Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.12.2018. - 23.12.2019. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.193

Rīgā 2015.gada 14.aprīlī (prot. Nr.20 18.§)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.2.1.1. pasākumu "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. pasākuma īstenošanas nosacījumus, tai skaitā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

3. Pasākuma mērķa grupa ir:

3.1. pašvaldības un to izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti;

3.2. pašvaldību sociālie dienesti un to sociālā darba speciālisti.

4. Pasākuma ietvaros labuma guvēji ir pašvaldību iedzīvotāji, tai skaitā sociālo dienestu klienti.

5. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi specifiskā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

5.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

5.1.1. (svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715);

5.1.2. finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 1 181 353 euro apmērā;

5.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

5.2.1. iznākuma rādītājs – sociālā darba speciālistu skaits, kuri piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē – supervīzijā un apmācībās, – 2 000;

5.2.2. rezultāta rādītājs – sociālā darba speciālistu skaits, kuri pilnveidojuši profesionālo kompetenci (kalendāra gadā), – 1 400.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 88; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 736)

6. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

8. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 8 466 256 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 7 196 317 euro un valsts budžeta finansējums – 1 269 939 euro.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 436 redakcijā)

9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

10. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

11. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā valsts politiku sociālā darba jomā, – Labklājības ministrija.

12. Projekta iesniedzējs, kas pēc tam, kad ar sadarbības iestādi ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, ir arī Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

13. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

14. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir Latvijas Republikas pašvaldības, kas projekta īstenošanas laikā tiek apstiprinātas par sadarbības partneriem šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros paredzēto pilotprojektu īstenošanai (turpmāk – sadarbības partneri).

14.1 Saskaņā ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktu izstrādātās metodikas (metodika darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem) pilotprojekta īstenošanai par sadarbības partneriem apstiprina pašvaldības, kas vienlaikus ir darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" (turpmāk – 9.2.2.1. pasākums) ietvaros īstenoto projektu finansējuma saņēmēju sadarbības partneri.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

15. Ar katru sadarbības partneri projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un papildus vismaz šādu informāciju par:

15.1. sadarbības partneru pienākumu nodrošināt šo noteikumu 18.1.2. un 18.3.2.1 apakšpunktā minēto izmaksu priekšfinansēšanu pilnā apmērā, ja tādas ir nepieciešamas projekta īstenošanai;

15.2. sadarbības partneru pienākumu nodrošināt sociālo darbinieku dalību apmācībās un pilotprojektos šo noteikumu 16.2., 16.3 un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros;

15.3. šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā paredzēto pilotprojektu uzsākšanas un pabeigšanas datumu;

15.4. kārtību, kādā tiek nodrošināta šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētā pilotprojekta īstenošanai piesaistītā sociālā darbinieka nodarbināšana pēc pilotprojekta beigām;

15.5. pārskatu un citas informācijas sniegšanas kārtību un termiņiem;

15.5.1 norēķinu veikšanas kārtību, tai skaitā par šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā paredzēto pilotprojektu izmaksu kompensēšanu saskaņā ar vienas vienības izmaksu metodiku. Līdz brīdim, kad atbildīgā iestāde apstiprina vienas vienības izmaksu metodiku, šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā paredzēto pilotprojektu izmaksas kompensē atbilstoši reālo izmaksu uzskaitījumam;

15.6. šo noteikumu 14.1 punktā minēto sadarbības partneru pienākumu informēt par šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros izstrādātās metodikas (metodika darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem) pilotprojektā piemērotās (Eiropas kopējās vadlīnijās pārejai no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi rekomendētās) atbalsta intensitātes skalas – zinātniskās metodes personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzību izvērtēšanai (turpmāk – zinātniskā metode) – izvērtējumu;

15.7. kārtību, kādā sadarbības partneris atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, ko ir konstatējusi sadarbības iestāde, un iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, ko ir konstatējis finansējuma saņēmējs.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80; MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 436)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

16. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

16.1. pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveide – dalība apmācībās un supervīzijā (turpmāk – apmācības un supervīzija);

16.2. metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām (tai skaitā metodikas izstrāde darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem un tās ietvaros piemērojamās zinātniskās metodes iegāde un uzturēšana), kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošana;

