Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/18

Carnikavā 2019. gada 19. jūnijā
Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 19. jūnija lēmumu (prot. Nr. 10, 16. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai Carnikavas novadā.

II. Finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai

2. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem, kuri organizē sporta pasākumus Carnikavas novada teritorijā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

3. Finansiālā atbalsta apmērs sacensību organizēšanai tiek noteikts saskaņā ar 3. pielikumu.

4. Finansiālais atbalsts tiek piešķirts ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem un to drīkst izlietot:

4.1. sporta bāžu īrei;

4.2. tiesnešu algām;

4.3. uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām);

4.4. reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai;

4.5. apskaņošanas nodrošināšanai;

4.6. apsardzes pakalpojumiem;

4.7. mediķu pakalpojumiem;

4.8. sacensību apdrošināšanai;

4.9. reklāmai;

4.10. citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem.

5. Sacensību organizētājam sacensību norises laikā ir jāparedz bezmaksas vieta Carnikavas novada pašvaldības reklāmas baneru, informatīvo u.tml. materiālu izvietošanai.

6. Lai pieprasītu finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai, sacensību organizētājs iesniedz rakstisku iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) (1. pielikums) Carnikavas novada pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC). Lai iesniegums tiktu izskatīts kārtējā Carnikavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas (turpmāk – IKSS) sēdē, tas jāiesniedz KAC ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms sēdes.

III. Kārtība, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts

7. Iesniegumus finansiālā atbalsta saņemšanai izskata IKSS sēdē saskaņā ar Noteikumiem un iesniegtajiem dokumentiem.

8. IKSS komitejai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildus informāciju, uz kuru iesniedzējam atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 5 dienu laikā. Ja papildus informācija netiek saņemta, finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai domē.

9. Iesniegums par finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai netiek izskatīts, ja līdz atbalsta pieprasīšanai sacensības jau notikušas, ja Iesniegums nav iesniegts Noteikumu 6. punktā minētajā termiņā vai ja finansējuma saņēmējs Noteikumos noteiktajos termiņos nav iesniedzis Noteikumos minētās atskaites.

10. Lēmumu piešķirt vai atteikt piešķirt finansiālo atbalstu, kā arī par finansiālā atbalsta apmēru pieņem Carnikavas novada dome (turpmāk – dome).

11. Finansējums privātpersonas kontā tiek ieskaitīts pēc attiecīga rēķina saņemšanas. Ja rēķins netiek iesniegts līdz finansējuma piešķiršanas gada 25. decembrim, domes lēmums par finansējuma piešķiršanu zaudē spēku.

IV. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi

12. Finansiālā atbalsta saņēmējs ne vēlāk kā 31 (trīsdesmit vienas) dienas laikā pēc sacensību dienas par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu iesniedz finanšu atskaiti (2. pielikums) un attaisnojuma dokumentus.

13. Finansiālā atbalsta saņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc sacensībām iesniedz informāciju par sportiskajiem rezultātiem, īsu aprakstu un fotogrāfijas par sacensību norisi.

14. Gadījumā, ja sporta sacensības nav notikušas, vai piešķirtais finansiālais atbalsts nav izlietots Noteikumos minētajiem mērķiem, piešķirtais finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no plānoto sacensību dienas jāieskaita atpakaļ pašvaldības bankas kontā.

V. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

15. Domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

16. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Carnikavas novada domes 2013. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. SN/2013/45 "Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 19. jūnijā
1. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumi Nr. SN/2019/18
"Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"

CARNIKAVAS NOVADA DOMEI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
Finansiālā atbalsta pretendenta –
individuālā komersanta vai juridiskas personas nosaukums
reģ. nr. LR Uzņēmumu reģistrā
tālruņa numurs, e-pasta adrese, korespondences adrese
reģistrācijas adrese

IESNIEGUMS
Par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu
SPORTA SACENSĪBU ORGANIZĒŠANAI

Lūdzu piešķir finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai:

Sacensību nosaukums un rangs (norādīts atbilstoši 7. pielikumam):

 

Sacensību norises vieta (valsts, pilsēta) ___________________________

Sacensību organizēšanas datums: ____________________________________

Plānotais dalībnieku skaits kopā: _________

t.sk.:

līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) _________

18–59 gadu vecumam (ieskaitot) _________

vecāki par 60 gadiem _______________

Pasākuma mērogs (atbilstošo pasvītrot):

Vietējas

Reģionālas

Valts nozīmes

Starptautiskas

mērķauditorija: ____________________________________

Pieprasītais kopējais finansējuma apmērs (EUR):

__________________(____________________________________ EUR, _________ centi)
 summa vārdiem

Norādīt kādiem izdevumiem un kādā apmērā nepieciešams finansējums (EUR):

• sporta bāžu īrei _________

• tiesnešu algām _________

• uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām) _________

• reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai _________

• apskaņošanas nodrošināšanai _________

• apsardzes pakalpojumiem _________

• mediķu pakalpojumiem _________

• sacensību apdrošināšanai _________

• reklāmai _________

• citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem (norādīt kādiem)

 
 
Sporta sacensību nolikums (jānorāda precīza interneta vietnes adrese, kur tas pieejams, ja nav – jāpievieno kā pielikums)

Kopējā pasākuma izdevumu tāme – jāpievieno kā pielikums pieteikumam.

