Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2

Jēkabpilī 2021. gada 14. janvārī
Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jēkabpils pilsētā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes 14.01.2021.
lēmumu Nr. 3 (prot. Nr. 1, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu slieksni mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 360 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

3. Saistošo noteikumu 2. punktā noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni piemēro, nosakot mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam sākot ar 2021. gada 1. janvāri.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 16. novembra saistošos noteikumus Nr. 25 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 237. nr.; 2019, 223. nr.).

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps
Jēkabpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 "Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jēkabpils pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sestajā daļā ietverto deleģējumu un likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 36.1 panta otrajā daļā noteikto minimālo ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk – ģimene (persona)) atzīšanai par maznodrošinātu, maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni (ar 2021. gada 1. janvāri – mājsaimniecības ienākumu slieksni) līdz 2021. gada 1. janvārim, kad stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, pašvaldības dome varēja brīvi noteikt savos saistošajos noteikumos, bez kvantitatīva ierobežojuma. Savukārt ar 2021. gada 1. janvāri pašvaldības domes tiesības ir aprobežotas ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešajā daļā noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņu amplitūdu pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un pārējām personām mājsaimniecībā, atbilstoši Latvijas izvēlētajai ekvivalences skalai.

2020. gada 17. decembrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī), kuri nosaka arī visā valsts teritorijā vienotu maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību.

Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktā noteikto, ja grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, sagatavo jaunu noteikumu projektu, nevis grozījumu noteikumu projektu, ir izdodami jauni saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts paredz:

1. Noteikt Jēkabpils pilsētā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 360 euro apmērā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 16. novembra saistošos noteikumus Nr. 25 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav būtiskas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav veiktas.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps
10.02.2021