16.3. pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un pilotprojektu īstenošana, tai skaitā:

16.3.1. pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes procesu apraksta izstrāde;

16.3.2. pašvaldību sociālo dienestu sociālā darba prakses satura izstrāde;

16.3.3. starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismu izstrāde dažādu sociālo gadījumu vadībai;

16.3.4. pašvaldību sociālo dienestu sociālā darba prakses slodzes kritēriju un rezultatīvo rādītāju izstrāde;

16.3.5. atalgojuma noteikšanas sistēmas izstrāde, kas tieši saistīta ar sociālā darbinieka kvalifikāciju un slodzi;

16.4. metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba speciālistiem, tai skaitā periodisko izdevumu izdošana par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas un grāmatas izstrāde par sociālā darba teorijām un metodēm;

16.5. sociālais darbs kopienā, tā attīstība un pilotprojekta īstenošana pašvaldībās;

16.6. ex-ante un ex-post izvērtējumi pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai;

16.6.1 sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana;

16.7. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

16.8. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 88; MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 436)

17. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

17.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

17.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

17.3. neparedzētās izmaksas.

18. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze, tai skaitā:

18.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas;

18.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros paredzēto pilotprojektu īstenošanā atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai. Līdz brīdim, kad atbildīgā iestāde apstiprina vienas vienības izmaksu metodiku, sadarbības partnera projekta personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā paredzēto pilotprojektu ietvaros kompensē atbilstoši reālo izmaksu uzskaitījumam;

18.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas – kompensācija pašvaldībām 70 procentu apmērā par apmācību un supervīzijas (vai to daļu) izmaksām, kas pašvaldībām radušās šo noteikumu 25.2.1. un 25.1 1.2. apakšpunktā minēto līgumu ietvaros;

18.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

18.3.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.6.1, 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 16.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

18.3.2. šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. un 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ārvalstu un iekšzemes komandējumu, kā arī darba (dienesta) braucienu izmaksas tiek aprēķinātas un atlīdzinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.3.2.1 šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētajam personālam iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, kā arī ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Līdz brīdim, kad atbildīgā iestāde apstiprina vienas vienības izmaksu metodiku, iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai kompensē atbilstoši reālo izmaksu uzskaitījumam. Ārvalstu komandējumu izmaksas tiek aprēķinātas un atlīdzinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.3.3. (svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80);

18.3.4. (svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80);

18.3.5. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācija šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam ir attiecināmas, ja tās nav iekļautas veselības apdrošināšanas polisē;

18.3.6. (svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80);

18.3.7. (svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80).

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 88; MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 436)

18.1 Šo noteikumu 18.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) ietvaros papildus var plānot izmaksas:

18.1 1. zinātniskās metodes iegādei, tulkošanai un uzturēšanai (gada maksa par zinātniskās metodes lietošanu) šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.1 2. telpu īrei, nomai un kancelejas preču iegādei šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.1 3. veselības apdrošināšanai šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;

18.1 4. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

18.1 5. transporta pakalpojumu iegādei (transportlīdzekļa noma un transportlīdzekļa pakalpojuma pirkšana) šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. un 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

18.1 6. supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanai šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros vienam sociālā darba speciālistam par dalību vienā:

18.1 6.1. klātienes individuālajā supervīzijas sesijā – 30 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);

18.1 6.2. attālinātā individuālajā supervīzijas sesijā – 25 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);

18.1 6.3. grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas sesijā – 22 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 88; MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 436; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 736)

18.2 Šo noteikumu 16.6.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot finansējumu ne vairāk kā divu procentu apmērā no pasākuma kopējā attiecināmā finansējuma.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 715 redakcijā)

19. Šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 procentu apmērā no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām personāla izmaksām.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

20. Šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas pasākumā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju un izlietot to papildu darbu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai varētu nodrošināt par projekta īstenošanu noslēgtās vienošanās izpildi. Neparedzētās izmaksas nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, un to izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

21. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

22. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, un pasākumu īsteno sinerģijā ar 9.2.2.1. pasākumu.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

