Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 594

Rīgā 2017. gada 26. septembrī (prot. Nr. 48 35. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 7. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 48., 84. nr.; 2015, 66. nr.; 2016, 246. nr.; 2017, 21. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 1. punktu aiz vārdiem "nodevas apmēru" ar vārdu "atvieglojumus";

1.2. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Komersants var pretendēt uz reģistrāciju reģistrā, ja tas veic komercdarbību būvniecībā, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā.";

1.3. svītrot 6. punktu;

1.4. izteikt 8.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.2. reģistrācijas iesniegumā nav būvspeciālista paraksta vai nav apliecinājuma atzīmes, ja iesniegums iesniegts, aizpildot speciālo tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmā, un iesniegumā ir norādīts būvspeciālists;";

1.5. izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. informācija par būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (turpmāk - ikgadējā informācija):

10.3.1. komersanta neto apgrozījums;

10.3.2. kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms;

10.3.3. pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms;

10.3.4. vidējais būvniecībā nodarbināto skaits;";

1.6. papildināt noteikumus ar 10.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.13. informācija par spēkā esošu darba koplīgumu nozarē Darba likumā noteiktajā kārtībā.";

1.7. izteikt 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.2 Šo noteikumu 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12. un 10.13. apakšpunktā minēto informāciju būvkomersants iesniedz elektroniski, izmantojot tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv";

1.8. svītrot 12.1 1. apakšpunktā vārdus "līguma izpildei uz darba līguma pamata nodarbinot būvspeciālistu vai līguma izpildi uzticot valdes loceklim, kas ir būvspeciālists";

1.9. svītrot 15. punktu;

1.10. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā vai piecu darbdienu laikā, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, iekļauj iesniegumā norādīto informāciju reģistrā vai pieņem lēmumu atteikt informācijas iekļaušanu reģistrā, ja būvkomersanta norādītais būvspeciālists neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.";

1.11. svītrot 22.6. un 22.7. apakšpunktu;

1.12. papildināt 22.8. apakšpunktu aiz vārdiem "no komercreģistra" ar vārdiem "vai izbeidzis saimniecisko darbību";

1.13. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Reģistra iestāde lēmumu par būvkomersanta izslēgšanu no reģistra pieņem mēneša laikā no dienas, kad reģistra iestādei ir kļuvis zināms par šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.4. vai 22.5. apakšpunktā minēto faktu iestāšanos.";

1.14. svītrot 27.2.1. apakšpunktā skaitli "22.3.";

1.15. svītrot 27.2.2. apakšpunktā skaitļus un vārdu "22.6. vai 22.7.";

1.16. izteikt 27.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"27.3. par ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā, ja būvkomersanta neto apgrozījums iepriekšējā kalendāra gadā bijis:";

1.17. papildināt noteikumus ar 27.1 un 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Būvkomersanti, kuri noslēguši darba koplīgumu nozarē Darba likumā noteiktajā kārtībā, pēc koplīguma spēkā stāšanās maksā šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu 50 procentu apmērā.

27.2 Ārvalstu būvkomersanti šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu maksā no Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles neto apgrozījuma.";

1.18. svītrot 32. un 32.2 punktu;

1.19. papildināt noteikumus ar 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Ja komersanti 2017. gadā sniedza būvniecības pakalpojumus, kurus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām komersantam ir tiesības sniegt, nenodarbinot būvspeciālistu, iesniegumu reģistrācijai būvkomersantu reģistrā un ikgadējo informāciju tie iesniedz līdz 2018. gada 1. martam.";

1.20. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 25. februāra
noteikumiem Nr. 116

Informācija par būvkomersanta darbību 20__. gadā

1. Komersanta veids un nosaukums (firma)  

2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai mītnes valsts piešķirtais reģistrācijas numurs
 

3. Komercdarbību raksturojošas ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu:

3.1. kopējais sniegto arhitektūras vai būvniecības pakalpojumu apjoms (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ieskaitot apakšuzņēmēju līgumu summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli)1, 2

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi (inženierizpēte, projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, citi būvniecības nozares konsultatīvie pakalpojumi)
__________________ euro

Būvdarbi
__________________ euro

Latvijas Republikā
_____________ euro

Ārpus Latvijas Republikas
_____________ euro

Latvijas Republikā
_____________ euro

Ārpus Latvijas Republikas
_____________ euro

3.2. pašu spēkiem sniegto arhitektūras vai būvniecības pakalpojumu apjoms (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kurus izpildījis pats būvkomersants)1, 2

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi (inženierizpēte, projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, citi būvniecības nozares konsultatīvie pakalpojumi)
__________________ euro

Būvdarbi
__________________ euro

Latvijas Republikā
_____________ euro

Ārpus Latvijas Republikas
_____________ euro

Latvijas Republikā
_____________ euro

Ārpus Latvijas Republikas
_____________ euro

3.3. neto apgrozījums2 _____________ euro

4. Vidējais būvniecībā nodarbināto skaits _____________

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi (inženierizpēte, projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, citi būvniecības nozares konsultatīvie pakalpojumi)
__________________

Būvdarbi
__________________

Latvijas Republikā
_____________

Ārpus Latvijas Republikas
_____________

Latvijas Republikā
_____________

Ārpus Latvijas Republikas
_____________

5. Izmaiņas publiskojamā kontaktinformācijā

Komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi)

Tālruņa numurs

Elektroniskā pasta adrese

Tīmekļa vietnes adrese

       

6. Izmaiņas kontaktinformācijā saziņai ar būvkomersantu reģistra iestādi

Tālruņa numurs

Elektroniskā pasta adrese

Piekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi

   

7. Valsts nodeva

Maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums

Maksājuma datums

Maksājuma identifikācijas numurs

     

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 22.4. apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas, tai skaitā personas datu, apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

(amats, vārds, uzvārds)

Paraksts3  

Datums

.

.

.
 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 

Piezīmes.
1 Kopējā un paša spēkiem veikto arhitektūras un būvniecības pakalpojumu apjomā norāda līgumu summas par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajā gadā, daļēji vai pilnīgi izpildot līgumu.
2 Ārvalstu būvkomersants norāda Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles neto apgrozījumu.
3 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

01.01.2018