Tiesību aktu tēmas:
"Dzīvokļu tiesības"

Atlasīti: 18
Sakārtot pēc alfabēta Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums 25.11.2021. likums/ LV, 07.12.2021.
Dzīvojamo telpu īres likums 17.03.2021. likums/ LV, 06.04.2021.
Dzīvokļa īpašuma likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 04.06.2009. likums/ LV, 19.06.2009.
Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumi Nr. 1014/ LV, 17.12.2008.
Dzīvesvietas deklarēšanas likums 20.06.2002. likums/ LV, 10.07.2002.
Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika Ministru kabineta 29.01.2002. noteikumi Nr. 45/ LV, 05.02.2002.
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 06.12.2001. likums/ LV, 22.12.2001.
Par Īrestiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu 20.12.1999. likums/ LV, 29.12.1999.
Īrestiesu likums 21.10.1998. likums/ LV, 06.11.1998.
Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām 12.06.1997. likums/ LV, 02.07.1997.
Par dzīvokļa īpašumu 28.09.1995. likums/ LV, 12.10.1995.
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 21.06.1995. likums/ LV, 11.07.1995.
Par darījumu ierobežošanu ar valsts un pašvaldību dzīvojamām mājām 09.03.1995. likums/ LV, 14.03.1995.
Par kompensācijas izmaksu izceļotājiem, kuri atbrīvo dzīvokļus 08.06.1994. likums/ LV, 18.06.1994.
Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 11.05.1993. likums/ LV, 27.05.1993.
Par dzīvojamo telpu īri 16.02.1993. likums/ LV, 29.04.1993.
Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju 04.12.1991. likums/ Ziņotājs, 24.12.1991.