Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.03.2024. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām", Pievienotās vērtības nodokļa likumā, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kā arī muitas lietas regulējošajos normatīvajos aktos lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

1) atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus:

a) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus,

b) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus,

c) Ventspils brīvostas pārvaldes licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus,

d) Rīgas brīvostas pārvaldes licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

e) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

2) brīvostas pārvalde — Rīgas brīvostas pārvalde un Ventspils ostas pārvalde;

21darbu uzsākšana — darbu sākums 2014. gada 17. jūnija Komisijas Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk — Komisijas regula Nr.  651/2014) 2. panta 23. punkta izpratnē;

22ieguldījumu pabeigšana — brīdis, kad zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde sniedz atzinumu par ieguldījumu pabeigšanu, pamatojoties uz zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības iesniegto apliecinājumu par ieguldījuma pabeigšanu, kuram pievienoti ieguldījuma pabeigšanu apliecinoši dokumenti;

3) licencēta kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par licencētu komercdarbību Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas teritorijā;

4) netiešie nodokļi — muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis;

41) paredzamās algu izmaksas — sākotnējo ieguldījumu, kas noteikti šīs panta daļas 12. punktā, rezultātā radītās izmaksas par jaunizveidotajām darba vietām Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā un Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tās noteiktas zonas pārvaldes un kapitālsabiedrības noslēgtajā līgumā par paredzamo algu izmaksu veikšanu,

b) tās ietver bruto algu pirms nodokļu nomaksas un ir rēķināmas par divu gadu periodu, ietverot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,

c) ieguldījumu projekts rada darbinieku skaita tīru pieaugumu Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 32. punkta izpratnē salīdzinājumā ar vidējo rādītāju iepriekšējos 12 mēnešos, kuru nosaka, piemērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 9. punkta "a" apakšpunktu — attiecīgajā periodā no izveidoto darba vietu skaita atņemot visas zaudētās darba vietas,

d) katru darba vietu kapitālsabiedrība ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc sākotnējo ieguldījumu pabeigšanas nodrošina ar nodarbināto, kura deklarētā dzīvesvieta attiecībā uz Latgales speciālās ekonomiskās zonas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām ir Latgales plānošanas reģionā, bet attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām — Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošajā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, Dienvidkurzemes novadā vai Kuldīgas novada Alsungas pagastā,

e) katru darba vietu lielā kapitālsabiedrībā saglabā vismaz piecus gadus, bet mazās vai vidējās kapitālsabiedrībās — vismaz trīs gadus no dienas, kad attiecīgā darba vieta pirmo reizi ir nodrošināta, izņemot gadījumu, kad darba vieta zaudēta laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;

42tā pati vai līdzīga darbība — darbība Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 50. punkta izpratnē;

5) tiešie nodokļi — uzņēmumu ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis;

6) uzkrātā attiecināmo izmaksu summa:

a) visu to zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības sākotnējo ieguldījumu summa, kas veikti, sākot ar taksācijas periodu, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība ir noslēgusi ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins, — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Rīgas brīvostas licencētai kapitālsabiedrībai vai Ventspils brīvostas licencētai kapitālsabiedrībai,

b) visu to zonas kapitālsabiedrības paredzamo algu izmaksu summa, kas veiktas, sākot ar taksācijas periodu, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība ir noslēgusi ar zonas pārvaldi līgumu par paredzamo algu izmaksu veikšanu zonas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins, — Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai vai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai;

7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa — visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar taksācijas periodu, kurā zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

8) zonas pārvalde — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde;

9) zonas teritorija — saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu vai Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu noteiktā speciālās ekonomiskās zonas teritorija;

10) brīvostas teritorijaVentspils brīvostas likumā vai Rīgas brīvostas likumā noteiktā brīvostas teritorija;

11) zonas kapitālsabiedrība — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde noslēgusi līgumu par komercdarbību un ieguldījumu veikšanu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde noslēgusi līgumu par komercdarbību un ieguldījumu veikšanu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, un Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība, kas veic komercdarbību Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un ir noslēgusi ar zonas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu zonas teritorijā;

12) zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības veiktie ieguldījumi — tie zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, iekārtas, tai skaitā enerģiju ražojošo iekārtu izmaksas un tehnika) un nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai un informācijas tehnoloģiju programmatūras iegādes izmaksas), kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas kapitālsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas kapitālsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu,

b) kvalificējami kā sākotnējie ieguldījumi, tas ir, viens vai vairāki no šādiem ieguldījumiem — ieguldījumi jaunas kapitālsabiedrības izveidē, esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumā, esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanā ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti, vai esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu un vispārējo pakalpojumu sniegšanas būtiskā maiņā attiecībā uz produktu vai pakalpojumu, kas saistīts ar ieguldījumu kapitālsabiedrībā. Aizstāšanas ieguldījums nav kvalificējams kā sākotnējais ieguldījums,

c) iegādātie aktīvi, tai skaitā finanšu nomā iegūtie aktīvi atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumiem, ir jauni, izņemot gadījumu, kad tos iegādājas kapitālsabiedrība, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas vai vidējas kapitālsabiedrības statusam,

d) nemateriālie aktīvi un to izmaksas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 8.punktā noteiktajām prasībām,

e) veiktie ieguldījumi pēc to pabeigšanas paliek zonā vai brīvostā vismaz piecus gadus vai trīs gadus, ja ieguldījumus veic kapitālsabiedrība, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas vai vidējas kapitālsabiedrības statusam. Nav aizliegta novecojušu vai bojātu iekārtu aizstāšana vai nomaiņa ar jaunām iekārtām, ja saimnieciskā darbība turpina notikt attiecīgajā teritorijā vismaz piecus gadus vai trīs gadus, ja kapitālsabiedrība atbilst mazas vai vidējas kapitālsabiedrības statusam,

f) aktīvi, kas saistīti ar modernizācijas procesu, atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 7.punktā noteiktajām prasībām;

13) (izslēgts ar 03.07.2014. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004., 20.01.2005., 19.12.2006., 05.05.2011., 04.04.2013., 03.07.2014.,16.06.2016., 01.03.2018., 14.05.2020., 13.05.2021., 03.03.2022. un 29.02.2024. likumu, kas stājas spēkā 07.03.2024.)
 

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka kārtību, kādā piemērojami:

1) netiešie nodokļi Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

2) tiešo nodokļu atvieglojumi Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, Ventspils brīvostā un Rīgas brīvostā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2014. un 16.06.2016. likumu, kas stājas spēkā 15.07.2016.)

2.1 pants. Nodokļu likumu piemērošana

(1) Zonas kapitālsabiedrības, licencētas kapitālsabiedrības, zonas pārvaldes un brīvostas pārvaldes nodokļus piemēro, aprēķina, deklarē, maksā un citas pareizai nodokļu nomaksāšanas nodrošināšanai nepieciešamās darbības veic saskaņā ar nodokļu likumiem un normatīvajiem aktiem muitas lietu jomā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Šajā likumā paredzētie nodokļu atvieglojumi netiek piemēroti zonas kapitālsabiedrībai un licencētai kapitālsabiedrībai, kurai vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs atrodas, ir izveidots vai nodibināts zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā. Zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju nosaka atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004., 19.12.2006. un 13.05.2021. likumu, kas stājas spēkā 08.06.2021. Sk. pārejas noteikumu 20. punktu)

II nodaļa
Netiešo nodokļu piemērošana

3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, kuras nav paredzētas tālākai eksportēšanai un kuras licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei piegādā reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi vai samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

1) reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju preču piegādēm licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā (turpmāk — brīvā zona) to tālākai eksportēšanai;

2) tādām preču piegādēm licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, kuras atbilst šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktā noteiktajām prasībām;

3) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu);

4) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu);

5) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu).

