Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1220

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 50.§)
Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
24.panta otro daļu un 47.panta 4.1 daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Valsts kase piešķir asignējumus izdevumiem saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam (turpmāk – valsts budžeta likums) noteikto apropriāciju un nodrošina asignējumu izpildi;

1.2. iestāde, kas uzrauga Eiropas Savienības politiku instrumentu vai ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu (turpmāk – uzraugošā iestāde), pieņem lēmumu par asignējuma apturēšanu, atjaunošanu vai atsaukšanu un Valsts kase Eiropas Savienības politiku instrumenta vai ārvalstu finanšu palīdzību finansējuma saņēmējam (turpmāk – finansējuma saņēmējs) aptur, atjauno vai atsauc asignējumu projekta īstenošanai.

II. Asignējumu piešķiršana

2. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

3. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

4. Valsts sekretārs un centrālās valsts iestādes vadītājs, ņemot vērā ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei (turpmāk – ministrija) apstiprināto valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta apropriāciju, nosaka budžeta izpildītājiem resursu izdevumu segšanai vai ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmēru gadā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

5. Budžeta izpildītāji sagatavo finansēšanas plānu projektus (1. pielikums – pamatbudžetam, 2. pielikums – speciālajam budžetam). Sākotnējos finansēšanas plānu projektus iesniedz sadalījumā pa ceturkšņiem (turpmāk – prognoze pa ceturkšņiem).

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā; sk. 62.2 punktu)

6. Ja tiek veidota jauna tiešās pārvaldes iestāde, kura tiks ierakstīta Publisko personu un to iestāžu sarakstā un kura veiks valsts budžeta izpildi tai atvērtajos valsts budžeta kontos, kā arī ja tiek reorganizēta vai likvidēta esošā, ministrija, kuras padotībā atrodas iestāde, pirms iestādes izveides, likvidācijas vai reorganizācijas par to elektroniski informē Valsts kasi. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no ministrijas papildu informāciju, kas ir nepieciešama iestādes reģistrācijai Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 31.07.2012. noteikumiem Nr. 527; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

7. Budžeta izpildītāji atsevišķus finansēšanas plānu projektus sagatavo, ja:

7.1. apstiprināta apropriācija vairāku programmu un apakšprogrammu izpildei;

7.2. izdevumu segšanai paredzēta ārvalstu finanšu palīdzība vai transferts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

7.3. apstiprināta apropriācija valsts budžeta ilgtermiņa saistību izpildei, tai skaitā sadalījumā pa projektiem;

7.4. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta īstenotāja ir valsts budžeta iestāde.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

7.1 Budžeta izpildītāji pēc nepieciešamības var sagatavot atsevišķus finansēšanas plānu projektus, ievērojot šo noteikumu 7. punktā minētos nosacījumus.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

8. Budžeta izpildītāji, sagatavojot finansēšanas plānu projektus, norāda šādu informāciju:

8.1. budžeta veidu;

8.2. ministriju;

8.3. programmu vai apakšprogrammu;

8.4. budžeta izpildītāju;

8.5. valsts budžeta ilgtermiņa saistību veidu;

8.6. resursus izdevumu segšanai;

8.7. konta valūtu;

8.8. projektu, ja finansēšanas plāns sagatavots saskaņā ar šo noteikumu 7.3. un 7.4.apakšpunktu.

9. Budžeta programmai "Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana" un budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmām finansēšanas plānus negatavo.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā; sk. 62.2 punktu)

9.1 Finansēšanas plānu projektus un prognozi pa ceturkšņiem izstrādā, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1 1. prognozes pa ceturkšņiem ieņēmumu un izdevumu summas veido pozitīvu gada kopsummu;

9.1 2. prognozes pa ceturkšņiem finansēšanas summas veido pozitīvu vai negatīvu gada kopsummu atkarībā no budžeta rādītāja;

9.1 3. budžeta rādītāja "Finansiālā bilance" summa, ko veido finansēšanas plānu projektu ieņēmumu un izdevumu summas gadam un prognozes pa ceturkšņiem summas, ir vienāda ar budžeta rādītāja "Finansēšana" summu ar pretējo zīmi;

9.1 4. ja saņemts finansējums vairāku gadu projektam vai pasākumam, tad kārtējā gadā plāno ieņēmumus atbilstoši faktiski saņemto ieņēmumu apmēram, izdevumus kārtējam gadam un atlikuma izmaiņas (palielinājumu), bet nākamajos gados plāno izdevumus un atlikuma izmaiņas (samazinājumu), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā; sk. 62.2 punktu)

