Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.05.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 360

Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 40 32. §)
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 30. panta trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39. panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 21. punktu, 6.1 panta otro daļu, 6.3 panta otro daļu, 6.4 panta otro daļu, 6.panta pirmo, otro un trešo daļu un 10.4 panta trešo daļu un Farmācijas likuma 5. panta 3. un 12. punktu
(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 230 )
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību:

1.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus;

1.2. pulcēšanās prasības un ierobežojumus;

1.3. personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības pasākumus;

1.4. ierobežojumus tūrismam un ceļošanai, kā arī prasības pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kā arī pašpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai;

1.5. prasības pasažieriem, transportlīdzekļiem, transportlīdzekļa vadītājiem un apkalpes locekļiem;

1.6. pārvadājumu pakalpojumu organizētāju, sniedzēju un pasažieru tiesības un pienākumus;

1.7. kultūras, reliģiskās darbības veikšanas vietu, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus;

1.8. izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumus;

1.8.1 kārtību, kādā attālinātā mācību procesa ietvaros finansē asistenta pakalpojumu izglītojamiem ar invaliditāti, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts no valsts budžeta finansēts asistenta pakalpojums izglītības iestādē pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai;

1.9. higiēnas prasības pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.10. Covid-19 infekcijas izplatības laikā piemērojamos atvieglojumus atbilstoši normatīvajos aktos par primāro pārtikas produktu apriti nelielā apjomā noteiktajām prasībām;

1.11. nosacījumus sociālo pakalpojumu saņemšanai;

1.12. diagnostikas un ziņošanas kārtību par Covid-19 infekcijas gadījumiem;

1.13. kontaktpersonu noteikšanas un medicīniskās novērošanas kārtību;

1.14. izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības;

1.15. personu uzraudzības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) iekļaujamo ziņu apjomu, iekļaušanas kārtību un glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kurām piešķir piekļuvi informācijas sistēmā iekļautajām ziņām;

1.16. kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas darbību, kontaktpersonu noteikšanas sistēmas pārzini un Eiropas federatīvās vārtejas kopīgo pārzini Latvijā, minēto pārziņu tiesības un pienākumus, kā arī kontaktpersonu noteikšanas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un iekļaušanas kārtību, informācijas apmaiņas apjomu un kārtību, kā arī informācijas glabāšanas termiņu;

1.17. kārtību, kādā veicama vakcinācija pret Covid-19 infekciju, vakcinējamo personu loku, kā arī obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai;

1.18. Covid-19 vakcīnas marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai nosakāmās prasības;

1.19. kārtību, kādā finansē no valsts budžeta finansētu asistenta pakalpojumu pašvaldībā, kā arī augstskolās un koledžās studējošajiem;

1.20. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus;

1.21. aizliegumu ievest Latvijas Republikas teritorijā pret Covid-19 infekciju uzņēmīgu dzīvnieku sugas un šo sugu dzīvnieku produkciju;

1.22. personu grupas valsts nodrošinātā atbalsta saņemšanai, atbalsta apmēru personas uzturēšanās tūristu mītnē izmaksu segšanai un tā administrēšanas kārtību;

1.23. kārtību, kādā tiek izveidots un uzturēts to tūristu mītņu saraksts, kurās iespējams pavadīt izolācijas vai pašizolācijas laiku;

1.24. valsts nodrošinātā atbalsta apmēru ieslodzītajam, kurš tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas un kuram apstiprināta Covid-19 infekcija vai kurš noteikts par kontaktpersonu, ja viņam nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna, lai viņš uzturētos tūristu mītnē, un kārtību, kādā tiek nodrošināta šādas personas nogādāšana tūristu mītnē, kā arī to priekšmetu sarakstu, ko personai izsniedz atbrīvošanas brīdī no ieslodzījuma vietas, un kārtību, kādā tiek segti izdevumi par personai nepieciešamo medikamentu iegādi un piegādi uzturēšanās laikā tūristu mītnē;

1.25. vakcinācijas informācijas sistēmas pārzini, šajā sistēmā iekļaujamo datu apjomu, to iekļaušanas, saņemšanas un apstrādes kārtību un glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kuras saņems, apstrādās un iekļaus datus vakcinācijas informācijas sistēmā;

1.26. datu saņemšanas kārtību no valsts informācijas sistēmām par personām, kurām konstatēta Covid-19 infekcija, minēto datu apstrādes kārtību, apstrādājamo datu apjomu un glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kuras saņems, apstrādās un glabās apstrādātos personu datus.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647; MK 15.12.2020. noteikumiem Nr. 755; MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 30; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191; MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 230; MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. saimnieciskais pakalpojums – privātas vai publiskas personas saimnieciskās darbības ietvaros par atlīdzību izpildīts pasūtījums vai ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, veicot darbu vai gūstot nematerializētu darba rezultātu, tai skaitā sporta, kultūras, izklaides, skaistumkopšanas, ēdināšanas, pasākumu norišu vietās, tirdzniecības vietās, pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, iekšzemes un starptautiskajos pasažieru pārvadājumos un citur;

2.2. publiskais pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana vai privātpersonu dažādu veidu pakalpojumu sniegšana personām, tai skaitā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu vai veselības aprūpes jomā;

2.3. pasākums – privāts pasākums publiskās telpās vai vietās, kā arī publisks pasākums, tai skaitā sapulce, gājiens, pikets, organizētas reliģiskas darbības, kas veicamas pulcējoties, sporta pasākums;

2.4. pasākuma norises vieta – speciāli iekārtota publiska telpa vai teritorija, tai skaitā ārtelpās, kur norit privāts vai publisks pasākums;

2.5. izolācija – obligāta inficētas personas nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Par izolācijas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;

2.6. mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;

2.7. pašizolācija – personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par pašizolācijas laiku darbnespējas lapa netiek izsniegta;

2.8. izstāde – reģionālas, nacionālas vai starptautiskas nozīmes izstāde vai gadatirgus, kura mērķis ir veicināt kultūras, uzņēmējdarbības, tirdzniecības, dzīvesstila un inovāciju attīstību;

2.9. izstādes norises vieta – speciāli iekārtotas telpas vai teritorija, kur norit izstāde vai gadatirgus;

2.10. kultūrvieta – muzejs un tā ārtelpa, bibliotēka, kultūras centrs, izstāžu zāle, brīvdabas estrāde, teātra ēka un tās ārtelpa, koncertzāle un tās ārtelpa, organizēts amatiermākslas kolektīvu mēģinājums;

2.11. starptautisks sporta pasākums – starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā iekļautas starptautiskas nozīmes sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi), Baltijas līmeņa (ar vismaz divu Baltijas valstu sportistu dalību) sporta sacensības pieaugušajiem, kā arī starptautisko līgu sporta sacensības, kuru saraksts ir publicēts biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē. Šajā kategorijā netiek iekļautas Baltijas līmeņa sporta sacensības jauniešiem un junioriem, kā arī Latvijas līmeņa sporta sacensības (tai skaitā atklātie čempionāti un kausa izcīņas), izņemot gadījumu, ja tās ir kvalifikācijas sacensības dalībai olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos olimpiskajos un paraolimpiskajos sporta veidos;

2.12. tirdzniecības centrs – ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai, ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 1500 m2, kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 04.09.2020. noteikumiem Nr. 562; MK 05.02.2021. noteikumiem Nr. 88; MK 23.02.2021. noteikumiem Nr. 125; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

2.1 Šajos noteikumos paredzētās prasības neattiecas uz Nacionālo bruņoto spēku personālu un ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām dienesta pienākumu pildīšanas laikā, kuras starptautiskās sadarbības ietvaros uzturas Latvijas Republikā, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

3. Lai iespējami mazāk traucētu Latvijas ārpolitisko un starptautisko darbību, tostarp sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām, šajos noteikumos paredzētie ceļošanas ierobežojumi un pašizolācijas prasības, ievērojot attiecīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, neattiecas uz:

3.1. Latvijā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;

3.2. personām, kuras ierodas Latvijā pēc Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta vai tā locekļa, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Valsts kontroles vai ministrijas ielūguma;

3.3. Latvijas vai ārvalsts diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc diplomātiskajiem kurjeriem, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņa statuss un diplomātiskā pasta paku skaits;

3.4. Latvijas Republikas diplomātiskās pases turētājiem, viņus pavadošo tehnisko personālu un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, veicot oficiālās funkcijas.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571; MK 22.09.2020. noteikumiem Nr. 599)

3.1 Slimību profilakses un kontroles centrs, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju, savā tīmekļvietnē publicē to valstu sarakstu, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, kā arī norāda valstis, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Attiecīgie piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek piemēroti ar nākamo dienu pēc minētā saraksta publicēšanas.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

4. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

4.1. informēšana;

4.2. distancēšanās;

4.3. higiēna;

4.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

5. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto vismaz šādu informācija par piesardzības pasākumiem:

5.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

5.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;

5.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;

5.4. brīdinājumu par šo noteikumu 6.3.2. apakšpunktā minēto mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu).

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 689)

5.1 Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu.

(MK 12.03.2021. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

6. Distancēšanās nodrošināšanai veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

6.1. vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci;

6.2. neievērojot šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto prasību, publiskās iekštelpās un ārtelpās vienlaikus pulcēties var:

6.2.1. ne vairāk kā divas personas;

6.2.2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;

6.2.3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;

6.2.4. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ;

6.2.5. sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms uz jebkura veida nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);

6.2.6. pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas ietvaros;

6.2.7. bērnu nometnēs vienas grupas ietvaros, tai skaitā valsts aizsardzības mācību nometnēs;

6.2.8. aktieri, baleta mākslinieki, dejotāji, dziedātāji un orķestra mūziķi, veicot darba pienākumus mēģinājumu, nodarbību un pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms arī uz profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu apguvi vienas grupas ietvaros šajā apakšpunktā minētajās jomās, izņemot amatiermākslas koru un ansambļu dalībniekus, kuriem jāievēro divu metru fiziska distance;

6.2.9. šo noteikumu 20.3.1. un 20.3.2 apakšpunktā minētajos gadījumos;

6.2.10. izglītības programmas apguvē izglītības iestādēs vienas klases, grupas vai kursa ietvaros, ja kurss netiek dalīts grupās;

6.3. publiskās ārtelpās, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu:

6.3.1. lieto medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas (turpmāk – mutes un deguna aizsegi), izņemot:

6.3.1.1. bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai;

6.3.1.2. profesionālus orķestrus un korus, teātrus un deju kolektīvus;

6.3.1.3. personas, instrumenta spēles, vokālās vai dejas mākslas izglītības apguves procesā, ja personām pēdējo 72 stundu laikā pirms nodarbības ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;

6.3.1.4. sportistus sporta treniņu (nodarbību) un šo noteikumu 32.17. apakšpunktā minēto sporta pasākumu laikā;

6.3.1.5. elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbiniekus, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai, kā arī televīzijas un radio raidījumu vadītājus un intervējamos, ja intervija notiek mazāk par 15 minūtēm;

6.3.1.6. gadījumos, kad tiek sagatavota vai notiek kultūras vai reliģiskas norises tiešraides translācija vai ieraksts, attālināta mācību procesa nodrošināšana vai audiovizuāla darba veidošana, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai un ir saņemta tiesiskā valdītāja atļauja;

6.3.2. pasākuma organizators, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs vai ēkas īpašnieks nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista publiskās telpās, pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā. Pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu, izņemot personas, kas mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1. apakšpunktā minētajos gadījumos;

6.3.1 transportlīdzeklī, taksometrā vai vieglajā automobilī, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus, transportlīdzekļa vadītāji, kuri neatrodas no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē, kā arī pasažieri lieto mutes un deguna aizsegus;

6.3.2 (svītrots ar MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646);

6.3.3 (svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191);

6.4. (svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409);

6.5. kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, sabiedriskajā transportlīdzeklī un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās;

6.6. ja pasākumu vai saimniecisku vai publisku pakalpojumu organizē, cilvēkiem pulcējoties grupās, netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās;

6.7. saimniecisko vai publisko pakalpojumu atbilstoši iespējām sniedz pēc iepriekšēja pieraksta;

6.7.1 (svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191);

6.8. ierobežo darbinieku pulcēšanos darbā ārpus darba pienākumu veikšanas;

6.9. atbilstoši iespējām un darba specifikai veicina attālinātā darba veikšanu, attālinātu saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu (pieteikšanās pakalpojumam attālināti, biļešu tirdzniecība internetā);

6.10. sniedzot saimniecisko vai publisko pakalpojumu, atbilstoši iespējām mazina saimnieciskajam vai publiskajam pakalpojumam veltīto laiku, tai skaitā neprasot personai atrasties darbinieka tuvumā, ja viņa klātbūtne nav nepieciešama visu saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniegšanas laiku;

6.11. organizējot pasākumus, ierobežo pasākuma norises laiku atbilstoši šo noteikumu 24. punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 495; MK 05.10.2020. noteikumiem Nr. 614; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 624; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634; MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646; MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 689; MK 02.02.2021. noteikumiem Nr. 72; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191; MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

6.1 Sabiedriskā transporta pārvadātājs:

6.1. organizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50 % no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu;

6.2. norīko par epidemioloģiskās drošības prasību protokolu izstrādi, saskaņošanu un izpildi atbildīgo personu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

6.2 Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājs un pārvadātājs nodrošina šajos noteikumos minēto epidemioloģisko prasību izpildi.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

7. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

7.1. roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);

7.2. samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, papīrs);

7.3. atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam;

7.4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni);

7.5. veic regulāru saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma nodrošināšanai izmantotā transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmu dezinfekciju;

7.6. baseinu ūdenī hloru saturoša dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju uztur noteiktā diapazona augšējās robežās;

7.7. regulāri vēdina telpas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, publisko un saimniecisko pakalpojumu sniegšanu un pasākumus plāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes;

7.8. atbilstoši iespējām izmanto bezskaidras naudas maksājumus.

8. Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

8.1. saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietās īsteno īpašus piesardzības pasākumus personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu;

8.2. darba vietā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;

8.3. atbilstoši iespējām uzskaita saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

9. Attiecīgā nozares ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju var izstrādāt detalizētus ieteikumus šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 14. un 15. punktā minēto prasību ieviešanai savā pārraudzības jomā. Detalizētus ieteikumus šo noteikumu 4. punktā minēto pamatprincipu ieviešanai ieslodzījuma vietās pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju ar rīkojumu nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks.

10. Šo noteikumu 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minēto pasākumu īstenošanai pasākumu organizators un saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniedzējs:

10.1. katrā konkrētajā vietā un gadījumā izvērtē šādus riskus:

10.1.1. iespēja ievērot divu metru distanci;

10.1.2. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks;

10.1.3. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietas un piekļuves vietas apstākļi;

10.1.4. pakalpojuma sniegšanā vai pasākuma norisē iesaistīto personu skaits un veselības stāvoklis;

10.2. ir atbildīgs par pamatprincipu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma organizēšanas vietā.

11. Organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisko pakalpojumu vietā, kur vienlaikus var uzturēties vairāk nekā 500 cilvēku, pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs izstrādā plānu šo noteikumu 6. punktā minēto prasību nodrošināšanai.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

12. Fiziskas personas pienākums ir ievērot šo noteikumu 5., 6., 7. un 8. punktā minētās prasības, savukārt pasākuma organizatora vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja tās ievērot.

13. Fiziskai personai ir pienākums nodrošināt sev mutes un deguna aizsegu, ja pasākuma organizators vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzējs pirms pasākuma ir informējis par šādu prasību, tai skaitā izvietojot paziņojumu pasākuma norises vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniegšanas vietā.

13.1 Ja persona vēlas pagarināt ieroča atļaujas derīguma termiņu, saņemt dublikātu vai atkārtotu atļauju, tā var Valsts policijas struktūrvienībai iesniegt iesniegumu un vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ja tāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem ieroču aprites jomā ir nepieciešama attiecīgās ieroča atļaujas saņemšanai, izmantojot pasta pakalpojumus. Iesniegums par ieroča atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu iesniedzams vismaz mēnesi pirms ieroča atļaujas derīguma termiņa beigām. Pēc iesnieguma izskatīšanas normatīvajos aktos par ieroču apriti noteiktajā kārtībā Valsts policijas struktūrvienība par pieņemto lēmumu paziņo iesniedzējam un, ja ieroča atļauju nolemts izsniegt, nosūta to personai pa pastu. Valsts policijas struktūrvienība pēc 30 dienām sazinās ar attiecīgo personu un pārliecinās, ka persona ir saņēmusi attiecīgo ieroča atļauju.

(MK 05.02.2021. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

II. Pulcēšanās ierobežojumi

14. Atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tai skaitā uguņošana un salūts, izņemot gājienus un piketus, kuros piedalās ne vairāk kā 10 personas.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

14.1 Aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot pasākumus divu mājsaimniecību ietvaros ārtelpās līdz 10 personām. Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros. Bērēs un kristību ceremoniju noturēšanā neatliekamos gadījumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, un noteikt, ka pulcēšanās laikā tiek lietoti mutes un deguna aizsegi. Pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

14.2 Aizliegta skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana (izņemot friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumus), sporta inventāra noma iekštelpās un fotopakalpojumi klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem un individuālos fotogrāfu pakalpojumus ārtelpā (viens fotogrāfs, viens klients, ievērojot divu metru distanci)), kā arī saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās (iekštelpās), spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, kameršļūkšanas vietās, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)). Minētais aizliegums neattiecas uz atpūtu dabas takās, ja tur tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

14.3 Friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzēji ievēro šo noteikumu II2 nodaļā minētās prasības.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

15. Saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, izņemot tirdzniecības pakalpojuma un skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietas:

15.1. vienai personai nodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;

15.2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

15.1 Bibliotēkās, muzejos ārtelpās un reliģiskās darbības veikšanas vietās:

15.1. vienai personai nodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības;

15.2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā (neattiecas uz muzejiem ārtelpās).

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

15.2 Bibliotēkās, Latvijas Nacionālajā arhīvā un muzejos ārtelpās papildus šo noteikumu 15.1 punktā minētajiem nosacījumiem nodrošina, ka:

15.1. apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;

15.2. notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma;

15.3. Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās augstskolās studējošos apkalpo individuāli, nodrošinot divu metru distanci un vienai personai ne mazāk kā 25 m2 no lasītavas telpas platības, kā arī uzturēšanās laiku lasītavā ne ilgāk par divām stundām.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

15.3 Svētdienas skolu nodarbības tiek organizētas attālināti.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

16.1 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

16.2 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

16.3 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

16.4 (Svītrots ar MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646)

16.5 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

16.6 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

17. Šo noteikumu 14. punktā noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pasākuma norises nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

17.1 Šo noteikumu 14.1 punktā noteiktais maksimālais personu skaits neietver personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 664 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

18.1 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

19. (Svītrots no 08.02.2021. ar MK 05.02.2021. noteikumiem Nr. 88; sk. grozījumu 2. punktu)

20. Sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts ēdienu izsniegt tikai līdzņemšanai, izņemot šo noteikumu 20.1 punktā minētos sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, kā arī ražošanas uzņēmumus, kur tas nav iespējams, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas, ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona un starp galdiņiem ir divu metru distance.