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts pasākumu organizēšanai (pēdējo divu kalendāro gadu laikā):

DatumsApmērs (EUR)MērķisAtskaites iesniegšanas datums
    
    
    

Bankas konts, kurā lūdzu(am) pārskaitīt piešķirto finansiālo atbalstu:

 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Carnikavas novada domē saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:

     
vārds, uzvārds amata nosaukums paraksts

Datums ___________________________

 

2. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumi Nr. SN/2019/18
"Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"
FINANŠU ATSKAITE
par Carnikavas novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Atskaites iesniedzējs: ____________________________________

Pasākuma nosaukums: ____________________________________

Pasākuma norises datums: ____________________________________

Pasākuma norises vieta: ____________________________________

Līdzekļu apmērs, par kuriem tiek iesniegta atskaite:

EUR _________

Finanšu līdzekļi ir izlietoti šādi:

Nr.
p.k.
Attaisnojuma dokumentaMaksājuma saņēmējsSumma EURPar ko maksātsEEK (čeki)
datumsnosaukums un numurs
1.      
2.      
3.      
 
Pavisam kopā EUR   
(summa vārdiem)
 
Atskaiti iesniedza   
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Apstiprinu, ka no Carnikavas novada domes saņemtie līdzekļi izlietoti tikai paredzētajiem mērķiem, atbilstoši tāmei un šai atskaitei.

   
(paraksts) (vārds, uzvārds)
   
(datums)  
   

 

3. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/18
"Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"
Finansiālā atbalsta apmērs sacensību organizēšanai
Sacensību mērogsDalībnieku skaitsPiešķiramā finansējuma maksimālais apmērs
Pasaules, Eiropas čempionāti, Pasaules un Eiropas kausa izcīņas sacensības, citas nozīmīgas starptautiskas sacensībasNav būtisksDome atsevišķi izskata un nosaka atbalsta apmēru un līdzdalības formu katrā konkrētā gadījumā
Latvijas čempionātiNav būtisks1000
Latvijas kausa izcīņas sacensības, Latvijas un reģionāla mēroga tautas sporta sacensības (sporta masu pasākumi) sporta veidosVairāk kā 400800
Līdz 400600
Novada mēroga tautas sporta sacensības sporta veidos un tautas pasākumosVismaz 50300

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/18 "Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums:

– likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punkts noteic pašvaldību autonomo funkciju veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,

– likuma "Par pašvaldībām" 12. pants paredz, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Spēkā esošie Carnikavas novada domes 2013. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. SN/2013/45 "Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām" paredz sporta finansiālo atbalstu dalībai sacensībās un naudas balvas par sasniegumiem sportā, kā arī sporta pasākumu atbalstu.

1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2018. gada 21. novembra atzinumā Nr. 1-18/9709 un 29.03.2019. vēstulē Nr. 1-132/28280 ir uzdevusi izvērtēt saistošos noteikumus, norādījusi, ka pašvaldība, veicot likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punktā un Sporta likuma 7. pantā minētās funkcijas, var finansēt vienīgi sporta sacensības.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. domes pilnvarojums izstrādāt noteikumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešās daļas, kas paredz, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi;

2.2. noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt sporta pasākumu rīkošanu un novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības kārtējā gada budžetu tā sadaļā "Sporta un mākslas finansiālais atbalsts" noteiktajā apmērā;

3.2. noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās personas, kuras piedalās vai vēlas organizēt sporta pasākumus novadā;

4.2. noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupas, jo to ieviešanai novada administratīvajā teritorijā vienlaikus tiek plānota labvēlīga ietekme gan uz iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, gan sporta attīstības veicināšanu;

4.3. noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas iespējas saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu sporta aktivitāšu realizācijai, veicinās veselīgu dzīvesveidu un paaugstinās novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. institūcijas, kurās privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir:

– dome kā institūcija, kas pieņem lēmumu par noteikumu izdošanu,

– Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja – kā institūcija, kas nodrošina privātpersonas pieteikuma izskatīšanu un jautājuma sagatavošanu lēmuma pieņemšanai domes sēdē, izvērtējot privātpersonas tiesības saņemt pieprasīto finansiālo atbalstu un sniedzot pamatojumu konkrēta atbalsta apmēra noteikšanai, kā arī savas kompetences ietvaros ir tiesīga kontrolēt noteikumu piemērošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem – novada iedzīvotājiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, priekšlikumus paredzēts iekļaut noteikumos;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv;

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts tos izvērtēt pēc to saņemšanas.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
08.08.2019