Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumus Nr. 604 "Latvijas vides aizsardzības fonda nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr.256

Rīgā 1996.gada 9.jūlijā (prot. nr.35 15.§)

Latvijas vides aizsardzības fonda nolikums

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3. punktu

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šis nolikums nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk tekstā - "Fonds") izveidošanas un tā līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

2. Fonds ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts institūcija, kas izveidota, lai pārvaldītu tiesību aktos noteiktajā kārtībā uzkrātos finansu līdzekļus - valsts vides aizsardzības speciālo budžetu.

3. Fonds ir juridiska persona, un tam ir savs zīmogs un simbolika, kā ari veidlapas ar Fonda nosaukumu un rekvizītiem. Fonds valda un lieto tam piederošo mantu un rīkojas ar to, kā arī var savā vārdā kļūt par mantisku un nemantisku tiesību subjektu, slēgt līgumus atbilstoši savas darbības mērķiem un kārtot darījumus kā Latvijā, tā arī ārvalstīs un būt atbildētājs un prasītājs tiesā.

4. Fonds atbilstoši likuma "Par budžetu un finansu vadību" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 41 .nr.) un Ministru kabineta 1995.gada 28. novembra noteikumu nr.375 "Noteikumi par speciālo budžetu" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 197.nr.; 1996, 110.nr.) prasībām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā organizē valsts vides aizsardzības speciālā budžeta izpildi.

5. Fonda līdzekļu turētājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

6. Fonds nodrošina ikgadējo valsts vides aizsardzības speciālā budžeta ieņēmumu izmantošanu atbilstoši tiesību aktos un šajā nolikumā paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.

7. Valsts vides aizsardzības speciāla budžeta plānošanas un izpildes nodrošināšanai Fonds ik gadu sastāda izdevumu programmu, ievērojot Latvijas vides aizsardzības politikas plānā noteiktās prioritātes un Fonda mērķus un uzdevumus. Izdevumu programmā, nepārsniedzot faktiskos ieņēmumus, Fonds nosaka līdzekļu apjomu, kāds tiek plānots konkrētu vides aizsardzības pasākumu un programmu finansēšanai vai uzņēmumu subsidēšanai projektu konkursa kārtībā.

8. Fonds savu izdevumu programmu un darbības pārskatu publicē oficiālajā preses izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kurā arī izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai.

9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtē un akceptē Fonda izdevumu programmu un saskaņā ar to sagatavo valsts vides aizsardzības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkuma projektu izskatīšanai Ministru kabinetā un iesniegšanai Saeimā kopā ar attiecīgā gada valsts budžeta projektu.

II. Fonda mērķi un uzdevumi

10. Fonda mērķi un uzdevumi ir:

10.1. uzkrāt papildu finansu līdzekļus vides aizsardzības pasākumu un projektu tiešai finansēšanai, kā arī nodrošināt šo līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu un projektu īstenošanas uzraudzību;

10.2. uzkrāt finansu līdzekļus vides aizsardzības projektu kreditēšanai un nodrošināt šo projektu īstenošanas uzraudzību;

10.3. uzkrāt finansu līdzekļus vides aizsardzības projektu realizācijai izmantoto kredītu likmju samazināšanai un nodrošināt šo projektu īstenošanas uzraudzību;

10.4. uzkrāt dabas resursu nodokļa (turpmāk tekstā - "nodoklis") iemaksas par videi kaitīgu preču un produktu patēriņu, veicināt šādu preču vai produktu atlikumu nodošanu utilizācijai vai atkārtotai izmantošanai, kā arī veicināt šo preču vai produktu atlikumu utilizāciju vai pārstrādi videi nekaitīgā veidā;

10.5. uzkrāt ekoloģiskās apdrošināšanas iemaksas, kādas pēc likuma "Par vides aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 33./34.nr.) 24.panta ir noteiktas ar attiecīgiem tiesību aktiem; finansēt ekoloģisko avāriju seku likvidēšanu apdrošinātajos objektos un atbalstīt nepieciešamo dienestu materiālās bāzes attīstību, lai veicinātu to darbības operativitāti;

10.6. institucionāli un finansiāli piedalīties starptautiskajās vides aizsardzības projektu kopfinansēšanas shēmās;

10.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā izdot (emitēt) likuma "Par dabas resursu nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 152.nr.) 1.panta piektajā daļā minētās dabas resursu lietošanas licences;

10.8. realizēt citus tiesību aktos noteiktos Fonda mērķus, funkcijas un uzdevumus;

10.9. nodrošināt šo noteikumu 10.1. - 10.8.apakšpunktā minēto vides aizsardzības programmu, pasākumu un projektu realizācijas uzraudzību.

