Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.404

Rīgā 2014.gada 15.jūlijā (prot. Nr.39 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
27.panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 99. nr.; 2013, 169. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "e-pārskati" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "ePārskati" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Lai izmantotu e-pakalpojumu sistēmas vai pārtrauktu to lietošanu, klients iesniedz datorrakstā aizpildītu šo noteikumu 6., 9., 16., 19., 20. punktā, 30.2. apakšpunktā vai 31. punktā minēto pieteikumu papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti (turpmāk - elektroniskais dokuments). Katru elektronisko dokumentu paraksta atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Elektronisko dokumentu nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. ePlānus elektroniskas informācijas apmaiņai lieto centrālās valsts iestādes un valsts budžeta iestādes, kuras finansēšanas plānu projektus par nozari iesniedz Valsts kasē, vai nozaru ministriju institucionālā padotībā esošas valsts budžeta iestādes (turpmāk šajā apakšnodaļā - klients). ePlānu lietotāja ceļvedis ir pieejams ePlānos."

4. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. ePārskatus elektroniskas informācijas apmaiņai lieto klienti, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

18.1. sagatavo un paraksta:

18.1.1. konsolidēto pārskatu par nozari, centrālo valsts iestādi un pašvaldību;

18.1.2. pārskatu par ostu un brīvostu pārvaldi;

18.1.3. kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā par nozari un centrālo valsts iestādi (turpmāk - kopsavilkuma pārskats);

18.2. sagatavo un paraksta:

18.2.1. pārskatu par centrālo valsts iestādi, budžeta iestādi, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestādi, kapitālsabiedrību;

18.2.2. kopsavilkuma pārskatu un skata operatīvo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi;

18.3. sagatavo pārskatu par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un kuriem normatīvajos aktos ir noteikta ePārskatu lietošana;

18.4. nodrošina pārskatu auditu, - zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības;

18.5. izmanto datus tautsaimniecības makroekonomiskajai analīzei, - Latvijas Banka un Latvijas Pašvaldību savienība."

5. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 ePārskatu lietotāja ceļvedis ir pieejams ePārskatos."

6. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Lai lietotu ePārskatus, klients, kas veic šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās darbības, iesniedz Valsts kasē pieteikumu par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu: iestādes (turpmāk - ePārskatu pieteikums "iestādes") (4. pielikums) par katru no šādiem pārskata veidiem (visai pārskata struktūrai):

19.1. gada pārskats. Klients struktūrā ietver informāciju par pārskata gadu un par iepriekšējo pārskata gadu;

19.2. pārskati - dažādu periodu pārskati;

19.3. budžeta plāns;

19.4. pārskats "n" - citi pārskata veidi, kas nav minēti iepriekš."

7. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Lai lietotu ePārskatus, klients, kas veic šo noteikumu 18.1., 18.3., 18.4. un 18.5. apakšpunktā minētās darbības, iesniedz Valsts kasē pieteikumu par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu: lietotāji (turpmāk - ePārskatu pieteikums "lietotāji") (5. pielikums) par katru lietotāju."

8. Izteikt 21. punkta ievaddaļu, 21.1., 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3., 21.1.4., 21.2., 21.2.1., 21.2.2. un 21.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21. Klients ePārskatu pieteikumā "lietotāji" norāda lietotājam piesaistāmās iestādes, atbilstošu tiesību grupu un pieejas režīmu:

21.1. katrai iestādei norāda vienu vai vairākas tiesību grupas:

21.1.1. "pārskatu skatīšana" un "pārskatu sagatavošana" - pieeja dažādu periodu pārskatiem (tai skaitā salīdzināšanai);

21.1.2. "budžeta plānošana" - pieeja pašvaldības budžeta un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta plānošanai. Tiesību grupa "budžeta plānošana" piemērojama tikai pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām;

21.1.3. "pārskatu pieņemšana" - pieeja normatīvajos aktos noteikto pārskatu pieņemšanai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;

21.1.4. "auditors" - pieeja pārskatiem, kuri nepieciešami Valsts kontroles atzinuma vai zvērināta revidenta ziņojuma sniegšanai par gada pārskata sastādīšanas pareizību. Tiesību grupa "auditors" piemērojama tikai zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un Valsts kontrolei kā atzinuma sniedzējai;

21.2. atbilstoši tiesību grupai katrai iestādei norāda vienu vai vairākus pieejas režīmus:

21.2.1. "skatīt" - tiesības skatīt un atlasīt pārskatu (tai skaitā kopsavilkuma pārskata) informāciju;

21.2.2. "vadīt" - tiesības skatīt, ievadīt un atlasīt datus, pārbaudīt pārskatus;

21.2.3. "vadīt un parakstīt" - tiesības skatīt, ievadīt, atlasīt datus, pārbaudīt pārskatus, parakstīt sagatavotos pārskatus un parakstīt kopsavilkuma pārskatu kā atbildīgajam finanšu darbiniekam;".

