Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.07.2014. - 07.08.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Carnikavas novada domes 2019. gada 19. jūnija saistošos noteikumus "Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/45

Carnikavā 2013. gada 20. novembrī
Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 20. novembra lēmumu
(prot. Nr. 24, 27. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novadā tiek piešķirts finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, sporta sacensību organizēšanai un piešķirtas naudas balvas, kā arī nosaka finansiālā atbalsta un naudas balvas pretendenta un saņēmēja pienākumus un tiesības.

2. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu ir:

2.1. fiziskām personām (turpmāk – sportisti), kuras novada administratīvajā teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu vismaz vienu gadu līdz pieprasījuma iesniegšanas brīdim;

2.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem, kuri organizē sporta pasākumus Carnikavas novada teritorijā;

2.3. Carnikavas sporta centra (turpmāk – CSC) komandām un sporta klubu komandām (turpmāk – sporta komanda), kuru juridiskā adrese ir Carnikavas novadā;

3. Naudas balvas piešķir, lai godinātu sportistus par izciliem sasniegumiem sportā.

II. Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs

4. Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs sportistiem (nepilngadīgo sportistu treneriem) un sporta komandām paredzēts:

1) dalības maksai un akreditācijas izdevumiem,

2) transporta izdevumiem,

3) naktsmītnēm,

4) sporta sacensību inventāra (sportista ekipējuma) iegādei,

5) treniņu telpu un inventāra nomai,

6) apdrošināšanai,

7) citiem ar dalību sporta sacensībās un treniņnometnēs saistītiem izdevumiem.

5. Finansiālā atbalsta saņemšanai jāiesniedz rakstisks iesniegums (1. pielikums) novada pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC).

Lai iesniegums tiktu izskatīts kārtējā Carnikavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas (turpmāk tekstā – IKSS) sēdē, tas jāiesniedz KAC ne vēlāk kā septiņas dienas pirms sēdes.

6. Sportista trenerim, lai nodrošinātu nepilngadīga sportista dalību sacensībās vai treniņnometnē drīkst piešķirt finansējumu līdz 50% apmērā no sportistam piešķirtā finansējuma apjoma.

7. Finansiālā atbalsta apmērs dalībai sacensībās un treniņnometnēs tiek noteikts saskaņā ar 6. pielikumu.

III. Finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai

8. Finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai paredzēts:

1) sporta bāžu īrei;

2) tiesnešu algām;

3) uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām);

4) reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai;

5) apskaņošanas nodrošināšanai;

6) apsardzes pakalpojumiem;

7) mediķu pakalpojumiem;

8) sacensību apdrošināšanai;

9) reklāmai;

10) citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem.

9. Lai saņemtu finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai, sacensību organizatoram KAC jāiesniedz pieteikumu – 2. pielikums. Lai iesniegums tiktu izskatīts kārtējā IKSS sēdē, tas jāiesniedz KAC ne vēlāk kā septiņas dienas pirms sēdes.

10. Sacensību organizētājam sacensību norises laikā ir jāparedz vieta pašvaldības reklāmas baneru, informatīvo u.tml. materiālu izvietošanai.

11. Finansiālā atbalsta apmērs sacensību organizēšanai tiek noteikts saskaņā ar 7. pielikumu.

IV. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā

12. Naudas balvu vienu reizi gadā piešķir par augstāko sasniegumu sporta sacensībās, kuras notikušas iepriekšējā kalendārā gada ietvaros:

12.1. sportistam, kura dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu;

12.2. CSC sporta spēļu komandas licencētiem dalībniekiem, kuri startējuši Latvijas čempionātā vai augstāka līmeņa starptautiskās sacensībās.

12.3. trenerim par viņa trenētā sportista vai sporta komandas augstākajiem sasniegumiem.

13. Naudas balvas komandām tiek piešķirtas, lai veicinātu Carnikavas sporta spēļu komandu rezultātu izaugsmi. Sporta klubu, kuru komandas pretendē uz naudas balvu, juridiskajām adresēm ir jābūt Carnikavas novadā, Sporta komandu vietas tiek noteiktas, summējot visu Latvijas čempionāta noteiktajā sporta veidā līgu komandu rezultātus noteiktajā sacensību sezonā.

14. Komandas pieteikumu balvai iesniedz komandas galvenais treneris. Naudas balvas saņemšanas gadījumā CSC komanda vai sporta klubs, kura komanda balvu ieguvusi, saņem atbilstošu finansējumu, pēc kura izlietošanas iesniedz atskaiti pašvaldībā, bet ne vēlāk kā līdz tekošā kalendārā gada 10. decembrim.

