Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2023. - ... / Spēkā esošā
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 228

Rīgā 2020. gada 1. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 51 3. p.)
Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma
41. panta astoto daļu un 173. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, finanšu kontu, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances sagatavošanai, kā arī Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1374/2014 (2014. gada 28. novembris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas sabiedrībām (tālāk tekstā – ECB regula Nr. 1374/2014) un Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (2012. gada 17. oktobris) par vērtspapīru turējumu statistiku prasību izpildei, kā arī statistiskās informācijas iegūšanai Latvijas apdrošināšanas tirgus apskata vajadzībām.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 227, sk. grozījumu 3. punktu)

2. Noteikumi ir saistoši apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām, dalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiālēm, ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiālēm, kā arī Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 232. pantā minētajām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrībām, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija), ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, grupas uzraudzības veikšanai nepieciešamo informāciju.

3. Noteikumi nosaka Komisijai iesniedzamo gada un ceturkšņa darbības pārskatu saturu, formu, iesniegšanas kārtību un termiņus.

4. Noteikumos lietotie termini:

4.1. tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana – dzīvības apdrošināšana, kurā apdrošinājuma ņēmējs pilnībā vai daļēji uzņemas ieguldījumu risku;

4.2. dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu – dzīvības apdrošināšana, kuras pazīme ir līgumā noteiktās apdrošinājuma summas izmaksa apdrošināšanas līguma termiņa beigās vai apdrošinātās personas nāves gadījumā, ja tā iestājas pirms apdrošināšanas līguma termiņa beigām;

4.3. dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma veidošanas – dzīvības apdrošināšana, kuras pazīme ir apdrošināšanas līgumā minētās apdrošinājuma summas izmaksa tikai apdrošinātās personas nāves gadījumā līguma darbības laikā, nodrošinot finansiālu aizsardzību tām personām, kas var ciest zaudējumus apdrošinātās personas nāves gadījumā līguma darbības laikā. Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma veidošanas ir dzīvības termiņapdrošināšana, beztermiņa dzīvības apdrošināšana (mūža apdrošināšana) un to paveidi;

4.4. mūža pensijas apdrošināšana – Valsts fondēto pensiju likuma 7. pantā noteikta alternatīva pensiju uzkrātā kapitāla izmantošanai, par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādājoties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi;

4.5. laulības un bērna piedzimšanas apdrošināšana – dzīvības apdrošināšana, kuras pazīme ir līgumā noteiktās apdrošinājuma summas izmaksa laulības un bērna piedzimšanas gadījumā;

4.6. tontīnas – darījumi, izveidojot dalībnieku apvienības nolūkā kopīgi kapitalizēt iemaksas un vēlāk sadalīt šādi uzkrātos līdzekļus dzīvajiem apvienības locekļiem vai atlīdzības saņēmējiem, kas saņem atlīdzību apdrošinātā nāves gadījumā;

4.7. kapitāla izpirkšanas darījumi (capital redemption operations) – līgumi, kas paredz saistību, ko apdrošinātājs uzņēmies, izpildi apdrošināšanas līguma termiņa beigās par vienreizējiem vai periodiskiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem. Šajos līgumos nav ietverta apdrošinātās personas dzīvības apdrošināšana;

4.8. OCTAA – atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumam noslēgtie apdrošināšanas līgumi;

4.9. AIF – alternatīvo ieguldījumu fonds vai tā apakšfonds Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē;

4.10. finanšu statistika – apdrošināšanas sabiedrību, vērtspapīru turētāju, maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances un finanšu kontu statistika;

4.11. dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu pensijai – tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana vai dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu, kurā apdrošinājuma ņēmējs ir norādījis mērķi veidot līdzekļu uzkrājumu pensijai;

4.12. digitālā pārdošana – apdrošināšanas produktu izplatīšana, kurā polises pārdošana notiek pilnībā automatizēti, neizmantojot cilvēka palīdzību, piemēram, pārdošana interneta mājaslapā un mobilajā aplikācijā;

4.13. pārējo terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), (tālāk tekstā – ES regula Nr. 2015/35) terminu lietojumam.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 227, sk. grozījumu 3. punktu)

II. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pārskati

5. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības gada darbības pārskati ietver:

5.1. ES regulas Nr. 2015/35 304. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto periodisko uzraudzības pārskatu, kas sagatavots atbilstoši ES regulas Nr. 2015/35 un šo noteikumu VII nodaļas prasībām;

5.2. ES regulas Nr.  2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā norādītos gada kvantitatīvos pārskatus uzraudzības vajadzībām, kas papildināti ar pārskatu pozīcijām finanšu statistikas vajadzībām un kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2450 (2015. gada 2. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK, (tālāk tekstā – ES regula Nr.  2015/2450) prasībām un izmantojot ES regulas Nr.  2015/2450 8.–21. pantā norādītās attiecīgās kvantitatīvo pārskatu veidnes, ievērojot šādas papildu prasības:

5.2.1. ES regulas Nr.  2015/2450 8. pantā norādītā pārskatu veidne S.01.01.01., 9. pantā norādītā pārskatu veidne S.02.01.01. un 10. pantā norādītā pārskatu veidne S.06.02.01. aizstājama attiecīgi ar šo noteikumu pielikumā norādītajām pārskatu veidnēm SE.01.01.16., SE.02.01.16. un SE.06.02.16., kas aizpildāmas, ievērojot ES regulas Nr.  2015/2450 prasības attiecībā uz pārskatu pozīcijām, kuras norādītas gan pārskatu veidnēs S.01.01.01., S.02.01.01. un S.06.02.01., gan SE.01.01.16., SE.02.01.16. un SE.06.02.16., kā arī ievērojot šo noteikumu 34. punkta prasības attiecībā uz papildu pārskatu pozīcijām;

5.2.2. papildus ES regulas Nr.  2015/2450 8.–21. pantā norādītajām pārskatu veidnēm apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes E.01.01.16., E.02.01.16. un E.03.01.16., kas aizpildāmas, ievērojot šo noteikumu 34. punkta prasības;

5.3. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kas ir nodibinājušas filiāles dalībvalstīs un ārvalstīs, papildus šo noteikumu 5.1. un 5.2. punktā norādītajiem pārskatiem iesniedz gada darbības pārskatus finanšu statistikas vajadzībām, kas sagatavoti, neiekļaujot tajos datus par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības dalībvalstu un ārvalstu filiāļu darbību. Gada darbības pārskati finanšu statistikas vajadzībām ietver šādas kvantitatīvo pārskatu veidnes, kas aizpildāmas atbilstoši ES regulas Nr.  2015/2450 un šo noteikumu 34. punkta prasībām:

5.3.1. ES regulā Nr. 2015/2450 norādītās pārskatu veidnes S.01.02.01., S.12.01.01., S.12.02.01., S.17.01.01., S.17.02.01., S.29.03.01. un S.31.01.01.;

5.3.2. šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes SE.01.01.16., SE.02.01.16., E.02.01.16. un E.03.01.16.;

5.4. gada darbības pārskatus statistikas un uzraudzības vajadzībām, kas ietver šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes L.03., L.04., L.10. un L.11.

(Grozīts ar FKTK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 60; FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 227, sk. grozījumu 3. punktu)

6. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ceturkšņa darbības pārskati ietver:

6.1. ES regulas Nr.  2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā norādītos ceturkšņa kvantitatīvos pārskatus uzraudzības vajadzībām, kas papildināti ar pārskatu pozīcijām finanšu statistikas vajadzībām un kas sagatavoti atbilstoši ES regulas Nr.  2015/2450 prasībām un izmantojot ES regulas Nr.  2015/2450 6. pantā norādītās attiecīgās kvantitatīvo pārskatu veidnes, ievērojot šādas papildu prasības:

6.1.1. ES regulas Nr.  2015/2450 6. pantā norādītās pārskatu veidnes S.01.01.02., S.02.01.02. un S.06.02.01. aizstāj attiecīgi ar šo noteikumu pielikumā norādītajām pārskatu veidnēm SE.01.01.17., SE.02.01.17. un SE.06.02.16., kas aizpildāmas, ievērojot ES regulas Nr.  2015/2450 prasības attiecībā uz pārskatu pozīcijām, kuras norādītas gan pārskatu veidnēs S.01.01.02., S.02.01.02. un S.06.02.01., gan SE.01.01.17., SE.02.01.17. un SE.06.02.16., kā arī ievērojot šo noteikumu 34. punkta prasības attiecībā uz papildu pārskatu pozīcijām;

6.1.2. papildus ES regulas Nr.  2015/2450 6. pantā norādītajām pārskatu veidnēm apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz šo noteikumu pielikumā norādīto pārskatu veidni E.01.01.16., kas aizpildāma, ievērojot šo noteikumu 34. punkta prasības;

6.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kas ir nodibinājušas filiāles dalībvalstīs un ārvalstīs, papildus šo noteikumu 6.1. punktā norādītajiem pārskatiem iesniedz ceturkšņa darbības pārskatus finanšu statistikas vajadzībām, kas sagatavoti, neiekļaujot tajos datus par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības dalībvalstu un ārvalstu filiāļu darbību. Ceturkšņa darbības pārskati finanšu statistikas vajadzībām ietver šādas kvantitatīvo pārskatu veidnes, kas aizpildāmas atbilstoši ES regulas Nr.  2015/2450 un šo noteikumu 34. punkta prasībām:

6.2.1. ES regulā Nr. 2015/2450 norādītās pārskatu veidnes S.01.02.01., S.05.01.02., S.08.01.01., S.08.02.01., S.12.01.02., S.17.01.02. un S.23.01.01.;

6.2.2. šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes SE.01.01.17., SE.02.01.17., SE.06.02.16. un E.01.01.16.;

6.3. ceturkšņa darbības pārskatus statistikas vajadzībām, kas ietver šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes L.01. un L.06. Pārskatu "Apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja pārskatu veidņu atsevišķu pozīciju izvērsums" (pārskatu veidne L.06.) sagatavo, neiekļaujot tajā datus par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības dalībvalstu un ārvalstu filiāļu darbību.

(Grozīts ar FKTK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 60; FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 227, sk. grozījumu 3. punktu)

III. Dalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu pārskati

7. Dalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu ceturkšņa darbības pārskati ietver:

7.1. ceturkšņa darbības pārskatu finanšu statistikas vajadzībām, kas ietver šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes L.08. un L.09.;

7.2. ceturkšņa darbības pārskatu statistikas un produktu pārvaldības uzraudzības vajadzībām, kas ietver šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes L.01. un L.02.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 227, sk. grozījumu 3. punktu)

7.1 Dalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskats statistikas un uzraudzības vajadzībām ietver šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes L.04., L.10. un L.11.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

IV. Ārvalstu apdrošinātāju filiāļu pārskati

8. Ārvalstu apdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskati ietver:

8.1. periodisko uzraudzības pārskatu, kurā iekļauj aprakstošo informāciju par ārvalsts apdrošinātāja filiāles darbību;

8.2. gada kvantitatīvos pārskatus uzraudzības un finanšu statistikas vajadzībām, kas ietver:

8.2.1. ES regulā Nr.  2015/2450 norādītās kvantitatīvo pārskatu veidnes S.01.03.01., S.02.02.01., S.03.01.01., S.03.02.01., S.03.03.01., S.05.01.01., S.05.02.01., S.06.03.01., S.07.01.01., S.08.01.01., S.08.02.01., S.09.01.01., S.10.01.01., S.11.01.01., S.12.01.01., S.12.02.01., S.13.01.01., S.14.01.01., S.15.01.01., S.15.02.01., S.16.01.01., S.17.01.01., S.17.02.01., S.18.01.01., S.19.01.01., S.20.01.01., S.21.01.01., S.21.02.01., S.21.03.01., S.22.01.01., S.22.04.01., S.22.05.01., S.22.06.01., S.24.01.01., S.25.01.01., S.25.02.01., S.25.03.01., S.26.01.01., S.26.02.01., S.26.03.01., S.26.04.01., S.26.05.01., S.26.06.01., S.26.07.01., S.27.01.01., S.28.01.01., S.28.02.01., S.29.02.01., S.29.03.01., S.29.04.01., S.30.01.01., S.30.02.01., S.30.03.01., S.30.04.01., S.31.01.01., S.31.02.01., SR.01.01.01., SR.02.01.01., SR.12.01.01., SR.17.01.01., SR.22.02.01., SR.22.03.01., SR.25.01.01., SR.25.02.01., SR.25.03.01., SR.26.01.01., SR.26.02.01., SR.26.03.01., SR.26.04.01., SR.26.05.01., SR.26.06.01., SR.26.07.01. un SR.27.01.01., kas sagatavotas atbilstoši ES regulas Nr.  2015/2450 prasībām attiecībā uz šo pārskatu veidņu aizpildīšanu;

8.2.2. šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes SE.01.01.18., S.01.02.07., SE.02.01.18., S.02.03.07., SE.06.02.18., S.23.01.07., S.23.03.07., S.29.01.07., E.01.01.16., E.02.01.16. un E.03.01.16.;

8.3. ārvalsts apdrošinātāja, kas dibinājis filiāli, uzraudzības gada pārskata kopiju;

8.4. ārvalsts apdrošinātāja, kas dibinājis filiāli, uzraudzības iestādes būtisku aizrādījumu apkopojumu, kas tulkots latviešu valodā;

8.5. šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes L.08. un L.09.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 227, sk. grozījumu 3. punktu)

9. Ārvalstu apdrošinātāju filiāļu ceturkšņa darbības pārskati ietver:

9.1. ceturkšņa kvantitatīvos pārskatus uzraudzības vajadzībām, kas ietver:

9.1.1. ES regulā Nr.  2015/2450 norādītās kvantitatīvo pārskatu veidnes S.05.01.02., S.06.03.01., S.08.01.01., S.08.02.01., S.12.01.02., S.17.01.02., S.28.01.01. un S.28.02.01., kas sagatavotas atbilstoši ES regulas Nr.  2015/2450 prasībām attiecībā uz šo pārskatu veidņu aizpildīšanu;

9.1.2. šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes SE.01.01.19., S.01.02.07., SE.02.01.19., SE.06.02.18., S.23.01.07. un E.01.01.16.;

9.2. ceturkšņa darbības pārskatus statistikas vajadzībām, kas ietver šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes L.01. un L.06.

V. Ārvalstu pārapdrošinātāju filiāļu pārskati

10. Ārvalstu pārapdrošinātāju filiāles sagatavo gada darbības pārskatus finanšu statistikas vajadzībām, kas ietver šādas kvantitatīvo pārskatu veidnes:

10.1. ES regulā Nr. 2015/2450 norādītās pārskatu veidnes S.12.01.01., S.12.02.01., S.17.01.01., S.17.02.01., S.29.03.01. un S.31.01.01., kas sagatavotas atbilstoši ES regulas Nr.  2015/2450 prasībām attiecībā uz šo pārskatu veidņu aizpildīšanu;

10.2. šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes SE.01.01.18., S.01.02.07., SE.02.01.18., E.02.01.16. un E.03.01.16., kas aizpildītas atbilstoši šo noteikumu 34. punkta prasībām.