III. Fonda līdzekļu avoti

11. Fonda līdzekļus veido:

11.1. likuma "Par dabas resursu nodokli" noteiktie valsts vides aizsardzības speciālā budžeta ieņēmumi, ja par attiecīgajiem maksājumiem nav piešķirta nodokļa atlaide:

11.1.1.30 procenti no visiem nodokļa maksājumiem, kuri izdarāmi par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu limitos noteiktajos apjomos;

11.1.2. nodokļa maksājumi, kādi izdarāmi par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu limitos noteiktajos apjomos - par darbībām, kuras tiek veiktas Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā, teritoriālajos un iekšējos jūras ūdeņos un kurām atļaujas izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

11.1.3. nodokļa maksājumi par dabas resursu ieguvi virs limitos noteiktā apjoma un par virslimita piesārņojumu;

11.1.4. nodokļa maksājumi par videi kaitīgu preču un produktu realizāciju vai ievešanu (importu);

11.1.5. likuma "Par dabas resursu nodokli" 19.pantā noteiktās soda naudas;

11.1.6. likuma "Par dabas resursu nodokli" 20.pantā noteiktās nokavējuma naudas;

11.2. visas likumos un citos tiesību aktos paredzētās soda naudas un kompensācijas par videi nodarīto kaitējumu, kontrolnormatīvu pārsniegšanu, darbībām bez atļaujas un citiem tiesībpārkāpumiem vides aizsardzības jomā, izņemot gadījumus, kad likumos vai citos tiesību aktos noteikts citādi;

11.3. 30 procenti no soda naudām par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar zveju regulējošo tiesību normu pārkāpumiem (Ministru kabineta 1994.gada 3.maija noteikumi nr.99 "Par rūpniecisko zveju Latvijas Republikas jūras ūdeņos, ekonomiskajā zonā un Rīgas jūras līcī" (Latvijas Vēstnesis, 1994,60.nr.), Ministru Padomes 1991.gada 4.novembra lēmums nr.299 "Par rūpnieciskās zvejas noteikumiem Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos" (oficiāls izdevums AP MP, 1991, 12.nr.) un citi tiesību akti);

11.4. ieņēmumi, kas rodas, realizējot tiesību aktos noteiktajā kārtībā konfiscētos nelikumīgi iegūtos dabas resursus un to iegūšanas līdzekļus, kā arī atsavinātie nelikumīgi gūtie ienākumi;

11.5. ekoloģiskā riska apdrošināšanas iemaksas, kādas saskaņā ar likuma "Par vides aizsardzību" 24.pantu noteiktas ar attiecīgiem tiesību aktiem;

11.6. līdzekļi, ko Latvijas un ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas iegulda Fondā kopīgi finansējamo vides aizsardzības projektu īstenošanai vai noteiktu finansēšanas shēmu izveidošanai;

11.7. iepriekšējā saimnieciskā gada valsts vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu atlikums;

11.8. procentu maksājumi par Fonda kontu atlikumiem;

11.9. citi maksājumi (maksa par pakalpojumiem, dāvinājumi vai ziedojumi un citi ieņēmumi) saskaņā ar likumu "Par budžetu un finansu vadību" un citiem likumiem un tiesību aktiem.

IV. Fonda līdzekļu uzglabāšana

12. Fonda līdzekļus uzglabā valsts vides aizsardzības speciālā budžeta kontos nacionālajā valūtā, ārvalstu valūtā vai vērtspapīros. Fonda līdzekļus, kuri paredzēti īpašiem mērķiem, uzglabā atsevišķos kontos un apakškontos.

13. Fonda līdzekļus uzglabā valsts vides aizsardzības speciālā budžeta kontos Valsts kases norēķinu centros, bet līdzekļus, kuri paredzēti ārvalstu palīdzības programmu izpildei, pēc īpašas vienošanās ar Finansu ministriju - arī citās kredītiestādēs.

