Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 726

Rīgā 2015. gada 15. decembrī (prot. Nr. 67 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 27. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 99. nr.; 2013, 169. nr.; 2014, 156. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 3. punktā skaitli "19.".

2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. eKasi elektroniskas informācijas apmaiņai lieto klienti, kuriem ir atvērts konts Valsts kasē vai kuri ir saņēmuši konta rīkotāja atļauju informācijas saņemšanai. eKases lietotāja rokasgrāmata ir pieejama eKasē."

3. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. "skatīt visus" - tiesības atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatu par konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām (nav attiecināms uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klientiem, kas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā saskaņo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā), konta izrakstu, konta pārskatu, konta kopsavilkumu, paziņojumu par konta statusu un konta atlikuma pārskatu (turpmāk šajā sadaļā - pārskati);".

4. Izteikt 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5. "1. paraksts" - tiesības parakstīt ar pieejas režīmu "2. paraksts" pilnvarotā lietotāja autorizētus maksājuma rīkojumus, saskaņot pārskatu par konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām (nav attiecināms uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klientiem, kas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā saskaņo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā), atlasīt, apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus;".

5. Izteikt 10.8., 10.9. un 10.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.8. "4. paraksts" - tiesības sagatavot un vienpersoniski parakstīt maksājuma rīkojumus, parakstīt ar pieejas režīmu "2. paraksts" pilnvarotā lietotāja autorizētus maksājuma rīkojumus, atlasīt, saskaņot pārskatu par konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām (nav attiecināms uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klientiem, kas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā saskaņo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā), apskatīt un izdrukāt informāciju par kontā ienākošajiem un no konta izejošajiem maksājumiem un pieprasīt pārskatus. Pieejas režīms "4. paraksts" piemērojams iestādes vadītājam un pilnvarotajām personām, kuru pilnvaras ir apstiprinātas parakstu paraugu kartītē. Pieejas režīms "4. paraksts" nav piemērojams, ja piesaistāmajam kontam ir noteikts šo noteikumu 10.7. apakšpunktā minētais pieejas režīms;

10.9. "tiešsaistē skatīt" - tiesības ar klienta informācijas sistēmas starpniecību pieprasīt un saņemt konta pārskata un debeta/kredīta pārskata datus, izmantojot eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduli. Aizpildot eKases pieteikumu, obligāti jānorāda interneta protokola (turpmāk - IP) adrese vai IP adrešu apgabals, no kura lietotājam atļauts pieslēgties eKasei;

10.10. "tiešsaistē vadīt" - tiesības ar klienta informācijas sistēmas starpniecību pieprasīt un saņemt konta pārskata un debeta/kredīta pārskata datus, veikt maksājuma datu importu eKasē un saņemt maksājuma statusa pārskatu, izmantojot eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduli. Aizpildot eKases pieteikumu, obligāti jānorāda IP adrese vai IP adrešu apgabals, no kura lietotājam atļauts pieslēgties eKasei."

6. Papildināt noteikumus ar 18.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.6. izmanto ePārskatus finanšu uzskaites datu apkopošanai, kas noteikti citos normatīvajos aktos. Pirms nosacījuma par ePārskatu iekļaušanas normatīvajā aktā iestādes saskaņo ar Valsts kasi pārskatu tehnisko nodrošinājumu ePārskatos."

7. Izteikt 19. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Lai lietotu ePārskatus, klients, kas veic šo noteikumu 18.1. un 18.6. apakšpunktā minētās darbības, iesniedz ePārskatos pieteikumu par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu: iestādes par katru no šādiem pārskata veidiem (visai pārskata struktūrai):".