(3) Ja šā panta otrās daļas 1.punktā minētās preces tiek pārdotas, tās ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi vai samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

(4) Ja licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde šā panta otrās daļas 2.punktā minētās preces piegādā citai personai ātrāk nekā piecu gadu laikā no to iegādes brīža, licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde aprēķina pievienotās vērtības nodokli no preces sākotnējās vērtības un iemaksā šo nodokli valsts budžetā tajā taksācijas periodā, kad notikusi preču piegāde, un šis nodoklis nav atskaitāms kā priekšnodoklis.

(5) (Izslēgta ar 20.01.2005. likumu.)

(6) (Izslēgta ar 20.01.2005. likumu.)

(7) Naftas produkti, kurus piegādā licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr tie atrodas licencētas kapitālsabiedrības, zonas kapitālsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes brīvās zonas teritorijā.

(8) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde izmanto:

1) kuģos un citos peldlīdzekļos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) kuģos to būvēšanas, izmēģināšanas un uzturēšanas vajadzībām;

3) kuģos un citos peldlīdzekļos, kurus izmanto ūdensceļu padziļināšanas un paplašināšanas darbos;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.

(81) Ja šā panta astotajā daļā minētajos gadījumos izmanto dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus, tad attiecīgos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām.

(9) Likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta 2.3 daļā noteikto likmi piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta pirmās daļas 3., 4. un 6. punktā minētajiem naftas produktiem (arī tad, ja tiem pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas), kuri ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām un kurus licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā izmanto:

1) stacionārās iekārtās;

2) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;

3) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos brīvās zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā;

4) tehnikā, kas pēc konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem.

(10) Ministru kabinets nosaka to naftas produktu aprites un kontroles nosacījumus, kuriem saskaņā ar šā panta septīto, astoto, 8.1 un devīto daļu piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu un atvieglojumus, kā arī šo naftas produktu lietotāju reģistrācijas nosacījumus.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004., 20.01.2005., 19.12.2006., 05.05.2011., 04.04.2013. un 07.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2024. Sk. pārejas noteikumu 23. punktu)

4.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(1) Licencētas kapitālsabiedrības un zonas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk — mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādi;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu darījumus;

3) tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi licencētas kapitālsabiedrības un zonas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi vai samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri ir atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

(3) Piegādāt šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt pirmās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām kapitālsabiedrībām vai zonas kapitālsabiedrībām, kuras ar brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgušas līgumu par mazumtirdzniecību zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā. Līgumā norādāmas mazumtirdzniecībai, kā arī attiecīgo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004., 19.12.2006., 05.05.2011. un 04.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

III nodaļa
Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014. Grozījums stājas spēkā 01.09.2014. Sk. pārejas noteikumu 17.punktu)

5.pants. Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus piešķir zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus var piešķirt zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1) atrodas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā;

2) veic komercdarbību tikai speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā. Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus var piešķirt kapitālsabiedrībai, kas komercdarbību veic Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā vai ārpus Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijas, ievērojot šādus nosacījumus:

a) kapitālsabiedrības plānotā ieguldījumu projekta īstenošanas vieta ir Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā,

b) ja kapitālsabiedrībai ir vairākas struktūrvienības, tā skaidri nodala finanšu plūsmu starp darbības teritorijām Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, par kurām kapitālsabiedrībai ir piešķirta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, un darbības teritorijām, par kurām tai nav piešķirta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un kuras nav iekļautas Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā,

c) kapitālsabiedrība izveido nodalītu finanšu plūsmu attiecībā uz darbību, kas tiek veikta Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbalstāmajās nozarēs un pārējās struktūrvienībās ārpus Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

3) par komercdarbību ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas nav uzskatāma:

a) zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

b) darījuma sarunas un līgumu noslēgšana ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

c) preču tranzīts no speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas vai uz to,

d) citas darbības, kurām nav preču-naudas (arī ieskaita) darījuma izpildes rakstura.

(21) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus var piešķirt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, kura atbilst šā panta otrās daļas nosacījumiem un ir izvēlējusies šā likuma 1. panta otrās daļas 6. punkta "a" vai "b" apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu veidu.

(3) Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš vai likvidēta brīvosta;

2) izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

3) zonas vai brīvostas pārvalde un zonas vai licencēta kapitālsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par komercdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā;

31) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu;

4) tiesa pieņem nolēmumu par zonas vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas kapitālsabiedrības līguma par komercdarbības veikšanas atcelšanu zonas vai brīvostas teritorijā un kapitālsabiedrībai izsniegtās atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus anulēšanu;

41) tiesa pieņem nolēmumu par Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības līguma par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu atcelšanu un kapitālsabiedrībai izsniegtās atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus anulēšanu;

5) tiek likvidēta vai reorganizēta zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kā arī izbeigta komercdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos;

6) sasniegts noslēgtajos līgumos par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu noteiktais piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto attiecināmo izmaksu summu.

(4) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par šā likuma 1. panta otrās daļas 12. punktā noteikto zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde nepiešķir šādām kapitālsabiedrībām:

1) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 45. punktā minētās transporta nozares kapitālsabiedrībām un saistītajai transporta infrastruktūrai, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "b" apakšpunktā;

2) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 43. punktā minētās tērauda nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "a" apakšpunktā;

3) (izslēgts ar 29.02.2024. likumu);

4) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā minētās lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "b" un "c" apakšpunktā;

5) Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktā minētās zvejniecības un akvakultūras nozares kapitālsabiedrībām;

6) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 13. punktā minētās ogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "a" apakšpunktā;

61) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 43.a punktā minētās lignīta rūpniecības nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "a" apakšpunktā;

7) (izslēgts ar 29.02.2024. likumu);

8) Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" apakšpunktā minētās enerģijas ražošanas, akumulēšanas, pārvades un sadales nozares kapitālsabiedrībām un Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 130. punktā minētajai energoinfrastruktūrai, izņemot zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības, kas ieguldījumu izmaksu aprēķinā ir ietvērušas enerģiju ražojošo iekārtu izmaksas, un tās atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

a) ieguldījumu projekta galvenais mērķis nav vērsts uz enerģijas ražošanu un tirdzniecību,

b) sākotnējie ieguldījumi enerģiju ražojošās iekārtās ir plānoti mazākā apjomā attiecībā pret visiem veicamajiem sākotnējiem ieguldījumiem projekta ietvaros. Enerģiju ražojošo iekārtu izmaksas attiecināmas ne vairāk kā 30 procentu apmērā no kopējās ieguldījumu vērtības projektā,

c) enerģija saražota zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības pašpatēriņam, un enerģijas ražošanas jaudai ir jābūt pielāgotai zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu nodrošināšanai,

d) ieguldījumi attiecināmi uz atjaunojamiem enerģijas avotiem vai augstas efektivitātes koģenerāciju;

9) Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. panta "b" apakšpunktā minētās platjoslas nozares kapitālsabiedrībām.

