Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Jēkabpilī 2021. gada 8. jūlijā
Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. Atzīt par spēku zaudējušiem:

4.1. Aknīstes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 13/2016 "Par Aknīstes novada domes saistošo noteikumu publicēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 91. nr.);

4.2. Jēkabpils novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2016 "Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 29. nr.);

4.3. Krustpils novada domes 2016. gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 2016/3 "Par Krustpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 43. nr.);

4.4. Salas novada pašvaldības 2016. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4 "Par Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 108. nr.);

4.5. Viesītes novada domes 2015. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 12/2015 "Par Viesītes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 252. nr.).

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 08.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu, saskaņā ar kuru ir noteikts novada domei pienākums izdot saistošos noteikumus, kuros nosaka domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

Tāpat Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts pienākums izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņemt jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāstsTiek noteikts, ka Jēkabpils novada domes pieņemtie saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma Pārejas noteikumu 10. punktu noteikts, ka par oficiālo publikāciju pēc 2021. gada 1. janvāra maksu nepiemēro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāPublicējot saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tie būs ērti pieejami jebkurai personai.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
17.07.2021