11. Ārvalstu pārapdrošinātāju filiāļu ceturkšņa darbības pārskati ietver:

11.1. ceturkšņa darbības pārskatus finanšu statistikas vajadzībām, kas ietver šādas kvantitatīvo pārskatu veidnes:

11.1.1. ES regulā Nr. 2015/2450 norādītās pārskatu veidnes S.05.01.02., S.08.01.01., S.08.02.01., S.12.01.02. un S.17.01.02., kas sagatavotas atbilstoši ES regulas Nr. 2015/2450 prasībām attiecībā uz šo pārskatu veidņu aizpildīšanu;

11.1.2. šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes SE.01.01.19., S.01.02.07., SE.02.01.19., SE.06.02.18., E.01.01.16. un S.23.01.07., kas aizpildītas atbilstoši šo noteikumu 34. punkta prasībām;

11.2. ceturkšņa darbības pārskatus statistikas vajadzībām, kas ietver šo noteikumu pielikumā norādītās pārskatu veidnes L.01. un L.06.

VI. Grupas uzraudzības pārskati

12. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības iesniedz Komisijai, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, grupas gada darbības pārskatus, kas ietver:

12.1. ES regulas Nr.  2015/35 372. panta 1. punktā norādīto periodisko uzraudzības pārskatu, kas sagatavots atbilstoši ES regulas Nr.  2015/35 un šo noteikumu VIII nodaļas prasībām;

12.2. ES regulas Nr.  2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā norādītos gada kvantitatīvos pārskatus, kas sagatavoti atbilstoši ES regulas Nr.  2015/2450 prasībām un izmantojot ES regulas Nr.  2015/2450 25.–36. pantā norādītās attiecīgās kvantitatīvo pārskatu veidnes.

13. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības iesniedz Komisijai, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, grupas ceturkšņa darbības pārskatus atbilstoši ES regulas Nr.  2015/35 372. panta prasībām, tai skaitā 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā norādītos ceturkšņa kvantitatīvos pārskatus, kas sagatavoti atbilstoši ES regulas Nr.  2015/2450 prasībām un izmantojot ES regulas Nr.  2015/2450 23. un 24. pantā norādītās attiecīgās kvantitatīvo pārskatu veidnes.

VII. Periodiskais uzraudzības pārskats

14. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība periodiskajā uzraudzības pārskatā atsaucas uz citiem dokumentiem, kas iesniedzami Komisijai atbilstoši ES regulas Nr.  2015/35 304. panta prasībām, tad norāda ne tikai vispārīgu atsauci uz dokumentu, bet arī dokumentā minēto attiecīgo informāciju. Periodiskajā uzraudzības pārskatā nav atļauts atsaukties uz dokumentiem, kas nav norādīti kā Komisijai iesniedzamie dokumenti atbilstoši ES regulas Nr.  2015/35 304. panta prasībām.

15. Sagatavojot periodisko uzraudzības pārskatu atbilstoši ES regulas Nr.  2015/35 XX pielikuma prasībām, pārskata iedaļā "A.1 Darījumdarbība" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība papildus ES regulas Nr.  2015/35 307. pantā minētajai informācijai norāda vismaz šādu informāciju attiecībā uz tās uzņēmējdarbību:

15.1. pilnas (vai tai ekvivalentas) slodzes darbinieku skaits;

15.2. visu saistīto sabiedrību un filiāļu saraksts.

16. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "A.2 Riska parakstīšanas rezultāti", sniedzot informāciju par riska mazināšanas metodēm, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība papildus ES regulas Nr.  2015/35 307. pantā minētajai informācijai ietver šādu aprakstu:

16.1. riska mazināšanas metožu ietekme uz parakstīšanas rezultātu;

16.2. riska mazināšanas metožu efektivitāte.

17. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "B.1 Vispārīga informācija par pārvaldības sistēmu" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība papildus ES regulas Nr.  2015/35 308. pantā minētajai informācijai paskaidro:

17.1. iekšējo organizatorisko struktūru, tostarp detalizētu organizatoriskās struktūras grafisku attēlojumu un pamatfunkciju veicēju amatus;

17.2. to, kā sabiedrības atalgojuma politika un prakse ir atbilstoša un veicina pamatotu un efektīvu riska pārvaldību un neveicina pārmērīgu riska uzņemšanos.

18. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "B.3 Riska pārvaldības sistēma, tostarp riska un maksātspējas pašu novērtējums" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības papildus ES regulas Nr.  2015/35 308. pantā minētajai informācijai:

18.1. paskaidro, kā sabiedrības riska pārvaldības stratēģijas, mērķi, procesi un pārskatu sniegšanas procedūras tiek dokumentētas, uzraudzītas un īstenotas katrai atsevišķai riska kategorijai;

18.2. ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir noslēgusi ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas ārpakalpojuma izmantošanas līgumu, kā rezultātā atbilstoši ES regulas Nr.  2015/2450 prasībām attiecībā uz kvantitatīvo pārskata veidņu aizpildīšanu tā ir saņēmusi Komisijas atļauju norādīt ierobežotu informāciju vai nenorādīt datus par ārējiem reitingiem un norīkotām ārējām kredītu novērtēšanas institūcijām, sniedz informāciju par sabiedrības īstenotajām procedūrām, lai uzraudzītu prasību atbilstību ieguldījumu pārvaldības jomā un garantētu, ka visa attiecīgā informācija par ieguldījumu portfeli tiek ņemta vērā riska pārvaldībā;

18.3. sniedz informāciju par galveno iekšējos modeļos izmantoto datu būtību un atbilstību, kā arī par datu kvalitātes pārbaudes procesu.

19. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "C.6 Cits būtisks risks" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības papildus ES regulas Nr.  2015/35 309. pantā minētajai informācijai:

19.1. paskaidro, kā tiek nodrošināts, ka atvasināto finanšu instrumentu izmantošana palīdz mazināt riskus vai veicina efektīvu ieguldījumu portfeļa pārvaldību;

19.2. ietver sīkāku informāciju par jebkurām būtiskām izmantotajām pārapdrošināšanas vai finanšu risku mazināšanas metodēm un būtiskām vadības nākotnes darbībām, kas ņemtas vērā maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā, un par to atbilstību atzīšanas kritērijiem;

19.3. ja atbilstoši ES regulas Nr.  2015/2450 prasībām attiecībā uz kvantitatīvo pārskata veidņu aizpildīšanu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība pārskatu veidnes S.30.03. pozīcijā "C0140 – Parakstīšanas modeļa veids" ir izvēlējusies norādīt "Cits", tā sniedz skaidrojumu par piemēroto parakstīšanas modeli;

19.4. ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir grupas daļa, tā sniedz kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju par būtiskiem darījumiem grupas ietvaros, tai skaitā informāciju par darījumu summu, atlikumu summām, ja tādas ir, kā arī attiecīgajiem darījumu nosacījumiem.

20. Papildus ES regulas Nr.  2015/35 310. pantā minētajai informācijai ES regulas Nr.  2015/35 XX pielikumā norādītā periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "D.1 Aktīvi":

20.1. ja tiek atzīti būtiski atlikto nodokļu aktīvi, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz skaidrojumu, kā tā novērtē paredzamās ar nodokli apliekamās peļņas iespējamību un kā nosaka pagaidu atšķirību summu un plānoto apvērses termiņu;

20.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz skaidrojumu, ja ES regulā Nr.  2015/2450 noteiktajā kvantitatīvo pārskatu veidnē S.03.03. tā nav varējusi norādīt neierobežoto garantiju (bilances vai ārpusbilances) maksimālo vērtību.

21. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "D.2 Tehniskās rezerves" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības, izņemot apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, papildus ES regulas Nr.  2015/35 310. pantā minētajai informācijai sniedz informāciju par tehniskajām rezervēm, tai skaitā:

21.1. informāciju par tehnisko rezervju aprēķināšanā izmantotajām attiecīgajām aktuārajām metodēm un pieņēmumiem, tai skaitā sīkāku informāciju par jebkādiem izmantotajiem vienkāršojumiem (tostarp, aprēķinot nākotnes prēmijas un riska rezervi un to sadalījumu pa atsevišķiem darījumdarbības virzieniem) un pamatojumu tam, ka izvēlētā metode ir proporcionāla sabiedrības risku būtībai, apmēram un sarežģītībai, ieskaitot jebkuras būtiskas izmaiņas šo metožu izmantošanā;

21.2. paskaidrojumu par tehnisko rezervju novērtēšanā piemērojamajām līguma robežām (contract boundaries) katrā darījumdarbības virzienā un sīkāku informāciju par līgumiem, kas ietver līguma atjaunošanas iespējas;

21.3. sīkāku informāciju par līgumos ietvertajām iespējām un garantijām, kas ņemtas vērā tehnisko rezervju aprēķināšanā, to būtiskumu, kā arī šo iespēju un garantiju izmantošanas nosacījumiem;

21.4. pārskatu par jebkurām būtiskām izmaiņām tehnisko rezervju līmenī, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, tai skaitā būtisku izmaiņu iemeslus, jo īpaši pamatojumu izmaiņām tehnisko rezervju aprēķinā izmantotajos pieņēmumos;

21.5. būtiskām izmaiņām polišu apturēšanas rādītājos;

21.6. sīkāku informāciju par homogēnām riska grupām, kas izmantotas, lai aprēķinātu tehniskās rezerves;

21.7. ieteikumus iekšējās procedūras uzlabojumiem saistībā ar datiem, kas tiek uzskatīti par būtiskiem;

21.8. informāciju par jebkuriem būtiskiem datu trūkumiem un korekcijām;

21.9. tehnisko rezervju, kas aprēķinātas kopumā, aprakstu;

21.10. aprakstu tam, kā būtiskiem līgumiem ir piemērota nodalīšana (unbundling);

21.11. sīkāku informāciju par ekonomisko scenāriju ģeneratoru, ieskaitot paskaidrojumu, kā ir panākta atbilstība bezriska procentu likmei un kuri svārstīguma pieņēmumi ir izmantoti;

21.12. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 64. panta piektajā daļā minēto novērtējumu aprakstu. Ja atbilstības korekcijas vai svārstīguma korekcijas samazinājuma līdz nullei rezultātā rodas neatbilstība maksātspējas kapitāla prasībai, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz pasākumu analīzi, lai atjaunotu pašu kapitāla līmeni, līdz tas atbilst maksātspējas kapitāla prasībai, vai samazinātu sabiedrības riska profilu, lai atjaunotu atbilstību maksātspējas kapitāla prasībai;

21.13. sīkāku informāciju par izmantoto pieeju būtisku no pārapdrošināšanas atgūstamo summu noteikšanai.

22. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "D.1 Aktīvi" vai "D.3 Citas saistības" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība papildus ES regulas Nr.  2015/35 310. pantā minētajai informācijai iekļauj jebkuru citu būtisku ārpusbilances aktīvu un saistību, kas nav norādītas pārskatu veidnē S.03.01., aprakstu.

23. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "E.1 Pašu kapitāls" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība papildus ES regulas Nr.  2015/35 311. pantā minētajai informācijai sniedz sīkāku informāciju par dalībniekiem izmaksātajām dividendēm.

24. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "E.2 Maksātspējas kapitāla prasība un minimālā kapitāla prasība" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība papildus ES regulas Nr.  2015/35 311. pantā minētajai informācijai pamato maksātspējas kapitāla prasības standarta formulā pieļauto vienkāršojumu izmantošanu atbilstoši sabiedrības riska profila būtībai, apjomam un sarežģītībai.

VIII. Grupas periodiskais uzraudzības pārskats

25. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā grupas periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "B.1 Vispārīga informācija par pārvaldības sistēmu" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības sniedz vismaz šādu informāciju:

25.1. kā grupas konsolidētie, summētie vai kombinētie dati (atkarībā no izmantotās metodes) ir sagatavoti un kādi ir pastāvošie procesi, lai tos sagatavotu;

25.2. kādi apsvērumi, metodes un pieņēmumi grupas līmenī izmantoti grupas aktīvu un saistību, kas nav tehniskās rezerves, novērtēšanā maksātspējas vajadzībām, jo īpaši tādu aktīvu un saistību novērtēšanā, kas attiecas uz ārvalstīs dibinātām sabiedrībām un neregulētām sabiedrībām.

26. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā grupas periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "C.6 Cits būtisks risks" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības sniedz informāciju par būtisku grupas iekšējo darījumu nosacījumiem, tostarp informāciju par:

26.1. transakcijas vai darījuma komerciālo pamatojumu;

26.2. riskiem vai labumiem, kas radušies katrai darījuma pusei darījuma rezultātā;

26.3. jebkādiem darījuma aspektiem, kas ir vai varētu būt neizdevīgi kādai no darījumā iesaistītajām pusēm;

26.4. jebkuriem interešu konfliktiem, kas radušies, vienojoties un īstenojot darījumu, un jebkuriem iespējamiem interešu konfliktiem, kas var rasties turpmāk;

26.5. ja darījums ir saistīts ar citiem darījumiem laika, darbības un plānošanas ziņā, informāciju par katra darījuma atsevišķo ietekmi un kopējo saistīto darījumu ietekmi uz katru darījumā iesaistīto pusi un grupu kopumā;

26.6. apmēru, kādā darījuma izpilde ir atkarīga no likvidācijas procesa, un apstākļiem, kādos darījums var tikt izpildīts.

27. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā grupas periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "C.6 Cits būtisks risks" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības sniedz kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju par jebkādu būtisku riska koncentrāciju grupas līmenī, tai skaitā:

27.1. riska (vai risku) aprakstu;

27.2. informāciju par risku īstenošanās iespējamību;

27.3. informāciju par riska mazināšanas darbībām, ieskaitot sliktākā scenārija izvērtējumu darījuma neizpildes gadījumā;

27.4. riska koncentrācijas analīzi un kvantitatīvo novērtējumu dalījumā pa atbilstošajām struktūrvienībām;

27.5. informāciju par atbilstību grupas uzņēmējdarbības modelim, riska apetītei un stratēģijai, tostarp atbilstību grupas iekšējās kontroles sistēmas un riska pārvaldības procesu noteiktajiem ierobežojumiem;

27.6. informāciju, vai riska koncentrācijas rezultātā radušies zaudējumi ietekmē vispārējo grupas ienesīgumu vai tās īstermiņa likviditāti;

27.7. informāciju par saistību un mijiedarbību starp riska faktoriem visā grupā un jebkādu iespējamu riska koncentrācijas blakus ietekmi uz kādu konkrētu jomu;

27.8. kvantitatīvo informāciju par riska koncentrāciju un ietekmi uz atsevišķu sabiedrību un grupu kopumā, kā arī informāciju par pārapdrošināšanas līgumu ietekmi;

27.9. informāciju, vai konkrētā riska koncentrācijai pakļautā vienība ir aktīvu, saistību vai ārpusbilances postenis.

