits pārskata perioda sākumā Pārskata periodā Pacientu skaits pārskata perioda beigās Pacientu pavadītais laiks stacionārā (gultas-
dienas)

 

 

 

iestājušos pacientu skaits stacionāra ietvaros pārvesto pacientu skaits izrakstītie pacienti miruši
no citām nodaļām uz citām nodaļām pavisam no tiem pārvesti
uz citiem stacio-
nāriem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     

Aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .

Izpildītājs       Tālruņa numurs  
  (vārds, uzvārds)   (paraksts)    

Piezīmes.

1 Stacionārā ārstniecības iestāde reizi mēnesī līdz mēneša piecpadsmitajam datumam veidlapu iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā.

2 Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra uzturētajam stacionāro gultu profilu klasifikatoram.

11. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Patologanatomisko izmeklēšanu uzskaites žurnāls

(veidlapa Nr.020/u)

Iesākts __________. gada _______________ Pabeigts __________. gada _______________

 

Nr.p.k.

 

Mirušā vārds, uzvārds

 

Vecums (pilni gadi) Stacionārs vai nodaļa (nosaukums), kas sūtījusi līķi uz patolog-
anatomisko izmeklēšanu1

 

Stacionārā pacienta medicīniskās kartes/ ambulatorā pacienta medicī-
niskās kartes numurs2
Nāves iestāšanās datums Patolog-anatomiskās izmeklē-
šanas datums
Patolog-anatomiskās izmeklē-
šanas protokola Nr.
Pamatdiagnoze Patologs (paraksts un tā atšifrējums)
galīgā, klīniskā patolog-
anato-
miskā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
                     
                     

Piezīmes.

1.  1 Ja patologanatomiskā izmeklēšana tiek veikta personai, kas mirusi ārpus ārstniecības iestādes, norāda "Ārpus ārstniecības iestādes".

2.  2 Ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numuru norāda, ja persona mirusi ārpus ārstniecības iestādes.

Veselības ministrs G.Bērziņš
12. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1452 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. noteikumu 43. punktu)

Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta (vajadzīgo pasvītrot) medicīniskās kartes1

(veidlapa Nr. 027/u)

1. Iestādes nosaukums/personas vārds, uzvārds un adrese, kam paredzēts izraksts
 
2. Pacienta vārds, uzvārds  
3. Personas kods

-

4. Deklarētā dzīvesvieta  
5. Darbavieta, nodarbošanās   
6. Ambulatorā iestāde:
6.1. saslimšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
6.2. nosūtīts uz stacionāru  (dd.mm.gggg.) . . .
7. Stacionārs:
7.1. iestāšanās datums  (dd.mm.gggg.) . . .
7.2. izrakstīšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
8. Pilna diagnoze:  
8.1. pamatslimība
8.2. blakusslimības
8.3. sarežģījumi
9. Apraksts:  
9.1. īsa anamnēze, diagnostiskie izmeklējumi, slimības gaita, ārstēšana, pacienta veselības stāvoklis, nosūtot uz stacionāru un izrakstot no tā, nosūtot pacientu pie cita ārsta (speciālista vai ģimenes ārsta) atzinuma sniegšanai par darbnespējas turpināšanu vai pārtraukšanu
 
 
 
9.2. medicīniskās rehabilitācijas nepieciešamība, rekomendācijas sociālajiem dienestiem un izglītības iestādēm, ārsta slēdziens par darbnespējas turpināšanu vai pārtraukšanu, prognoze un izmeklējumu plāns, darbnespējai turpinoties
 
 
 
10. Ārstnieciskie un darba režīma norādījumi atbilstoši pacienta veselības stāvoklim:
ārstēšana stacionārā mājas režīms brīvais režīms
darbnespējīgs līdz (dd.mm.gggg.)   . . .
kontrole (dd.mm.gggg.)   . . .
11. Ārstniecības persona, kas aizpildījusi izrakstu  
  (vārds, uzvārds, paraksts2)
12. Datums (dd.mm.gggg.) . . .

Piezīmes.

1 Ja izrakstu izsniedz pēc personas pieprasījuma, aizpilda tikai 1., 2., 3., 10., 11. un 12. punktu.

2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

13. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. noteikumu 43. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Izraksts no stacionārā pacienta medicīniskās kartes Nr. ____
pacientiem ar ļaundabīgu audzēju

(veidlapa Nr.027-1/u)

1. Ārstniecības iestādes adrese, uz kuru nosūta izrakstu  
2. Ārsta vārds, uzvārds  
3. Ļaundabīgā audzēja diagnoze uzstādīta: pirmo reizi, atkārtoti (vajadzīgo pasvītrot)
4. Pacienta vārds, uzvārds  
5. Pacienta personas kods

-

6. Pacienta deklarētā dzīvesvieta  
7. Dzimums – vīrietis, sieviete (vajadzīgo pasvītrot)
8. Darbavieta  
9. Nodarbošanās  
10. Iestājies stacionārā (dd.mm.gggg) . .
11. Izrakstījies (miris) (dd.mm.gggg) . .
12. Ārstēšanās ilgums dienās __________
13. Galīgā diagnoze (stadija TNMG pT FIGO)
 
14. Diagnoze apstiprināta: histoloģiski, citoloģiski, endoskopiski, ar magnētisko rezonansi, kompjūtertomogrāfiski, ultrasonogrāfiski, radioizotopiski, rentgenoloģiski, klīniski, citā veidā (vajadzīgo pasvītrot)
15. Audzēja morfoloģiskā struktūra:
15.1. histoloģijas Nr.   un datums (dd.mm.gggg) . .
15.2. citoloģijas Nr.   un datums (dd.mm.gggg) . .
       
16. Ārstēšana: radikāla, paliatīva, tikai ķirurģiska, tikai staru, tikai medikamentoza, kombinēta, kompleksa (vajadzīgo pasvītrot)
17. Ķirurģiska ārstēšana: operācijas datums, nosaukums, apjoms
 
 
18. Staru terapija:
18.1. distances staru terapija:
18.1.1. distances gamma terapija un terapija ar augstas enerģijas bremzēto starojumu (lineārais paātrinātājs):
  lokalizācija   RD (reizes deva)   Gy SD (summārā deva)   Gy
18.1.2. elektronu terapija:
  lokalizācija   RD (reizes deva)   Gy SD (summārā deva)   Gy
18.1.3. tuvfokusa rentgenterapija:
  lokalizācija   RD (reizes deva)   Gy SD (summārā deva)   Gy
18.2. kontakta (dobuma), intersticiāla staru terapija
  lokalizācija   RD (reizes deva)   Gy SD (summārā deva)   Gy
18.3. salikta staru terapija:
  lokalizācija   RD (reizes deva)   Gy SD (summārā deva)   Gy
18.3.1. kontakta un distances gamma terapija
  lokalizācija   RD (reizes deva)   Gy SD (summārā deva)   Gy
18.3.2. kontakta gamma terapija un dziļā rentgenterapija
  lokalizācija   RD (reizes deva)   Gy SD (summārā deva)   Gy
18.4. J131 terapija vairogdziedzera audzējiem (deva)  
19. Ķīmijterapija, hormonterapija, imūnterapija (medikamenta nosaukums, summārā deva)
 
20. Citi ārstēšanas veidi  
21. Rekomendācijas turpmākai ārstēšanai, rehabilitācijai, dinamiskai novērošanai
 
22. Ārsts  
  (paraksts1 un personīgais spiedogs)
23. Datums (dd.mm.gggg) . .

Piezīmes.

1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

Veselības ministrs G.Bērziņš
14.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Protokols par jaunatklātu vēlīnas stadijas ļaundabīgu audzēju

(Pielikums svītrots ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.716)

15. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Procedūru uzskaites žurnāls

(veidlapa Nr.029/u)

Nr.p.k.

 

Pacienta vārds Pacienta uzvārds Procedūras nosaukums (medikaments) Nozīmēto procedūru skaits Deva
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               
Datums Datums Datums Datums Datums Datums Datums Datums Datums Datums
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                   
                   
                   
                   

 

Veselības ministrs G.Bērziņš
16. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

To personu reģistrācijas žurnāls,
kas uzņemtas ar noziedzīgā nodarījumā gūtām traumām

(veidlapa Nr.040/u)

Iesākts _____.gada ______________ Pabeigts ______.gada _______________

 

Nr.p.k.

