Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.02.2017. - 31.12.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumus Nr. 804 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.386

Rīgā 2012.gada 5.jūnijā (prot. Nr.32 3.§)
Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
27.panta sesto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu ar budžeta finansētām institūcijām, pašvaldībām, budžeta nefinansētām iestādēm, ostu un brīvostu pārvaldēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, kā arī personām, kuras nav konta rīkotājas, bet ir saņēmušas konta rīkotāja atļauju informācijas saņemšanai (turpmāk – klienti).

2. Valsts kase elektronisko informācijas apmaiņu ar klientiem organizē, izmantojot šādas informācijas sistēmas (turpmāk – e-pakalpojumu sistēmas):

2.1. finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmu (turpmāk – ePlāni);

2.2. budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "eKase" (turpmāk – eKase);

2.3. ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmu (turpmāk – ePārskati).

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.404)

2. E-pakalpojumu sistēmu pieteikumu iesniegšana

3. Lai izmantotu e-pakalpojumu sistēmas vai pārtrauktu to lietošanu, klients iesniedz datorrakstā aizpildītu šo noteikumu 6., 9., 16., 20. punktā, 30.2. apakšpunktā vai 31. punktā minēto pieteikumu papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti (turpmāk – elektroniskais dokuments). Katru elektronisko dokumentu paraksta atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Elektronisko dokumentu nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726)

4. Šo noteikumu 6., 9., 16., 19., 20.punktā, 30.2.apakšpunktā un 31.punktā minētos pieteikumus paraksta iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, kuras pilnvaras ir norādītas parakstu paraugu kartītē, kas iesniegta un apstiprināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – parakstu paraugu kartīte).

2.1. Pieteikumu iesniegšana ePlānu lietošanai

5. ePlānus elektroniskas informācijas apmaiņai lieto centrālās valsts iestādes un valsts budžeta iestādes, kuras finansēšanas plānu projektus par nozari iesniedz Valsts kasē, vai nozaru ministriju institucionālā padotībā esošas valsts budžeta iestādes (turpmāk šajā apakšnodaļā – klients). ePlānu lietotāja ceļvedis ir pieejams ePlānos.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.404 redakcijā)

6. Klients iesniedz Valsts kasē pieteikumu par finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas lietošanu (turpmāk – ePlānu pieteikums) (1.pielikums) par katru lietotāju.

7. Klients ePlānu pieteikumā norāda lietotājam atļauto pieejas režīmu:

7.1. "skatīt" – tiesības atlasīt, apskatīt un izdrukāt finansēšanas plānu projektus;

7.2. "iestāde vadīt" – tiesības sagatavot, atlasīt, apskatīt un izdrukāt pamatbudžeta finansēšanas plāna projektu;

7.3. "iestāde vadīt specbudžetu" – tiesības sagatavot, atlasīt, apskatīt un izdrukāt speciālā budžeta finansēšanas plāna projektu;

7.4. "apstiprināt" – tiesības apstiprināt finansēšanas plāna projektu un iesniegt to centrālai valsts iestādei vai valsts budžeta iestādei, kura finansēšanas plānu projektus par nozari iesniedz Valsts kasē (turpmāk šajā apakšnodaļā – ministrija);

7.5. "ministrija vadīt" – tiesības sagatavot, atlasīt, apskatīt un izdrukāt pamatbudžeta finansēšanas plāna projektu, pārbaudīt ar pieejas režīmu "apstiprināt" pilnvaroto lietotāju iesniegto pamatbudžeta finansēšanas plānu datu korektumu un iesniegt tos Valsts kasei. Pieejas režīms "ministrija vadīt" piemērojams tikai ministrijas lietotājam;

7.6. "ministrija vadīt specbudžetu" – tiesības sagatavot, atlasīt, apskatīt un izdrukāt speciālā budžeta finansēšanas plāna projektu, pārbaudīt ar pieejas režīmu "apstiprināt" pilnvaroto lietotāju iesniegto pamatbudžeta finansēšanas plānu datu korektumu un iesniegt tos Valsts kasei. Pieejas režīms "ministrija vadīt specbudžetu" piemērojams tikai ministrijas lietotājam.

2.2. Pieteikumu iesniegšana eKases lietošanai

8. eKasi elektroniskas informācijas apmaiņai lieto klienti, kuriem ir atvērts konts Valsts kasē vai kuri ir saņēmuši konta rīkotāja atļauju informācijas saņemšanai. eKases lietotāja rokasgrāmata ir pieejama eKasē.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 726 redakcijā)

9. Lai lietotu eKasi, klients iesniedz Valsts kasē pieteikumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanu (turpmāk – eKases pieteikums) (2.pielikums) par katru lietotāju vai klienta informācijas sistēmu.

10. Klients eKases pieteikumā norāda lietotājam piesaistāmos kontus un katram kontam norāda vienu no šādiem pieejas režīmiem:

10.1. "skatīt ienākošos" – tiesības atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem maksājumiem;

10.2. "skatīt izejošos" – tiesības atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par no konta izejošajiem maksājumiem;

10.3. "skatīt visus" – tiesības atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatu par konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām (nav attiecināms uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klientiem, kas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā saskaņo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā), konta izrakstu, konta pārskatu, konta kopsavilkumu, paziņojumu par konta statusu un konta atlikuma pārskatu (turpmāk šajā sadaļā – pārskati);

10.4. "vadīt MR" – tiesības sagatavot maksājuma rīkojumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus;

10.5. "1. paraksts" – tiesības parakstīt ar pieejas režīmu "2. paraksts" pilnvarotā lietotāja autorizētus maksājuma rīkojumus, saskaņot pārskatu par konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām (nav attiecināms uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klientiem, kas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā saskaņo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā), atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus;