9. Izteikt 21.2.6. un 21.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.6. "konsolidēt un parakstīt" - tiesības skatīt, ievadīt un atlasīt datus, pārbaudīt pārskatus, parakstīt pārskatus, pieņemt konsolidācijā vai apkopošanā iesaistīto iestāžu (kapitālsabiedrību) pārskatus, veikt pārskatu konsolidāciju (iestādēm, kuru pārskatu datus konsolidē vai apkopo) un parakstīt konsolidēto pārskatu, parakstīt kopsavilkuma pārskatu par budžeta resoru. Pieejas režīms "konsolidēt un parakstīt" piemērojams tikai iestādes atbildīgajam finanšu darbiniekam;

21.2.7. "parakstīt (iestādes vadītājs)" - tiesības atlasīt, apskatīt un parakstīt atbildīgā finanšu darbinieka parakstītos pārskatus un parakstīt kopsavilkuma pārskatu. Pieejas režīms "parakstīt (iestādes vadītājs)" piemērojams iestādes vadītājam vai tā pilnvarotajām personām;".

10. Papildināt noteikumus ar 21.2.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.7.1 "datu apmaiņas tests" - tiesības testēt datu elektroniskās apmaiņas saskarni ar ePārskatiem. Pieejas režīms "datu apmaiņas tests" piemērojams tikai klienta informācijas sistēmu izstrādātājiem;".

11. Aizstāt 22. punktā vārdus "vienojas ar Valsts kasi par pārskatu" ar vārdiem "saskaņo ar Valsts kasi pārskatu".

12. Papildināt 2.3. apakšnodaļu ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Lai izmantotu ePārskatus citos normatīvajos aktos noteikto finanšu uzskaites datu apkopošanai, ministrija un centrālā valsts iestāde iesniedz ePārskatu pieteikumu "iestādes", sadaļā "pārskata veids" norādot "pārskats "n"."

13. Svītrot 23.1.1. apakšpunktu.

14. Izteikt 23.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.2. šo noteikumu 7. punktā, 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.6. un 21.2. apakšpunktā minētajam pieejas režīmam, par autentifikācijas rīku nosaka lietotāja numuru un paroli, kodu karti vai uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību);".

15. Aizstāt 23.1.3. apakšpunktā vārdus "elektroniskās identifikācijas karti" ar vārdiem "personas apliecību".

16. Izteikt 23.3. un 23.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.3. autentifikācijas rīkus - kodu karti vai kodu kalkulatoru - izsniedz pieteikumā norādītajai pilnvarotajai personai, kas uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu (izņemot gadījumu, ja pieteikumā ir atzīme "Autentifikācijas rīkus nosūtīt pa pastu"). Pilnvarotajai personai ir pienākums kodu karti vai kodu kalkulatoru nebojātu nodot lietotājam personīgi. Lietotāja numuru, pastāvīgo paroli un x509 autentifikācijas sertifikātu Valsts kase nosūta uz pieteikumā norādīto lietotāja e-pasta adresi (e-pastā norāda arī autentifikācijas rīku aktivizēšanas kārtību). Vienlaikus ar x509 autentifikācijas sertifikātu Valsts kase lietotājam nosūta eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduļa lietotāja rokasgrāmatu;

23.4. ja pieteikumā ir atzīme "Autentifikācijas rīkus nosūtīt pa pastu" un pieteikumā norādītā klienta adrese nav Rīgas administratīvajā teritorijā, kodu karti vai kodu kalkulatoru, vai lietotāja numuru un pastāvīgo paroli (ja izmanto x509 autentifikācijas sertifikātu) nosūta ierakstītā pasta sūtījumā pilnvarotajai personai uz pieteikumā norādīto klienta adresi (ja izmanto ePārskatu pieteikumu "lietotāji", - uz pilnvarotās personas adresi). Pilnvarotajai personai ir pienākums kodu karti vai kodu kalkulatoru nebojātu nodot lietotājam personīgi."

