Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 31.05.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.116

Rīgā 2014.gada 25.februārī (prot. Nr.12 19.§)
Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus komersantu reģistrācijai un atkārtotai reģistrācijai būvkomersantu reģistrā (turpmāk – reģistrs), izslēgšanai no reģistra, kā arī reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību, par reģistrācijas darbībām maksājamās valsts nodevas apmēru, atvieglojumus un maksāšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

2. Komersantu reģistrāciju, atkārtotu reģistrāciju, izslēgšanu no reģistra un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu veic Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – reģistra iestāde).

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 802)

3. Reģistra iestāde uztur reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību bez maksas elektroniskā veidā, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un datu aizsardzību. Reģistrs ir iekļauts būvniecības informācijas sistēmā.

4. Komersants var iesniegt iesniegumu reģistra iestādē elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, ja:

4.1. identifikācijai izmanto Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli;

4.2. būvspeciālists, identificējoties atbilstoši šo noteikumu 4.1. apakšpunktam, speciālajā tiešsaistes formā apliecina, ka ir nodarbināts pie konkrētā komersanta, ja komersants iesniedz iesniegumu, kas satur ziņas par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar būvspeciālistu;

4.3. speciālā tiešsaistes formā sagatavoto iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

II. Komersanta reģistrācijas nosacījumi

5. Komersants var pretendēt uz reģistrāciju reģistrā, ja tas veic komercdarbību būvniecībā, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

7. Lai reģistrētos reģistrā, komersants iesniedz reģistra iestādē reģistrācijas iesniegumu (1. pielikums).

8. Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā vai piecu darbdienu laikā, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pārbauda iesniegumā minēto informāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. par komersanta reģistrāciju, ja komersants atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un ir samaksājis valsts nodevu;

8.2. par komersanta reģistrācijas atlikšanu, ja:

8.2.1. nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā šo noteikumu 27.1. vai 27.2. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva;

8.2.2. reģistrācijas iesniegumā nav būvspeciālista paraksta vai nav apliecinājuma atzīmes, ja iesniegums iesniegts, aizpildot speciālo tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmā, un iesniegumā ir norādīts būvspeciālists;

8.2.3. elektroniski iesniegtais reģistrācijas iesniegums nav sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

8.2.4. iesniegumam nav pievienots pārstāvību apliecinošs dokuments;

8.2.5. atkārtotas reģistrācijas gadījumā nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā šo noteikumu 27.3. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva, ievērojot šo noteikumu 26. punktu;

8.3. par atteikumu reģistrēt komersantu reģistrā, ja komersants neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

9. Ja komersants 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas nav novērsis tajā norādītos trūkumus, reģistra iestāde atsaka reģistrēt komersantu reģistrā.

III. Reģistra ziņu saturs un aktualizācija

10. Reģistrā iekļaujama šāda informācija:

10.1. reģistrācijas iesniegumā norādītā informācija;

10.2. joma vai specialitāte un darbības sfēra, kurā būvkomersants veic komercdarbību;

10.3. informācija par būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (turpmāk – ikgadējā informācija):

10.3.1. būvkomersanta kopējie ieņēmumi;

10.3.2. būvkomersanta neto apgrozījums;

10.3.3. ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem;

10.3.4. ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem;

10.3.5. vidējais būvniecībā nodarbināto skaits;

10.4. informācija par reģistra iestādes pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz būvkomersantu;

10.5. informācija par būvkomersanta pieļautajiem šo noteikumu pārkāpumiem un būvniecībā konstatētajiem pārkāpumiem, kas ir fiksēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un paziņoti reģistra iestādei;

10.6. atzīme par izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par Valsts ieņēmumu dienesta konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;

10.7. atzīme par reģistrācijas atjaunošanu Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;

10.8. būvkomersanta klase;

10.9. informācija par būvkomersanta ieviestajām un sertificētajām pārvaldības sistēmām;

10.10. informācija par būvkomersanta dalību Latvijas Republikā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm reģistrētā būvniecības nozares darba devēju vai profesionālajā organizācijā (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. S sadaļas "Citi pakalpojumi" grupa 94.1);

10.11. informācija par spēkā esošu darba koplīgumu, kuru būvkomersants kā nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs ir noslēdzis ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre;

10.12. informācija par būvkomersanta pieredzi būvdarbu veikšanā būvju grupās un būvju veidos, ietverot objekta adresi (nosaukumu), pasūtītāju, izpildes sākuma un beigu datumu, būves platību;

10.13. informācija par spēkā esošu darba koplīgumu nozarē Darba likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594; MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 215)

11. Šo noteikumu 10.5. apakšpunktā minēto informāciju par administratīvajiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem būvniecībā pašvaldība vai tiesa paziņo reģistra iestādei pēc tam, kad kļuvis neapstrīdams tās lēmums vai stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums.