10.6. "2.paraksts" – tiesības sagatavot un parakstīt maksājuma rīkojumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus;

10.7. "3.paraksts" – tiesības parakstīt ar pieejas režīmu "1.paraksts" un "2.paraksts" pilnvaroto lietotāju autorizētus maksājuma rīkojumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus;

10.8. "4. paraksts" – tiesības sagatavot un vienpersoniski parakstīt maksājuma rīkojumus, parakstīt ar pieejas režīmu "2. paraksts" pilnvarotā lietotāja autorizētus maksājuma rīkojumus, atlasīt, saskaņot pārskatu par konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām (nav attiecināms uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klientiem, kas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā saskaņo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā), apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus. Pieejas režīms "4. paraksts" piemērojams iestādes vadītājam un pilnvarotajām personām, kuru pilnvaras ir apstiprinātas parakstu paraugu kartītē. Pieejas režīms "4. paraksts" nav piemērojams, ja piesaistāmajam kontam ir noteikts šo noteikumu 10.7. apakšpunktā minētais pieejas režīms;

10.9. "tiešsaistē skatīt" – tiesības ar klienta informācijas sistēmas starpniecību pieprasīt un saņemt konta pārskata un debeta/kredīta pārskata datus, izmantojot eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduli. Aizpildot eKases pieteikumu, obligāti jānorāda interneta protokola (turpmāk – IP) adrese vai IP adrešu apgabals, no kura lietotājam atļauts pieslēgties eKasei;

10.10. "tiešsaistē vadīt" – tiesības ar klienta informācijas sistēmas starpniecību pieprasīt un saņemt konta pārskata un debeta/kredīta pārskata datus, veikt maksājuma datu importu eKasē un saņemt maksājuma statusa pārskatu, izmantojot eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduli. Aizpildot eKases pieteikumu, obligāti jānorāda IP adrese vai IP adrešu apgabals, no kura lietotājam atļauts pieslēgties eKasei.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726)

11. Ja lietotājam ir noteikts šo noteikumu 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8. vai 10.10.apakšpunktā minētais pieejas režīms, katram eKases pieteikumā norādītajam kontam nosaka maksājuma rīkojuma summas limitu (maksimāli pieļaujamā summa euro, kuras ietvaros lietotājs ir tiesīgs dot uzdevumu Valsts kasei izpildīt maksājuma rīkojumu) un dienas limitu (vienā darbdienā maksimāli pieļaujamā summa euro, kuras ietvaros lietotājs ir tiesīgs dot uzdevumu Valsts kasei izpildīt maksājuma rīkojumus).

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.653)

12. Ja eKases pieteikumā ir minēts konts, kura rīkotājs nav eKases pieteikumā norādītais klients, klients vienlaikus ar eKases pieteikumu iesniedz konta rīkotāja rakstisku atļauju piekļūt konta informācijai (nav attiecināms uz normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības fondu maksājumu iestādi – Valsts kasi – un gadījumiem, ja citos normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt šādu informāciju), izmantojot eKasi (pirmo reizi to iesniedz kopā ar eKases pieteikumu).

13. Kontiem, kuru rīkotājs nav eKases pieteikumā norādītais klients, nosaka tikai šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3. vai 10.9.apakšpunktā minēto pieejas režīmu, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi (nav attiecināms uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un Valsts kasi, kad tā pilda normatīvajos aktos noteiktās Eiropas Savienības fondu maksājumu iestādes funkcijas).

14. Kontiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu, atvērti depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei vai attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā, nosaka tikai šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3. vai 10.9.apakšpunktā minēto pieejas režīmu.

15. Konti, kuri uz to piesaistes brīdi lietotājam ir slēgti vai bloķēti vai kuri lietotāja tiesību pārjaunošanas brīdī – kārtējā saimnieciskā gada 1.janvārī – nav atvērti kārtējam saimnieciskajam gadam, lietotājam eKasē ir pieejami tikai šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3. vai 10.9.apakšpunktā minētajā pieejas režīmā.

16. Ja klientam uz vienu dienu ir nepieciešams veikt izmaiņas eKases pieteikumā norādītajā maksājuma rīkojuma summas un (vai) dienas limita datos, klients iesniedz Valsts kasē pieteikumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" limitu maiņu (3.pielikums).

17. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 16.punktā minēto pieteikumu, tajā norādītajā datumā veic atbilstošas izmaiņas lietotājam noteiktajos maksājuma rīkojuma summas un (vai) dienas limita datos, bet pēc pieteikumā norādītā termiņa beigām atjauno spēkā esošajā eKases pieteikumā norādīto maksājuma rīkojuma summas un dienas limitu.

2.3. Pieteikumu iesniegšana ePārskatu lietošanai

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.404)

18. ePārskatus elektroniskas informācijas apmaiņai lieto klienti, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

18.1. sagatavo un paraksta:

18.1.1. konsolidēto pārskatu par nozari, centrālo valsts iestādi un pašvaldību;

18.1.2. pārskatu par ostu un brīvostu pārvaldi;

18.1.3. kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā par nozari un centrālo valsts iestādi (turpmāk – kopsavilkuma pārskats);

18.2. sagatavo un paraksta:

18.2.1. pārskatu par centrālo valsts iestādi, budžeta iestādi, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestādi, kapitālsabiedrību;

18.2.2. kopsavilkuma pārskatu un skata operatīvo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi;

18.3. sagatavo pārskatu par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un kuriem normatīvajos aktos ir noteikta ePārskatu lietošana;

18.4. nodrošina pārskatu revīzijas pakalpojumu:

18.4.1. Valsts kontrole;

18.4.2. zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības;

18.5. izmanto datus tautsaimniecības makroekonomiskajai analīzei, – Latvijas Banka un Latvijas Pašvaldību savienība;

18.6. izmanto ePārskatus finanšu uzskaites datu apkopošanai, kas noteikti citos normatīvajos aktos. Pirms nosacījuma par ePārskatu iekļaušanas normatīvajā aktā iestādes saskaņo ar Valsts kasi pārskatu tehnisko nodrošinājumu ePārskatos.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726; MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

18.1 ePārskatu lietotāja ceļvedis ir pieejams ePārskatos.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.404 redakcijā)

19. Lai lietotu ePārskatus, klients, kas veic šo noteikumu 18.1. un 18.6. apakšpunktā minētās darbības, iesniedz ePārskatos pieteikumu par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu: iestādes par katru no šādiem pārskata veidiem (visai pārskata struktūrai):

19.1. gada pārskats. Klients struktūrā ietver informāciju par pārskata gadu un par iepriekšējo pārskata gadu;

19.2. pārskati – dažādu periodu pārskati;

19.3. budžeta plāns;

19.4. pārskats "n" – citi pārskata veidi, kas nav minēti iepriekš.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726)

20. Lai lietotu ePārskatus, klients, kas veic šo noteikumu 18.1., 18.3., 18.4.1. un 18.5. apakšpunktā minētās darbības, iesniedz Valsts kasē pieteikumu par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu: lietotāji (turpmāk – ePārskatu pieteikums "lietotāji") (5. pielikums) par katru lietotāju. ePārskatu pieteikumu "lietotāji" par klientu, kas nodrošina šo noteikumu 18.4.2. apakšpunktā minēto pārskatu revīzijas pakalpojumu, iesniedz šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētais klients.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

21. Klients ePārskatu pieteikumā "lietotāji" norāda lietotājam piesaistāmās iestādes, atbilstošu tiesību grupu un pieejas režīmu:

21.1. katrai iestādei norāda vienu vai vairākas tiesību grupas:

21.1.1. "pārskatu skatīšana" un "pārskatu sagatavošana" – pieeja dažādu periodu pārskatiem (tai skaitā salīdzināšanai);

21.1.2. "budžeta plānošana" – pieeja pašvaldības budžeta un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta plānošanai. Tiesību grupa "budžeta plānošana" piemērojama tikai pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām;

21.1.3. "pārskatu pieņemšana" – pieeja normatīvajos aktos noteikto pārskatu pieņemšanai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;

21.1.4. "auditors" – pieeja pārskatiem, kuri nepieciešami Valsts kontroles atzinuma vai zvērināta revidenta ziņojuma sniegšanai par gada pārskata sastādīšanas pareizību. Tiesību grupa "auditors" piemērojama tikai zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un Valsts kontrolei kā atzinuma sniedzējai;

21.2. atbilstoši tiesību grupai katrai iestādei norāda vienu vai vairākus pieejas režīmus:

21.2.1. "skatīt" – tiesības skatīt un atlasīt pārskatu (tai skaitā kopsavilkuma pārskata) informāciju;

21.2.2. "vadīt" – tiesības skatīt, ievadīt un atlasīt datus, pārbaudīt pārskatus;

21.2.3. "vadīt un parakstīt" – tiesības skatīt, ievadīt, atlasīt datus, pārbaudīt pārskatus, parakstīt sagatavotos pārskatus un parakstīt kopsavilkuma pārskatu kā atbildīgajam finanšu darbiniekam;

21.2.4. "vadīt un parakstīt kapitālsabiedrības/ostas pārskatu" – tiesības ievadīt un atlasīt datus, pārbaudīt pārskatus, parakstīt sagatavotos pārskatus kā atbildīgajam finanšu darbiniekam. Piemērojams kapitālsabiedrībām un ostām;

21.2.5. (svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726);

21.2.6. "konsolidēt un parakstīt" – tiesības skatīt, ievadīt un atlasīt datus, pārbaudīt pārskatus, parakstīt pārskatus, pieņemt konsolidācijā vai apkopošanā iesaistīto iestāžu (kapitālsabiedrību) pārskatus, veikt pārskatu konsolidāciju (iestādēm, kuru pārskatu datus konsolidē vai apkopo) un parakstīt konsolidēto pārskatu, parakstīt kopsavilkuma pārskatu par budžeta resoru. Pieejas režīms "konsolidēt un parakstīt" piemērojams tikai iestādes atbildīgajam finanšu darbiniekam;

21.2.7. "parakstīt (iestādes vadītājs)" – tiesības atlasīt, apskatīt un parakstīt atbildīgā finanšu darbinieka parakstītos pārskatus un parakstīt kopsavilkuma pārskatu. Pieejas režīms "parakstīt (iestādes vadītājs)" piemērojams iestādes vadītājam vai tā pilnvarotajām personām;

21.2.7.1 "datu apmaiņas tests" – tiesības testēt datu elektroniskās apmaiņas saskarni ar ePārskatiem. Pieejas režīms "datu apmaiņas tests" piemērojams tikai klienta informācijas sistēmu izstrādātājiem;

21.2.8. "skatīt un akceptēt" – tiesības atlasīt, apskatīt, pieņemt pārskatus no iestādēm, kas nav to pakļautībā. Piemēro lietotājiem, kas pārbauda un akceptē pārskatus (piemēram, pašvaldības sagatavo pārskatu iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgais darbinieks pārbauda un akceptē to);