15. Iegūtās naudas balvas apmērā kalendārā gada ietvaros tiek apmaksāts sporta spēļu komandas mācību – treniņu procesa izdevumi:

1) dalības maksa sacensībās;

2) akreditācijai un uzturēšanās izdevumiem sacensībās;

3) inventāra iegāde;

4) sporta formu iegāde;

5) transporta izdevumi uz sacensībām;

6) sporta bāzes īre;

7) sportistu apdrošināšana;

8) medicīniskā kontrole.

16. Naudas balvu apmērs tiek noteikts saskaņā ar 5. pielikumu.

17. Naudas balvu trenerim piešķir 100% apmērā no naudas balvas, kas piešķirta vienam viņa trenētajam individuālajiem sportistam vai sporta komandai par augstāko sasniegumu, un trenera tiesības strādāt attiecīgajā sporta jomā apliecina normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas izdots dokuments. Tiek apbalvots tikai viens sportista treneris.

18. Naudas balvu apmēru trenerim, kurš sagatavojis vairākus sportistus vai komandas, kuri ieguvuši godalgotas vietas sacensībās (5. pielikums), palielina 20% apmērā no visu pārējo konkrētā trenera sportistu gada laikā saņemto naudas balvu kopsummas.

19. Lai saņemtu naudas balvu, fiziskā vai juridiskā persona no 1. decembra līdz 31. decembrim (izņēmums ir 2014. gads, kad dokumentu iesniegšana par sasniegumiem 2013. gadā, notiek no 2. janvāra līdz 10. janvārim) iesniedz KAC rakstisku iesniegumu (3. pielikums).

V. Kārtība, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts un naudas balvas

20. Iesniegumu vai pieteikumu (turpmāk – iesniegums) finansiālā atbalsta un naudas balvas saņemšanai izskata IKSS komitejas sēdē saskaņā ar šiem noteikumiem un iesniegtajiem dokumentiem.

21. Ja iesniedzējs (atbalsta saņēmējs) šajos noteikumos noteiktā termiņā nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirto finansējumu, uz nākošo finansējumu tas var pretendēt tikai pēc saistību izpildes.

22. IKSS komitejai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildus informāciju, uz kuru atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 5 dienu laikā. Ja tas netiek izdarīts, vai Noteikumu 20. punktā paredzētajā gadījumā finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai domē.

23. Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) šajos noteikumos paredzētajā kārtībā pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt piešķirt finansiālo atbalstu.

24. Dome lēmumu par naudas balvu piešķiršanu pieņem katra gada janvāra kārtējā sēdē.

25. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas finansiālais atbalsts vai naudas balva tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto juridiskās vai fiziskās personas bankas kontu vai izmaksāta VAS "Latvijas pasts" Carnikavas nodaļā (turpmāk – pasts).

26. Ja pieteikumā norādīts, ka finansējumu nepieciešams ieskaitīt juridiskas personas kontā, tad pārskaitījums tiek veikts pēc rēķina iesniegšanas CSC. Ja rēķins netiek iesniegts līdz finansējuma piešķiršanas gada 25. decembrim, tad Domes lēmums par finansējuma piešķiršanu zaudē spēku.

VI. Finansiālā atbalsta saņēmēja un naudas balvas pretendenta pienākumi un tiesības

27. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par piešķirtajiem līdzekļiem ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc sacensību dienas un piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanas, iesniedzot novada pašvaldības administrācijas finanšu vadības nodaļā finanšu atskaiti (4. pielikums) un attaisnojuma dokumentus.

28. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir pienākums pēc sacensībām trīs dienu laikā iesniegt elektroniskā formā Carnikavas sporta centrā (sports@carnikava.lv) informāciju par sportiskajiem rezultātiem, īsu aprakstu par sacensību norisi un fotogrāfiju.

29. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies sporta sacensībās vai sporta sacensības nav notikušas, piešķirtais finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no notikušo vai plānoto sacensību dienas jāieskaita atpakaļ pašvaldības administrācijas bankas kontā.

30. Finansiālā atbalsta saņēmējam vai naudas balvas pretendentam valsts nozīmes kompleksajos sporta pasākumos (Latvijas Olimpiāde, Latvijas Ziemas Olimpiāde, Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, Latvijas Jaunatnes Ziemas Olimpiāde) konkrētajā sacensību ciklā ir jāstartē Carnikavas novada komandā.