17. Aizstāt 26. punktā vārdus "elektroniskās identifikācijas kartes" ar vārdiem "personas apliecības".

18. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Klientam ir pienākums iesniegt Valsts kasē šo noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā parakstītu pieteikumu par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas lietošanas pārtraukšanu un autentifikācijas rīku darbības apturēšanu (6. pielikums) par katru klienta pilnvarotu lietotāju, kurš pārtrauc e-pakalpojumu sistēmas lietošanu, un nodot Valsts kasē lietotājam izsniegtos autentifikācijas rīkus - kodu karti vai kodu kalkulatoru, ja lietotājam pārtrauc piekļuvi visām šo noteikumu 2. punktā minētajām e-pakalpojumu sistēmām."

19. Papildināt 32. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 19. punktā minētajā kārtībā iesniegtais pieteikums ir spēkā līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu šo noteikumu 19. punktā minēto pieteikumu."

20. Aizstāt 33. punktā vārdu "nākamā" ar vārdu "kārtējā".

21. Papildināt 46. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Plānojot datu apmaiņas formāta izmaiņas vai e-pakalpojumu sistēmas funkcionalitātes izmaiņas, kas var ietekmēt lietotāju spēju izmantot e-pakalpojumu sistēmu, Valsts kase ne vēlāk kā 90 dienas pirms plānotās izmaiņu ekspluatācijas uzsākšanas dienas informē lietotājus par plānotajām izmaiņām un ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms izmaiņu ekspluatācijas uzsākšanas informē par dienu, kad izmaiņas tiks nodotas ekspluatācijā."

22. Svītrot 52. punktu.

23. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 386

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR FINANSĒŠANAS PLĀNU APSTRĀDES INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOŠANU

20____. gada _____. ______________________   Nr. _______/_______/______________/_______

(aizpilda Valsts kase1)

 

(aizpilda Valsts kase1)


Informācija par klientu

Nosaukums  

Adrese   Reģistrācijas Nr.  
 

(iela, numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

   

Tālrunis   e-pasts  

Pilnvaroju saņemt finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas autentifikācijas rīkus

Pilnvarotā persona   Personas kods  
 

(vārds, uzvārds)

   

Lietotāja autentifikācijas rīkus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi2

   Nē


Informācija par finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas lietotāju

Lietotājs   Personas kods  
 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis   Mob. tālrunis   e-pasts  

  Lietotāja numurs  
   

(aizpilda Valsts kase1)


Lietotājs autentifikācijai izmantos uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību)

   Nē


Ministrijas vai iestādes kods3

Ministrijas vai iestādes nosaukums3

Lietošanas režīms
(nepieciešamo atzīmēt ar "x")

skatīt

iestāde vadīt

iestāde vadīt specbudžetu

apstiprināt

ministrija vadīt

ministrija vadīt specbudžetu

               
               

Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.

Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona      
 

(vārds, uzvārds, paraksts4)

 

(datums4)


Aizpilda Valsts kase

Lietotājam ir izsniegti autentifikācijas rīki Valsts kases e-pakalpojumu sistēmu lietošanai.

Lietotājs autentifikācijai izmantos uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību).

Valsts kases pilnvarotā persona      
 

(vārds, uzvārds, paraksts4)

 

(datums4)

Piezīmes.
1. Valsts kases darbinieks atzīmes dokumentā neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Valsts kase autentifikācijas rīkus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi nosūta tikai tad, ja norādītā adrese neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
3. Ministrijas (budžeta resora) divu zīmju kods saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam vai iestādes četru zīmju kods atbilstoši finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmai (iestāžu kodi publicēti Valsts kases tīmekļa vietnē). Papildus norāda budžeta programmas/apakšprogrammas sešu zīmju kodu (XX.XX.00) un nosaukumu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam, ja nepieciešams papildu tiesību ierobežojums programmas/apakšprogrammas līmenī.
4. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 386

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR BUDŽETA ELEKTRONISKO NORĒĶINU SISTĒMAS "eKASE" LIETOŠANU

20____. gada _____. ______________________   Nr. ______/______________/_______

(aizpilda Valsts kase1)

 

(aizpilda Valsts kase1)


Informācija par klientu

Nosaukums  

Adrese   Reģistrācijas Nr.  
 

(iela, numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

   

Tālrunis   e-pasts  

Pilnvaroju saņemt budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" autentifikācijas rīkus

Pilnvarotā persona   Personas kods  
 

(vārds, uzvārds)

   

Lietotāja autentifikācijas rīkus (kodu karti, kodu kalkulatoru vai lietotāja numuru un pastāvīgo paroli (ja izmanto x509 autentifikācijas sertifikātu)) nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto klienta adresi2

   Nē


Informācija par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietotāju

Lietotājs   Personas kods/reģistrācijas Nr.  
 