11.1 Informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" 3. pielikumu par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajā Sodu reģistrā reģistrētajiem būvkomersanta pārkāpumiem reģistra iestāde saņem elektroniski tiešsaistes režīmā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā; punkts stājas spēkā 31.12.2018., sk. 32.1 punktu)

11.2 Šo noteikumu 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12. un 10.13. apakšpunktā minēto informāciju būvkomersants iesniedz elektroniski, izmantojot tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

12. Būvkomersants reizi gadā līdz 31. augustam iesniedz reģistra iestādē ikgadējo informāciju (2. pielikums).

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 139 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41; MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 215)

12.1 Sniedzot ikgadējo informāciju, būvkomersants:

12.1 1. ieņēmumos par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem norāda līgumu summas par attiecīgajā gadā sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kurus izpildījis pats būvkomersants;

12.1 2. ieņēmumos par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem norāda līgumu summas par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajā gadā, daļēji vai pilnīgi izpildot līgumu, ieskaitot apakšuzņēmēju līgumu summas.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 139 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594; MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 215)

13. Reģistra iestāde 20 darbdienu laikā pēc ikgadējās informācijas saņemšanas papīra dokumenta formā vai 10 darbdienu laikā, ja informācija saņemta elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv un identifikācijai izmantojot šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētos personas identifikācijas līdzekļus, vai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

13.1. iekļaut ikgadējo informāciju reģistrā;

13.2. atlikt uz laiku līdz 10 darbdienām ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā, ja šo noteikumu 27.3. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā;

13.3. atteikt ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā un izslēgt būvkomersantu no reģistra, ja būvkomersants nav novērsis šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 139 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41)

14. Būvkomersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu izdarīšanas informēt reģistra iestādi, iesniedzot iesniegumu par ziņu izmaiņām reģistrā (3. pielikums), ja:

14.1. būvkomersants izbeidzis vai nodibinājis darba tiesiskās attiecības ar būvspeciālistu vai pagarinājis ar būvspeciālistu noslēgtā darba līguma termiņu;

14.2. būvkomersanta valdes loceklis uzsācis vai pārtraucis veikt būvspeciālista pienākumus;

14.3. mainījusies cita reģistrā norādītā informācija par būvspeciālistiem;

14.4. mainījusies būvkomersanta kontaktinformācija.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

14.1 Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, būvkomersants ar reģistra iestādi sazinās elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Reģistra iestāde var elektroniski sazināties ar komersantu un nosūtīt elektronisko dokumentu komersantam, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

16. Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā vai piecu darbdienu laikā, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, iekļauj iesniegumā norādīto informāciju reģistrā vai pieņem lēmumu atteikt informācijas iekļaušanu reģistrā, ja būvkomersanta norādītais būvspeciālists neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

17. Reģistra iestāde pieprasa Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar būvspeciālistu. Reģistrā automātiski tiek iekļauta informācija no Uzņēmumu reģistra par valdes locekļa, kas vienīgais veic būvspeciālista pienākumus, atbrīvošanu no šo pienākumu veikšanas.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

IV. Būvkomersanta reģistrācijas apturēšana un izslēgšana no reģistra

18. Reģistra iestāde aptur būvkomersanta reģistrāciju uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja saņemts attiecīgs būvkomersanta iesniegums. Šajā laikposmā būvkomersants nav tiesīgs veikt tādu komercdarbību arhitektūras, elektroenerģētikas vai būvniecības jomā, kuras veikšanai nepieciešams būvspeciālists.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

19. Būvkomersantam ir tiesības uz reģistrācijas apturēšanu uz laiku, kas kopumā nepārsniedz sešus mēnešus 12 mēnešu periodā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

20. Lai atjaunotu būvkomersanta reģistrāciju, būvkomersants līdz šo noteikumu 18. punktā noteiktā termiņa beigām iesniedz reģistra iestādē iesniegumu par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā (3. pielikums) un informāciju par būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (2. pielikums), ja nepieciešams.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41)

21. Ja saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu būvkomersanta saimnieciskā darbība ir apturēta, būvkomersanta reģistrācija reģistrā tiek apturēta līdz brīdim, kamēr Uzņēmumu reģistrs nav veicis ierakstu par saimnieciskās darbības atjaunošanu.