 

Personas uzņemšanas datums un laiks Personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Kas atvedis (vārds, uzvārds) Iepriekšējā diagnoze, ir vai nav alkohola reibumā Īsi par traumas iegūšanas apstākļiem
1 2 3 4 5 6
           
           
           
Ziņojuma nodošanas laiks Valsts policijai, personas uzvārds, kura nodeva ziņojumu Kur nodots ziņojums, personas uzvārds, kura pieņēma ziņojumu Atzīme par personai izskaidrotām tiesībām iesniegt ziņojumu policijā, prokuratūrā vai tiesā (personas paraksts vai ārstniecības personas paraksts, ja persona nevar parakstīties)
7 8 9
     
     
Veselības ministrs G.Bērziņš
17.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Pacienta ārstnieciskās vingrošanas karte

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr. 269)

18.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

19. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

Antirabiskās palīdzības karte

(veidlapa Nr.045/u)

Iestādes nosaukums, kur cietusī persona pirmo reizi griezusies pēc antirabiskās palīdzības
 
Iestādes nosaukums, kur cietusī persona turpina vakcināciju
 

I. Personas dati

1. Vārds, uzvārds  
2. Personas kods   -
3. Vecums __________ gadi
4. Dzīvesvieta:
4.1. deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs  
4.2. papildu dzīvesvieta, tālruņa numurs  
5. Darbavieta, nodarbošanās  
6. Ārsta apmeklējuma datums (dd.mm.gggg) . .
7. Diagnoze (bojājuma veids un lokalizācija)  
 

II. Īsa anamnēze par kontaktu ar dzīvnieku

8. Notikuma datums (dd.mm.gggg) . .
9. Dzīvnieka saimnieka adrese  
10. Dzīvnieka piederība (vajadzīgo atzīmēt): 1 – savs; 2 – svešs; 3 – zināms
11. Kodiena, skrāpējuma, apsiekalojuma vai cita kontakta apstākļi (dzīvnieks uzbrucis pats, izprovocēts)
 
12. Dzīvnieks palicis vesels (tiek novērots), gājis bojā vai aizbēdzis (vajadzīgo pasvītrot)
 

III. Veterinārārsta atzinums par dzīvnieka izmeklēšanu

13. Klīnikas nosaukums  
14. Veterinārārsta atzinums par dzīvnieka veselības stāvokli:
14.1. novērošanas sākumā  
14.2. novērošanas beigās  
15. Laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti  

IV. Īsa anamnēze par cietušo

16. Vai ir uzsākta antirabiskā vakcinācija citā iestādē?  
17. Vai agrāk ir saņemta vakcinācija pret trakumsērgu un stingumkrampjiem?  
  vakcinācijas datums (dd.mm.gggg) . .
18. Vai anamnēzē ir nervu sistēmas slimības?  
19. Vai anamnēzē ir alerģiskas slimības?  
20. Vai lieto glikokortikoīdus?  
21. Vai lieto alkoholu, cik bieži?  
22. Cietušā svars (ja tiek ievadīts imunoglobulīns) __________ kg

V. Ārstēšana

23. Bojājuma vietas (brūces) apraksts  
   
 
24. Bojājuma vietas (brūces) apstrāde
25. Antirabiskais imunoglobulīns (nosaukums, datums, deva, titrs, sērijas numurs)
 
26. Nozīmētas potes pret trakumsērgu:
26.1. vakcīna (nosaukums, ražotājs)  
26.2. vakcinācijas kursa ilgums  
26.3. nozīmētais režīms (ārstēšana stacionārā, ambulatori)  
27. Imunizācija pret stingumkrampjiem:
27.1. preparāts (nosaukums, ražotājs)  
27.2. imunizācijas kursa ilgums  
28. Ārsts  
  (paraksts un personīgais spiedogs)
29. Pacienta paraksts, kas apliecina, ka viņš ir informēts par imunizācijas norisi, lietderīgumu, sekām, to
pārtraucot, nepieciešamību ievērot vakcinācijas shēmu  
 
30. Imunizācijas izraisītie sarežģījumi/blakusparādības (īss, apkopojošs izraksts no stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.025/u) vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.003/u))
 
 
 

VI. Vakcinācijas pārtraukšanas iemesli

31. Dzīvnieks palicis vesels 15 dienu novērošanas laikā (veterinārārsta atzinuma numurs)  
32. Pacients patvaļīgi pārtraucis vakcināciju (ja ir, tad atzīmēt)
33. Citi iemesli  
34. Papildinformācija  
   

VII. Epikrīze

35. Īsumā par brūces dzīšanu  
36. Vakcinācija pabeigta vai pārtraukta  
37. Cietušais nosūtīts uz citu ārstniecības iestādi turpināt vakcināciju  
   
38. Ārsts  
  (paraksts un personīgais spiedogs)

VIII. Vakcinācija

Nr.p.k. Datums (dd.mm.gggg) Preparāta nosaukums Deva, ievadīšanas veids Sērijas numurs, derīguma termiņš Preparāta ražotājs Māsa (paraksts un tā atšifrējums)
  . .          
  . .          
  . .          
Veselības ministrs G.Bērziņš
20. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Radioloģisko manipulāciju uzskaites žurnāls

(veidlapa Nr.050/u)

Iesākts ________.gada _______________ Pabeigts ________.gada _________________

 

Izmeklēšanas datums Uzņēmuma numurs Laiks Pacienta vārds, uzvārds Pacienta personas kods Nosūtītājs1
1 2 3 4 5 6
           
           
Slimības vēstures/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs Nosūtīšanas iemesls (diagnozes kods pēc SSK-102) Izmeklējamais objekts (ķermeņa daļas vai orgāna lokalizācija) Manipulācijas kods Manipulāciju skaits3 Saņemtā starojuma doza/ievadītā aktivitāte un preparāta nosaukums4
7 8 9 10 11 12
           
           
Staru terapijā – staru ieejas lauki Izlietotās filmas izmēri Izlietoto filmu/uzņēmumu skaits Manipulāciju izpildītājs Piezīmes
radioloģijas māsas vārds, uzvārds radiologa vārds, uzvārds
13 14 15 16 17 18
           

Piezīmes.

1. 1 Ārstniecības iestādes kods/nodaļas numurs, ārstējošā ārsta uzvārds vai pacienta deklarētā dzīvesvieta, ja ierodas bez nosūtījuma.

2. 2 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

3. 3 Ieraksta manipulāciju skaitu, kurām ir viens manipulācijas kods. Ja vienlaikus izmeklē divus izmeklējamos objektus vai vairāk, katru raksta jaunā ailē.

4. 4 Radiodiagnostiskajā procedūrā ieraksta saņemto dozu, kodolmedicīnas radioloģiskajā procedūrā ieraksta ievadītā radioaktīvā medikamenta nosaukumu un kopējo radioaktivitāti, radioterapeitiskajā procedūrā ieraksta saņemto dozu vai dozu uz monitora (lineārā paātrinājuma monitora vienības MU), vai jonizējošā starojuma dozas jaudu un ekspozīcijas laiku katram apstarošanas laukam.

Veselības ministrs G.Bērziņš
21.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Radioloģisko manipulāciju uzskaites žurnāls zobārstniecībā

(Pielikums svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr. 713)

22. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

Pacienta staru terapijas karte
(veidlapa Nr.051/u)

I. Vispārīgā informācija

1. Slimības vēstures/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs  
2. Stacionāra pacientiem – nodaļa  
3. Palātas Nr.    
4. Pacienta vārds, uzvārds  
5. Personas kods   -
6. Vecums ________ gadi  
7. Pacienta deklarētā dzīvesvieta  
8. Administratīvās teritorijas kods
9. Apstarošanas sākuma datums (dd.mm.gggg) . .
10. Saslimšanas diagnoze  
11. Diagnozes kods pēc SSK-101
12. Histoloģiskā izmeklēšana: datums (dd.mm.gggg) . .   numurs ______ atradne  
13. Īsa saslimšanas anamnēze  
   
14. Iepriekšējā ārstēšana (kāda, kad, kur saņemta)  
   
   
15. Agrāk saņemta staru terapija (vajadzīgo atzīmēt): 1 – jā; 2 – nē ,
terapijas saņemšanas datums (dd.mm.gggg):
. .
16. Kur    
17. Ārstēšanas metode    
18. Perēkļa devas    
19. Laboratorisko izmeklējumu dati (aizpilda ambulatoram pacientam)  
   

Piezīme.

1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

II. Staru terapijas plāns

Nr.p.k.

 

Datums Apstarojamais rajons Lauka izmērs, cm Apstarošanas metode2 Aparāts Jonizējošā starojuma avots3 Izstarojuma enerģija (tikai lineārajam paātrinātājam, norādot lietojamo enerģiju un starojuma veidu – elektronu vai bremzes starojums)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
Apstarojamo lauku skaits
Seansu skaits
Apstarošanas ritms (apstarošanas reižu skaits nedēļā)
Perēkļa deva, Gy
Radiologs terapeits (paraksts un personīgais spiedogs)
vienreizējā
summārā
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staru reakcijas/sarežģījumi  
 
 
Datums (dd.mm.gggg) . .
Ārstējošais radiologs terapeits:  
  (paraksts un personīgais spiedogs)
Piezīmes.

1. 2 Norāda konkrēto staru terapijas veidu – dobumterapija, distances terapija, radionuklīdā terapija.

2. 3 Norāda konkrēto izotopu vai lineāro paātrinātāju.