28. ES regulas Nr. 2015/35 XX pielikumā norādītā grupas periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā "D.2 Tehniskās rezerves" apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības sniedz informāciju par grupas tehniskajām rezervēm, tostarp:

28.1. informāciju par jebkurām būtiskām korekcijām, kas veiktas individuālas sabiedrības noteiktajām tehniskajām rezervēm, piemēram, grupas iekšējo darījumu izslēgšanu, lai aprēķinātu grupas tehniskās rezerves;

28.2. ja grupa tehnisko rezervju aprēķinā piemēro svārstīguma korekciju vai atbilstības korekciju, vai Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma pārejas noteikumus, kas attiecas uz tehnisko rezervju aprēķināšanu, informāciju par grupas līmenī piemēroto korekciju ietekmi uz individuālā līmeņa tehnisko rezervju aprēķinu;

28.3. informāciju par apsvērumiem, metodēm un pieņēmumiem, kas izmantoti, lai aprēķinātu tehniskās rezerves, kas attiecināmas uz ārvalstī dibinātas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības darbību, piemērojot Maksātspējas II režīma noteiktās prasības vai tam par līdzvērtīgām atzītas attiecīgās ārvalsts uzraudzības režīma prasības.

IX. Paskaidrojumi par "Pārskatā par tiešo apdrošināšanu", "Darbības pārskatā", "Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas portfeļa pārskatā", "Pārskatā par izdevumu struktūru un ieguldījumu darbību", "Apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja pārskatu veidņu atsevišķu pozīciju izvērsumā", "Dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles bilancē", "Pārskatā par saņemtajām sūdzībām" un "Pārskatā par apdrošināšanas izplatīšanas kanāliem" atspoguļojamo informāciju

(Nodaļa FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

29. "Pārskatā par tiešo apdrošināšanu" (pielikums, pārskatu veidne L.01.), "Darbības pārskatā" (pielikums, pārskatu veidne L.02.), "Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas portfeļa pārskatā" (pielikums, pārskatu veidne L.03.), "Pārskatā par saņemtajām sūdzībām" (pielikums, pārskatu veidne L.10.) un "Pārskatā par apdrošināšanas izplatīšanas kanāliem" (pielikums, pārskatu veidne L.11.) sniedz informāciju par visiem apdrošināšanas līgumiem Apdrošināšanas līguma likuma izpratnē neatkarīgi no iespējamas atšķirīgas klasifikācijas ieguldījumu līgumos un apdrošināšanas līgumos finanšu pārskatu vajadzībām.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

29.1 "Pārskatā par tiešo apdrošināšanu" (pielikums, pārskatu veidne L.01.):

29.11. ailēs "Parakstītās prēmijas, bruto" norāda visas pārskata gadā parakstītās tiešās apdrošināšanas prēmijas par apdrošināšanas līgumiem, kuri ir stājušies spēkā pārskata gadā, neatkarīgi no tā, vai šīs prēmijas ir vai nav saņemtas. Šajā postenī neatspoguļo apdrošinājuma ņēmēju veiktās apdrošināšanas prēmiju priekšapmaksas un saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem apdrošinājuma ņēmējam faktiski piešķirto prēmijas samazinājumu (gūto labumu). Parakstītajās prēmijās ietver:

29.11.1. īstermiņa apdrošināšanas līgumiem nedzīvības un dzīvības apdrošināšanā:

29.11.1.1. vienreizējās apdrošināšanas prēmijas;

29.11.1.2. apdrošināšanas prēmijas par visu apdrošināšanas periodu, ja apdrošināšanas līguma darbības termiņš ir īsāks par gadu;

29.11.1.3. līdz pārskata perioda beigu datumam saņemtās apdrošināšanas prēmijas dzīvības apdrošināšanā, ja apdrošināšanas līgumā paredzēts brīvs prēmiju maksāšanas grafiks, vai nedzīvības apdrošināšanā, ja apdrošināšanas līgumā noteikts, ka apdrošināšanas prēmiju galīgo apmēru nosaka attiecīgā apdrošināšanas gada beigās;

29.11.1.4. apdrošināšanas prēmijas, kas attiecas uz apdrošināšanas gadu, kurš sākas pārskata gadā, ja apdrošināšanas prēmijas paredzēts maksāt reizi vai vairākas reizes apdrošināšanas gada laikā;

29.11.2. ilgtermiņa apdrošināšanas līgumiem bez izvēles iespējas veikt līguma nosacījumu izmaiņas vai līguma pārveidošanu dzīvības apdrošināšanā – prēmijas apmēru, kuru saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums samaksāt attiecīgajā pārskata gadā;

29.11.3. kopapdrošināšanas gadījumā – apdrošinātāja daļu kopējās parakstītās prēmijas apmērā;

29.11.4. samazinājumu par:

29.11.4.1. atskaitījumiem cedentiem un retrocedentiem pēc līguma termiņa beigām;

29.11.4.2. anulēto un pārtraukto apdrošināšanas prēmiju summām;

29.12. ailēs "Izmaksātās atlīdzības, bruto" norāda:

29.12.1. pārskata periodā izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības;

29.12.2. izmaksātās atpirkuma summas dzīvības apdrošināšanā;

29.12.3. pieteikto apdrošināšanas atlīdzību noregulēšanas izdevumus nedzīvības apdrošināšanā, kas tieši attiecas uz atlīdzību kārtošanu un ir veidojušies vai nu apdrošinātājam (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kas noregulē atlīdzību prasības), vai trešajām pusēm (maksājumi advokātiem, ekspertiem, kas tiek pieaicināti atlīdzību noregulēšanai);

29.12.4. samazinājuma summas par jau atgūtajiem zaudējumiem ar cesijas vai derīgo atlieku realizācijas palīdzību, kā arī jau atgūtajām regresa prasību summām. Ja samazinājuma summa ir būtiska, pielikumā atšifrē posteņa saturu;

29.13. ja apdrošinātājs veic apdrošināšanu pret miesas bojājumiem, kas izraisa darbspēju zudumu, apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kas izraisa nāvi, un apdrošināšanu pret invaliditāti, kas radusies nelaimes gadījuma vai slimības dēļ, kā papildu apdrošināšanu dzīvības apdrošināšanai atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 19. panta ceturtās daļas 2. punkta prasībām, tad informāciju par papildu apdrošināšanu atspoguļo pie atbilstošajiem nedzīvības apdrošināšanas veidiem;

29.14. ja kritisko slimību apdrošināšana tiek pārdota kopā ar dzīvības apdrošināšanu, tad informāciju par kritisko slimību apdrošināšanu atspoguļo pie atbilstošajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem, bet, ja šī apdrošināšana tiek pārdota atsevišķi, tad pie veselības apdrošināšanas;

29.15. veselības apdrošināšana ietver gan veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, gan veselības apdrošināšanu, kam nav piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi;

29.16. aizpildot pozīcijas "118 – OCTAA" ailes "Parakstītās prēmijas, bruto", OCTAA obligātos atskaitījumus neņem vērā (bruto parakstīto prēmiju apmēru nesamazina);

29.17. šā pārskata izpratnē par jauniem līgumiem uzskatāmi līgumi, kuri noslēgti ar jauniem klientiem (arī tādiem, kuru noslēgto apdrošināšanas līgumu termiņš ir pagarināts, veicot atkārtotu riska parakstīšanu) un stājušies spēkā pārskata periodā. Ailē "Kopā" veic līgumu skaita korekciju, ja vienā līgumā ietverti vairāki riski un informācija par šo līgumu, atbilstoši sadalot, atspoguļota vairākās vietās.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

29.2 "Darbības pārskatā" (pielikums, pārskatu veidne L.02.):

29.21. sniedz informāciju, izmantojot datus no finanšu pārskatiem, kas sagatavoti, ievērojot Starptautisko Finanšu pārskatu standartu (tālāk tekstā – SFPS) prasības, izņemot datus par parakstītajām prēmijām un nopelnītajām prēmijām. Datus par parakstītajām prēmijām un nopelnītajām prēmijām sniedz, pamatojoties uz definīcijām, kas ietvertas ES regulas Nr. 2015/35 1. panta 11. un 12. punktā;

29.22. informāciju sniedz, izmantojot ES regulas Nr. 2015/35 I pielikumā norādītos darījumdarbības virzienus un piemērojot šādas papildu korekcijas:

29.22.1. ES regulas Nr. 2015/35 I pielikuma C sadaļā norādītās neproporcionālās nedzīvības pārapdrošināšanas datus iekļauj attiecīgā A sadaļā norādītā nedzīvības darījumdarbības virziena datos;

29.22.2. ES regulas Nr. 2015/35 I pielikuma E sadaļā norādītās dzīvības pārapdrošināšanas datus iekļauj attiecīgā D sadaļā norādītā dzīvības darījumdarbības virziena datos;

29.23. pozīcijā "0110 – Bruto parakstītās prēmijas" ietver visas summas, kas maksājamas apdrošinātājam pārskata perioda laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata, neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnībā vai daļēji attiekties uz vēlāku pārskata periodu. Šajā pozīcijā iekļauj parakstītās prēmijas, kas izriet no tiešās apdrošināšanas un pieņemtās proporcionālās un neproporcionālās pārapdrošināšanas darījumiem. Nodokļu vai citu līdzīgu maksājumu summas (piemeram, OCTAA obligātos atskaitījumus), ko iekasē ar prēmijām, izslēdz no parakstītajām prēmijām;

29.24. pozīcijā "0120 – Pārapdrošinātāja daļa" ietver visas bruto parakstīto prēmiju summas, kas cedētas pārapdrošinātājiem pārskata perioda laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata, neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnībā vai daļēji attiekties uz vēlāku pārskata periodu. Nodokļu vai citu līdzīgu maksājumu summas izslēdz no parakstītajām prēmijām;

29.25. pozīcijā "0100 – Neto parakstītās prēmijas" ietver tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa;

29.26. pozīcijā "0210 – Bruto nopelnītās prēmijas" ietver bruto parakstīto prēmiju summu tiešajā apdrošināšanā un pieņemtajā pārapdrošināšanā, no kuras atņemtas izmaiņas tādu nenopelnīto prēmiju bruto rezervēs, kas saistītas ar tiešajiem apdrošināšanas darījumiem un pieņemto pārapdrošināšanu. Nodokļu vai citu līdzīgu maksājumu summas izslēdz no nopelnītajām prēmijām;

29.27. pozīcijā "0220 – Pārapdrošinātāja daļa" ietver pārapdrošinātāja daļas bruto parakstītajās prēmijās summu, no kuras atņemtas izmaiņas pārapdrošinātāja daļā nenopelnīto prēmiju rezervē. Nodokļu vai citu līdzīgu maksājumu summas izslēdz no nopelnītajām prēmijām;

29.28. pozīcijā "0200 – Neto nopelnītās prēmijas" ietver bruto parakstīto prēmiju summu, no kuras atņemtas izmaiņas tādu nenopelnīto prēmiju bruto rezervēs, kas saistītas ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa;

29.29. pozīcijā "0310 – Bruto piekritušās atlīdzību prasības" ietver pārskata periodā izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervju izmaiņu summu pārskata perioda laikā (atbilstoši piemērotajiem SFPS) saistībā ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no tiešās apdrošināšanas un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumiem. Šajā pozīcijā neiekļauj atlīdzību noregulēšanas izdevumus un izmaiņas atlīdzību noregulēšanas izdevumu rezervēs;

29.210. pozīcijā "0320 – Pārapdrošinātāja daļa" ietver pārapdrošinātāja daļu, kas ietverta izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summā pārskata perioda laikā (atbilstoši piemērotajiem SFPS). Šajā pozīcijā neiekļauj atlīdzību noregulēšanas izdevumus un izmaiņas atlīdzību noregulēšanas izdevumu rezervēs;

29.211. pozīcijā "0300 – Neto piekritušās atlīdzību prasības" ietver izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summu pārskata perioda laikā (atbilstoši piemērotajiem SFPS) saistībā ar tiešajiem darījumiem un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumiem, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa. Šajā pozīcijā neiekļauj atlīdzību noregulēšanas izdevumus un izmaiņas atlīdzību noregulēšanas izdevumu rezervēs;

29.212. pozīcijā "0500 – Tehniskie izdevumi kopā" ietvertās summas attiecas uz tiešās apdrošināšanas un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumiem. Administratīvos izdevumus samazina par pārapdrošināšanas sabiedrībām cedēto summu. Pozīcijā ietver:

29.212.1. administratīvos izdevumus, kuri radušies apdrošinātājam pārskata perioda laikā pēc uzkrāšanas principa un kuri ir saistīti ar polises administrēšanu, tostarp izdevumus saistībā ar pārapdrošināšanas līgumiem un īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām. Noteikti administratīvie izdevumi tieši attiecas uz darbību saistībā ar konkrētu apdrošināšanas līgumu, piemēram, izmaksas saistībā ar rēķiniem par prēmiju apmaksu, izmaksas saistībā ar regulāras informācijas nosūtīšanu apdrošinājuma ņēmējiem un polises izmaiņu apstrādes izmaksas. Citi administratīvie izdevumi tieši attiecas uz apdrošināšanas darbību, bet izriet no darbībām, kas aptver vairākas polises, piemēram, par polises administrēšanu atbildīgo darbinieku algas;

29.212.2. ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumus apdrošināšanas līgumu portfeļa līmenī. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi ietver ieguldījumu portfeļa uzskaites izdevumus, par ieguldījumiem atbildīgā personāla algas, ārējo konsultantu atalgojumu, izdevumus saistībā ar ieguldījumu tirdzniecības darbībām (t.i., portfeļa vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu), atlīdzību par turēšanas pakalpojumiem un samaksātos procentus;

29.212.3. atlīdzību noregulēšanas izdevumus, kas rodas no atlīdzību prasību izskatīšanas un nokārtošanas, tostarp maksas par juristu un zaudējumu novērtēšanas speciālistu pakalpojumiem un atlīdzību prasību maksājumu apstrādes iekšējās izmaksas. Daļa šo izdevumu varētu būt attiecināmi uz individuālu atlīdzības prasību (piemēram, maksa par juristu un zaudējumu novērtēšanas speciālistu pakalpojumiem), bet citi izriet no darbībām, kuras attiecas uz vairāk nekā vienu atlīdzības prasību (piemēram, atlīdzību prasību izskatīšanas darbinieku algas);

29.212.4. klientu piesaistīšanas izdevumus, tostarp polišu atjaunošanas izdevumus, ko var norādīt atsevišķa apdrošināšanas līguma līmenī un kas ir radušies tāpēc, ka sabiedrība ir noslēgusi attiecīgo līgumu. Izdevumi ietver komisijas izmaksas, apdrošināšanas līguma pārdošanas, parakstīšanas un sagatavošanas izmaksas;

29.212.5. pieskaitāmos izdevumus, kas ietver vadības personāla algas, revīziju izmaksas un regulārās ikdienas izmaksas, proti, elektrības rēķinus, īres maksu par telpām, informācijas tehnoloģiju izmaksas. Pieskaitāmie izdevumi ietver arī izdevumus, kas attiecas uz jaunu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas produktu izstrādi, apdrošināšanas produktu reklamēšanu, uzlabojumiem iekšējos procesos, piemēram, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas darījumu atbalstam vajadzīgos ieguldījumus sistēmās (t.sk. jaunas informācijas tehnoloģiju sistēmas iegādi un jaunas programmatūras izstrādi);

29.213. pozīcijā "0600 – Citu tehnisko izdevumu/ienākumu kopsumma" ietver neto tehniskos izdevumus un ienākumus, kas nav ietverti citās izdevumu un ienākumu pozīcijās, un tie tiek samazināti par pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētajām summām. Citus tehniskos izdevumus un ienākumus nedala pa uzņēmējdarbības virzieniem. Pozīcijā neiekļauj izmaiņas citās tehniskajās rezervēs un netehniskos izdevumus un ienākumus, piemēram, nodokļus, procentu izdevumus, ieguldījumu realizācijas zaudējumus u.tml. Neto tehnisko izdevumu un ienākumu summu uzrāda negatīvu, ja tehnisko ienākumu summa ir lielāka par tehnisko izdevumu summu.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

30. "Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas portfeļa pārskatā" (pielikums, pārskatu veidne L.03.):

30.1. apdrošināšanas sabiedrība sniedz informāciju par apdrošināšanas portfeli, neietverot pārapdrošināšanas līgumus;

30.2. pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz informāciju par pārapdrošināšanas portfeli;

30.3. aizpildot pozīciju "1300 – Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto", OCTAA obligātos atskaitījumus neņem vērā (bruto parakstīto prēmiju apmēru nesamazina).