VII. Noslēguma jautājumi

31. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Carnikavas novada domes 26.01.2011. saistošie noteikumi "Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām" (protokols Nr. 2, 7. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

CARNIKAVAS NOVADA DOMEI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

  
 

Iesniedzēja vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums

  
 

Personas kods vai Reģ.Nr. LR Uzņēmumu reģistrā

  
 

Tālruņa numurs un e-pasta adrese

  
 

(iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods)

  
 

Korespondences adrese

  
 

Sportista deklarētās dzīvesvietas adrese

  

SPORTISTA VAI SPORTA KOMANDAS IESNIEGUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai

DALĪBAI SACENSĪBĀS UN TRENIŅNOMETNĒS

Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu dalībai sacensībās/treniņnometnē:

Sacensību/treniņnometnes nosaukums – norādīt sacensību mērogu saskaņā ar 6. pielikumu:

  
Sacensību norises vieta: 
Sacensību norises laiks: 

 

Kopējais pieprasītā finansējuma apjoms (EUR):   
 

(

 EUR, ___ centi) apmērā
  

summa vārdiem

 

Norādīt kādiem izdevumiem un kādā apmērā nepieciešams finansējums (EUR):

• dalības maksai ____________________________

• akreditācijas izdevumiem____________________

• transporta izdevumiem______________________

• naktsmītnēm_____________________________

• sporta sacensību inventāra (sportista ekipējuma) iegādei_____________________________

• treniņu telpu nomai________________________

• inventāra nomai__________________________

• apdrošināšanai ___________________________

• citiem ar dalību sporta sacensībās un treniņnometnēs saistītiem izdevumiem (norādīt kādiem)

 
 

Sporta sacensību nolikums (jānorāda konkrētas interneta vietnes adrese, kur tas pieejams, ja nav – jāpievieno kā pielikums)

 

Kopējā pasākuma izdevumu tāme – jāpievieno kā pielikums iesniegumam.

Interneta vietņu adreses, kurās iespējams gūt apstiprinājumu, ka sportisti vai komanda izcīnījusi atbilstošas vietas noteiktajā laika periodā:

 
 
 

Ja šie rezultāti nav pieejami internetā, tad tie jāpievieno kā pielikums iesniegumam.

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts dalībai sacensībās un treniņnometnēs (pēdējo divu gadu laikā):

Datums

Apmērs (EUR)

Mērķis

Atskaites iesniegšanas datums

    
    
    

Bankas konts, kurā lūdzu pārskaitīt piešķirto finansiālo atbalstu:

 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Carnikavas novada domē saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:

Iesniedzējs:   
  

/paraksts/

 
Datums:   
    

CARNIKAVAS NOVADA DOMEI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

  
 

Iesniedzēja vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums

  
 

Personas kods vai Reģ.Nr. LR Uzņēmumu reģistrā

  
 

Tālruņa numurs un e-pasta adrese

  
 

(iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods)

  
 

Korespondences adrese

  

PIETEIKUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai

SPORTA SACENSĪBU ORGANIZĒŠANAI

Lūdzu piešķir finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai:

Sacensību nosaukums un rangs saskaņā ar 7. pielikumu:
 
Sacensību norises vieta 
Sacensību organizēšanas laiks: 
Plānotais dalībnieku skaits: 

Pieprasītais kopējais finansējuma apmērs (EUR):

   
 

(

 EUR, ___ centi)
  

summa vārdiem

 

Norādīt kādiem izdevumiem un kādā apmērā nepieciešams finansējums (EUR):

• sporta bāžu īrei ___________________________

• tiesnešu algām ____________________________

• uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām) ___________________________

• reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai ___________________________

• apskaņošanas nodrošināšanai ___________________________

• apsardzes pakalpojumiem ___________________________

• mediķu pakalpojumiem ___________________________

• sacensību apdrošināšanai ___________________________

• reklāmai ___________________________

• citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem (norādīt kādiem)

 
 

Sporta sacensību nolikums (jānorāda konkrētas interneta vietnes adrese, kur tas pieejams, ja nav – jāpievieno kā pielikums)

 

Kopējā pasākuma izdevumu tāme – jāpievieno kā pielikums iesniegumam.