14. Fonda līdzekļu atlikums saimnieciskā gada beigās ieskaitāms Fonda nākamā saimnieciskā gada ieņēmumos.

V. Fonda līdzekļu izmantošana

15. Fonda līdzekļus var izmantot šādiem mērķiem:

15.1. tiešai vides aizsardzības pasākumu un projektu finansēšanai;

15.2. vides aizsardzības pasākumu un projektu kreditēšanai;

15.3. vides aizsardzības pasākumu un projektu realizācijai izmantoto kredītu likmju samazināšanai;

15.4. par videi kaitīgu preču un produktu patēriņu iekasēto nodokļa summu atmaksāšanai uzņēmumiem, kas šo preču vai produktu atlikumus utilizē, pārstrādā vai atkārtoti izmanto pēc līguma ar Fondu;

15.5. ekoloģisko avāriju seku likvidēšanai un ekoloģiskā riska samazināšanas pasākumiem apdrošinātajos objektos;

15.6. Latvijas puses līdzdalībai starptautiskajās vides aizsardzības projektu finansēšanas shēmās;

15.7. vides izpētes un novērtēšanas programmu un projektu finansēšanai;

15.8. Latvijas vides aizsardzības institūciju materiāltehniskās bāzes nostiprināšanai;

15.9. ekoloģiskās izglītības, propagandas un audzināšanas pasākumiem;

15.10. speciālistu sagatavošanai un viņu kvalifikācijas celšanai vides aizsardzības jautājumos;

15.11. atsevišķu fizisko un juridisko personu, kā ari uzņēmumu, iestāžu un organizāciju (neatkarīgi no to pakļautības) prēmēšanai par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā;

15.12. vides aizsardzības jautājumos realizējamo sadarbības programmu un kopīgi ar ārvalstu institūcijām un privātpersonām veicamo pasākumu finansēšanai;

15.13. Fonda darbības nodrošināšanai;

15.14. darbinieku darba samaksai un sociālajai nodrošināšanai;

15.15. banku kredītu atmaksāšanai un kredītprocentu samaksai;

15.16. citiem likumos un citos tiesību aktos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī to funkciju izpildes nodrošināšanai, kuras ir jāveic tieši Fondam vai kuras tiek finansētas no valsts vides aizsardzības speciālā budžeta.

16. Tiesību aktos noteiktajiem vides aizsardzības mērķiem paredzētie līdzekļi nevar tikt izmantoti citām Fonda vajadzībām.

VI. Fonda pārvalde

17. Fondu pārvalda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izveidota un apstiprināta Fonda padome, kuras sastāvā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finansu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un citu valsts pārvaldes institūciju pārstāvji.

18. Fonda padomes priekšsēdētājs ir vides valsts ministrs. Fonda padomes priekšsēdētājs no Fonda padomes locekļu vidus ieceļ savu vietnieku. Fonda padomes priekšsēdētājs vada padomes sēdes un pārstāv Fondu oficiālos kontaktos ar citām organizācijām vai fiziskajām personām. Fonda padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

19. Fonda padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi trijos mēnešos. To norises vietu, laiku un darba kārtību izziņo rakstiski visiem Fonda padomes locekļiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes. Fonda padomes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta visi Fonda padomes locekļi, kas sēdē piedalījušies.

20. Katram Fonda padomes loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss. Fonda padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse Fonda padomes locekļu. Lēmumus pieņem ar klātesošo Fonda padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, noteicošā ir Fonda padomes priekšsēdētāja balss.

21. Vienīgi Fonda padome ir tiesīga:

21.1. apstiprināt Fonda izdevumu programmu;

21.2. noteikt Fonda izpildinstitūciju struktūru, darbinieku skaitu, kategorijas, pienākumus un darba samaksas kārtību;

21.3. ierosināt Fonda nodaļu izveidošanu un likvidēšanu;

21.4. noteikt projektu iesniegšanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada l .marta noteikumos nr.60 "Par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām" [(Latvijas Vēstnesis, 1994, 36.nr.) un citos tiesību aktos paredzētajām prasībām;

21.5. pieņemt lēmumus par sadarbību ar ārvalstu vai starptautiskajām finansu institūcijām;

21.6. apstiprināt Fonda gada pārskatu.

22. Fonda padome var izlemt arī jebkuru citu ar Fonda darbību saistītu jautājumu, ja to prasa Fonda intereses vai tā izlemšana pārsniedz attiecīgās Fonda izpildinstitūcijas kompetenci, izņemot gadījumus, kad šādu jautājumu izlemšana likumos vai citos tiesību aktos ir noteikta citādi. Fonda padomes locekļi ir atbildīgi par savu Fondā veikto darbību, kā noteikts likumā "Par valsts civildienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.; 1995, 82.nr.; 1996, 49., 105.nr.) |un citos tiesību aktos.

