Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 41

Rīgā 2017. gada 24. janvārī (prot. Nr. 4 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 7. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 48., 84. nr.; 2015, 66. nr.; 2016, 246. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Reģistrējoties reģistrā, šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz personālsabiedrībām, kuru vismaz viens biedrs ir būvkomersants, un individuālajiem komersantiem, kas ir būvspeciālisti."

2. Papildināt noteikumus ar 10.8., 10.9., 10.10., 10.11. un 10.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.8. būvkomersanta klase;

10.9. informācija par būvkomersanta ieviestajām un sertificētajām pārvaldības sistēmām;

10.10. informācija par būvkomersanta dalību Latvijas Republikā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm reģistrētā būvniecības nozares darba devēju vai profesionālajā organizācijā (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. S sadaļas "Citi pakalpojumi" grupa 94.1);

10.11. informācija par spēkā esošu darba koplīgumu, kuru būvkomersants kā nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs ir noslēdzis ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre;

10.12. informācija par būvkomersanta pieredzi būvdarbu veikšanā būvju grupās un būvju veidos, ietverot objekta adresi (nosaukumu), pasūtītāju, izpildes sākuma un beigu datumu, būves platību."

3. Papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" 3. pielikumu par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajā Sodu reģistrā reģistrētajiem būvkomersanta pārkāpumiem reģistra iestāde saņem elektroniski tiešsaistes režīmā.

11.2 Šo noteikumu 10.8., 10.9., 10.10., 10.11. un 10.12. apakšpunktā minēto informāciju būvkomersants iesniedz elektroniski, izmantojot tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv."

4. Aizstāt 12. punktā skaitli un vārdu "30. aprīlim" ar skaitli un vārdu "31. maijam".

5. Papildināt 13.2. apakšpunktu aiz vārda "atlikt" ar vārdiem un skaitli "uz laiku līdz 10 darbdienām".

6. Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. atteikt ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā un izslēgt būvkomersantu no reģistra, ja būvkomersants nav novērsis šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus."

7. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, būvkomersants ar reģistra iestādi sazinās elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Reģistra iestāde var elektroniski sazināties ar komersantu un nosūtīt elektronisko dokumentu komersantam, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu."

8. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Reģistra iestāde pieprasa Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar būvspeciālistu. Reģistrā automātiski tiek iekļauta informācija no Uzņēmumu reģistra par valdes locekļa, kas vienīgais veic būvspeciālista pienākumus, atbrīvošanu no šo pienākumu veikšanas."

9. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Būvkomersantam ir tiesības uz reģistrācijas apturēšanu uz laiku, kas kopumā nepārsniedz sešus mēnešus 12 mēnešu periodā."

10. Papildināt 20. punktu aiz skaitļa un vārda "(3. pielikums)" ar vārdiem un skaitli "un informāciju par būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (2. pielikums), ja nepieciešams".

11. Svītrot 22.3. apakšpunktu.

12. Izteikt 22.6. un 22.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6. saņemts būvkomersanta iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar vienīgo vai visiem būvspeciālistiem vai saņemta Valsts ieņēmumu dienesta informācija par to, ka būvkomersants ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības ar vienīgo vai visiem būvspeciālistiem;

22.7. saņemts būvkomersanta iesniegums vai Uzņēmumu reģistra informācija par valdes locekļa, kas vienīgais veic būvspeciālista pienākumus, atbrīvošanu no šo pienākumu veikšanas;".

13. Svītrot 23. punktā skaitli "22.3.".

14. Aizstāt 26. punktā vārdus "ikgadējā informācija par kalendāra gadu pirms komersanta izslēgšanas gada" ar vārdiem "ikgadējā informācija par laikposmu pirms komersanta izslēgšanas".

15. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Ja reģistra iestāde pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt komersantu vai pieņem lēmumu atteikt ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā un izslēgt būvkomersantu no reģistra, valsts nodevu neatmaksā."