Interneta vietņu adreses, kurās iespējams gūt apstiprinājumu, ka sportisti vai komanda izcīnījusi atbilstošas vietas noteiktajā laika periodā:

 
 
 

Ja šie rezultāti nav pieejami internetā, tad tie jāpievieno kā pielikums iesniegumam.

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts dalībai sacensībās un treniņnometnēs (pēdējo divu gadu laikā):

Datums

Apmērs (EUR)

Mērķis

Atskaites iesniegšanas datums

    
    
    

Bankas konts, kurā lūdzu(am) pārskaitīt piešķirto finansiālo atbalstu:

 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Carnikavas novada domē saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:

     
vārds, uzvārds amata nosaukums 

paraksts

Datums ____________________________

CARNIKAVAS NOVADA DOMEI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

  
 

Sportista vārds un uzvārds vai komandas organizācijas juridiskas personas nosaukums

  
 

Personas kods vai Reģ.Nr. LR Uzņēmumu reģistrā

  
 

Tālruņa numurs un e-pasta adrese

  
 

(iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods)

  
 

Korespondences adrese

  
 

Sportista deklarētās dzīvesvietas adrese. Juridiskās personas juridiskā adrese

IESNIEGUMS NAUDAS BALVAS SAŅEMŠANAI

Lūdzu piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā:

individuālajam sportistam   
 

vārds uzvārds

  
sporta komandai 

(pielikumā – komandas dalībnieku saraksts)

 
 

komandas nosaukums

  

par šādu sasniegumu:

Sacensību nosaukums _________________________________

Sacensību vieta: ______________________________________

Sacensību norises laiks: _______________________________

Sacensību rangs saskaņā ar 5. pielikumu ____________________

Izcīnītā vieta_________________________________________

Interneta vietne, kurā iespējams apskatīt rezultātus (ja nav, tad pielikumā jāpievieno rezultātus apliecinoši dokumenti):

 
Sportista, komandas treneris/e 

,

 .
 (vārds, uzvārds) 

(personas kods)

 

Naudas balvas saņemšanas veids (atzīmēt ar  ):

Individuālais sportists  Treneris 
pastā;  

  pastā

 
ar pārskaitījumu uz:  

  ar pārskaitījumu uz:

 
bankas nosaukums    
konta Nr.:    

Pielikumā: dokumenti, kas apliecina sasniegumus sporta sacensībās (atzīmēt ar  ):

rezultātu protokola kopija (nav nepieciešams, ja ir rezultāti internetā);

diploma kopija (nav nepieciešams, ja ir rezultāti internetā);

komandas dalībnieku saraksts (veidlapa pielikumā 3. pielikumam)

   
(datums) 

(iesnieguma iesniedzēja paraksts)

Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Carnikavas novada domē naudas balvas par sasniegumiem sportā saņemšanai un apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem:

Individuālais sportists:  Treneris: 
 (paraksts)  (paraksts)
  dalībnieku saraksts
 

(komandas nosaukums)

 

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Nr.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētās dzīvesvietas adrese

Naudas balva saņemšanas veids:
Pastā vai ar pārskaitījumu
(norādot banku un bankas kontu)

Paraksts*

1.     
      
      
      
      
      
      
      
      
      

* Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Carnikavas novada domē naudas balvas par sasniegumiem sportā saņemšanai un apstrādei saskaņā ar likuma "Fizisko personu datu aizsardzības likums" nosacījumiem.

  
 

(iesnieguma iesniedzēja paraksts)

FINANŠU ATSKAITE
par Carnikavas novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
EUR________- apmērā

 

(sporta sacensību norises datums un vieta)

Finanšu līdzekļi ir izlietoti šādi:

Nr. p.k.

Attaisnojuma dokumenta

Maksājuma saņēmējs

Summa
EUR

Par ko maksāts

EEK
(čeki)

datums

nosaukums un numurs

1.      
2.      
3.     
Pavisam kopā EUR    
 

(summa vārdiem)

Atskaiti iesniedza

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Apstiprinu, ka no Carnikavas novada domes saņemtie līdzekļi izlietoti tikai paredzētajiem mērķiem, atbilstoši tāmei un šai atskaitei.