21.2.9. "apstiprināt" – tiesības atlasīt, apskatīt pārskatus par iestādēm, kurām sniedz atzinumu, var piešķirt pazīmi "pārbaudīts" vai "saskaņots" un augšupielādēt sniegto Valsts kontroles vai zvērināta revidenta atzinumu/ziņojumu. Piemērojams tikai zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un Valsts kontrolei kā atzinuma sniedzējai.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr. 404)

22. (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726)

22.1 (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726)

3. Elektroniskās identifikācijas līdzekļu izsniegšana un lietošana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

23. Valsts kase pēc šo noteikumu 6., 9. vai 20.punktā minētā pieteikuma un, ja nepieciešams, šo noteikumu 12.punktā minētās atļaujas saņemšanas pārbauda, vai pieteikums aizpildīts atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, un, ja netiek konstatētas neatbilstības:

23.1. vienas darbdienas laikā reģistrē lietotāju, piešķir tam lietotāja numuru un nosaka izmantojamo elektroniskās identifikācijas līdzekli – paroli un kodu karti, kodu kalkulatoru, X509 autentifikācijas sertifikātu vai Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja personas identifikācijas risinājuma (turpmāk – Vienotā pieteikšanās) atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus (turpmāk visi kopā – elektroniskās identifikācijas līdzekļi). Lietotājiem, kuri pilnvaroti atbilstoši:

23.1.1. šo noteikumu 7. punktā, 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.6. un 21.2. apakšpunktā minētajam pieejas režīmam, par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka paroli un kodu karti vai Vienotās pieteikšanās atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus;

23.1.2. šo noteikumu 10.5., 10.7. vai 10.8. apakšpunktā minētajam pieejas režīmam un kuriem šo noteikumu 11. punktā minētais dienas limits pārsniedz 15 000 euro, par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka kodu kalkulatoru vai Vienotās pieteikšanās atbalstītos kvalificētos paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību);

23.1.3. šo noteikumu 10.9. vai 10.10. apakšpunktā minētajam pieejas režīmam, par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka x509 autentifikācijas sertifikātu;

23.2. triju darbdienu laikā piesaista pieteikumā norādīto e-pakalpojumu sistēmu un pieejas režīmus;

23.3. kodu karti, kodu kalkulatoru vai lietotājvārdu un x509 autentifikācijas sertifikāta paroli aizlīmētā aploksnē izsniedz pieteikumā norādītajai pilnvarotajai personai, kura uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu (izņemot gadījumu, ja pieteikumā ir atzīme "Lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto klienta adresi"). Pilnvarotajai personai ir pienākums aploksni ar šajā apakšpunktā minētajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem nebojātu nodot lietotājam personīgi. Lietotāja numuru un paroli (ja izmanto kodu karti vai kodu kalkulatoru), lietotāja numuru (ja izmanto Vienotās pieteikšanās atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus) vai x509 autentifikācijas sertifikātu Valsts kase nosūta uz pieteikumā norādīto lietotāja e-pasta adresi (e-pastā norāda arī elektroniskās identifikācijas līdzekļu aktivizēšanas kārtību). Vienlaikus ar x509 autentifikācijas sertifikātu Valsts kase lietotājam nosūta eKases lietotāja rokasgrāmatu;

23.4. ja pieteikumā ir atzīme "Elektroniskās identifikācijas līdzekļus nosūtīt pa pastu" un pieteikumā norādītā klienta adrese nav Rīgas administratīvajā teritorijā, kodu karti vai kodu kalkulatoru, vai lietotāja numuru un x509 autentifikācijas sertifikāta paroli (ja izmanto x509 autentifikācijas sertifikātu) nosūta ierakstītā pasta sūtījumā pilnvarotajai personai uz pieteikumā norādīto klienta adresi (ja izmanto ePārskatu pieteikumu "lietotāji", – uz pilnvarotās personas adresi). Pilnvarotajai personai ir pienākums kodu karti vai kodu kalkulatoru nebojātu nodot lietotājam personīgi.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr. 653; MK 15.07.2014. noteikumiem Nr. 404; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726; MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

24. Ja lietotājam Valsts kase jau ir izsniegusi elektroniskās identifikācijas līdzekļus kādas šo noteikumu 2.punktā minētās e-pakalpojumu sistēmas izmantošanai, lietotāja identifikācijai izmanto iepriekš piešķirtos elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ievērojot šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētās prasības.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

25. Lietotājs šo noteikumu 2.punktā minēto e-pakalpojumu sistēmu izmantošanu var uzsākt tad, kad Valsts kase ir reģistrējusi lietotāju un pilnvarotajai personai ir izsniegusi lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus, šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētajā gadījumā – pēc lietotāja pieprasījuma saņemšanas par elektroniskās identifikācijas līdzekļu aktivizēšanu un lietotāja autorizēšanas, bet šo noteikumu 10.9. vai 10.10.apakšpunktā minēto pieejas režīmu – pēc sekmīgas sistēmas saskarnes izstrādes un datu apmaiņas nodibināšanas ar eKasi.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

26. Valsts kase lietotāju identificē, izmantojot lietotājam piešķirtos elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

27. Elektroniskās identifikācijas līdzekļi ir neizpaužama informācija, kura ir zināma tikai lietotājam, un lietotājs apņemas šo informāciju neizpaust trešajām personām, kā arī novērst trešo personu iespēju to uzzināt. Lietotājs veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu elektroniskās identifikācijas līdzekļu saglabāšanu slepenībā. Lietotāja numuru drīkst izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš identificē lietotāju atbalsta servisa nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

28. Ja šo noteikumu 27.punktā minētā neizpaužamā informācija ir kļuvusi zināma trešajai personai vai ir aizdomas, ka tā ir kļuvusi zināma trešajai personai, lietotājs par to nekavējoties ziņo Valsts kasei uz attiecīgajā e-pakalpojumu sistēmā norādīto atbalsta servisa tālruņa numuru.