(MK 06.05.2021. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

20.1 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

20.1 1. pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (taču ne vairāk kā 10 personas kopā), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām;

20.1 2. tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena;

20.3. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

20.4. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

20.5. sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu klātienē ārtelpās uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 21.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai;

20.6. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šī persona:

20.6.1. atrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

20.6.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā;

20.6.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

20.7. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī šo noteikumu 20.1 6. apakšpunktā minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un pašvaldības policijas kontaktinformācija;

20.1 8. uzturoties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.05.2021. noteikumiem Nr. 278)

20.2 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu iekštelpās atļauts sniegt tūristu mītnē nakšņojošiem viesiem, ja tiek nodrošināts, ka pakalpojums tiek sniegts no plkst. 06.00 līdz 22.00, vienā telpā vienam viesmīlim apkalpojot vienas mājsaimniecības locekļus.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā; sk. 90. punktu)

20.3 Šo noteikumu 20.1, 20.2, 24., 24.1, 24.5 un 24.6 punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļiem un sabiedriskās ēdināšanas vietām izglītības iestādēs, ja tās nav publiski pieejamas un ir nodrošināts, ka:

20.1. sabiedriskās ēdināšanas vietās izglītības iestādēs personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas;

20.2. apmeklētājiem ir iespēja iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;

20.3. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

20.4. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

20.5. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā;

20.6. publiski pieejamā platība vienam apmeklētājam iekštelpās ir ne mazāka kā 3 m2;

20.7. tiek nodrošināts divu metru attālums starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;

20.8. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

21. Kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība ir pārtraukta, izņemot muzeju brīvdabas teritorijas, grāmatu izsniegšanu bibliotēkās, augstskolās studējošo individuālu apkalpošanu Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās, kā arī epidemioloģiski drošu kultūras norišu izmēģinājumprojektus (pilotprojektus), kuru organizēšana ir saskaņota ar Kultūras ministriju un Veselības ministriju un kuru norises epidemioloģiskās drošības prasības saskaņojis Slimību profilakses un kontroles centrs. Kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas mēģinājumi no plkst. 6.00 līdz plkst. 22.00. Publikai slēgtus profesionālās skatuves mākslas iestudējumu ģenerālmēģinājumus vai pirmizrādes klātienē var apmeklēt līdz 10 attiecīgās nozares kritiķi, ja tiek nodrošināta divu metru distance un vienai personai ne mazāk kā 25 m2 no pieejamās telpu platības.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

21.1 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

22. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

23. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

24. Kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00, izņemot 2021. gada 1. maiju (nakti no 1. maija uz 2. maiju), kad darba laiks reliģiskās darbības veikšanas vietās nav ierobežots, un 2021. gada 5., 6., 7., 8. un 9. maiju, kad reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 4.00 un beidz ne vēlāk kā līdz plkst. 24.00.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

II1. Prasības tirdzniecībai

(Nodaļa MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.1 Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, ka apmeklētāji tirdzniecības vietā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.2 Tirdzniecības dalībnieks vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs. Tirdzniecības dalībnieks pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma uzrāda būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu, kurā ir iekļauta informācija par ēkas sastāvā esošās tirdzniecības vietas platību (tai skaitā apmeklētājiem publiski pieejamo tirdzniecības telpas platību), vai citus dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par tirdzniecības vietas platību.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.3 Tirdzniecības dalībnieks pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.4 Iepirkšanās grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto iepirkšanās somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietā, kur tiek nodrošināta iepirkšanās grozu, ratu vai iepirkšanās somas pieejamība apmeklētājiem, atrašanās bez iepriekš minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.Tirdzniecības dalībnieks kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības vietas ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās) un tirdzniecības zālē vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.6 Tirdzniecības vietā apmeklētāju plūsma organizējama, nodalot ieeju no izejas, ja tirdzniecības vietas infrastruktūra nodrošina vairākas atsevišķas piekļuves tirdzniecības vietai un tiek ievērotas ugunsdrošības prasības.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.7 Tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

24.1. nodrošina, ka tirdzniecības centrā netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits tirdzniecības centrā tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietās;

24.2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības centrā;

24.3. kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;

24.4. nodrošina, ka apmeklētāji tirdzniecības centrā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;

24.5. nodrošina, ka tirdzniecības centrā ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta;

24.6. nodrošina šo noteikumu 24.18 punktā minēto prasību izpildi.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

24.Šo noteikumu 24.5. apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz tirdzniecības centru, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir mazāka par 7000 m2.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.Tirgus pārvaldītājs:

24.1. vienam apmeklētājam tirgus paviljonā (slēgta tipa ēka tirgus teritorijā, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un kurā darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki) nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;

24.2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirgus paviljonā;

24.3. kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirgus paviljona ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos un citur, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;

24.4. nodrošina, ka apmeklētāji tirgus paviljonā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.10 Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tirgus pārvaldītājs ieceļ atbildīgo personu, kas organizē šajos noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Informācija par atbildīgo personu tiek izvietota labi redzamā vietā.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.11 Šo noteikumu 24.10 punktā minētā atbildīgā persona:

24.11 1. atrodas tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

24.11 2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā esošo apmeklētāju skaitu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.12 Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tirgus pārvaldnieks izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Iekšējās kontroles sistēmā norāda vismaz šādu informāciju:

24.12 1. aprēķinus, kā tiek noteikts maksimālais apmeklētāju skaits, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.2 punktā un 24.1., 24.1. apakšpunktā noteikto prasību izpilde);

24.12 2. procedūru, kā tiek nodrošināta precīza apmeklētāju skaita kontrole, kuri vienlaikus atrodas tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.2 punktā un 24.1., 24.1. apakšpunktā noteikto prasību izpilde);

24.12 3. procedūru, kā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās kontrole un novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās) tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.1, 24.4, 24.5, 24.6 punktā, 24.3., 24.4., 24.3. un 24.4. apakšpunktā minēto prasību izpilde);

24.12 4. šo noteikumu 24.10 punktā minētās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.13 Šo noteikumu 24.12  punktā minētajā iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijā informāciju par īstenotajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem norāda skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, lai uzraudzības un kontroles iestādes amatpersona varētu pārliecināties par noteikumos minēto prasību ievērošanu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.14 Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības centra īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam aizliegts ārpus tirdzniecības vietām reklamēt speciālos piedāvājumus, kas ir spēkā mazāk par septiņām dienām un varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā vai tirdzniecības centrā, tādējādi radot pulcēšanās risku. Minētais ierobežojums neattiecas uz preču atlaidēm (cenu zīmēm) tirdzniecības vietā.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.15 Šo noteikumu 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13 un 24.14 punktā minētās prasības neattiecas uz tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecības vietā, ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un atklātajā tirgus teritorijā. Tirdzniecības dalībnieki iepriekš minētajās vietās tirdzniecības laikā lieto mutes un deguna aizsegus, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un neapkalpo pircējus, kuri nelieto mutes un deguna aizsegu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.16 Tirgus pārvaldītājs tirgus atklātajā teritorijā un ielu tirdzniecības organizators ielu tirdzniecības organizēšanas vietā:

24.16 1. izvieto apmeklētājiem labi redzamā vietā šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minēto informāciju par piesardzības un drošības prasībām;

24.16 2. nodrošina vismaz 2 metru attālumu starp tirdzniecības vietām;

24.16 3. kontrolē un regulē apmeklētāju plūsmu, lai nodrošinātu brīvu apmeklētāju pārvietošanos ejās un novērstu apmeklētāju pastiprinātu pulcēšanos (drūzmēšanos), tai skaitā nodrošina, ka starp apmeklētāju rindām dažādās tirdzniecības vietās ir ievērota vismaz 2 metru distance;

24.16 4. kontrolē un novērš tirdzniecības darbinieku pulcēšanos darba pārtraukumos (piemēram, kafijas pauzēs, pusdienas pārtraukumos);

24.16 5. ieceļ atbildīgo personu, kas atrodas tirgus teritorijā vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, informāciju par atbildīgo personu izvieto labi redzamā vietā;

24.16 6. izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kurā apraksta procedūru:

24.16 6.1. kā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās ievērošana un novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās);

24.16 6.2. kā tiek novērsta tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.17 Ielu tirdzniecības organizēšanas vietā atrodas ne vairāk par 20 tirdzniecības dalībniekiem un netiek rīkoti izklaides pasākumi (piemēram, tematiski svētki, atrakcijas). Ielu tirdzniecības organizators nodrošina fizisku ielu tirdzniecības organizēšanas vietas norobežošanu (piemēram, ar žogu, norobežojošām lentēm, barjerām).

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.18 Tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2, darbojas tikai:

24.18 1. veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;

24.18 2. veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;

24.18 3. aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);

24.18 4. optikas preču veikali;

24.18 5. dzīvnieku barības veikali;

24.18 6. ziedu veikali;

24.18 7. grāmatnīcas;

24.18 8. preses tirdzniecības vietas;

24.18 9. datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras, kā arī telekomunikācijas iekārtu veikali.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 208)

24.19 Šajā nodaļā minētie ierobežojumi un prasības neattiecas uz tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās (cietuma veikaliem). Ieslodzītajiem normatīvajos aktos paredzētās tiesības iepirkties cietuma veikalā nodrošina atbilstoši ieslodzījuma vietu infrastruktūrai un ieslodzījuma vietās noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.20 Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu kontrolē Valsts policija un pašvaldību policija. Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu ir tiesīgs kontrolēt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

II2. Prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

(Nodaļa MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.21 Skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam pieejamā telpa ir mazāka par 25 m2, telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.22 Ja pakalpojumu sniedz vietā, kurā vienam pakalpojuma saņēmējam pieejamā telpas platība ir lielāka par 25 m2, telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance, vai atsevišķi nodalītas darba iekštelpas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.23 Sniedzot manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumus, darba vieta ir aprīkota ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Aizsargbarjera ir vismaz vienu metru augsta un astoņdesmit centimetru plata.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.24 Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs:

24.24 1. par savu darbību paziņo Veselības inspekcijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu;

24.24 2. atsākot vai uzsākot sniegt skaistumkopšanas pakalpojumu, aizpilda skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu un pēc pieprasījuma uzrāda to uzraudzības un kontroles iestādei;

24.24 3. norīko par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgo personu un labi redzamā vietā izvieto minētās personas kontaktinformāciju. Atbildīgā persona atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

24.24 4. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju par epidemioloģiskās drošības prasībām, tai skaitā angļu un krievu valodā;

24.24 5. pie ieejas novieto roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur vismaz 70 % etanola;

24.24 6. nodrošina, ka pakalpojumu sniegšanas telpās pakalpojumu saņēmēji tiek ielaisti pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;

24.24 7. pakalpojumu sniegšanu organizē tā, lai pakalpojuma saņēmēji pie viena meistara savstarpēji nesatiktos un starplaiks starp pakalpojumu sniegšanu būtu vismaz 20 minūtes;

24.24 8. ja telpā nav atsevišķi nodalītas darba vietas un pakalpojumus sniedz vairāki meistari, pakalpojumu sniegšanu organizē, ievērojot plūsmu principu. Netiek pieņemti nākamās plūsmas pakalpojuma saņēmēji, kamēr pēc iepriekšējās plūsmas nav veikta telpu vēdināšana un darba vietu uzkopšana un apstrāde;

24.24 9. pakalpojumu sniegšanas starplaikos nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes;

24.24 10. papildus šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajām prasībām fiksē pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku, kā arī, ja meistari ir vairāki, tā meistara kontaktinformāciju, kas sniedz pakalpojumu (vārds un tālruņa numurs);

24.24 11. nodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot vienreiz lietojamos cimdus (izņemot friziera pakalpojumus) un FFP-2 vai FFP-3 respiratoru bez vārsta;

24.24 12. nodrošina, ka pakalpojuma saņēmējs skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas tikai pakalpojuma saņemšanas laikā;

24.24 13. pakalpojuma saņēmējam nepiedāvā dzērienus, uzkodas un lasāmvielu;

24.24 14. veļu mazgā automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā vismaz 60 °C temperatūrā un pēc mazgāšanas gludina;

24.24 15. nodrošina, ka pirms pakalpojuma sniegšanas tiek veikta pakalpojuma saņēmēja bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma saņēmējam ir akūti respiratorie simptomi, pakalpojuma sniedzējs atsaka pakalpojuma sniegšanu;

24.24 16. nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējam (meistaram), uzsākot darbu, tiek veikta bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma sniedzējam (meistaram) ir akūti respiratorie simptomi, aizliegts sniegt pakalpojumus;

24.24 17. nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista iekštelpās. Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.25 Šo noteikumu 8.3. un 24.24 10. apakšpunktā minēto informāciju skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs uzglabā 30 dienas pēc pakalpojuma sniegšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Minētā informācija pēc nepieciešamības sniedzama Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.26 Skaistumkopšanas pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē. Aizliegts sniegt mobilos skaistumkopšanas pakalpojumus, izbraucot pie klienta, un sniegt pakalpojumus mājas apstākļos.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.27 Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, Valsts policija un pašvaldību policija. Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu, individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstošu lietošanu, kā arī skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu esību ir tiesīgs kontrolēt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

III. Izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumi

25. Izglītības ieguves procesu organizē klātienē, ievērojot šo noteikumu 4. punktā noteiktos pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošās prasības. Ja, organizējot mācību procesu klātienē, nav iespējams izpildīt šo noteikumu 7.7. apakšpunktā un II nodaļā, kā arī normatīvajos aktos par higiēnas prasībām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, pusdienu starpbrīža ilgumam noteiktās prasības, tās var nepiemērot.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544)

26. Izglītības iestāde:

26.1. nosaka kārtību un atbildīgos par šo noteikumu 4. punktā noteikto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, laboratoriju un dienesta viesnīcu izmantošanu;

26.2. iepazīstina ar šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto kārtību izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī to publisko iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;

26.3. veic Slimību un profilakses kontroles centra noteiktos pretepidēmijas pasākumus, tai skaitā informē noteiktās kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību atrasties mājas karantīnā, ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas perēklis.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634)

26.1 (Svītrots ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

27. Papildus šo noteikumu 25. un 26. punktā noteiktajām prasībām ievēro šādus nosacījumus:

27.1. izglītības iestādēs, izņemot koledžas un augstskolas, izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam (valsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē šādu lēmumu pieņem izglītības iestādes vadītājs) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti:

27.1.1. lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, piemēram, koplietošanas telpās, kā arī organizējot izglītojamo plūsmu. Vispārējās izglītības iestādēs mācības attālināti var īstenot 7.–12. klasē;

27.1.2. ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus vai izglītojamam atbilstoši šo noteikumu prasībām jāievēro pašizolācija. Šādā gadījumā izglītības iestāde nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka izglītības iestādē noteikti šajā apakšpunktā minētie obligātie pretepidēmijas pasākumi;

27.1.3. ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas izglītības iestāde, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. Šādā gadījumā izglītības iestāde nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka tā īsteno mācības attālināti;

27.1.4. no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti. Minētais nosacījums neattiecas uz sociālās korekcijas izglītības iestādi "Naukšēni", uz speciālās izglītības iestādēm un uz tādām izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēm, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem;

27.2. koledžās un augstskolās:

27.2.1. nosaka kārtību, kādā izglītības programmu vai tās daļu var īstenot attālināti, un attālināti īstenojamās daļas apjomu:

27.2.1.1. lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, piemēram, koplietošanas telpās, kā arī organizējot studējošo plūsmu;

27.2.1.2. ja ārvalstu studējošais ierobežojumu dēļ nevar ierasties klātienē Latvijas Republikā;

27.2.1.3. ja koledžai vai augstskolai, studējošam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus. Šādā gadījumā koledža vai augstskola nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka koledžai vai augstskolai noteikti šajā apakšpunktā minētie obligātie pretepidēmijas pasākumi;

27.2.1.4. ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas koledža vai augstskola, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. Šādā gadījumā koledža vai augstskola nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka tā mācības īsteno attālināti;

27.2.2. ne vēlāk kā divas nedēļas pirms studiju semestra sākuma informē ārvalsts reflektantu un studējošo par šajos noteikumos minētajām prasībām, tai skaitā par nepieciešamību uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ieceļojot Latvijā, un par pašizolācijas nosacījumiem;

27.2.3. apkopo informāciju par ārvalsts studējošā ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā, kā arī, ja tas iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju, ja ārvalsts studējošais ir informējis koledžu vai augstskolu par ierašanos Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē;

27.2.4. nosaka papildu prasības, ja ārvalsts studējošais pašizolāciju nodrošina koledžas vai augstskolas dienesta viesnīcas telpās, un informē par tām studējošos un darbiniekus;

27.2.5. (svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191);

27.2.6. (svītrots ar MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 42).

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 624; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634; MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647; MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 664; MK 08.12.2020. noteikumiem Nr. 727; MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 42)

27.1 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

27.2 Vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

27.3 Izglītības iestāde var piesaistīt reģistrētu ārstniecības personu, lai nodrošinātu palīdzību izglītojamajiem un darbiniekiem gadījumā, ja ir aizdomas par inficēšanos ar Covid-19.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

27.4 Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti:

27.1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:

27.1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei;

27.4 1.1.1 ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei;

27.1.2. ja šo noteikumu 27.1.1. un 27.4 1.1.1 apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 27.41.1. un 27.4 1.1.1 apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 27.41.1. un 27.4 1.1.1 pakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

27.4 1.3. valsts izglītības iestāde saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var izlietot attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei. Ja valsts izglītības iestādē ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestāde vienojas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

27.2. lai izlietotu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju:

27.2.1.  pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam minēto mērķdotāciju var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei;

27.2.2. ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 27.2.1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta mērķdotācijas pārskaitīšanu.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 664)

27.5 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

27.6 Vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021. mācību gadā 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11. un 12. klasē mācību priekšmetā var neizlikt pirmā semestra vērtējumu. Šādā gadījumā vērtējumu mācību priekšmetā nosaka, ņemot vērā 2020./2021. mācību gadā iegūtos summatīvos vērtējumus.

(MK 08.12.2020. noteikumu Nr. 727 redakcijā)

27.7 Vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021. mācību gadā pedagoģiskā procesa organizēšanai 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11. un 12. klasē izglītības iestāde var ar rīkojumu apstiprināt mācību priekšmetu (tai skaitā kursu) un stundu plānu, nosakot kopējo mācību stundu skaitu mācību priekšmetā (tai skaitā kursā) mēnesī, semestrī un mācību gadā 1.–3. klases, 4.–6. klases, 7.–9. klases un 11. un 12. klases posmā.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 30 redakcijā)

27.8 Profesionālās izglītības ieguvē izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot situāciju un konkrētās profesionālās izglītības programmas specifiku, var ar rīkojumu samazināt kvalifikācijas prakses apjomu ne vairāk kā par 320 stundām profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās, ne vairāk kā par 240 stundām profesionālās pamatizglītības programmās un ne vairāk kā par 200 stundām profesionālās tālākizglītības programmās, kuras īsteno ieslodzījuma vietās, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

27.1. kvalifikācijas prakse nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei līdz 2021. gada 31. augustam;

27.2. kvalifikācijas praksi atbilstoši profesijas specifikai nav iespējams īstenot attālināti;

27.3. kvalifikācijas praksi nav iespējams īstenot klātienē individuāli vai tās norises laikā nav iespējams ievērot divu metru distanci un novērst saskarsmi ar citiem izglītojamiem;

27.4. konkrētā izglītības programma nav modulārā programma, izņemot profesionālās tālākizglītības programmas, kuras īsteno ieslodzījuma vietās.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 166 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

27.9 Par mācību procesa norisi militārajās izglītības iestādēs lēmumu pieņem aizsardzības ministrs.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

27.10 Par mācību procesa norisi Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēs lēmumu pieņem iekšlietu ministrs.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

27.11 Par mācību procesa norisi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā lēmumu pieņem tieslietu ministrs.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

28. Bērnu nometnēs bērnu skaits grupā ir ne vairāk kā 30 dalībnieki.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 09.10.2020. noteikumiem Nr. 623; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 624)

29. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

29.1 Ja atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem iecelšanai amatā, sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību un citu tamlīdzīgu dokumentu izsniegšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai ir organizējams pārbaudījums vai eksāmens, to rīko attālināti, izņemot gadījumu, ja saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību vai pārbaudījuma saturam noteiktajām prasībām tas nav iespējams. Ja pārbaudījumu vai eksāmenu nav iespējams rīkot attālināti, tad klātienē vienā telpā pārbaudījuma vai eksāmena norisē piedalās ne vairāk kā piecas personas vienā grupā. Pārbaudījuma vai eksāmena norises laikā un ārpus tā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

30. (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460)

31. Organizēti sporta treniņi (nodarbības) notiek, ievērojot, ka:

31.1. (svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191);

31.2. (svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191);

31.3. sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē.

(Grozīts ar MK 09.10.2020. noteikumiem Nr. 623)

31.1 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

32. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

32.1 Šo noteikumu 24. punktā minētais laika ierobežojums neattiecas uz sporta pasākumu norisi ārtelpās.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 409 redakcijā)

32.2 Izglītības iestādes dibinātājs izglītības iestādē nodrošina (valsts izglītības iestādē – iestādes vadītājs) ar Covid-19 saistīto piesardzības pasākumu un citu šo noteikumu prasību īstenošanas dēļ radušos izmaksu (ko dibinātājs vai iestāde segusi no saviem finanšu līdzekļiem) analītisko uzskaiti, norādot izmaksu pieaugumu vai samazinājumu (salīdzinājumā ar laikposmu no 2019. gada 1. augusta līdz 31. decembrim) šādās izdevumu pozīcijās un atbilstoši šādām budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kategorijām:

32.2 1. atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas;

32.2 2. izglītības iestādes uzturēšanas izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 32.2 1. vai 32.2 3. apakšpunktā;

32.2 3. izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

32.2 4. kapitālie izdevumi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

32.3 Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir šādi papildu pienākumi:

32.3 1. nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek starptautiskais sporta pasākums) Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas un starptautiskās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai);

32.3 2. noteikt atbildīgo ārstniecības personu par starptautiskā sporta pasākuma norises laikā veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;

32.3 3. kontrolēt, kā šo noteikumu 61.4 punktā minētie sportisti, sporta darbinieki un starptautisko sporta organizāciju pārstāvji nodrošina noteikto pienākumu izpildi;

32.3 4. nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis nepilda viņam noteiktos pienākumus un atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteiktajai procedūrai lemt par attiecīgajai personai izsniegtās akreditācijas anulēšanu dalībai starptautiskajā sporta pasākumā Latvijā;

32.3 5. starptautiskā sporta pasākuma norises vietā nodrošināt šo noteikumu 61.4 4. apakšpunktā minēto dokumentu (aizpildīto apliecinājumu un personai Covid-19 diagnostikai veikto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu) pieejamību. Aizpildītie apliecinājumi iznīcināmi 30 dienas pēc starptautiskā sporta pasākuma noslēguma.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

32.4 Sporta pasākumu (izņemot šo noteikumu 32.3 punktā minētos sporta pasākumus) un sporta treniņu (nodarbību) organizatoram ir šādi papildu pienākumi:

32.4 1. nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek sporta pasākums vai sporta treniņš (nodarbība)) Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai);

32.4 2. kontrolēt, kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas ievēro tām noteiktos pienākumus.

