Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.01.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 686

Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 31. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākumu "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem;

1.5. pasākuma atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību pasākumā;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

3. Pasākuma mērķa grupa ir:

3.1. pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti;

3.2. pašvaldību sociālo dienestu vadības līmeņa speciālisti;

3.3. pašvaldību sociālo dienestu speciālisti, kuri nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu.

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 1 181 353 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – sociālā darba speciālistu skaits, kuri piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē – supervīzijā un apmācībās, – 2 000;

4.2.2. rezultāta rādītājs – sociālā darba speciālistu skaits, kuri pilnveidojuši profesionālo kompetenci (kalendāra gadā), – 1 400;

4.2.3. specifiskais iznākuma rādītājs – pašvaldību sociālo dienestu speciālistu, kuri nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu un piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē, skaits – 90;

4.2.4. specifiskais rezultāta rādītājs – pašvaldību sociālo dienestu speciālistu, kuri nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci, skaits – 90.

(Grozīts ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 14)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 10 535 395 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 8 955 085  euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 580 310  euro.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar 2015. gada 21. aprīli.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā valsts politiku sociālā darba jomā, – Labklājības ministrija. Projekta iesniedzējs, kura projekta iesniegums ir apstiprināts, ir Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

11. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir:

11.1. Valsts administrācijas skola, kas nodrošina šo noteikumu 15.6.2. apakšpunktā minētās e-apmācības;

11.2. pašvaldība, kas piedalās šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajās apmācībās, kā arī šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minētajā pilotprojektā. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem pilotprojekta īstenošanā sadarbības partneris ir pašvaldība, kas vienlaikus ir arī plānošanas reģiona sadarbības partneris darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākumā "Deinstitucionalizācija" (turpmāk – 9.2.2.1. pasākums) ietvaros īstenotajā projektā.

12. Ar katru šo noteikumu 11. punktā minēto sadarbības partneri finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu. Līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

13. Sadarbības līgumā ar Valsts administrācijas skolu papildus iekļauj šādus sadarbības partnera pienākumus:

13.1. izvietot un uzturēt šo noteikumu 15.2., 15.3. un 15.4. apakšpunktā minēto e-apmācību dokumentus un materiālus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" ietvaros izstrādātajā mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmā (turpmāk – Valsts administrācijas skolas mācību sistēma);

13.2. ja nepieciešams, papildināt Valsts administrācijas skolas mācību sistēmas funkcionalitāti un nodrošināt tai nepieciešamo veiktspēju;

13.3. nodrošināt šo noteikumu 15.6.2. apakšpunktā minēto e-apmācību dalībniekiem piekļuves tiesības Valsts administrācijas skolas mācību sistēmai un šo dalībnieku zināšanu pārbaudes tehnisko risinājumu;

13.4. koordinēt šo noteikumu 15.6.2. apakšpunktā minētās e-apmācības, komplektēt e-apmācību dalībnieku grupas un izsniegt dalībniekiem apliecinājumu par dalību e-apmācībās;

13.5. noteikt norēķinu veikšanas kārtību šo noteikumu 15.6.2. apakšpunktā minēto e-apmācību izmaksu segšanai.

14. Sadarbības līgumā ar pašvaldību papildus iekļauj:

14.1. šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minētā pilotprojekta uzsākšanas un pabeigšanas datumu;

14.2. pienākumu pašvaldībai nodrošināt šo noteikumu 3. punktā minētās mērķa grupas dalību šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajās apmācībās un 15.6.2. apakšpunktā minētajās klātienes apmācībās, kā arī šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minētajā pilotprojektā;

14.3. pienākumu pašvaldībai, kas piedalās šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētā pilotprojekta metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem īstenošanā, informēt par pilotprojektā piemērotās, Eiropas kopējās vadlīnijās pārejai no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi rekomendētās, atbalsta intensitātes skalas – zinātniskās metodes personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzību izvērtēšanai (turpmāk – zinātniskā metode) – piemērotību un izmantošanas lietderību;

14.4. šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas atlases nosacījumus un šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minētā ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanas kārtību;

14.5. šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētā pilotprojekta īstenošanai piesaistītā sociālā darbinieka nodarbināšanas kārtību pēc pilotprojekta beigām;