(41) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par šā likuma 1. panta otrās daļas 4.1 un 12. punktā noteikto Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde papildus šā panta ceturtajā daļā minētajam nepiešķir kapitālsabiedrībām, kas īsteno ieguldījumu projektu šādās nozarēs:

1) tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15);

2) dzērienu ražošana (NACE kods: C11), izņemot bezalkohola dzērienu ražošanu; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana (NACE kods: 11.07);

3) tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12);

4) mazumtirdzniecība (NACE kods: G), izņemot saražoto produktu mazumtirdzniecību ražošanas teritorijās Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā;

5) finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);

6) azartspēles un derības (NACE kods: R92);

7) pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE kods: S96).

(42) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par šā likuma 1. panta otrās daļas 4.1 punktā noteikto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde papildus šā panta ceturtajā daļā minētajam nepiešķir kapitālsabiedrībām, kas īsteno ieguldījumu projektu šādās nozarēs:

1) tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15);

2) dzērienu ražošana (NACE kods: C11), izņemot bezalkohola dzērienu ražošanu; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana (NACE kods: 11.07);

3) tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12);

4) mazumtirdzniecība (NACE kods: G), izņemot saražoto produktu mazumtirdzniecību ražošanas teritorijās Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

5) finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);

6) azartspēles un derības (NACE kods: R92);

7) pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE kods: S96).

(43) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par šā likuma 1. panta otrās daļas 4.1 un 12. punktā noteikto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde papildus šā panta ceturtajā daļā minētajam nepiešķir kapitālsabiedrībām, kas īsteno ieguldījumu projektu šādās nozarēs:

1) tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15);

2) dzērienu ražošana (NACE kods: C11), izņemot bezalkohola dzērienu ražošanu; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana (NACE kods: 11.07);

3) tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12);

4) mazumtirdzniecība (NACE kods: G), izņemot saražoto produktu mazumtirdzniecību ražošanas teritorijās Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā;

5) finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);

6) azartspēles un derības (NACE kods: R92);

7) pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE kods: S96).

(5) Ja kapitālsabiedrība darbojas gan nozarēs, kas noteiktas šā panta ceturtajā daļā, 4.1 un 4.2 daļā, gan citās nozarēs, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde piešķir atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, ja kapitālsabiedrība skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas ieguldījumu veikšanas laikā un visā nodokļu atvieglojumu piemērošanas periodā, līdz sasniegts piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto attiecināmo izmaksu summu. Finanšu plūsma šā likuma izpratnē ir saimniecisko darījumu izmaksu un ieņēmumu plūsma, kurā nodala zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības pamatdarbības, ieguldīšanas darbības un finansēšanas darbības ieņēmumus un izdevumus atbalstāmajā nozarē no citu darbības nozaru kapitālsabiedrības ieņēmumiem un izdevumiem.

(6) Atļauju, piemērojot tiešo nodokļu atvieglojumus, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde nepiešķir, ja:

1) izpildās Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "c" un "d" apakšpunkta un 4.punkta "a" un "c" apakšpunkta nosacījumi;

2) kapitālsabiedrība nav sniegusi apliecinājumu, ka pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai, izņemot laikposmu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, tā nav veikusi pārcelšanu, kā noteikts Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61.a punktā (turpmāk — pārcelšana), uz attiecīgo zonas vai brīvostas teritoriju, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004., 19.12.2006., 03.07.2014., 16.06.2016., 01.03.2018., 14.05.2020., 13.05.2021., 03.03.2022. un 29.02.2024. likumu, kas stājas spēkā 07.03.2024.)

5.1 pants. Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes izsniegtā atļauja apliecina tiesības saņemt šajā likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus, bet noslēgtais līgums par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu nosaka tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumus konkrētajā līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem vai paredzamo algu izmaksu veikšanu paredzētajām algu izmaksām.

(2) Līgums par ieguldījumu veikšanu ir starp kapitālsabiedrību un brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgta vienošanās par ieguldījumu veikšanu brīvostā vai speciālajā ekonomiskajā zonā. Līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

1) ieguldījumu projekta nosaukums;

2) ieguldījuma objekti un ieguldījuma apjoms;

3) ieguldījumu termiņš, kas nepārsniedz piecus gadus no līguma slēgšanas dienas;

4) ieguldījumam piemērojamais atbalsta procents, kas ir spēkā līguma slēgšanas dienā, papildus ņemot vērā šā likuma 8.1 un 8.2 panta noteikumus atbalsta procenta noteikšanai;

5) kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz 25 procentu apmērā no līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajām kopējām ieguldījumu projekta izmaksām, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir, finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem;

6) piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa līgumā paredzētajiem ieguldījumiem;

7) līgumā noteiktā atbalsta procenta piemērošana līdz brīdim, kad sasniegts līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto attiecināmo izmaksu summu;

8) līgumā noteiktā atbalsta procenta piemērošana šajā likumā noteiktajiem uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.

(21) Līgums par paredzamo algu izmaksu veikšanu ir starp zonas kapitālsabiedrību un zonas pārvaldi noslēgta vienošanās par paredzamo algu izmaksu veikšanu speciālajā ekonomiskajā zonā. Līgumā tiek iekļauta vismaz šāda informācija:

1) ieguldījumu projekta nosaukums;

2) ieguldījumu objekti un sākotnējo ieguldījumu apmērs;

3) plānotais jaunizveidoto darba vietu skaits;

4) paredzamo algu izmaksu apmērs;

5) paredzamajām algu izmaksām piemērojamais atbalsta procents, kas ir spēkā līguma par paredzamo algu izmaksu veikšanu slēgšanas dienā, papildus ņemot vērā šā likuma 8. panta pirmās un otrās daļas, 8.1 panta un 8.2 panta ceturtās daļas nosacījumus;

6) zonas kapitālsabiedrības apliecinājums, ka ieguldījumu projekts radīs darbinieku skaita tīru pieaugumu Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 32. punkta izpratnē salīdzinājumā ar vidējo rādītāju iepriekšējos 12 mēnešos un ka darba vietu kapitālsabiedrība nodrošina triju gadu laikā pēc sākotnējo ieguldījumu pabeigšanas, ievērojot, ka saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 9. punktu no radīto darba vietu skaita atņem attiecīgajā periodā zaudētās darba vietas, kas izteiktas gada darbaspēka vienībās. Nodarbinātā deklarētā dzīvesvieta attiecībā uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas un Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību ir Latgales plānošanas reģionā, bet attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību — Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošajā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, Dienvidkurzemes novadā vai Kuldīgas novada Alsungas pagastā, un darba vieta lielā kapitālsabiedrībā tiks saglabāta vismaz piecus gadus, bet mazās vai vidējās kapitālsabiedrībās — vismaz trīs gadus no dienas, kad attiecīgā darba vieta pirmo reizi ir nodrošināta;

7) zonas kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz 25 procentu apmērā no līgumā par paredzamo algu izmaksu veikšanu kopējām paredzamajām algu izmaksām ieguldījumu projekta ietvaros, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir, finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem;

8) zonas kapitālsabiedrības apliecinājums, ka darbi pie projekta atbilstoši šā likuma 1. panta otrās daļas 12. punktā noteiktajam tiks uzsākti tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par paredzamo algu izmaksu veikšanu;

9) piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa līgumā par paredzamo algu izmaksu veikšanu;

10) līgumā noteiktā atbalsta procenta piemērošana līdz brīdim, kad sasniegts līgumā par paredzamo algu izmaksu veikšanu noteiktais piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto attiecināmo izmaksu summu;

11) līgumā noteiktā atbalsta procenta piemērošana šajā likumā noteiktajiem uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.