(MK 09.10.2020. noteikumu Nr. 623 redakcijā)

32.5 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

32.6 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

32.7 No 2021. gada 7. aprīļa izglītības un sporta jomā, ievērojot šo noteikumu 25. un 26. punktu, 27.1.2., 27.1.3., 27.2.1., 27.2.2., 27.2.3., 27.2.4. apakšpunktu, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.6, 27.7, 27.8 punktu, 31.3. apakšpunktu, 32.2, 32.3 un 32.4 punktu:

32.7 1. turpina sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus;

32.7 2. ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti, izņemot:

32.7 2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Izglītojamie, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmas, mutes un deguna aizsegu var nelietot;

32.7 2.2. visu kursu profesionālās izglītības programmu un augstākās izglītības visu studiju kursu studiju programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti vai pārcelt uz turpmākiem studiju posmiem, nodrošinot, ka grupā ir ne vairāk kā pieci izglītojamie un tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības, kā arī klīnisko praksi rezidentūrā. Ja programmas praktiskās daļas apguve un klīniskās mācības notiek ārstniecības iestādē, ārstniecības iestāde, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus, var noteikt mazāku izglītojamo skaitu vai atteikt praktiskās daļas un klīnisko mācību apguvi ārstniecības iestādē;

32.7 2.3. (svītrots ar MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 230);

32.7 2.4. programmas apguvi sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu;

32.7 2.5. starptautiskas testēšanas institūcijas, tostarp ārpus izglītības iestādes, pārbaudījumu svešvalodā, kā arī atlasi un dalību starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē, ievērojot, ka klātienē vienā telpā pārbaudījuma norisē piedalās ne vairāk kā piecas personas vienā grupā. Pārbaudījuma norises laikā un ārpus tā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas;

32.7 2.6. individuālās konsultācijas – izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā) un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē). Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai (tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērojot spēkā esošo tiesisko regulējumu), nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas. Konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecības;

32.7 2.7. šo noteikumu 32.7 2.6. apakšpunktā minētās individuālās konsultācijas attiecināmas arī uz izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas tematiskajā jomā "Mākslas" un kuru klašu un grupu izglītojamiem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus;

32.2.8. profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Baleta skolā, horeogrāfijas profesionālās studiju programmas un deju pedagoģijas profesionālās studiju programmas praktiskās daļas apguvi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, dejas akadēmiskās studiju programmas praktiskās daļas apguvi Latvijas Kultūras akadēmijā, dejas profesionālās studiju programmas praktiskās daļas apguvi Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūrā "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža", ja vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 35 m2 no nodarbības norises telpas platības. Nodarbības laiks nepārsniedz 90 minūtes, tās laikā pedagogs vai pasniedzējs un izglītojamie vai studējošie lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci;

32.2.9. valsts pārbaudījumu norisi klātienē pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, veicot pārbaudījuma norisē iesaistīto personu un izglītojamo testēšanu atbilstoši Veselības ministrijas noteiktajam algoritmam, kā arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi (ne vairāk kā 10 izglītojamiem);

32.2.10. starptautiskās izglītības programmas obligāto pārbaudījumu norisi klātienē grupā ne vairāk kā 10 izglītojamiem Britu vidusskolā Latvijā, Žila Verna Rīgas Franču skolā, Rīgas Starptautiskajā skolā, Latvijas Starptautiskajā skolā, Rīgas Vācu skolā un Starptautiskajā vidusskolā "Ekziperī";

32.2.11. valsts pārbaudījumu un gala pārbaudījumu norisi klātienē augstskolās un koledžās grupā ne vairāk kā 10 studējošajiem tajās studiju programmās, kurās valsts pārbaudījums vai studiju gala pārbaudījums ietver praktisko daļu;

32.2.12. valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi klātienē augstskolās studējošajiem. Eksāmena norises laikā telpā nodrošina vismaz divu metru distanci starp galdiem. Eksāmena norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Lai piedalītos valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms eksāmena ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju;

32.3. mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē un rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamiem var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē un rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamiem. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē un rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamiem var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā:

32.3.1. 220 – lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā;

32.3.2. 250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā uz jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot to iespējamo ietekmi uz izglītības procesa organizāciju;

32.4. šo noteikumu 32.3. apakšpunkta izpildei izglītības iestādes dibinātājs iespēju robežās veic nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā;

32.7 5. ja ir izpildīti šo noteikumu 32.3. apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas;

32.7 6. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina datu apmaiņu ar Centrālo statistikas pārvaldi. Izglītības un zinātnes ministrija nodod Centrālajai statistikas pārvaldei informāciju par izglītības iestāžu atrašanās vietu, pedagogiem un skolēniem, lai iegūtu datus, kas nepieciešami Covid-19 gadījumu papildu kritēriju izvērtēšanai saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju un attiecīgiem aizsardzības pasākumiem;

32.7 7. mācību procesu klātienē izglītības iestādēs, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktam, izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot centralizētos eksāmenus, var īstenot ne vairāk kā divas dienas nedēļā tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo testēšanu;

32.7 8. vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 10 personām grupā) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē ārtelpās var īstenot ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Minētie ierobežojumi neattiecas uz šo noteikumu 32.7 18. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi;

32.7 9. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi īsteno attālināti. Šis nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 32.7 10. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības;

32.7 10. profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās (ne vairāk kā 10 personām grupā);

32.7 11. pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvi nodrošina attālināti, izņemot:

32.7 11.1. praktiskās un klīniskās mācības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" ietvaros īstenotās neformālās izglītības programmas "Profesionālo prasmju atjaunošana māsām veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas izraisītā situācijā" apguvi, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības klātienē vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā;

32.7 11.2. praktiskās un klīniskās mācības un profesionālās izglītības pārbaudi ārstniecības personas reģistrācijas termiņa atjaunošanai Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības klātienē vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa un profesionālās izglītības pārbaudes laikā;

32.7 11.3. ārstniecības personas sertifikācijas eksāmenu, nodrošinot viena pretendenta un vismaz viena sertifikācijas komisijas locekļa vai sekretāra dalību klātienē, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu. Pārējiem komisijas locekļiem nodrošina attālinātu pieeju eksāmena norisei;

32.7 11.4. praktiskās un klīniskās mācības Veselības ministrijas finansētās neformālās izglītības programmas "Teorētiskās un praktiskās mācības ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid-19" apguvē, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā;

32.11.5. praktiskās un klīniskās mācības neformālās izglītības programmas "Ambulatorā dienesta ārsta palīgs" apguvē, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā;

32.7 11.6. apmācības apsardzes darbības jomā, praktiskās mācības dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozarē, kā arī pasažieru pārvadājumu, kravu pārvadājumu, bīstamo kravu pārvadājumu un traktortehnikas jomā, kas nepieciešamas C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE, TRAM, TROL, TR1, TR2, TR3, TR4 kategorijas un bīstamo kravu pārvadāšanai (ADR) paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai, tai skaitā Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumu Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" 4.2. apakšpunktā minētās pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programmas rakstisku teorētisko un triju stundu praktisko zināšanu apguvi, kas vienlaikus atbilst visiem šiem nosacījumiem:

32.11.6.1. mācības nepieciešamas profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei vai uzturēšanai 2021. gada pirmajā pusgadā;

32.11.6.2. mācības nav iespējams veikt attālināti;

32.11.6.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem personai mācības nepieciešamas iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību un citu tamlīdzīgu dokumentu saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai;

32.11.6.4. mācību apguve klātienē notiek individuāli, un telpā vai transportlīdzeklī atrodas tikai apmācāmā persona un apmācības veicējs, izņemot Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu īstenošanu jūrnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un uzturēšanai, kur klātienē piedalās ne vairāk kā pieci izglītojamie vienā grupā, un apmācības sertificētu mācību kursu programmu ietvaros gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un derīguma uzturēšanai, tostarp teorētisko un praktisko eksāmenu kārtošanu, kur klātienē vienā telpā piedalās ne vairāk kā trīs izglītojamie vienā grupā;

32.11.6.5. mācību apguves laikā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus, un ir nodrošināta telpu (tai skaitā transportlīdzekļa) pastiprināta vēdināšana;

32.11.6.6. mācības tiek organizētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un klātienes mācību laikā tiek nodrošināti visi piesardzības pasākumi atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām;

32.11.7. transportlīdzekļu vadīšanas apmācību un pirmās palīdzības mācību kursu praktiskās daļas individuālu apguvi un noslēguma pārbaudījuma kārtošanu, kas vienlaikus atbilst visiem šiem nosacījumiem:

32.11.7.1. mācības nav iespējams veikt attālināti;

32.11.7.2. persona mācības uzsākusi līdz 2020. gada 20. decembrim;

32.11.7.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem personai mācības nepieciešamas iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību un citu tamlīdzīgu dokumentu saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai;

32.11.7.4. mācību apguve klātienē notiek individuāli, un telpā vai transportlīdzeklī atrodas tikai apmācāmā persona un apmācības veicējs;

32.11.7.5. mācību apguves laikā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus, un ir nodrošināta telpu (tai skaitā transportlīdzekļa) pastiprināta vēdināšana;

32.11.7.6. mācības tiek organizētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un klātienes mācību laikā tiek nodrošināti visi piesardzības pasākumi atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām;

32.7 11.8. praktiskās un klīniskās mācības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides programmas "Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē (M60)" apguvē, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības klātienē vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā;

32.7 12. ja izglītības iestādei, izglītības iestādes izglītojamam vai nodarbinātajam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestāde par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu;

32.13. ieslodzījuma vietās profesionālās izglītības programmas teorētiskās daļas apguvi nodrošina attālināti, bet profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas un neformālās izglītības apguvi organizē klātienē, ja grupā ir ne vairāk kā 10 izglītojamie;

32.14. audžuģimeņu un adoptētāju mācību programmas individuālās prakses daļu var apgūt attālināti vai aizstāt ar papildu teorētisko zināšanu apguvi vismaz 16 akadēmisko stundu apmērā par jautājumiem, kas veicina izpratni par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna ienākšanu ģimenē;

32.7 15. amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju kolektīvi un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumus īsteno attālināti vai klātienē ārtelpā (ne vairāk kā 10 personām grupā);

32.7 16. tiek pārtraukta bērnu nometņu darbība;

32.7 17. aizliegti un atcelti visi klātienes sporta pasākumi (piemēram, sacensības, paraugdemonstrējumi, priekšnesumi), izņemot:

32.7 17.1. starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās starptautiskās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) izlašu sportistiem vecumā no 15 gadiem, ja tās norisinās bez skatītājiem;

32.7 17.2. komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem un tās norisinās bez skatītājiem;

32.7 18. sporta treniņi (nodarbības), tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, tiek organizēti ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot šādus nosacījumus:

32.7 18.1. sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;

32.7 18.2. pārtraukta sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norise iekštelpās, izņemot šo noteikumu 32.7 18.3. apakšpunktā minētajām personām;

32.7 18.3. Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem), kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņu sporta treniņi (nodarbības) notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem neattiecas šo noteikumu 32.7 18.1. un 32.7 18.2. apakšpunktā minētie nosacījumi;

32.7 19. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi un kandidāta fiziskās sagatavotības pārbaude var noritēt iekštelpā, kurā pulcējas ne vairāk kā piecas personas (neskaitot personas, kuras pieņem minēto pārbaudi), atļaujot izmantot arī ģērbtuvi, ja nodrošināta epidemioloģisko drošības prasību ievērošana un nepieciešamie piesardzības pasākumi (piemēram, mutes un deguna aizsegu lietošana ģērbtuvē, pirms pārbaudes uzsākšanas un pabeigšanas, distancēšanās, dezinfekcijas prasību ievērošana, kā arī dažādu grupu plūsmu fiziska nepārklāšanās);

32.7 20. pašvaldību atbalstam, ko sniedz atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", nepiemēro šo noteikumu 9. punktā minēto ierobežojumu bērna prombūtnei veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ;

32.7 21. organizējot pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi", nepiemēro minēto noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu;

32.7 22. darbu ar jauniešiem veic attālināti, izņemot jauniešus ar ierobežotām iespējām. Darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām var īstenot ārtelpās līdz 10 jauniešiem vienā grupā kopā ar darbinieku vai iekštelpās – individuālu konsultāciju veidā, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības;

32.23. organizējot papildu mācību pasākumus, tai skaitā 10. un 11. klasei, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 35. punktam, papildu mācību pasākumu ilgums nepārsniedz trīs nedēļas.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 208; MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 230; MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

32.8 Praktiskās braukšanas apmācībā autosatiksmes apakšnozarē, lai iegūtu AM, A1, A2 un A kategorijas vadītāja tiesības, pirmās palīdzības mācību kursu praktiskās daļas individuālā apguvē un noslēguma pārbaudījuma kārtošanā ievēro šādas prasības:

32.8 1. (zaudējis spēku ar 06.05.2021.; sk. 29.04.2021. likumu);

32.2. mācības organizē tā, lai pirms un pēc praktiskās braukšanas apmācības apmācāmā persona un apmācību veicējs nekontaktētos, tostarp nodrošinot bezskaidras naudas norēķinus, kā arī apmācāmajām personām lietojot tikai personīgās aizsargķiveres, aizsargcimdus, kā arī citu aprīkojumu un aizsardzības līdzekļus, kas nepieciešami apmācību laikā;

32.3. (zaudējis spēku ar 06.05.2021.; sk. 29.04.2021. likumu);

32.8 4. (zaudējis spēku ar 06.05.2021.; sk. 29.04.2021. likumu);

32.8 5. pirmās palīdzības mācības tiek organizētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un klātienes mācību laikā tiek nodrošināti visi piesardzības pasākumi atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 243; MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274; 29.04.2021. likumu)

32.9 Personām, kurām ārkārtējās situācijas laikā beidzas normatīvajos aktos noteiktais transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas teorētiskā eksāmena derīguma termiņš vai ar veikto apmācību autoskolā saistītais transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenu kārtošanas termiņš, minētie termiņi tiek pagarināti un personas var kārtot transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas eksāmenus divpadsmit mēnešu laikā, skaitot no ārkārtējās situācijas beigu datuma.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

32.10 Sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus drīkst norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā; sk. 90. punktu)

32.11 Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņi (nodarbības) (tenisā, badmintonā, vienspēlēm arī citām personām individuāla apmeklējuma ietvaros) drīkst notikt arī iekštelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

32.11 1. vienai personai ir nodrošināta ne mazāk kā 35 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 25 m2 no ūdens virsmas platības). Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņa (nodarbības) norises telpas platība un audzēkņu plūsma fiziski nepārklājas, vienā sporta treniņa (nodarbības) norises telpā viena vai vairāku sporta speciālistu vadībā var norisināties sporta treniņi (nodarbības) līdz 10 audzēkņiem vienlaicīgi (25 metru publiskas lietošanas peldbaseinā līdz divām personām vienā peldēšanas celiņā, 50 metru publiskas lietošanas peldbaseinā līdz trim personām vienā peldēšanas celiņā, savukārt tenisā un badmintonā individuāla apmeklējuma ietvaros atbilstoši laukumu skaitam);

32.11 2. iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance (izņemot peldot ūdenī);

32.11 3. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām (izņemot tenisā un badmintonā individuāla apmeklējuma ietvaros);

32.11 4. sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes;

32.11 5. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 20 % un uzturēšanās ilgums tajās nepārsniedz 15 minūtes;

32.11 6. sporta treniņā (nodarbībā) netiek iesaistīti audzēkņi, kas jaunāki par 7 gadiem;

32.11 7. sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē;

32.11 8. pirms sporta treniņa (nodarbības) laikus tiek apzināts sporta treniņā (nodarbībā) iesaistīto izglītojamo skaits, kā arī tiek nodrošināta audzēkņu apmeklējumu uzskaite;

32.11 9. sporta treniņa (nodarbības) organizators:

32.11 9.1. ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumus;

32.11 9.2. kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;

32.11 9.3. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju;

32.11 9.4. informē vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību izvērtēt audzēkņa līdzdalību treniņā, kā arī nodrošināt, ka izglītojamais neapmeklē treniņu, ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā; sk. 90. punktu)

IV. Īpašie epidemioloģiskās drošības pasākumi sociālo pakalpojumu saņemšanai

33. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja:

33.1. personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

33.2. personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības iestādes, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests;

33.3. persona pēc uzņemšanas vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes institūcijā 10 dienas atrodas pašizolācijā.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

33.1 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nodrošina:

33.1. darbinieku testēšanu ar SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu. Institūcija nodrošina SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu uzskaiti atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par SARS-CoV-2 antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu ar pozitīvu testa rezultātu;

33.2. darbinieku atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas, ja SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas tests viņam ir pozitīvs, uzdodot darbiniekam nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 laboratorisko diagnostiku, kā arī kontaktpersonu apzināšanu, uz kurām jāattiecina pašizolācijas prasības;

33.3. Slimību profilakses un kontroles centra informēšanu par katru inficēšanās gadījumu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

34. Sociālos pakalpojumus ar pilnu vai daļēju izmitināšanu, nodrošinot epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu, sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs, vai personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, izņemot gadījumus, kad nepieciešama personas ievietošana krīzes centrā vai personas bez dzīvesvietas īslaicīga izmitināšana patversmē vai naktspatversmē.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

34.1 Individuāli vai vienas ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem kopīgi sniedzamie sociālie pakalpojumi (sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi) tiek sniegti:

34.1. attālināti;

34.2. klātienē, ja attālināta pakalpojumu sniegšana nav iespējama, nodrošinot epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu (individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošana un distancēšanās).

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

34.2 Ja personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktajiem pasākumiem piešķirtajā un nepieciešamajā apjomā arī pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ, persona asistenta pakalpojumu var izmantot sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) atbilstoši vidējam stundu apjomam, kas tika izmantots iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

34.3 Ja šo noteikumu 34.2 punktā minētais asistenta pakalpojums personai iepriekš nav bijis piešķirts un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā, personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu lēmumā paredzētajā apjomā arī pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ, sociālais dienests personai asistenta pakalpojumu apmaksā ne vairāk kā par 10 stundām nedēļā, piemērojot to sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu).

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

IV1. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

(Nodaļa MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

34.4 Veselības tūrisms ir atļauts īpašos gadījumos, kas saistīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību, ja saņemta Veselības ministrijas atļauja.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

34.5 Stacionārām ārstniecības iestādēm:

34.1. nodrošināt šādu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu dienas stacionārā:

34.1.1. pakalpojumus, kas tiek sniegti, lai nodrošinātu attiecīgu terapiju, – ķīmijterapiju, bioloģisko medikamentu terapiju, orgānu aizstājējterapiju;

34.5 1.2. staru terapiju;

34.5 1.3. veselības aprūpes pakalpojumus hematoloģijā;

34.5 1.4. metadona un buprenorfīna aizvietojošo terapiju;

34.1.5. to pacientu veselības aprūpi, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionārā neatliekamā kārtā uzsāktā ārstēšana;

34.5 1.6. invazīvo kardioloģiju;

34.5 1.7. invazīvo radioloģiju;

34.2. nodrošināt šādu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu:

34.5 2.1. akūto un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

34.5 2.2. onkoloģiskās, dzīvību glābjošas operācijas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas dēļ var iestāties invaliditāte;

34.5 2.3. veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija, HIV/AIDS, tuberkuloze, psihiatrija, lipīgās ādas slimības un seksuāli transmisīvās slimības, traumatoloģija;

34.2.4. akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kurām pakalpojumu atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darbspēju zudumu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana var ievērojami pasliktināt funkcionēšanas spējas.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

34.6 Šo noteikumu 34.5 punktā neminētos veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus stacionārās ārstniecības iestādes nodrošina, izvērtējot pieejamos resursus.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

34.7 Ārstniecības iestādes ambulatoro speciālistu konsultācijas iespēju robežās nodrošina attālināti. Ja konsultācijas nav iespējams nodrošināt attālināti, ārstniecības iestādēm pacientus pieņemt tikai pēc pieraksta, nosakot precīzu ierašanās laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, ar pietiekamu laika periodu starp pacientu pieņemšanu, lai nodrošinātu, ka viņi nesatiekas.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

V. Ierobežojumi starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, tūrismam un ceļošanai

35. Starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu neveic no valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, un uz šīm valstīm, izņemot:

35.1. pasažieru pārvadājumus ar militāro transportu;

35.1.1 (svītrots ar MK 09.03.2021. noteikumiem Nr. 152);

35.2. (svītrots ar MK 09.03.2021. noteikumiem Nr. 152);

35.3. pasažieru pārvadājumus (ne vairāk par pieciem pasažieriem) ar privātajiem un atpūtas kuģošanas līdzekļiem;

35.4. neregulāros pasažieru pārvadājumus, pasažieriem šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā;

35.5. neregulāros pasažieru pārvadājumus, kuri ir speciāli organizēti darbinieku nogādāšanai darbu pienākumu veikšanai;

35.6. pārvadājumus, kuros darbinieku pārvadāšana tiek veikta, pamatojoties uz darba devēja pārvadātajam iesniegtu darbinieku sarakstu;

35.7. neregulāros pasažieru pārvadājumus, kuri ir speciāli organizēti sportistu un sporta darbinieku nogādāšanai Latvijā pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs vai dalībai starptautiskā sporta pasākumā Latvijā;

35.8. (svītrots ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 2).