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

31. "Pārskatā par izdevumu struktūru un ieguldījumu darbību" (pielikums, pārskatu veidne L.04.) sniedz informāciju par visiem ar apdrošinātāja darbību saistītajiem izdevumu veidiem, ievērojot šo noteikumu 29.212. un 29.213. punktā sniegtos skaidrojumus:

31.1. atlīdzību noregulēšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kas noregulē atlīdzību prasības) un izdevumos par pakalpojumiem (maksājumi trešajām pusēm – advokātiem, ekspertiem u.c., kas tiek pieaicināti piedalīties atlīdzību noregulēšanā);

31.2. klientu piesaistīšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kuri nodarbojas ar klientu piesaistīšanu) un izdevumos par pakalpojumiem (apdrošināšanas komisijas nauda un citi izdevumi, piemēram, reklāmai);

31.3. administratīvos izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, komandējumu izdevumi) un izdevumos par pakalpojumiem (materiālo aktīvu nolietojums un pārvērtēšana, maksājumi par pakalpojumiem trešajām pusēm);

31.4. citus tehniskos izdevumus sadala komisijas naudā (maksa citiem apdrošinātājiem par produktu izplatīšanu) un izdevumos par pakalpojumiem (maksa par kopapdrošināšanas līgumu administrēšanu, procentu maksājumi pārapdrošinātājiem par pārapdrošinātāja noguldījumu pie cedenta);

31.5. ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kuri nodarbojas ar ieguldījumu pārvaldi), izdevumos par pakalpojumiem (komisijas nauda par ieguldījumu pārvaldi) un samaksātajos procentos;

31.6. pieskaitāmos izdevumus sadala personāla izmaksās un izdevumos par pakalpojumiem;

31.7. ja dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiālei nav iespējams norādīt ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus pārskatā noteiktajā detalizācijā, tā norāda tikai ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu kopsummu attiecīgi pozīcijās "Ieguldījumu darbības ienākumi" (080) un "Ieguldījumu darbības izdevumi" (090).

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

32. Valstu, valūtu un sektoru apzīmējumus "Apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja pārskatu veidņu atsevišķu pozīciju izvērsumā" (pielikums, pārskatu veidne L.06.), "Dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles bilancē" (pielikums, pārskatu veidne L.08.) un "Statistiskajos datos par dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles atsevišķām prasību un saistību pozīcijām" (pielikums, pārskatu veidne L.09.) norāda, ievērojot šādas prasības:

32.1. valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Starptautiskās organizācijas, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidente, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Investīciju bankas, Starptautisko norēķinu bankas, kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;

32.2. valūtas kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi";

32.3. sektora kodu norāda atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (tālāk tekstā – ES regula Nr. 549/2013) 2. nodaļai. Rezidentu vienību institucionālo sektoru saraksts ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē. Ja rezidenta sektors nav identificējams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē, to saskaņā ar ES regulas Nr. 549/2013 2. nodaļā noteiktajiem principiem klasificē sektorā "Nefinanšu sabiedrības" vai "Mājsaimniecības". Starptautiskās organizācijas, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidente, sektora kodu norāda atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam. Sektora kodu norāda atbilstoši šādām vērtībām:

32.3.1. "SK11" – nefinanšu sabiedrības;

32.3.2. "SK121" – centrālā banka;

32.3.3. "SK122" – noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku;

32.3.4. "SK123" – naudas tirgus fondi;

32.3.5. "SK124" – ieguldījumu fondi un AIF, izņemot naudas tirgus fondus;

32.3.6. "SK125" – citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus;

32.3.7. "SK126" – finanšu palīgsabiedrības;

32.3.8. "SK127" – piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji;

32.3.9. "SK128" – apdrošināšanas sabiedrības;

32.3.10. "SK129" – pensiju fondi;

32.3.11. "SK1311" – centrālās valdības;

32.3.12. "SK1312" – pavalsts valdības;

32.3.13. "SK1313" – vietējās valdības;

32.3.14. "SK1314" – sociālās nodrošināšanas fondi;

32.3.15. "SK14" – mājsaimniecības;

32.3.16. "SK15" – mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

33. Pārskatu "Dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles bilance" (pielikums, pārskatu veidne L.08.) sagatavo, atbilstoši piemērojot SFPS un ievērojot šādas prasības:

33.1. termiņa dalījuma pazīmi norāda, ņemot vērā darījuma sākotnējo termiņu, un pārskata aizpildīšanā izmanto vienu no šādām vērtībām:

33.1.1. "00M12M" – līdz vienam gadam (ieskaitot);

33.1.2. "01G02G" – no viena līdz diviem gadiem (ieskaitot);

33.1.3. "02G05G" – no diviem līdz pieciem gadiem (ieskaitot);

33.1.4. "05G99G" – virs pieciem gadiem;

33.2. ailē "ISIN kods" norāda attiecīgā vērtspapīra 12 zīmju kodu, ko saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi" piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks;

33.3. aktīva, kas turēts tirgum piesaistītos līgumos, pazīmi norāda, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

33.3.1. "IV71" – tirgum piesaistīts;

33.3.2. "IV72" – nav tirgum piesaistīts;

33.4. informāciju par noslēgto apdrošināšanas līgumu saistībām ES regulā Nr. 2015/35 noteikto darījumdarbības virzienu dalījumā norāda, ievērojot šo noteikumu 29.22. punkta nosacījumus.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

33.1 Iesniedzot "Pārskatu par saņemtajām sūdzībām" (pielikums, pārskatu veidne L.10.):

33.11. gadījumos, kad apdrošinātājs ir saņēmis vienu sūdzību, kurā ir izteikta neapmierinātība par vienlaikus vairākiem produktiem, sūdzību norāda vienu reizi, t.i., pie viena no produktiem (piemēram, būtiskākā produkta, pamata riska produkta u.tml.);

33.12. apdrošinātājs vienlaikus rakstveidā informē Komisiju par uzlabojumiem procesos, ja tādi ir veikti, lai mazinātu sūdzību cēloņus.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

33.2 Aizpildot "Pārskatu par apdrošināšanas izplatīšanas kanāliem" (pielikums, pārskatu veidne L.11.) bruto parakstītās prēmijas norāda, ievērojot šo noteikumu 29.11. punkta nosacījumus.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

X. Pārskatu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība

34. Pārskatu veidņu E.01.01.16., E.02.01.16. un E.03.01.16. pozīcijas, kā arī pārskatu veidņu SE.01.01.16., SE.01.01.17., SE.02.01.16., SE.02.01.17. un SE.06.02.16. papildu pozīcijas aizpilda, ievērojot Eiropas Centrālās bankas mājaslapas sadaļā "Instructions for ECB add-ons" (https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/insurance_corporations/html/data_reporting.en.html) vai Komisijas mājaslapas sadaļā "Eiropas Centrālās bankas materiāli" (https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/eiropas-centralas-bankas-materiali/) noteiktās instrukcijas.

35. Iesniedzot informāciju, kas iekļauta kvantitatīvo pārskatu veidnēs, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ievēro Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes publicēto datu punkta modeli (https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format).

36. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība nodrošina, lai kvantitatīvā pārskata veidnēs iesniegtie dati atbilst Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes publicētajiem validācijas noteikumiem (https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format).

37. ES regulas Nr. 2015/35 304. pantā minēto periodisko uzraudzības pārskatu un gada kvantitatīvo pārskatu veidnēs norādīto informāciju pirms iesniegšanas Komisijai apstiprina apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības valde. Ceturkšņa kvantitatīvo pārskatu veidnēs norādīto informāciju pirms iesniegšanas Komisijai apstiprina apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vadība.

38. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība nekavējoties rakstveidā informē Komisiju par jebkādu tādu gadījumu iestāšanos, kas var pamatoti izraisīt vai jau ir izraisījuši būtiskas izmaiņas sabiedrības vai grupas uzņēmējdarbībā un tās rezultātos, pārvaldības sistēmā, riska profilā un maksātspējas un finanšu stāvoklī.

39. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības iesniedz Komisijai pārskatus šādos termiņos:

39.1. šo noteikumu 5.1. punktā minēto periodisko uzraudzības pārskatu, 5.2. punktā minētos gada kvantitatīvos pārskatus un 5.3. punktā minēto gada darbības pārskatu finanšu statistikas vajadzībām – atbilstoši ES regulā Nr.  2015/35 noteiktajiem termiņiem periodiskā uzraudzības pārskata un gada kvantitatīvo pārskatu iesniegšanai;

39.2. šo noteikumu 5.4. punktā minēto gada darbības pārskatu statistikas vajadzībām (pārskatu veidne L.03.) un pārskatus produktu pārvaldības uzraudzības vajadzībām (pārskatu veidne L.10. un L.11.) – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata gada beigām;

39.3. šo noteikumu 6.1. punktā minētos ceturkšņa kvantitatīvos pārskatus un 6.2. punktā minēto ceturkšņa darbības pārskatu finanšu statistikas vajadzībām, kā arī šo noteikumu pielikumā minēto pārskatu veidni L.06. – atbilstoši ES regulā Nr.  2015/35 noteiktajiem termiņiem ceturkšņa kvantitatīvo pārskatu iesniegšanai;

39.4. šo noteikumu 5.4. punktā minēto gada darbības pārskatu statistikas vajadzībām (pārskatu veidne L.04.) un 6.3. punktā minēto ceturkšņa darbības pārskatu statistikas vajadzībām (pārskatu veidne L.01.) – līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 25. datumam.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 227, sk. grozījumu 3. punktu )

40. Dalībvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāles iesniedz Komisijai pārskatus šādos termiņos:

40.1. šo noteikumu 7. punktā minētos pārskatus un 7.1 punktā minēto pārskatu (pārskatu veidne L.04.) – līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 25. datumam;

40.2. šo noteikumu 7.1 punktā minētos pārskatus (pārskatu veidne L.10. un L.11.) – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

40.1 Ja dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāle ir uzsākusi likvidāciju vai reorganizāciju, kuras rezultātā tā beidz pastāvēt, un likvidācija vai reorganizācija netiek uzsākta nākamajā dienā pēc pārskata perioda beigu datuma, tā sagatavo šo noteikumu pielikuma pārskatu veidnē L.01. noteikto informāciju par stāvokli dienā pirms likvidācijas vai reorganizācijas uzsākšanas un iesniedz to Komisijai 10 darba dienu laikā pēc likvidācijas vai reorganizācijas uzsākšanas.

(FKTK 01.06.2021. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

41. Ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāles iesniedz Komisijai pārskatus šādos termiņos:

41.1. šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. un 8.4. punktā minētos gada darbības pārskatus un informāciju, tai skaitā periodisko uzraudzības pārskatu, kas jāsagatavo vismaz reizi trīs gados, un 10. punktā minētos gada darbības pārskatus finanšu statistikas vajadzībām – ne vēlāk kā 14 nedēļas pēc pārskata perioda beigām;

41.2. šo noteikumu 9.1. punktā minētos ceturkšņa kvantitatīvos pārskatus, 11.1. punktā minētos ceturkšņa darbības pārskatus finanšu statistikas vajadzībām, kā arī šo noteikumu pielikumā minēto pārskatu veidni L.06. – ne vēlāk kā piecas nedēļas pēc pārskata perioda beigām;

41.3. šo noteikumu 9.2. un 11.2. punktā minētos ceturkšņa darbības pārskatus statistikas vajadzībām, izņemot šo noteikumu pielikumā minēto pārskatu veidni L.06., – līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 25. datumam;

41.4. šo noteikumu 8.5. punktā minētos pārskatus (pārskatu veidne L.10. un L.11.) – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 227, sk. grozījumu 3. punktu )

42. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības iesniedz Komisijai, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, pārskatus šādos termiņos:

42.1. šo noteikumu 12. punktā minētos grupas gada darbības pārskatus – atbilstoši ES regulā Nr.  2015/35 noteiktajiem termiņiem grupas periodiskā uzraudzības pārskata un grupas gada kvantitatīvo pārskatu iesniegšanai;

42.2. šo noteikumu 13. punktā minētos grupas ceturkšņa kvantitatīvos pārskatus – atbilstoši ES regulā Nr.  2015/35 noteiktajiem termiņiem grupas ceturkšņa kvantitatīvo pārskatu iesniegšanai.

43. Apdrošinātāja un pārapdrošinātāja ceturkšņa pārskata periods ir periods no gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējam datumam (31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris, 31. decembris).

44. Pielikumā noteiktās pārskatu veidnes L.01.–L.11. iesniedz atbilstoši Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas kārtību. Informāciju sniedz XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto taksonomiju, ar kuru var iepazīties Komisijas tīmekļa vietnē, vai XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, izmantojot Komisijas sagatavoto un Datu ziņošanas sistēmā publicēto XLSX failu.

(FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

45. Ja Komisija konstatē, ka apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas tiek paziņots pārskata sagatavotājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

46. Ja Latvijas Banka konstatē, ka apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja iesniegtais finanšu statistikas pārskats sagatavots kļūdaini, Latvijas Banka ir tiesīga lūgt apdrošinātājam vai pārapdrošinātājam novērst konstatētās kļūdas un atkārtoti iesniegt attiecīgo finanšu statistikas pārskatu.