(3) Līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai kapitālsabiedrība zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei iesniedz vismaz šā likuma 8.pielikumā norādīto informāciju.

(31) Līguma par paredzamo algu izmaksu veikšanu slēgšanai zonas kapitālsabiedrība zonas pārvaldei iesniedz vismaz šā likuma 9. pielikumā norādīto informāciju.

(4) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu. Ja kapitālsabiedrība šajā likumā noteikto atbalstu nodokļu atvieglojumu veidā vēlas apvienot ar citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, līgums par ieguldījumu veikšanu, kurš noslēgts ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi, stājas spēkā un ieguldījumu veikšanu kapitālsabiedrība uzsāk tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam. 8.1 panta piektajā daļā minētajos gadījumos līgums par ieguldījumu veikšanu stājas spēkā tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas.

(5) Tiesības saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par paredzamo algu izmaksu veikšanu paredzamajām algu izmaksām ir tad, ja zonas kapitālsabiedrība darbus pie projekta atbilstoši šā likuma 1. panta otrās daļas 12. punktā noteiktajam ir uzsākusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par paredzamo algu izmaksu veikšanu.

(03.07.2014. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2020., 13.05.2021. un 29.02.2024. likumu, kas stājas spēkā 07.03.2024.)

6.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

(1) Zonas vai licencēta kapitālsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu saņemšanas) nodokļa summas, ja saskaņā ar šā panta 2.1 un 2.2 daļu izdotajos pašvaldības saistošajos noteikumos nav noteikts citādi.

(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas vai licencēta kapitālsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga saņemt  nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu saņemšanas) nodokļa summas.

(21) Šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides procentuālo apmēru pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesīga samazināt, nosakot to ne zemāku kā 10 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas. Izmantojot šajā panta daļā paredzētās tiesības, pašvaldība vienlaikus nav tiesīga piemērot šā panta otro daļu.

(22) Pašvaldība, izdodot šā panta 2.1 daļā paredzētos saistošos noteikumus, ievēro šā likuma nosacījumus, kā arī likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.1 panta pirmajā daļā un otrās daļas 2.punktā paredzētos nodokļa atvieglojumu noteikšanas principus un publicē pieņemtos saistošos noteikumus līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.

(3) Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā pašvaldība norāda taksācijas periodā samaksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu, ņemot vērā saskaņā ar šā panta noteikumiem noteikto nodokļa atlaidi.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek ņemta vērā, nosakot pašvaldībām finansu izlīdzināšanas aprēķinā izmantojamo nekustamā īpašuma nodokļa prognozi nākamajam saimnieciskajam gadam.

(5) Zonas pārvalde vai Rīgas brīvostas pārvalde nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests minētā nodokļa vietā, par nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā un pieder valstij vai pašvaldībai un kas atbilstoši likumam ir piešķirts lietošanā zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei un nav nodots tālāk citam lietotājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006., 16.06.2016. un 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

7.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība ir tiesīga saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

(2) (Izslēgta ar 01.03.2018. likumu)

(3) (Izslēgta ar 03.07.2014. likumu)

(4) (Izslēgta ar 03.07.2014. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006., 03.07.2014., 01.03.2018. un 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā daļā, pirmajā un otrajā daļā vai 2.1 daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā ir tiesīga saņemt, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo daļu, pirmo un otro daļu vai 2.1 daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas:

1) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajiem kritērijiem, — 30 procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas Rīgas brīvostā un 40 procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā un Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā;

2) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam vidējas kapitālsabiedrības statusam, — 40 procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas Rīgas brīvostā un 50 procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā un Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā;

3) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas kapitālsabiedrības statusam, — 50 procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas Rīgas brīvostā un 60 procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā un Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā.

(2) (Izslēgta ar 14.05.2020. likumu)

(3) (Izslēgta ar 19.12.2006. likumu)

(4) (Izslēgta ar 03.07.2014. likumu)

(5) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kas veikusi ieguldījumus atbilstoši šā likuma 1. panta otrās daļas 12. punktam vai paredzamo algu izmaksas atbilstoši šā likuma 1. panta otrās daļas 4.1 punktam, tiek likvidēta vai iegādātie aktīvi tiek atsavināti pirms Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā minētā termiņa beigām, vai ieguldījumu rezultātā radītās darba vietas netiek saglabātas līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 9. punkta "c" apakšpunktā minētā termiņa beigām vai divu gadu laikā pēc tam, kad pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts tiešo nodokļu atvieglojumu veidā, veic pārcelšanu vai ir pārkāpusi citas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, tā pārrēķina tiešos nodokļus par taksācijas periodiem, kuros saņemti tiešo nodokļu atvieglojumi, un attiecīgi iemaksā valsts un pašvaldību budžetā visu summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(6) Ja pirms Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 5.punktā minētā termiņa beigām zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība tiek reorganizēta atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 1. panta trešajai, piektajai vai deviņpadsmitajai daļai un tās ieguldījumi, kas veikti saskaņā ar šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktu, pāriet citas kapitālsabiedrības īpašumā:

1) reorganizētajai (iegūstošajai, iegūtajai, pievienojamajai vai sadalāmajai) kapitālsabiedrībai ir tiesības saņemt šajā likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus attiecībā uz neizmantoto uzkrāto atlaižu summu proporcionāli paturēto vai pārņemto ieguldījumu apmēram (aprēķinā par pamatu ņem ieguldījumu sākotnējo vērtību), ja reorganizētā kapitālsabiedrība ir ieguvusi zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības statusu, pastāvot šādiem nosacījumiem:

a) reorganizētās kapitālsabiedrības paturēto vai pārņemto ieguldījumu vērtība veido vismaz 75 procentus no to ieguldījumu kopējās vērtības, kas veikti atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam,

b) reorganizētās kapitālsabiedrības komercdarbības pamatveids, kas sastāda vismaz 75 procentus kapitālsabiedrības neto apgrozījumā, atbilst reorganizējamās kapitālsabiedrības komercdarbības pamatveidam un tiek saglabāts uz visu atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus darbības laiku,

c) reorganizētās kapitālsabiedrības komercdarbība notiek tās pašas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā, kurā komercdarbību veica reorganizējamā zonas kapitālsabiedrība vai licencētā kapitālsabiedrība pirms reorganizācijas;