22. Būvkomersantu izslēdz no reģistra, ja:

22.1. reģistra iestāde konstatē, ka būvkomersants vairs neatbilst šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām;

22.2. būvkomersants šajos noteikumos noteiktajā termiņā nav iesniedzis ikgadējo informāciju;

22.3. (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41);

22.4. būvkomersants sniedzis reģistra iestādei nepatiesas ziņas;

22.5. saņemts būvkomersanta iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

22.6. (svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594);

22.7. (svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594);

22.8. būvkomersants izslēgts no komercreģistra vai izbeidzis saimniecisko darbību.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

23. Reģistra iestāde lēmumu par būvkomersanta izslēgšanu no reģistra pieņem mēneša laikā no dienas, kad reģistra iestādei ir kļuvis zināms par šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.4. vai 22.5. apakšpunktā minēto faktu iestāšanos.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

24. Būvkomersantu izslēdz no reģistra, izdarot reģistrā automātisku atzīmi, pēc šo noteikumu 22.8. apakšpunktā minēto ziņu saņemšanas būvniecības informācijas sistēmā no Uzņēmumu reģistra.

25. Reģistra iestādes lēmumu komersants var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 802 redakcijā)

26. Komersantu, kurš ir izslēgts no reģistra, var reģistrēt atkārtoti. Komersanta atkārtota reģistrācija notiek šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja reģistrā nav iekļauta ikgadējā informācija par laikposmu pirms komersanta izslēgšanas, komersants, reģistrējoties atkārtoti, papildus reģistrācijas iesniegumam (1. pielikums) iesniedz ikgadējo informāciju par attiecīgo gadu (2. pielikums) un samaksā valsts nodevu par minētās informācijas iekļaušanu reģistrā. Valsts nodevas apmēru nosaka atbilstoši šo noteikumu 27.3. apakšpunktam, aprēķinot to no būvkomersanta neto apgrozījuma kalendāra gadā, par kuru iesniedz ikgadējo informāciju.

(MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

V. Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām reģistrā

27. Valsts nodevas apmērs par reģistrācijas darbībām reģistrā ir šāds:

27.1. par komersanta reģistrāciju reģistrā – 70 euro;

27.2. par komersanta atkārtotu reģistrāciju reģistrā:

27.2.1. ja komersants izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 22.1., 22.2. vai 22.4.apakšpunktu, – 355 euro;

27.2.2. ja komersants izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 22.5. apakšpunktu, – 70 euro;

27.3. par ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā, ja būvkomersanta neto apgrozījums iepriekšējā kalendāra gadā bijis:

27.3.1. no 0 līdz 50 000 euro – 100 euro;

27.3.2. no 50 001 līdz 500 000 euro – 500 euro;

27.3.3. no 500 001 līdz 1 000 000 euro –1000 euro;

27.3.4. no 1 000 001 līdz 5 000 000 euro – 2000 euro;

27.3.5. no 5 000 001 līdz 10 000 000 euro – 3000 euro;

27.3.6. vairāk par 10 000 000 euro – 5000 euro.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

27.1 Būvkomersanti, kuri noslēguši darba koplīgumu nozarē Darba likumā noteiktajā kārtībā, pēc koplīguma spēkā stāšanās maksā šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu 50 procentu apmērā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

27.2 Ārvalsts būvkomersants šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu maksā no Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles neto apgrozījuma vai no Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kas norādīti uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanai sagatavotajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 215 redakcijā; sk. 35. punktu)

27.3 Būvkomersants, kura neto apgrozījumu veido arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīta ar būvniecību, var šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu maksāt no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ja tas ikgadējās informācijas iesniegumam pievieno gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju, kur ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir atsevišķi uzskaitīti kādā no peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.

(MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 215 redakcijā; sk. 35. punktu)

28. Valsts nodevu maksā ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, pirms šo noteikumu 27. punktā minēto darbību veikšanas vai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas maksājuma moduli.

29. Ja reģistra iestāde pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt komersantu vai pieņem lēmumu atteikt ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā un izslēgt būvkomersantu no reģistra, valsts nodevu neatmaksā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

30. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.139 redakcijā)

31. Samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnā apmērā, ja iesniedzējs nav komersants un nevar pretendēt uz reģistrāciju reģistrā, nodeva samaksāta par reģistrācijas darbībām, kas nav valsts nodevas objekts, komersants jau ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā, kā arī ja komersants atsauc reģistrācijas iesniegumu. Ja samaksāta lielāka valsts nodeva, nekā tas paredzēts šo noteikumu 27. punktā, iesniedzējam atmaksā summas daļu, kas pārsniedz valsts nodevas apmēru.