29. Valsts kase bloķē lietotājam izsniegtos elektroniskās identifikācijas līdzekļus (paroli, kodu karti, kodu kalkulatoru vai X509 autentifikācijas sertifikātu) un liedz piekļuvi e-pakalpojumu sistēmām:

29.1. ja lietotājs trīs reizes pēc kārtas kļūdās, ievadot paroli, kodu kartes identifikācijas kodu vai kodu kalkulatora kodu;

29.2. ja Valsts kasei rodas aizdomas, ka elektroniskās identifikācijas līdzekļi ir kļuvuši zināmi trešajai personai vai ir pamats uzskatīt, ka elektroniskās identifikācijas līdzekļus izmanto nelikumīgi vai krāpnieciski;

29.3. tiklīdz lietotājs ir paziņojis Valsts kasei par jebkuru konfidencialitātes pārkāpumu attiecībā uz elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. Kamēr Valsts kasei nav paziņots par konfidencialitātes pārkāpumu, Valsts kase neatbild par šādu nesankcionētu elektroniskās identifikācijas līdzekļu lietošanas sekām;

29.4. ja ar šo noteikumu 10.9. vai 10.10.apakšpunktā minēto pieejas režīmu pilnvaroto lietotāju informācijas pieprasījumu intervāls starp datu pieprasījumiem vairākkārt ir mazāks par trim minūtēm vai lietotājs veic darbības, kuru mērķis ir apiet eKasē iebūvētos drošības līdzekļus vai ietekmēt tās darbspēju.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

30. Lai atjaunotu elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbību:

30.1. lietotājs pa attiecīgajā e-pakalpojumu sistēmā norādīto atbalsta servisa tālruņa numuru sazinās ar Valsts kasi par piekļuves atjaunošanu, ja lietotājs ir kļūdījies, ievadot lietotāja numuru, paroli vai kodu kartes kodu;

30.2. klients iesniedz Valsts kasē pieteikumu par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības atjaunošanu (6.pielikums), ja lietotājs ir kļūdījies, ievadot lietotāja numuru vai kodu kalkulatora kodu, vai ja Valsts kase ir bloķējusi lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus šo noteikumu 28.punktā vai 29.2.apakšpunktā minētajā gadījumā. Atjaunotos elektroniskās identifikācijas līdzekļus Valsts kase izsniedz šo noteikumu 23.punktā minētajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

31. Klientam ir pienākums iesniegt Valsts kasē šo noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā parakstītu pieteikumu par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas lietošanas pārtraukšanu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu (6. pielikums) par katru klienta pilnvarotu lietotāju, kurš pārtrauc e-pakalpojumu sistēmas lietošanu, un nodot Valsts kasē lietotājam izsniegtos elektroniskās identifikācijas līdzekļus – kodu karti vai kodu kalkulatoru, ja lietotājam pārtrauc piekļuvi visām šo noteikumu 2. punktā minētajām e-pakalpojumu sistēmām.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

32. Šo noteikumu 6., 9. vai 20.punktā minētajā kārtībā iesniegtais pieteikums ir spēkā trīs gadus no tā reģistrēšanas dienas Valsts kasē vai līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu šo noteikumu 6., 9. vai 20.punktā minēto pieteikumu vai pieteikumu par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas izmantošanas pārtraukšanu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu. Šo noteikumu 19. punktā minētajā kārtībā iesniegtais pieteikums ir spēkā līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu šo noteikumu 19. punktā minēto pieteikumu.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr. 404; MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

33. (Svītrots ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

34. (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726)

4. E-pakalpojumu sistēmu lietošana

35. Valsts kase nodrošina šo noteikumu 2.punktā minēto e-pakalpojumu sistēmu pieejamību darbdienās no plkst.8.00 līdz 18.00. Valsts kasei ir tiesības mainīt noteiktos piekļuves laikus, ievietojot atbilstošu paziņojumu e-pakalpojumu sistēmās vai nosūtot informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi.

36. Valsts kase darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 nodrošina atbalsta servisa sniegšanu e-pakalpojumu sistēmu lietotājiem, zvanot uz e-pakalpojumu sistēmās norādītajiem atbalsta servisa tālruņa numuriem.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726)

37. Ja radušās šo noteikumu 47.punktā minētās tehniskās problēmas vai finanšu līdzekļu zaudējuma risks, Valsts kase var apturēt piekļuvi e-pakalpojumu sistēmām vai mainīt e-pakalpojumu sistēmu piekļuves laikus līdz turpmākam paziņojumam. Valsts kase ievieto atbilstošu paziņojumu e-pakalpojumu sistēmās vai nosūta informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, ja kāda e-pakalpojumu sistēma nav pieejama tehnisku iemeslu dēļ.

38. Klients, lietojot e-pakalpojumu sistēmas, ir atbildīgs par:

38.1. pieteikumā norādīto ziņu patiesumu, precizitāti, izmaiņu iesniegšanas savlaicīgumu un pilnību;

38.2. šajos noteikumos minēto saistību izpildi, kā arī par to, ka lietotājs ievēro šos noteikumus;

38.3. lietotāju iepazīstināšanu ar šajos noteikumos minēto e-pakalpojumu sistēmu lietošanas kārtību un sistēmu lietošanas rokasgrāmatu (lietotāja ceļvedi);

38.4. jebkura maksājuma rīkojuma vai pieteikuma, kas autorizēts, izmantojot lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus, datu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un normatīvajos aktos grāmatvedības, pārskatu un budžeta klasifikāciju jomā;

38.5. ePārskatos ievadīto pārskatu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos grāmatvedības un pārskatu jomā;

38.6. ePlānos ievadīto finansēšanas plānu projektu datu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā;

38.7. jebkuru maksājuma rīkojumu vai pieteikumu, kas autorizēts, izmantojot lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus (arī tad, ja to nav veicis lietotājs);

38.8. jebkādu lietotāja prettiesisku darbību, ļaunu nolūku vai neuzmanību, uzņemoties arī nejaušības risku.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr. 404; MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

39. Klientam ir pienākums iepazīties ar klientam adresētajiem ziņojumiem e-pakalpojumu sistēmās ne retāk kā reizi nedēļā.