2) kura nav ieguvusi zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības statusu, reorganizējamā kapitālsabiedrība veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(7) Šā panta piektajā daļā un sestās daļas 2. punktā minētajos gadījumos tiešo nodokļu samazinājuma summa, kas izveidojusies tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā, uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu, un tai aprēķina nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(8) Ja nelikumīgs valsts atbalsts atgūstams par periodu, kas pārsniedz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23. panta otrajā daļā noteikto termiņu, zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība papildus šā panta piektajā un septītajā daļā minētajai summai attiecīgi iemaksā valsts un pašvaldības budžetā nelikumīgi saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem. Procentus aprēķina atbilstoši to likmēm, kuras publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai 10. pantu, procentiem pieskaitot 100 bāzes punktus, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(9) Kārtību, kādā aprēķina un iekasē šā panta astotajā daļā minēto nelikumīgo valsts atbalstu un procentus, un par nelikumīgā valsts atbalsta atgūšanu atbildīgās institūcijas un to pienākumus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004., 19.12.2006., 12.09.2013., 03.07.2014., 16.06.2016., 01.03.2018., 14.05.2020. un 03.03.2022. likumu, kas stājas spēkā 05.03.2022.)

8.1 pants. Nodokļu atlaižu piemērošana lieliem ieguldījumu projektiem

(1) Par lielu ieguldījumu projektu šā likuma piemērošanai tiek uzskatīts zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības projekts, kura attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 50 miljonus euro. Lielam ieguldījumu projektam nepiemēro šā likuma 8. panta pirmajā daļā noteiktos pieļaujamos maksimālos procentus.

(2) Nosakot plānotā projekta apmēru un pieļaujamos procentus nodokļu atvieglojumu piemērošanai, ņem vērā visus kapitālsabiedrības (grupas līmenī) sākotnējos ieguldījumus, kuri saistīti ar to pašu vai līdzīgu darbību un kurus kapitālsabiedrība ir sākusi triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie jaunā sākotnējā ieguldījuma, kuri veikti tajā pašā statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionā (vienots ieguldījumu projekts) un kuru veikšanai kapitālsabiedrība saņēmusi vai plāno saņemt atbalstu. Nosakot visu sākotnējo ieguldījumu apmēru, ņem vērā faktiskos sākotnējos ieguldījumus un attiecīgajos projektos paredzētos, bet vēl neveiktos ieguldījumus.

(3) Lieliem ieguldījumu projektiem, kuru attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 55 miljonus euro, neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līgumā par ieguldījuma veikšanu vai līgumā par paredzamo algu izmaksu veikšanu nosaka pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa drīkst sasniegt attiecībā pret zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrāto attiecināmo izmaksu summu, ievērojot šādus nosacījumus:

1) 30 procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas piemēro projektam līdz 55 miljoniem euro;

2) 15 procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas piemēro projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro;

3) 0 procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas piemēro projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro.

(4) Lielo ieguldījumu projektiem, kuru attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 55 miljonus euro, piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa nepārsniedz 24,75 miljonus euro.

(5) Lielo ieguldījumu projektam, kura plānotās attiecināmās izmaksas pārsniedz 110 miljonus euro un tiešo nodokļu atlaižu summa pārsniedz 24,75 miljonus euro, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līgumā par ieguldījumu veikšanu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu var noteikt piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu, kas ir lielāka par 24,75 miljoniem euro, ja:

1) Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par liela ieguldījumu projekta atbalstīšanu un piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu, kas ir lielāka par 24,75 miljoniem euro;

2) ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums par atbalsta saderīgumu ar Kopējo tirgu.

(6) Šā panta piektajā daļā noteiktās tiešo nodokļu atlaižu summas pārsniegšanas gadījumā Satiksmes ministrija iesniedz nepieciešamo informāciju Ministru kabinetam. Pēc tam kad saņemts Ministru kabineta lēmums, Satiksmes ministrija iesniedz valsts atbalsta paziņojumu Eiropas Komisijai normatīvajos aktos par komercdarbības atbalsta kontroli noteiktajā kārtībā.

(14.05.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2022. un 29.02.2024. likumu, kas stājas spēkā 07.03.2024.)

8.2 pants. Nodokļu atvieglojumu apvienošana ar citu atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem

(1) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība papildus šajā likumā noteiktajam atbalstam saņem vai plāno saņemt citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai par tām pašām izmaksām, tad nepiemēro šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktos pieļaujamos maksimālos procentus, bet līgumā par ieguldījuma veikšanu zonas pārvade vai brīvostas pārvalde nosaka maksimālos pieļaujamos procentus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem.

(2) Nosakot maksimāli pieļaujamos procentus, jānodrošina, ka atbalstu apvienošanas rezultātā attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamie procenti nepārsniedz šā likuma 8.panta pirmajā daļā un 8.1 panta trešajā daļā noteiktos pieļaujamos procentus nodokļu atvieglojumu piemērošanai.

(3) (Izslēgta ar 14.05.2020. likumu)

(4) Ja zonas kapitālsabiedrībai tiek piemērots atbalsts paredzamajām algu izmaksām, šo atbalstu nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu tā paša vai citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros, tai skaitā attiecībā uz atbalstu algu izmaksām vai sākotnējo ieguldījumu izmaksām, kā arī ar citu atbalstu darba algu izmaksām citu atbalsta projektu vai programmu ietvaros.

(03.07.2014. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

9.pants. Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

(1) Tiesības saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un ir noslēgts līgums par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu.

(2) Tiesības saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus izbeidzas ar taksācijas periodu, kurā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus ir zaudējusi spēku.

(3) Zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai un zonas vai brīvostas pārvaldei uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads. Pirmais taksācijas periods var būt īsāks par kalendāra gadu, bet nevar būt garāks par 12 mēnešiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006., 03.07.2014. un 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

(Izslēgts ar 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

11.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(Izslēgts ar 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

12.pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(1) Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz šādu informāciju:

1) zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura saņem tiešo nodokļu atlaides, vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajā termiņā:

a) pārskatu par uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides piemērošanu taksācijas periodā,

b) informāciju par citu saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, tai skaitā de minimis atbalstu, kas piešķirts sākotnējo ieguldījumu veikšanai par tām pašām attiecināmajām izmaksām, un pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto attiecināmo izmaksu summu;

2) pašvaldība līdz pēctaksācijas gada 1.maijam — pārskatu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pārskatu un informācijas iesniegšanu, veidlapu paraugus un to aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz zonas pārvaldei un brīvostas pārvaldei informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9.panta 1.punkta "c" apakšpunktā un 2.punktā noteiktajam.