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 2; MK 09.03.2021. noteikumiem Nr. 152)

35.1 Lai nodrošinātu šo noteikumu 56. punktā minēto prasību ievērošanu, pasažiera pienākums pēc ierašanās no valsts, kas atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam valstu sarakstam ir klasificēta kā valsts, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, ir pēc iespējas ātrāk nokļūt dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

35.2 (Zaudējis spēku ar 02.01.2021.; sk. grozījumu 2. punktu)

35.3 Persona var ceļot uz Latvijas Republiku, ievērojot šādas prasības:

35.3 1. ja persona 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļojot ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir veikusi Covid-19 testu (infekcijas molekulāri bioloģisko testu ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR)) un šī testa rezultāts ir negatīvs. Testa rezultātus uzrāda pārvadātājam pirms iekāpšanas transportlīdzeklī vai pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei, Valsts policijai vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijai angļu, franču, vācu vai krievu valodā. Ja testa rezultātus pārvadātājam uzrāda pirms iekāpšanas transportlīdzeklī, tie var būt arī tās valsts valodā, no kuras ceļo uz Latvijas Republiku. Ja testa rezultātus Valsts robežsardzei, Valsts policijai vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijai uzrāda, iebraucot Latvijas Republikā no Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas, testa rezultātus var uzrādīt arī lietuviešu vai igauņu valodā;

35.3 2. ja uzrāda citu medicīnisku dokumentu, kas apliecina, ka persona nav infekcioza;

35.3 3. persona, ieceļojot ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, apliecina šo noteikumu 35.3 1. vai 35.3 2. apakšpunktā minētā dokumenta esību, aizpildot apliecinājuma anketu informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) elektroniski un, ja nepieciešams, uzrāda šo noteikumu 35.3 1. vai 35.3 2. apakšpunktā minēto dokumentu Valsts robežsardzei vai Valsts policijai;

35.3 4. ja persona izmanto pārvadātāja transportlīdzekli, tā uzrāda pārvadātājam šo noteikumu 35.3 1. vai 35.3 2. apakšpunktā minēto dokumentu. Starptautiskais pārvadātājs vizuāli pārliecinās, ka persona iesniegusi šo noteikumu 35.3 1. vai 35.3 2. apakšpunktā minēto dokumentu. Ja minēto dokumentu nevar uzrādīt, pārvadātājs atsaka personai iekāpšanu transportlīdzeklī.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 2 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 30; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89)

35.4 Šo noteikumu 35.3 punkta prasības neattiecas uz:

35.4 1. bērniem, kas nav sasnieguši 11 gadu vecumu;

35.4 2. (svītrots ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 30);

35.4 3. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem arī tad, ja tie dodas uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās. Profesionālie kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītāji pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma uzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību un digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darbdienas tahogrammu, kā arī darba devēja izsniegtu Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam;

35.4 4. jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

35.4 5. šo noteikumu 3. punktā minētajām personām;

35.4 6. (svītrots ar MK 09.03.2021. noteikumiem Nr. 152);

35.4 7. šo noteikumu 58.1 un 58.5 punktā minētajām personām;

35.4 8. citām personu kategorijām, ja Valsts robežsardze konstatē, ka tās atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistītas ar neatliekamiem apstākļiem, nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 2 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.02.2021. noteikumiem Nr. 88; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89; MK 26.02.2021. noteikumiem Nr. 138)

35.5 Latvijas Republikas valstspiederīgajiem un Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs, ja persona ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, netiek ierobežota iebraukšana Latvijas Republikas teritorijā. Uz šīm personām ir attiecināmas šo noteikumu 54. punktā minētās izolācijas prasības.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 2 redakcijā)

35.6 Šo noteikumu 35.3 1., 35.3 2., 35.3 3. un 35.3 4. apakšpunktā minētie dokumenti var būt papīra vai elektroniskā veidā (viedierīcē).

(MK 05.02.2021. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

35.7 Personai ir pienākums Latvijas Republikas teritoriju šķērsot tranzītā 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv), izņemot:

35.1. starptautisko pasažieru pārvadājumu pasažieri, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 48 stundu laikā;

35.2. transporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieku, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekli, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 72 stundu laikā;

35.3. kuģa apkalpes locekli, kā arī jūrnieku, kuram jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

35.4. gaisa kuģa apkalpes locekli;

35.5. gaisa kuģa pasažieri, kurš šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja viņš var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

35.8 Pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma pārvadātājs, kas tranzītā caur Latvijas Republiku nogādā uz citu valsti ārzemnieku, kuram atteikta ieceļošana nākamajā tranzīta valstī vai galamērķa valstī, nogādā viņu uz valsti, no kuras viņš atvests, vai uz valsti, kas izsniegusi ceļošanas dokumentu, vai jebkuru citu valsti, kurā ārzemnieka ieceļošana ir garantēta.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

36. No 2020. gada 10. jūnija ir aizliegta personu un transportlīdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām no/uz centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, izņemot kravu pārvadājumus. Valsts robežsardzes priekšniekam vai viņa pilnvarotai amatpersonai ir tiesības izdarīt izņēmumus attiecībā uz Eiropas Savienības (tostarp Latvijas Republikas), Eiropas Ekonomikas zonas valstu, Apvienotās Karalistes un Šveices Konfederācijas valstspiederīgo izceļošanu caur ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, ja tas atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 2 redakcijā)

36.1 Persona nevar ceļot uz Latvijas Republiku no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes, izņemot gadījumu, ja persona pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļojot ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir aizpildījusi pašapliecinājumu informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv), ka ieceļošana Latvijas Republikā neatliekami nepieciešama darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm. Starptautiskais pārvadātājs vizuāli pārliecinās, ka persona ir iesniegusi šo pašapliecinājumu. Pašapliecinājumu kopā ar ieceļošanas mērķi apliecinošiem dokumentiem, ciktāl ieceļošanas mērķi neapliecina valsts informācijas sistēmās pieejamā informācija, uzrāda pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Eiropas Savienības, tai skaitā Latvijas Republikas, Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem un Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir uzturēšanās atļauja Latvijā, ja persona ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, netiek ierobežota iebraukšana Latvijas Republikas teritorijā.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

36.2 Šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētie izņēmumi neattiecas uz Latvijas Republikas termiņuzturēšanās atļauju turētājiem, ja viņu ieceļošanas mērķis neatbilst kādam no šo noteikumu 37.1., 37.2., 37.2.1, 37.3., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10., 37.11., 37.12., 37.13., 37.15. vai 37.17. apakšpunktā minētajiem ieceļošanas mērķiem.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

37. Šo noteikumu 36. punktā minētais aizliegums neattiecas uz:

37.1. Latvijas Republikas valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, kā arī ārzemniekiem, kuri, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī;

37.2. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, lai, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, atgrieztos savā mītnes zemē, tai skaitā Latvijas Republikā;

37.2.1 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem;

37.3. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieriem, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;

37.4. šo noteikumu 35.1., 35.3. un 35.4. apakšpunktā minēto pārvadājumu pasažieriem;

37.5. jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

37.6. ārzemniekiem, kuru ievešanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 59. punktā minētajiem kritērijiem;

37.7. ārvalstu diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem, kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, kā arī Latvijas diplomātiskās pases turētājiem, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem, darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri atgriežas no savas dienesta valsts vai kuriem jānokļūst savā dienesta valstī;

37.8. Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros;

37.9. pilna laika un apmaiņas programmās studējošiem, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un ierašanās Latvijā ir nepieciešama studiju programmas apguvei;

37.10. sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijas Republikas teritorijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām, ja minētās personas var uzrādīt dokumentu, ka viņām veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

37.11. ārzemniekiem, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros ir saskaņojusi Veselības inspekcija, ja minētās personas var uzrādīt dokumentu, ka viņām veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

37.11.1 pavadošo personu šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja pavadošās personas nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības iestāde vai persona pavada bērnu un tās ierašanos pavadošās personas statusā ir saskaņojusi Veselības inspekcija un pavadošā persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

37.12. kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu un kuru grupas saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu ir noteicis kultūras ministrs;

37.13. Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paraolimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuru saraksts ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un kuri pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs atgriežas Latvijas Republikā. Minēto informāciju (tai skaitā par šo noteikumu 61.6 punktā minētajām personām) apkopotā veidā, nenorādot konkrētas personas, publicē biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē. Ja minētās personas ārpus Latvijas Republikas ir uzturējušās ilgāk par trim dienām, viņas uzrāda dokumentu, ka viņām ir veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

37.14. (svītrots ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634);

37.15. ārvalstnieka, kā arī viņa ģimenes locekļu ierašanās (ja darba tiesisko attiecību termiņš ar ārvalstnieku ir plānots vairāk nekā seši mēneši), lai ārvalstnieks izpildītu zinātniskās institūcijas vadošā pētnieka un pētnieka pienākumus pēc Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas atvasinātas publiskas personas – zinātniskās institūcijas uzaicinājuma, kas ir pamatots ar nepieciešamību nodrošināt šīs institūcijas saistību izpildi, īstenojot zinātniskās pētniecības projektu. Ārvalstnieks izpilda minētos pienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām, kuras nodibina uzaicinājumu sniegusī institūcija pēc ārvalstnieka ierašanās Latvijā, ja ārvalstnieks var uzrādīt dokumentu, ka viņam un viņa ģimenes locekļiem veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta. Pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ārvalstnieks un viņa ģimenes locekļi ievēro šo noteikumu 56. punktā noteikto pašizolāciju, kamēr nav veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un saņemts negatīvs testa rezultāts. Ārvalstnieks un viņa ģimenes locekļi veic atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai attiecīgi septītajā dienā pēc viņu izbraukšanas no valsts, uz kuru atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam sarakstam ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. 24 stundu laikā pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ārvalstnieks iesniedz zinātniskajai institūcijai, kura uzaicinājusi ārvalstnieku, apliecinājumu (ko tā iznīcina 30 dienu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar ārvalstnieku), ka ārvalstnieks un viņa ģimenes locekļi:

37.15.1. ievēros šo noteikumu 56. punktā noteiktās pašizolācijas prasības līdz brīdim, kad ir veikta šajā punktā minētā atkārtotā laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un ir saņemts negatīvs testa rezultāts, un iesniegs šo faktu apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālu) atbildīgajai personai, ko noteikusi atvasināta publiska persona, ar kuru noslēgts darba līgums;

37.15.2. ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai Latvijas Republikas teritorijā;

37.15.3. uzturēšanās laikā Latvijas Republikas teritorijā novēros savu veselības stāvokli un informēs atbildīgo personu, ko noteikusi atvasināta publiska persona, ar kuru noslēgts darba līgums, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);

37.16. gaisa kuģu pasažieriem, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam;

37.17. pasažieriem, kuri izceļo no Latvijas ar pasažieru aviopārvadājumu.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409; MK 15.07.2020. noteikumiem Nr. 459; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544; MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 600; MK 08.12.2020. noteikumiem Nr. 727; MK 05.01.2021. noteikumiem Nr. 1; MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 42; MK 09.03.2021. noteikumiem Nr. 152; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

38. Pirms ierašanās Latvijas Republikā persona apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kā arī apliecina šo noteikumu 35.3 1. vai 35.3 2. apakšpunktā minētā dokumenta esību un apliecinājuma anketā norāda šo noteikumu 69. punktā minētās ziņas. Persona:

38.1. apliecina, ka ievēros īpašus piesardzības pasākumus atbilstoši šo noteikumu 56. punktam, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju. Šo noteikumu 59. punktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijā, ārpus darba laika nodrošinās pašizolāciju, novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un ievēros šo noteikumu 56. punktā minētās prasības. Šo noteikumu 37.10. un 37.13. apakšpunktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikas teritorijā, ievēros šo noteikumu 56.2. apakšpunktā un 61.1 punktā minētās prasības. Šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikas teritorijā, ārpus ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē ievēros šo noteikumu 56. un 61.5 punktā minētās prasības;

38.2. kas uzturējusies valstī, uz kuru nav attiecināmi piesardzības un ierobežojošie pasākumi, pašizolāciju var neievērot.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 2 redakcijā)

38.1 (Svītrots ar MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616)

38.2 (Svītrots ar MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616)

38.3 Ja ārzemnieks pēdējo 14 dienu laikā nav uzturējies valstī, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu minētajam ārzemniekam, uzturēšanās tiesības apliecinošo dokumentu ārzemnieks var saņemt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, kurā nav reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu.

(MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā)

38.4 No 2020. gada 16. jūlija Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, tiek pārtraukta ilgtermiņa vīzu (kategorija D) pieteikumu pieņemšana, ko iesniedz, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieņemto lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu Latvijas Republikā, kā arī šādu vīzu izsniegšana. Minētais ierobežojums neattiecas uz šo noteikumu 37. punktā minēto ieceļotāju kategorijām.

(MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā)

38.5 Šo noteikumu 38. punktā minēto apliecinājuma anketu persona iesniedz, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) elektroniski aizpildot apliecinājuma anketu un apstiprinot tās iesniegšanu. Apliecinājuma anketu iesniedz ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

38.6 Kad persona apstiprinājusi šo noteikumu 38.5 punktā minētās apliecinājuma anketas iesniegšanu, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) tiek izveidots attiecīgs apstiprinājums ar tajā norādītu QR kodu lietošanai mobilajā ierīcē. Informācijas sistēmas pārzinis apstiprinājumu un QR kodu nosūta uz personas apliecinājuma anketā norādīto elektroniskā pasta adresi.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

38.7 Persona, kura ieceļo Latvijā, izmantojot starptautiskā pārvadājuma pakalpojumu, uzrāda starptautiskajam pārvadātājam šo noteikumu 38.6 punktā minēto apstiprinājumu izdrukātā formā vai mobilajā ierīcē. Starptautiskais pārvadātājs, vizuāli apskatot personas uzrādīto apstiprinājumu vai ar mobilo ierīci pārbaudot apstiprinājumā norādīto QR kodu, pārliecinās, ka persona iesniegusi šo noteikumu 38. punktā minēto apliecinājuma anketu. Ja persona apstiprinājumu neuzrāda, pārvadātājs var atteikt personai iekāpšanu transportlīdzeklī vai piedāvāt nekavējoties aizpildīt šo noteikumu 38. punktā minēto apliecinājuma anketu.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

38.8 Šo noteikumu 58.1 un 58.5 punktā minētā persona apliecinājuma anketu aizpilda vienu reizi 30 dienās.

(MK 09.10.2020. noteikumu Nr. 623 redakcijā)

38.9 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

38.10 Persona, kas atgriezusies Latvijā ar Ārlietu ministrijas apstiprinātu repatriācijas reisu, 10 dienas atrodas pašizolācijā valsts noteiktā uzturēšanās vietā, kuru aizliegts pamest. Pašizolācijas laikā persona novēro savu veselības stāvokli.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 2 redakcijā)

VI. Prasības pārtikas apritei

39. Pārtikas uzņēmumi, kas sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus vai tirgo tādu nefasētu pārtiku, ko piedāvā bez iesaiņojuma un kas pirms lietošanas uzturā nav jāmazgā vai termiski jāapstrādā, pašapkalpošanās zonā nodrošina pārtikas realizēšanu tikai fasētā veidā vai to iesaiņo pēc pircēja lūguma.

40. Ievērojot normatīvajos aktos par primāro pārtikas produktu apriti nelielā apjomā noteiktās higiēnas un veterinārās prasības, atļauts pārsniegt minētajos normatīvajos aktos noteikto tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju, piegādājamo produktu apjomu.

VII. Diagnostika un ziņošana par Covid-19 infekcijas gadījumiem

41. Ārstniecības iestāde personām ar akūtiem elpceļu infekcijas slimības simptomiem, kā arī personām, kas ietilpst kādā no Covid-19 infekcijas riska grupām, nodrošina izmeklējumus Covid-19 infekcijas diagnostikai atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajiem nosacījumiem Covid-19 infekcijas izmeklēšanai un slimības diagnostikai.

41.1 Laboratorijas, kuras veic Covid-19 infekcijas testēšanu ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi, glabā visus primāros paraugus vismaz septiņas dienas pēc to noņemšanas, kā arī pārsūta negatīvos un pozitīvos paraugus uz Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju (turpmāk – references laboratorija) atkārtotai testēšanai atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" tīmekļvietnē pieejamajai references laboratorijas izstrādātajai kārtībai.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

42. Ja ģimenes ārsts saņem informāciju, ka pacientam ir laboratoriski noteikta Covid-19 infekcija, viņš izvērtē slimības smagumu un hospitalizācijas nepieciešamību. Ja slimības norise ir viegla, ģimenes ārsts informē pacientu un attālināti organizē pacienta ārstēšanu un uzraudzību. Ja ieslodzījuma vietas ārsts saņem informāciju, ka ieslodzītajam ir laboratoriski noteikta Covid-19 infekcija, tad ieslodzījuma vietas ārsts nekavējoties uzsāk ieslodzītā primāro medicīnisko pārbaudi, kā arī nodrošina medicīnisko novērošanu un ārstniecību, ja tāda nepieciešama. Šādu ieslodzīto nekavējoties izolē atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

43. Ieslodzītajam, kuram Covid-19 infekcija noteikta pēc klīniskām pazīmēm, nodrošina medicīnisko novērošanu un ārstniecību, ja tāda nepieciešama, un šādu ieslodzīto nekavējoties izolē atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

44. Ģimenes ārsts vai ieslodzījuma vietas ārsts ziņo centram par klīniski apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu un par noslēgtu Covid-19 infekcijas gadījumu, aizpildot normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju minēto steidzamo paziņojumu par infekcijas slimību (veidlapa Nr. 058/u).

45. Ārstniecības persona aizpilda paziņojuma veidlapu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un vienas darbdienas laikā pēc pacienta izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes vai nāves konstatēšanas datuma nosūta to centram.

(MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2020. noteikumiem Nr. 755)

45.1 Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu darba pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai, ja nav infekcijas slimības pazīmju (izņemot gadījumus, kad Covid-19 testa nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskām vai epidemioloģiskām indikācijām), var neveikt:

45.1. persona, kas vakcinēta pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas. Šo personu pienākums ir nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot šo noteikumu 54. punktā minētos izolācijas nosacījumus;

45.1 2. persona, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

45.Centrālā statistikas pārvalde no Slimību profilakses un kontroles centra saņem datus par personām, kas inficētas ar SARS-CoV-2 koronavīrusu, un veic šo datu apstrādi, apvienojot tos ar Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras datiem par šīm personām, kā arī nodrošina apvienoto datu tūlītēju pseidonimizēšanu, dzēšot konkrētu personu identificējošos datus (personas kods, vārds, uzvārds), bet saglabājot Slimību profilakses un kontroles centra piešķirtos personu reģistrācijas numurus. Centrālā statistikas pārvalde datu analīzei nodrošina Slimību profilakses un kontroles centram drošu attālinātu piekļuvi izveidotajam pseidonimizēto datu masīvam, kurā saglabāts Slimību profilakses un kontroles centra piešķirtais personu reģistrācijas numurs, bet Ekonomikas ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram drošu attālinātu piekļuvi pseidonimizēto datu masīvam, kurā nav saglabāts Slimību profilakses un kontroles centra piešķirtais personu reģistrācijas numurs. Ekonomikas ministrija divu kalendāra nedēļu laikā veic minēto datu analīzi un sagatavoto informāciju regulāri iesniedz starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai turpmākajam darbam.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

45.Centrālā statistikas pārvalde nodrošina, ka pseidonimizētajā datu masīvā ietvertie dati par personu pēc to iekļaušanas datu masīvā līdz nākamā gada 31. decembrim tiek dzēsti.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

VIII. Kontaktpersonu noteikšana un medicīniskā novērošana

46. Ar Covid-19 inficētās konkrētās personas kontaktpersonas nosaka:

46.1. centrs, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu;

46.2. ģimenes ārsts, balstoties uz informāciju par personām, ar ko kopā dzīvo inficētā persona;

46.3. pirmsskolas izglītības iestādes vai izglītības iestādes vadītājs pirmsskolas izglītības vai izglītības iestādē;

46.4. darba devējs darba vietā.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 689 redakcijā)

46.Pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības iestādē vai darba vietā (turpmāk – kolektīvs):

46.1. ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas perēklis, centrs informē kolektīva vadītāju par Covid-19 infekcijas gadījumu kolektīvā un kritērijiem kontaktpersonu noteikšanai;

46.1.ja kolektīva vadītājs saņem no izglītojamā, izglītojamā likumīgā pārstāvja vai darbinieka informāciju par saslimšanas gadījumu ar Covid-19, viņš nekavējoties sazinās ar centru;

46.2. kolektīva vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona nosaka kontaktpersonas atbilstoši centra sniegtajiem kritērijiem un informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu;

46.3. kolektīva vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona sagatavo kontaktpersonu sarakstu, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā, un vienas dienas laikā nosūta centram;

46.4. centrs pēc šo noteikumu 46.3. apakšpunktā minētā saraksta saņemšanas pārbauda tā atbilstību kontaktpersonu noteikšanas kritērijiem un iesniedz sarakstu Nacionālajā veselības dienestā ievadei vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā ģimenes ārstu un kontaktpersonu informēšanai.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 689 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 30)

47. Veicot ieslodzītā epidemioloģisko izmeklēšanu, centrs nosaka konkrētā inficētā ieslodzītā kontaktpersonas un informē ieslodzījuma vietas ārstu par identificēto kontaktpersonu, ja tā atrodas ieslodzījuma vietā, par tās medicīniskās novērošanas ilgumu (beigu datumu) un veicamajiem pretepidēmijas pasākumiem. Ja tiek konstatētas kontaktpersonas ārpus ieslodzījuma vietas, tad centrs rīkojas atbilstoši šo noteikumu 46. punktam.

48. Pēc informācijas saņemšanas par konkrētās inficētās personas kontaktpersonu ģimenes ārsts uzsāk kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi un attālināti veic tās medicīnisko novērošanu.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 689 redakcijā)

49. Pēc šo noteikumu 47. punktā minētās informācijas saņemšanas ieslodzījuma vietas ārsts uzsāk tā ieslodzītā primāro medicīnisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu, kurš atzīts par kontaktpersonu. Šāds ieslodzītais tiek nekavējoties izolēts atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

50. Ja nepieciešams, ģimenes ārsts kontaktpersonai piedāvā izsniegt darbnespējas lapu uz visu mājas karantīnas laiku, kā arī informē kontaktpersonu par noteikumiem, kas jāievēro pašizolācijas (mājas karantīnas) laikā saskaņā ar šo noteikumu 55. punktu.

51. Ģimenes ārsts vismaz divas reizes medicīniskās novērošanas laikā attālināti sazinās ar kontaktpersonu un noskaidro viņas veselības stāvokli (ķermeņa temperatūru, sūdzības).

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 664 redakcijā)

52. Ja ģimenes ārsts konstatē, ka kontaktpersonai ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņš izvērtē slimības smagumu un hospitalizācijas nepieciešamību. Ja slimības norise ir viegla, ģimenes ārsts informē pacientu par klīniski noteiktu Covid-19 infekcijas diagnozi un attālināti organizē pacienta ārstēšanu, kā arī ziņo centram atbilstoši šo noteikumu 44. punktam.

53. Centrs, saņemot kontaktinformāciju no personas, par kuru ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tā atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un kura ir noteikta, izmantojot mobilo lietotni, sazinās ar minēto personu, izvērtē Covid-19 inficēšanās riskus un atzīst vai neatzīst viņu par kontaktpersonu, kā arī sniedz rekomendācijas turpmākajai rīcībai.

IX. Izolācija, mājas karantīna un pašizolācija

54. Ja Covid-19 diagnosticēta laboratoriski vai noteikta pēc klīniskām pazīmēm, izolācijas laikā persona:

54.1. nepamet ārstniecības iestādi, uzturēšanās vietu vai dzīvesvietu un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, izņemot gadījumu, ja personai nepieciešama medicīniskā palīdzība saskaņā ar ārsta norīkojumu. Šādā gadījumā persona lieto medicīnisko sejas masku un ievēro citus ārsta norādījumus attiecībā uz piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai;

54.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām);

54.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;

54.4. izolāciju pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 495)

54.1 Šo noteikumu 54. punktā minētā persona, izmantojot medicīnisko sejas masku, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi, ja persona izmanto personīgo vai specializēto transportlīdzekli, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas, kur uzturas daudz cilvēku, tai skaitā neizmanto sabiedrisko transportu. Pirms uzturēšanās vietas pamešanas persona par to informē ārstējošo ārstu vai centru.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

55. Kontaktpersonai nosaka mājas karantīnu – 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu, kurai apstiprināta Covid-19 infekcija. Mājas karantīnas laikā persona:

55.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

55.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);

55.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;

55.4. mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 689)

55.1 Šo noteikumu 55. punktā minētā persona var atstāt uzturēšanās vietu, lietojot medicīnisko sejas masku, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Pirms uzturēšanās vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai pirms uzturēšanās vietas maiņas persona par to informē Veselības inspekciju.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

55.2 Mājas karantīnu var pārtraukt agrāk, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts. Mājas karantīnu var neievērot:

55.1. persona, kas vakcinēta pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas. Šo personu pienākums ir nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot šo noteikumu 54. punktā minētos izolācijas nosacījumus;

55.2. persona, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

55. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izveido un uztur sarakstu ar tūristu mītnēm, kurās iespējams pavadīt izolācijas vai karantīnas laiku (turpmāk – tūristu mītņu saraksts). Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tīmekļvietnē tiek publiskots to tūristu mītņu saraksts, kuras ir pieteikušās izmitināt šo noteikumu 55.1., 55.2. un 55.3. apakšpunktā norādītās personas. To tūristu mītņu saraksts, kuras pieteikušās izmitināt šo noteikumu 55.4. apakšpunktā norādītās personas, tiek nosūtīts Ieslodzījuma vietu pārvaldei un pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā tūristu mītne.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.4 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noslēdz līgumu par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu un reģistrē tās tūristu mītnes, kuras iesniegušas attiecīgu pieteikumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un pievienojušas Veselības inspekcijas izsniegtu atzinumu par to, ka tūristu mītnē ir iespējams nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības (tai skaitā ir apmācīts personāls), lai sniegtu izmitināšanas pakalpojumu personas izolācijas vai karantīnas laikā. Tūristu mītņu personāla apmācības par piesardzības pasākumu ievērošanu un epidemioloģisko drošību ikdienas darbā nodrošina Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.5 Valsts šajos noteikumos noteiktajā apmērā sedz uzturēšanās izmaksas tūristu mītnē, kura ir iekļauta tūristu mītņu sarakstā (turpmāk – valsts atbalsts), šādām personām:

55.1. personām, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija ar vieglu vai bezsimptomu slimības gaitu un kurām nav nepieciešama ārstēšanās stacionārā, bet kurām nav iespējas ievērot izolāciju savā dzīvesvietā, nepakļaujot inficēšanās riskam citus mājsaimniecības locekļus;

55.2. personām, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija, pēc ārstēšanās stacionārā, ja ārstniecības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par izolācijas pārtraukšanu, kurām nav iespējas ievērot izolāciju savā dzīvesvietā, nepakļaujot infekcijas riskam citus mājsaimniecības locekļus;

55.3. personām, kuras noteiktas par kontaktpersonām un kurām nav iespējas ievērot izolāciju savā dzīvesvietā, nepakļaujot inficēšanās riskam citus mājsaimniecības locekļus;

55.4. no ieslodzījuma vietas atbrīvotām personām, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija vai kuras noteiktas par kontaktpersonu, ja tām nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna (turpmāk visi kopā – atbalstu saņemošās personas).

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.6 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra administrē un izmaksā valsts atbalstu tūristu mītnei, kurā atbalstu saņemošā persona pavadījusi izolācijas vai karantīnas laiku. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra uztur atbalstu saņēmušo personu sarakstu. Minētajā sarakstā ietver informāciju par personu, tūristu mītni, kurā persona uzturējās, un tajā pavadīto laikposmu, tiesisko pamatu atbalsta saņemšanai un izmaksātā atbalsta apmēru.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.7 Valsts atbalsts tiek nodrošināts:

55.1. šo noteikumu 55.1., 55.2. un 55.3. apakšpunktā minētajām personām 80 % apmērā no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 euro diennaktī, un 80 % apmērā no ēdināšanas pakalpojumu izmaksām, bet ne vairāk kā 10 euro diennaktī;

55.2. šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētajām personām 100 % apmērā no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 euro diennaktī, un 100 % apmērā no ēdināšanas pakalpojumu izmaksām, bet ne vairāk kā 10 euro diennaktī.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.8 Ierodoties tūristu mītnē:

55.1. šo noteikumu 55.3. un 55.4. apakšpunktā minētās personas iesniedz medicīnisko izziņu vai e-veselības izdruku;

55.2. šo noteikumu 55.1. un 55.2. apakšpunktā minētās personas iesniedz medicīnisko izziņu vai e-veselības izdruku, kas apliecina Covid-19 pozitīvas personas statusu vai pozitīvu Covid-19 testa rezultātu. Ja persona uzrāda pozitīvu Covid-19 testa rezultātu, viņa piecu dienu laikā iesniedz tūristu mītnei ārsta izziņu, kas apliecina personas nepieciešamību izolēties, vai e-veselības izdruku, kurā ieraksts par pozitīvu Covid-19 testu izdarīts ne ātrāk kā uzrādītā testa veikšanas datums. Ja ģimenes ārsta izziņa vai e-veselības izdruka nav iesniegta, personai ir pienākums atstāt tūristu mītni, bet par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē pavadītajā laikā tiek sniegts valsts atbalsts šo noteikumu 55.1. apakšpunktā noteiktajā apjomā.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.9 Atbalstu saņemošajām personām ir tiesības uz valsts atbalstu par uzturēšanos tūristu mītnē līdz 14 kalendāra dienām. Ja nepieciešams, uzturēšanās laiku vienu reizi var pagarināt vēl par 14 dienām, uzrādot ārsta izziņu vai e-veselības izdruku ar pagarinājuma nepieciešamības pamatojumu, kas apliecina Covid-19 pozitīvas personas statusu vai pozitīvu Covid-19 testa rezultātu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.10 Ja šo noteikumu 55.1. , 55.2. un 55.3. apakšpunktā minētā persona ir nepilngadīga, valsts atbalsts tiek nodrošināts arī vienai pilngadīgai pavadošajai personai šo noteikumu 55.1. apakšpunktā noteiktajā apmērā uz termiņu, kādā nepilngadīgā persona uzturas tūristu mītnē.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.11 Tūristu mītne informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu saņemošās personas izmitināšanu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.12 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vienu reizi nedēļā pārskaita finanšu līdzekļus tūristu mītnei, pamatojoties uz tūristu mītnes iesniegto rēķinu, kurā norādīta informācija par konkrētajā nedēļā apkalpotajām atbalstu saņemošajām personām, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tiesisko pamatu atbalsta saņemšanai un tūristu mītnē pavadīto nakšu skaitu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.13 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izlases kārtībā nosūta tūristu mītņu iesniegtajos rēķinos norādīto atbalstu saņēmušo personu datus pārbaudes veikšanai Slimību profilakses un kontroles centram. Ja izlases kārtībā izvēlētās personas nav iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra datubāzē, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieprasa tūristu mītnei nosūtīt atbalstu saņēmušās personas statusu pamatojošos dokumentus (e-veselības paziņojumu vai izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, U-27 formu vai pozitīvu Covid-19 testu). Saņemtos dokumentus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nosūta Slimību profilakses un kontroles centram atbalsta pieprasījuma pamatojuma apstiprināšanai. 

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

55.14 Valsts piešķirtais atbalsts tiek nodrošināts, līdz tiek sasniegts atbalsta apmērs 2 173 500 euro, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. maijam.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

56. Ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, viņa nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts. Pašizolācijas laikā persona:

56.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā;

56.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu);

56.3. 10 dienas novēro savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mēra ķermeņa temperatūru un informē ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).

(Grozīts ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

56.1 Šo noteikumu 56. punktā minēto pašizolāciju var neievērot persona, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

56.2 Šo noteikumu 56. punktā minētā persona, lietojot mutes un deguna aizsegu, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Pirms pašizolācijas vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai pirms pašizolācijas vietas maiņas persona par to informē Valsts policiju.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

56.3 (Svītrots ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 30)

56.4 Ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies valstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija vai Apvienotā Karaliste, viņa:

56.4 1. 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts nodrošina pašizolāciju savā dzīvesvietā vai brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu saraksta, kurai ir izstrādāti nepieciešamie drošības protokoli;

56.4 2. ieceļojot Latvijā, par saviem līdzekļiem nekavējoties veic testu tuvākajā pieejamajā testēšanas punktā un, ja tas nav iespējams, informāciju atzīmē informācijas sistēmā tīmekļvietnē (covidpass.lv), un nekavējoties dodas uz kādu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm, kā arī par saviem līdzekļiem tuvākajā iespējamajā laikā veic testu:

56.4 2.1. ja tests ir negatīvs, – persona dodas uz savu dzīvesvietu pašizolācijā un ievēro šo noteikumu 56. punktā minētās prasības;

56.4 2.2. ja persona neveic testu vai ja tests ir pozitīvs, – persona nekavējoties dodas obligātajā izolācijā uz kādu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu sarakstā minētajām tūristu mītnēm, ievērojot šo noteikumu 54. punktā noteiktās prasības, un informē tūristu mītni par nebūtiskā ieceļotāja no trešajām valstīm bez testa vai ar pozitīvu testu statusu;

56.4 2.3. tūristu mītnei ir pienākums informēt Valsts policiju par personas nenakšņošanu vai ilgstošu neatrašanos tūristu mītnē izolācijas perioda laikā;

56.4 3. ir veikusi testu un tests ir pozitīvs, – tūrisma pakalpojuma sniedzēja pienākums ir par personas līdzekļiem nodrošināt personas transportēšanu uz tūristu mītni izolācijai. Ja personas transportēšanai ir nepieciešama Valsts policijas iesaiste, izdevumus sedz no personas līdzekļiem;

56.4 4. izmaksas par personas uzturēšanos tūristu mītnē izolācijas vai pašizolācijas laikā tiek segtas no personas līdzekļiem neatkarīgi no testa rezultāta;

56.4 5. tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt Valsts policiju par visām personām, kas ir iegādājušās tūrisma pakalpojumu uz trešajām valstīm, neatkarīgi no tā, vai tas ir darīts caur Rīgas lidostu vai citu valstu lidostām, un ievadīt visu ceļotāju datus informācijas sistēmā tīmekļvietnē (covidpass.lv);

56.4 5.1 pēc Valsts policijas, Valsts robežsardzes vai pašvaldības policijas pieprasījuma uzrāda apliecinājumu par testa nodošanu;

56.4 6. šajā punktā minētie ierobežojumi neattiecas uz šo noteikumu 3. punktā, 37.3., 37.4., 37.5., 37.6, 37.7., 37.8., 37.10., 37.11., 37.11.1, 37.12., 37.13. un 37.16. apakšpunktā minētajām personām, kā arī tranzīta pasažieriem, kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju pa sauszemi.

(MK 12.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 166; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 180)

57. Šo noteikumu 54., 55. un 56. punktā minētās personas, pieprasot un saņemot saimniecisku vai publisku pakalpojumu, informē saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēju par atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.

58. Šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Ārpus darba laika minētās personas nodrošina pašizolāciju.

58.1 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar citām Eiropas Savienības valstīm:

58.1. saistībā ar nodarbinātību, ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments;

58.2. bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai vai formālās izglītības ieguvei klātienē pirmsskolas izglītības pakāpē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

58.3. formālās izglītības ieguvei klātienē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslas un kultūras jomās (uzrādot izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

58.4. pavadot nepilngadīgu izglītojamo vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām šo noteikumu 58.2. un 58.3. apakšpunktā minētajos gadījumos (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izglītojamam izsniegtu izziņu).

(MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

58.2 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar citām Eiropas Savienības valstīm, lai:

58.1. šķērsotu Latvijas Republikas teritoriju tranzītā;

58.2. nodrošinātu radinieku aprūpi;

58.3. atgrieztos Latvijā pēc ārsta nozīmēta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai ierastos Latvijā, lai saņemtu ārsta nozīmētu veselības aprūpes pakalpojumu (uzrādot ārsta izsniegtu izziņu vai nosūtījumu);

58.4. atgrieztos Latvijā, ja attiecīgā persona, pamatojoties uz veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, ir bijusi pavadošā persona pacientam ārsta nozīmēta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai ārpus Latvijas.

(MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571; MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 600; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634)

58.3 Šo noteikumu 58.1 un 58.punktā minētajos gadījumos personas ievēro šādus piesardzības pasākumus:

58.1. uzturoties sabiedriskās vietās, lieto mutes un deguna aizsegus;

58.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam un neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs un tādas neorganizē, neapmeklē sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot darba vietu, vietu, kas ir mērķis iebraukšanai Latvijā, vai veikala apmeklējumu);

58.3. veicot darba pienākumus vai sniedzot pakalpojumus, ievēro noteiktos piesardzības pasākumus;

58.4. parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, nodrošina pašizolāciju un sazinās ar ārstu.

(MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā)

58.4 Ja šo noteikumu 58.1 un 58.punktā minētās personas vienlaikus atbilst arī šo noteikumu 58., 59., 60. vai 61. punktā minētajiem kritērijiem, tās ievēro tikai šo noteikumu 58.punktā minētos piesardzības pasākumus.

(MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā)

58.5 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 563 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

58.6 Ja šo noteikumu 58.5 punktā minētās personas vienlaikus atbilst arī šo noteikumu 58., 58.1, 58.2, 58.10, 59., 60. vai 61. punktā minētajiem kritērijiem, viņām nav jāievēro attiecīgi šo noteikumu 58., 58.3, 59., 60. un 61. punktā minētie piesardzības pasākumi.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 563 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634)

58.7 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz:

58.1. Nacionālā Transplantācijas koordinācijas dienesta uzaicinātajiem Eiropas Savienības valstu transplantācijas centru pārstāvjiem;

58.2. klīnisko universitāšu slimnīcu uzaicinātajiem speciālistiem, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji un kuru profesionālā kompetence un klātbūtne ir nepieciešama, lai nodrošinātu ārstniecības procesa nepārtrauktību dzīvībai bīstamās situācijās, un minētais pakalpojums ir sniedzams neatliekami.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

58.8 Šo noteikumu 58.1. apakšpunktā minētās personas ievēro ārstniecības iestādes noteiktos piesardzības pasākumus, nepakļauj citas personas inficēšanās riskam un neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs un neorganizē tās, neapmeklē sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot darbavietu, vietu, kas ir mērķis iebraukšanai Latvijā, vai veikala apmeklējumu).