47. (Svītrots ar FKTK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 227)

XI. Noslēguma jautājumi

48. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības un ārvalstu apdrošinātāju filiāles periodisko uzraudzības pārskatu pirmo reizi iesniedz par savas darbības pirmo finanšu gadu.

49. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2016. gada 9. marta normatīvie noteikumi Nr. 58 "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

SE.01.01.16

ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.01.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai gada darbības pārskatos

Iesniedzamās informācijas saturs

Veidnes kodsVeidnes nosaukums 

C0010

S.01.02.01

Pamatinformācija – vispārīgi

R0010

 

S.01.03.01

Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

R0020

 

SE.02.01.16

Bilance

ER0030

 

S.02.02.01

Aktīvi un saistības valūtu dalījumā

R0040

 

S.03.01.01

Ārpusbilances posteņi – vispārīgi

R0060

 

S.03.02.01

Ārpusbilances posteņi – sabiedrības saņemto neierobežoto garantiju saraksts

R0070

 

S.03.03.01

Ārpusbilances posteņi – sabiedrības sniegto neierobežoto garantiju saraksts

R0080

 

S.04.01.01

Darbība valstu dalījumā

R0090

 

S.04.02.01

Informācija par "Maksātspēja II" direktīvas I pielikuma A daļas 10. apdrošināšanas veidu, izņemot pārvadātāju atbildību

R0100

 

S.05.01.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

R0110

 

S.05.02.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā

R0120

 

S.06.01.01

Aktīvu kopsavilkums

R0130

 

SE.06.02.16

Aktīvu saraksts

ER0140

 

S.06.03.01

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

R0150

 

S.07.01.01

Strukturētie produkti

R0160

 

S.08.01.01

Atvērtie atvasinātie instrumenti

R0170

 

S.08.02.01

Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

R0180

 

S.09.01.01

Ienākumi/peļņa un zaudējumi periodā

R0190

 

S.10.01.01

Vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi

R0200

 

S.11.01.01

Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājums

R0210

 

S.12.01.01

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves

R0220

 

S.12.02.01

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves – valstu dalījumā

R0230

 

S.13.01.01

Nākotnes bruto naudas plūsmu prognoze

R0240

 

S.14.01.01

Dzīvības apdrošināšanas saistību analīze

R0250

 

S.15.01.01

Mainīgās likmes mūža rentes garantiju apraksts

R0260

 

S.15.02.01

Mainīgās likmes mūža rentes garantiju riska ierobežošana

R0270

 

S.16.01.01

Informācija par mūža renti, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas saistībām

R0280

 

S.17.01.01

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

R0290

 

S.17.02.01

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves – valstu dalījumā

R0300

 

S.18.01.01

Nākotnes naudas plūsmu prognozes (vislabākā aplēse – nedzīvības apdrošināšana)

R0310

 

S.19.01.01

Nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību prasības

R0320

 

S.20.01.01

Piekritušo atlīdzību prasību sadalījuma attīstība

R0330

 

S.21.01.01

Zaudējumu sadalījuma riska profils

R0340

 

S.21.02.01

Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riski

R0350

 

S.21.03.01

Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku sadalījums – apdrošinājuma summu dalījumā

R0360

 

S.22.01.01

Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

R0370

 

S.22.04.01

Informācija par pārejas pasākumu attiecībā uz procentu likmju aprēķinu

R0380

 

S.22.05.01

Vispārējs pārejas pasākuma aprēķins attiecībā uz tehniskajām rezervēm

R0390

 

S.22.06.01

Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju – valstu un valūtu dalījumā

R0400

 

S.23.01.01

Pašu kapitāls

R0410

 

S.23.02.01

Detalizēta informācija līmeņu dalījumā par pašu kapitālu

R0420

 

S.23.03.01

Pašu kapitāla gada izmaiņas

R0430

 

S.23.04.01

Pašu kapitāla posteņu saraksts

R0440

 

S.24.01.01

Turētās līdzdalības

R0450

 

S.25.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

R0460

 

S.25.02.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

R0470

 

S.25.03.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

R0480

 

S.26.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

R0500

 

S.26.02.01

Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

R0510

 

S.26.03.01

Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0520

 

S.26.04.01

Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0530

 

S.26.05.01

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0540

 

S.26.06.01

Maksātspējas kapitāla prasība – operacionālais risks

R0550

 

S.26.07.01

Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi

R0560

 

S.27.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks

R0570

 

S.28.01.01

Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbība

R0580

 

S.28.02.01

Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbība

R0590

 

S.29.01.01

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R0600

 

S.29.02.01

Aktīvu un saistību starpības atlikums – skaidrots ar ieguldījumiem un finanšu saistībām

R0610

 

S.29.03.01

Aktīvu un saistību starpības atlikums – skaidrots ar tehniskajām rezervēm

R0620

 

S.29.04.01

Detalizēta analīze par periodu – tehniskās plūsmas pret tehniskajām rezervēm

R0630

 

S.30.01.01

Pamatdati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu fakultatīvajiem segumiem

R0640

 

S.30.02.01

Dati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu daļu fakultatīvajiem segumiem

R0650

 

S.30.03.01

Izejošās pārapdrošināšanas programmas pamatdati

R0660

 

S.30.04.01

Izejošās pārapdrošināšanas programmas daļu dati

R0670

 

S.31.01.01

Pārapdrošinātāju daļa (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības)

R0680

 

S.31.02.01

Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības

R0690

 

S.36.01.01

Grupas iekšējie darījumi (GID) – kapitāla vērtspapīru tipa darījumi, parāda un aktīvu pārvešana

R0740

 

S.36.02.01

GID – atvasinātie instrumenti

R0750

 

S.36.03.01

GID – iekšējā pārapdrošināšana

R0760

 

S.36.04.01

GID – izmaksu dalīšana, iespējamās saistības, ārpusbilances un citi posteņi

R0770

 

E.01.01.16

Noguldījumi pie cedentiem – izvērsts pārskats

ER1000

 

E.02.01.16

Pensiju saistības

ER1010

 

E.03.01.16

Nedzīvības tehniskās rezerves – pārapdrošināšanas līgumi pa valstīm

ER1020

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

SE.01.01.17

ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.01.01.02. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai ceturkšņa darbības pārskatos

Veidnes kodsVeidnes nosaukums 

C0010

S.01.02.01

Pamatinformācija – vispārīgiR0010

 

SE.02.01.17

BilanceER0030

 

S.05.01.02

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumāR0110

 

SE.06.02.16

Aktīvu sarakstsER0140

 

S.06.03.01

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieejaR0150

 

S.08.01.01

Atvērtie atvasinātie instrumentiR0170

 

S.08.02.01

Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiemR0180

 

S.12.01.01

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezervesR0220

 

S.17.01.01

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezervesR0290

 

S.23.01.01

Pašu kapitālsR0410

 

S.28.01.01

Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībaR0580

 

S.28.02.01

Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībaR0590

 

E.01.01.16

Noguldījumi pie cedentiem – izvērsts pārskatsER1000

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

SE.02.01.16

ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.02.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai gada darbības pārskatos

Bilance

  

Vērtība saskaņā ar "Maksātspēja II"

Obligātā gada pārskata vērtība

Pārklasificēšanas korekcijas

Aktīvi 

C0010

C0020

EC0021

Nemateriālā vērtība

R0010

 

 

 

Atliktās iegādes izmaksas

R0020

 

 

 

Nemateriālie aktīvi

R0030

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi

R0040

 

 

 

Pensiju pabalstu pārpalikums

R0050

 

 

 

Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

R0060

 

 

 

Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

R0070

 

 

 

Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

R0080

 

 

 

Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

R0090

 

 

 

Kapitāla vērtspapīri

R0100

 

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

R0110

 

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

R0120

 

 

 

Obligācijas

R0130

 

 

 

Valsts obligācijas

R0140

 

 

 

Uzņēmuma obligācijas

R0150

 

 

 

Strukturētās parādzīmes

R0160

 

 

 

Nodrošinātie vērtspapīri

R0170

 

 

 

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

R0180

 

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0190

 

 

 

Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

R0200

 

 

 

Citi ieguldījumi

R0210

 

 

 

Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

R0220

 

 

 

Aizdevumi un hipotēkas

R0230

 

 

 

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

R0240

 

 

 

Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

R0250

 

 

 

Citi aizdevumi un hipotēkas

R0260

 

 

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas

R0270

 

 

 

Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0280

 

 

 

Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

R0290

 

 

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0300

 

 

 

Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0310

 

 

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

R0320

 

 

 

Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0330

 

 

 

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

R0340

 

 

 

Noguldījumi pie cedentiem

R0350

 

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

R0360

 

 

 

Pārapdrošināšanas debitoru parādi

R0370

 

 

 

Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0380

 

 

 

Pašu akcijas (tieši turētas)

R0390

 

 

 

Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasītas, bet vēl nav iemaksātas

R0400

 

 

 

Nauda un naudas ekvivalenti

R0410

 

 

 

Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

R0420

 

 

 

Aktīvi kopā

R0500

 

 

 

Saistības

 

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

R0510

 

 

 

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

R0520

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0530

 

 

 

Vislabākā aplēse

R0540

 

 

 

Riska rezerve

R0550

 

 

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

R0560

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0570

 

 

 

Vislabākā aplēse

R0580

 

 

 

Riska rezerve

R0590

 

 

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0600

 

 

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)R0610  

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0620 

Vislabākā aplēseR0630 

Riska rezerveR0640 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0650

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0660

 

 

 

Vislabākā aplēse

R0670

 

 

 

Riska rezerve

R0680

 

 

 

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

R0690

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0700

 

 

 

Vislabākā aplēse

R0710

 

 

 

Riska rezerve

R0720

 

 

 

Citas tehniskās rezerves

R0730

 

 

 

Iespējamās saistības

R0740

 

 

 

Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

R0750

 

 

 

Pensiju pabalstu saistības

R0760

 

 

 

Pārapdrošinātāju noguldījumi

R0770

 

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0780

 

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0790

 

 

 

Parādi kredītiestādēm

R0800

 

 

 

Parādi iekšzemē rezidējošām kredītiestādēm

ER0801

 

 

 

Parādi euro zonā rezidējošām kredītiestādēm, kuras nav iekšzemes kredītiestādes

ER0802

 

 

 

Parādi pārējās valstīs rezidējošām kredītiestādēm

ER0803

 

 

 

Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

R0810

 

 

 

Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0811

 

 

 

Parādi iekšzemē rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0812

 

 

 

Parādi euro zonā rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes un kuras nav iekšzemes iestādes

ER0813

 

 

 

Parādi pārējās valstīs rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0814

 

 

 

Citas finanšu saistības (emitētie parāda vērtspapīri)

ER0815

 

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

R0820

 

 

 

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

R0830

 

 

 

Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0840

 

 

 

Subordinētās saistības

R0850

 

 

 

Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistības

R0860

 

 

 

Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistības

R0870

 

 

 

Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

R0880

 

 

 

Saistības kopā

R0900

 

 

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R1000

 

 

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

SE.02.01.17

ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.02.01.02. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai ceturkšņa darbības pārskatos

Bilance

  

Vērtība saskaņā ar "Maksātspēja II"

Pārklasificēšanas korekcijas

Aktīvi 

C0010

EC0021

Nemateriālā vērtība

R0010

 

 

Atliktās iegādes izmaksas

R0020

 

 

Nemateriālie aktīvi

R0030

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi

R0040

 

 

Pensiju pabalstu pārpalikums

R0050

 

 

Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

R0060

 

 

Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

R0070

 

 

Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

R0080

 

 

Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

R0090

 

 

Kapitāla vērtspapīri

R0100

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

R0110

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

R0120

 

 

Obligācijas

R0130

 

 

Valsts obligācijas

R0140

 

 

Uzņēmuma obligācijas

R0150

 

 

Strukturētās parādzīmes

R0160

 

 

Nodrošinātie vērtspapīri

R0170

 

 

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

R0180

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0190

 

 

Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

R0200

 

 

Citi ieguldījumi

R0210

 

 

Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

R0220

 

 

Aizdevumi un hipotēkas

R0230

 

 

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

R0240

 

 

Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

R0250

 

 

Citi aizdevumi un hipotēkas

R0260

 

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas

R0270

 

 

Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0280

 

 

Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

R0290

 

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0300

 

 

Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0310

 

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

R0320

 

 

Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0330

 

 

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

R0340

 

Noguldījumi pie cedentiem

R0350

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

R0360

 

 

Pārapdrošināšanas debitoru parādi

R0370

 

 

Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0380

 

 

Pašu akcijas (tieši turētas)

R0390

 

 

Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasītas, bet vēl nav iemaksātas

R0400

 

 

Nauda un naudas ekvivalenti

R0410

 

 

Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

R0420

 

 

Aktīvi kopā

R0500

 

 

Saistības
Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

R0510

 

 

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

R0520

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0530

 

 

Vislabākā aplēse

R0540

 

 

Riska rezerve

R0550

 

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

R0560

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0570

 

 

Vislabākā aplēse

R0580

 

 

Riska rezerve

R0590

 

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0600

 

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

R0610

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0620

 

 

Vislabākā aplēse

R0630

 

 

Riska rezerve

R0640

 

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0650

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0660

 

 

Vislabākā aplēse

R0670

 

 

Riska rezerve

R0680

 

 

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

R0690

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0700

 

 

Vislabākā aplēse

R0710

 

 

Riska rezerve

R0720

 

 

Citas tehniskās rezerves

R0730

 

 

Iespējamās saistības

R0740

 

 

Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

R0750

 

 

Pensiju pabalstu saistības

R0760

 

 

Pārapdrošinātāju noguldījumi

R0770

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0780

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0790

 

 

Parādi kredītiestādēm

R0800

 

 

Parādi iekšzemē rezidējošām kredītiestādēm

ER0801

 

 

Parādi euro zonā rezidējošām kredītiestādēm, kuras nav iekšzemes kredītiestādes

ER0802

 

 

Parādi pārējās valstīs rezidējošām kredītiestādēm

ER0803

 

 

Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

R0810

 

 

Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0811

 

 

Parādi iekšzemē rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0812

 

 

Parādi euro zonā rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes un kuras nav iekšzemes iestādes

ER0813

 

 

Parādi pārējās valstīs rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0814

 

 

Citas finanšu saistības (emitētie parāda vērtspapīri)

ER0815

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

R0820

 

 

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

R0830

 

 

Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0840

 

 

Subordinētās saistības

R0850

 

 

Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistības

R0860

 

 

Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistības

R0870

 

 

Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

R0880

 

 

Saistības kopā

R0900

 

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R1000

 

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

SE.06.02.16

ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.06.02.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai gada un ceturkšņa darbības pārskatos