1. ieliekamā lapa veidlapā Nr.051/u

III. Staru terapijas plānošanas protokols

1. Pacienta vārds, uzvārds  
2. Personas kods   -
                 
  Lauka numurs 1 2 3 4 5 6 7
  Lauka nosaukums              
Mērķis              
Apstarošanas aparāts              
Režīms              
Metode (ASĀ/Izoc.)              
Ķīlis              
Gentrija leņķis              
Kolimatora leņķis              
Aplikatora izmērs (cm) x              
y              
Lauka izmērs (cm) x              
y              
Galda rotācija              
Bloks              
Bolus              
Fiksācijas iekārta              
               

ASĀ

plānotais              
reālais              
korekcija              
In vivo dozimetra rādījums              
               
Doza frakcijā              
Monitorvienības/sekundes              
Medicīnas fiziķis     Datums (dd.mm.gggg) . .
  (paraksts un tā atšifrējums)    
Māsa     Datums (dd.mm.gggg) . .
  (paraksts un tā atšifrējums)    

2. ieliekamā lapa veidlapā Nr.051/u

IV. Distances staru terapijas protokols

1. Pacienta vārds, uzvārds  
   
2. Personas kods   -
   
Datums (dd.mm.gggg) Lauks Lauka izmērs, cm ASĀ, cm Doza monitorā, MU/sek Formējošās iekārtas (bl; pl; bol; m; v–m) Gentrija leņķis Koli-
matora leņķis
Galda leņķis

In vivo dozimetra rādījumi

Deva perēklī, Gy Pirmā radio-
loģijas māsa (paraksts un perso-
nīgais spiedogs)
Otrā radio-
loģijas māsa (paraksts un perso-
nīgais spiedogs)
reizes deva summārā deva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
                           

3. ieliekamā lapa veidlapā Nr.051/u

V. Brahiterapijas protokols

1. Pacienta vārds, uzvārds  
2. Personas kods   -
   
Datums (dd.mm.gggg) Izotops Summārais starojuma ilgums sekundes/minūtes Aplikators Deva uzskaites punktos, Gy Summārā deva normalizācijas punktā, Gy Radiologs terapeits (paraksts un personīgais spiedogs)
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                   
                   

4. ieliekamā lapa veidlapā Nr.051/u

VI. Radionuklīdās terapijas protokols

1. Pacienta vārds, uzvārds  
2. Personas kods   -
   
Datums (dd.mm.gggg) Plānotā DA vairogdziedzerim Apstaroto audu tilpums, mililitri 131J maksimālā uzkrāšanās, % T efektīvais (dienas)

131J aktivitāte, MBq

Radioloģijas māsa (paraksts un personīgais spiedogs)
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
Veselības ministrs G.Bērziņš
23.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

KN269P7_PAGE_2.JPG (24866 bytes)

24. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr. 1167 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr. 713; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr. 227)

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods
 

Steidzamais paziņojums
par infekcijas slimību, infekcijas slimības izraisītāja konstatēšanu, rezistentu mikroorganismu izdalīšanu un vakcinācijas izraisītu komplikāciju (blakusparādību)

(vajadzīgo pasvītrot)

(veidlapa Nr.058/u)

I. Diagnoze _____________________________ kods .
Diagnozes noteikšanas datums (dd.mm.gggg) . .
Infekcijas norise: akūta hroniska cita nav datu
Slimības simptomi: ir nav nav datu
sākotnējā diagnoze

diagnozes maiņa vai papildu informācija

galīgā diagnoze

Diagnoze pamatota

klīniski

laboratoriski

(atzīmēt vienu vai vairākus):

epidemioloģiski

pataloganatomiski

Letāls iznākums nav ir, ja "ir", norādīt datumu (dd.mm.gggg) . .
II. Laboratoriskā pārbaude
Parauga reģistrācijas numurs laboratorijā  
Parauga veids (testējamais materiāls)  
Parauga nosūtītājs  

 

(ārstniecības personas vārds, uzvārds un ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, nodaļa stacionārā)
Parauga ņemšanas datums (dd.mm.gggg) . . nav zināms
Parauga piegādes datums laboratorijā (dd.mm.gggg) . . nav zināms
Testēšanas metode un rezultāts  
   
III. Pacienta dati
Vārds, uzvārds  
   
Personas kods
  -
Dzimums: vīrietis sieviete nav datu
Vecums gados, bērniem līdz 2 gadu vecumam – mēnešos (pasvītrot – gadi vai mēneši)1
Latvijas iedzīvotājs ārvalstnieks nav datu
Dzīvesvieta  
Administratīvās teritorijas kods 

Tālruņa numurs

Dzīvesvietas raksturojums: Nodarbošanās iespējamās inficēšanās laikā:
atsevišķs dzīvoklis

māja

dienesta viesnīca

pansionāts

bērnu aprūpes iestāde

viesnīca

ieslodzījuma vieta

kazarma

patversme

bezpajumtnieks(-e)

nav datu

cits __________________

pieaugušajiem:

strādā

nestrādā

bezdarbnieks(-e)

invalīds(-e)

pensionārs(-e)

mājsaimnieks(-e)

students(-e)

cits ____________________

_______________________

_______________________

bērniem:

apmeklē izglītības iestādi

neapmeklē izglītības iestādi

cits ___________________

________________________

inficēšanās riska faktori, kas
saistīti ar dzīves vietu vai
nodarbošanos: _____________

_________________________

_________________________

 

   
Darbavieta, izglītības iestāde2  
 
(nosaukums un adrese)
 

Datums (dd.mm.gggg)

Datums, kad pēdējo reizi apmeklēta darbavieta vai izglītības iestāde2

 

. .
Saslimšanas datums . .
Datums, kad pacients vērsies pie ārsta saistībā ar saslimšanu . .
Hospitalizācijas datums (dd.mm.gggg) . .
Hospitalizācijas vieta  
  (ārstniecības iestādes nosaukums)
 
  Kods
grūtniecība nedēļa
IV. Dati par inficēšanos
Inficēšanās notikusi: Latvijā  citā valstī (norādīt)_______________ nav zināms
Inficēšanas vieta, cēlonis
un apstākļi, ja noskaidrots
 
 
 
Saslimšanas gadījumi
kontaktpersonu vidū
nav  ir (ja ir, precizēt un norādīt personas kodu, vārdu un uzvārdu)
 
 
Iedzimtās infekcijas gadījumā mātes personas kods   -
vārds un uzvārds __________________________________________
Iespējama inficēšanās seksuāli transmisīvās infekcijas gadījumā:
heteroseksuāls kontakts vīrietim sekss ar vīrieti no mātes bērnam
cits (precizēt)     nav datu
Papildu riska faktori:
kontakts ar seksuālo pakalpojumu sniedzēju nav datu
intravenozo narkotisko vielu lietošana  nav datu
cits (precizēt)       nav datu
V. Dati par vakcinācijas izraisīto komplikāciju
Vakcinācijas iestāde, kurā veikta imunizācija  
   
(nosaukums un adrese)
Ievadītā vakcīna  
  (nosaukums, sērija, derīguma termiņš, daudzums (mililitros vai pilienos))
Ievadīšanas datums (dd.mm.gggg) . .
un laiks (st. un min) plkst. .
Ievadīšanas veids: intramuskulāri subkutāni perorāli intrakutāni
 
VI. Papildinformācija
   
   
 
VII. Dati par paziņojuma reģistrāciju
Datums (dd.mm.gggg) un laiks (st. un min), kad pirmo reizi pa tālruni . .
ziņots Slimību profilakses un kontroles centram3 plkst. .
- kas ziņojis 3  
  (vārds, uzvārds)
Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd.mm.gggg) . .
- paziņojuma nosūtītājs  
  (paraksts, ārstniecības personas spiedogs, tālruņa numurs)
Pacienta reģistrācijas numurs Slimību profilakses un kontroles centrā  
- paziņojuma saņēmējs  
  (vārds, uzvārds un paraksts)

 

Piezīmes.

 

1 Aizpilda, ja nav informācijas par personas kodu.

2 Neaizpilda, ja ir seksuāli transmisīvā infekcija.

3 Neaizpilda, ja ir slimība, par kuru paredzēta tikai rakstiska ziņošana.

Uzmanību! Aizpildītu steidzamo paziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību un par kārtību, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām, nosūta Slimību profilakses un kontroles centram.

25.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Infekcijas slimību uzskaites žurnāls

(Pielikums svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr. 1167)

26. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Profilaktiskās potēšanas uzskaites žurnāls

(veidlapa Nr.064/u)

Iesākts _______.gada ___________________ Reģistrācijas numurs __________
Pabeigts _______.gada _________________

 

Reģistrācijas numurs __________
           
Nr.p.k.

 

Datums (dd.mm.gggg.) Pacienta vārds, uzvārds Personas kods Vakcīna1 Vakcinācija/revakcinācija
(ieraksta devas kārtas numuru)

 

1 2 3 4 5 6
           
           
 
Preparāta2
nosaukums daudzums
(mililitros vai pilienos)
sērija ievadīšanas veids3
7 8 9 10
       
       
       
Piezīmes
11
 
 

Piezīmes.

1 Vakcinācijas kalendārā norādītais saīsinātais vakcīnas apzīmējums. Ja saīsinājums nav paredzēts, ieraksta infekcijas nosaukumu.

2 Aili neaizpilda, ja ārstniecības iestādes medicīniskā dokumentācija jau satur medicīniskos ierakstus par preparāta nosaukumu, daudzumu (mililitros, pilienos), sēriju un ievadīšanas veidu.