(vārds, uzvārds/nosaukums)

   

Tālrunis   Mob. tālrunis   e-pasts  

Piekļuvei atļautā IP adrese        

-

        Lietotāja numurs  
   

(aizpilda Valsts kase1)


Lietotājs autentifikācijai izmantos uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību)

   Nē


Lietotājam piesaistītie konti

Lietošanas režīms
(nepieciešamo atzīmēt ar "x")

Konta limiti (euro)

skatīt ienākošos

skatīt izejošos

skatīt visus

vadīt MR

1. paraksts

2. paraksts

3. paraksts

4. paraksts

tiešsaistē skatīt3

tiešsaistē vadīt3

maksājuma rīkojuma summas limits

dienas limits

                         
                         

Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona      
 

(vārds, uzvārds, paraksts4)

 

(datums4)


Aizpilda Valsts kase

Lietotājam ir izsniegti autentifikācijas rīki Valsts kases e-pakalpojumu sistēmu lietošanai1.

Lietotājs autentifikācijai izmantos uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību)1.

Valsts kases pilnvarotā persona      
 

(vārds, uzvārds, paraksts4)

 

(datums4)

Piezīmes.
1. Valsts kases darbinieks atzīmes dokumentā neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Valsts kase autentifikācijas rīkus (kodu karti, kodu kalkulatoru vai lietotāja numuru un pastāvīgo paroli (ja izmanto x509 autentifikācijas sertifikātu)) pa pastu uz pieteikumā norādīto klienta adresi nosūta tikai tad, ja norādītā adrese neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
3. Lietošanas režīmus "tiešsaistē skatīt" un "tiešsaistē vadīt" var norādīt, ja lietotājs ir klienta informācijas sistēma (kā lietotāja datus norāda iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru).
4. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

24. Izteikt 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 386

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR MINISTRIJU, CENTRĀLO VALSTS IESTĀŽU UN PAŠVALDĪBU BUDŽETA PĀRSKATU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOŠANU

IESTĀDES

20____. gada _____. ______________________   Nr. ______/______________/_______

(aizpilda Valsts kase1)

 

(aizpilda Valsts kase1)


Informācija par klientu2

Nosaukums  

Adrese   Reģistrācijas Nr.   MCVI/ATVK3  
 

(iela, numurs, māja, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

       

Tālrunis   e-pasts    

Pārskata veids4:

gada pārskats

pārskati

budžeta plāns

pārskats "n"

 

Pārskata struktūra5

Iestādes, kas sagatavo konsolidēto pārskatu par nozari, centrālās valsts iestādes, pašvaldības, budžeta iestādes, kapitālsabiedrības, ostas vai vienības6 nosaukums

Informācija par iestādi

Programmas/apakšprogrammas numurs8

Statuss10

MCVI/ATVK nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs7

adrese

tālrunis

e-pasts

vadītāja
vārds, uzvārds

pārskata gads

iepriekšējais gads

budžeta veids9

kods xx.xx.xx

budžeta veids9

kods xx.xx.xx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                       
                       

Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona        
 

(vārds, uzvārds, paraksts11)

 

(datums11)

 