Aktīvu saraksts

Informācija par turētajām pozīcijām

Aktīva identifikācijas kods

Aktīva identifikācijas koda veids

Portfelis

Fonda numurs

Atbilstības korekcijas portfeļa numurs

Aktīvs, kas turēts daļām piesaistītos un indeksam piesaistītos līgumos

Aktīvs, kas ieķīlāts kā nodrošinājums

Turētāja valsts

Turētājs

Daudzums

Nominālvērtība

Norakstīšana/daļēja norakstīšana

Vērtēšanas metode

Iegādes vērtība

"Maksātspēja II" kopsumma

Uzkrātie procenti

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

EC0141

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par aktīviem

Ak-
tīva iden-
tifikā-
cijas kods

Ak-
tīva iden-
tifikā-
cijas koda veids

Pos-
teņa no-
sau-
kums

Emi-
tenta no-
sau-
kums

Emi-
tenta kods

Emi-
tenta koda veids

Emi-
tenta sek-
tors

Emi-
tenta sek-
tors sa-
skaņā
ar
EKS
2010

Emi-
tenta grupa

Emi-
tenta grupas kods

Emi-
tenta grupas koda veids

Emi-
tenta valsts

Kolek-
tīvo iegul-
dījumu sabied-
rību rezi-
dences valsts

Valūta

Papildu iden-
tifikā-
cijas kods (PIK)

Instru-
mentu klasi-
fikācija sa-
skaņā
ar
EKS
2010

Maksāt-
spējas
kapi-
tāla
pra-
sības ap-
rēķina
pieeja
KIU

Infra-
struk-
tūras
iegul-
dījums

Iegul-
dījumi
saistī-
tajās
sabied-
rībās,
to-
starp
līdz-
dalība

Ārē-
jais
rei-
tings

No-
rīkota
ĀKNI

Kredīt-
kvali-
tātes
pa-
kāpe

Iekšē-
jais rei-
tings

Ilgums

Vienī-
bas
"Maksāt-
spēja
II"
cena

"Maksāt-
spēja
II"
cenas
nomināl-
vērtības
procen-
tuālā
daļa
uz
vienību

Emi-
sijas
da-
tums

Ter-
miņš

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

EC0231

C0240

C0250

C0260

C0270

EC0271

C0280

C0290

EC0291

C0292

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

EC0381

C0390

                            

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

E.01.01.16

Atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai gada un ceturkšņa darbības pārskatos finanšu statistikas vajadzībām

Noguldījumi pie cedentiem – izvērsts pārskats

Rindas identifikācijas kods

Emitenta valsts

Valūta

"Maksātspēja II" kopsumma

Uzkrātie procenti

Nominālvērtība

EC0010

EC0020

EC0030

EC0040

EC0050

EC0060

 

 

 

 

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

E.02.01.16

Atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai gada darbības pārskatos finanšu statistikas vajadzībām

Pensiju saistības

  

Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse

  

EC0010

Pensiju saistības

ER0010

 

t.sk.: 2. pīlāra pensiju saistības

ER0020

 

2. pīlāra definētu pabalstu pensiju saistības

ER0030

 

2. pīlāra definētu iemaksu pensiju saistības

ER0040

 

2. pīlāra hibrīda pensiju saistības

ER0050

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

E.03.01.16

Atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai gada pārskatos finanšu statistikas vajadzībām

Nedzīvības tehniskās rezerves – pārapdrošināšanas līgumi pa valstīm

Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse dažādām valstīm

Ģeogrāfiskā zona

 

Valstis

Pārapdrošināšana

 

 

EC0010

EC0020

Piederības valsts

ER0010

 

 

EEZ valstis ārpus būtiskuma robežvērtības – nav norādītas valstu dalījumā

ER0020

 

 

Ārpus EEZ esošas valstis ārpus būtiskuma robežvērtības – nav norādītas valstu dalījumā

ER0030

 

 

    

Valstu dalījumā

 

EC0010

EC0020

1. valsts

ER0040

 

 

 

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

L.01.

 

  
Tirgus dalībnieka nosaukums:

Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Latvijas Apdrošinātāju asociācijai, Centrālajai statistikas pārvaldei un Latvijas Bankai

Pārskats par tiešo apdrošināšanu

(pārskata periods)

(veselos euro)

Apdrošināšanas veids

Pozīcijas kods

Parakstītās prēmijas, bruto

Izmaksātās atlīdzības, bruto

No pārskata gada sākuma noslēgto līgumu skaits

Kop-
summa

Latvijā

Dalībvalstu un ārvalstu filiālēs*

Izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu*

Kop-
summa

Latvijā

Dalībvalstu un ārvalstu filiālēs*

Izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu*

Kop-
summa

Latvijā

Dalībvalstu un ārvalstu filiālēs*

Izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu*

Paraks-
tītās prē-
mijas, bruto

t.sk. ar fiziskām perso-
nām noslēg-
tie līgumi

Valsts

Paraks-
tītās prē-
mijas, bruto

t.sk. ar fiziskām perso-
nām noslēg-
tie līgumi

Paraks-
tītās prē-
mijas, bruto

t.sk. ar fiziskām perso-
nām noslēg-
tie līgumi

Izmak-
sātās atlīdzī-
bas, bruto

t.sk. ar fiziskām perso-
nām noslēg-
tie līgumi

Valsts

Izmak-
sātās atlīdzī-
bas, bruto

t.sk. ar fiziskām perso-
nām noslēg-
tie līgumi

Izmak-
sātās atlīdzī-
bas, bruto

t.sk. ar fiziskām perso-
nām noslēg-
tie līgumi

No pārskata gada sākuma noslēgto līgumu skaits

t.sk. ar fiziskām perso-
nām noslēg-
tie līgumi

Valsts

No pārskata gada sākuma noslēgto līgumu skaits

t.sk. ar fiziskām perso-
nām noslēg-
tie līgumi

No pārskata gada sākuma noslēgto līgumu skaits

t.sk. ar fiziskām perso-
nām noslēg-
tie līgumi

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Nedzīvības apdrošināšana, kopā (101+...+118)

100

                        
Nelaimes gadījumu apdrošināšana

101

                        
Veselības apdrošināšana

102

                        
Sauszemes transporta apdrošināšana

103

                        
Dzelzceļa transporta apdrošināšana

104

                        
Gaisakuģu apdrošināšana

105

                        
Kuģu apdrošināšana

106

                        
Kravu apdrošināšana

107

                        
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem un pret citiem zaudējumiem

108

                        
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

109

                        
Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

110

                        
Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

111

                        
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

112

                        
Kredītu apdrošināšana

113

                        
Galvojumu apdrošināšana

114

                        
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

115

                        
Juridisko izdevumu apdrošināšana

116

                        
Palīdzības apdrošināšana

117

                        
OCTAA

118

                        
Dzīvības apdrošināšana, kopā (210+220+230+240+250+260+270)

200

                        
Tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana

210

                        
t. sk. tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu pensijai

211

                        
Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu

220

                        
t. sk. dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu pensijai

221

                        
Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājumu veidošanas

230

                        
Mūža pensijas apdrošināšana

240

                        
Laulības un bērna piedzimšanas apdrošināšana

250

                        
Tontīnas

260

                        
Kapitāla izpirkšanas darījumi

270

                        
Kopsumma (100+200)

300

                        
* Dalībvalstu un ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiālēm šī pozīcija nav jāaizpilda.
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

L.02.

 

  
Tirgus dalībnieka nosaukums:

Pārskats paredzēts uzraudzības vajadzībām un informācijas sniegšanai Centrālajai statistikas pārvaldei

Darbības pārskats

(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Dzīvības apdrošināšana

Nedzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdroši-
nāšana kopā (02+...
+07)

Veselības apdroši-
nāšana

Apdroši-
nāšana ar līdzdalību peļņā

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdroši-
nāšana

Cita dzīvības apdroši-
nāšana

Mūža rente, kas rodas no nedzī-
vības apdroši-
nāšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdroši-
nāšanas saistībām

Mūža rente, kas rodas no nedzī-
vības apdroši-
nāšanas līgumiem un attiecas uz apdroši-
nāšanas saistībām, kuras nav veselības apdroši-
nāšanas saistības

Nedzī-
vības apdroši-
nāšana (09+...
+20)

Medi-
cīnisko izdevumu apdroši-
nāšana

Ienākumu aizsar-
dzības apdroši-
nāšana

Darbi-
nieku kompen-
sāciju apdroši-
nāšana

Mehāniskā transport-
līdzekļa īpašnieka civil-
tiesiskās atbildības apdroši-
nāšana

Cita
mehā-
nisko transport-
līdzekļu apdroši-
nāšana

Apdroši-
nāšana kuģnie-
cības, aviācijas un transporta jomā

Īpašuma apdroši-
nāšana pret uguns radītiem un citu veidu zaudē-
jumiem

Vispārējās civil-
tiesiskās atbildības apdroši-
nāšana

Kredītu un galvojumu apdroši-
nāšana

Juridisko izdevumu apdroši-
nāšana

Palīdzība

Dažādi finansiālie zaudējumi

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Neto parakstītās prēmijas (110–120)

0100

                    
Bruto parakstītās prēmijas

0110

                    
Pārapdrošinātāja daļa

0120

                    
Neto nopelnītās prēmijas (210–220)

0200

                    
Bruto nopelnītās prēmijas

0210

                    
Pārapdrošinātāja daļa

0220

                    
Neto piekritušās atlīdzību prasības (310–320)

0300

                    
Bruto piekritušās atlīdzību prasības

0310

                    
Pārapdrošinātāja daļa

0320

                    
Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (410–420)

0400

                    
Bruto izmaiņas citās tehniskajās rezervēs

0410

                    
Pārapdrošinātāja daļa

0420

                    
Tehniskie izdevumi kopā

0500

                    
Citu tehnisko izdevumu/ienākumu kopsumma (+/–)

0600

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

L.03.

 

  
Tirgus dalībnieka nosaukums:

Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Centrālajai statistikas pārvaldei

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas portfeļa pārskats

(pārskata periods)

    

Pārskata periodā

    

1

Spēkā esošie apdrošināšanas līgumi pārskata perioda beigās (skaits)  

1100

 
Dzīvības apdrošināšana (skaits)

1110

 
Nedzīvības apdrošināšana (skaits) 

1120

 
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem un pret citiem zaudējumiem

1121

 
Veselības apdrošināšana

1122

 
Sauszemes transporta apdrošināšana, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, OCTAA

1123

 
Palīdzības apdrošināšana

1124

 
Pārējā nedzīvības apdrošināšana

1125

 
Apdrošinātās personas pārskata perioda beigās dzīvības apdrošināšanā (skaits)

1200

 
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto (veselos euro)  

1300

 
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

1310

 
Pārapdrošinātāja daļa prēmijās (veselos euro)

1400

 
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (veselos euro) (1300–1400)  

1500

 
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

1510

 
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto (veselos euro)  

1600

 
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

1610

 
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās (veselos euro)

1700

 
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (veselos euro) (1600–1700)  

1800

 
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

1810

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

L.04.

 

  
Tirgus dalībnieka nosaukums:

Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Centrālajai statistikas pārvaldei

Pārskats par izdevumu struktūru un ieguldījumu darbību

(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

1

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi (011+012)

010

 
Personāla izmaksas

011

 
Izdevumi par pakalpojumiem

012

 
Klientu piesaistīšanas izdevumu kopsumma (021+022)

020

 
Personāla izmaksas

021

 
Izdevumi par pakalpojumiem

022

 
Administratīvie izdevumi (031+032)

030

 
Personāla izmaksas

031

 
Izdevumi par pakalpojumiem

032

 
Citi tehniskie izdevumi (041+042)

040

 
Komisijas nauda

041

 
Izdevumi par pakalpojumiem

042

 
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi (051+052+053)

050

 
Personāla izmaksas

051

 
Izdevumi par pakalpojumiem

052

 
Samaksātie procenti

053

 
Pieskaitāmie izdevumi (061+062)

060

 
Personāla izmaksas

061

 
Izdevumi par pakalpojumiem

062

 
Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda

070

 
Ieguldījumu darbības ienākumi (081+...+084)

080

 
Ienākumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

081

 
Ienākumi no zemes gabaliem un ēkām

082

 
Ienākumi no pārējiem finanšu ieguldījumiem

083

 
Ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa

084

 
Ieguldījumu realizācijas peļņa

085

 
Ieguldījumu darbības izdevumi (091+...+093)

090

 
Zaudējumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

091

 
Ieguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi

092

 
Ieguldījumu realizācijas zaudējumi

093

 
Citu netehnisko izdevumu/ienākumu kopsumma (+/–)

100

 
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228
L.06.

 

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Latvijas Bankai

Apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja pārskatu veidņu atsevišķu pozīciju izvērsums

(pārskata ceturksnis)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valsts kods

Valūtas kods

Sektora kods

Vērtība
(veselos euro)

Aktīvu pozīcijass
Atvasinātie instrumenti

1

 

 

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

2

 

 

 

 

Pārapdrošināšanas debitoru parādi

3

 

 

 

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas – nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

4

 

 

 

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas – dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

5

 

 

 

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

6

 

 

 

 

Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

7

 

 

 

 

Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur1

8

 

 

 

 

Pasīvu pozīcijas
Parasto akciju kapitāls (ieskaitot pašu akcijas)

111

 

X

 

 

Priekšrocību akcijas

112

 

X

 

 

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi (+/–)

113

X

X

X

 

Pārskata perioda nesadalītā peļņa vai zaudējumi (+/–)

114

X

X

X

 

Subordinētās saistības

115

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju noguldījumi

116

 

 

 

 

Atvasinātie instrumenti

117

 

 

 

 

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

118

 

 

 

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana kopā

119

 

 

 

 

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

120

 

 

 

 

Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

121

 

 

 

 

Pieņemtā pārapdrošināšana

122

 

 

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

123

 

 

 

 

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

124

 

 

 

 

Iespējamās saistības

125

 

 

 

 

Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

126

 

 

 

 

Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur2

127

 

 

 

 

1 Bilances pārskata veidnes SE.02.01.17. (vai attiecīgi SE.02.01.19. ārvalstu apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem) pozīcijas R0420 "Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur" izvērsums.

2 Bilances pārskata veidnes SE.02.01.17. (vai attiecīgi SE.02.01.19. ārvalstu apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem) pozīcijas R0880 "Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur" izvērsums.

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

L.08.