10. Ministrijas vai to padotības iestādes sagatavotos finansēšanas plānu projektus elektroniski apstiprina e-pakalpojumā ePlāni (turpmāk – ePlāni). Ministrijas padotības iestādes iesniedz finansēšanas plānu projektus ministrijas noteiktajā termiņā.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr. 978 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.07.2012. noteikumiem Nr. 527; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

11. Ja budžeta izpildītājs programmas vai apakšprogrammas izpildē iesaista citas ministrijas padotībā esošu valsts budžeta iestādi, ir jāpalielina iesaistītās ministrijas budžeta apropriācija saskaņā ar normatīvajos aktos par apropriācijas izmaiņām noteikto kārtību, lai nodrošinātu valsts budžeta izpildes procesā starp ministrijām plānoto transfertu pārskaitīšanu un izdevumu veikšanu. Ja budžeta izpildītājs programmas vai apakšprogrammas izpildē iesaista savas ministrijas padotībā esošu valsts budžeta iestādi, iestādei paredzētā apropriācija ir jānodala atsevišķā finansēšanas plānā, ievērojot šādus nosacījumus:

11.1. ja izdevumi tiek finansēti no kārtējā gada ieņēmumiem, budžeta izpildītājs samazina plānotos ieņēmumus un izdevumus savā finansēšanas plānā un palielina plānotos ieņēmumus un izdevumus padotības iestādei, nepārsniedzot valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju attiecīgajai valsts budžeta programmai vai apakšprogrammai;

11.2. ja izdevumi tiek finansēti no iepriekšējo gadu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem, budžeta izpildītājs samazina plānoto atlikumu izmantošanu izdevumu finansēšanai un izdevumus savā finansēšanas plānā un palielina plānoto atlikumu izmantošanu izdevumu finansēšanai un izdevumus padotības iestādes finansēšanas plānā, nepārsniedzot valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju attiecīgajai valsts budžeta programmai vai apakšprogrammai.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 714)

12. Ministrija pārbauda finansēšanas plānu projektus un ne vēlāk kā astoņas darbdienas pirms saimnieciskā gada sākuma iesniedz tos Valsts kasē ePlānos, norādot finansēšanas plānu projektu skaitu. Iesniedzot ePlānos grozījumus finansēšanas plānos, ministrija norāda finansēšanas plānu projektu skaitu un iesniegšanas pamatojumu. Ja, sākoties saimnieciskajam gadam, gadskārtējais valsts budžeta likums nav stājies spēkā, finansēšanas plānu projektu sagatavošanas termiņu un nosacījumus Valsts kasē nosaka finanšu ministrs.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

13. Valsts kase pārbauda ministrijas iesniegto budžeta izpildītāju finansēšanas plānu projektu atbilstību valsts budžeta likumam un triju darbdienu laikā tos reģistrē Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.527)

14. Valsts kase atver kontu katram budžeta izpildītājam saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēto finansēšanas plānu.

15. Valsts kase, pamatojoties uz reģistrētajiem finansēšanas plāniem, piešķir gada summas apmērā:

15.1. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem;

15.2. asignējumus.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

16. Budžeta izpildītāji izstrādā grozījumus finansēšanas plānos, ja:

16.1. nepieciešams pārdalīt piešķirtos asignējumus valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp budžeta izpildītājiem, klasifikācijas kodiem vai projektiem;

16.2. saskaņā ar Ministru kabineta vai finanšu ministra lēmumu ir mainīta apropriācija vai veikta līdzekļu pārdale atbilstoši valsts budžeta likumam;

16.3. ir stājušies spēkā grozījumi valsts budžeta likumā;

16.4. saskaņā ar Ministru kabineta vai finanšu ministra lēmumu ir samazināti vai aizkavēti asignējumi;

16.5. (svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789);

16.6. saskaņā ar šo noteikumu 37.punktu faktiskā izpilde kontā pārsniedz piešķirtos asignējumus.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

17. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

18. Izmaiņas finansēšanas plānos pēc grozījumu izdarīšanas valsts budžeta likumā vai apropriācijas izmaiņām saskaņā ar Ministru kabineta vai finanšu ministra lēmumu ministrija nodrošina divu nedēļu laikā pēc minēto grozījumu spēkā stāšanās.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

19. Valsts sekretārs un centrālās valsts iestādes vadītājs nodrošina finansēšanas plānu sagatavošanu atbilstoši valsts budžeta likumam un to savlaicīgu iesniegšanu Valsts kasē saskaņā ar šiem noteikumiem.

III. Finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas lietošana

(Nodaļa svītrota ar MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.527)

III1. ePlānu lietošana

(Nodaļa MK 31.07.2012. noteikumu Nr.527 redakcijā)

34.1 Ministrijas vai to padotības iestādes ePlānus lieto finansēšanas plānu projektu sagatavošanai, apstiprināšanai un iesniegšanai Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr. 397; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 597)

34.2 Ministrijas padotības iestāde elektroniski informē ministriju par jauniem ePlānu lietotājiem vai izmaiņām esošo lietotāju datos vai pilnvarojumos.

34.3 Valsts kase nodrošina ePlānos iesniegto datu un elektronisko dokumentu saglabāšanu piecus gadus, ja ministrijas vai to padotības iestādes ievēro šo noteikumu prasības un kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 597)

IV. Asignējumu izpilde

35. Budžeta izpildītāji var veikt izdevumus tikai to finansēšanas plānos no gada sākuma piešķirto asignējumu ietvaros saskaņā ar valsts budžetā noteiktajiem finansējuma izmantošanas mērķiem sadalījumā pa budžeta rādītājiem. Izdevumus budžeta izpildītāji veic atbilstoši maksājumu laika grafikiem un finansēšanas nepieciešamībai, tai skaitā neveic nepamatotus avansa maksājumus.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

35.1 Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no ministrijas papildu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu šajos noteikumos minēto nosacījumu ievērošanu.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

36. Izdevumu segšanai budžeta izpildītāji var izmantot tikai finansēšanas plānos paredzētos un atbilstošajā valsts budžeta izdevumu kontā ieskaitītos resursus izdevumu segšanai, tai skaitā atlikumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības. Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izdevumu segšanai var izmantot pārstāvniecības valstī kredītiestādē atvērtajā kontā ieskaitītos ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tai skaitā atlikumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.397 redakcijā)

37. Ja pēc finansēšanas plānu grozījumiem faktiskā izpilde kontā pārsniedz piešķirtos asignējumus, ministrija nedēļas laikā pēc asignējumu piešķiršanas, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms saimnieciskā gada beigām nodrošina faktiskās izpildes atbilstību piešķirtajiem asignējumiem, veicot grozījumus finansēšanas plānā vai veicot klasifikācijas kodu labojumus vai darījumu pārgrāmatošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

38. Valsts kase līdz kārtējā mēneša trešajai darbdienai e-pakalpojumā ePārskati (turpmāk – ePārskati) nodrošina budžeta izpildes operatīvo kopsavilkuma pārskatu par laikposmu no pārskata gada 1. janvāra līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr. 397 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 597; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 714)

39. Kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā (turpmāk – kopsavilkuma pārskats) nodrošina šādā kārtībā:

39.1. Valsts kase līdz kārtējā saimnieciskā gada 5. janvārim nodrošina kopsavilkuma pārskatu ePārskatos;

39.2. ministrija līdz kārtējā saimnieciskā gada 15. janvārim nodrošina budžeta izpildes korekciju ievadi un paraksta kopsavilkuma pārskatu ar ePārskatu autentifikācijas rīkiem. Budžeta izpildes korekcijas veic konta ietvaros, ievērojot nosacījumu, ka tās nemaina slēgtās dotācijas apjomu un konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 714 redakcijā; sk. 62.3 punktu)

40. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

41. Pārmaksas un prasību atmaksas, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados, ieskaita budžeta izpildītāja atvērtajā kontā Valsts kasē.