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

58.9 Šo noteikumu 58.2. apakšpunktā minētās personas papildus šo noteikumu 58.8 punktā noteiktajiem piesardzības pasākumiem pakalpojumu klīniskās universitātes slimnīcā sniedz, ja pirms tam personai ir veikta laboratoriska Covid-19 diagnostika, izmeklējuma rezultāts ir negatīvs un personai nav novērojamas akūtas respiratoras infekcijas pazīmes.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

58.10 Šo noteikumu 56. punktā minēto 10 dienu pašizolāciju var neievērot personas, kas Latvijā ieradušās, lai nodrošinātu bēru organizēšanu, tai skaitā piedalītos bērēs, ja šīs personas:

58.10 1. uzturoties sabiedriskās vietās, lieto mutes un deguna aizsegus;

58.10 2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam un neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs un neorganizē tās, neapmeklē sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot vietas, kas saistītas ar bēru organizēšanu un dalību bērēs (izņemot bēru mielastu), vai veikala apmeklējumu);

58.10 3. parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, nodrošina pašizolāciju un sazinās ar ārstu.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

59. Ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, personai pēc ierašanās Latvijas Republikā ir veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs, un persona atbilst šādiem kritērijiem:

59.1. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta valdījumā esošu iekārtu darbības tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, ja to nevar nodrošināt pakalpojuma sniedzēji Latvijā un ja tas nepieciešams preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, vai komersanta saistību izpildei, kas saistītas ar publiskā iepirkuma līguma saistību izpildi, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;

59.2. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta ražotu produktu vai pakalpojumu sertifikāciju, atestāciju vai atbilstības novērtēšanu, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, lai nodrošinātu attiecīgo preču vai pakalpojumu laišanu civiltiesiskā apgrozījumā vai komersanta saistību izpildei attiecībā uz līguma saistību izpildi, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;

59.3. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības valdījumā esošu iekārtu vai būvju tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, vai būvdarbiem, kas nepieciešami komersanta darbības vai kritiskās infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai, vai ar būvniecības ieceres īstenošanu (tai skaitā inženierizpēti), ja tā attiecas uz objektu, kuram ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss;

59.4. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijas komersanta saistību izpildi attiecībā uz investīciju projekta īstenošanu Latvijā, kurā plānotā ieguldījumu summa pārsniedz vismaz vienu miljonu euro vai plānoto no jauna radīto darba vietu skaits ir lielāks par 20, kā arī Latvijā ražotu preču vai pakalpojumu eksporta darījuma noslēgšanu, ja potenciālā eksporta darījuma vērtība ir lielāka par simt tūkstošiem euro, uz laiku, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;

59.5. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar saistību izpildi attiecībā uz sezonas darbu veikšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivkopības un pārtikas ražošanas nozarē;

59.6. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar sportista vai sporta darbinieka pienākumu izpildi.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460)

60. Šo noteikumu 59.1., 59.2., 59.3., 59.4., 59.5. un 59.6. apakšpunktā minētajā gadījumā uz ārvalstnieku netiek attiecināta šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība, ja Latvijas komersants, kura saistību izpildei Latvijā ir ieradies ārvalstnieks, iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā apliecinājumu par:

60.1. ārvalstnieka atbilstību konkrētam šo noteikumu 59. punktā minētajam izņēmumam;

60.2. to, ka ārvalstnieks, kas ierodas Latvijā, nav inficēts ar Covid-19 infekciju;

60.3. to, ka 10 dienas kopš ārvalstnieka ierašanās Latvijā nodrošinās viņa pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā ārvalstnieks neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nodrošinās ārvalstnieka transportēšanu uz darba izpildes vai pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās;

60.4. to, ka ārvalstnieks ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2. un 56.3. apakšpunktā minētos nosacījumus;

60.5. to, ka segs visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja ārvalstniekam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

60.1 Ārstniecības iestāde, kas sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumu, par personu, kura vēlas ierasties Latvijas Republikā no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, lai saņemtu ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu ārstniecības iestādē veselības tūrisma ietvaros, tai skaitā par šo noteikumu 37.11. un 37.11.apakšpunktā minētajām personām, ne vēlāk kā trīs dienas pirms attiecīgās personas ierašanās Latvijas Republikā informē Veselības inspekciju un iesniedz tajā šādu informāciju:

60.1. personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs un kontakttālrunis;

60.2. paredzētais veselības aprūpes pakalpojums (diagnostika un terapija), ko persona saņems, tā saņemšanas laiks (datums) un pamatojums pakalpojuma saņemšanai;

60.3. ārstniecības persona (vārds, uzvārds, specialitāte), kura sniegs attiecīgo pakalpojumu;

60.4. paredzamā uzturēšanās vieta (adrese) un laiks (datums);

60.5. pavadošās personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs, kontakttālrunis, paredzamā uzturēšanās vieta (adrese) un laiks (datums).

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

60.2 Ja ārstniecības iestāde, kas sniedz ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu veselības tūrisma ietvaros, ir noteikusi nepieciešamību pēc pavadošās personas vai pakalpojums veselības tūrisma ietvaros tiek sniegts bērnam, tad uz pavadošo personu netiek attiecināts šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētais nosacījums, ja:

60.1. ārstniecības iestāde par pavadošo personu ir informējusi Veselības inspekciju;

60.2. pavadošajai personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmes;

60.3. persona nav atzīta par Covid-19 pacienta kontaktpersonu;

60.4. pirms ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu sniegšanas personai vai bērnam veselības tūrisma ietvaros pavadošajai personai ir veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai;

60.5. persona ievēro šo noteikumu 61.punktā minētās prasības.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

60.3 Veselības inspekcija informāciju par šo noteikumu 60.1 un 60.punktā minētajām personām nosūta Valsts policijai un Valsts robežsardzei.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

61. Kultūras ministrs pēc saskaņošanas ar veselības ministru nosaka kultūras darbinieku grupas, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai un uz kuriem darba pienākumu veikšanas laikā netiek attiecināta šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju, ja personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, personai pēc ierašanās Latvijas Republikā ir veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460)

61.1 Līdz brīdim, kamēr persona nav saņēmusi šo noteikumu 59. vai 61. punktā minēto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu, uz personu ir attiecināmas šo noteikumu 56. punktā minētās prasības par pašizolāciju.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

61.2 Šo noteikumu 59., 61.61.4 un 61.6 punktā minētajos gadījumos, ja persona Latvijas Republikā uzturas ilgāk par piecām dienām, personai veic atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai attiecīgi 5.–7. dienā pēc personas izbraukšanas no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544)

61.3 Persona, kura ir saņēmusi šo noteikumu 59., 61. vai 61.2 punktā minēto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu, iesniedz attiecīgo faktu apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu) komersantam, kas organizē ārvalstnieka ierašanos Latvijas Republikā darba pienākumu veikšanai, kultūras pasākuma organizatoram Latvijas Republikā vai starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijas Republikā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

61.4 Sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijas Republikas teritorijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām, kas ieradušās no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju un 56.2. apakšpunktā minētā prasība par sabiedrisku un publisku vietu un telpu apmeklējumu un kontaktiem ar citiem cilvēkiem vietā un laikā, kad persona veic pienākumus, kas tieši saistīti ar dalību starptautiskā sporta pasākumā, ja persona atbilst šādiem kritērijiem:

61.4 1. personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes;

61.4 2. persona starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā var iesniegt apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu), ka viņai veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

61.4 3. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ir veikusi laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta, kā arī iesniegusi attiecīgo faktu apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu) starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā noteiktajai atbildīgajai ārstniecības personai;

61.4 4. persona pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā (vienlaikus ar akreditāciju starptautiskajam sporta pasākumam) vai ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir iesniegusi apliecinājumu par to, ka:

61.4 4.1. ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2., 61.4 4.2., 61.4 4.3. un 61.4 4.4. apakšpunktā, kā arī šo noteikumu 61.2 punktā minētos nosacījumus (ja attiecināms);

61.4 4.2. ārpus dalības starptautiskā sporta pasākumā uzturēsies apliecinājumā norādītajā uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā;

61.4 4.3. uzturēšanās laikā Latvijas Republikas teritorijā novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un informēs starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā noteikto atbildīgo ārstniecības personu, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);

61.4 4.4. neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nokļūšanai uz uzturēšanās vietu Latvijas Republikas teritorijā un starptautiskā sporta pasākuma Latvijas Republikas teritorijā norises vietu, kā arī pārvietojoties starp tām izmantos savu vai starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā nodrošinātu transportlīdzekli;

61.4 4.5. segs visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja personai tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

61.5 Šo noteikumu 60.1 punktā minētās personas:

61.1. pašizolācijas laikā, lietojot mutes un deguna aizsegu, sabiedrisko transportu var izmantot, tikai lai nokļūtu uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā un Latvijas ārstniecības iestādē ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai;

61.2. ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā veic laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai un ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumus veselības tūrisma ietvaros ir tiesīgas saņemt tikai pēc laboratoriskās izmeklēšanas Covid-19 infekcijas diagnostikai veikšanas;

61.3. veic atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai attiecīgi 5.–7. dienā pēc personas izbraukšanas no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, ja persona Latvijā uzturas ilgāk par piecām dienām;

61.4. sedz visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja personai tiek apstiprināta Covid-19 infekcija.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 600)

61.6 Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paraolimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuri pēc dalības sporta sacensībās ieradušies no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un uz kuriem nav attiecināms šo noteikumu 61.4 punkts, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju un šo noteikumu 56.2. apakšpunktā minētā prasība par sabiedrisku un publisku vietu un telpu apmeklējumu un kontaktiem ar citiem cilvēkiem vietā un laikā, kad persona veic sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ja viņa atbilst šādiem kritērijiem:

61.1. personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes;

61.2. personai veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta (attiecināms, ja persona ārpus Latvijas Republikas ir uzturējusies ilgāk par trim dienām);

61.3. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ir veikusi laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

61.4. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā attiecīgajai Latvijas sporta organizācijai, kurā tā pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ir iesniegusi apliecinājumu par to, ka:

61.4.1. ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2., 61.4.2., 61.4.3. un 61.4.4. apakšpunktā, kā arī šo noteikumu 61.2 punktā minētos nosacījumus (ja attiecināms);

61.4.2. laikā, kad persona nepilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, viņa uzturēsies apliecinājumā norādītajā dzīvesvietā vai tās sporta organizācijas noteiktajā uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā, kurā persona pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus;

61.4.3. 10 dienas pēc atgriešanās Latvijas Republikā novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un informēs Latvijas sporta organizāciju, kurā persona pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);

61.4.4. neizmantos sabiedrisko transportu, bet, lai nokļūtu savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā un sporta pasākumu norises vietā, kā arī pārvietotos starp tām, izmantos personīgo vai attiecīgās sporta organizācijas transportlīdzekli.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

61.7 Šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētajā gadījumā:

61.1. Ieslodzījuma vietu pārvalde:

61.1.1. sniedz atbalstu tūristu mītnes izvēlē šā rīkojuma 55.4. apakšpunktā minētajai personai;

61.1.2. informē tūristu mītni par šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētās personas ierašanās datumu un nepieciešamās uzturēšanās ilgumu;

61.1.3. nodrošina šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētās personas nogādāšanu uz tūristu mītni;

61.1.4. izsniedz šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētajai personai ikdienā nepieciešamos medikamentus piecām dienām, termometru un individuālos aizsardzības līdzekļus;

61.1.5. informē Slimību profilakses un kontroles centru, Nacionālo veselības dienestu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Valsts policiju, kā arī tās pašvaldības sociālo dienestu, kuras teritorijā atrodas izraudzītā tūristu mītne, par šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētās personas atbrīvošanu un norāda uzturēšanās vietu, kur persona pavadīs izolācijas vai karantīnas laiku;

61.1.6. iepazīstina šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minēto personu (pret parakstu) ar normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, kas jāievēro ar Covid-19 inficētām personām un to kontaktpersonām;

61.1.7. elektroniski nosūta šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētās personas parakstītu iesniegumu tās pašvaldības sociālajam dienestam, kuras teritorijā atrodas tūristu mītne, ar lūgumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā;

61.2. Nacionālais veselības dienests nekavējoties norīko ģimenes ārstu šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētajai personai, ja viņai nav ģimenes ārsta. Nacionālais veselības dienests nodrošina izdevumu segšanu ģimenes ārstam par ārstniecības procesa nodrošināšanu atbilstoši valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstam budžeta ietvaros;

61.3. tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā uzturas šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētā persona, nekavējoties sagatavo un nosūta tūristu mītnei, kurā persona uzturas, garantijas vēstuli, norādot šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, un apņemas samaksāt aptiekas izrakstītu rēķinu par personai nepieciešamajiem medikamentiem un medikamentu piegādi, bet ne vairāk kā 150 euro apmērā. Tūristu mītne minēto vēstuli izsniedz aptiekas pilnvarotajai personai medikamentu piegādes brīdī. Ja personai nepieciešama atkārtota medikamentu iegāde un piegāde, pasūtījumu veic tajā aptiekā, kurā iesniegta garantijas vēstule. Aptieka, kas nodrošina medikamentus un to piegādi, nosūta rēķinu pašvaldības sociālajam dienestam. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā, lai nodrošinātu šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētās personas veselības aprūpi atbilstoši aptiekas rēķinam;

61.7 4. pašvaldība izdevumus par šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētās personas pabalstu krīzes situācijā sedz no pašvaldības budžeta. Lai kompensētu izdevumus par pabalstu krīzes situācijā, valsts pašvaldībām nodrošina mērķdotāciju izdevumu segšanai 100 procentu apmērā no personai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 150 euro mēnesī vienai personai. Lai saņemtu mērķdotāciju, pašvaldība rīkojas atbilstoši Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 37.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu mērķdotācijas izmaksu pašvaldībai, Labklājības ministrija rīkojas atbilstoši Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 37.4. apakšpunktam.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

62. Lēmumu par izolācijas vai mājas karantīnas pasākumu izbeigšanu šo noteikumu 54. un 55. punktā minētajos gadījumos pieņem ārstniecības persona, ņemot vērā centra tīmekļvietnē publicēto algoritmu. Pieņemot lēmumu par izolācijas izbeigšanu, ārstniecības persona izsniedz vai elektroniski nosūta pacientam veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: "Apliecinu, ka uz šo personu no 2020. gada ... (datums) nav attiecināmi izolācijas nosacījumi".

IX1. Vakcinācija pret Covid-19 infekciju

(Nodaļa MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

62.1 Ārstniecības iestādes vakcinē personas pret Covid-19 infekciju, iespēju robežās nodrošinot vakcināciju atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajai prioritāri vakcinējamo personu grupu secībai. Vakcinācijas procesu organizē atbilstoši veselības ministra noteiktajai vakcinācijas procesa organizēšanas kārtībai, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra apstiprināto vakcīnu pasūtījumu.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 274 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 03.05.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

62.2 Personu vakcināciju nodrošina ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19 infekciju, kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes un ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādes. Ārstniecības iestādes nodrošina vakcinācijas telpu, kurā ir:

62.1. dezinfekcijas līdzekļi injekcijas vietas dezinficēšanai un apstrādei;

62.2. aseptikas līdzekļi, kas nepieciešami daudzdevu vakcīnas flakona atšķaidīšanai un sadalīšanai;

62.3. vienreiz lietojamās šļirces vakcīnas atšķaidīšanai un ievadīšanai un vienreiz lietojamās sistēmas šķīdumu intravenozai ievadīšanai;

62.4. termometrs, tonometrs un fonendoskops;

62.5. anafilaktiskā šoka terapijas līdzekļi;

62.6. paplāte vakcīnu, materiālu un instrumentu sagatavošanai;

62.7. ledusskapis vakcīnu uzglabāšanai ārstniecības iestādē un termokonteiners ar aukstumelementiem (no +2°C līdz +8°C) īslaicīgai vakcīnu uzglabāšanai, ja vakcināciju veic ārpus ārstniecības iestādes vakcinācijas kabineta;

62.8. roku dezinfekcijas līdzekļi, kurus var lietot, nemazgājot rokas, ja nav mazgātnes ar aukstā un karstā ūdens padevi;

62.9. dūrienizturīgs konteiners lietoto adatu, materiālu un šļirču savākšanai.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 30 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 243)

62.3 Vakcinācijai pret Covid-19 infekciju nepieciešamo vakcīnu uzglabāšanu atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītajiem uzglabāšanas nosacījumiem nodrošina zāļu lieltirgotava, ar kuru Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu, vai Valsts asinsdonoru centrs. Vakcīnu un vakcinācijai nepieciešamo piederumu loģistikas pakalpojumus nodrošina zāļu lieltirgotavas, ar kurām Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

62.4 Zāļu lieltirgotavas, ar kurām Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu par šo noteikumu 62.punktā minēto loģistikas pakalpojumu nodrošināšanu, atbilstoši līguma nosacījumiem nodrošina vakcīnu un vakcinācijai nepieciešamo piederumu piegādi ārstniecības iestādēm saskaņā ar centra iesniegto vakcīnu pasūtījumu.

(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

62.Šo noteikumu 62.punktā minētās ārstniecības iestādes plāno un pasūta nepieciešamo vakcīnu daudzumu un veido pasūtījuma prognozi, aizpildot centra tīmekļvietnē pieejamo vakcīnu pasūtījuma veidlapu.

(MK 02.02.2021. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

62.Centrs atbilstoši ārstniecības iestāžu elektroniskajam vakcīnu pasūtījumam iesniedz šo noteikumu 62.punktā minētajam vakcīnu uzglabātājam un šo noteikumu 62.punktā minētajām zāļu lieltirgotavām vakcīnu pasūtījumu. Zāļu lieltirgotavas piegādā vakcīnas centra noteiktajām ārstniecības iestādēm.

(MK 02.02.2021. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

62.7 Šo noteikumu 62.punktā minētās ārstniecības iestādes:

62.1. informē vakcinējamās personas par vakcinācijas nozīmi Covid-19 profilaksē, kā arī par vakcinācijas procesu, vakcīnu drošību un vakcīnu iedarbību;

62.2. nosaka katrai personai vakcinācijas datumu un laiku;

62.3. nosaka balstvakcinācijas datumu un laiku;

62.4. nodrošina vakcinējamās personas veselības stāvokļa novērtējumu pirms vakcinācijas, kā arī iespējamo vakcinācijas atlikšanas vai atcelšanas iemeslu apzināšanu un dokumentēšanu;

62.5. atgādina (telefoniski vai elektroniski) vakcinējamai personai par balstvakcinācijas datumu un laiku;

62.6. reģistrē vakcinācijas faktu 48 stundu laikā vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (turpmāk – e-veselība) atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu;

62.7. nodrošina vakcīnu uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā atbilstoši ražotāja noteiktajam uzglabāšanas temperatūras režīmam;

62.8. nodrošina šo noteikumu 4. pielikumā minētās veidlapas aizpildīšanu. Minētā veidlapa aizvieto ambulatorā pacienta medicīnisko karti un tiek uzglabāta atbilstoši medicīnisko dokumentu lietvedības normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.03.2021. noteikumiem Nr. 143)

62.Šo noteikumu 62.2 punktā minētās ārstniecības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona vakcīnas saņemšanas laikā pārliecinās par vakcīnas transportēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību. Ārstniecības iestāde nepieņem vakcīnu, ja iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir objektīvi pamatotas aizdomas par vakcīnas transportēšanas prasību neievērošanu.

(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

62.9 Centrs reizi divās nedēļās atbilstoši e-veselībā pieejamai informācijai apkopo datus par veikto vakcināciju skaitu, vakcinēto personu skaitu un vakcīnu izlietojumu, lai varētu plānot vakcinējamo personu grupu paplašināšanu.

(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

62.10 Ārstniecības persona, kas konstatējusi Covid-19 vakcīnas izraisītas blakusparādības, nosūta Zāļu valsts aģentūrai zāļu blakusparādību ziņojumu, aizpildot elektronisko ziņojuma formu, kas pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē (www.zva.gov.lv).

(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

62.11 Zāļu valsts aģentūras eksperti izvērtē saņemto zāļu blakusparādību ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmakovigilances kārtību.

(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

62.12 Centrs no Zāļu valsts aģentūras zāļu blakusparādību ziņojumu sistēmas saņem šo noteikumu 62.10 punktā minētajā ziņojumā ietverto informāciju un veic attiecīgā gadījuma epidemioloģisko izvērtēšanu.

(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

62.13 Ja tiek konstatēta ar Covid-19 vakcināciju saistīta drošuma problēma, centrs sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru var izveidot kopīgu ekspertu komisiju, kas ir tiesīga piesaistīt arī citus atbilstošus ekspertus, lai lemtu par rīcību šo noteikumu 62.12 punktā minētajos gadījumos.

(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

62.14 Komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) zāļu ražošanai, atbilstoši centra pieprasījumam un saskaņā ar apstiprināto iekšējo procedūru ir tiesības dalīt rūpnieciski ražotās Covid-19 vakcīnas sekundāro iepakojumu, ievērojot zāļu uzglabāšanas apstākļus un nebojājot zāļu primāro iepakojumu. Šādā gadījumā komersants var nepiestiprināt katram zāļu primārajam iepakojumam uzlīmi ar marķējumā sniegtās informācijas tulkojumu valsts valodā un nepievienot lietošanas instrukciju valsts valodā. Piegādājot vakcīnu ārstniecības iestādei, kura veiks vakcināciju, komersants ir atbildīgs par zāļu uzglabāšanas apstākļu ievērošanu, zāļu kvalitātes saglabāšanu un tās kontroli, kā arī tam ir pienākums izsniegt ārstniecības iestādei vismaz vienu zāļu marķējuma tulkojumu un lietošanas instrukciju valsts valodā. Komersants paziņo zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam par sadalīto sekundāro iepakojumu skaitu un attiecīgo sērijas numuru.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 30 redakcijā)

62.15 Visus izdevumus, kas saistīti ar Covid-19 vakcināciju, tās organizēšanu, pārraudzību un kontroli, vakcīnu iegādi, medicīniskās dokumentācijas noformēšanu, vakcīnu ievadīšanu, kā arī ar vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) ārstēšanu, finansē no valsts pamatbudžeta.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 30 redakcijā)

62.16 Šo noteikumu 62.punktā minētās ārstniecības iestādes, reģistrējot vakcinācijas faktu e-veselībā, neaizpilda normatīvajos aktos par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību minēto profilaktiskās potēšanas uzskaites žurnālu (veidlapa Nr. 064/u).