VI. Noslēguma jautājumi

32. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

32.1 Šo noteikumu 11.1 punkts stājas spēkā 2018. gada 31. decembrī.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

32.2 (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

33. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.211)

34. Ja komersanti 2017. gadā sniedza būvniecības pakalpojumus, kurus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām komersantam ir tiesības sniegt, nenodarbinot būvspeciālistu, iesniegumu reģistrācijai būvkomersantu reģistrā un ikgadējo informāciju tie iesniedz līdz 2018. gada 1. martam.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

35. Šo noteikumu 27.2 un 27.punktu piemēro aprēķiniem par 2018. gadu un turpmākajiem pārskata gadiem.

(MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116

(Pielikums grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr. 211; MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 215)

Iesniegums
komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā
1. Komersanta veids un nosaukums (firma) 
 
2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs           

3. Informācija par ārvalsts komersantu

Ārvalsts komersanta mītnes valsts

Reģistrācijas numurs mītnes valstī

Ārvalsts reģistra nosaukums

Dibināšanas datums

Ārvalsts juridiskā adrese

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta nerezidenta pastāvīgai pārstāvniecībai piešķirtais reģistrācijas kods

      

4. Publiskojamā kontaktinformācija

Komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi)

Tālruņa numurs

Elektroniskā pasta adrese

Mājaslapas adrese

    

5. Kontaktinformācija saziņai ar būvkomersantu reģistra iestādi

Tālruņa numursElektroniskā pasta adresePiekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
  

6. Būvspeciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta numurs

Darba līgums1

Būvspeciālista pienākumu izpildes uzsākšanas datums

numurs

datums

termiņš (ja noslēgts uz noteiktu laiku)

      
      

Piezīme.
1 Darba līguma datus var neaizpildīt, ja individuālais komersants ir būvspeciālists vai būvspeciālists ir valdes sastāvā.

7. Sertificēšanas joma vai specialitāte un darbības sfēra, kurā būvspeciālists nodarbināts2

Vārds, uzvārds

Sertificēšanas joma (norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots līdz 2014. gada 1. oktobrim)

Specialitāte un darbības sfēra (norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots pēc 2014. gada 1. oktobra)

Būvspeciālista paraksts3

    
    

Piezīmes.
2 Ja komersants nenorāda sertificēšanas jomu vai darbības sfēru, kurā nodarbina būvspeciālistu, tad būvkomersantu reģistrā tiek norādītas visas sertificēšanas jomas, kas iekļautas būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātā, vai darbības sfēras, kas iekļautas būvspeciālista sertifikāta pielikumā.
3 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. Valsts nodeva

Maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukumsMaksājuma datumsMaksājuma identifikācijas numurs
   
 
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

(amats, vārds, uzvārds)

 
Paraksts3 
 
Datums          
 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116

(Pielikums MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

Informācija par būvkomersanta darbību 20__. gadā
1. Komersanta veids un nosaukums (firma) 
            
2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai
mītnes valsts piešķirtais reģistrācijas numurs
           
 

3. Komercdarbību raksturojošas ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu:

3.1. kopējie ieņēmumi1 _____________ euro

3.2. neto apgrozījums2  _____________ euro

3.3. kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ieskaitot apakšuzņēmēju līgumu summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli)3

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi (inženierizpēte, projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, citi būvniecības nozares konsultatīvie pakalpojumi)
__________________ euro
Būvdarbi
__________________ euro
Latvijas Republikā
_____________ euro
Ārpus Latvijas Republikas
_________________ euro
Latvijas Republikā
_____________ euro
Ārpus Latvijas Republikas
_____________ euro

3.4. ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kurus izpildījis pats būvkomersants)3

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi (inženierizpēte, projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, citi būvniecības nozares konsultatīvie pakalpojumi)
__________________ euro
Būvdarbi
__________________ euro
Latvijas Republikā
_____________ euro
Ārpus Latvijas Republikas
_____________ euro
Latvijas Republikā
_____________ euro
Ārpus Latvijas Republikas
_____________ euro

4. Vidējais būvkomersantā būvniecībā nodarbināto skaits _____________

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi (inženierizpēte, projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, citi būvniecības nozares konsultatīvie pakalpojumi)
__________________
Būvdarbi
__________________
Latvijas Republikā
_____________
Ārpus Latvijas Republikas
_____________
Latvijas Republikā
_____________
Ārpus Latvijas Republikas
_____________

5. Izmaiņas publiskojamā kontaktinformācijā

Komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi)Tālruņa numursElektroniskā pasta adreseTīmekļvietnes adrese
    

6. Izmaiņas kontaktinformācijā saziņai ar būvkomersantu reģistra iestādi

Tālruņa numursElektroniskā pasta adresePiekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
   Jā Nē

7. Valsts nodeva

Maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukumsMaksājuma datumsMaksājuma identifikācijas numurs
   
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu 
 (amats, vārds, uzvārds)
Paraksts4 
            
Datums  .  .    .
 (diena) (mēnesis) (gads) 

Piezīmes.