8. Svītrot 21.2.5. apakšpunktu.

9. Svītrot 22. un 22.1 punktu.

10. Izteikt 23.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.3. autentifikācijas rīkus - kodu karti vai kodu kalkulatoru, lietotājvārdu un paroli (ja izmanto x509 autentifikācijas sertifikātu) - izsniedz pieteikumā norādītajai pilnvarotajai personai, kas uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu (izņemot gadījumu, ja pieteikumā ir atzīme "Autentifikācijas rīkus nosūtīt pa pastu"). Pilnvarotajai personai ir pienākums kodu karti, kodu kalkulatoru (nebojātu) vai lietotāja numuru un pastāvīgo paroli nodot lietotājam personīgi. x509 autentifikācijas sertifikātu Valsts kase nosūta uz pieteikumā norādīto lietotāja e-pasta adresi (e-pastā norāda arī autentifikācijas rīku aktivizēšanas kārtību). Vienlaikus ar x509 autentifikācijas sertifikātu Valsts kase lietotājam nosūta eKases lietotāja rokasgrāmatu;".

11. Svītrot 34. punktu.

12. Aizstāt 36. punktā skaitļus un vārdu "8.00 līdz 18.00" ar skaitļiem un vārdu "8.30 līdz 17.00".

13. Svītrot 4. pielikumu.

14. Izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 386

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR MINISTRIJU, CENTRĀLO VALSTS IESTĀŽU UN PAŠVALDĪBU BUDŽETA PĀRSKATU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOŠANU

LIETOTĀJI

20__. gada ________________________ Nr.______/__________/_____
(aizpilda Valsts kase 1) (aizpilda Valsts kase 1)

 

Informācija par klientu 2
Nosaukums Reģistrācijas Nr.
Adrese MCVI/ ATVK 3
(iela, numurs, māja, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)
Tālrunis e-pasts

 

Pilnvaroju saņemt ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas autentifikācijas rīkus
Pilnvarotā persona Personas kods
(vārds, uzvārds)
Lietotāja autentifikācijas rīkus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto pilnvarotās personas adresi 4

Adrese
(iela, numurs, māja, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

 

Informācija par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietotāju:
Lietotājs Personas kods
(vārds, uzvārds)
Tālrunis Mob. tālrunis e-pasts
Lietotāja numurs
(aizpilda Valsts kase1)
Lietotājs autentifikācijai izmantos uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību)

 

Lietotājam piesaistāmās
iestādes 5
Lietotāja tiesības (nepieciešamo atzīmē ar "x")
Pārskatu sagatavošana Pārskatu skatīšana Budžeta plānošana Pārskatu pieņemšana Auditors
vadīt vadīt un parakstīt konso-
lidēt un
parakstīt

vadīt un parakstīt kapitāl-
sabied-
rības/
ostas pārskatu
parakstīt (iestādes vadītājs) datu apmaiņas
tests
skatīt skatīt vadīt un parakstīt konso-
lidēt
un parakstīt
skatīt un akceptēt skatīt apstip-
rināt

Ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, esmu iepazinies un savas saistības apzinos pilnībā.

Iestādes vadītājs/ pilnvarotā persona
(vārds, uzvārds un paraksts 6) (datums 6)

 

Aizpilda Valsts kase
Lietotājam ir izsniegti autentifikācijas rīki Valsts kases e-pakalpojumu sistēmu lietošanai
Lietotājs autentifikācijai izmantos uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību)1

 

Valsts kases pilnvarotā persona
(vārds, uzvārds un paraksts 6) (datums 6)

Piezīmes.

1. Valsts kases darbinieks atzīmes dokumentā neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Klients - iestāde, kas sagatavo konsolidēto pārskatu par nozari, vai pašvaldība, zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības, ostu un brīvostu pārvaldes, Latvijas Banka, Latvijas Pašvaldību savienība.

3. MCVI/ATVK: MCVI - ministrijas, centrālās valsts iestādes kods saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam; ATVK - pašvaldības administratīvi teritoriālās vienības klasifikācijas kods.

4. Valsts kase autentifikācijas rīkus (kodu karti vai kodu kalkulatoru) pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi nosūta tikai tad, ja norādītā adrese neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Iestāžu nosaukumi atbilstoši ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmai ir publicēti Valsts kases tīmekļa vietnē.

6. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

30.12.2015