Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.12.2013. - 30.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumus Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.112

Rīgā 2012.gada 14.februārī (prot. Nr.8 21.§)
Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta 3.1 un ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai (turpmāk – atbalsts) pasākumus, atbalsta apmēru, kā arī piešķiršanas kritērijus un kārtību.

2. Atbalsts 2013.gadā ietver finansējumu 6 926 145 latu apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. lopkopības attīstībai – 3 456 929 lati:

2.1.1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 2 153 483 lati:

2.1.1.1. ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē – 1 305 973 lati;

2.1.1.2. ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē – 127 300 latu;

2.1.1.3. ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē – 233 607 lati;

2.1.1.4. ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē – 120 000 latu (tai skaitā ciltsgrāmatai – 18 000 latu, vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai 4000 latu);

2.1.1.5. ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē – 47 800 latu (tai skaitā ciltsgrāmatai – 1800 latu);

2.1.1.6. ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē – 10 950 latu (tai skaitā ciltsgrāmatai – 600 latu);

2.1.1.7. ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs – 152 955 lati;

2.1.1.8. dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai – 154 898 lati;

2.1.2. dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai – 231 000 latu;

2.1.3. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai – 383 796 lati;

2.1.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei – 60 000 latu;

2.1.5. veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai – 160 000 latu;

2.1.6. biškopības nozares attīstībai – 446 265 lati;

2.1.7. nomedītu un nobeigušos mežacūku uzglabāšanai, transportēšanai un likvidēšanai – 22 385 lati;

2.2. augkopības attīstībai – 391 361 lats:

2.2.1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai – 27 500 latu;

2.2.2. kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei – 59 000 latu;

2.2.3. augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai – 45 135 lati;

2.2.4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai – 67 726 lati;

2.2.5. selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas, – 192 000 latu;

2.3. pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 923 614 latu:

2.3.1. lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem – 304 969 lati;

2.3.2. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās – 290 280 latu;

2.3.3. tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē – 328 365 lati;

2.4. tirgus veicināšanai – 216 000 latu;

2.5. dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 472 438 lati;

2.6. lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai – 692 900 latu:

2.6.1. apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai – 680 900 latu;

2.6.2. dalībai lauksaimniecības risku fondā – 12 000 latu;

2.7. kooperācijas attīstībai – 179 000 latu:

2.7.1. lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 50 000 latu;

2.7.2. atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 129 000 latu;

2.8. 2012.gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam – 593 903 lati (tai skaitā atbalsta pasākumiem dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 217 942 lati, ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē – 73 540 latu).

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.346; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1372)

3. Uz šo noteikumu 2.punktā minētā atbalsta saņemšanu var pretendēt fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pretendents).

4. Šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.nodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī pārskatus un sarakstus pretendents iesniedz papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

5. Pretendents šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumus apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kurā norāda pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, darījumu apliecinoša dokumenta saņēmēju, izrakstīšanas datumu, numuru un samaksāto summu.

6. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas ietvaros piešķirto finansējumu, ievērojot šādus nosacījumus:

6.1. šo noteikumu 2.2.5.apakšpunktā minētajam atbalstam piemēro Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, L 214/33), 7.pantā noteiktās prasības;

6.2. šo noteikumu 2.2.5.apakšpunkta ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citu individuālā atbalsta projektu un citas atbalsta programmas ietvaros piešķirto finansējumu, kas netiek sniegts saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), nepārsniedz maksimāli pieļaujamo finansējuma intensitāti neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;

6.3. ja Eiropas Savienības normatīvajos aktos par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ir paredzēta atbalsta kumulācija.

7. Atbalstu nepiešķir:

7.1. grūtībās nonākušam atbalsta pretendentam:

7.1.1. kam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

7.1.2. kam uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 7.1.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

7.1.3. kam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un konstatējamas šo noteikumu 7.1.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

7.1.4. kam nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs saimnieciskās darbības veicēju līdz nespējai turpināt darbību;

7.2. atbalsta pretendentam, kas darbojas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379) 1.panta 1.punktā minētajās nozarēs, šo noteikumu 2.12. un 2.15.apakšnodaļā, 5., 6. un 8.nodaļā minētajos atbalsta pasākumos.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.346)