1 Ārvalstu būvkomersants norāda Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles kopējos ieņēmumus.

2 Ārvalstu būvkomersants norāda Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles neto apgrozījumu.

3 Kopējos un pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu ieņēmumos norāda līgumu summas par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajā gadā, daļēji vai pilnīgi izpildot līgumu.

4 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116

(Pielikums MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 215)

Iesniegums
par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā
1. Komersanta veids un nosaukums (firma) 

 

2. Būvkomersanta reģistrācijas numurs         

3. Izmaiņas publiskojamā kontaktinformācijā

Komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar
juridisko adresi)
Tālruņa numursElektroniskā pasta adreseMājaslapas adrese
    

4. Izmaiņas kontaktinformācijā saziņai ar būvkomersantu reģistra iestādi

Tālruņa numursElektroniskā pasta adresePiekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā
tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
   Jā 

5. Informācija par būvspeciālistiem, ar kuriem nodibinātas darba tiesiskās attiecības

5.1. būvspeciālisti

Vārds, uzvārdsSertifikāta numursDarba līgums1Būvspeciālista paraksts2
numursdatumstermiņš (ja noslēgts uz noteiktu laiku)
      
      

Piezīmes.

1 Darba līguma datus var neaizpildīt, ja individuālais komersants ir būvspeciālists vai ja būvspeciālists ir valdes loceklis.

2 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.2. sertificēšanas joma vai specialitāte un darbības sfēra, kurā būvspeciālists nodarbināts3

Vārds, uzvārdsSertificēšanas joma
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots līdz 2014. gada 1. oktobrim)
Darbības sfēra
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots pēc 2014. gada 1. oktobra)
   
   

Piezīme.

3 Ja komersants nenorāda sertificēšanas jomu vai darbības sfēru, kurā nodarbina būvspeciālistu, tad būvkomersantu reģistrā tiek norādītas visas sertificēšanas jomas, kas iekļautas būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātā, vai darbības sfēras, kas iekļautas būvspeciālista sertifikāta pielikumā.

6. Informācija par būvspeciālistiem, kuri izbeiguši darba tiesiskās attiecības vai beiguši pildīt būvspeciālista pienākumus4

Vārds, uzvārdsSertifikāta numursDarba tiesisko attiecību
izbeigšanas datums
Būvspeciālista pienākumu izpildes beigšanas datums
    
    

Piezīme.

4 Ja ar vienīgo būvspeciālistu izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai būvspeciālists atbrīvots no būvspeciālista pienākumu veikšanas, tad būvkomersantu izslēdz no būvkomersantu reģistra vai aptur būvkomersanta reģistrāciju, ja aizpildīts šā iesnieguma 8. punkts.

7. Izmaiņas sertificēšanas jomā vai specialitātē un darbības sfērā būvkomersantu reģistrā norādītajiem būvspeciālistiem

Vārds, uzvārdsSertifikāta numursSertificēšanas joma
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots līdz 2014. gada 1. oktobrim)
Darbības sfēra
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots pēc 2014. gada 1. oktobra)
Datums, kad sākta pienākumu izpildeDatums, kad beigta pienākumu izpildeBūvspeciālista paraksts2
(ja joma vai sfēra tiek pievienota)
       
       

8. Būvkomersanta reģistrācijas apturēšana vai atjaunošana

 APTURĒT5 reģistrāciju līdz          
  (diena) (mēnesis) (gads)
 ATJAUNOT reģistrāciju

Piezīme.

5 Būvkomersantam ir tiesības apturēt reģistrāciju uz laiku, kas 12 mēnešu periodā kopumā nepārsniedz sešus mēnešus. Laikposmā, kad reģistrācija apturēta, būvkomersants nav tiesīgs veikt tādu komercdarbību arhitektūras, elektroenerģētikas vai būvniecības jomā, kuras veikšanai nepieciešams būvspeciālists.

 
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu

 

 

 (amats, vārds, uzvārds)
Paraksts2 

 

Datums          
 (diena) (mēnesis) (gads)
31.05.2019