Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 215

Rīgā 2019. gada 28. maijā (prot. Nr. 26 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 7. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 48., 84. nr.; 2015, 66. nr.; 2016, 246. nr.; 2017, 21., 198. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. informācija par būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (turpmāk - ikgadējā informācija):

10.3.1. būvkomersanta kopējie ieņēmumi;

10.3.2. būvkomersanta neto apgrozījums;

10.3.3. ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem;

10.3.4. ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem;

10.3.5. vidējais būvniecībā nodarbināto skaits;".

2. Aizstāt 12. punktā skaitli un vārdu "31. maijam" ar skaitli un vārdu "31. augustam".

3. Aizstāt 12.1 1. apakšpunktā vārdus "pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjomā" ar vārdiem "ieņēmumos par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem".

4. Aizstāt 12.1 2. apakšpunktā vārdus "kopējā sniegto būvniecības pakalpojumu apjomā" ar vārdiem "ieņēmumos par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem".

5. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Komersantu, kurš ir izslēgts no reģistra, var reģistrēt atkārtoti. Komersanta atkārtota reģistrācija notiek šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja reģistrā nav iekļauta ikgadējā informācija par laikposmu pirms komersanta izslēgšanas, komersants, reģistrējoties atkārtoti, papildus reģistrācijas iesniegumam (1. pielikums) iesniedz ikgadējo informāciju par attiecīgo gadu (2. pielikums) un samaksā valsts nodevu par minētās informācijas iekļaušanu reģistrā. Valsts nodevas apmēru nosaka atbilstoši šo noteikumu 27.3. apakšpunktam, aprēķinot to no būvkomersanta neto apgrozījuma kalendāra gadā, par kuru iesniedz ikgadējo informāciju."

6. Izteikt 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.2 Ārvalsts būvkomersants šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu maksā no Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles neto apgrozījuma vai no Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kas norādīti uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanai sagatavotajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā."

7. Papildināt noteikumus ar 27.3 punktu šādā redakcijā:

"27.3 Būvkomersants, kura neto apgrozījumu veido arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīta ar būvniecību, var šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu maksāt no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ja tas ikgadējās informācijas iesniegumam pievieno gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju, kur ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir atsevišķi uzskaitīti kādā no peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem."

8. Papildināt noteikumus ar 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Šo noteikumu 27.2 un 27.3 punktu piemēro aprēķiniem par 2018. gadu un turpmākajiem pārskata gadiem."

9. Svītrot 1. pielikumā šāda satura tekstu:

"Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" ______. apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas, tajā skaitā personas datu, apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"."

10. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 25. februāra
noteikumiem Nr. 116

Informācija par būvkomersanta darbību 20__. gadā

1. Komersanta veids un nosaukums (firma)  
                       
2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai
mītnes valsts piešķirtais reģistrācijas numurs
                     
 

3. Komercdarbību raksturojošas ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu:

3.1. kopējie ieņēmumi1 _____________ euro

3.2. neto apgrozījums2  _____________ euro

3.3. kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ieskaitot apakšuzņēmēju līgumu summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli)3

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi (inženierizpēte, projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, citi būvniecības nozares konsultatīvie pakalpojumi)
__________________ euro
Būvdarbi
__________________ euro
Latvijas Republikā
_____________ euro
Ārpus Latvijas Republikas
_________________ euro
Latvijas Republikā
_____________ euro
Ārpus Latvijas Republikas
_____________ euro

3.4. ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kurus izpildījis pats būvkomersants)3

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi (inženierizpēte, projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, citi būvniecības nozares konsultatīvie pakalpojumi)
__________________ euro
Būvdarbi
__________________ euro
Latvijas Republikā
_____________ euro
Ārpus Latvijas Republikas
_____________ euro
Latvijas Republikā
_____________ euro
Ārpus Latvijas Republikas
_____________ euro

4. Vidējais būvkomersantā būvniecībā nodarbināto skaits _____________

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi (inženierizpēte, projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, citi būvniecības nozares konsultatīvie pakalpojumi)
__________________
Būvdarbi
__________________
Latvijas Republikā
_____________
Ārpus Latvijas Republikas
_____________
Latvijas Republikā
_____________
Ārpus Latvijas Republikas
_____________

5. Izmaiņas publiskojamā kontaktinformācijā

Komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi) Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Tīmekļvietnes adrese
       

6. Izmaiņas kontaktinformācijā saziņai ar būvkomersantu reģistra iestādi

Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Piekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
     Jā  Nē

7. Valsts nodeva

Maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums Maksājuma datums Maksājuma identifikācijas numurs
     
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
  (amats, vārds, uzvārds)
Paraksts4  
                       
Datums     .     .         .
  (diena)   (mēnesis)   (gads)  

Piezīmes.

1 Ārvalstu būvkomersants norāda Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles kopējos ieņēmumus.

2 Ārvalstu būvkomersants norāda Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles neto apgrozījumu.

3 Kopējos un pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu ieņēmumos norāda līgumu summas par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajā gadā, daļēji vai pilnīgi izpildot līgumu.

4 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

11. Svītrot 3. pielikumā šāda satura tekstu:

"Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 22.4. apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas (tai skaitā personas datu) apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

31.05.2019