 

  
Tirgus dalībnieka nosaukums:

Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Latvijas Bankai

Dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles bilance

(pārskata ceturksnis)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valsts kods

Valūtas kods

Darījumu partnera sektora kods

Termiņa dalījuma pazīme

ISIN kods

Aktīva, kas turēts tirgum piesaistītos līgumos, pazīme

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

A

B

C

D

E

F

G

H

01

AKTĪVI        
Finanšu ieguldījumi (1110000+1120000+1130000+1140000+1150000+1160000+1170000+1180000+1190000)1

1100000

X

X

X

X

X

X

 
Noguldījumi

1110000

  

X

 

X

X

 
Nauda kasē

1120000

X

 

X

X

X

X

 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1130000

  

X

X

X

X

 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1140000

X

X

X

X

   
Aizdevumi

1150000

    

X

X

 
Noguldījumi pie cedenta

1160000

  

X

X

X

X

 
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1170000

   

X

X

X

 
t.sk. neregulētā tirgū tirgotās akcijas

1171000

   

X

X

X

 
Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas

1180000

X

X

X

X

   
Atvasinātie finanšu instrumenti

1190000

 

X

X

X

X

X

 
Nodokļu aktīvi

1200000

X

X

X

X

X

X

 
Noslēgto apdrošināšanas līgumu aktīvi

1300000

X

X

X

X

X

X

 
Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu aktīvi

1400000

X

X

X

X

X

X

 
Pārējie debitori

1500000

   

X

X

X

 
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

1600000

   

X

X

X

 
Nemateriālie un materiālie aktīvi, izņemot avansa maksājumus

1700000

X

X

X

X

X

X

 
Avansa maksājumi par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem

1800000

 

X

X

X

X

X

 
Pārējie aktīvi3

1900000

   

X

X

X

 
KOPĀ AKTĪVI (1100000+1200000+1300000+1400000+1500000+1600000+1700000+1800000+1900000)

1000000

X

X

X

X

X

X

 
PASĪVI        
Aizņēmumi un noguldījumi no pārapdrošinātājiem (2110000+2120000)

2100000

X

X

X

X

X

X

 
Aizņēmumi

2110000

    

X

X

 
Noguldījumi no pārapdrošinātājiem

2120000

  

X

X

X

X

 
Nodokļu saistības

2200000

X

X

X

X

X

X

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

2300000

 

X

X

X

X

X

 
Ieguldījumu līgumu finanšu saistības, kas tiek vērtētas pēc 9. SFPS prasībām

2400000

X

X

X

X

X

X

 
Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu saistības

2500000

X

X

X

X

X

X

 
Citi kreditori

2600000

   

X

X

X

 
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

2700000

   

X

X

X

 
Noslēgto apdrošināšanas līgumu saistības ES regulā Nr. 2015/35 noteikto darījumdarbības virzienu dalījumā (2810000+2820000)2

2800000

X

X

X

X

X

X

 
Dzīvības apdrošināšana kopā (2810010+2810020+2810030+2810040+2810050+2810060)

2810000

X

X

X

X

X

X

 
Veselības apdrošināšana

2810010

X

X

X

X

X

X

 
Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

2810020

X

X

X

X

X

X

 
t.sk. mūža pensijas apdrošināšana

2810021

X

X

X

X

X

X

 
Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

2810030

X

X

X

X

X

X

 
Cita dzīvības apdrošināšana

2810040

X

X

X

X

X

X

 
Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

2810050

X

X

X

X

X

X

 
Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

2810060

X

X

X

X

X

X

 
Nedzīvības apdrošināšana (2820010+...+2820120)

2820000

X

X

X

X

X

X

 
Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

2820010

X

X

X

X

X

X

 
Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

2820020

X

X

X

X

X

X

 
Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

2820030

X

X

X

X

X

X

 
Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

2820040

X

X

X

X

X

X

 
Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

2820050

X

X

X

X

X

X

 
Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

2820060

X

X

X

X

X

X

 
Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un citu veidu zaudējumiem

2820070

X

X

X

X

X

X

 
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

2820080

X

X

X

X

X

X

 
Kredītu un galvojumu apdrošināšana

2820090

X

X

X

X

X

X

 
Juridisko izdevumu apdrošināšana

2820100

X

X

X

X

X

X

 
Palīdzība

2820110

X

X

X

X

X

X

 
Dažādi finansiālie zaudējumi

2820120

X

X

X

X

X

X

 
Pārējās saistības3

2900000

   

X

X

X

 
Kopā saistības (2100000+2200000+2300000+2400000+2500000+2600000+2700000+2800000+2900000)

2000000

X

X

X

X

X

X

 
Iepriekšējo gadu peļņa vai zaudējumi

3100000

X

X

X

X

X

X

 
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

3200000

X

X

X

X

X

X

 
KOPĀ PASĪVI (2000000+3100000+3200000)

4000000

X

X

X

X

X

X

 
1 Ja nav iespējams aizpildīt finanšu ieguldījumu detalizāciju (1110000–1190000), tad norāda dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles finanšu ieguldījumu kopsummu (1100000), kas nodota pārvaldīšanā dalībvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kura dibinājusi filiāli.
2 Noslēgto apdrošināšanas līgumu saistības ietver saistības par notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem un saistības par atlikušo apdrošināšanas segumu.
3 Uzrāda prasības vai saistības tikai pret dalībvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kas dibinājusi filiāli.
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

L.09.

 

  
Tirgus dalībnieka nosaukums:

Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Latvijas Bankai

Statistiskie dati par dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles atsevišķām prasību un saistību pozīcijām

(pārskata ceturksnis)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valsts kods

Valūtas kods

Darījumu partnera sektora kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

A

B

C

D

E

01

Debitori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām

100

  

X

 
Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām

200

    
Kreditori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām

300

  

X

 
Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām

400

    
Mūža rente (anuitātes), kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem*

500

X

X

X

 
* Uzrāda atsevišķi informāciju tikai par to mūža renti (anuitātēm), kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem, kura pārskatu veidnē L.08. atspoguļota kopā ar pamatprodukta apdrošināšanas līguma saistībām.
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

L.10.

 

  
Tirgus dalībnieka nosaukums:

Pārskats paredzēts uzraudzības vajadzībām

Pārskats par saņemtajām sūdzībām

(pārskata perioda beigu datums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kopā (skaits)

Sūdzību skaits sadalījumā pa iemesliem

Izplatīšanas process
(klientam sniegtā informācija, polises noslēgšanas process)

Administrēšana un apkalpošana

Līguma noteikumi (ārpus atlīdzības procesa)

Apdrošināšanas maksas (prēmija, komisijas, atskaitījumi)

Atlīdzības (process, atlīdzības atteikums un apmērs)

Regresa un subrogācijas prasības

Cits iemesls

Latvijā

Dalībvalstu un ārvalstu filiālēs un izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu

Latvijā

Dalībvalstu un ārvalstu filiālēs un izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu

Latvijā

Dalībvalstu un ārvalstu filiālēs un izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu

Latvijā

Dalībvalstu un ārvalstu filiālēs un izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu

Latvijā

Dalībvalstu un ārvalstu filiālēs un izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu

Latvijā

Dalībvalstu un ārvalstu filiālēs un izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu

Latvijā

Dalībvalstu un ārvalstu filiālēs un izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Nedzīvības apdrošināšana kopā

100

               
Nelaimes gadījumu apdrošināšana

101

               
Veselības apdrošināšana

102

               
Sauszemes transporta apdrošināšana

103

               
Dzelzceļa transporta apdrošināšana

104

               
Gaisakuģu apdrošināšana

105

               
Kuģu apdrošināšana

106

               
Kravu apdrošināšana

107

               
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem un pret citiem zaudējumiem

108

               
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

109

               
Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

110

               
Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

111

               
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

112

               
Kredītu apdrošināšana

113

               
Galvojumu apdrošināšana

114

               
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

115

               
Juridisko izdevumu apdrošināšana

116

               
Palīdzības apdrošināšana

117

               
OCTAA

118

               
Dzīvības apdrošināšana kopā

200

               
Tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana

210

               
t.sk. tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu pensijai

211

               
Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu

220

               
t.sk. dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu pensijai

221

               
Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājumu veidošanas

230

               
Mūža pensijas apdrošināšana

240

               
Laulības un bērna piedzimšanas apdrošināšana

250

               
Tontīnas

260

               
Kapitāla izpirkšanas darījumi

270

               
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

(Pielikums FKTK 20.12.2022. noteikumu Nr. 227 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu )

L.11.

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

  
Tirgus dalībnieka nosaukums:

Pārskats paredzēts uzraudzības vajadzībām

Pārskats par apdrošināšanas izplatīšanas kanāliem

(pārskata perioda beigu datums)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Bruto parakstītās prēmijas Latvijā, kopsumma

t.sk. sadalījumā pa izplatīšanas kanāliem

t.sk. digitālā pārdošana

tiešā (pašu) pārdošana

brokeri

aģenti, kas nav kredītiestāde

kredītiestādes kā aģenti

papildpakalpojuma starpnieki

digitālā tiešā (pašu) pārdošana

digitālā pārdošana ar citu izplatītāju starpniecību

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

Nedzīvības apdrošināšana kopā

100

        
Nelaimes gadījumu apdrošināšana

101

        
Veselības apdrošināšana

102

        
Sauszemes transporta apdrošināšana

103

        
Dzelzceļa transporta apdrošināšana

104

        
Gaisakuģu apdrošināšana

105

        
Kuģu apdrošināšana

106

        
Kravu apdrošināšana

107

        
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem un pret citiem zaudējumiem

108

        
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

109

        
Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

110

        
Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

111

        
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

112

        
Kredītu apdrošināšana

113

        
Galvojumu apdrošināšana

114

        
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

115

        
Juridisko izdevumu apdrošināšana

116

        
Palīdzības apdrošināšana

117

        
OCTAA

118

        
Dzīvības apdrošināšana kopā

200

        
Tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana

210

        
t.sk. tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu pensijai

211

        
Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu

220

        
t.sk. dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu pensijai

221

        
Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājumu veidošanas

230

        
Mūža pensijas apdrošināšana

240

        
Laulības un bērna piedzimšanas apdrošināšana

250

        
Tontīnas

260

        
Kapitāla izpirkšanas darījumi

270

        
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

SE.01.01.18.

ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.01.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos

Iesniedzamās informācijas saturs

Veidnes kodsVeidnes nosaukums 

C0010

S.01.02.07

Pamatinformācija – vispārīgi

R0010

 

S.01.03.01

Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

R0020

 

SE.02.01.18

Bilance

ER0030

 

S.02.02.01

Aktīvi un saistības valūtu dalījumā

R0040

 

S.02.03.07

Papildu informācija par filiāles bilanci

R0050

 

S.03.01.01

Ārpusbilances posteņi – vispārīgi

R0060

 

S.03.02.01

Ārpusbilances posteņi – sabiedrības saņemto neierobežoto garantiju saraksts

R0070

 

S.03.03.01

Ārpusbilances posteņi – sabiedrības sniegto neierobežoto garantiju saraksts

R0080

 

S.05.01.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

R0110

 

S.05.02.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā

R0120

 

SE.06.02.18

Aktīvu saraksts

ER0140

 

S.06.03.01

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

R0150

 

S.07.01.01

Strukturētie produkti

R0160

 

S.08.01.01

Atvērtie atvasinātie instrumenti

R0170

 

S.08.02.01

Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

R0180

 

S.09.01.01

Ienākumi/peļņa un zaudējumi periodā

R0190

 

S.10.01.01

Vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi

R0200

 

S.11.01.01

Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājums

R0210

 

S.12.01.01

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves

R02200

 

S.12.02.01

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves – valstu dalījumā

R0230

 

S.13.01.01

Nākotnes bruto naudas plūsmu prognoze

R0240

 

S.14.01.01

Dzīvības apdrošināšanas saistību analīze

R0250

 

S.15.01.01

Mainīgās likmes mūža rentes garantiju apraksts

R0260

 

S.15.02.01

Mainīgās likmes mūža rentes garantiju riska ierobežošana

R0270

 

S.16.01.01

Informācija par mūža renti, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas saistībām

R0280

 

S.17.01.01

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

R0290

 

S.17.02.01

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves – valstu dalījumā

R0300

 

S.18.01.01

Nākotnes naudas plūsmu prognozes (vislabākā aplēse – nedzīvības apdrošināšana)

R0310

 

S.19.01.01

Nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību prasības

R0320

 

S.20.01.01

Piekritušo atlīdzību prasību sadalījuma attīstība

R0330

 

S.21.01.01

Zaudējumu sadalījuma riska profils

R0340

 

S.21.02.01

Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riski

R0350

 

S.21.03.01

Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku sadalījums – apdrošinājuma summu dalījumā

R0360

 

S.22.01.01

Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

R0370

 

S.22.04.01

Informācija par pārejas pasākumu attiecībā uz procentu likmju aprēķinu

R0380

 

S.22.05.01

Vispārējs pārejas pasākuma aprēķins attiecībā uz tehniskajām rezervēm

R0390

 

S.22.06.01

Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju – valstu un valūtu dalījumā

R0400

 

S.23.01.07

Pašu kapitāls

R0410

 

S.23.03.07

Pašu kapitāla gada izmaiņas

R0430

 

S.24.01.01

Turētās līdzdalības

R0450

 

S.25.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

R0460

 

S.25.02.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

R0470

 

S.25.03.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

R0480

 

S.26.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

R0500

 

S.26.02.01

Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

R0510

 

S.26.03.01

Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0520

 

S.26.04.01

Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0530

 

S.26.05.01

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0540

 

S.26.06.01

Maksātspējas kapitāla prasība – operacionālais risks

R0550

 

S.26.07.01

Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi

R0560

 

S.27.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks

R0570

 

S.28.01.01

Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbība

R0580

 

S.28.02.01

Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbība

R0590

 

S.29.01.07

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R0600

 

S.29.02.01

Aktīvu un saistību starpības atlikums – skaidrots ar ieguldījumiem un finanšu saistībām

R0610

 

S.29.03.01

Aktīvu un saistību starpības atlikums – skaidrots ar tehniskajām rezervēm

R0620

 

S.29.04.01

Detalizēta analīze par periodu – tehniskās plūsmas pret tehniskajām rezervēm

R0630

 

S.30.01.01

Pamatdati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu fakultatīvajiem segumiem

R0640

 

S.30.02.01

Dati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu daļu fakultatīvajiem segumiem

R0650

 

S.30.03.01

Izejošās pārapdrošināšanas programmas pamatdati

R0660

 

S.30.04.01

Izejošās pārapdrošināšanas programmas daļu dati

R0670

 

S.31.01.01

Pārapdrošinātāju daļa (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības)

R0680

 

S.31.02.01

Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības

R0690

 

E.01.01.16

Noguldījumi pie cedentiem – izvērsts pārskats

ER1000

 

E.02.01.16

Pensiju saistības

ER1010

 

E.03.01.16

Nedzīvības tehniskās rezerves – pārapdrošināšanas līgumi pa valstīm

ER1020

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

S.01.02.07

Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada un ceturkšņa darbības pārskatos

Pamatinformācija – vispārīgi

   

C0010

Ārvalsts sabiedrības nosaukums

R0010

 

Ārvalsts sabiedrības valsts

R0020

 

Ārvalsts filiāles nosaukums

R0030

 

Ārvalsts filiāles valsts 

R0040

 

Ārvalsts filiāles identifikācijas kods

R0050

 

Pārskata valoda 

R0070

 

Pārskata iesniegšanas datums

R0080

 

Finanšu gada beigas 

R0081

 

Pārskata atsauces datums 

R0090

 

 

R01000

 

Pārskatā izmantotā valūta 

R0110

 

Grāmatvedības standarti 

R0120

 

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķina metode

R0130

 

Sabiedrības īpašo parametru (SĪP) izmantošana

R01400

 

Norobežotie fondi 

R0150

 

Atbilstības korekcija 

R0170

 

Svārstīguma korekcija 

R0180

 

Pārejas pasākums attiecībā uz bezriska procentu likmi

R0190

 

Pārejas pasākums attiecībā uz tehniskajām rezervēm

R0200

 

Sākotnēja iesniegšana vai atkārtota iesniegšana

R0210

 

Filiāles veids 

R0220

 