42. Operatīvās darbības iestādes operatīvās darbības nodrošināšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus (tai skaitā operatīvās darbības iestādes darbiniekiem operatīvās darbības nodrošināšanai avansā izsniegtos finanšu līdzekļus) un budžeta izpildītāja maksājumu karšu izdevumiem avansā ieskaitītos līdzekļus Valsts kases norēķinu kontā kredītiestādē, kas saimnieciskā gada laikā nav izlietoti (no līdzekļu atlikuma atrēķinot rezervētos līdzekļus, kas no norēķinu konta kredītiestādē ieturēti nākamajā saimnieciskajā gadā), līdz nākamā saimnieciskā gada sestajai darbdienai ieskaita budžeta izpildītāja atvērtajā kontā Valsts kasē.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

43. Šo noteikumu 41. un 42.punktā minētās summas uzskaita budžeta izpildītāja atvērtajā kontā Valsts kasē, piemērojot budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu. Budžeta izpildītājs ir atbildīgs par minēto summu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, ja atmaksāto līdzekļu resursu avots iepriekšējā saimnieciskajā gadā bija dotācija no vispārējiem ieņēmumiem vai transferta pārskaitījums no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Ja atmaksāto līdzekļu resursu avots iepriekšējā saimnieciskajā gadā bija maksas pakalpojumi, citi pašu ieņēmumi, tai skaitā transferts no valsts budžeta iestāžu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, vai ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā transferts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, un valsts pamatbudžeta izdevumu kontā nav plānoti maksas pakalpojumi, citi pašu ieņēmumi vai ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi, līdzekļus uzskaita saskaņā ar šo noteikumu 46.punktu.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

44. Budžeta izpildītājs ir atbildīgs par personām, kas ieguvušas diplomātiskā un konsulārā dienesta statusu, avansā izsniegto un saimnieciskā gada laikā neizlietoto valsts budžeta līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos līdz nākamā saimnieciskā gada 20.janvārim.

45. Ja budžeta izpildītājiem valsts pamatbudžeta programmas vai apakšprogrammas kontā iepriekšējā gada beigās saglabājies līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tai skaitā transferta, vai ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā transferta, Valsts kase līdz kārtējā saimnieciskā gada 1. janvārim saskaņā ar šo noteikumu 45.2 punktu aprēķina uz nākamo saimniecisko gadu pārceļamo programmas vai apakšprogrammas atlikumu (turpmāk – programmas atlikums) un ieskaita to deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē, kas atvērts budžeta izpildītājam attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā. Pēc programmas atlikuma ieplānošanas budžetā budžeta izpildītājs veic līdzekļu pārgrāmatošanu uz valsts pamatbudžeta izdevumu kontu, piemērojot atbilstošo finansēšanas klasifikācijas kodu. Ja budžeta izpildītājam nav atvērts deponēto līdzekļu konts attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikuma uzskaitei, Valsts kase ieskaita programmas atlikumu kārtējam saimnieciskajam gadam atvērtajā valsts pamatbudžeta izdevumu kontā.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

45.1 (Svītrots ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 714)

45.2 Šo noteikumu 45. punktā minēto programmas atlikumu aprēķina, ievērojot šādus nosacījumus:

45.2 1. ja līdzekļu atlikuma resursu avots ir maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi vai ārvalstu finanšu palīdzība, tad programmas atlikums ir vienāds ar līdzekļu atlikumu kontā;

45.2 2. ja līdzekļu atlikuma resursu avots ir dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tad programmas atlikums ir vienāds ar nulli un Valsts kase līdzekļu atlikumu kontā slēdz kā saimnieciskajā gadā neizmantotos valsts budžeta asignējumus saskaņā ar šo noteikumu 50. punktu;

45.2 3. ja līdzekļu atlikuma resursu avots ir gan maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, gan dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, programmas atlikums ir ne vairāk kā 25 procenti no kārtējā gadā faktiski saņemto ieņēmumu summas, kas nepārsniedz plānoto katrā budžeta rādītājā, un neplānoto un virsplāna maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu summa pilnā apmērā vai vienāds ar plānoto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma palielinājumu, nepārsniedzot kārtējā gadā faktisko saņemto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu summu. Programmas atlikumu palielina par starpību starp aprēķināto slēdzamo un faktiski piešķirto dotācijas apmēru no vispārējiem ieņēmumiem. Valsts kase līdzekļu atlikumu, kas pārsniedz aprēķināto programmas atlikumu, slēdz kā saimnieciskajā gadā neizmantotos valsts budžeta asignējumus saskaņā ar šo noteikumu 50. punktu.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

46. Budžetā neplānotie līdzekļi līdz to ieplānošanai valsts budžetā tiek ieskaitīti budžeta izpildītāja atvērtajā deponēto līdzekļu kontā, piemērojot atbilstošo ieņēmumu klasifikācijas kodu. Pēc šo līdzekļu ieplānošanas budžetā budžeta izpildītājs veic līdzekļu pārgrāmatošanu uz valsts pamatbudžeta izdevumu kontu.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr. 978; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 597)