40. Šo noteikumu izpratnē jebkura ar e-pakalpojumu sistēmu starpniecību iesniegtā informācija (maksājuma rīkojums, pieteikums, pārskats, finansēšanas plāna projekts), kas autorizēta, izmantojot lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ir patiesa un saistoša klientam, lietotājam un Valsts kasei.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

41. Maksājuma rīkojuma, pieteikuma, pārskata, finansēšanas plāna projekta autorizācija e-pakalpojumu sistēmās ir pietiekams apliecinājums Valsts kasei, lai tā izpildītu šādu rīkojumu, pieteikumu, pieņemtu pārskatu vai finansēšanas plāna projektu, un ir uzskatāma par līdzvērtīgu pilnvarotās personas pašrocīgi parakstītam dokumentam.

42. Šo noteikumu izpratnē informācija, ko Valsts kase sniedz e-pakalpojumu sistēmās autentificētam lietotājam, nav uzskatāma par neizpaužamu ziņu izpaušanu vai konfidencialitātes pārkāpumu.

43. Visi paziņojumi un informācija, kas atspoguļota e-pakalpojumu sistēmās vai nosūtīta, izmantojot e-pakalpojumu sistēmas, uzskatāma par saistošu klientam, lietotājam un Valsts kasei un ir pielīdzināma Valsts kases papīra formā noformētā dokumentā izsniegtai informācijai, izziņai vai apliecinājumam.

44. Valsts kase ir tiesīga reģistrēt lietotāja veiktās darbības e-pakalpojumu sistēmās, ierakstīt lietotāja balss zvanu un, ja nepieciešams, izmantot šos ierakstus lietotāja veikto darbību pamatošanai un pierādīšanai.

45. Valsts kase veic pasākumus, lai nepieļautu, ka personas, kurām nav pilnvarojuma, lieto e-pakalpojumu sistēmas, piekļūst klienta vai lietotāja datiem. Valsts kase nodrošina e-pakalpojumu sistēmu risinājumu, kas aizsargā lietotāja ievadīto informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, un tādu tehnoloģisku risinājumu, kas droši aizsargā informāciju tās pārraides laikā sakaru tīklos.

46. Lai uzlabotu un pilnveidotu e-pakalpojumu sistēmas, Valsts kase veic papildinājumus un izmaiņas sistēmās un informē lietotājus par izmaiņām, ievietojot atbilstošu paziņojumu e-pakalpojumu sistēmā vai nosūtot informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. Plānojot datu apmaiņas formāta izmaiņas vai e-pakalpojumu sistēmas funkcionalitātes izmaiņas, kas var ietekmēt lietotāju spēju izmantot e-pakalpojumu sistēmu, Valsts kase ne vēlāk kā 90 dienas pirms plānotās izmaiņu ekspluatācijas uzsākšanas dienas informē lietotājus par plānotajām izmaiņām un ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms izmaiņu ekspluatācijas uzsākšanas informē par dienu, kad izmaiņas tiks nodotas ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.404)

5. Klienta rīcība e-pakalpojumu sistēmu tehnisku problēmu situācijā

47. Ja kāda šo noteikumu 2.punktā minētā e-pakalpojumu sistēma tehnisku iemeslu dēļ ilgāk par sešām stundām pilnībā vai daļēji nespēj nodrošināt elektronisku informācijas apmaiņu, klients, iepriekš vienojoties ar Valsts kasi, informācijas apmaiņu veic vienā no šādiem veidiem:

47.1. maksājuma rīkojumus iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tai skaitā kā maksājumu datni Valsts kases noteiktajā formātā kopā ar maksājuma rīkojumu kopsavilkumu (sagatavotu uz klienta veidlapas), ko ar drošu elektronisko parakstu parakstījis iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, kuras pilnvaras ir apstiprinātas parakstu paraugu kartītē, un ar pieejas režīmu "3.paraksts" pilnvarotais lietotājs (ja tāds ir noteikts). Elektronisko dokumentu nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv vai iekopē ārējā datu nesējā (kompaktdiskā vai zibatmiņas kartē) un iesniedz Valsts kasē;

47.2. normatīvajos aktos par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu, minēto pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu un pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, kuru ar drošu elektronisko parakstu parakstījis iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, kuras pilnvaras ir apstiprinātas parakstu paraugu kartītē, un ar pieejas režīmu "3.paraksts" pilnvarotais lietotājs (ja tāds ir noteikts). Elektronisko dokumentu nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv vai iekopē ārējā datu nesējā (kompaktdiskā vai zibatmiņas kartē) un iesniedz Valsts kasē;

47.3. citu informāciju, kas minēta normatīvajos aktos par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu, nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv;

47.4. finansēšanas plānu projektu un pārskatus, kuros ietverti finanšu uzskaites dati, iesniedz:

47.4.1. elektroniska dokumenta veidā, kuru ar drošu elektronisko parakstu parakstījis iestādes vadītājs, kura pilnvaras ir apstiprinātas parakstu paraugu kartītē. Elektronisko dokumentu nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv vai iekopē ārējā datu nesējā (kompaktdiskā vai zibatmiņas kartē) un iesniedz Valsts kasē;

47.4.2. ar datni Valsts kases noteiktajā datu apmaiņas formātā, kas iekopēta ārējā datu nesējā (kompaktdiskā vai zibatmiņas kartē), un klienta sagatavotos finansēšanas plāna projektus vai pārskatus – papīra formā, apliecinātus ar parakstu.

48. Šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētajā maksājumu kopsavilkumā norāda šādu informāciju:

48.1. iestādes rekvizīti (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs);

48.2. konta numurs, no kura tiks veikts maksājums;

48.3. izpildei iesniegtās datnes nosaukums;

48.4. maksājumu skaits datnē;

48.5. kopējā maksājumu summa datnē.

6. Noslēguma jautājumi

49. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.decembra noteikumu Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" 3.pielikumā noteikto paraugu sagatavotie iesniegumi ir spēkā līdz 2015.gada 1.jūnijam vai līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu šo noteikumu 6.punktā minēto pieteikumu vai pieteikumu par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas izmantošanas pārtraukšanu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

50. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumu Nr.982 "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē" 3.pielikumā noteikto paraugu sagatavotie pieteikumi ir spēkā līdz 2015.gada 1.jūnijam vai līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu šo noteikumu 9.punktā minēto pieteikumu vai pieteikumu par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas izmantošanas pārtraukšanu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

51. (Svītrots ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 56)

52. (Svītrots ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr. 404)

52.1 No 2014.gada 1.janvāra saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto paraugu sagatavotajā un apstiprinātajā pieteikumā minētās maksājuma rīkojuma summas limita un dienas limita atsauces uz latiem uzskatāmas par atsaucēm uz euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un summas noapaļojot ar precizitāti līdz vienam euro.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.653 redakcijā)

52.2 Kamēr e-pakalpojumu sistēmas nenodrošina elektronisko identifikāciju ar Vienotās pieteikšanās atbalstītajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētajam lietotājam par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka paroli un kodu karti, kodu kalkulatoru, X509 autentifikācijas sertifikātu vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību).

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

53. Noteikumi piemērojami ar 2012.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 386

(Pielikums MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR
FINANSĒŠANAS PLĀNU APSTRĀDES INFORMĀCIJAS SISTĒMAS
LIETOŠANU

 
Informācija par klientu
  
Nosaukums 
  
Adrese  Reģistrācijas Nr. 
 (iela, mājas numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)   
Tālrunis  e-pasts 
 
Pilnvaroju saņemt finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas elektroniskās identifikācijas līdzekļus
 
Pilnvarotā persona  Personas kods 
 (vārds, uzvārds)  
Lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi1 
    
 
 
Informācija par finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas lietotāju
  
Lietotājs  Personas kods 
 (vārds, uzvārds)   
 
Tālrunis 

Mob. tālrunis

  e-pasts 
 
Lietotājs elektroniskai identifikācijai izmantos Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja personas identifikācijas risinājuma atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
    
 
 
Ministrijas vai iestādes kods2Ministrijas vai iestādes nosaukums3Lietošanas režīms
(nepieciešamo atzīmēt ar "x")
skatītiestāde –
vadīt
iestāde –
vadīt specbudžetu
apstiprinātministrija –
vadīt
ministrija –
vadīt specbudžetu
        
        
 
Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.
 
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona   
 (vārds, uzvārds un paraksts3) (datums3)

Piezīmes.

1. Valsts kase elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi nosūta tikai tad, ja norādītā adrese neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Ministrijas (budžeta resora) divu zīmju kods saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam vai iestādes četru zīmju kods atbilstoši finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmai (iestāžu kodi publicēti Valsts kases tīmekļvietnē). Papildus norāda budžeta programmas/apakšprogrammas sešu zīmju kodu (XX.XX.00) un nosaukumu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam, ja nepieciešams papildu tiesību ierobežojums programmas/apakšprogrammas līmenī.

3. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 386

(Pielikums MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR
BUDŽETA ELEKTRONISKO NORĒĶINU SISTĒMAS "eKASE"
LIETOŠANU

 
Informācija par klientu
 
Nosaukums 
  
Adrese  Reģistrācijas Nr. 
 (iela, mājas numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)   
Tālrunis  e-pasts 
 
Pilnvaroju saņemt budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" elektroniskās identifikācijas līdzekļus
 
Pilnvarotā persona  Personas kods 
 (vārds, uzvārds) 
 
Lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti, kodu kalkulatoru vai lietotāja numuru un x509 autentifikācijas sertifikāta paroli (ja izmanto x509 autentifikācijas sertifikātu)) nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto klienta adresi1 
    
 
 
Informācija par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietotāju
 
Lietotājs  Personas kods/reģistrācijas Nr. 
 (vārds, uzvārds/nosaukums)   
 
Tālrunis Mob. tālrunis  e-pasts 
 
Piekļuvei atļautā IP adrese    -      
  
Lietotājs elektroniskai identifikācijai izmantos Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja personas identifikācijas risinājuma atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus    
    
 
Lietotājs maksājumu parakstīšanai izmantos elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību    
 
Lietotājam piesaistītie kontiLietošanas režīms
(nepieciešamo atzīmēt ar "x")
Konta limiti (euro)
skatīt ienākošosskatīt izejošosskatīt visusvadīt MR1. paraksts2. paraksts3. paraksts4. parakststiešsaistē skatīt2tiešsaistē vadīt2maksājuma rīkojuma summas limitsdienas limits
             
             
 
Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.
 