23. Pasākuma efektīvas ieviešanas nodrošināšanai finansējuma saņēmējs sadarbojas ar Labklājības ministrijas izveidotu Sociālā darba speciālistu sadarbības padomi (turpmāk – padome), kas koordinē Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam ieviešanu. Padomes sastāvā ir valsts iestāžu, augstākās izglītības iestāžu, pašvaldību, biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Atbildīgās iestādes un finansējuma saņēmēja pārstāvji piedalās padomes darbībā, bet vadošās iestādes pārstāvji padomes darbībā var piedalīties novērotāja statusā. Padomes personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715)

24. Padome:

24.1. konsultē finansējuma saņēmēju pasākuma īstenošanas procesā, analizē ieviešanas progresu un sniedz priekšlikumus pasākuma ieviešanas pilnveidei;

24.2. apstiprina sociālā darba speciālistu apmācību programmu tēmas;

24.3. apstiprina pašvaldību sociālo dienestu klientu mērķa grupas šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros izstrādājamām metodikām, izņemot mērķa grupu metodikai darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;

24.4. apstiprina šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros paredzēto pilotprojektu īstenošanas vietas un sadarbības partnerus un, ja nepieciešams, veicina to iesaisti pilotprojektu īstenošanā.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80; MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 436)

25. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās apmācības īsteno šādā kārtībā:

25.1. finansējuma saņēmējs:

25.1.1. ne retāk kā reizi divos gados virza apstiprināšanai padomē apmācību programmu tēmas;

25.1.2. ne retāk kā reizi divos gados organizē iepirkumu apmācību nodrošināšanai par padomes apstiprinātajām apmācību programmu tēmām, kā arī publicē Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē apmācību pakalpojuma sniedzēju sarakstu, apmācību cenas un nosacījumus apmācību pakalpojumu sniedzēju izvēlei un izslēgšanai no apmācību pakalpojuma sniedzēju saraksta;

25.1.3. publicē Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē apmācību pakalpojuma tipveida līgumu;

25.2. pašvaldība, kas pasākuma ietvaros pretendē uz kompensācijas saņemšanu par apmācību nodrošināšanu:

25.2.1. izvēlas apmācību pakalpojuma sniedzējus no Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē publicētā apmācību pakalpojuma sniedzēju saraksta atbilstoši apmācību pakalpojuma sniedzēju izvēles nosacījumiem un slēdz līgumu par padomē apstiprinātajām apmācību programmu tēmām, nepārsniedzot Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē publicētajā sarakstā norādīto cenu par apmācībām, kā arī nodrošinot normatīvajā aktā par prasībām sociālā pakalpojuma sniedzējiem noteikto minimālo apmācību apjomu sociālā darba speciālistiem kalendāra gadā. Slēdzot līgumu, izmanto šo noteikumu 25.1.3. apakšpunktā minēto tipveida līgumu;

25.2.2. komplektē grupas sadarbībā ar apmācību pakalpojuma sniedzēju;

25.2.3. ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms pakalpojuma norises laika informē finansējuma saņēmēju par plānotajām apmācībām un ne vēlāk kā 24 stundas pirms sākotnēji plānotā apmācību norises laika – par izmaiņām plānotajās apmācībās;

25.2.4. veic apmācību priekšfinansēšanu pilnā apmērā savas administratīvās teritorijas sociālā dienesta un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem;

25.2.5. nodrošina sociālā darba speciālistu dalību un nokļūšanu apmācību īstenošanas vietā;

25.2.6. saņem no apmācību pakalpojuma sniedzējiem dokumentu, kas apliecina sociālā darba speciālista dalību apmācībās (apliecību vai sertifikātu, kurā norāda vismaz dalībnieka vārdu, uzvārdu, apmācību tēmu un stundu skaitu);

25.2.7. lauž līgumu ar apmācību pakalpojuma sniedzēju, ja tas ir izslēgts no Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē publicētā apmācību pakalpojuma sniedzēju saraksta.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

25.1 Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto supervīziju, ja tās pakalpojuma paredzamā līgumcena ir mazāka par 750 000 euro, īsteno šādā kārtībā:

25.1 1. pašvaldība:

25.1 1.1. izvēlas supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, kas atbilst šādām prasībām:

25.1 1.1.1. tas ir sertificēts un iekļauts sertificētu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, kas publicēts tās organizācijas tīmekļa vietnē, kura pārstāv Latviju Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijā ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe);