Pieteikuma aizpildīšanas kārtība:
1. Valsts kases darbinieks atzīmes dokumentā neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Klients - iestāde, kas sagatavo konsolidēto pārskatu par nozari (ministrija, centrālā valsts iestāde), pašvaldība, ostas vai brīvostas pārvalde.
3. MCVI/ATVK:
3.1. MCVI - ministrijas vai centrālās valsts iestādes kods saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;
3.2. ATVK - pašvaldības administratīvi teritoriālās vienības klasifikācijas kods.
4. Pārskata veids - norāda vienu pārskata veidu, kuram ir vienāda struktūra. Ja izmaiņas ir tikai 4., 5., 6. vai 7. ailē, pārskata veidu nenorāda.
5. Pārskata struktūru norāda, lai nodrošinātu konsolidētā vai kapitālsabiedrību kopsavilkuma pārskata sagatavošanu:
5.1. numerāciju sāk ar "X" - iestādēm, kuras iesniedz konsolidēto (ietver konsolidēto, konsolidācijas un kopsavilkuma līmeni) pārskatu, iestādēm bez pārskatu hierarhijas, kapitālsabiedrību kopsavilkumam un "n" perioda kopsavilkumam;
5.2. tālāko numerāciju veido atbilstoši hierarhijas pakāpei, izmantojot numerācijas veidu: 1., 1.1., 1.2., .. , 2. utt. (iestāde X apvieno iestādes Nr. 1 un Nr. 2; iestāde Nr. 1 apvieno iestādes Nr. 1.1. un Nr. 1.2. pārskatus).
6. Vienības nosaukumu norāda tikai pārskata veidam "plānošana" - tā apzīmē projektus, pasākumus un struktūrvienības, kam plāno budžetu, bet kas nav juridiski patstāvīgas.
7. Ailē "MCVI/ATVK, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs" (neaizpilda vienībām, kam plāno budžetu):
7.1. ministrijām un centrālajām valsts iestādēm, kas sagatavo konsolidēto pārskatu par nozari, norāda kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;
7.2. pašvaldībām, kas sagatavo konsolidēto pārskatu par pašvaldību, norāda administratīvi teritoriālās vienības klasifikācijas kodu;
7.3. pārējiem norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru - unikālu, viennozīmīgu katrai iestādei.
8. Aizpilda tikai valsts budžeta iestādes par pārskata veidu "gada pārskats".
9. Budžeta veids: "2" pamatbudžets; "5" speciālais budžets.
10. Ailē "Statuss" (neaizpilda ministrijas un centrālās valsts iestādes par pārskata veidu "gada pārskats") norāda:
10.1. "izmaiņas" - veikt izmaiņas iestāžu datos;
10.2. "jauns" - izveidot jaunu iestādi;
10.3. "dzēst" - dzēst iestādi.
11. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 386

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR MINISTRIJU, CENTRĀLO VALSTS IESTĀŽU UN PAŠVALDĪBU BUDŽETA PĀRSKATU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOŠANU

LIETOTĀJI

20____. gada _____. ______________________   Nr. ______/______________/_______

(aizpilda Valsts kase1)

 

(aizpilda Valsts kase1)


Informācija par klientu2

Nosaukums   Reģistrācijas Nr.  

Adrese   MCVI/ ATVK3  
 

(iela, numurs, māja, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

   

Tālrunis   e-pasts  

Pilnvaroju saņemt ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas autentifikācijas rīkus

Pilnvarotā persona   Personas kods  
 

(vārds, uzvārds)

   

Lietotāja autentifikācijas rīkus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto pilnvarotās personas adresi4

   Nē


Adrese  
 

(iela, numurs, māja, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)


Informācija ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietotāju

Lietotājs   Personas kods  
 

(vārds, uzvārds)

   

Tālrunis   Mob. tālrunis   e-pasts  

  Lietotāja numurs  
   

(aizpilda Valsts kase1)


Lietotājs autentifikācijai izmantos uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību)

   Nē


Lietotājam piesaistāmās iestādes5

Lietotāja tiesības (nepieciešamo atzīmēt ar "x")

pārskatu sagatavošana

pārskatu skatīšana

budžeta plānošana

pārskatu pieņemšana

auditors

vadīt

vadīt un parakstīt

konsolidēt un parakstīt

vadīt un parakstīt kapitālsabiedrības/ostas pārskatu

vadīt un parakstīt atlīdzības pārskatu

parakstīt (iestādes vadītājs)

datu apmaiņas tests

skatīt

skatīt

vadīt un parakstīt

konsolidēt un parakstīt

skatīt un akceptēt

skatīt

apstiprināt

                             
                             

Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona      
 

(vārds, uzvārds, paraksts6)

 

(datums6)


Aizpilda Valsts kase

Lietotājam ir izsniegti autentifikācijas rīki Valsts kases e-pakalpojumu sistēmu lietošanai.

Lietotājs autentifikācijai izmantos uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību)1.

Valsts kases pilnvarotā persona      
 

(vārds, uzvārds, paraksts6)

 

(datums6)

Piezīmes.
1. Valsts kases darbinieks atzīmes dokumentā neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Klients - iestāde, kas sagatavo konsolidēto pārskatu par nozari, pašvaldība, zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības, ostu un brīvostu pārvaldes, Latvijas Banka, Latvijas Pašvaldību savienība.
3. MCVI/ATVK:
3.1. MCVI - ministrijas vai centrālās valsts iestādes kods saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;
3.2. ATVK - pašvaldības administratīvi teritoriālās vienības klasifikācijas kods.
4. Valsts kase autentifikācijas rīkus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi nosūta tikai tad, ja norādītā adrese neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
5. Iestāžu nosaukumi atbilstoši ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmai ir publicēti Valsts kases tīmekļa vietnē.
6. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā - satiksmes ministrs Anrijs Matīss

12.08.2014