Izņēmums no ĀKNI informācijas ziņošanas 

R02500

 

  

 

 
   

C0020

167. pants

 

R0230

 

 

 

  

 

 

Filiāles nosaukums

Filiāles valsts

  

C0030

C0040

1. valsts

R0240

 

 

 

 

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

SE.02.01.18

ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.02.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju un pārapdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos

Bilance

  

Vērtība saskaņā ar "Maksātspēja II"

Filiāles vadības pārskata vērtība

Pārklasificēšanas korekcijas

Aktīvi 

C0010

C0020

EC0021

Nemateriālā vērtība

R0010

 

Atliktās iegādes izmaksas

R0020

 

Nemateriālie aktīvi

R0030

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi

R0040

 

 

 

Pensiju pabalstu pārpalikums

R0050

 

 

 

Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

R0060

 

 

 

Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

R0070

 

 

 

Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

R0080

 

 

 

Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

R0090

 

 

 

Kapitāla vērtspapīri

R0100

 

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

R0110

 

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

R0120

 

 

 

Obligācijas

R0130

 

 

 

Valsts obligācijas

R0140

 

 

 

Uzņēmuma obligācijas

R0150

 

 

 

Strukturētās parādzīmes

R0160

 

 

 

Nodrošinātie vērtspapīri

R0170

 

 

 

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

R0180

 

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0190

 

 

 

Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

R0200

 

 

 

Citi ieguldījumi

R0210

 

 

 

Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

R0220

 

 

 

Aizdevumi un hipotēkas

R0230

 

 

 

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

R0240

 

 

 

Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

R0250

 

 

 

Citi aizdevumi un hipotēkas

R0260

 

 

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas

R0270

 

 

 

Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0280

 

 

Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

R0290

 

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0300

 

 

Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0310

 

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

R0320

 

 

Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0330

 

 

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

R0340

 

 

Noguldījumi pie cedentiem

R0350

 

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

R0360

 

 

 

Pārapdrošināšanas debitoru parādi

R0370

 

 

 

Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0380

 

 

 

Nauda un naudas ekvivalenti

R0410

 

 

 

Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

R0420

 

 

 

Aktīvi kopā

R0500

 

 

 

Saistības 
Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

R0510

 

 

 

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

R0520

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0530

 

Vislabākā aplēse

R0540

 

Riska rezerve

R0550

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

R0560

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0570

 

Vislabākā aplēse

R0580

 

Riska rezerve

R0590

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0600

 

 

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

R0610

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0620

 

Vislabākā aplēse

R0630

 

Riska rezerve

R0640

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0650

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0660

 

Vislabākā aplēse

R0670

 

Riska rezerve

R0680

 

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

R0690

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0700

 

Vislabākā aplēse

R0710

 

Riska rezerve

R0720

 

Citas tehniskās rezerves

R0730

 

Iespējamās saistības

R0740

 

 

 

Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

R0750

 

 

 

Pensiju pabalstu saistības

R0760

 

 

 

Pārapdrošinātāju noguldījumi

R0770

 

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0780

 

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0790

 

 

 

Parādi kredītiestādēm

R0800

 

 

 

Parādi iekšzemē rezidējošām kredītiestādēm

ER0801

 

 

Parādi euro zonā rezidējošām kredītiestādēm, kuras nav iekšzemes kredītiestādes

ER0802

 

 

Parādi pārējās valstīs rezidējošām kredītiestādēm

ER0803

 

 

Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

R0810

 

 

 

Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0811

 

 

Parādi iekšzemē rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0812

 

 

Parādi euro zonā rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes un kuras nav iekšzemes iestādes

ER0813

 

 

Parādi pārējās valstīs rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0814

 

 

Citas finanšu saistības (emitētie parāda vērtspapīri)

ER0815

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

R0820

 

 

 

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

R0830

 

 

 

Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0840

 

 

 

Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

R0880

 

 

 

Saistības kopā

R0900

 

 

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R1000

 

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

S.02.03.07

Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos

Papildu informācija par filiāles bilanci

 

Apgrūtināto aktīvu neto vērtība

     
 

C0010

     
Bilances kopējie aktīvi

 

     
       
Apgrūtināto aktīvu saraksts

Apgrūtināto aktīvu kods

Apgrūtināto aktīvu koda veids

Apgrūtināto aktīvu apraksts

Bruto vērtība bilancē

Vērtība, kas atbilst svarīgākajām nodrošinājuma interesēm

Apgrūtināto aktīvu neto vērtība

Apgrūtinājuma apraksts

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

       
       
       
       
Prioritāro prasījumu saraksts – izmaksājami no filiālei pieejamajiem aktīviem pirms apdrošināšanas atlīdzību prasību izmaksas

Rindas kods

Saistības bilancē

Bruto vērtība

Prioritārais prasījums

Neto vērtība

  

C0130

C0090

C0100

C0110

C0120

  
       
       

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

SE.06.02.18

ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.06.02.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām 

Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada un ceturkšņa darbības pārskatos

Aktīvu saraksts

Informācija par turētajām pozīcijām

Rindas kods

Aktīva identifikācijas kods

Portfelis

Fonda numurs

Atbilstības korekcijas portfeļa numurs

Aktīvs, kas turēts daļām piesaistītos un indeksam piesaistītos līgumos

Aktīvs, kas ieķīlāts kā nodrošinājums

Turētāja valsts

Turētājs

Daudzums

Nominālvērtība

Norakstīšana/daļēja norakstīšana

Vērtēšanas metode

Iegādes vērtība

"Maksātspēja II" kopsumma

Uzkrātie procenti

Depozīts, kas noguldīts kā garantija atbilstoši 162. 2.(e) pantam

Apstiprinājums, ka nepastāv ieskaita tiesības

C0001

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

EC0141

C0150

C0160

C0170

C0180

C0400

C0410

                  

Informācija par aktīviem

Aktī-
va
identi-
fikācijas
kods

Posteņa
nosau-
kums

Emi-
tenta
nosau-
kums

Emi-
tenta
kods

Emi-
tenta
sektors

Emi-
tenta
sektors
sa-
skaņā
ar
EKS
2010

Emi-
tenta
grupa

Emi-
tenta
grupas
kods

Emi-
tenta
valsts

Kolek-
tīvo
iegul-
dījumu
sabied-
rību
rezi-
dences
valsts

Valūta

Papil-
du
identi-
fikācijas
kods
(PIK)

Instru-
mentu
klasifi-
kācija
saskaņā
ar
EKS
2010

Maksāt-
spējas
kapi-
tāla
prasī-
bas
aprē-
ķina
pieeja
KIU

Infra-
struk-
tūras
iegul-
dījums

Iegul-
dījumi
saistī-
tajās
sabied-
rībās,
to-
starp
līdz-
dalība

Ārējais
reitings

Norīkota
ĀKNI

Kredīt-
kvali-
tātes
pakāpe

Iekšējais
reitings

Ilgums

Vienī-
bas
"Maksāt-
spēja
II"
cena

"Maksāt-
spēja
II"
cenas nomināl-
vērtības
procen-
tuālā
daļa
uz
vienību

Emisi-
jas
datums

Termiņš

C0040

C0190

C0200

C0210

C0230

EC0231

C0240

C0250

C0270

EC0271

C0280

C0290

EC0291

C0292

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

EC0381

C0390

                         

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

S.23.01.07

Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada un ceturkšņa darbības pārskatos

Pašu kapitāls

 

 

Kopā

1. līmenis – neierobežots

1. līmenis – ierobežots

2. līmenis

3. līmenis

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Pamata pašu kapitāls, pirms veikti atskaitījumi par līdzdalībām citā finanšu sektorā

 

Saskaņošanas rezerve

R0130

 

 

Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai

R0160

 

 

Atskaitījumi

 

Atskaitījumi par līdzdalībām citās finanšu sabiedrībās, tostarp neregulētās sabiedrībās, kas veic finanšu darbības

R0230

 

 

 

 

Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiem

R0290

 

 

 

 

 

Papildu pašu kapitāls

 

Akreditīvi un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktu

R0340

 

 

Akreditīvi un garantijas, izņemot akreditīvus un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktu

R0350

 

 

 

Cits papildu pašu kapitāls

R0390

 

 

 

Papildu pašu kapitāls kopā

R0400

 

 

 

Pieejamais un izmantojamais pašu kapitāls

 

Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

R0500

 

 

 

 

 

Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasību

R0510

 

 

 

 

Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

R0540

 

 

 

 

 

Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasību

R0550

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0580

 

Minimālā kapitāla prasība

R0600

 

Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret maksātspējas kapitāla prasību

R0620

 

Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālā kapitāla prasību

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Saskaņošanas rezerve

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R0700

 

Citi pamata pašu kapitāla posteņi

R0730

 

Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiem

R0740

 

Saskaņošanas rezerve

R0760

 

Sagaidāmā peļņa

 

Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) – dzīvības apdrošināšana

R0770

 

Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) – nedzīvības apdrošināšana

R0780

 

Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) kopā

R0790

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

S.23.03.07

Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos

Pašu kapitāla gada izmaiņas

 

 

Pārnestais atlikums

 

 

 

Pārejošais atlikums

 

 

C0010

 

 

 

C0060

Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai

R0900

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Pārnestais atlikums

Jaunā summa, kas darīta pieejama

Pieejamās summas samazinājums

Pieprasīts no pamata pašu kapitāla

Pārejošais atlikums

 

 

C0010

C0110

C0120

C0130

C0060

Papildu pašu kapitāls – pārmaiņas pārskata periodā

 

2. līmenis

R1110

 

 

 

 

 

3. līmenis

R1120

 

 

 

 

 

Papildu pašu kapitāls kopā

R1200

 

 

 

 

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

S.29.01.07

Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos

Aktīvu un saistību starpības atlikums

  

Variācija

  

C0030

Saskaņošanas rezerves komponentu variācija – pašu kapitālā norādītie posteņi

Aktīvu un saistību starpības atlikums (pamata pašu kapitāla variācijas, kas skaidrotas variācijas analīzes veidnēs)

R0130

 

Pašu akcijas

R0140

 

Paredzamās dividendes, peļņas sadale un maksas

R0150

 

Citi pamata pašu kapitāla posteņi

R0160

 

Ierobežotie pašu kapitāla posteņi saistībā ar fondu norobežošanu un atbilstību

R0170

 

Saskaņošanas rezerves variācija kopā

R0180

 

Aktīvu un saistību starpības atlikuma kopsavilkuma analīze

Variācijas saistībā ar ieguldījumiem un finanšu saistībām

R0190

 

Variācijas saistībā ar tehniskajām rezervēm

R0200

 

Variācijas saistībā ar pamata pašu kapitāla posteņiem un citiem apstiprinātiem kapitāla posteņiem

R0210

 

Variācija atlikto nodokļu pozīcijā

R0220

 

Ienākuma nodoklis pārskata periodā

R0230

 

Dividenžu sadale

R0240

 

Citas variācijas aktīvu un saistību starpības atlikumā

R0250

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

SE.01.01.19

ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.01.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu ceturkšņa darbības pārskatos

Iesniedzamās informācijas saturs

Veidnes kodsVeidnes nosaukums 

C0010

S.01.02.07

Pamatinformācija – vispārīgi

R0010

 

SE.02.01.19

Bilance

ER0030

 

S.05.01.02

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

R0110

 

SE.06.02.18

Aktīvu saraksts

ER0140

 

S.06.03.01

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

R0150

 

S.08.01.01

Atvērtie atvasinātie instrumenti

R0170

 

S.08.02.01

Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

R0180

 

S.12.01.02

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves

R02200

 

S.17.01.02

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

R0290

 

S.23.01.07

Pašu kapitāls

R0410

 

S.28.01.01

Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbība

R0580

 

S.28.02.01

Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbība

R0590

 

E.01.01.16

Noguldījumi pie cedentiem – izvērsts pārskats

ER1000

 

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228

SE.02.01.19

ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.02.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām

Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu ceturkšņa darbības pārskatos

Bilance

  

Vērtība saskaņā ar "Maksātspēja II"

Pārklasificēšanas korekcijas

Aktīvi 

C0010

EC0021

Nemateriālā vērtība

R0010

Atliktās iegādes izmaksas

R0020

Nemateriālie aktīvi

R0030

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi

R0040

 

 

Pensiju pabalstu pārpalikums

R0050

 

 

Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

R0060

 

 

Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

R0070

 

 

Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

R0080

 

 

Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

R0090

 

 

Kapitāla vērtspapīri

R0100

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

R0110

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

R0120

 

 

Obligācijas

R0130

 

 

Valsts obligācijas

R0140

 

 

Uzņēmuma obligācijas

R0150

 

 

Strukturētās parādzīmes

R0160

 

 

Nodrošinātie vērtspapīri

R0170

 

 

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

R0180

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0190

 

 

Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

R0200

 

 

Citi ieguldījumi

R0210

 

 

Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

R0220

 

 

Aizdevumi un hipotēkas

R0230

 

 

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

R0240

 

 

Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

R0250

 

 

Citi aizdevumi un hipotēkas

R0260

 

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas

R0270

 

 

Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0280

 

Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

R0290

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0300

 

Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0310

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

R0320

 

Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0330

 

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

R0340

 

Noguldījumi pie cedentiem

R0350

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

R0360

 

 

Pārapdrošināšanas debitoru parādi

R0370

 

 

Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0380

 

 

Nauda un naudas ekvivalenti

R0410

 

 

Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

R0420

 

 

Aktīvi kopā

R0500

 

 

Saistības 
Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

R0510

 

 

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

R0520

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0530

 

Vislabākā aplēse

R0540

 

Riska rezerve

R0550

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

R0560

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0570

 

Vislabākā aplēse

R0580

 

Riska rezerve

R0590

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0600

 

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

R0610

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0620

 

Vislabākā aplēse

R0630

 

Riska rezerve

R0640

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0650

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0660

 

Vislabākā aplēse

R0670

 

Riska rezerve

R0680

 

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

R0690

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0700

 

Vislabākā aplēse

R0710

 

Riska rezerve

R0720

 

Citas tehniskās rezerves

R0730

Iespējamās saistības

R0740

 

 

Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

R0750

 

 

Pensiju pabalstu saistības

R0760

 

 

Pārapdrošinātāju noguldījumi

R0770

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0780

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0790

 

 

Parādi kredītiestādēm

R0800

 

 

Parādi iekšzemē rezidējošām kredītiestādēm

ER0801

 

 

Parādi euro zonā rezidējošām kredītiestādēm, kuras nav iekšzemes kredītiestādes

ER0802

 

 

Parādi pārējās valstīs rezidējošām kredītiestādēm

ER0803

 

 

Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

R0810

 

 

Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0811

 

 

Parādi iekšzemē rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0812

 

 

Parādi euro zonā rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes un kuras nav iekšzemes iestādes

ER0813

 

 

Parādi pārējās valstīs rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes

ER0814

 

 

Citas finanšu saistības (emitētie parāda vērtspapīri)

ER0815

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

R0820

 

 

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

R0830

 

 

Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0840

 

 

Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

R0880

 

 

Saistības kopā

R0900

 

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R1000

 

 
01.01.2023