25.1 1.1.2. tas atbilst pašvaldības sociālā darba speciālistu vajadzībām un līdzšinējā sadarbības pieredze ar pašvaldību (ja tāda bijusi) ir pozitīva;

25.1 1.1.3. tas var nodrošināt supervīziju attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai administratīvajā teritorijā, kurā pašvaldība ir izteikusi vēlmi saņemt supervīziju;

25.1 1.1.4. tas var nodrošināt grupas, komandas vai organizācijas supervīziju klātienē, kā arī individuālo supervīziju klātienē vai attālināti, izmantojot tiešsaistes video saziņas servisu;

25.1 1.1.5. tas var nodrošināt vienas individuālās supervīzijas sesijas ilgumu – viena stunda un grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas sesijas ilgumu – trīs stundas;

25.1 1.1.6. tā piedāvātās supervīzijas pakalpojuma izmaksas atbilst šo noteikumu 18.1 6. apakšpunktā minētajam apmēram;

25.1 1.1.7. tam nav nodokļu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Pašvaldība pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pārliecinās, vai Latvijā reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē publicētajā nodokļu parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu parādu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu pašvaldība pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu. Pretendents ir tiesīgs apliecināt, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tam nav nodokļu parādu, iesniedzot izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu;

25.1 1.1.8. tam nav interešu konflikta ar kādu no iesaistītajām pusēm, kas piedalās lēmuma pieņemšanā par supervīzijas pakalpojuma izvēli;

25.1 1.1.9. tas var nodrošināt pašvaldībai informāciju par īstenoto supervīziju;

25.1 1.2. slēdz līgumu ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, ievērojot šo noteikumu 18.1 6. apakšpunktā minēto izmaksu apmēru par viena sociālā darba speciālista dalību supervīzijas sesijā un nodrošinot normatīvajā aktā par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto minimālo supervīzijas apjomu sociālā darba speciālistiem kalendāra gadā. Slēdzot līgumu, izmanto šo noteikumu 25.1 2.1. apakšpunktā minēto tipveida līgumu;

25.1 1.3. veic supervīzijas plānošanu, kā arī grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas dalībnieku komplektēšanu sadarbībā ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju;

25.1 1.4. ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms supervīziju norises laika informē finansējuma saņēmēju par plānotajām supervīzijām un ne vēlāk kā 24 stundas pirms sākotnēji plānotā supervīziju norises laika – par izmaiņām plānotajās supervīzijās;

25.1 1.5. veic supervīzijas pakalpojuma priekšfinansēšanu pilnā apmērā savas administratīvās teritorijas sociālā dienesta un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem;

25.1 1.6. nodrošina sociālā darba speciālistu dalību un nokļūšanu supervīzijas pakalpojuma īstenošanas vietā;

25.1 1.7. lauž līgumu ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, ja tas ir izslēgts no šo noteikumu 25.1 1.1.1. apakšpunktā minētā reģistra;

25.1 1.8. informē finansējuma saņēmēju par konstatētajām neatbilstībām supervīzijas sniegšanas laikā;

25.1 2. finansējuma saņēmējs:

25.1 2.1. publicē Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē supervīzijas pakalpojuma tipveida līgumu;

25.1 2.2. informē organizāciju, kas pārstāv Latviju Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijā ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe), par konstatētām neatbilstībām īstenotajā supervīzijā.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 88 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 436)

25.2 Ja supervīzijas pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 750 000 euro vai lielāka, pašvaldība izvēlas supervīzijas pakalpojuma sniedzēju atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem, kā arī nodrošina šo noteikumu 25.1 1.2., 25.1 1.3., 25.1 1.4., 25.1 1.5., 25.1 1.6. un 25.1 1.8. apakšpunktā minēto prasību izpildi.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

