Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 128

Rīgā 2017. gada 21. martā (prot. Nr. 12 23. §)

Par nekustamā īpašuma "Mežmalas" Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā

1. Pamatojoties uz Komerclikuma 317. panta otro daļu un Civillikuma 417. pantu, pārņemt valsts īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "Mežmalas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4292 001 0089), kas ņemts Valsts ieņēmumu dienesta uzskaitē, - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 001 0089) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 4292 001 0089 001, 4292 001 0089 002 un 4292 001 0089 003) - Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā, vienlaikus dzēšot Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vecpiebalgas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 267 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 9.1. un Nr. 9.2., kā arī IV daļas 1. un 2. iedaļas ierakstu Nr. 2.1. un Nr. 3.1.

3. Saskaņā ar Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - parka ierīkošanai, kā arī sekmētu saimniecisko darbību un rūpētos par bezdarba samazināšanu.

4. Vecpiebalgas novada pašvaldībai rīcībā ar nekustamo īpašumu ievērot komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus.

5. Vecpiebalgas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 3. punktā minēto funkciju īstenošanai.

6. Vecpiebalgas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

6.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Vecpiebalgas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 3. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

6.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

7. Šā rīkojuma 6.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

21.03.2017