Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Darba likums 20.06.2001. likums/ LV, 06.07.2001.
Civilprocesa likums 14.10.1998. likums/ LV, 03.11.1998.
Krimināllikums 17.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.
Kriminālprocesa likums 21.04.2005. likums/ LV, 11.05.2005.
Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.05.1993. likums/ LV, 01.06.1993.
Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.
Civillikums 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 20.02.1937.
Administratīvā procesa likums 25.10.2001. likums/ LV, 14.11.2001.
Pievienotās vērtības nodokļa likums 29.11.2012. likums/ LV, 14.12.2012.
Par nodokļiem un nodevām 02.02.1995. likums/ LV, 18.02.1995.
Latvijas Republikas Satversme 15.02.1922. likums/ Valdības Vēstnesis, 30.06.1922.
Civillikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 26.02.1937.
Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr. 969/ LV, 26.10.2010.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 01.12.2009. likums/ LV, 18.12.2009.
Publisko iepirkumu likums 15.12.2016. likums/ LV, 29.12.2016.
Maksātnespējas likums 26.07.2010. likums/ LV, 06.08.2010.
Būvniecības likums 09.07.2013. likums/ LV, 30.07.2013.
Ceļu satiksmes likums 01.10.1997. likums/ LV, 21.10.1997.
Vispārīgie būvnoteikumi Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500/ LV, 26.09.2014.
Ceļu satiksmes noteikumi Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 279/ LV, 27.06.2015.
Izglītības likums 29.10.1998. likums/ LV, 17.11.1998.
Valsts pārvaldes iekārtas likums 06.06.2002. likums/ LV, 21.06.2002.
Par valsts sociālo apdrošināšanu 01.10.1997. likums/ LV, 21.10.1997.
Bērnu tiesību aizsardzības likums 19.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 17.07.2008. likums/ LV, 30.07.2008.
Ēku būvnoteikumi Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529/ LV, 01.10.2014.
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18.03.1999. likums/ LV, 01.04.1999.
Kredītiestāžu likums 05.10.1995. likums/ LV, 24.10.1995.
Civillikums. PIRMĀ DAĻA. Ģimenes tiesības 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 20.02.1937.
Imigrācijas likums 31.10.2002. likums/ LV, 20.11.2002.