16. Papildināt noteikumus ar 32.1 un 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Šo noteikumu 11.1 punkts stājas spēkā 2018. gada 31. decembrī.

32.2 Šo noteikumu 11.2 punkts stājas spēkā 2017. gada 1. maijā."

17. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 25. februāra
noteikumiem Nr. 116

Iesniegums
par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā

1. Komersanta veids un nosaukums (firma)  

 

2. Būvkomersanta reģistrācijas numurs                  

3. Izmaiņas publiskojamā kontaktinformācijā

Komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar
juridisko adresi)
Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Mājaslapas adrese

4. Izmaiņas kontaktinformācijā saziņai ar būvkomersantu reģistra iestādi

Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Piekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā
tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
     Jā  

5. Informācija par būvspeciālistiem, ar kuriem nodibinātas darba tiesiskās attiecības

5.1. būvspeciālisti

Vārds, uzvārds Sertifikāta numurs Darba līgums1 Būvspeciālista paraksts2
numurs datums termiņš (ja noslēgts uz noteiktu laiku)
           
           

Piezīmes.

1 Darba līguma datus var neaizpildīt, ja individuālais komersants ir būvspeciālists vai ja būvspeciālists ir valdes loceklis.

2 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.2. sertificēšanas joma vai specialitāte un darbības sfēra, kurā būvspeciālists nodarbināts3

Vārds, uzvārds Sertificēšanas joma
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots līdz 2014. gada 1. oktobrim)
Darbības sfēra
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots pēc 2014. gada 1. oktobra)

Piezīme.

3 Ja komersants nenorāda sertificēšanas jomu vai darbības sfēru, kurā nodarbina būvspeciālistu, tad būvkomersantu reģistrā tiek norādītas visas sertificēšanas jomas, kas iekļautas būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātā, vai darbības sfēras, kas iekļautas būvspeciālista sertifikāta pielikumā.

6. Informācija par būvspeciālistiem, kuri izbeiguši darba tiesiskās attiecības vai beiguši pildīt būvspeciālista pienākumus4

Vārds, uzvārds Sertifikāta numurs Darba tiesisko attiecību
izbeigšanas datums
Būvspeciālista pienākumu izpildes beigšanas datums

Piezīme.

4 Ja ar vienīgo būvspeciālistu izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai būvspeciālists atbrīvots no būvspeciālista pienākumu veikšanas, tad būvkomersantu izslēdz no būvkomersantu reģistra vai aptur būvkomersanta reģistrāciju, ja aizpildīts šā iesnieguma 8. punkts.

7. Izmaiņas sertificēšanas jomā vai specialitātē un darbības sfērā būvkomersantu reģistrā norādītajiem būvspeciālistiem

Vārds, uzvārds Sertifikāta numurs Sertificēšanas joma
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots līdz 2014. gada 1. oktobrim)
Darbības sfēra
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots pēc 2014. gada 1. oktobra)
Datums, kad sākta pienākumu izpilde Datums, kad beigta pienākumu izpilde Būvspeciālista paraksts2
(ja joma vai sfēra tiek pievienota)

8. Būvkomersanta reģistrācijas apturēšana vai atjaunošana

  APTURĒT5 reģistrāciju līdz                    
    (diena)   (mēnesis)   (gads)
  ATJAUNOT reģistrāciju

Piezīme.

5 Būvkomersantam ir tiesības apturēt reģistrāciju uz laiku, kas 12 mēnešu periodā kopumā nepārsniedz sešus mēnešus. Laikposmā, kad reģistrācija apturēta, būvkomersants nav tiesīgs veikt tādu komercdarbību arhitektūras, elektroenerģētikas vai būvniecības jomā, kuras veikšanai nepieciešams būvspeciālists.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 22.4. apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas (tai skaitā personas datu) apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  

 

  (amats, vārds, uzvārds)
Paraksts2  

 

Datums                    
  (diena)   (mēnesis)   (gads)"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

27.01.2017