47. Līdzekļi, kurus nevar attiecināt uz budžeta iestādes saimniecisko darbību un kas ieskaitīti Valsts kasē atvērtajā deponēto līdzekļu kontā saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai konkursa nolikumu, tai skaitā drošības nauda, saistību izpildes nodrošinājums, pansionātos dzīvojošo deponētās pensijas, aizturētām personām līdz tiesas lēmumam atsavinātie līdzekļi, ieslodzīto personu personīgā nauda, tiek uzskaitīti deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē ar attiecīgo naudas līdzekļu vai noguldījumu finansēšanas klasifikācijas kodu.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789)

47.1 Valsts budžeta izpildītāji, kuri saimnieciskā gada laikā ir saņēmuši vai ieturējuši līgumsodu vai procentu maksājumus par saistību neizpildi kārtējā saimnieciskajā gadā vai iepriekšējos saimnieciskajos gados, uzskaita saņemto vai ieturēto līgumsodu vai procentu maksājumus valsts budžeta izdevumu kontā, piemērojot budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu, kā arī līdz saimnieciskā gada beigām pārskaita līgumsoda vai procentu maksājumus valsts pamatbudžeta ieņēmumos, ja tiesību aktos nav noteikts citādi.

(MK 31.07.2012. noteikumu Nr. 527 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 789; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 597)

47.2 Valsts budžeta izpildītāji, kuru budžeta izdevumu kontos saimnieciskā gada laikā budžeta izpildes darījumu rezultātā veidojas ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām, uzskaita šos ieņēmumus budžeta izpildē, piemērojot budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajam aktam par budžetu ieņēmumu klasifikāciju. Ja budžeta izpildē atzītie ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām nav valsts budžetā plānotie resursi izdevumu segšanai, tad budžeta izpildītājs ir atbildīgs par minēto summu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos līdz saimnieciskā gada beigām.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.397 redakcijā)

48. Budžeta izpildītāji nodrošina piešķirto asignējumu izpildi atbilstoši valsts budžeta likumā noteiktajai apropriācijai saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

49. Valsts budžeta izpildītāji, kuri saimnieciskā gada laikā ir saņēmuši valsts pamatbudžeta kontā transferta ieņēmumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem vai no valsts speciālā budžeta un nav tos izlietojuši, veic transferta atlikuma atmaksu līdz saimnieciskā gada beigām, piemērojot atbilstošos transferta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kodus.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 597 redakcijā)

50. Valsts kase kārtējā saimnieciskā gada 31. decembrī slēdz saimnieciskajā gadā neizmantotos valsts budžeta asignējumus, attiecīgi samazinot piešķirto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem par slēdzamo asignējumu apjomu.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr. 978; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 597; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 714; sk. 62.5 punktu)

50.1 Ja šo noteikumu 39. punktā minētais datums ir brīvdiena vai svētku diena, attiecīgās darbības veic līdz pēdējai darbdienai pirms brīvdienas vai svētku dienas.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 597 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 714)

V. Asignējuma apturēšana, atjaunošana vai atsaukšana

51. Uzraugošā iestāde finansējuma saņēmējam nosūta rakstisku brīdinājumu, bet ministrijai, kuras institucionālajā padotībā ir finansējuma saņēmējs, – brīdinājuma kopiju, ja:

51.1. tiesību aktos noteiktajā termiņā nav saņemti pārskati par projekta īstenošanu un maksājuma pieprasījumi vai pārskati, kuri pamato Eiropas Savienības politiku instrumentu vai ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma pieprasījumu (turpmāk – pārskati);

51.2. projekts netiek īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu un tiek izskatīta nepieciešamība uzsākt procesu par līguma vai vienošanās par projekta ieviešanu laušanu;

51.3. atbilstoši līguma vai vienošanās par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta ieviešanu nosacījumiem nav saņemti maksājuma pieprasījumi plānotajā apjomā un samazinājums no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika liecina par risku neizpildīt kalendāra gada plānu par vairāk nekā 25 % no paredzētā apjoma.