25.3 Lai saņemtu kompensāciju par apmācību un supervīzijas nodrošināšanu, pašvaldība:

25.3 1. iesniedz finansējuma saņēmējam pārskatu par kalendāra gada ietvaros trīs, sešu, deviņu vai 12 mēnešu periodā veiktajām apmācībām un supervīziju sociālā darba speciālistiem attiecīgi līdz 20. aprīlim, 20. jūlijam, 20. oktobrim vai 20. janvārim, pievienojot izmaksas pamatojošus dokumentus (līguma kopiju ar pakalpojumu sniedzēju, pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu, izmaksas apliecinošo dokumentu neapliecinātas kopijas un citus šo noteikumu 18.2. apakšpunktā paredzēto kompensējamo izdevumu pamatojošos dokumentus). Apmācības un supervīzija, kas nav īstenotas atbilstoši šiem noteikumiem, pārskatā nav jānorāda;

25.3 2. nodrošina finansējuma saņēmēja, sadarbības iestādes un citu kontrolējošo institūciju pārstāvjiem piekļuvi izdevumus pamatojošajai dokumentācijai pašvaldībā, kā arī iespēju tikties ar sociālā darba speciālistiem, kuriem nodrošinātas apmācības vai supervīzija;

25.3 3. atlīdzina finansējumu par šo noteikumu 33.5.1. apakšpunktā minētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un šo noteikumu 33.5.2. apakšpunktā minētajiem iespējami neatbilstoši veiktajiem izdevumiem triju mēnešu laikā no finansējuma saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas;

25.3 4. ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms šo noteikumu 25.3 3. apakšpunktā minētajā pieprasījumā noteiktā termiņa beigām informē finansējuma saņēmēju par nespēju noteiktajā termiņā atlīdzināt finansējumu un 10 darbdienu laikā vienojas ar to par finansējuma atlīdzināšanas grafiku;

25.3 5. sniedz finansējuma saņēmējam apsvērumus izmaksu attiecināšanai, ja nepiekrīt šo noteikumu 25.3 3. apakšpunktā minētajam pieprasījumam iespējami neatbilstoši veikto izdevumu neattiecināšanai;

25.3 6. veic finansējuma atmaksu, ja pēc šo noteikumu 25.3 5. apakšpunktā minēto apsvērumu nosūtīšanas saņem sadarbības iestādes lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

25.4 Lai pašvaldības varētu sniegt pārskatu un saņemt kompensāciju par sociālā darba speciālistiem nodrošinātajām apmācībām un supervīziju, finansējuma saņēmējs:

25.4 1. izstrādā pārskata veidlapu, ko publicē Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē. Pārskata veidlapā iekļauj šādu informāciju:

25.4 1.1. pašvaldības nosaukums;

25.4 1.2. pakalpojuma sniedzējs, ar kuru noslēgts līgums par apmācību vai supervīzijas nodrošināšanu, norādot noslēgtā līguma datumu un numuru;

25.4 1.3. sociālā darba speciālisti, kuri pārskata periodā ir piedalījušies apmācībās vai supervīzijā (vārds, uzvārds un amats);

25.4 1.4. katram sociālā darba speciālistam nodrošināto apmācību un supervīzijas ilgums stundās (pārskata periodā un kopā attiecīgajā kalendāra gadā);

25.4 1.5. kopējās izmaksas, no kurām plānots saņemt kompensāciju, par pašvaldību sociālā darba speciālistiem faktiski nodrošinātajām apmācībām un supervīziju;

25.4 1.6. pašvaldības bankas konta rekvizīti un kontaktinformācija;

25.4 1.7. cita informācija, kas nepieciešama kompensācijas pamatošanai;

25.4 2. 30 darbdienu laikā pārbauda pašvaldību iesniegtos pārskatus, kā arī rēķinus un citus izmaksas apliecinošus dokumentus (neapliecinātas kopijas) par sociālā darba speciālistiem sniegtajām apmācībām un supervīziju. Pārbaudot pārskatus, izvērtē vismaz šādu informāciju:

25.4 2.1. vai persona, kas piedalījusies apmācībās un supervīzijā, atbilst šo noteikumu 3. punktā minētajai pasākuma mērķa grupai;

25.4 2.2. vai norādītais apmācību un supervīzijas pakalpojuma sniedzējs ir iekļauts Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē publicētajā apmācību pakalpojuma sniedzēju sarakstā vai sertificētu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, kas publicēts tās organizācijas tīmekļa vietnē, kura pārstāv Latviju Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijā ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe), vai izvēlēts, ievērojot šo noteikumu 25.2 punktā minētos nosacījumus;

