Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.139

Rīgā 2015.gada 24.martā (prot. Nr.16 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 7.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 48. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "arhitektūras vai būvniecības" ar vārdiem "arhitektūras, elektroenerģētikas vai būvniecības".

2. Aizstāt 4.1. apakšpunktā vārdu "autentifikācijai" ar vārdu "identifikācijai".

3. Aizstāt 4.2. apakšpunktā vārdu "autentificējoties" ar vārdu "identificējoties".

4. Svītrot 5.1. apakšpunktā vārdus "(arhitekts, inženierizpētes veicējs, projektētājs, būveksperts, būvdarbu vadītājs vai būvuzraugs)".

5. Izteikt 8.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.1. nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā šo noteikumu 27.1. vai 27.2. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva;".

6. Papildināt noteikumus ar 8.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.5. atkārtotas reģistrācijas gadījumā nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā šo noteikumu 27.3. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva, ievērojot šo noteikumu 26. punktu."

7. Svītrot 8.3. apakšpunktā vārdus "vai nav samaksājis valsts nodevu".

8. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. informācija par būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (turpmāk - ikgadējā informācija):

10.3.1. kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms;

10.3.2. pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms;

10.3.3. vidējais būvniecībā nodarbināto skaits."

9. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Būvkomersants reizi gadā līdz 30. aprīlim iesniedz reģistra iestādē ikgadējo informāciju (2. pielikums)."

10. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Sniedzot ikgadējo informāciju, būvkomersants:

12.1 1. pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjomā norāda līgumu summas par attiecīgajā gadā sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kurus izpildījis pats būvkomersants, līguma izpildei uz darba līguma pamata nodarbinot būvspeciālistu vai līguma izpildi uzticot valdes loceklim, kas ir būvspeciālists;

12.1 2. kopējā sniegto būvniecības pakalpojumu apjomā norāda līgumu summas par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajā gadā, daļēji vai pilnīgi izpildot līgumu, ieskaitot apakšuzņēmēju līgumu summas."

11. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Reģistra iestāde 20 darbdienu laikā pēc ikgadējās informācijas saņemšanas papīra dokumenta formā vai 10 darbdienu laikā, ja informācija saņemta elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv un identifikācijai izmantojot šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētos personas identifikācijas līdzekļus, vai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

13.1. iekļaut ikgadējo informāciju reģistrā;

13.2. atlikt ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā, ja šo noteikumu 27.3. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā;

13.3. atteikt ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā un izslēgt būvkomersantu no reģistra, ja būvkomersants 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas nav novērsis tajā norādītos trūkumus."

12. Papildināt 14.1. apakšpunktu aiz vārda "būvspeciālistu" ar vārdiem "vai pagarinājis ar būvspeciālistu noslēgtā darba līguma termiņu".

13. Aizstāt 15. punktā vārdu "speciālistu" ar vārdu "būvspeciālistu".

14. Aizstāt 22.6. apakšpunktā vārdus "ar vienīgo būvspeciālistu" ar vārdiem "ar vienīgo vai visiem būvspeciālistiem".

15. Papildināt 26. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja reģistrā nav iekļauta ikgadējā informācija par kalendāra gadu pirms komersanta izslēgšanas gada, komersants, reģistrējoties atkārtoti, papildus reģistrācijas iesniegumam (1. pielikums) iesniedz ikgadējo informāciju par attiecīgo gadu (2. pielikums) un samaksā šo noteikumu 27.3. apakšpunktā noteikto valsts nodevu."

16. Papildināt noteikumus ar 27.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. par ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā, ja būvkomersanta pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms, izņemot arhitektūras jomu un būvniecības jomas inženierizpētes un projektēšanas specialitātes, iepriekšējā kalendāra gadā bijis:

27.3.1. no 0 līdz 50 000 euro - 100 euro;

27.3.2. no 50 001 līdz 500 000 euro - 500 euro;

27.3.3. no 500 001 līdz 1 000 000 euro -1000 euro;

27.3.4. no 1 000 001 līdz 5 000 000 euro - 2000 euro;

27.3.5. no 5 000 001 līdz 10 000 000 euro - 3000 euro;

27.3.6. vairāk par 10 000 000 euro - 5000 euro."

17. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē."

18. Izteikt 1. pielikuma 5. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Piekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
    Nē"

19. Izteikt 1. pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Valsts nodeva

Maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums Maksājuma datums Maksājuma identifikācijas numurs
     "

20. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra
noteikumiem Nr.116

Informācija par būvkomersanta darbību 20__. gadā

1. Komersanta veids un nosaukums (firma)  

2. Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra vai mītnes valsts piešķirtais
reģistrācijas numurs
                     
 

3. Komercdarbību būvniecībā raksturojošas ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu (apjomu norāda, neskaitot pievienotās vērtības nodokli)

3.1. kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ieskaitot apakšuzņēmēju līgumu summas)1

Projektēšana (tai skaitā inženierizpēte)
______________ euro

Būvdarbi (tai skaitā būvuzraudzība, būvekspertīze)
______________ euro

Latvijas Republikā
________ euro

Ārpus Latvijas Republikas
________ euro

Latvijas Republikā
________ euro

Ārpus Latvijas Republikas
________ euro

3.2. pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kurus izpildījis pats būvkomersants, līguma izpildei uz darba līguma pamata nodarbinot būvspeciālistu vai līguma izpildi uzticot valdes loceklim, kas ir būvspeciālists)1

Projektēšana (tai skaitā inženierizpēte)
______________ euro

Būvdarbi (tai skaitā būvuzraudzība, būvekspertīze)
______________ euro

Latvijas Republikā
________ euro

Ārpus Latvijas Republikas
________ euro

Latvijas Republikā
________ euro

Ārpus Latvijas Republikas
________ euro

4. Vidējais būvniecībā nodarbināto skaits _______________

Projektēšana (tai skaitā inženierizpēte)
______________

Būvdarbi (tai skaitā būvuzraudzība, būvekspertīze)
______________

Latvijas Republikā
________

Ārpus Latvijas Republikas
________

Latvijas Republikā
________

Ārpus Latvijas Republikas
________

5. Izmaiņas publiskojamā kontaktinformācijā

Komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi) Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Mājaslapas adrese
       

6. Izmaiņas kontaktinformācijā saziņai ar būvkomersantu reģistra iestādi

Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Piekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
   

7. Valsts nodeva

Maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums Maksājuma datums Maksājuma identifikācijas numurs
     

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 22.4. apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas, tajā skaitā personas datu, apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
  (amats, vārds, uzvārds)

Paraksts2  

Datums                    
  (diena)   (mēnesis)   (gads)

Piezīmes.

1 Kopējā un pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjomā norāda līgumu summas par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajā gadā, daļēji vai pilnīgi izpildot līgumu.

2 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

21. Izteikt 3. pielikuma 4. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Piekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
    Nē"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

03.04.2015