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(datums)

 
 
Naudas balvu apmērs sportistiem (pēc nodokļu samaksas)
Sacensību mērogs

Naudas balvas (EUR)

1.vieta

2.vieta

3.vieta

4.-6.vieta

7.-10. vieta

11.-30.vieta

Dalība sporta pasākumā

Olimpiskās spēles

10000

6000

4000

3000

2000

1000

750

Paraolimpiskās spēles

5000

3000

2000

1500

1000

500

400

Pasaules čempionāti olimpiskajos sporta veidos

5000

3000

2000

1000

800

500

250

Pasaules čempionāti neolimpiskajos sporta veidos

3000

2000

1000

750

600

400

200

Eiropas čempionāti olimpiskajos sporta veidos

3000

2000

1000

750

600

400

200

Eiropas čempionāti neolimpiskajos sporta veidos

1000

800

600

400

-

-

-

Pasaules čempionāti olimpiskajos sporta veidos U18-U23

1000

800

700

600

400

300

-

Pasaules čempionāti neolimpiskajos sporta veidos U18-U23

600

400

300

250

200

-

-

Eiropas čempionāti olimpiskajos sporta veidos U18-U23

750

500

400

300

250

-

 
Eiropas čempionāti neolimpiskajos sporta veidos U18-U23

400

350

300

200

150

-

-

Pasaules čempionāti olimpiskajos sporta veidos līdz U-17

500

300

200

150

120

-

-

Pasaules čempionāti neolimpiskajos sporta veidos līdz U-17

300

200

150

120

100

-

-

Eiropas čempionāti olimpiskajos sporta veidos līdz U-17

300

200

150

120

100

-

-

Eiropas čempionāti neolimpiskajos sporta veidos līdz U-17

250

175

150

100

80

-

-

Pasaules čempionāti un Pasaules spēles veterānu grupās

150

120

100

-

-

-

-

Eiropas čempionāti veterānu grupās

100

80

60

-

-

-

-

Pasaules Jaunatnes Olimpiāde

1000

800

700

600

400

300

200

Eiropas Jaunatnes Olimpiāde

900

750

650

550

350

250

175

Eiropas Jaunatnes Olimpiskais festivāls

800

700

600

500

300

200

150

Pasaules kausa izcīņa – kopvērtējums

1000

800

700

500

300

150

100

Pasaules kausa izcīņa – posms

500

350

200

150

-

-

-

Eiropas kausa izcīņa – kopvērtējums

200

150

100

80

-

-

-

Eiropas kausa izcīņa – posms

150

120

100

-

-

-

-

Latvijas olimpiāde

200

150

120

-

-

-

-

Latvijas Jaunatnes olimpiāde

100

80

70

-

-

-

-

Latvijas valsts (čempionāti, meistarsacīkstes – organizē sporta veida federācija)       
EliteIndividuālie sporta veidi

150

120

100

-

-

-

-

Sporta spēļu komandas (katram licencētam komandas spēlētājam)

150

120

100

90

80

60

-

U18-U23

120

100

80

-

-

-

-

Līdz U-17 grupai

100

80

60

-

-

-

-

Veterānu grupas

90

70

60

-

-

-

-

Latvijas kausa izcīņa (kopvērtējums, ja ir vairāki posmi)Elite

100

80

70

-

-

-

-

U18- U23

80

60

50

-

-

-

-

Līdz U-17 grupai

70

50

40

-

-

-

-

Veterānu grupas

60

45

30

-

-

-

-

Konkrētā gada masveidīgākais sporta pasākums LatvijāRiteņbraukšanaElites distance

150

100

70

-

-

-

-

Tautas distance un MTB

100

80

70

-

-

-

-

Distanču slēpošanaElites distance

150

100

70

-

-

-

-

Tautas distance pa grupām

100

80

70

-

-

-

-

SkriešanaMaratons

150

100

70

-

-

-

-

Satelītdistances pa grupām

50

40

30

-

-

-

-

Orientēšanās sportsKopvērtējums pa grupām

50

40

30

Elites grupa

150

100

70

Naudas balvu apmērs sporta spēļu komandām

Sporta veids

Dalība līgā

Naudas balvas apmērs komandai

BasketbolsLBL (augstākā līga)

1.vieta

10000

2.vieta

7500

3.vieta

6000

Dalība

4000

LBL2

1.vieta

3000

2.vieta

2500

3.vieta

2000

Dalība

1500

LBL3

1.vieta

1200

2.vieta

1000

3.vieta

700

FlorbolsAugstākā līga

1.vieta

7000

2.vieta

5000

3.vieta

4000

Dalība

3000

1.līga

1.vieta

2500

2.vieta

2000

3.vieta

1500

Dalība

1000

2.līga

1.vieta

800

2.vieta

600

3.vieta

500

Rīgas atklātais čempionāts florbolā

1.vieta

450

2.vieta

300

3.vieta

250

FutbolsVirslīga (augstākā līga)