25.4 2.3. vai sociālā darba speciālists ir piedalījies apmācībās, kuras programmu finansējuma saņēmējs iepirkumā ir atzinis par atbilstošu padomes apstiprinātajām apmācību tēmām;

25.4 2.4. vai norādītais apmācību un supervīzijas ilgums (stundās) no gada sākuma katram pārskatā norādītajam sociālā darba speciālistam nepārsniedz normatīvajā aktā par prasībām sociālā pakalpojuma sniedzējiem noteikto;

25.4 2.5. vai izmaksas par sociālā darba speciālista dalību apmācībās nepārsniedz šo noteikumu 25.1.2. apakšpunktā minētajā sarakstā norādīto cenu, kā arī vai izmaksas par sociālā darba speciālista dalību supervīzijā atbilst šo noteikumu 18.1 6. apakšpunktā noteiktajiem izmaksu apmēriem;

25.4 2.6. vai iesniegtie rēķini, maksājumus apliecinošo dokumentu kopijas un citi apmācības un supervīziju pamatojošie dokumenti atbilst atbalstāmajām darbībām;

25.4 3. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 25.4 2. apakšpunktā minētās informācijas izskatīšanas izmaksā pašvaldībām kompensāciju, ja pārskats atbilst šo noteikumu 25.4 2. apakšpunktā minētajām prasībām. Ja pārskata dokumentos konstatēta kļūda, finansējuma saņēmējs lūdz pašvaldībai atkārtoti iesniegt pārskata dokumentus. Ja pašvaldība kļūdas nenovērš, kompensācija netiek atmaksāta.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

25.5 Finansējuma saņēmējs pārtrauc izdevumu kompensēšanu pašvaldībai ar dienu, kad pēc līguma parakstīšanas ar apmācību vai supervīzijas pakalpojuma sniedzēju apmācību pakalpojuma sniedzējs ir izslēgts no šo noteikumu 25.1.2. apakšpunktā minētā saraksta vai supervīzijas pakalpojuma sniedzējs ir izslēgts no šo noteikumu 25.1 1.1.1. apakšpunktā minētā reģistra, vai pašvaldība ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju lauž līgumu, kas noslēgts atbilstoši šo noteikumu 25.2 punktā minētajām prasībām.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

25.6 Finansējuma saņēmējs ne retāk kā divas reizes gadā izlases veidā pārbauda apmācību un supervīzijas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus un ar tiem saistītos dokumentus apmācību un supervīzijas īstenošanas vietās.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

26. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka tā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

26.1. izstrādā metodikas darbam ar pašvaldību sociālo dienestu aktuālajām klientu mērķa grupām;

26.2. apmāca sociālos darbiniekus darbam ar katru metodiku, tai skaitā nodrošinot apmācības pilotprojekta ieviešanai sociālajos dienestos.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 436)

26.1 Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros plānotās zinātniskās metodes iegādei un uzturēšanai (gada maksa par zinātniskās metodes lietošanu) finansējuma saņēmējs:

26.1 1. slēdz līgumu ar zinātniskās metodes izstrādātāju, kurā vienojas par šo noteikumu 14.1 punktā minēto sadarbības partneru projektu īstenošanas personāla apmācībām darbam ar zinātnisko metodi;

26.1 2. piesaista pakalpojumu sniedzēju zinātniskās metodes tulkošanai, tai skaitā profesionālu tulku un speciālās nozares teksta redaktoru;

26.1 3. nodrošina zinātniskās metodes piemērošanu vismaz 15 pašvaldībās;

26.1 4. nodrošina zinātniskās metodes iekļaušanu šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros izstrādātajā metodikā darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

27. Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka tā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

27.1. izstrādā vadības kvalitātes procesu aprakstu sociālajos dienestos, tai skaitā minimālo un maksimālo prasību kopumu sociālajiem dienestiem pakalpojumu sniegšanai un vadības kvalitātes modeļa ieviešanai;

27.2. izstrādā vadlīnijas sociālā dienesta sadarbības modeļiem ar institūcijām un citu nozaru profesionāļiem dažādu sociālo gadījumu vadībai;

27.3. izstrādā sociālā darba prakses saturu sociālajā dienestā;

27.4. izstrādā slodzes kritērijus sociālā darba praksei sociālajā dienestā;

27.5. izstrādā rezultatīvos rādītājus sociālā darba prakses mērīšanai sociālajā dienestā;

27.6. izstrādā atalgojuma noteikšanas sistēmu, kas pielāgota izmantošanai dažādu (teritoriju un iedzīvotāju skaita ziņā) pašvaldību sociālajos dienestos;

27.7. izstrādā metodiku un apmāca sociālo dienestu darbiniekus vadības kvalitātes modeļa pilotprojektu īstenošanai sociālajos dienestos.

28. Šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka tā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

28.1. katru gadu organizē metodiskās sanāksmes un konferences par nozares aktualitātēm sociālo dienestu un pašvaldību darbiniekiem piecos plānošanas reģionos;

28.2. izstrādā sociālā darba terminoloģijas vārdnīcu un grāmatu par sociālā darba teorijām un metodēm, kā arī divas reizes gadā nodrošina periodisko izdevumu izdošanu par sociālā darba aktualitātēm.

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 88)

29. Šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka tā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

29.1. izstrādā kopienas problēmu identificēšanas un to cēloņu analīzes metodes;

29.2. identificē iedzīvotāju un institūciju iesaistes un aktivizēšanas veidus kopienas problēmu risināšanā, tai skaitā apmāca sociālos darbiniekus par iesaistes un aktivizēšanas veidiem.

30. Šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minētie ex-ante un ex-post izvērtējumi, kurus veic finansējuma saņēmēja izvēlēts pakalpojuma sniedzējs, ietver vismaz:

30.1. sociālā dienesta klienta apmierinātības novērtējumu ar sociālā darbinieka sniegto atbalstu sociālo problēmu risināšanā;

30.2. sociālā darba praksi ietekmējošo aspektu novērtējumu sociālajos dienestos.

30.1 Šo noteikumu 16.6.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs īsteno sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumus par:

30.1 1. sociālā darba pamatvērtībām;

30.1 2. sociālā dienesta kompetenci;

30.1 3. sociālo darbu kopienā.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 715 redakcijā)

31. Šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros paredzētie pilotprojekti:

31.1. tiek īstenoti ne ilgāk par gadu, sākot no šo noteikumu 15. punktā minētajos sadarbības līgumos noteiktās pilotprojektu uzsākšanas dienas;

31.2. jāīsteno vismaz vienā nacionālas nozīmes attīstības centrā (republikas pilsētā), vienā reģionālas nozīmes attīstības centrā un vienā pašvaldībā, kas neietilpst reģionālas nozīmes attīstības centrā.

32. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri:

32.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

32.2. savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

32.3. nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 736)

33. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

33.1. uzkrāj datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālā rādītāja "Par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits" sasniegšanu;

33.2. uzkrāj un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470), 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem:

33.2.1. izglītībā/apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības projektā);

33.2.2. (svītrots ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 88);

33.2.3. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas (pēc dalības projektā) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

33.3. nodrošina šo noteikumu 16.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

33.4. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.6.1, 16.7. un 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

33.5. ir tiesīgs ieturēt finansējumu pašvaldību izmaksās par šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām apmācībām un supervīziju no paredzētajām nākamo periodu izmaksām vai, ja nav iespējams ieturēt, atgūt finansējumu:

33.5.1. ja sadarbības iestāde konstatē neatbilstoši veiktos izdevumus pašvaldību izmaksās;

33.5.2. ja finansējuma saņēmējs konstatē iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus pašvaldību izmaksās, ir informējis par konstatētajiem iespējami neatbilstoši veiktajiem izdevumiem attiecīgo pašvaldību un sadarbības iestādi un iesniedzis sadarbības iestādei precizētu maksājumu pieprasījumu par attiecīgo periodu;

33.6. no pašvaldībām un sadarbības partneriem atgūtos iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, par kuriem sadarbības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, var izmantot šo noteikumu 17. punktā minēto izmaksu segšanai.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 88)

34. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

35. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

35.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa, iznākuma radītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

35.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu.

36. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 436)

37. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 715 redakcijā)

38. Apmācībām un supervīzijām, kas īstenotas līdz 2016. gada 30. septembrim, piemērojamas šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas 50 procentu apmērā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
01.12.2018