(4) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, pašvaldībai, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai informāciju par zonas kapitālsabiedrībām vai licencētām kapitālsabiedrībām:

1) kurām taksācijas periodā ir izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

2) ar kurām taksācijas periodā ir noslēgts jauns līgums par ieguldījumu veikšanu, norādot ieguldījumu kopējo summu, ieguldījumu termiņus, piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu, ieguldījumiem piemērojamo atbalsta procentu, kas noteikts, ievērojot šā likuma 8.panta pirmās daļas, 8.1 panta vai 8.2 panta pirmās un otrās daļas nosacījumus;

21) ar kurām taksācijas periodā ir noslēgts jauns līgums par paredzamo algu izmaksu veikšanu, norādot paredzamo algu izmaksu kopējo summu, sākuma un beigu datumu, piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu un piemērojamo atbalsta procentu, kas noteikts, ievērojot šā likuma 8. panta pirmās un otrās daļas, 8.1 panta un 8.2 panta ceturtās daļas nosacījumus;

3) kurām izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā zaudējusi spēku;

4) kuras pārtrauc komercdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar Komerclikumu.

(5) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde pēc Valsts ieņēmumu dienesta, pašvaldības, Satiksmes ministrijas vai Finanšu ministrijas pieprasījuma iesniedz tai ar zonas kapitālsabiedrību vai licencētu kapitālsabiedrību noslēgtā līguma par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu kopiju un līguma pielikumu — plānoto ieguldījumu grafiku.

(6) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība līdz pēctaksācijas gada 1.martam informē zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi par gadu, kad tā pēdējoreiz saņēmusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(03.07.2014. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2016. un 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

12.1 pants. Informācijas par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu glabāšana

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura saņem tiešo nodokļu atlaides šā likuma ietvaros, glabā datus par veiktajiem ieguldījumiem, algu izmaksām un saņemtajām tiešo nodokļu atlaidēm 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība saņēmusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(2) Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldība pārskatus par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā, kuri saņemti saskaņā ar šā likuma 12. panta pirmo daļu, glabā 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība saņēmusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(3) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde glabā ar komercsabiedrību noslēgtos līgumus par ieguldījumu veikšanu un paredzamo algu izmaksu veikšanu 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība saņēmusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(14.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

12.2 pants. Informācijas publicēšana par komercdarbības atbalstu, piemērojot tiešo nodokļu atvieglojumus

Informācijas publicēšanu par šā likuma ietvaros sniegto komercdarbības atbalstu, piemērojot tiešo nodokļu atvieglojumus, nodrošina attiecīgā zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9.panta 1., 2. un 4.punktam. Informāciju publicē, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 II un III pielikumā noteiktās prasības.

(16.06.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.07.2016.)

12.3 pants. Piemēroto nodokļu atvieglojumu summas kontrole

(1) Lai nodrošinātu Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktā ierobežojuma izpildi, Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim informē Satiksmes ministriju, vai taksācijas periodā kopējā saskaņā ar šo likumu piemērotā tiešo nodokļu atlaižu summa pārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktos ierobežojumus valsts atbalsta gada izdevumiem.

(2) Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteikto valsts atbalsta gada izdevumu ierobežojumu pārsniegšanas gadījumā Satiksmes ministrija 20 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija no Valsts ieņēmumu dienesta, iesniedz izvērtējuma plānu Eiropas Komisijai.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

13.pants. (Izslēgts no 01.09.2014. ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014. Sk. Pārejas noteikumu 17.punktu)

14. pants. Atbalsta sniegšanas tiesiskais pamats

Atbalstu šā likuma ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 III nodaļas 1. iedaļu — Reģionālais atbalsts (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 187/1, 26.6.2014.), ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas 2017. gada 14. jūnija regulu (ES) 2017/1084, ar ko regulu (ES) Nr. 651/2014 groza attiecībā uz atbalstu ostu un lidostu infrastruktūrai, paziņošanas robežvērtībām atbalstam kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atbalstam sporta un multifunkcionālai atpūtas infrastruktūrai un reģionālā darbības atbalsta shēmām tālākajos reģionos un ar ko regulu (ES) 702/2014 groza attiecībā uz attiecināmo izmaksu aprēķinu (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L156/1, 20.6.2017.), ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas 2020. gada 2. jūlija regulu (ES) 2020/972, ar ko groza regulu (ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un groza regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 215/3, 7.7.2020.), un ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas 2021. gada 23. jūlija regulu (ES) 2021/1237, ar kuru groza regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L270/39, 29.7.2021.), kā arī ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas 2023. gada 23. jūnija regulu (ES) 2023/1315, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, un Regulu (ES) 2022/2473, ar kuru, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 167/1, 30.06.2023.).

(03.03.2022. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.02.2024. likumu, kas stājas spēkā 07.03.2024.)

Pārejas noteikumi

1. Būvniecības pakalpojumi, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona brīvajā zonā sniedz zonas kapitālsabiedrībai, licencētai kapitālsabiedrībai, brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei, līdz 2004.gada 30.aprīlim apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme līdz 2004.gada 30.aprīlim piemērojama arī tiem būvniecības pakalpojumiem, kurus apliekamās personas sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei ārpus brīvo zonu teritorijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

2. Atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, kuras zonas kapitālsabiedrībām izsniegtas līdz 2001.gada 31.decembrim, uzskatāmas par spēkā esošām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

3. Uz zonas kapitālsabiedrībām, kuras līdz 2001.gada 31.decembrim ieguvušas zonas kapitālsabiedrības statusu un kurām līdz 2001.gada 31.decembrim izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, un uz Rīgas brīvostas licencētām kapitālsabiedrībām ar 2003.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

4. Šā likuma 6.pants neattiecas uz licencētām kapitālsabiedrībām, kurām Ventspils brīvostas pārvalde darbības licenci ir izsniegusi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

5. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojumu ir aprēķinājušas pēc likmēm, kuras atšķiras no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajām, attiecībā uz pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, līdz attiecīgā pamatlīdzekļa vai pamatlīdzekļu kategorijas nolietojuma pilnīgai norakstīšanai turpina piemērot iepriekš piemērotās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. Saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu, kuri iegādāti pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas, nolietojuma norakstīšanu veic likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā vispārējā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

6. Šā likuma 6., 7., 8., 9., 12. un 13. pantā paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība un brīvostas pārvalde ir tiesīgas piemērot tiem ieguldījumiem un algu izmaksām, kas veiktas līdz 2035. gada 31. decembrim (ieskaitot), nepārsniedzot šajā likumā un līgumā par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu noteikto pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecībai pret uzkrāto attiecināmo izmaksu summu.

(29.02.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.03.2024.)

7. (Izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

8. (Izslēgts ar 04.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

9. Līdz 2003.gada 31.decembrim zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kuras maksā nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un būvēm, taksācijas gadā budžetā maksājamo nodokļa summu aprēķina, ņemot vērā šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atlaidi, kā arī šā likuma 10.pantā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

10. (Izslēgts ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

11. Grozījumi likuma 1.panta otrajā daļā (likumā lietotajos terminos attiecībā uz Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā.

(20.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.02.2005.)

12. Likuma 3.panta desmitā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā.

(20.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.02.2005.)

13. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura darbojas šā likuma 5.pielikumā minētajā zivsaimniecības nozarē, pēc 2007.gada 1.janvāra turpina saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus par ieguldījumiem, kas veikti līdz 2006.gada 31.decembrim, saskaņā ar likuma normām, kuras bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.