3 Intramuskulāri (i/m), subkutāni (s/c), perorāli (p/o), intrakutāni (i/c).

27.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaudes žurnāls

(Pielikums svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr. 713)

28. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
No stacionāra (nodaļas) izrakstītā (mirušā) pacienta karte Nr._______
(Psihiatriskās informācijas pielikums)

(Pielikums svītrots ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300)

29.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1167; MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.227)

KN269P10_PAGE_2.JPG (110162 bytes)

KN269P10_PAGE_3.JPG (33767 bytes)


30.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 716 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105; sk. noteikumu 42. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods

Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju
(veidlapa Nr. 088/u)

1. Pacienta vārds, uzvārds ____________________________________________________

2. Personas kods - -

3. Dzimums: vīrietis sieviete

4. Diagnozes, nosūtot pacientu uz invaliditātes un darbspēju ekspertīzi

Pamatdiagnoze un blakusdiagnozes SSK10
kods

5. Veselības traucējumu apraksts, ieskaitot anamnēzi, veikto ārstēšanu, tās rezultātus, kā arī paredzamo ārstēšanu un prognozi, ja tāda iespējama6. Izmeklējumi un konsultantu atzinumi, kas pamato 4. punktā minētās diagnozes7. Pārejošā darbnespēja
(norādīt periodu pēdējo 6 mēnešu laikā pamatslimības dēļ)8. Fizikālās/psihiskās izmeklēšanas dati, ķermeņa funkciju traucējumu un aktivitāšu ierobežojuma novērtējums9. Nosūtījuma sagatavošanas iemesls

Prognozējamās invaliditātes ekspertīzei
Invaliditātes un darbspēju ekspertīzei
Īpašas kopšanas medicīnisko indikāciju ekspertīzei
Speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādes un pabalsta saņemšanas transporta izdevumu kompensēšanai medicīnisko indikāciju ekspertīzei
Asistenta pakalpojuma saņemšanas ekspertīzei
Cits iemesls
(norādīt vārdiem)

10. Nosūtījuma sagatavošanas datums (dd. mm. gggg.) . . .

11. Nosūtījumu sagatavoja
(ārsta vārds, uzvārds) (paraksts)

12. Pievienoto dokumentu kopiju saraksts

Piezīme. Nosūtījums derīgs divus mēnešus no tā sagatavošanas datuma.

31.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Paziņojums par pacientu, kuram pirmoreiz mūžā noteikta sifilisa, šankroīda, gonorejas, uroģenitālās hlamidiozes, anoģenitālās herpes, mikrosporijas, trihofitijas, kraupja, kašķa ftiriozes, lepras, trahomas diagnoze

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr. 269)


32.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā; sk. noteikumu 43. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi vai latentas tuberkulozes infekciju1
(veidlapa Nr. 89/u-t)

Pamatdaļa
(Aizpilda katrā diagnosticētas tuberkulozes gadījumā)

 sākotnējais (pagaidu) ziņojums  galīgais ziņojums

1. Vārds, uzvārds  
2. Personas kods  - 
3.  Latvijas iedzīvotājs  ārvalstnieks (norādīt valsti)  

 nav datu

4. Dzimums:  vīrietis  sieviete
5. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.), ja atšķiras no personas koda . . .
6. Dzimšanas valsts: Latvija cita valsts (norādīt) ________________________________ nav datu
7. Dzīvesvieta:  
 deklarētā  
  (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts)
  faktiskā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta  
  (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts)
8. Diagnoze    
     
    Kods 
9. Diagnoze noteikta/apstiprināta:  histoloģiski,  skopiski, atrodot acidorezistentās baktērijas,  uzsējumā,
molekulāri, klīniski un/vai radioloģiski
9.1. izmeklētais materiāls ___________________________________
9.2. diagnozes noteikšanas/apstiprināšanas datums
(dd.mm.gggg. . . .  nav datu
10. Saslimšana:  pirmreizēja   recidīvs   nav datu
11. Slimība atklāta:  
 vēršoties pie ārsta ar sūdzībām  izmeklējot profilaktiski
 izmeklējot pēc kontakta ar tuberkulozes slimnieku  autopsijā
   cits (norādīt) _____________________
12. Saslimšanas (simptomu parādīšanās) datums (ja nav zināms precīzi, – mēnesis)
(dd.mm.gggg. . . .  nav datu   neattiecas
13. Datums, kad pacients pirmo reizi vērsies pie ārsta saistībā ar pašreizējo saslimšanas epizodi
(dd.mm.gggg.)  . .   .  nav datu   neattiecas
14. Ārstniecības iestāde, kurā pacients pirmo reizi ir vērsies
saistībā ar pašreizējo saslimšanas epizodi (norādīt nosaukumu)
 
   
15. Hospitalizācijas datums tuberkulozes ārstēšanai
(dd.mm.gggg.)  . . .  nav datu   neattiecas
16. Riska faktori: pārmērīga alkohola lietošana narkotisko vielu lietošana
17. Vai pacients izmeklēts uz HIV:   jā  nē  nav datu

Papilddaļa

Aizpilda, ja ir nepieciešama pretepidēmijas pasākumu veikšana:

1) elpceļu tuberkulozes gadījumā, kas apstiprināta skopiski, bakterioloģiski vai molekulāri, pārbaudot materiālu no elpceļiem;

2) pastāv pamatotas aizdomas, ka atbilstoši tuberkulozes klīniskajai formai (piem., destrukcijas dobumi plaušās) pacients izdala tuberkulozes izraisītājus no elpceļiem, vai tuberkuloze diagnosticēta pēc personas nāves, konstatējot destrukcijas dobumus plaušās;

3) tuberkulozes un latentas tuberkulozes infekcijas gadījumā bērniem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot), ja nav zināms infekcijas avots.

18. Tālruņa numurs saziņai ar pacientu vai pacienta likumīgo pārstāvi  
19. Pacienta faktiskās dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas raksturojums:
 atsevišķs dzīvoklis  ārstniecības iestāde  patversme
 māja  viesnīca  bezpajumtnieks(-ce)
 dienesta viesnīca  ieslodzījuma vieta  nav datu
 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija  kazarmas  cits _____________________

20. Pacienta nodarbošanās:

20.1. bērniem: 20.2. pieaugušajiem:  nav zināms
 apmeklē izglītības iestādi  strādā  cits _______________
 t. sk. pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja  nestrādā _____________________
 neapmeklē izglītības iestādi  students(-e)/skolnieks(-ce)  
 cits __________________    
21. Darbavieta, izglītības/bērnu uzraudzības iestāde:
21.1. nosaukums  
21.2. adrese  
  (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts)
   
21.3. tālruņa nr.  
21.4. amats/statuss  
22. Datums, kad pacients pēdējo reizi apmeklēja darbavietu vai izglītības/bērnu uzraudzības iestādi
(dd.mm.gggg. . . .  nav datu   neattiecas
23. Stacionārās ārstniecības iestādes, kurās pacients uzturējies esošās saslimšanas epizodes laikā:
Nosaukums Struktūrvienība Datums (no–līdz)
     
     

24. Informācija par citām pacienta uzturēšanās vietām (nosaukums, adrese), kas nav norādītas iepriekš:

 
 
 
 
25. Kontakts ar tuberkulozes slimnieku:  nav  nav datu
 ir (norādīt kontaktēšanās vietu, informāciju par personu, t. sk. vārdu un uzvārdu)  
   

26. Pacientam tuberkulozes simptomi parādījušies:

 
 Latvijā  nav datu

 dzīvojot citā valstī (norādīt, kur)_____________________

 neattiecas

27. Pacients, būdams infekciozs (iespējami infekciozs), ir ceļojis uz ārzemēm:

 
 jā (norādīt valsti, laiku un transportlīdzekļus)    nē
     nav datu
     neattiecas
28. Informācija par veiktajiem epidemioloģiskās drošības
pasākumiem un ar pasākumu veikšanu saistītām problēmām
 
   
   
29. Papildinformācija  
   

30. Pacienta iespējamais infekciozitātes periods kontaktpersonu noteikšanai (ja nav zināms precīzi, – mēnesis)
no (dd.mm.gggg.) . . .

31. Apzināto pacienta kontaktpersonu skaits2

  kopā t. sk. bērni nav datu neattiecas
31.1. dzīvesvietā (kopā dzīvojošās personas) __________ __________
31.2. citas kontaktpersonas (radinieki, draugi), kuras bija tuvā kontaktā ar pacientu, t. sk. bieži apmeklēja pacienta dzīvesvietu __________ __________

32. Vai informācija par 31. punktā minētajām kontaktpersonām ir paziņota pacienta dzīvesvietai tuvāk praktizējošajam pneimonologam
 jā    nē   neattiecas

33. Informācija par kontaktpersonām, par kurām nav paziņots dzīvesvietai tuvāk praktizējošajam pneimonologam

Nr. p. k.
Vārds
Uzvārds
Personas kods vai dzimšanas datums
Adrese
Kontakttālrunis
Kontakta veids ar tuberkulozes slimnieku
Pēdējā kontakta datums
1
2
3
4
5
6
7
8
               
               

34. Ziņojuma nosūtīšanas datums 
(dd.mm.gggg.)  . . .

35. Ārsts  
  (vārds, uzvārds, paraksts3)
Pneimonologs  
  (vārds, uzvārds, paraksts3)

Piezīmes.

