Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2021. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/18

Smiltenē 2018. gada 26. septembrī

Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes 2018. gada 26. septembra
lēmumu Nr. 563 (prot. Nr. 12, 20. §)

Precizēti
ar Smiltenes novada domes 2018. gada 31. oktobra
lēmumu Nr. 565 (prot. Nr. 13, 1. § 1.1.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2016. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 7/16 "Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 

Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 6/18 "Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz Smiltenes novadā spēkā ir Smiltenes novada domes 2016. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 7/16 "Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu". Spēkā esošie noteikumi nosaka, ka Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir pašvaldības bezmaksas izdevums "Smiltenes Novada Domes Vēstis" un Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltene.lv.

Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta 5.-7. daļa nosaka, ka republikas pilsētas domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pašvaldības saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājaslapā internetā. Novada domes saistošo noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs.

Turpmāk, atbilstoši sagatavotajam saistošo noteikumu projektam, Smiltenes novada domes izdotos saistošos noteikumus no 2019. gada 1. janvāra publicēs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošinot domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Smiltenes novada domes ieguvumi:

1) nodrošinās saistošo noteikumu publicēšanas operativitāti;

2) plašāks personu loks būs informēts par Smiltenes novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem;

3) oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" nodrošina izdoto saistošo noteikumu aktualizāciju;

4) Smiltenes novada domes izdotie normatīvie akti tiek publicēti kopējā Latvijas Republikas normatīvo aktu tīmekļa vietnē www.likumi.lv;

5) tiks uzlabota labas pārvaldības principa ievērošana pašvaldības darbā;

6) samazinās pašvaldības darbinieku noslodzi.

Pašvaldības saistošie noteikumi, atbilstoši likumam, pēc to stāšanās spēkā joprojām tiks publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Lai nodrošinātu Smiltenes novada iedzīvotāju, kas nelieto internetu, informētību par pašvaldības saistošajiem noteikumiem, saistošie noteikumi, pēc to spēkā stāšanās tiks publicēti pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

3. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem Smiltenes novada dome maina Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu no Smiltenes novada informatīvā izdevuma "Smiltenes Novada Domes Vēstis" uz oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu publicēšana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir maksas pakalpojums.

Esošo saistošo noteikumu (kopā 136) pārnešana uz oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv) - viens dokuments (saistošie noteikumi) - 21,34 euro par vienu dokumentu - vienreizējs maksājums kopā 2902,24 euro;

Jaunu noteikumu publicēšana atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 65 "Oficiālo publikāciju noteikumi" - 0,0235 euro par rakstu zīmi.

Kopējie pašvaldības izdevumi 2019. gada budžetā un turpmākajos gados ir atkarīgi no jauna pieņemto saistošo noteikumu skaita un to apjoma.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
6. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

01.01.2019