14.6. pienākumu pašvaldībai priekšfinansēt šo noteikumu 17.1.3. un 17.2.2. apakšpunktā minētās izmaksas pilnā apmērā;

14.7. norēķinu veikšanas kārtību, tai skaitā par izmaksu kompensāciju saskaņā ar šo noteikumu 17.1.3., 17.2.2.2. un 17.3.3.1. apakšpunktā noteikto atbildīgās iestādes vienas vienības izmaksu metodiku;

14.8. pārskatu un citas projekta īstenošanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un termiņus.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 574)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

15. Pasākuma ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

15.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas profesionālās kompetences pilnveide – klātienes vai attālināta dalība supervīzijā un apmācībās;

15.2. metodiku izstrāde darbam ar dažādām klientu grupām, tai skaitā metodikas izstrāde darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem un tās ietvaros piemērojamās zinātniskās metodes iegāde un uzturēšana, klātienes un e-apmācību satura izstrāde un šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas dalība pilotprojektu īstenošanā šo metodiku ieviešanai;

15.3. pašvaldības sociālā dienesta vadības kvalitātes modeļa izstrāde, klātienes un e-apmācību satura izstrāde un šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas dalība pilotprojekta īstenošanā šī modeļa ieviešanai;

15.4. sociālā darba kopienā modeļa izstrāde, klātienes un e-apmācību satura izstrāde un šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas dalība pilotprojekta īstenošanā šī modeļa ieviešanai;

15.5. ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana, tai skaitā klātienes apmācību satura izstrāde un šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas dalība ģimenes asistenta pakalpojuma pilotprojekta īstenošanā;

15.6. metodiskā atbalsta nodrošināšana šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

15.6.1. periodisko izdevumu izdošana par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas un grāmatas izstrāde par sociālā darba teorijām un metodēm;

15.6.2. šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. apakšpunktā minētā pilotprojekta ietvaros aprobēto klātienes apmācību un šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. apakšpunktā minēto e-apmācību īstenošana;

15.7. ex-ante un ex-post izvērtējums šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas darbības efektivitātes novērtēšanai;

15.8. sociālā darba jomas augstākās izglītības programmu izvērtējums un pamatprasību izstrāde to saturam;

15.9. sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana;

15.10. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

15.11. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 21.05.2020. noteikumiem Nr. 313; sk. 49. punktu)

16. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

16.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

16.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

16.3. neparedzētās izmaksas.

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. personāla atlīdzības izmaksas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze, tai skaitā:

17.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas;

17.1.2. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 15.6.2. apakšpunktā minēto e-apmācību nodrošināšanai;

17.1.3. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minētā pilotprojekta īstenošanas laikā saskaņā ar atbildīgās iestādes metodiku "Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" personāla vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika" (turpmāk – 9.2.1.1. pasākuma personāla vienas vienības izmaksu metodika);

17.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas – kompensācija pašvaldībai:

17.2.1. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās supervīzijas vai tās daļu izmaksas 70 procentu apmērā no izmaksām, kas pašvaldībai radušās šo noteikumu 27.2.2. apakšpunktā minētā līguma ietvaros. Supervīzijām, kas īstenotas līdz 2016. gada 30. septembrim, piemērojamas mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas 50 procentu apmērā. Izmaksas, kas pašvaldībai radušās par grupas, komandas vai organizācijas supervīzijām attālināti, ir attiecināmas, ja tās ir radušās no 2020. gada 12. marta;

17.2.2. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto apmācību vai to daļu izmaksas:

17.2.2.1. līdz 2019. gada 31. decembrim – 70 procentu apmērā no izmaksām, kas pašvaldībai radušās šo noteikumu 29.2.2. apakšpunktā minētā līguma ietvaros. Apmācībām, kas īstenotas līdz 2016. gada 30. septembrim, piemērojamas mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas 50 procentu apmērā;

17.2.2.2. no 2020. gada 1. janvāra – saskaņā ar atbildīgās iestādes metodiku "Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" apmācību vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika" (turpmāk – 9.2.1.1. pasākuma apmācību vienas vienības izmaksu metodika). Izmaksas, kas pašvaldībai radušās par attālināti nodrošinātajām apmācībām, ir attiecināmas, ja tās ir radušās no 2020. gada 12. marta;

17.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

17.3.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 15.9. un 15.11. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

17.3.2. komandējumu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam un vadības personālam:

17.3.2.1. iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.8., 15.9. un 15.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksām piemēro šādas vadošās iestādes metodikas – "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai" un "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";

17.3.2.2. ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. un 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ārvalstu komandējumu izmaksas aprēķina un atlīdzina saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

17.3.3. komandējumu izmaksas šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personālam:

17.3.3.1. iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai saskaņā ar atbildīgās iestādes 9.2.1.1. pasākuma personāla vienas vienības izmaksu metodiku;

17.3.3.2. ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 15.3. un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

17.3.4. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācija finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam un vadības personālam un šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personālam ir attiecināmas, ja tās nav iekļautas šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanas polisē.