(MK 02.02.2021. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

62.17 (Zaudējis spēku ar 19.04.2021.; sk. 91. punktu)

62.18 (Zaudējis spēku ar 19.04.2021.; sk. 91. punktu)

62.19 (Zaudējis spēku ar 19.04.2021.; sk. 91. punktu)

62.20 (Zaudējis spēku ar 19.04.2021.; sk. 91. punktu)

62.21 Katras nozares ministrijas, iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par prioritāri vakcinējamo personu saraksta veidošanu (norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, darbavietu, profesiju vai amatu), tā satura atbilstību šo noteikumu 3. pielikumam un iesniegšanu Nacionālajā veselības dienestā, lai iekļautu vakcinācijas informācijas sistēmā. Iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir tiesīgs veidot sarakstu iestādes vai uzņēmuma darbinieku kolektīvai vakcinācijai (norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir) un tālruņa numuru, darbavietu, profesiju vai amatu), nodrošinot tā satura atbilstību šo noteikumu 3. pielikumam, un iesniegt to ārstniecības iestādē, kura veic vakcināciju pret Covid-19 infekciju. Attiecīgā ministrija, iestāde vai uzņēmums kā informācijas sistēmas pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams minēto sarakstu veidošanai un iesniegšanai.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

62.22 (Zaudējis spēku ar 19.04.2021.; sk. 91. punktu)

62.23 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu un šo noteikumu 62.2 punktā minēto ārstniecības iestādi, ja nepieciešams, vakcinācijas centros nodrošina vakcinācijas pēcuzraudzību, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blaknes). Pašvaldības sadarbībā ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu:

62.23 1. izplata aktuālo informāciju par vakcināciju un veicina iedzīvotāju vēlmi vakcinēties;

62.23 2. piedalās vakcinācijas procesa organizēšanā savā administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvu vakcinācijas norisi;

62.23 3. piedalās vakcinācijai paredzētu kompleksu izveidē un darbības nodrošināšanā, ņemot vērā Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē publicētās vadlīnijas vakcinācijas kompleksiem.

(MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

62.24 Nacionālais veselības dienests efektīvai vakcinācijas norisei nodrošina zvanu un klientu apkalpošanas centra darbību un uzturēšanu, paredzot, ka personas izmanto vienoto tālruņa numuru 8989, lai pieteiktos vakcinācijai, un zvanu centrs pa minēto tālruni un elektronisko pastu informē un konsultē attiecīgās personas.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā)

IX2. Vakcinācijas informācijas sistēma

(Nodaļa MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.25 Vakcinācijas informācijas sistēma (Vienotais vakcinācijas tīkls (ViVaT)) ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Nacionālais veselības dienests.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.26 Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj šādus datus:

62.26 1. par personu:

62.26 1.1. vārds (vārdi);

62.26 1.2. uzvārds;

62.26 1.3. personas kods (identifikācijas numurs);

62.26 1.4. dzimšanas datums;

62.26 1.5. dzimums;

62.26 1.6. piederība prioritāri vakcinējamo personu grupai;

62.26 1.7. vēlamā vakcinēšanās ģeogrāfiskā vieta;

62.26 1.8. personas kontaktinformācija:

62.261.8.1. tālrunis;

62.261.8.2. elektroniskā pasta adrese (ja tāda ir);

62.261.8.3. faktiskā dzīvesvietas adrese (ja nepieciešama izbraukuma vakcinācija);

62.26 2. par personas izteiktu vēlmi vakcinēties pret Covid-19;

62.26 3. par pierakstu vakcinācijai pret Covid-19 (laiks un vakcinācijas veikšanas vieta);

62.26 4. par ārstniecības personu, kura veic vakcināciju, – ārstniecības personas identifikators;

62.265. par vakcinācijas faktu:

62.26 5.1. medikamenta nosaukums;

62.26 5.2. tirdzniecības atļaujas turētājs;

62.26 5.3. vakcinācijas gadījumu/devu skaits;

62.26 5.4. vakcīnas partijas numurs;

62.26 5.5. vakcinācijas datums;

62.26 5.6. vakcinācijas vieta;

62.26 5.7. nākamās vakcinācijas datums;

62.26 6. par vakcīnu pasūtījumu, faktisko piegādi, izlietojumu un vakcinēto personu skaitu.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.27 Šo noteikumu 62.26 1. un 62.26 2. apakšpunktā minētos datus vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj:

62.27 1. persona, kas piesaka vakcināciju pret Covid-19, izmantojot vakcinācijas informācijas sistēmas portālu manavakcina.lv;

62.27 2. ārstniecības persona – par personu, kura vērsusies ārstniecības iestādē, lai pieteiktos vakcinācijai pret Covid-19, izmantojot vakcinācijas informācijas sistēmas portālu manavakcina.lv;

62.27 3. Nacionālais veselības dienests – saņemot pieteikumu vakcinācijai pret Covid-19 pa vienoto tālruņa numuru 8989 vai saņemot šo noteikumu 62.21 punktā minēto prioritāti vakcinējamo personu sarakstu.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.28 Šo noteikumu 62.26 3., 62.26 4. un 62.26 5. apakšpunktā minētos datus vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj ārstniecības iestāde, kura veic vakcināciju pret Covid-19 infekciju. Ja ārstniecības iestāde ir saņēmusi individuālu personas pieteikumu vai sarakstu kolektīvai vakcinācijai, vakcinācijas informācijas sistēmā papildus iekļauj arī šo noteikumu 62.26 1. un 62.26 2. apakšpunktā (izņemot 62.26 1.8.3. apakšpunktu) minētos datus.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

62.29 Šo noteikumu 62.26 6. apakšpunktā minētos datus vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj Slimību profilakses un kontroles centrs un ārstniecības iestāde, kura veic vakcināciju.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.30 Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautajiem datiem šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un apjomā var piekļūt:

62.30 1. Nacionālais veselības dienests, tai skaitā lai reģistrētu vakcinācijas pieteikumu pa vienoto tālruņa numuru 8989;

62.30 2. Slimību profilakses un kontroles centrs;

62.30 3. ārstniecības iestāde, kura veic vakcināciju.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.31 Nacionālais veselības dienests piekļūst šo noteikumu 62.26 1.1., 62.26 1.2., 62.26 1.3. un 62.26 1.4. apakšpunktā minētajiem datiem, lai atsauktu personas vakcinācijas pieteikumu pa vienoto tālruņa numuru 8989.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.32 Ārstniecības iestāde piekļūst šo noteikumu 62.26 1.1., 62.26 1.2., 62.26 1.3., 62.26 1.4., 62.26 1.5., 62.26 1.6., 62.26 1.8.1., 62.26 1.8.2., 62.26 2., 62.26 3., 62.26 5.1. un 62.26 5.5. apakšpunktā minētajiem datiem, lai reģistrētu vakcinācijas faktu pret Covid-19 infekciju, kā arī pierakstītu personu vakcinācijai vai atceltu personas pierakstu.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

62.33 Nacionālais veselības dienests apstrādā šo noteikumu 62.26 1. un 62.26 2. apakšpunktā minētos datus:

62.33 1. lai noteiktu personas tiesības saņemt valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19, salīdzinot šos datus ar Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi;

62.33 2. lai veidotu prioritāri vakcinējamo personu sarakstu nodošanai ārstniecības iestādēm, kuras veiks vakcināciju.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.34 Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 62.26 1.1., 62.26 1.2., 62.26 1.3. un 62.26 1.4. apakšpunktā minētos datus un pieprasīt no ārstniecības iestādēm šo noteikumu 62.26 1.8.1. un 62.26 1.8.2. apakšpunktā minēto informāciju, ja tāda nav vakcinācijas informācijas sistēmā pieejama, lai informētu personas par iespēju saņemt vakcīnu pret Covid-19.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.35 Lai noteiktu personas atbilstību prioritāri vakcinējamo personu grupai "persona ar hroniskām slimībām" un atbilstības gadījumā nodrošinātu personai tiesības vakcinēties, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības šo noteikumu 62.26 1. un 62.26 2. apakšpunktā minētos datus apstrādāt, lai salīdzinātu ar:

62.35 1. Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmu "Vadības informācijas sistēma";

62.35 2. Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu (e-veselība);

62.35 3. Slimību profilakses un kontroles centra pārziņā esošo ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistru (PREDA).

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.36 Lai noteiktu personas atbilstību prioritāri vakcinējamo personu grupai "izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumu, ir ciešā saskarē ar izglītojamo" un atbilstības gadījumā nodrošinātu personai tiesības vakcinēties, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības šo noteikumu 62.26 1. un 62.26 2. apakšpunktā minētos datus apstrādāt, lai salīdzinātu ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.37 Slimību profilakses un kontroles centrs apstrādā šo noteikumu 62.26 6. apakšpunktā minētos datus, lai veidotu vakcīnu pasūtījumu ārstniecības iestādei un kontrolētu vakcīnu izlietojumu.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.38 Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautās ziņas identificējamā veidā glabā:

62.38 1. trīs gadus pēc personas vakcinācijas pabeigšanas brīža attiecībā uz datiem par vakcinācijas faktu;

62.38 2. līdz personas vakcinācijas pabeigšanas brīdim attiecībā uz datiem, kas saistīti ar vakcinācijas pieraksta faktu, bet ne ilgāk kā vienu gadu no brīža, kad persona pieteikusies vakcinācijai.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

62.39 Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautie dati pēc to glabāšanas termiņa beigām tiek anonimizēti.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

X. Noteikumu piemērošanas izņēmumi ieslodzījuma vietās

63. Uz Ieslodzījuma vietu pārvaldi attiecas šo noteikumu 4. un 9. punktā, 25.5. apakšpunktā, 30. punktā, VII un VIII nodaļā minētās prasības.

64. Ieslodzījuma vietas administrācija izsniedz ieslodzītajam, kuram diagnosticēta Covid-19 infekcija vai kurš atbilstoši šiem noteikumiem atzīts par kontaktpersonu un tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas, informāciju par viņa pienākumiem atbilstoši šiem noteikumiem un informāciju par personas pienākumu nekavējoties vērsties pie ģimenes ārsta, kā arī, ja iespējams, – informāciju par saziņas iespējām ar personas ģimenes ārstu.

65. Ieslodzījuma vietas administrācija informē centru, ja ieslodzītais, kuram apstiprināta Covid-19 diagnoze vai kurš atbilstoši šiem noteikumiem atzīts par kontaktpersonu, tiks atbrīvots no ieslodzījuma vietas, un norāda paredzamo atbrīvošanas datumu un laiku.

66. Ieslodzījuma vietas ārsts pēc ieslodzītā lūguma izsniedz viņam izziņu par kontrindikāciju neesību šo noteikumu 34. punktā minētā pakalpojuma saņemšanai, ja ieslodzītais pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas plāno uzturēties institūcijā ar izmitināšanu (sociālās rehabilitācijas centrā vai patversmē).

X1. Īpašie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas uzraudzībai un izplatīšanās ierobežošanai ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu novietnēs

(Nodaļa MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.1 Lai uzraudzītu un mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu (turpmāk – dzīvnieks) novietnē, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:

66.1. izstrādā biodrošības pasākumu plānu saskaņā ar šo noteikumu 66.2 punktu un nodrošina tā izpildi dzīvnieku novietnē;

66.2. novietnē vai mītnē (telpa vai platība novietnē vai tās teritorijā, kurā tur dzīvniekus, kam ir līdzīgs veselības stāvokļa novērtējums, un kas ir atsevišķa epidemioloģiska vienība) dzīvniekus ieved no citas valsts saskaņā ar šo noteikumu 66.punktā minētajām prasībām;

66.3. izmantojot jebkuru saziņas veidu, sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 66.punktā minēto informāciju;

66.4. nodrošina dzīvnieka līķa nosūtīšanu laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar šo noteikumu 66.3. apakšpunktā un 66.punktā minētajām prasībām.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.2 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs biodrošības pasākumu plānā nosaka:

66.1. kritērijus novietnē strādājošo personu veselības kontrolei, lai novērstu dzīvnieku inficēšanās risku ar Covid-19 infekciju;

66.2. pienākumu jebkurai personai, kas atrodas novietnē, lietot sejas masku;

66.3. personas, kurām atļauts apmeklēt novietnes teritoriju, lai ierobežotu personu kustību novietnē;

66.4. pienākumu novietnē strādājošiem pirms ienākšanas novietnē vai mītnē dezinficēt rokas un apavus.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.3 Biodrošības pasākumu plānā noteikto pasākumu īstenošanu novietnē uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.4 Aizliegts ievest no citas valsts Latvijas teritorijā dzīvniekus un neapstrādātas dzīvnieku ādas. Novietnē vai mītnē dzīvniekus no citas Latvijas teritorijā esošas novietnes vai mītnes ieved, ievērojot šādas prasības:

66.1. ievēro normatīvos aktus par veterinārajām prasībām to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli;

66.2. dzīvniekus pirms ievietošanas novietnē pie pārējiem dzīvniekiem tur atsevišķi un novēro ne mazāk kā 14 dienu, nodrošinot atsevišķu personālu un aprīkojumu to turēšanai, barošanai un kopšanai;

66.3. ja novērošanas laikā kāds no dzīvniekiem nobeidzas, tā līķi iepako atbilstoši šo noteikumu 66.punktā minētajām prasībām un nogādā Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā. Attiecīgā struktūrvienība dzīvnieka līķi nosūta uz valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai;

66.4. ja līķa paraugā laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs, dzīvniekus pēc novērošanas perioda ievieto novietnē pie pārējiem dzīvniekiem.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

66.5 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs Pārtikas un veterinārajam dienestam sniedz informāciju par:

66.1. dzīvnieku skaitu novietnē – mēneša pirmajā darbadienā;

66.2. iepriekšējā nedēļā nobeigušos dzīvnieku skaitu – katru pirmdienu;

66.3. katru gadījumu, kad dzīvniekiem novēro akūtus respiratoro infekciju simptomus, gremošanas sistēmas darbības traucējumus, nomāktību, mazkustīgumu, atteikšanos no barības un ūdens, kā arī ja novietnē palielinās dzīvnieku mirstība, kas rada aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar Covid-19 infekciju, – nekavējoties.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.6 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs reizi nedēļā no dzīvniekiem, kas nobeigušies, viena dzīvnieka līķi nogādā Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā. Dzīvnieka līķi ievieto dubultā ūdensnecaurlaidīga materiāla (polietilēna) maisā, ko aizsien vai noslēdz.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.7 Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgā teritoriālā struktūrvienība pēc dzīvnieka līķa saņemšanas sagatavo pavaddokumentu, kuru kopā ar dzīvnieka līķi nosūta uz valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.8 Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pēc dzīvnieka līķa laboratoriskās izmeklēšanas iegūtos rezultātus nekavējoties nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam un dzīvnieka īpašniekam vai turētājam.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.9 Ja dzīvniekam tiek apstiprināta Covid-19 infekcija, Pārtikas un veterinārais dienests nekavējoties par to informē Slimību profilakses un kontroles centru, kas sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu nodrošina epidemioloģisko izmeklēšanu un nosaka turpmākos pasākumus atbilstoši iestāžu kompetencei.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.10 Ja Covid-19 infekcija tiek apstiprināta personai, kas strādā novietnē vai bijusi saskarē ar dzīvnieku, Slimību profilakses un kontroles centrs:

66.10 1. nekavējoties par to informē Pārtikas un veterināro dienestu;

66.10 2. sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu nodrošina epidemioloģisko izmeklēšanu un nosaka turpmākos pasākumus atbilstoši iestāžu kompetencei.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.11 Lai apstiprinātu vai izslēgtu Covid-19 infekcijas klātbūtni dzīvnieku novietnē, Pārtikas un veterinārais dienests:

66.11 1. pēc tam, kad saņemta šo noteikumu 66.3. vai 66.10 1. apakšpunktā minētā informācija, ņem ārpuskārtas kontroles paraugus;

66.11 2. šo noteikumu 66.3. apakšpunktā vai 66.punktā minētajā gadījumā nodrošina epidemioloģisko izmeklēšanu un ņem epidemioloģiskās izmeklēšanas paraugus.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

66.12 Covid-19 infekcijas kontroles un apkarošanas pasākumu nodrošināšanai valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" veic dzīvnieka līķa daļēju vai pilnu sekciju, līķu iznīcināšanu un laboratoriskos izmeklējumus, lai noteiktu:

66.12 1. dezinfekcijas efektivitāti pēcdezinfekcijas kontroles paraugā;

66.12 2. antivielas pret Covid-19 infekcijas ierosinātāju epidemioloģiskās izmeklēšanas paraugā;

66.12 3. Covid-19 infekcijas ierosinātāju līķa paraugā, ārpuskārtas kontroles paraugā vai epidemioloģiskās izmeklēšanas paraugā un kažokādas kontroles paraugā.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

XI. Īpašie pretepidēmijas pasākumi atsevišķās administratīvajās teritorijās

(Nodaļa svītrota ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

67. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

XII. Personu uzraudzības informācijas sistēma

(Nodaļa MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

68. Informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

69. Informācijas sistēmā iekļauj šādas ziņas:

69.1. par personu:

69.1.1. vārds (vārdi);

69.1.2. uzvārds;

69.1.3. personas kods (identifikācijas numurs);

69.1.4. dzimšanas datums, ja nav piešķirts personas kods (identifikācijas numurs);

69.2. par ceļošanas dokumentu:

69.2.1. veids;

69.2.2. numurs;

69.2.3. izdevējvalsts;

69.3. par personas ieceļošanu Latvijā:

69.3.1. ieceļošanas datums un laiks;

69.3.2. ieceļošanas veids (gaisa kuģis, kuģošanas līdzeklis, autobuss, vilciens vai cits);

69.3.3. reisa numurs (maršruts) un sēdvietas (kajītes, vagona) numurs, ja ieceļo ar gaisa kuģi, kuģošanas līdzekli, autobusu vai vilcienu;

69.3.3.1 tā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, kas neveic komercpārvadājumu;

69.3.4. vai persona Latvijā ieradusies darba vizītē;

69.3.5. vai persona šķērso Latvijas valsts robežu tranzīta nolūkā;

69.3.6. nākamā valsts, uz kuru persona dodas, ja šķērso Latvijas valsts robežu tranzīta nolūkā;

69.4. par personas uzturēšanos citā valstī (valstīs) pēdējo 14 dienu laikā:

69.4.1. valsts;

69.4.2. datums, kad persona izceļojusi no valsts;

69.5. personas kontaktinformācija:

69.5.1. tālrunis;

69.5.2. elektroniskā pasta adrese;

69.5.3. dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama, ja personai jāievēro pašizolācija, izolācija vai mājas karantīna;

69.6. par Covid-19 testu;

69.7. par citu medicīnisku dokumentu;

69.8. datumu, līdz kuram tiek uzraudzīta personas pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas pienākuma ievērošana.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 2; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 180)

70. Papildus šo noteikumu 69. punktā minētajām ziņām informācijas sistēmā iekļauj:

70.1. Valsts policijas, Valsts robežsardzes, pašvaldības policijas, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas un Veselības inspekcijas norādītās ziņas par personas apliecinājuma anketas iesniegšanu vai pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas noteikumu ievērošanu, tostarp pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas pārtraukšanu;

70.2. norādi par personas apliecinājuma anketas statusu (aktīvs, neaktīvs, slēgts).

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 180)

71. Informācijas sistēmā iekļautās ziņas glabā 30 dienas no personas apliecinājuma anketas iesniegšanas brīža.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

72. Informācijas sistēmā iekļautās ziņas dzēš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc to glabāšanas termiņa beigām.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

73. Informācijas sistēmā neatkarīgi no ziņu dzēšanas pastāvīgi glabā anonimizētus statistikas datus, kas sastāv no šo noteikumu 69.3.1. apakšpunktā minētā datuma un šo noteikumu 69.3.2., 69.3.5., 69.3.6. un 69.4. apakšpunktā minētajām ziņām. Statistikas datus informācijas sistēmas pārzinis publicē Latvijas Atvērto datu portālā.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

74. Informācijas sistēmu izmanto tiešsaistes datu pārraides režīmā.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

75. Šo noteikumu 69. punktā minētās ziņas informācijas sistēmā iekļauj persona, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) elektroniski aizpildot apliecinājuma anketu un apstiprinot tās iesniegšanu.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

75.1 Ja personai izolācija vai mājas karantīna jāievēro saskaņā ar šo noteikumu 54. vai 55. punktu un šīs personas kontrolei nepieciešama Valsts policijas vai pašvaldības policijas iesaiste, Veselības inspekcija iekļauj informācijas sistēmā šo noteikumu 69.1. un 69.5. apakšpunktā minētās ziņas (tādā apjomā, kāds ir Veselības inspekcijas rīcībā), kā arī informācijas sistēmā norāda šo noteikumu 69.8. apakšpunktā minēto termiņu, ja tas ir zināms.

(MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

75.2 Ziņas, ko informācijas sistēmā iekļauj atbilstoši šo noteikumu 75.1 punktam, glabā līdz brīdim, kamēr tiek uzraudzīta personas pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas pienākuma ievērošana.

(MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

76. Šo noteikumu 70.1. apakšpunktā minētās ziņas informācijas sistēmā tiešsaistes datu pārraides režīmā iekļauj Valsts policija, Valsts robežsardze, pašvaldības policija, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija un Veselības inspekcija.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89)

77. Šo noteikumu 70.2. apakšpunktā minētās norādes automātisku izveidošanu un maiņu informācijas sistēmā, kā arī šo noteikumu 38.6 punktā minēto apstiprinājumu personai nodrošina informācijas sistēmas pārzinis.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

78. Lai, uzraugot personu pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas pienākuma ievērošanu, nodrošinātu pareizu, precīzu un kvalitatīvu informācijas apriti, informācijas sistēmā iekļautās ziņas, ja nepieciešams, labo Valsts policija, Valsts robežsardze, pašvaldības policija vai Veselības inspekcija. Ja mainās šo noteikumu 69.5.3. apakšpunktā minētās ziņas, persona nekavējoties par to informē Valsts policiju.

(MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

79. Informācijas sistēmā iekļautajām ziņām šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un apjomā var piekļūt:

79.1. Valsts policija;

79.2. Valsts robežsardze;

79.3. pašvaldības policija;

79.4. Veselības inspekcija;

79.5. Slimību profilakses un kontroles centrs;

79.6. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89)

80. Lai uzraudzītu, vai tiek pildītas prasības par apliecinājuma anketas iesniegšanu un personas pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas pienākuma ievērošanu, Veselības inspekcija, Valsts policija, pašvaldības policija, Valsts robežsardze un Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policija piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām šo noteikumu 69.1., 69.2., 69.3.1., 69.3.2., 69.3.4., 69.3.5., 69.4., 69.5., 69.6., 69.7. un 69.8. apakšpunktā un 70. punktā minētajām ziņām.

(MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

81. Lai uzraudzītu noteiktās prasības izpildi par apliecinājuma anketas iesniegšanu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām nodotu valstīm informāciju par personu pārvietošanos, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, Valsts robežsardze piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām šo noteikumu 69.1., 69.2., 69.3.1., 69.3.2., 69.3.5., 69.3.6., 69.4. un 69.5. apakšpunktā minētajām ziņām.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

82. Lai identificētu ar personu kopā ceļojušās vai ceļojošās citas personas, Slimību profilakses un kontroles centrs piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām, šo noteikumu 69.1., 69.2.3., 69.3.1., 69.3.2., 69.3.3., 69.3.3.1, 69.3.5., 69.3.6., 69.4. un 68.5. apakšpunktā minētajām ziņām par visām personām, kuras atbilstoši šo noteikumu 38. punktam aizpildījušas apliecinājuma anketas.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89)

83. Lai nodrošinātu šo noteikumu 78., 80., 81. un 82. punktā minēto uzdevumu izpildi, informācijas sistēmas pārzinis pēc šo noteikumu 79. punktā minētās institūcijas pieprasījuma saņemšanas nodrošina pieprasījumā norādītajiem institūcijas nodarbinātajiem tiešsaistes piekļuvi informācijas sistēmā iekļautajām ziņām.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

84. Šo noteikumu 83. punktā minēto piekļuvi informācijas sistēmas pārzinis nodrošina, piešķirot pieprasījumā norādītajam institūcijas nodarbinātajam piekļuves rekvizītus vai nodrošinot autorizēšanos informācijas sistēmā, izmantojot Vienoto pieteikšanās moduli (VPM).

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

XII1. Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas darbība

(Nodaļa MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas sastāv no kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes (turpmāk – lietotne) un aizmugursistēmas.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.2 Centrs ir kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas pārzinis un Eiropas federatīvās vārtejas kopīgais pārzinis Latvijā.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.3 Lietotnē apstrādā šādu informāciju:

84.1. īslaicīgu unikālu identifikatoru (turpmāk – atslēga) arhīvu par pēdējām 14 dienām, kas saistīts ar katru lietotnes lietotāju;

84.2. to lietotāju unikālās atslēgas, ar kuriem bijusi saskare pēdējo 14 dienu laikā;

84.3. inficēto lietotāju atslēgas no aizmugursistēmas;

84.4. brīvprātīgi sniegtos kontakttālruņa numurus.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.4 Aizmugursistēmā apstrādā šādus datus par personām, kurām laboratoriski vai klīniski ir noteikta Covid-19 diagnoze vai par kurām saskaņā ar lietotnē iestrādātajiem algoritmiem ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās ir atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos:

84.1. inficēšanās gadījuma verifikācijas kodu un koda akceptēšanas faktu;

84.2. saslimšanas datumu;

84.3. simptomu esību;

84.4. brīvprātīgi sniegtos kontakttālruņu numurus;

84.5. šo noteikumu 84.3. apakšpunktā minētās atslēgas;

84.6. šo noteikumu 84.3. apakšpunktā minēto atslēgu izcelsmes valstis;

84.7. katras saskares datumu, ilgumu, signāla stiprumu un riska vērtējumu;

84.8. informāciju par to, vai centrs personu ir vai nav atzinis par kontaktpersonu.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.5 Šo noteikumu 84.1., 84.4., 84.5., 84.6., 84.7. un 84.8. apakšpunktā minētos datus kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmā lietotnes lietotājs brīvprātīgi augšupielādē no lietotnes vai no citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu brīdināšanas mobilajām lietotnēm, izmantojot Eiropas federatīvo vārteju.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.6 Centram un lietotnes lietotājam nav piekļuves šo noteikumu 84.1. un 84.2. apakšpunktā minētajiem datiem.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.Centram ir šādi pienākumi:

84.1. ieviest kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas uzlabojumus, tai skaitā atbilstoši epidemioloģiskās drošības stāvoklim valstī un Eiropas Savienībā;

84.2. noteikt prasības kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas uzturēšanai un drošības pārvaldībai un kontrolēt šo prasību izpildi;

84.3. nodrošināt lietotājiem kontaktpunkta funkcijas;

84.4. nodrošināt brīdinājuma sagatavošanu un nosūtīšanu personām, par kurām saskaņā ar lietotnē iestrādātajiem algoritmiem ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos;

84.5. nodrošināt tehniskos un organizatoriskos pasākumus (tai skaitā lai novērstu datu aizsardzības pārkāpumus) atbilstoši personas datu aizsardzības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

84.6. dzēst visus uzkrātos datus 14 dienas pēc kontaktpersonu noteikšanas sistēmas darbības pārtraukšanas;

84.7. nodrošināt datu apmaiņu ar Eiropas federatīvo vārteju.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.8 Centram ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 84.4 punktā minētos datus, lai:

84.1. veidotu inficēšanās gadījuma verifikācijas kodu;

84.2. noteiktu personas, kuras atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un brīdinātu par iespējamu kontaktu ar Covid-19 inficētu personu;

84.3. nodrošinātu minimālā datu kopuma pārrobežu apmaiņu Eiropas federatīvajā vārtejā ar citu valstu nacionālajām kontaktu noteikšanas un brīdināšanas sistēmām.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajam pārzinim Latvijā ir šādi pienākumi:

84.1. nodrošināt informāciju par sistēmā iekļauto datu apstrādi Eiropas federatīvajā vārtejā nacionālo lietotņu sadarbspējas vajadzībām;

84.2. nodrošināt kontaktpunkta funkcijas saziņai ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem;

84.3. nodrošināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem citās valstīs, tai skaitā saņemt pieprasījumu no datu subjekta, kas neietilpst kopīgā pārziņa Latvijā darbības jomā, un nekavējoties to pārsūtīt attiecīgajam Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajam pārzinim;

84.4. nodrošināt visus organizatoriskos, fiziskos un loģiskos drošības pasākumus datu aizsardzībai sistēmā un sadarboties ar federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem, lai identificētu un risinātu drošības incidentus, kā arī datu aizsardzības pārkāpumus, kas saistīti ar datu apstrādi Eiropas federatīvajā vārtejā;

84.5. nodrošināt datu pārrobežu apmaiņu Eiropas federatīvajā vārtejā starp citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu nacionālajām kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnēm.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.10 Sistēmas tehnisko uzturēšanu nodrošina valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas pārziņa deleģējumam.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.11 Aizmugursistēmā iekļautos datus centrs glabā 14 dienas no informācijas saņemšanas brīža un dzēš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc to glabāšanas termiņa beigām.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.12 Kontaktpersonu noteikšanas sistēmā pastāvīgi glabā anonimizētus statistikas datus.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

XIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

85. Valsts policija un Slimību profilakses un kontroles centrs to rīcībā esošos apliecinājumus, kuri iesniegti līdz 2020. gada 11. oktobrim, glabā vienu mēnesi no apliecinājumu iesniegšanas brīža un pēc minētā termiņa beigām iznīcina.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

86. Valsts robežsardze tās rīcībā esošos apliecinājumus:

86.1. kuri iesniegti līdz 2020. gada 11. oktobrim un no kuru iesniegšanas brīža nav pagājis viens mēnesis, nodod:

86.1.1. Valsts policijai, ja attiecīgajos apliecinājumos ir norāde par personas uzturēšanos valstī, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

86.1.2. Slimību profilakses un kontroles centram, ja attiecīgajos apliecinājumos ir norāde par uzturēšanos tikai tādā valstī, uz kuru nav attiecināmi piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

86.2. kuri nav jānodod šo noteikumu 86.1. apakšpunktā minētajām institūcijām viena mēneša laikā no to iesniegšanas brīža, iznīcina.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

87. Prasība par šo noteikumu 24.5. apakšpunktā minētās elektroniskās apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārtas uzstādīšanu tirdzniecības centrā stājas spēkā 2021. gada 15. februārī.

(MK 05.02.2021. noteikumu Nr. 88 redakcijā; punkts stājas spēkā 08.02.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

88. Ārstniecības iestādes turpina personu grupu vakcināciju, pamatojoties uz Ministru kabineta noteiktajām prioritāri vakcinējamo personu grupām, kas par tādām noteiktas līdz 2021. gada 18. februārim.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

89. Šo noteikumu 56.4 punkta regulējums ir attiecināms uz visām attiecīgajā punktā noteiktajām personām, kas ieceļo Latvijas Republikā līdz 2021. gada 15. jūnijam.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 166 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 230)

90. Par šo noteikumu 20.2, 32.10  un 32.11 punkta piemērošanas uzsākšanu tiek pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums, izvērtējot epidemioloģisko situāciju.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.05.2021. noteikumiem Nr. 278)

91. Šo noteikumu 62.17, 62.18, 62.19, 62.20 un 62.22 punkts zaudē spēku 2021. gada 19. aprīlī.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā)

92. Šo noteikumu IX2 nodaļa stājas spēkā 2021. gada 19. aprīlī.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 360

(Pielikuma nosaukums MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā; pielikuma numerācija grozīta ar MK 15.12.2020. noteikumiem Nr. 755)

Paziņojums par Covid-19 iznākumu pacientam
Ārstniecības iestādes nosaukums  

Kods

Ārsta vārds, uzvārds   Tālrunis
 
1. Pacienta vārds, uzvārds  

2. Personas kods vai

dzimšanas datums . . .

3. Dzimums: sieviete vīrietis

vecums (gadi):

4. Faktiskā dzīvesvieta  

5. Stacionēšanas datums . . .

6. Iestādes nosaukums  
 
7. Uzņemšanas diagnoze  

8. Ja uzņemts ITN, datums . . .

9. Izrakstīšana no ITN, datums . . .

10. Atbalstoša terapija:

skābekļa terapija

plaušu mākslīgā ventilācija

ECMO

11. Iznākums:

izrakstīts

miris

12. Izrakstīšanas vai nāves datums: . . .

13. SARS-CoV-2 laboratoriskās noteikšanas datums: . . .

14. Hroniskas slimības un citi riska faktori:

ir (atzīmēt)

nav

nav zināms

sirds asinsvadu slimība

cukura diabēts

hipertensija

onkoloģiska slimība

astma

tuberkuloze

plaušu slimība

imūnsupresija, t. sk. HIV

aknu slimība

imūnsupresija zāļu lietošanas dēļ

nieru slimība

adipozitāte

neiroloģiska vai neiromuskulāra slimība

grūtniecība (nedēļas)

asplēnija

pēcdzemdību periods līdz 6 nedēļām

cits

15. Komplikācijas:

ARDS

bakteriāla pneimonija

akūta nieru mazspēja

bronhiolīts

cita sekundāra bakteriāla infekcija

sirds mazspēja

miokardīts

sepse

multiorgānu mazspēja

encefalīts

Kavasaki sindroms

cits

16. Vai pacients pirms saslimšanas ir lietojis zāles:

jā (atzīmēt)

nav zināms

angiotenzīnu konvertējoša enzīma (AKE) inhibitori  
 
angiotenzīna II receptora blokatori (ARB)  
 
nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi  

17. Pacientam laboratoriski noteikti citi izraisītāji:

jā (atzīmēt)

nav zināms

Klīniskais materiāls  
 
Izraisītājs  

18. Vakcinācija pret gripu un pneimokoka infekciju:

pret gripu šajā sezonā:

vakcinēts

nav vakcinēts

nav zināms

pret pneimokoka infekciju:

vakcinēts

nav vakcinēts

nav zināms

19. Ja pacients miris,

vai veikta autopsija:

jā (atzīmēt)

nav zināms

Autopsijas rezultāts  

20. Nāves cēlonis medicīniskajā apliecībā pēc SSK-10:

I daļa , , ,

II daļa , , ,

III daļa , , ,

21. Papildu informācija  

Aizpildīšanas datums* . . .

Ārsta paraksts* ___________________________

Zīmogs*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre I. Viņķele
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 360
Pārskats par imunizāciju un Covid-19 vakcīnu pasūtījums

(Pielikums svītrots ar MK 02.02.2021. noteikumiem Nr. 72)

3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 360
Prioritāri vakcinējamo personu grupas

(Pielikums MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 122 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.03.2021. noteikumiem Nr. 143; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 180; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 208; MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 230; MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 243;  MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 273; MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

Prioritāri vakcinējamā grupa

Vakcinējamo personu grupas

I grupa Veselības aprūpes darbinieki, t. sk. ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas un darbinieki, kas nodrošina Covid-19 pacientu aprūpi, t. sk. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki; slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs strādājošas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas un darbinieki, kā arī pakalpojuma sniedzēji ārstniecības iestādēm, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību; ģimenes ārsti un ģimenes ārstu komandas (prakses); ambulatorās aprūpes speciālisti un atbalsta personas; aptiekās strādājošie farmaceiti, farmaceitu asistenti, pārējie aptieku un zāļu lieltirgotavu darbinieki, kas nodrošina zāļu, t. sk. vakcīnu, izplatīšanu, loģistiku un pieejamības nepārtrauktību; medicīnas studenti (RSU, LU, koledžas), kas mācību procesa ietvaros nonāk tiešā saskarē ar pacientiem ārstniecības iestādē; ārstniecības personas izglītības iestādēs; Veselības inspekcijas inspektori, kas kontrolē pakalpojumu drošību sociālās aprūpes centros un ārstniecības iestādēs, t. sk. vakcinācijas iestādēs, kā arī kontrolē aptieku darbību
Pēc medicīniskām indikācijām – pacienti, kuriem saskaņā ar ārsta lēmumu nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, t. sk. augstu izmaksu vai augstas sarežģītības pakāpes operācija (piemēram, onkoloģiskie pacienti, pirms ķīmijterapijas vai tās laikā, pacienti un donori pirms orgānu vai cilmes šūnu transplantācijas, pacienti, kas ilgstoši uzturas stacionārā ārstniecības iestādē)
II grupa Ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti (un citi pielīdzināma riska pakalpojuma sniedzēji)
Amatpersonas, kuru vakcinācija ir nepieciešama nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu
III grupa Seniori, kas vecāki par 70 gadiem
Personas ar hroniskām slimībām un citiem fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, kas saistīti ar augstu risku attiecībā uz Covid-19 izraisītiem veselības traucējumiem (saskaņā ar rekomendācijām personu ar hroniskām slimībām vakcinācijas organizācijai, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē)
Personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kuriem ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības
Personas, kuras mājās aprūpē smagi slimas personas
IV grupa Personas 60–70 gadu vecumā
Pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem, kā arī pedagogi, kas atsāk darbu klātienē
Tokijas (Japāna) Olimpisko un Paralimpisko spēļu dalībnieki, kandidāti, apkalpojošie sporta darbinieki, Latvijas plašsaziņas līdzekļu akreditētās personas, kas atspoguļos Tokijas Olimpisko spēļu norisi, Latvijas vīriešu hokeja izlases sportisti un apkalpojošie sporta darbinieki, kā arī 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanā iesaistītie darbinieki
Pašvaldību vēlēšanu 2021. gada 5. jūnijā norises nodrošināšanā iesaistītie kritiski svarīgie darbinieki
V grupa Izglītības iestāžu darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, ir ciešā saskarē ar izglītojamiem (izņemot pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu pedagogus un darbiniekus, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem)
Operatīvo dienestu darbinieki, t. sk. valsts un pašvaldību policisti; robežsardzes darbinieki; VID operatīvie darbinieki, muitnieki; VUGD darbinieki
Ieslodzījuma vietu pārvaldes/Valsts probācijas dienesta darbinieki
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki
Nacionālie bruņotie spēki (t. sk. Zemessardze)
Kritiski svarīgie energoapgādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju komersanti
Saeimas kritiski svarīgie darbinieki
Latvijas Bankas kritiski svarīgie darbinieki
Kritisko tirgus uzraudzības iestāžu darbinieki
Satiksmes nozares kritiski svarīgie darbinieki
Kritiski svarīgie kultūras un izglītības jomas pārstāvji
Vides aizsardzības sektoram kritiski svarīgie darbinieki
Bāriņtiesu, sociālo dienestu un sociālās aprūpes centru kritiski svarīgie darbinieki, kā arī psihologi, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar klientiem
Kritiski svarīgie ūdenssaimniecību darbinieki
Zinātniskie darbinieki, kas strādā ar koronavīrusiem, citiem patogēniem vīrusiem un eksperimentālajiem dzīvniekiem, kā arī izstrādā jaunas vakcīnas
Personas, kas klātienē veic apmācību pirmās palīdzības sniegšanā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumiem Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Kritiski svarīgie kažokzvēru audzēšanas jomas darbinieki
VI grupa Personas, kuras uzturas speciālās iestādēs, t. sk. patversmju klienti, personas ieslodzījuma vietās
VII grupa (Svītrota ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)
VIII grupa (Svītrota ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)
IX grupa Visi pārējie sabiedrības locekļi, kas vakcināciju nav saņēmuši iepriekš
4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 360

(Pielikums MK 04.03.2021. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

Vakcinācijas veidlapa
Iestāde, kura veic vakcināciju  
 

(nosaukums un reģistrācijas kods)

   
Pacients   personas kods             -          
 

(vārds, uzvārds)

   

Lūdzu atbildēt uz šādiem jautājumiem par Jūsu veselības stāvokli (atbilstošo apvelciet):

1.

Vai Jums ir alerģija pret jebkuru no vakcīnas sastāvā esošajām vielām (polietilēnglikols (PEG) vai citas pegilētu molekulu saturošas vielas, lipīdi)

2.

Vai Jums ir bijušas anafilaktiskas reakcijas (smaga alerģiska reakcija) pēc jebkuras vakcīnas vai injicējama medikamenta ievadīšanas

3.

Vai šobrīd jūtat kādus akūtas infekcijas simptomus, Jums ir paaugstināta temperatūra vai citas sūdzības par pašsajūtu

4.

Vai lietojat imūnsupresējošus medikamentus, glikokortikosteroīdus, bioloģiskos medikamentus, beta blokatorus

5.

Vai Jums ir grūtniecība

6.

Vai barojat bērnu ar krūti

7.

Vai pēdējo 14 dienu laikā esat saņēmis kādu vakcīnu

8.

Vai pēdējā mēneša laikā Jums ir konstatēta Covid-19 infekcija

9.

Vai pēdējo 90 dienu laikā esat saņēmis Covid-19 ārstēšanu

Pacients apliecina, ka:
• uz visiem jautājumiem ir sniegtas atbildes;
• ir saņēmis informāciju par vakcināciju;
• informācija par vakcināciju ir saprotama, tajā skaitā informācija par iespējamām blaknēm un komplikācijām, to biežumu un rīcību, ja pēc vakcinācijas tās tiks novērotas.

Pacients (vai viņa likumiskais pilnvarotais pārstāvis)  
 

(paraksts un atšifrējums)

Datums ____________________________

Ārstniecības personas piezīmes un lēmums par atļauju vai atteikumu veikt vakcināciju

 
 
 
 
 
Ārstniecības persona, kura veic vakcināciju  
 

(amats, vārds uzvārds)

Datums ___________________________

07.05.2021