Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2020. - 09.02.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils pilsētas domes 2021. gada 14. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jēkabpils pilsētā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

Jēkabpilī 2017.gada 16.novembrī
Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, un kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu.

2. Šo saistošo noteikumu izpratnē par vientuļu personu ir uzskatāma persona, kurai nav apgādnieku.

3. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz šo saistošo noteikumu 4. un 5.punktā noteikto ienākumu līmeni un ja:

3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums, izņemot Ministru kabineta noteikumos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu (turpmāk – MK noteikumi) un pašvaldības saistošajos noteikumos par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, minēto;

3.2. tā atbilst citiem MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

4. Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, izņemot 5.punktā minētās personas, atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 280 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

5. Atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz:

5.1. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27);

5.2. 345 euro – vecuma, invaliditātes pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam;

5.3. 390 euro – vientuļai personai, kura saņem vecuma, invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

6. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē Jēkabpils Sociālais dienests (turpmāk – dienests).

7. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam dienests izvērtē un nosaka atbilstoši MK noteikumiem un ņemot vērā šajos saistošajos noteikumos noteikto.

8. Dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes (personas) dzīvesvietas apsekošanu var veikt bez iepriekšēja saskaņojuma ar iesniedzēju.

9. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ja:

9.1. ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes (personas) spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai;

9.2. ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīvesvietas apsekošanu;

9.3. nav iespējams noskaidrot ģimenes (personas) patieso dzīvesvietu, ģimenes sastāvu;

9.4. Ministru kabineta noteikumos noteiktos gadījumos.

10. Ģimenei (personai) ir pienākums informēt dienestu par pārmaiņām ģimenes sastāvā, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā stāvokļa izmaiņām, ja tās ietekmē vai varētu ietekmēt tiesības uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Ja dienests konstatē, ka ģimene (persona) dienestu nav informējusi, dienests pieņem lēmumu par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu.

11. Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un lēmumu par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē un Jēkabpils pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 18.jūlija saistošos noteikumus Nr.23 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā".

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis
01.01.2020