(19.12.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

14. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura darbojas šā likuma 5.pielikumā minētajā zivsaimniecības nozarē, pēc 2007.gada 1.janvāra turpina saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus par ieguldījumiem, kas veikti pēc 2007.gada 1.janvāra, saskaņā ar līgumu par ieguldījumu veikšanu, kurš noslēgts starp zonas pārvaldi un zonas kapitālsabiedrību vai brīvostas pārvaldi un licencētu kapitālsabiedrību līdz 2006.gada 30.decembrim. Lai zivsaimniecības nozarē strādājoša kapitālsabiedrība varētu saņemt nodokļu atvieglojumus par veiktajiem ieguldījumiem pēc 2007.gada 1.janvāra, noslēgtajā līgumā precīzi norādāmi ieguldījumu plāni, ieguldījumu summas un termiņi, kādos ieguldījumus veiks. Tiešo nodokļu atvieglojumus ieguldījumiem, kas veikti pēc 2007.gada 1.janvāra, piemēro saskaņā ar likuma normām, kuras bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.

(19.12.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

15. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura nav noslēgusi līgumu ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi, ievērojot šā likuma 1.panta otrās daļas 13.punktā minētos nosacījumus, ieguldījumiem, kuri faktiski veikti līdz 2013.gada 31.decembrim, piemēro šā likuma 8.pantā minētos procentus līdz taksācijas periodam, kamēr tiek sasniegts līgumā noteiktais kapitālsabiedrībai maksimāli piemērojamais procentu apmērs no uzkrātās ieguldījumu summas.

(04.04.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

16. Līdz 2014.gada 30.jūnijam noslēgtajos līgumos par ieguldījumu veikšanu līdz 2014.gada 31.decembrim izdarāmi grozījumi, nosakot līgumā paredzētajiem ieguldījumiem piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu apmēru attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

17. Grozījumi šā likuma 1.panta otrās daļas 1.punktā attiecībā uz vārdu "un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai" izslēgšanu, grozījumi 2.panta otrajā punktā, III nodaļas nosaukumā un attiecībā uz 13.panta izslēgšanu stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

18. Līgumi par ieguldījumu veikšanu, kas noslēgti laikposmā no 2018. gada 10. janvāra līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 5. panta sestās daļas 2. punktā un 8. pielikuma 22. punktā par pienākumu sniegt apliecinājumu, ir spēkā, ja kapitālsabiedrība pirms līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanas ir iesniegusi zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei apliecinājumu, ka pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai tā nav veikusi pārcelšanu uz attiecīgo zonas vai brīvostas teritoriju, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts, un zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde ir veikusi pārbaudi par šā apliecinājuma atbilstību Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 16. punktam, kā arī ir ievērotas pārējās šajā likumā noteiktās prasības.

(01.03.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.03.2018.)

19. Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. decembrim izdod šā likuma 8. panta devītajā daļā minētos noteikumus.

(14.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

20. Šā likuma 2.1 panta otrās daļas nosacījumi attiecas uz zonas kapitālsabiedrību un licencēto kapitālsabiedrību līgumiem par ieguldījumu veikšanu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā, kuri ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi tiek slēgti, sākot ar dienu, kad stājas spēkā 2.1 panta otrā daļa.

(13.05.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.06.2021.)

21. Līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās Liepājas valstspilsētas pašvaldības, Dienvidkurzemes novada un Kuldīgas novada (attiecībā uz Alsungas pagastu) domes pirmajai sēdei šā likuma noteikumi par valsts atbalstu tiešo nodokļu veidā par sākotnējo ieguldījumu rezultātā jaunizveidotajām darba vietām attiecībā uz Liepājas speciālo ekonomisko zonu piemērojami par tiem zonas kapitālsabiedrībā nodarbinātajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā, Aizputes novadā, Alsungas novadā, Durbes novadā, Grobiņas novadā, Nīcas novadā, Pāvilostas novadā, Priekules novadā, Rucavas novadā un Vaiņodes novadā.

(13.05.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.06.2021.)

22. Satiksmes ministrija nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 11. pantā noteiktās paziņošanas prasības izpildi saistībā ar valsts atbalsta tiešo nodokļu veidā par sākotnējo ieguldījumu rezultātā jaunizveidotajām darba vietām attiecināšanu uz Liepājas speciālo ekonomisko zonu.

(13.05.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.06.2021.)

23. Piemērojot šā likuma 3. panta devīto daļu līdz dienai, kad atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" pārejas noteikumu 168. punktam sāk piemērot minētā likuma 14. panta 2.3 daļā noteikto likmi, ņem vērā likuma "Par akcīzes nodokli" pārejas noteikumu 169. punktā noteikto.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stajas spēkā 01.03.2024.)

Informatīva atsauce uz Komisijas regulu

(Izslēgta ar 01.03.2018. likumu, kas stājas spēkā 07.03.2018.)

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 27.jūlijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 10.augustā
"Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
1.pielikums
Transporta nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

"Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
2.pielikums
Tērauda rūpniecības nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
3.pielikums
Sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
4.pielikums
Lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
5.pielikums
Zivsaimniecības nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
6.pielikums
Akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
7.pielikums
Kuģu būves nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 29.02.2024. likumu, kas stājas spēkā 07.03.2024.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"
8.pielikums
Zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei sniedzamā informācija līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai

(Pielikums 03.07.2014. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.03.2018.,14.05.2020., 03.03.2022. un 29.02.2024. likumu, kas stājas spēkā 07.03.2024.)

1. Kapitālsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, kontaktinformācija.

2. Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde, kurai pieteikums iesniegts.

3. Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti ieguldījumi.

4. Ieguldījuma projekta nosaukums.

5. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apraksts, norādot, vai ieguldījumi plānoti saistībā ar:

a) jaunas kapitālsabiedrības izveidi,

b) esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumu,

c) esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanu ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti,

d) esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtisku maiņu.

6. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apmērs (euro).

7. Plānoto sākotnējo ieguldījumu sākuma datums.

8. Plānoto sākotnējo ieguldījumu beigu datums.

9. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem uzsāktajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru īstenošanai saņem atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu, norāda šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti ieguldījumi,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu saņemšanai,

d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,

e) ieguldījumu apmērs (euro),

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,

g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.),

h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma datums par atbalsta piešķiršanu.

10. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem plānotajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru īstenošanai plānots saņemt atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu, sniedz šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti ieguldījumi,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu saņemšanai,

d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,

e) ieguldījumu apmērs (euro),

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,

g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.),

h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma datums par atbalsta piešķiršanu.

11. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem pēdējo triju gadu laikā veiktajiem un pabeigtajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuri saistīti ar to pašu vai līdzīgu darbību un kuru īstenošanai saņemts atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts, sniedz šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tika veikti ieguldījumi,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu saņemšanai,

d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,

e) ieguldījumu apmērs (euro),

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,

g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.).

12. Ja kapitālsabiedrība sniedz šā pielikuma 9., 10. un 11.punktā norādīto informāciju, norādāms, vai kapitālsabiedrības īstenotie un plānotie sākotnējo ieguldījumu projekti nav kvalificējami kā vienots ieguldījumu projekts atbilstoši šā likuma 8.1 panta otrajā daļā noteiktajam.