(Grozīts ar MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 383)

52. Finansējuma saņēmējs pēc šo noteikumu 51.punktā minētā rakstiskā brīdinājuma saņemšanas 10 darbdienu laikā iesniedz uzraugošajā iestādē pārskatus un paskaidrojumu par pārskatu neiesniegšanas iemesliem vai paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc projekts netiek īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, vai paskaidrojumu, kāpēc maksājuma pieprasījumi nav iesniegti plānotajā apjomā.

(Grozīts ar MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 383)

53. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 52. punktā minētajā termiņā nav iesniedzis uzraugošajā iestādē pārskatus un paskaidrojumu par pārskata neiesniegšanas iemesliem vai paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc projekts netiek īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, vai paskaidrojumu, kāpēc maksājuma pieprasījumi nav iesniegti plānotajā apjomā, vai saņemtie pārskati vai paskaidrojums liecina, ka projekts netiek īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, uzraugošā iestāde triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par asignējuma apturēšanu, norādot tajā finansējuma saņēmēja projekta konta rekvizītus Valsts kasē. Uzraugošā iestāde pieņemtā lēmuma kopiju vienas darbdienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Valsts kasei, finansējuma saņēmējam un ministrijai. Uzraugošā iestāde var pieņemt lēmumu par asignējuma apturēšanu, neveicot šo noteikumu 51.punktā minētās darbības, ja uzraugošajai iestādei ir pieejama informācija par darbībām, kas projektā rada vai var radīt neatbilstoši veiktas izmaksas vai nelikumīgu piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, vai nelikumīgu saistību uzņemšanos, un ir nepieciešams operatīvi apturēt maksājumu veikšanu projekta ietvaros.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr. 978; MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 383)

54. Valsts kase vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 53.punktā minētā lēmuma kopijas saņemšanas aptur attiecīgā projekta konta darbību un rakstiski informē uzraugošo iestādi, finansējuma saņēmēju un ministriju par asignējuma apturēšanu.

55. Finansējuma saņēmējs 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 54.punktā minētās informācijas saņemšanas iesniedz uzraugošajā iestādē pārskatus un paskaidrojumu, kas apliecina, ka projekts turpmāk tiks īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu.

56. Ja finansējuma saņēmējs ir izpildījis šo noteikumu 55.punktā minētās prasības un uzraugošā iestāde ir guvusi pārliecību, ka projekts turpmāk tiks īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, uzraugošā iestāde triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par apturētā asignējuma atjaunošanu, norādot tajā finansējuma saņēmēja projekta konta rekvizītus Valsts kasē. Uzraugošā iestāde pieņemtā lēmuma kopiju vienas darbdienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Valsts kasei, finansējuma saņēmējam un ministrijai.

57. Valsts kase vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 56.punktā minētā lēmuma kopijas saņemšanas atjauno attiecīgā projekta konta darbību un rakstiski informē par to uzraugošo iestādi, finansējuma saņēmēju un ministriju.

58. Ja finansējuma saņēmējam ir nosūtīts brīdinājums šo noteikumu 51.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, taču uzraugošā iestāde pēc paskaidrojuma saņemšanas par iemesliem, kāpēc projekts netiek īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, nav guvusi pārliecību par projekta turpmāko īstenošanu saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu un ir pieņēmusi lēmumu lauzt līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, uzraugošā iestāde triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums lauzt līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, pieņem lēmumu par asignējuma atsaukšanu, norādot tajā finansējuma saņēmēja projekta konta rekvizītus Valsts kasē. Uzraugošā iestāde pieņemtā lēmuma kopiju vienas darbdienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Valsts kasei, finansējuma saņēmējam un ministrijai.

59. Ministrija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 58.punktā minētās informācijas saņemšanas atsauc atlikušo asignējumu finansējuma saņēmēja attiecīgā projekta konta finansēšanas plānā.

60. Valsts kase, saņemot lēmumu par asignējuma apturēšanu, kurš pieņemts saskaņā ar tiesību aktiem par finanšu vadības noteikumu pārkāpumiem (izņemot šo noteikumu 53.punktā minēto gadījumu), aptur lēmumā norādītā budžeta izpildītāja konta (kontu) darbību un rakstiski informē lēmuma pieņēmēju, finansējuma saņēmēju un ministriju par asignējuma apturēšanu.