1 Aizpildītu ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību nosūta Slimību profilakses un kontroles centram.

2 Ja apzinātas kontaktpersonas, aizpilda 33. punktā minēto informāciju par kontaktpersonām.

3 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

33.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Paziņojums par pacientu, kuram pirmo reizi dzīvē noteikta vēža vai cita ļaundabīga audzēja diagnoze

(Pielikums svītrots ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.716)

34.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.22)

KN269P12_PAGE_02.JPG (109267 bytes)

KN269P12_PAGE_04.JPG (65932 bytes)

KN269P12_PAGE_05.JPG (97259 bytes)

KN269P12_PAGE_07.JPG (40920 bytes)

KN269P12_PAGE_08.JPG (124515 bytes)

KN269P12_PAGE_09.JPG (95752 bytes)

KN269P12_PAGE_10.JPG (35800 bytes)

KN269P12_PAGE_11.JPG (43075 bytes)

KN269P12_PAGE_12.JPG (31616 bytes)

35.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr. 22; MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105; sk. noteikumu 42. punktu)

KN269P13_PAGE_2.JPG (76908 bytes)

KN269P13_PAGE_3.JPG (98622 bytes)

KN269P13_PAGE_4.JPG (77582 bytes)

KN269P13_PAGE_5.JPG (68122 bytes)

KN269P13_PAGE_6.JPG (37556 bytes)

36. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Jaundzimušā karte

(Pielikums svītrots ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300)

37.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Jaundzimušā kartes papildtalons

(Pielikums svītrots ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300)

38. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Jaundzimušo nodaļas (palātas) žurnāls

(veidlapa Nr.102/u)

Iesākts ________. gada ________________ Pabeigts _______. gada __________________
   
Nr.p.k. Dzemdību un jaundzimušā attīstības vēstures numurs No kurienes bērns iestājies nodaļā un iestāšanās datums Mātes vārds, uzvārds

 

Pilsētas, lauku iedzīvotāja Dzimšanas datums, mēnesis, stunda, minūtes Dzimums Uzreiz pēc piedzimšanas
svars
(g)
garums
(cm)
punkti pēc Apgares skalas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
Bērns (iznēsāts, neiznēsāts) Jaundzimušā attīstības periods (ja ir saslimšana, – diagnoze) Prettuberkulozes vakcinācija
(jā, nē)
Skrīnings uz FKU1, TTH2 Izrakstīts, pārvests (uz kurieni), ja miris, – datums Izrakstot Ziņots ģimenes ārstam, PVA3 pediatram
(jā, nē)
Piezīmes (pārvesti uz citām iestādēm)
vispārējais stāvoklis, nabas saites un ādas stāvoklis svars(g)
11 12 13 14 15 16 17 18 19
                 
                 

Piezīmes.

1. 1 Fenilketonūrija.

2. 2 Tireotropais hormons.

3. 3  Primārā veselības aprūpe.

Veselības ministrs G.Bērziņš
39.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105; sk. noteikumu 42. punktu)


40.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 547 redakcijā; sk. 41. punktu)

Medicīniskā apliecība par nāves cēloni

Medicīniskās apliecības (galīgās, pagaidu, Nr. ______ vietā) par nāves cēloni (veidlapa Nr. 106/u)
pasaknis Nr. _________

1. Mirušā vārds, uzvārds  
2. Dzimšanas datums (dd. mm. gggg) . .
3. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg) . .
4. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izsniedzis ārsts, ārsta palīgs, militārais paramediķis
(vajadzīgo pasvītrot)
 
(vārds, uzvārds, paraksts)
Latvijas nacionālais kontingents1  
  (nosaukums, dislokācijas vieta)
Nacionālo bruņoto spēku vienība1  
  (nosaukums, dislokācijas vieta)
Komandieris1      
  (pakāpe, vārds, uzvārds)   (paraksts)
5. Apliecības saņēmēja personas kods -
6. Apliecības saņēmējs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
7. Apliecības izsniegšanas datums (dd. mm. gggg) . .
8. Nāves cēlonis
  I daļa    
  a)    
  b)    
  c)    
  d)    
  II daļa    
       

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (griezuma līnija) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods  
Latvijas nacionālais kontingents1  
  (nosaukums, dislokācijas vieta)
Nacionālo bruņoto spēku vienība1  
  (nosaukums, dislokācijas vieta)
Komandieris1      
  (pakāpe, vārds, uzvārds)   (paraksts)

 

Medicīniskā apliecība par nāves cēloni Nr.______
(veidlapa Nr. 106/u)

1 – galīgā; 2 – pagaidu; 3 – Nr. __________ vietā (vajadzīgo atzīmēt)

1. Dzimtsarakstu nodaļas nosaukums  
2. Ieraksta numurs  
3. Datums (dd. mm. gggg . .
4. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
5. Medicīniskās apliecības par nāves cēloni izsniegšanas datums . .
(dd. mm. gggg)  
6. Mirušais  
  (vārds, uzvārds)
7. Personas kods -
8. Dzimums (vajadzīgo atzīmēt)  
1 – vīrietis; 2 – sieviete  
9. Mirušiem līdz viena mēneša vecumam – dzimšanas svars (gramos)
10. Dzimšanas datums (dd. mm. gggg) . .
11. Zīdaiņiem (līdz viena gada vecumam) – dzimšanas laiks (stundas un minūtes) :
12. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg) . .
un laiks (stundas un minūtes) :
13. Mirušā dzīvesvieta:
13.1. adrese        
13.2. administratīvās teritorijas kods
13.3. novads        
13.4. pilsēta vai pagasts      
13.5. valsts        
14. Nāves iestāšanās vieta:
14.1. adrese        
14.2. administratīvās teritorijas kods
14.3. novads        
14.4. pilsēta vai pagasts      
14.5. valsts        
15. Nāves cēlonis      

I daļa

Uzmanību! Norādīt slimības, ievainojumus vai sarežģījumus, kas izraisīja nāvi, bet neminēt nāves iestāšanās simptomus (sirds vai elpošanas apstāšanās, šoks, sirds vai elpošanas mazspēja u. c.), katrā punktā (a, b, c, d) minēt tikai vienu cēloni.

Nāves cēlonis

Ilgums (no slimības sākuma līdz nāves iestāšanās brīdim)

SSK-102 kods

Tiešais nāves cēlonis (slimība vai stāvoklis, kas beidzies ar nāves iestāšanos).

Ja ir iepriekšējie cēloņi (secīgi uzskaitīt stāvokļus, kas izraisīja tiešo nāves cēloni).

Nāves pamatcēlonis (stāvoklis/slimība vai ievainojums, kurš aizsāka ar nāvi beigušos gadījumu)

a)  __________________________
(sekas b punktā minētajam)
__________________________    
b)  __________________________
(sekas c punktā minētajam)
__________________________    
c)  __________________________
(sekas d punktā minētajam)
__________________________     
d) __________________________

__________________________

__________________________

__________________________

    

II daļa

Citi nozīmīgi stāvokļi, kas veicinājuši nāves iestāšanos, bet nav tieši saistīti ar pamatcēloni __________________________

__________________________

__________________________

__________________________

    

    

 

16. Nāves veids (vajadzīgo atzīmēt) 1 – dabīgs (slimība);

2 – nelaimes gadījums;

3 – pašnāvība;

4 – uzbrukums;

5 – lai noteiktu, notiek izmeklēšana;

6 – nav iespējams noteikt;

7 – ievainojums darbā;

8 – ievainojums dienestā

17. Nāves iestāšanās vieta (vajadzīgo atzīmēt) 1 – stacionārs;

2 – mājas;

3 – ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde;

4 – citur (precizēt)______________;

5 – neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna;

6 – militārā nometne/bāzes teritorija;

7 – ārpus militārās bāzes teritorijas

18. Vai bijušas ķirurģiskas operācijas pēdējā slimības periodā (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
18.1. ķirurģiskās operācijas datums (dd. mm. gggg) . .
18.2. ķirurģiskās operācijas nosaukums    
19. Vai smēķēšana veicināja nāvi (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – iespējams; 3 – nē;

4 – nav zināms; 5 – nesmēķēja

20. Autopsija:    
20.1. veikta (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
20.2. nāves cēlonis noteikts pirms autopsijas (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
20.3. autopsijas rezultāti pieejami pirms apliecības aizpildīšanas (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
20.4. sagaidāma papildinformācija (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
21. Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas:    
21.1. vieta (vajadzīgo atzīmēt) 0 – mājas;

1 – īpaša uzturēšanās iestāde3;

2 – izglītības iestāde, citu sabiedrisku iestāžu telpas;

3 – sporta laukums, sporta zāle;

4 – iela, ceļš;

5 – tirdzniecības, pakalpojumu vietas;

6 – rūpniecības, celtniecības zona;

7 – lauksaimniecības uzņēmums;

8 – cita vieta (precizēt) __________;

9 – nav zināms;

10 – militārā nometne/bāzes teritorija;

11 – ārpus militārās bāzes teritorijas

21.2. datums (dd. mm. gggg) . .
un laiks (stundas un minūtes) :
21.3. rašanās un notikuma vietas apraksts  
   
22. Sievietei nāve iestājās
(vajadzīgo atzīmēt)
1 – grūtniecības laikā;

2 – 42 dienu laikā pēc grūtniecības beigām;

3 – laikā no 42 dienām līdz vienam gadam pēc grūtniecības beigām

23. Nāves cēloni noteica
(vajadzīgo atzīmēt)
1 – ārsts, kurš konstatēja nāvi;

2 – ārsts, kurš pacientu ārstēja;

3 – patologs;

4 – tiesu medicīnas eksperts;

5 – ārsta palīgs;

6 – militārais paramediķis

24. Nāves cēlonis noteikts, pamatojoties uz
(vajadzīgo atzīmēt)
1 – līķa apskati;

2 – ierakstiem medicīniskajos dokumentos;

3 – iepriekšēju izmeklēšanu;

4 – autopsiju

Apliecības izsniedzējs      
  (vārds, uzvārds, paraksts)  

(tālruņa numurs)

Piezīmes.

1 Aizpilda, ja bioloģiskās nāves faktu konstatējusi Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības persona.

Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK-10. redakcija).