13. Plānotais atbalsta procents nodokļu atvieglojumu piemērošanai (noteikts saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu, 8.1 panta trešo daļu vai 8.2 panta pirmo un otro daļu).

14. Kapitālsabiedrības statuss projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam (liela, vidēja vai maza kapitālsabiedrība).

15. Kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz 25 procentu apmērā no līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajām kopējām ieguldījumu projekta izmaksām, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir, finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem.

16. Ņemot vērā šā likuma 5. panta ceturtajā daļā un 4.1 daļā noteiktos nozaru ierobežojumus, ieguldījumu projekta ietvaros ražotie produkti vai sniegtie pakalpojumi nosakāmi atbilstoši PRODCOM/NACE/CPA (CPA — pakalpojumu projektu gadījumā) klasifikācijām, kur:

PRODCOM — ieguves un apstrādes rūpniecības produktu klasifikācija;

NACE — vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija;

CPA — Eiropas Savienības Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm.

17. Apliecinājums, ka ieguldījumi paliks attiecīgajā apgabalā vismaz piecus gadus (vai mazo vai vidējo kapitālsabiedrību gadījumā — trīs gadus) kopš to veikšanas.

18. Kapitālsabiedrības apliecinājums, ka uz kapitālsabiedrību neattiecas nelikumīgi piešķirta atbalsta atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu.

19. Informācija, ka kapitālsabiedrība neatbilst grūtībās nonākušas kapitālsabiedrības statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot kapitālsabiedrības, kuras 2019. gada 31. decembrī nebija nonākušas grūtībās, taču kļuva par grūtībās nonākušām kapitālsabiedrībām laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim un turpina tādas būt pēc 2021. gada 31. decembra.

20. Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība nav uzsākusi un neuzsāks darbus pie projekta pirms līguma par ieguldījuma veikšanu spēkā stāšanās.

21. Ja nodokļu atvieglojumus šā likuma ietvaros plānots apvienot ar citu atbalstu ieguldījumiem, kapitālsabiedrības apliecinājums, ka ieguldījumu veikšana nav uzsākta.

22. Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai nav veikusi pārcelšanu uz attiecīgo zonas vai brīvostas teritoriju, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts.

Likuma "Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"
9. pielikums
Zonas pārvaldei sniedzamā informācija līguma par paredzamo algu izmaksu veikšanu slēgšanai

(Pielikums 14.05.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.05.2021., 03.03.2022. un 29.02.2024. likumu, kas stājas spēkā 07.03.2024.)

1. Zonas kapitālsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un kontaktinformācija.

2. Zonas pārvalde, kurai pieteikums iesniegts.

3. Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti sākotnējie ieguldījumi.

4. Ieguldījumu projekta nosaukums.

5. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apraksts, norādot, vai sākotnējie ieguldījumi plānoti saistībā ar:

a) jaunas kapitālsabiedrības izveidi,

b) esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumu,

c) esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanu ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti,

d) esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtisku maiņu.

6. Plānotais jaunizveidoto darba vietu skaits.

7. Paredzamais algu izmaksu apmērs (euro).

8. Paredzamais algu izmaksu sākuma un beigu datums.

9. Attiecībā uz zonas kapitālsabiedrības pēdējo triju gadu laikā veiktajām attiecināmo izmaksu (sākotnējo ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu) summām tajā pašā vai līdzīgā darbībā, par kurām zonas kapitālsabiedrība saņēmusi atbalstu, kā arī plānotajām attiecināmo izmaksu summām sniedz šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā veiktas attiecināmo izmaksu summas,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajām attiecināmo izmaksu summām nodokļu atvieglojumu saņemšanai,

d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,

e) attiecināmo izmaksu summa (euro),

f) attiecināmo izmaksu veikšanas sākuma un beigu termiņš,

g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru kabineta noteikumi u. c.).

10. Plānotais atbalsta procents nodokļu atvieglojumu piemērošanai par paredzamajām algu izmaksām (noteikts saskaņā ar šā likuma 8. panta pirmo un otro daļu, 8.1 panta trešo daļu un 8.2 panta ceturto daļu).

11. Zonas kapitālsabiedrības statuss projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam (liela, vidēja vai maza kapitālsabiedrība).

12. Zonas kapitālsabiedrības apliecinājums, ka ieguldījumu projekts radīs darbinieku skaita tīru pieaugumu Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 32. punkta izpratnē salīdzinājumā ar vidējo rādītāju iepriekšējos 12 mēnešos un ka darba vietu kapitālsabiedrība nodrošina triju gadu laikā pēc sākotnējo ieguldījumu pabeigšanas, ievērojot, ka saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 9. punktu no radīto darba vietu skaita atņem attiecīgajā periodā zaudētās darba vietas, kas izteiktas gada darbaspēka vienībās. Nodarbinātā deklarētā dzīvesvieta attiecībā uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas un Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību ir Latgales plānošanas reģionā, bet attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību — Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošajā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, Dienvidkurzemes novadā vai Kuldīgas novada Alsungas pagastā, un darba vieta lielā kapitālsabiedrībā tiks saglabāta vismaz piecus gadus, bet mazās vai vidējās kapitālsabiedrībās — vismaz trīs gadus no dienas, kad attiecīgā darba vieta pirmo reizi ir nodrošināta.

13. Zonas kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz 25 procentu apmērā no līgumā par paredzamo algu izmaksu veikšanu kopējām paredzamajām algu izmaksām ieguldījumu projekta ietvaros, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir, finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem.

14. Zonas kapitālsabiedrības apliecinājums, ka darbi pie projekta atbilstoši šā likuma 1. panta otrās daļas 12. punktā noteiktajam tiks uzsākti tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par paredzamo algu izmaksu veikšanu.

15. Ņemot vērā šā likuma 5. panta ceturtajā daļā, 4.1 un 4.2 daļā zonas kapitālsabiedrībām noteiktos saimnieciskās darbības veidu ierobežojumus, ieguldījumu projekta ietvaros paredzamās algu izmaksas ir nosakāmas zonas kapitālsabiedrībām ar saimnieciskās darbības veidu atbilstoši NACE — vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai. Zonas kapitālsabiedrība norāda atbilstošu savas saimnieciskās darbības kodu.

16. Zonas kapitālsabiedrības apliecinājums, ka uz to neattiecas nelikumīga un nesaderīga valsts atbalsta atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu.

17. Informācija, ka zonas kapitālsabiedrība neatbilst grūtībās nonākušas zonas kapitālsabiedrības statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot kapitālsabiedrības, kuras 2019. gada 31. decembrī nebija nonākušas grūtībās, taču kļuva par grūtībās nonākušām kapitālsabiedrībām laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim un turpina tādas būt pēc 2021. gada 31. decembra.

18. Apliecinājums, ka zonas kapitālsabiedrība pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par paredzamo algu izmaksu veikšanu slēgšanai nav veikusi pārcelšanu uz attiecīgo zonas teritoriju, kurā tiks veiktas paredzamās algu izmaksas, kurām pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad pabeigts sākotnējais ieguldījums.

07.03.2024