Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5

Smiltenē 2021. gada 25. augustā
Par Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 25. augusta lēmumu Nr. 158 (prot. Nr. 8, 66. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Smiltenes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Apes novada domes 2015. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr. 24/2015 "Par Apes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 244, 14.12.2015.);

3.2. Raunas novada domes 2016. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 56 "Par Raunas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 48, 09.03.2016.);

3.3. Smiltenes novada domes 2018. gada 25. septembra saistošos noteikumus Nr. 6/18 "Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 05.12.2018.).

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Par Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu, saskaņā ar kuru ir noteikts novada domei pienākums izdot saistošos noteikumus, kuros nosaka domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Īss projekta satura izklāstsTiek noteikts, ka Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemtie saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

No 2022. gada 1. janvāra saistošo noteikumu publicēšana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" būs saistoša visām pašvaldībām.

Ar saistoši noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudēs Smiltenes novadu veidojošo pašvaldību iepriekš izdotie saistošie noteikumi:

1. Apes novada domes 2015. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr. 24/2015 "Par Apes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 244, 14.12.2015.);

2. Raunas novada domes 2016. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 56 "Par Raunas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 48, 09.03.2016.);

3. Smiltenes novada domes 2018. gada 25. septembra saistošos noteikumus Nr. 6/18 "Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 05.12.2018.).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma pārejas noteikumu 10. punktu par oficiālo publikāciju pēc 2021. gada 1. janvāra maksu nepiemēro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāPublicējot saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tie būs pārskatāmi, sistematizēti un ērti pieejami jebkurai personai tiesību aktu portālā www.likumi.lv.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
06.10.2021