Ieslodzījuma vieta vai ārstniecības iestāde, kurā persona atrodas saskaņā ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu.


41.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Medicīnas apliecība par perinatālās nāves iestāšanos

(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

Medicīnas apliecības (galīgās, pagaidu, Nr.___ vietā) pasaknis par perinatālās nāves iestāšanos

1. Izdošanas datums (dd. mm. gggg.) . . .

2. Dzimis nedzīvs, miris pirmajā dzīves nedēļā (vajadzīgo pasvītrot)

3. Mātes vārds, uzvārds  
4. Mirušā vārds (ja ir piešķirts), uzvārds  
5. Bērna personas kods (ja ir piešķirts) -
6. Dzemdību datums (dd. mm. gggg.) . . .
7. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg.) . . .
8. Nāve iestājās: stacionārā, mājās, citā vietā (vajadzīgo pasvītrot)  
9. Perinatālās nāves cēlonis:
  a)  
  b)  
  c)  
  d)  
  e)  
10. Apliecības izsniedzējs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
11. Reģistrēts dzimtsarakstu nodaļā:  
11.1. reģistrācijas akta numurs  
11.2. datums (dd. mm. gggg.) . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (griezuma līnija) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods

Medicīnas apliecība par perinatālās nāves iestāšanos
(veidlapa Nr. 106-2/u)

 

1. Apliecība (vajadzīgo atzīmēt) 1 – galīgā; 2 – pagaidu;
3 – Nr.___________ vietā
2. Jaundzimušais (vajadzīgo atzīmēt) 1 – dzimis nedzīvs;
2 – miris pirmajā dzīves nedēļā
3. Izdošanas datums (dd. mm. gggg.) . . .
4. Mirušā vārds (ja ir piešķirts), uzvārds  
5. Personas kods (ja ir piešķirts) -
6. Dzimums (vajadzīgo atzīmēt) 1 – vīrietis; 2 – sieviete

3 – neskaidrs

7. Dzimšanas datums (dd. mm. gggg.) un
laiks (stundas un minūtes)
. . .
:
8. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg.) un
laiks (stundas un minūtes)
. . .
:
9. Nāves iestāšanās vieta (vieta, kur bērns piedzima nedzīvs):  
9.1. administratīvās teritorijas kods
9.2. valsts  
9.3. novads, pilsēta vai pagasts  
10. Nāve iestājās (bērns piedzima nedzīvs) (vajadzīgo atzīmēt) 1 – stacionārā; 2 – mājās;
3 – citā vietā
11. Mātes vārds, uzvārds  
12. Mātes dzimšanas gads (gggg)
13. Mātes deklarētā dzīvesvieta:
13.1. valsts  
13.2. novads, pilsēta vai pagasts  
13.3. iela  
13.4. mājas numurs  
13.5. dzīvokļa numurs  
13.6. administratīvās teritorijas kods
14. Iepriekšējo grūtniecību skaits:
14.1. dzīvi dzimušo bērnu skaits
14.2. nedzīvi dzimušo bērnu skaits
14.3. abortu skaits
14.4. nav zināms
15. Kuras dzemdības pēc skaita
16. Grūtniecības laiks (nedēļās)
17. Dzemdības pieņēma (vajadzīgo atzīmēt)

1 – ārsts; 2 – vecmāte;

3 – ārsta palīgs;

4 – cita persona

18. Bērns (auglis) piedzima (vajadzīgo atzīmēt)

1 – vienaugļa dzemdībās;

2 – pirmais no dvīņiem;

3 – otrais no dvīņiem;

4 – daudzaugļu dzemdībās

19. Bērna (augļa) svars piedzimstot (gramos)
20. Bērna (augļa) garums (centimetros)
21. Bērns (auglis) piedzima (vajadzīgo atzīmēt) 1 – iznēsāts; 2 – neiznēsāts;

3 – pārnēsāts

22. Bērns (auglis) piedzima (vajadzīgo atzīmēt) 1 – macerēts; 2 – asfiksijā
23. Bērna (augļa) nāve iestājās (vajadzīgo atzīmēt) 1 – līdz dzemdību darbības sākumam;

2 – dzemdību laikā;

3 – pēc dzemdībām;

4 – nav zināms

24. Bērna (augļa) nāve iestājās (vajadzīgo atzīmēt) 1 – slimības dēļ;

2 – nelaimes gadījuma dēļ;

3 – slepkavības dēļ;

4 – nāves veids nav noteikts

25. Bērna (augļa) nāves cēlonis pēc SSK-101 (pamatslimība vai trauma, jānorāda viens)
____________________________________________
26. Citas bērna (augļa) slimības vai stāvokļi pēc SSK-101
______________________________________________________
27. Mātes slimība vai stāvoklis (placentas stāvoklis), kas izraisīja vai veicināja bērna (augļa) nāves cēloni, pēc SSK-101
 _________________________________________________________
 
28. Mātes citas slimības vai stāvokļi (placentas stāvoklis), kas veicināja bērna (augļa) nāvi, pēc SSK-101
 _______________________________________________________
 
29. Citi apstākļi, ka varēja ietekmēt bērna nāvi, pēc SSK-101 _________________________________________________________
30. Nāves (arī nedzīvi dzimuša bērna) cēloni noteica (vajadzīgo atzīmēt) 1 – ārsts, kurš tikai konstatēja nāvi;

2 – ārsts, kurš pieņēma dzemdības;

3 – ārsts, kurš bērnu ārstējis;

4 – patologs;

5 – tiesu medicīnas eksperts

31. Nāves (arī nedzīvi dzimuša bērna) cēloni noteica, pamatojoties uz (vajadzīgo atzīmēt) 1 – līķa apskati;

2 – ierakstiem medicīniskajā dokumentācijā;

3 – iepriekšēju izmeklēšanu;

4 – sekciju

32. Apliecības izsniedzējs      
  (vārds, uzvārds, paraksts)   (tālruņa numurs)
33. Piezīmes  
 
 
 

Piezīme. 1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10. redakcija).

42. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105; sk. noteikumu 42. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Grūtnieces individuālā karte Nr.____

(veidlapa Nr.111/u)

I. Vispārīgā informācija

1. Pirmais apmeklējums  
2. Datums (dd.mm.gggg) . .
3. Personas kods -
4. Vārds, uzvārds  
5. Vecums ___________________ gadi
6. Nodarbošanās (vajadzīgo atzīmēt) 1 – strādā; 2 – nestrādā; 3 – studē
7. Deklarētā dzīvesvieta  
8. Tālruņa numurs  
9. Ģimenes ārsta (primārās veselības aprūpes internista/pediatra) vārds, uzvārds  
10. Tālruņa numurs  
11. Bērna tēvs:  
11.1. vārds, uzvārds  
11.2. asins grupa  
11.3. rēzus faktora piederība  
11.4. nodarbošanās (vajadzīgo atzīmēt) 1 – strādā; 2 – nestrādā; 3 – students
11.5. veselība un kaitīgie ieradumi  
12. Ģimenes un vispārējā anamnēze  
12.1. operācijas  
12.2. transfūzijas  
12.3. medikamenti  
12.4. alerģijas  
13. Iepriekšējo grūtniecību norise
 
Gads Māte Īpatnības (piemēram, asiņošana, starpenes plīsumi) Bērns
dzemdību veids vai aborts slimības grūtniecības laikā stāvoklis pēc piedzimšanas svars
(gramos)
laktācijas ilgums mātei pašreizējais stāvoklis
               
               
14. Grūtniecības anamnēze:  
14.1. pēdējās menstruācijas datums (dd.mm.gggg) . .
14.2. pirmās bērna kustības datums (dd.mm.gggg) . .
14.3. aprēķinātais dzemdību datums (dd.mm.gggg) . .
14.4. grūtniecības laikā smēķējusi (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
14.5. grūtniecības laikā lietojusi alkoholu (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
14.6. grūtniecības laikā lietojusi narkotiskas vielas (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
15. Menstruācijas:  
15.1. cikla ilgums (dienās)
15.2. menstruācijas sākās _____________ gados
15.3. menstruāciju stiprums
(vajadzīgo atzīmēt)
1 – normālas; 2 – stipras; 3 – vājas
15.4. menstruāciju regularitāte
(vajadzīgo atzīmēt)
1 – regulāras; 2 – neregulāras
16. Slimības grūtniecības laikā:  
16.1. grūtniecības pārtraukšanas draudi (kad)  
16.2. grūtniecības pirmās puses toksikozes  
16.3. grūtniecības otrās puses toksikozes  
16.4. asiņošana (kad)  
16.5. varikozas vēnas  
16.6. pārējās  
17. Laboratoriskie izmeklējumi:
17.1. asins grupa, rēzus faktora piederība, antivielas  
17.2. mikroprecipitācijas reakcija ar inaktivētu serumu (SED)  
17.3. Austrālijas antigēns (HbsAg)  
17.4. izmeklēšana gonokoku noteikšanai  
17.5. HIV tests  
17.6. alfa fetoproteīns  
17.7. triple tests  
17.8. amniocentēze  
18. Ginekoloģiskā izmeklēšana:
18.1. grūtniecības nedēļu skaits pirmajā apmeklējumā  
18.2. palpācija  
18.3. spoguļos  
19. Aprēķinātais dzemdību datums (dd.mm.gggg) . .
20. Augums _________________ cm
21. Ārstniecības personas apmeklējumi
 