1.vieta

10000

2.vieta

7500

3.vieta

6000

Dalība

4000

1.līga

1.vieta

3000

2.vieta

2500

3.vieta

2000

Dalība

1500

2.līga

1.vieta

1200

2.vieta

1000

3.vieta

700

Finansiālā atbalsta maksimālais apmērs sporta sacensībās un treniņnometnēs

(Pielikums Carnikavas novada domes 18.06.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/12 redakcijā)

1. Individuālo sporta veidu pārstāvji:

Sporta veidu grupaSporta sacensību līmenis kurām tiek pieprasīts finansējums (sagatavošanās sporta nometnei) EURNepieciešamie sasniegumi/rekomendācijas

PK

U14-U23

EK

PSS

PEVČStarptautiskās atlases sacensības un sagatavošanās nometnes dalībai OS, PČ, PČ Jauniešiem U-18, junioriem U-20 un U-23 PJO, EJO, EJOD

Iepriekšējos divos gados, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas, sportists ieguvis 1.–3.vietu savā vecuma grupā Latvijas čempionātā vai Baltijas čempionātā

vai

iepriekšējos divos gados, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas, sportists piedalījies Starptautiskās tāda paša mēroga sacensībās Latvijas izlases sastāvā

vai

iepriekšējos divos gados, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas, sportists nav ieguvis 1.–3.vietu savā vecuma grupā Latvijas čempionātā vai Baltijas čempionātā, bet ir saņemta attiecīgā sporta veida atzītās Latvijas sporta federācijas rekomendācija par lietderību sportistam startēt konkrētās sacensībās.

Sporta nometnēm finansējums var tikt piešķirts, ja ir attiecīgās sporta veida federācijas vai CSC apstiprinājums, ka sportista sagatavotības līmenis ir tāds, lai varētu izpildīt kvalifikācijas prasības un iekļūt valstsvienībā startam šajās sacensībās.

Olimpiskie sporta veidi un disciplīnas12008009006001200
Neolimpiskie sporta veidi600400450300400
Atbalstāmās izdevumu pozīcijasVisasVisasVisasTikai dalības maksa, bet tiem, kas iepriekšējā gadā izcīnījuši 1.–3.vietu, arī transporta izdevumi un naktsmītnesVisas

• Olimpiskās spēles – OS

• Pasaules Jaunatnes Olimpiāde – PJO

• Eiropas jaunatnes olimpiāde – EJO

• Eiropas jaunatnes olimpiskais festivāls – EJOF

• Pasaules čempionāti – PČ

• Eiropas čempionāti – EČ

• Pasaules kausa posmi – PK

• Eiropas kausa posmi – EK

• Pasaules, Eiropas čempionāti un spēles veterāniem – PVČ

• Pasaules skolēnu spēles – PSS

Sportista trenerim, lai nodrošinātu nepilngadīga sportista dalību sacensībās vai treniņnometnē, drīkst piešķirt finansējumu līdz 50% apmērā no sportistam piešķirtā finansējuma apjoma.

2. Sporta spēļu komandām:

Finansiālais atbalsts sporta spēļu komandai (basketbols, florbols, futbols, volejbols, regbijs) kalendārā gada ietvaros var tikt piešķirts vienreizēji līdz EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro), ja komanda izcīna godalgotu vietu Latvijas čempionāta līgā un pāriet spēlēt uz augstāku līgu.

Ja komanda spēlē kāda sporta veida virslīgā, tad gada laikā tā drīkst saņemt finansiālo atbalstu darbības nodrošināšanai līdz EUR 5000 gadā.

Finansiālā atbalsta apmērs sacensību organizēšanai

Sacensību mērogs

Dalībnieku skaits

Piešķiramā finansējuma maksimālais apmērs

Pasaules, Eiropas čempionāti, Pasaules un Eiropas kausa izcīņas sacensības, citas nozīmīgas starptautiskas sacensības

Nav būtisks

Saskaņā ar CSC atzinumu Dome nosaka atbalsta apmēru un līdzdalības formu katrā konkrētā gadījumā
Latvijas čempionāti

Nav būtisks

1000

Latvijas kausa izcīņas sacensības,

Latvijas mēroga tautas sporta sacensības (sporta masu pasākumi) sporta veidos, kuros sacensības neorganizē CSC

Vairāk kā 400

800

Līdz 400

600

16.07.2014