(Grozīts ar MK 21.05.2020. noteikumiem Nr. 313)

18. Šo noteikumu 17.2.2.2. apakšpunktā minētajā atbildīgās iestādes 9.2.1.1. pasākuma apmācību vienas vienības izmaksu metodikā vienas vienības likmi nosaka 70 procentu apmērā no vidējām apmācību pakalpojuma izmaksām.

19. Šo noteikumu 17.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) ietvaros papildus var plānot izmaksas:

19.1. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros supervīzijas nodrošināšanai par viena sociālā darba speciālista dalību vienā:

19.1.1. klātienes individuālajā supervīzijas sesijā – 30 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā;

19.1.2. attālinātā individuālajā supervīzijas sesijā – 25 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā;

19.1.3. klātienes vai attālinātā grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas sesijā – 22 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā;

19.2. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās zinātniskās metodes iegādei, tulkošanai, uzturēšanai un gada maksai par zinātniskās metodes lietošanu;

19.3. telpu nomai un kancelejas preču iegādei šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

19.4. šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētās Valsts administrācijas skolas mācību sistēmas izveidei un uzturēšanai šo noteikumu 15.6.2. apakšpunktā minēto e-apmācību nodrošināšanai;

19.5. veselības apdrošināšanai finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam un vadības personālam un šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja un 11.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;

19.6. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam un vadības personālam un šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

19.7. transporta pakalpojumu iegādei (transportlīdzekļa noma un transportlīdzekļa pakalpojuma pirkšana) finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam un vadības personālam šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.8., 15.9. un 15.11. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

20. Šo noteikumu 15.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot finansējumu ne vairāk kā divu procentu apmērā no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

21. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām personāla izmaksām.

22. Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas finansējuma saņēmējs var plānot kā vienu izmaksu pozīciju un izlietot to papildu darbu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai, kas neparedzētu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai varētu nodrošināt par projekta īstenošanu noslēgtās vienošanās izpildi. Neparedzētās izmaksas nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, un to izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu.

23. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

24. Pasākumu īsteno sinerģijā ar 9.2.2.1. pasākumu.

25. Pasākuma efektīvas ieviešanas nodrošināšanai finansējuma saņēmējs sadarbojas ar Labklājības ministrijas izveidoto Sociālā darba speciālistu sadarbības padomi (turpmāk – padome), kas koordinē Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam ieviešanu. Padomes sastāvā ir valsts iestāžu, augstākās izglītības iestāžu, pašvaldību, biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Finansējuma saņēmēja pārstāvji piedalās padomes darbā, bet vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji padomes darbā var piedalīties novērotāja statusā. Padomes personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

26. Padome:

26.1. konsultē finansējuma saņēmēju pasākuma īstenošanas procesā, analizē ieviešanas progresu un sniedz priekšlikumus pasākuma ieviešanas pilnveidei;

26.2. apstiprina šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto apmācību tēmas un minimālās prasības apmācību pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītajiem ekspertiem;

26.3. apstiprina pašvaldību sociālo dienestu klientu grupas šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros izstrādājamām metodikām, izņemot metodikai darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;

26.4. apstiprina šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. apakšpunktā minētā pilotprojekta īstenošanas un šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minētā ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšanas vietas un sadarbības partnerus;

26.5. apstiprina šo noteikumu 15.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros aktualizēto sociālā darbinieka profesijas standartu.

27. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto supervīziju, ja tās pakalpojuma paredzamā līgumcena ir mazāka par 750 000 euro, īsteno šādā kārtībā:

27.1. finansējuma saņēmējs:

27.1.1. publicē Labklājības ministrijas tīmekļvietnē supervīzijas pakalpojuma tipveida līgumu;

27.1.2. informē organizāciju, kas pārstāv Latviju Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijā ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe), par konstatētām neatbilstībām īstenotajā supervīzijā;

27.1.3. kompensē supervīzijas pakalpojuma izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktu, nepārsniedzot normatīvajā aktā par prasībām sociālā pakalpojuma sniedzējiem noteikto minimālo supervīzijas apjomu sociālā darba speciālistiem;

27.1.4. pārtrauc supervīzijas pakalpojuma izdevumu kompensēšanu pašvaldībai ar dienu, kad pēc līguma parakstīšanas ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju supervīzijas pakalpojuma sniedzējs ir izslēgts no šo noteikumu 27.2.1.1. apakšpunktā minētā reģistra vai pašvaldība ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju izbeidz līgumu, kas noslēgts saskaņā ar šo noteikumu 27.2.2. apakšpunktu;

27.2. pašvaldība:

27.2.1. izvēlas supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, kas atbilst šādām prasībām:

27.2.1.1. tas ir sertificēts un iekļauts sertificētu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, kas publicēts tās organizācijas tīmekļvietnē, kura pārstāv Latviju Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijā ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe);

27.2.1.2. tas atbilst pašvaldības sociālā darba speciālistu vajadzībām, un tā līdzšinējā sadarbības pieredze ar pašvaldību, ja tāda bijusi, ir pozitīva;

27.2.1.3. tas var nodrošināt supervīziju attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai administratīvajā teritorijā, kurā pašvaldība ir izteikusi vēlmi saņemt supervīziju;

27.2.1.4. tas var nodrošināt individuālo, grupas, komandas vai organizācijas supervīziju klātienē vai attālināti, izmantojot tiešsaistes videosaziņas servisu;

27.2.1.5. tas var nodrošināt vienu stundu ilgu individuālās supervīzijas sesiju un trīs stundas ilgu grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas sesiju;

27.2.1.6. tā piedāvātās supervīzijas pakalpojuma izmaksas atbilst šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajam apmēram;

27.2.1.7. tam nav nodokļu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Pašvaldība pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pārliecinās, vai Latvijā reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam supervīzijas pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē publicētajā nodokļu parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu parādu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju pašvaldība pieprasa, lai supervīzijas pakalpojuma sniedzējs iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, ka tam nav nodokļu parādu. Supervīzijas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs apliecināt, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tam nav nodokļu parādu, iesniedzot izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu;

27.2.1.8. tam nav interešu konflikta ar kādu no iesaistītajām pusēm, kas piedalās lēmuma pieņemšanā par supervīzijas pakalpojuma izvēli;

27.2.1.9. tas var nodrošināt pašvaldībai informāciju par īstenoto supervīziju;

27.2.2. slēdz līgumu ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, ievērojot šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minēto izmaksu apmēru par viena sociālā darba speciālista dalību supervīzijas sesijā un nodrošinot normatīvajā aktā par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto minimālo supervīzijas apjomu sociālā darba speciālistiem. Slēdzot līgumu, izmanto šo noteikumu 27.1.1. apakšpunktā minēto tipveida līgumu;

27.2.3. sadarbībā ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju plāno supervīziju, tai skaitā komplektē sociālā darba speciālistu grupu dalībai supervīzijā;

27.2.4. ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms supervīzijas norises informē finansējuma saņēmēju par plānoto supervīziju un ne vēlāk kā 24 stundas pirms sākotnēji plānotās supervīzijas norises – par izmaiņām plānotajā supervīzijā;

27.2.5. priekšfinansē supervīzijas pakalpojumu pilnā apmērā;

27.2.6. nodrošina sociālā darba speciālista dalību klātienes vai attālinātās supervīzijas sesijā un nokļūšanu klātienes supervīzijas īstenošanas vietā;

27.2.7. informē finansējuma saņēmēju par konstatētajām neatbilstībām supervīzijas sniegšanas laikā;

27.2.8. pieprasa finansējuma saņēmējam kompensēt supervīzijas pakalpojuma izmaksas.

(Grozīts ar MK 21.05.2020. noteikumiem Nr. 313; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 574)

28. Ja supervīzijas pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 750 000 euro vai lielāka, pašvaldība izvēlas supervīzijas pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru, slēdz līgumu saskaņā ar šo noteikumu 27.2.2. apakšpunktu un nodrošina šo noteikumu 27.2.3., 27.2.4., 27.2.5., 27.2.6. un 27.2.8. apakšpunktā minēto prasību izpildi.

29. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās apmācības īsteno šādā kārtībā:

29.1. finansējuma saņēmējs:

29.1.1. virza apstiprināšanai padomē apmācību tēmas un minimālās prasības apmācību pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītajiem ekspertiem;

29.1.2. publicē šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētās apmācību tēmas un minimālās prasības apmācību pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītajiem ekspertiem Labklājības ministrijas tīmekļvietnē;

29.1.3. kompensē pašvaldībai apmācību pakalpojuma izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 17.2.2. apakšpunktu, nepārsniedzot normatīvajā aktā par prasībām sociālā pakalpojuma sniedzējiem noteikto minimālo apmācību apjomu sociālā darba speciālistiem;

29.2. pašvaldība:

29.2.1. izvēlas apmācību pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru, piemērojot šo noteikumu 29.1.2. apakšpunktā minētās minimālās prasības apmācību pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītajiem ekspertiem;

29.2.2. slēdz līgumu ar apmācību pakalpojuma sniedzēju par šo noteikumu 29.1.2. apakšpunktā minēto apmācību tēmu, nodrošinot normatīvajā aktā par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto minimālo apmācību apjomu sociālā darba speciālistiem;

29.2.3. sadarbībā ar apmācību pakalpojuma sniedzēju plāno apmācības, tai skaitā komplektē sociālā darba speciālistu grupu dalībai apmācībās;

29.2.4. ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms apmācību norises laika informē finansējuma saņēmēju par plānotajām apmācībām un ne vēlāk kā 24 stundas pirms sākotnēji plānotā apmācību norises laika – par izmaiņām plānotajās apmācībās;

29.2.5. priekšfinansē apmācības pilnā apmērā;

29.2.6. nodrošina sociālā darba speciālista dalību klātienes vai attālinātās apmācībās un nokļūšanu klātienes apmācību īstenošanas vietā;

29.2.7. saņem no apmācību pakalpojuma sniedzējiem dokumentu, kas apliecina sociālā darba speciālista dalību apmācībās (apliecību vai sertifikātu, kurā norāda vismaz dalībnieka vārdu, uzvārdu, apmācību tēmu un stundu skaitu);

29.2.8. pieprasa finansējuma saņēmējam kompensēt apmācību pakalpojuma izmaksas.

(Grozīts ar MK 21.05.2020. noteikumiem Nr. 313; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 574)

30. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

30.1. izstrādā metodikas darbam ar šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minētajām pašvaldību sociālo dienestu klientu grupām;

30.2. izstrādā klātienes apmācību un e-apmācību saturu katrai šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētās metodikas ieviešanai;

30.3. pilotprojekta laikā nodrošina klātienes apmācības šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai katrai šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētās metodikas ieviešanai;

30.4. pēc katra pilotprojekta noslēguma, ja nepieciešams, precizē šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minēto metodiku un šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minēto klātienes un e-apmācību saturu.

31. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros plānotās zinātniskās metodes iegādei, uzturēšanai un gada maksas segšanai par zinātniskās metodes lietošanu finansējuma saņēmējs:

31.1. slēdz līgumu ar zinātniskās metodes izstrādātāju. Līgumā vienojas par šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā sadarbības partnera, kurš piedalās metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem pilotprojekta īstenošanā, projektu īstenošanas personāla apmācībām darbam ar zinātnisko metodi;

31.2. piesaista pakalpojumu sniedzēju zinātniskās metodes tulkošanai, tai skaitā profesionālu tulku un speciālās nozares teksta redaktoru;

31.3. nodrošina zinātniskās metodes piemērošanu vismaz 15 pašvaldībās;

31.4. nodrošina zinātniskās metodes iekļaušanu šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajā metodikā darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem.

32. Šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

32.1. izveido universālu vadības kvalitātes modeli pašvaldības sociālajam dienestam, tai skaitā izstrādā:

32.1.1. kvalitātes vadības procesu aprakstu, ietverot minimālo un maksimālo prasību kopumu pašvaldības sociālajam dienestam pakalpojumu sniegšanai un vadības kvalitātes modeļa ieviešanai;

32.1.2. vadlīnijas pašvaldības sociālā dienesta sadarbības modeļiem ar institūcijām un citu nozaru profesionāļiem dažādu sociālo gadījumu vadībai;

32.1.3. sociālā darba prakses saturu pašvaldības sociālajā dienestā;

32.1.4. slodzes kritērijus sociālā darba praksei pašvaldības sociālajā dienestā;

32.1.5. rezultatīvos rādītājus sociālā darba prakses mērīšanai pašvaldības sociālajā dienestā;

32.1.6. atalgojuma noteikšanas sistēmu, kas pielāgota izmantošanai dažādu (teritoriju un iedzīvotāju skaita ziņā) pašvaldību sociālajā dienestā;

32.1.7. metodiku pašvaldības sociālā dienesta vadības kvalitātes modeļa ieviešanai;

32.2. izstrādā klātienes apmācību un e-apmācību saturu pašvaldības sociālā dienesta vadības kvalitātes modeļa ieviešanai;

32.3. pilotprojekta laikā nodrošina klātienes apmācības šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai izstrādātā pašvaldības sociālā dienesta vadības kvalitātes modeļa ieviešanai;

32.4. pēc pilotprojekta noslēgšanās, ja nepieciešams, precizē šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minēto modeli un šo noteikumu 32.2. apakšpunktā minēto klātienes un e-apmācību saturu.

33. Šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

33.1. izstrādā modeli sociālajam darbam kopienā, tai skaitā:

33.1.1. izstrādā kopienas problēmu identificēšanas un to cēloņu analīzes metodes;

33.1.2. identificē iedzīvotāju un institūciju iesaistes un aktivizēšanas veidus kopienas problēmu risināšanā;

33.2. izstrādā klātienes apmācību un e-apmācību saturu modeļa – sociālais darbs kopienā – ieviešanai;

33.3. pilotprojekta laikā nodrošina klātienes apmācības šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai izstrādātā modeļa – sociālais darbs kopienā – ieviešanai;

33.4. pēc pilotprojekta noslēguma, ja nepieciešams, precizē šo noteikumu 33.1. apakšpunktā minēto modeli un šo noteikumu 33.2. apakšpunktā minēto klātienes un e-apmācību saturu.

34. Šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

34.1. izvērtē līdzšinēji nodrošinātos sociālos pakalpojumus, kas tiešā vai pastarpinātā veidā saistīti ar atbalsta sniegšanu dažādām pašvaldību sociālo dienestu klientu grupām, tai skaitā kopīgās un atšķirīgās iezīmes, savstarpējo papildināmību, kā arī sniedz priekšlikumus šo pakalpojumu satura izmaiņām un strukturēšanai;

34.2. balstoties uz finansējuma saņēmēja izstrādāto ģimenes asistenta pakalpojuma aprakstu, izstrādā klātienes apmācību saturu šī pakalpojuma apraksta praktiskai piemērošanai;

34.3. pilotprojekta laikā nodrošina klātienes apmācības šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

34.4. pēc ģimenes asistenta pakalpojuma pilotprojekta, ja nepieciešams, precizē šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minēto pakalpojuma aprakstu un apmācību saturu.

35. Šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minētie pilotprojekti ietver klātienes apmācību satura aprobēšanu un izstrādāto metodiku, modeļu vai pakalpojuma apraksta praktisko piemērošanu, un tajos finansējuma saņēmējs iesaista šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupu no ierobežota pašvaldību skaita. Papildus šo pilotprojektu īstenošanā ievēro šādus nosacījumus:

35.1. tos īsteno ne ilgāk par gadu no šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajos sadarbības līgumos noteiktās uzsākšanas dienas, izņemot šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minēto pilotprojektu, ko īsteno ne ilgāk par trim gadiem;

35.2. tos īsteno vismaz septiņās pašvaldībās.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 574; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 14)

36. Šo noteikumu 15.6.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

36.1. katru gadu organizē metodiskās sanāksmes piecos plānošanas reģionos un konferenci par nozares aktualitātēm;

36.2. izstrādā sociālā darba terminoloģijas vārdnīcu un grāmatu par sociālā darba teorijām un metodēm, kā arī divas reizes gadā nodrošina periodisko izdevumu izdošanu par sociālā darba aktualitātēm.