Apmeklējuma datums        
Sūdzības        
Asinsspiediens        
Asinis:
hemoglobīns        
eritrocītu hematokrīts        
Urīns:
olbaltums        
cukurs        
acetons        
izmaiņas        
Svars līdz grūtniecībai (kilogramos)        
Tūskas        
Vēdera apkārtmērs (centimetros)        
Dzemdes augstums        
Bērna guļa        
Bērna sirds toņi        
Grūtniecības nedēļa        
Īpatnības        
Nozīmējumi        
Svarīgākās konsultācijas        
Nākamā apmeklējuma datums        
Ārstniecības personas paraksts        
22. Izmeklēšanas datums (dd.mm.gggg) . .
23. Vispārējais stāvoklis  
24. Galva un kakls  
25. Sirds un asinsrite  
26. Krūšu kurvis, plaušas  
27. Krūšu dziedzeri  
28. Vēdera dobuma orgāni  
29. Mugurkauls  
30. Ekstremitātes  
31. Īpatnības  
32. Ārstniecības persona, kas veica izmeklēšanu  
  (paraksts un tā atšifrējums)
33. Bērna tēva fluorogramma  
34. Bērna mātes fluorogramma  
35. Bērna kopšanas atvaļinājums  
36. Datums (dd.mm.gggg) . .
37. Grūtniecības atrisinājums: aborts, dzemdības noteiktā laikā, priekšlaicīgas
(vajadzīgo pasvītrot), ______ nedēļās
38. Datums (dd.mm.gggg) . .
39. Dzemdību īpatnības  
40. Bērns: dzīvs, nedzīvs (vajadzīgo pasvītrot)
40.1. svars _________________ g
40.2. augums ______________ cm
40.3. izrakstīts, pārvests uz slimnīcu, miris dzemdību namā, nodaļā (vajadzīgo pasvītrot)
41. Diagnoze  
   

II. Gravidogramma

Grūtnieces vārds, uzvārds   Gr1   P2  

Augums, cm ______

Svars, uzsākot antenatālo aprūpi, g ______

Iepriekšējo iznesto bērnu dzimšanas svars, g ______

Konkrētu grūtniecības nedēļu (datumi) kalendāra laiks                                    
Vizītes datums                                    
F.uteri, cm                                    
USG3 *                                    
Augļa masa USG3                                    
Paraksts                                    

Piezīmes.
1 Gr – kura grūtniecība.
2 P – kuras dzemdības.
3 USG – ultrasonogrāfija.
* Indikācijas nosūtīšanai uz USG3 (biometrija, AŪI (augļa ūdens indeksa) noteikšana, doplera izmeklējumi var norādīt uz augšanas problēmām):
- ja pirmais mērījums ir zem 10. percentīles atzīmes;
- ja atkārtoti mērījumi nenorāda uz pieaugumu vispār vai līkne ir lēzenāka nekā grafikā iezīmētā tendence;
- pārlieku strauja augšana. Līkne ir ar straujāku kāpumu nekā grafikā iezīmētā tendence.
Ja USG atradne normāla, turpina parasto antenatālo aprūpi. Ja konstatē augšanas aizturi, nosūta uz perinatālās aprūpes centru.

Veselības ministrs G.Bērziņš
43. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Etilspirta analīzes un to rezultātu reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.156-A/u)

Iesākts ____. gada _______________ Pabeigts ____. gada ______________
Nr. p.k. Analīzes dienas numurs Ārsta protokola numurs Datums
(dd.mm. gggg)
Laiks Objekti (asinis, urīns) Vārds, uzvārds Personas kods
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
Deklarētā dzīvesvieta Kas nosūtījis uz izmeklēšanu Kvalitātes pārbaudes rezultāti Izmeklēšanas rezultāti Laborants (paraksts un tā atšifrējums)
asinis urīns
9 10 11 12 13 14
           
           
           
Veselības ministrs G.Bērziņš
44. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ķīmiski toksikoloģisko analīžu reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.156-N/u)

Iesākts _____. gada ______________ Pabeigts ______. gada __________
Nr. p.k. Protokola
numurs
Pacienta vārds, uzvārds,
dzimšanas gads, deklarētā dzīvesvieta
Ārsta
vārds, uzvārds
1 2 3 4
       
       
       
       
       
Objekts Kas nosūta uz ekspertīzi, nosūtījuma datums Saņemšanas datums Izmeklēšanas mērķis Ķīmiķa vārds, uzvārds, izmeklēšanas datums
5 6 7 8 9
         
         
         
         
         
Izmeklēšanas rezultāti Izmeklēšanas pabeigšanas datums Ekspertīzes saņemšanas datums, personas paraksts
10 11 12
     
     
     
     
     
Veselības ministrs G.Bērziņš
45. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr. 713; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr. 22; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1452)

Ambulatorā pacienta talons

(veidlapa Nr.024/u)

Sērija___________ Nr.___________

I. Vispārīgie dati

1. Maksātājs (vajadzīgo atzīmēt) 0 – valsts; 1 – pacients; 2 – apdrošinātājs;
3 – darba devējs; 4 – cits
 
2. Apdrošinātāja kods
3. Aprūpes epizodes sākums (dd.mm.gggg) . .
4. Aprūpes epizodes beigas (dd.mm.gggg) . .
5. Dokuments, kas apliecina tiesības saņemt valsts garantēto veselības aprūpi (vajadzīgo atzīmēt):
5.1. E veidlapa (norādīt veidlapas numuru) E
5.2. Eiropas veselības apdrošināšanas karte
5.3. Eiropas veselības apdrošināšanas karti aizvietojošais sertifikāts

II. Ārstniecības persona

6. Identifikācijas numurs1  
7. Specialitātes kods
8. Iestādes kods
Ārstniecības iestādes filiāles nosaukums  
Filiāles kods
     
9. Struktūrvienība (vajadzīgo atzīmēt) 0 – cits; 1 – uzņemšanas nodaļa;
2 – traumpunkts; 3 – neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija;
4 – dienas stacionārs; 5 – dežūrārsts

III. Pacients

10. Pacienta grupa (vajadzīgo atzīmēt):    

02 – tuberkulozes slimnieks;
03 – infekciozs slimnieks;
04 – grūtniece;
05 – psihiatriski ārstējams;
12 – politiski represēta persona;
13 – Černobiļas AES seku likvidētājs;
14 – sociālās palīdzības centra aprūpēta persona;
15 – trūcīga persona;
– cita pacientu grupa

   
11. Vārds, uzvārds  
12. Personas kods   -
13. Dzimums (vajadzīgo atzīmēt) 1 – vīrietis; 2 – sieviete
14. Ārzemnieka identifikācijas kods  
15. Deklarētā dzīvesvieta  
15.1. administratīvās teritorijas kods
15.2. valsts  
16. Diagnozes kods pēc SSK-102:  

16.1. pamatdiagnoze

16.2. blakusdiagnoze
16.3. blakusdiagnoze
16.4. blakusdiagnoze
16.5. diagnoze profilaktiskajā apskatē
17. Ārsts, kas nosūtījis pacientu:  
17.1.  identifikācijas numurs1  
17.2. specialitātes kods
17.3. iestādes kods
     
18. Aprūpes epizode sakarā ar (vajadzīgo atzīmēt) 1 – akūtu saslimšanu vai traumu; 2 – pirmoreiz mūžā diagnosticētu hronisku slimību;
3 – iepriekš diagnosticētas hroniskas slimības paasinājumu;
4 – profilaktisko apskati, vakcināciju, patronāžu;
5 – dinamisku novērošanu hronisku slimību gadījumā; 6 – citiem iemesliem; 7 – palīgkabinetu pakalpojumu

19. Apmeklējumu skaits epizodes laikā:

   
  Kopējo apmeklējumu skaits Tajā skaitā neatliekamo apmeklējumu skaits
Ārstniecības iestādē
Mājās pēc pacienta izsaukuma
Mājās pēc ārstniecības personas iniciatīvas
     
20. Palīdzības veids (vajadzīgo atzīmēt) 1 – stacionāra pacientam; 2 – konsultācija; 3 – tiešās pieejamības speciālista konsultācija; 0 – cits veids
21. Izdarītie izmeklējumi un manipulācijas:
Nr.p.k. Kods Skaits
     
     
     
     
22. Nosūtīts (vajadzīgo atzīmēt) 1 – pie speciālista; 2 – stacionēšanai; 3 – uz palīgkabinetu
23. Ārstniecības persona  
  (paraksts un tā atšifrējums)
24. Ārstniecības personas aizvietotājs  
  (paraksts un tā atšifrējums)
25. Aizvietotāja identifikācijas numurs1  

Piezīmes.

1 Ārstniecības personas identifikācijas numurs ir viens no šādiem kodiem:

1) personas kods;

2) Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators.