23. Fonda padome izveido Fonda konsultatīvo padomi (turpmāk tekstā - "Konsultatīvā padome") un nosaka tās darbības vispārīgo reglamentu. Piedalīties Konsultatīvās padomes darbā uzaicina Latvijas Pašvaldību savienības, arodasociaciju, nozaru un reģionālo asociāciju, izglītības un zinātnes iestāžu, nevalstisko vides aizsardzības organizāciju un citu organizāciju pārstāvjus, kā arī neatkarīgus ekspertus.

24. Konsultatīvā padome patstāvīgi organizē savu darbu un pieaicina jaunus locekļus. Konsultatīvās padomes locekļiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar tuvākajā Fonda padomes sēdē izskatāmajiem projektiem. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs un divi tās locekļi var piedalīties bez balsstiesībām Fonda padomes sēdēs projektu apspriešanā.

VII. Fonda izpildinstitūcijas

25. Fonda izpildinstitūciju darbību vada Fonda izpilddirektors. Fonda izpilddirektoru iesaka Fonda padome, bet amatā ieceļ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Fonda izpilddirektors pieņem darba darbiniekus un noslēdz ar viņiem rakstiskus darba līgumus, organizē Fonda izpildinstitūciju darbību un savas kompetences ietvaros ir atbildīgs par darba rezultātiem.

26. Fonda izpilddirektoram Fonda padomes noteiktajos ietvaros ir tiesības rīkoties ar Fonda mantu un naudas līdzekļiem. Viņam ir pirmā paraksta tiesības Fonda dokumentos, kā ari tiesības izdot pilnvaras darījumu veikšanai Fonda vārdā un tā interešu pārstāvēšanai Latvijas un ārvalstu iestādēs, uzņēmumos un organizācijās.

27. Fonda padome nosaka tos jautājumus, kuru risināšanai Fonda izpilddirektors tiek pilnvarots tikai ar Fonda padomes lēmumu. Citos gadījumos Fonda izpilddirektoram ir tiesības bez īpašas pilnvaras pārstāvēt Fondu attiecībās ar valsts institūcijām, citām organizācijām un uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs, slēgt līgumus un noformēt darījumus ar fiziskajām un juridiskajām personām un Fonda vārdā uzstāties kā pusei vai trešajai personai tiesu instancēs.

28. Fonda izpilddirektors pieņem darbā grāmatvedi un noslēdz ar viņu rakstisku darba līgumu. Grāmatvedis savu darbu veic tiešā Fonda izpilddirektora pakļautībā, un viņam ir otrā paraksta tiesības visos Fonda finansu dokumentos.

VIII. Fonda apkalpošanas izmaksas

29. Lai segtu ar Fonda darbību saistītos izdevumus - Fonda apkalpošanas izmaksas - ikgadējā valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā šīm vajadzībām tiek paredzēti līdzekļi divu procentu apmērā no tāmē paredzētās kopējās izdevumu summas. No minētajiem līdzekļiem tiek samaksāts par darbu Fonda izpildinstitūciju darbiniekiem, darba grupām, projektu vadības tehniskajām vienībām un pieaicinātajiem ekspertiem, kā arī par citu organizāciju pakalpojumiem un segti Fonda tehniskajai apkalpošanai un darbībai nepieciešamie izdevumi.

IX. Fonda nodaļas

30. Fonds var izveidot teritoriālās un īpašās nodaļas noteiktu mērķu un uzdevumu realizācijai. Fonda nodaļas darbojas saskaņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra apstiprinātajiem Fonda nodaļu nolikumiem. Nodaļu mērķi nedrīkst būt augstāki un uzdevumi plašāki par šajā nolikumā Fondam paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.

31. Katra Fonda nodaļa sastāda savu izdevumu tāmi, un tā ir Fonda izdevumu tāmes sastāvdaļa. Fonda padome nosaka nodaļu izdevumu tāmju maksimālos apjomus, izņemot gadījumus, kad nodaļas darbība ir saistīta ar kādas īpašas funkcijas izpildi, kura finansējama no likumos vai citos tiesību aktos īpaši šim mērķim paredzētiem līdzekļiem.

X. Pārejas jautājumi

32. Ar šiem noteikumiem izveidotais Fonds pārmanto visas tiesības un saistības, kādas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai bija līdzšinējam Latvijas Republikas Vides aizsardzības fondam (izveidots ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas 1991 .gada 16.augusta lēmumu nr.2), un ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu Latvijas Republikas Vides aizsardzības fonds izbeidz savu darbību.

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministrs, Ministru prezidenta biedrs R.Dilba

17.07.1996