61. Valsts kase, saņemot lēmumu par šo noteikumu 60.punktā minētā asignējuma atjaunošanu, vienas darbdienas laikā atjauno attiecīgā konta darbību un rakstiski informē lēmuma pieņēmēju, finansējuma saņēmēju un ministriju par asignējuma atjaunošanu.

VI. Noslēguma jautājumi

62. Valsts kase ir tiesīga piemērot Likuma par budžetu un finanšu vadību 47.pantā minētos pasākumus, ja tā konstatē, ka netiek ievērota šajos noteikumos noteiktā kārtība.

62.1 Šo noteikumu 38. un 39. punktā minētos kopsavilkuma pārskatus par budžeta izpildi Valsts kase nodrošina ePārskatos ne vēlāk kā ar 2015. gada 1. janvāri.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.397 redakcijā)

62.2 Grozījumus šo noteikumu 5. un 9. punktā, kā arī šo noteikumu 9.punktu attiecībā uz gada summu un prognozes pa ceturkšņiem ievadi uzsāk piemērot, sagatavojot finansēšanas plānu projektus 2019. gadam.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

62.3 Šo noteikumu 39. punktā noteiktais termiņš 2021. gadā ir 11. janvāris un 21. janvāris.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

62.4 Lai precizētu saskaņā ar šo noteikumu 45.2 3. apakšpunktu uz 2021. gadu pārcelto līdzekļu atlikuma summu un kontu, budžeta izpildītājs līdz 2021. gada 5. janvārim var sagatavot pieteikumu par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu (4. pielikums) elektroniska dokumenta veidā, kurš apliecināts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko dokumentu noformēšanas un aprites jomā, un nosūtīt uz Valsts kases oficiālo elektronisko adresi.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

62.5 Šo noteikumu 50. punktā noteiktais termiņš 2021. gadā ir 8. janvāris.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

63. Atzīt par spēku zaudējušiem:

63.1. Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumus Nr.501 "Eiropas Savienības politiku instrumentu vai ārvalstu finanšu palīdzības asignējumu apturēšanas, atjaunošanas vai atsaukšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 104.nr.);

63.2. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumus Nr.1482 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.).

64. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

65. (Svītrots ar MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.527)

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1220

(Pielikums MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

20__. gada pamatbudžeta finansēšanas plāns Nr. _____

Versija Nr. ____

  
  

Kodi

Iestāde   
Ministrija (centrālā valsts iestāde)   
Programma   
Apakšprogramma   
Funkcija   
Saistību veids   
Projekta, pasākuma nosaukums   
Resursu avots   
Konta numurs   
Konta valūta   
    
   

(euro)

Finansēšanas plāna rādītāja kods

Finansēšanas plāna rādītāja nosaukums

Gada summa (iepriekšējā versijā)

Izmaiņas

Gada summa (ar izmaiņām)

Sākotnējā prognoze pa ceturkšņiem

I ceturksnis

II ceturksnis

III ceturksnis

IV ceturksnis

P0Resursi izdevumu segšanai       
 * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai       
         
B000Izdevumi – kopā       
 * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai       
         
P1MFinansiālā bilance       
F00000000Finansēšana       
 * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai       
         
2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1220

(Pielikums MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

20__. gada speciālā budžeta finansēšanas plāns Nr. _____

Versija Nr. ____

  
  

Kodi

Iestāde   
Ministrija (centrālā valsts iestāde)   
Programma   
Apakšprogramma   
Funkcija   
Saistību veids   
Projekta, pasākuma nosaukums   
Resursu avots   
Konta numurs   
Konta valūta   
    
   

(euro)

Finansēšanas plāna rādītāja kods

Finansēšanas plāna rādītāja nosaukums

Gada summa (iepriekšējā versijā)

Izmaiņas

Gada summa (ar izmaiņām)

Sākotnējā prognoze pa ceturkšņiem

I ceturksnis

II ceturksnis

III ceturksnis

IV ceturksnis

A000Ieņēmumi kopā       
 * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai       
         
B000Izdevumi – kopā       
 * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai       
         
P1MFinansiālā bilance       
F00000000Finansēšana       
 * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai       
        

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1220

(Pielikums svītrots ar MK 31.07.2012. noteikumiem Nr. 527)

4. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1220
Pieteikums par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu

(Pielikums svītrots no 06.01.2021. ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 714; sk. grozījumu 2. punktu)

5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1220
Pieteikums par līdzekļu pārgrāmatošanu

(Pielikums svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 597)

06.01.2021