2 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

 

Veselības ministrs G.Bērziņš
46. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr. 713; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr. 22; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1452)

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods
Ārstniecības iestādes filiāles nosaukums  
Filiāles kods

 

Ambulatorā pacienta talons zobārstniecībā

(veidlapa Nr.024/u-zob)

Sērija___ Nr.___

1. Maksātājs (vajadzīgo atzīmēt) 0 – valsts; 1 – pacients; 2 – apdrošinātājs;
3 – darba devējs; 4 – cits
2. Apdrošinātāja kods
3. Dokuments, kas apliecina tiesības saņemt valsts garantēto veselības aprūpi (vajadzīgo atzīmēt):
3.1. E veidlapa (norādīt veidlapas numuru) E
3.2. Eiropas veselības apdrošināšanas karte
3.3. Eiropas veselības apdrošināšanas karti aizvietojošais sertifikāts
4. Ārstniecības persona  
  (paraksts un tā atšifrējums)
4.1. identifikācijas numurs1  
4.2. specialitātes kods
5. Pacients:  
5.1. personas kods   -
5.2. ārzemnieka identifikācijas kods  
5.3. dzimums (vajadzīgo atzīmēt) 1 – vīrietis; 2 – sieviete
5.4. vārds, uzvārds  
5.5. deklarētā dzīvesvieta, valsts  
5.6. administratīvās teritorijas kods
   
5.7. Pacienta grupa (vajadzīgo atzīmēt): 

02 – tuberkulozes slimnieks;
03 – infekciozs slimnieks;
04 – grūtniece;
05 – psihiatriski ārstējams;
12 – politiski represēta persona;
13 – Černobiļas AES seku likvidētājs;
14 – sociālās palīdzības centra aprūpēta persona;
15 – trūcīga persona;
– cita pacientu grupa

 
6. Nosūtījis ārsts:  
6.1. identifikācijas numurs1  
6.2. specialitāte
6.3. iestādes kods
     
7. Apmeklējums sakarā ar (vajadzīgo atzīmēt) 1 – traumu; 2 – akūtām sāpēm; 3 – regulāru apskati

8. Pacientam veiktās manipulācijas

Datums Manipulācijas kods Skaits Zobs Virsma
         
         
         
9. Ārstniecības persona  
  (paraksts un tā atšifrējums)

 

Piezīme. Ārstniecības personas identifikācijas numurs ir viens no šādiem kodiem:

1) personas kods;

2) Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators.

Veselības ministrs G.Bērziņš
47. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. noteikumu 43. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Ambulatorā pacienta medicīniskā karte

(veidlapa Nr.025/u)

 

Ambulatorā pacienta medicīniskās kartes Nr. _________

Personas kods -

Invalīda apliecības Nr. _____________

I. Personas dati

1. Vārds, uzvārds  
2. Dzimšanas gads  
3. Tālruņa numurs  
4. Deklarētā dzīvesvieta  
5. Darbavieta, mācību iestāde  
6. Dinamiskā novērošana:  
6.1. šajā ārstniecības iestādē:  
6.1.1. ārstniecības iestādes nosaukums  
6.1.2. ārstniecības iestādes kods
6.2. citā ārstniecības iestādē:  
6.2.1. ārstniecības iestādes nosaukums  
6.2.2. ārstniecības iestādes kods

II. Signālatzīmes

7. Asins grupa un rēzus (Rh) piederība  
8. Alerģijas  
9. Reakcijas tips  
10. Asins pārliešanas (kad, cik)  
11. Vakcinācijas (kad, kādas)  
12. Reakcija uz vakcīnu  
13. Ķirurģiskās iejaukšanās  
14. Cukura diabēts  
15. Pārciestās slimības un traumas  
16. Regulāri lietojamie medikamenti  

III. Galīgo (noskaidroto) diagnožu apkopojuma lapa

Apmeklējuma
datums (dd.mm.gggg)
Galīgās (noteiktās) diagnozes Pirmo reizi
konstatētās diagnozes (atzīmēt ar "+" zīmi)
Ārsts (paraksts1 un tā atšifrējums)
       
       
       

Piezīme.

1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

48.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Atzinums par pacienta medicīnisko stabilitāti

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr. 269)

49. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Epidēmiskā karte pacientam ar seksuāli transmisīvu slimību

(ieliekamā lapa veidlapā Nr.025/u)

(veidlapa Nr.025/u-ven)

1. Pacienta vārds, uzvārds  
   
2. Saslimšanas atklāšanas veids (vajadzīgo pasvītrot) pie ārsta griezies pats; apsekojot epidēmijas perēkli; profilaktiskajās apskatēs – obligātajās veselības pārbaudēs; citās profilaktiskajās apskatēs; somatisko pacientu seroloģiskajā izmeklēšanā; izmeklējot donorus; speciālistu apskatēs – dermatologs; venerologs; ginekologs; otolaringologs; zobārsts; internists; ķirurgs; urologs; psihiatrs; neirologs; infektologs; citi speciālisti
3. Diagnoze (pamatdiagnoze un blakusdiagnoze), ņemot uzskaitē  
4. Diagnozes noteikšanas datums (dd.mm.gggg) . .
   
5. Paziņojuma par pacientu, kuram pirmoreiz mūžā noteikta
sifilisa, šankroīda, gonorejas, uroģenitālās hlamidiozes, anoģenitālās herpes, mikrosporijas, trihofitijas, kraupja, kašķa ftiriozes, lepras, trahomas diagnoze,
(veidlapas Nr.089/u) aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg)
. .
6. Datums, kad pacients ņemts uzskaitē (dd.mm.gggg) . .
7. Apliecinu, ka esmu iepazīstināts ar savu diagnozi, ārstēšanas un sadzīves režīmu un ka nevaru
būt donors līdz (datums (dd.mm.gggg) . .     )
  (paraksts)
8. Ārstēšana uzsākta (dd.mm.gggg) . .

9. Ārstēšana pabeigta (dd.mm.gggg)

. .
10. Ārstniecības iestāde, kur saņemta ārstēšana  
11. Ārstēšana saņemta ambulatori, stacionāri (vajadzīgo pasvītrot)
12. Vai ir bijis donors, kad un kur nodotas  
asinis (aizpilda pacientam ar sifilisa diagnozi)  
13. Alerģiska reakcija anamnēzē (norāda  
medikamentus un alerģiskās reakcijas veidu)  
14. Infekcijas avots  
15. Kontaktpersonas  
16. Ārstniecības persona  
  (paraksts un tā atšifrējums)

 

Veselības ministrs G.Bērziņš
50.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētā pacienta karte

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr269)


51.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods

Bērna medicīniskā karte1
(veidlapa Nr. 026/u)
(pirmsskolas izglītības iestādei, izglītības iestādei, internātskolai, bērnu aprūpes iestādei)

1. Vārds, uzvārds  
2. Personas kods -
3. Deklarētā dzīvesvieta  
4. Izslimotās slimības:  

 

  Slimības nosaukums Datums (dd. mm. gggg.) Slimība apstiprināta laboratoriski
4.1. Masalas . . . nav zināms
4.2. Masaliņas . . . nav zināms
4.3. Epidēmiskais parotīts . . . nav zināms
4.4. Vējbakas . . . nav zināms
4.5. Difterija . . . nav zināms
4.6. Garais klepus . . . nav zināms
Citas slimības  
   
   
   
5. Stacionēšana2:  
5.1. datums (dd. mm. gggg.) . . .
5.2. diagnoze  
6. Operācija2:  
6.1. datums (dd. mm. gggg.) . . .
6.2. diagnoze  
7. Rehabilitācijas kurss2:  
7.1. datums (dd. mm. gggg.) . . .
7.2. diagnoze  
8. Norādījumi sporta un citām nodarbībām, ēdienkartei un īpašiem apstākļiem, kas jānodrošina

9. Ziņas par dinamisko novērošanu2

Diagnoze Datums, kad ņemts uzskaitē (dd. mm. gggg.) Datums, kad noņemts no uzskaites (dd. mm. gggg) Speciālistu apmeklējumu kontrole
norīkots konsultēts
  . . . . . .    
  . . . . . .    
  . . . . . .    
  . . . . . .    

10. Padziļinātās apskates pie ģimenes ārsta

  Pirms iestāšanās pirmsskolas izglītības iestādē Pirms iestāšanās izglītības iestādē Cita padziļinātā apskate (norādīt iemeslu)
________
Cita padziļinātā apskate (norādīt iemeslu)
__________
Cita padziļinātā apskate (norādīt iemeslu)
_________
Apskates datums (dd. mm. gggg.)          
Sūdzības          
Augums          
Svars          
Pedikuloze          
Veikta zobu pārbaude          
Redzes pārbaudes datums (dd. mm. gggg.) un rezultāts          
Dzirde          
Neiropsihiskie traucējumi (ir/nav)          
Runas defekti (ja ir, precizēt, kādi)          
Cits          
Atzinums par veselības stāvokli          
Rekomendācijas          
11. Piezīmes  
12. Ārsts  
  (vārds, uzvārds, paraksts)

13. Izglītības iestādes piezīmes

 

Piezīmes.

Šīs kartes neatņemama sastāvdaļa ir Profilaktiskās potēšanas kartes kopija.

2 Aizpilda tikai iesniegšanai bērnu aprūpes iestādē un internātskolā.

52.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības personu mājas vizīšu reģistrācijas žurnāls

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr. 269)

53. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods

Bērnu zobārstnieciskās aprūpes kontrolsaraksts

(veidlapa Nr.038/u)

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Personas kods Izglītības iestāde Klase/grupa
1 2 3 4 5
                -              
                -              
                -              
                -              
                -              
                -              
                -              
 
Apskates rezultāti
Pastāvīgie zobi Piena zobi Ortodontiska anomālija
(ir vai nav)
Periodonta patoloģija – smaganu asiņošana, zobakmens (ir vai nav) Mutes dobuma higiēnas stāvoklis (labs, vidējs, slikts)