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona   
 (vārds, uzvārds un paraksts3) (datums3)
 

Piezīmes.

1. Valsts kase elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti, kodu kalkulatoru vai lietotāja numuru un x509 autentifikācijas sertifikāta paroli (ja izmanto x509 autentifikācijas sertifikātu)) pa pastu uz pieteikumā norādīto klienta adresi nosūta tikai tad, ja norādītā adrese neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Lietošanas režīmus "tiešsaistē skatīt" un "tiešsaistē vadīt" var norādīt, ja lietotājs ir klienta informācijas sistēma (kā lietotāja datus norāda iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru).

3. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 386

(Pielikums MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR
BUDŽETA ELEKTRONISKO NORĒĶINU SISTĒMAS "eKASE"
LIMITU MAIŅU

 
Informācija par klientu
 
Nosaukums 
 
Adrese  Reģistrācijas Nr. 
 (iela, mājas numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)  
Tālrunis  e-pasts 
 
Informācija par lietotāju
 
Lietotājs  Personas kods/reģistrācijas Nr. 
 (vārds, uzvārds/nosaukums)   
 
Tālrunis Mob. tālrunis  e-pasts 
 
Limitu piemērošanas datums20__. gada _______________   
     
Lietotājam piesaistītie kontiKonta limiti (euro)
maksājuma rīkojuma summas limitsdienas limits
   
   
 
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona   
 (vārds, uzvārds un paraksts) (datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.386
PIETEIKUMS PAR MINISTRIJU, CENTRĀLO VALSTS IESTĀŽU UN PAŠVALDĪBU BUDŽETA PĀRSKATU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOŠANU

(Pielikums svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 726)

5. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 386

(Pielikums MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR
MINISTRIJU, CENTRĀLO VALSTS IESTĀŽU UN PAŠVALDĪBU BUDŽETA PĀRSKATU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOŠANU

LIETOTĀJI

 
Informācija par klientu1
 
Nosaukums  Reģistrācijas Nr. 
 
Adrese 
 (iela, mājas numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)
 
Tālrunis  e-pasts 
 
Pilnvaroju saņemt ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas elektroniskās identifikācijas līdzekļus
 
Pilnvarotā persona  Personas kods 
 (vārds, uzvārds)   
 
Lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto pilnvarotās personas adresi2    
    
 
Adrese 
 (iela, mājas numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)
 
Informācija par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietotāju
 
Lietotājs  Personas kods 
 (vārds, uzvārds)   
 
Tālrunis Mob. tālrunis  e-pasts 
     
Lietotājs elektroniskai identifikācijai izmantos Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja personas identifikācijas risinājuma atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus    
    
 
Lietotājam piesaistāmās iestādes3Lietotāja tiesības (nepieciešamo atzīmēt ar "x")
Pārskatu sagatavošanaPārskatu skatīšanaBudžeta plānošanaPārskatu pieņemšanaAuditors
vadītvadīt un parakstītkonsolidēt un
parakstīt
vadīt un parakstīt kapitālsabiedrības/
ostas pārskatu
parakstīt
(iestādes vadītājs)
datu apmaiņas
tests
skatītskatītvadīt un parakstītkonsolidēt
un parakstīt
skatīt un akceptētskatītapstiprināt
              
              
 
Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.
 
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona   
 (vārds, uzvārds un paraksts4) (datums4)
 

Piezīmes.

1. Klients – iestāde, kas sagatavo konsolidēto pārskatu par nozari, vai pašvaldība, ostu un brīvostu pārvaldes, Latvijas Banka, Latvijas Pašvaldību savienība.

2. Valsts kase elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) pa pastu uz pieteikumā norādīto pilnvarotās personas adresi nosūta tikai tad, ja norādītā adrese neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Iestāžu nosaukumi atbilstoši ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmai ir publicēti Valsts kases tīmekļvietnē.

4. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 386

(Pielikums MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 56 redakcijā)

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR
VALSTS KASES E-PAKALPOJUMU SISTĒMAS IZMANTOŠANAS PĀRTRAUKŠANU/
ELEKTRONISKĀS IDENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKĻU DARBĪBAS APTURĒŠANU/ATJAUNOŠANU

 
Informācija par klientu
 
Nosaukums 
 
Adrese  Reģistrācijas Nr. 
 (iela, mājas numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)  
Tālrunis  e-pasts 
 
Informācija par lietotāju
 
Lietotājs  Personas kods 
 (vārds, uzvārds)   
Tālrunis Mob. tālrunis  e-pasts 
  
Pieteikums elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanai
 
Elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanas iemeslsnozaudētinozagtibojāticits 
      
Nozaudēšanas/
nozagšanas datums
 
     

Laiks

 
   

Apstākļi

 
  
 Pieteikums elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības atjaunošanai
     
Lūdzu minētajam lietotājamizsniegt jaunus elektroniskās identifikācijas līdzekļusatjaunot kodu kalkulatora darbību
 
 Pilnvaroju saņemt e-pakalpojumu sistēmu elektroniskās identifikācijas līdzekļus
 
Pilnvarotā persona  Personas kods 
 (vārds, uzvārds)   
Lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi1   
 
 
 Pieteikums e-pakalpojumu sistēmas lietošanas izbeigšanai
     
Lūdzu pārtraukt minētajam lietotājam piekļuvi šādām Valsts kases e-pakalpojumu sistēmāmePlānieKaseePārskati
 
Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.
 
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona   
 (vārds, uzvārds un paraksts2) (datums2)
 
Piezīmes.

1. Valsts kase elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi nosūta tikai tad, ja norādītā adrese neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

03.02.2017