37. Šo noteikumu 15.6.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

37.1. klātienes apmācības organizē saskaņā ar šo noteikumu 30.4., 32.4., 33.4. un 34.4. apakšpunktā minēto apmācību saturu;

37.2. klātienes apmācībās iesaista šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupu, izņemot personas, kuras ir ņēmušas dalību šo noteikumu 30.3., 32.3., 33.3. un 34.3. apakšpunktā minētajās klātienes apmācībās.

38. Šo noteikumu 15.6.2. apakšpunktā minētās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera organizēto e-apmācību dokumenti un materiāli ietver šo noteikumu 30.4., 32.4. un 33.4. apakšpunktā minēto saturu. Finansējuma saņēmējs nodrošina šo e-apmācību publisku pieejamību jebkuram interesentam.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 574)

39. Šo noteikumu 15.7. apakšpunktā minētie ex-ante un ex-post izvērtējumi, kurus veic finansējuma saņēmēja atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs, ietver vismaz:

39.1. sociālā dienesta klienta apmierinātības novērtējumu par sociālā darba speciālista sniegto atbalstu sociālo problēmu risināšanā;

39.2. sociālā darba praksi ietekmējošo aspektu novērtējumu sociālajos dienestos.

40. Šo noteikumu 15.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros:

40.1. finansējuma saņēmējs:

40.1.1. izstrādā pamatprasības sociālā darba studiju programmu saturam;

40.1.2. aktualizē sociālā darbinieka profesijas standartu, nodrošinot tā savietojamību ar sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja un sociālās palīdzības organizatora profesiju standartiem, un iesniedz to apstiprināšanai padomē;

40.2. finansējuma saņēmēja izvēlēts pakalpojuma sniedzējs izvērtē augstskolu sociālā darba jomas studiju programmas, tai skaitā sniedz priekšlikumus minēto studiju programmu satura pilnveidei.

41. Šo noteikumu 15.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmēja atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs īsteno sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumus par:

41.1. sociālā darba pamatvērtībām;

41.2. sociālā dienesta kompetenci;

41.3. sociālo darbu kopienā.

42. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri:

42.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

42.2. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

42.3. nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar projekta īstenošanas personālu un vadības personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka šis personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku, tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām.

43. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

43.1. ne retāk kā divas reizes gadā izlases veidā pārbauda šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto supervīzijas un apmācību un šo noteikumu 15.6.2. apakšpunktā minēto klātienes apmācību pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus un ar tiem saistītos dokumentus pakalpojuma īstenošanas vietās;

43.2. nodrošina šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

43.3. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 15.9. un 15.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

43.4. ietur šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktā minētās izmaksas no šo noteikumu 27.2.8. apakšpunktā minētā pašvaldības kompensācijas pieprasījuma vai, ja tas nav iespējams, atgūst finansējumu:

43.4.1. ja sadarbības iestāde konstatē neatbilstoši veiktos izdevumus pašvaldības izmaksās, kas veiktas saskaņā ar šo noteikumu 27.2.5. apakšpunktu;

43.4.2. ja finansējuma saņēmējs konstatē iespējami neatbilstoši veiktus izdevumus pašvaldību izmaksās, kas veiktas saskaņā ar šo noteikumu 27.2.5. apakšpunktu, un informē par konstatētajiem iespējami neatbilstoši veiktajiem izdevumiem attiecīgo pašvaldību;

43.5. no pašvaldībām un šo noteikumu 11. punktā minētajiem sadarbības partneriem atgūtos izdevumus, kas nav izlietoti atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam, izmanto šo noteikumu 17. punktā minēto izmaksu segšanai;

43.6. uzkrāj datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālā rādītāja "Par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) mācīto personu skaits" sasniegšanu;

43.7. uzkrāj un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem:

43.7.1. izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības projektā);

43.7.2. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas (pēc dalības projektā) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/mācībās, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.

44. Grozījumus projektā izdara saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

45. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu, ja finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa, iznākuma vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

46. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

47. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 21.05.2020. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

49. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību un divus kalendāra mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minētā metodiskā atbalsta ietvaros nodrošina šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai ārkārtējās situācijas un tās radītās ietekmes apstākļos nepieciešamo atbalstu. Izmaksas, kas finansējuma saņēmējam radušās, ir attiecināmas no 2020. gada 12. marta.

(MK 21.05.2020. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča
14.01.2022