8. Lauku atbalsta dienests:

8.1. savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

8.2. izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.nodaļā minētajām prasībām un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja iesniegums tiek apstiprināts, slēdz līgumu ar pretendentu par šo noteikumu 2.punktā minētā atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot pušu saistības, atbildību un norēķinu kārtību;

8.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem katrā pasākumā, tai skaitā valsts iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

8.4. izmaksā pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā, nepārsniedzot šo noteikumu 2.punktā minēto atbalsta pasākuma finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirtā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru par vienu vienību;

8.5. šo noteikumu 2., 5., 6. un 8.nodaļā minēto atbalstu izmaksā, nepārsniedzot Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379) 2.panta 2.punktā vai Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulas (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337) 3.panta 2.punktā noteikto atbalsta summu;

8.6. divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šajos noteikumos vai līgumā minētos nosacījumus;

8.7. šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.nodaļā minēto atbalsta pasākumu attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.477; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

9. Šajos noteikumos minētais atbalsts (izņemot 2.8.apakšpunktu) attiecas uz pasākumiem, kas tiek īstenoti no 2013.gada 1.janvāra.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

10. Par atbalstu, kas piešķirts Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Malnavas koledžas studentiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumu Nr.70 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 103.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 97.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumu Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 86.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumu Nr.41 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 97.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 15.punktu, atbalsta saņēmējs, kam pēc izglītības iegūšanas neizdodas uzsākt darba attiecības ar nākamo darba devēju, ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc studiju beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā izglītību apliecinoša dokumenta kopiju. Lauku atbalsta dienests no atbalsta saņēmēja nepieprasa šajā punktā minētajos noteikumos paredzētās izziņas un saņemtā atbalsta atmaksu.

2. Atbalsts lopkopības attīstībai
2.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

11. Atbalsta mērķis ir, izmantojot augstvērtīgus vaislas lauksaimniecības dzīvniekus (turpmāk – dzīvnieks), veicināt lopkopības nozaru ciltsdarba attīstību, nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu, piena šķirņu govju un kazu virspārraudzību, kā arī dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu.

12. Atbalsts sedz līdz 100 procentiem no administratīvajām izmaksām par ciltsgrāmatas uzturēšanu un līdz 70 procentiem no izmaksām, kas saistītas ar veiktajiem testiem (dzīvnieku produktivitātes kontrole un novērtēšana pēc pēcnācēju kvalitātes, darbspēju noteikšana, dzīvnieku lineārā un eksterjera vērtēšana, pāru atlase), lai noteiktu dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un produktivitāti, kā arī līdz 100 procentiem no dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas izmaksām un līdz 75 procentiem no dzīvnieku līķu pārstrādes un likvidēšanas izmaksām.

13. Atbalstu var saņemt:

13.1. pretendents, kuram ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību un kurš pēc statusa piešķiršanas darbojas ciltsdarba jomā vismaz vienu gadu (turpmāk – organizācija);

13.2. komersants, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī par embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrāciju un kurš uzglabā Latvijas ģenētisko resursu – Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu – spermu (turpmāk – komersants);

13.3. akreditēta piena laboratorija, kas savu kompetenci ir apliecinājusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību (turpmāk – laboratorija);

13.4. datu apstrādes centrs, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības datu apstrādi, kā arī nodrošina pārraudzības datu apmaiņu un uzkrāšanu (turpmāk – datu centrs);

13.5. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 105.punktā minētajām prasībām;

13.6. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 112.punktā minētajām prasībām.

14. Organizācija var saņemt atbalstu, ja atbalsta pasākumi ir veikti:

14.1. ganāmpulkā, kurš reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);

14.2. saimniecībā, kurai ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu un anulēšanu (turpmāk – šķirnes saimniecība);

14.3. dzīvniekam, kas vismaz gadu atrodas pārraudzībā, izņemot pirmpieni (govi, kam nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kas nav vecāka par četriem gadiem, kā arī kazu, kam nav aprēķināti noslēgtas laktācijas dati un kas nav jaunāka par 15 mēnešiem un vecāka par četriem gadiem), atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību (turpmāk – pārraudzībā esošs dzīvnieks) un kam Lauksaimniecības datu centrs pēdējā noslēgtajā pārraudzības gadā nav anulējis pārraudzības datus.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

15. Lauksaimniecības datu centrs līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem pa sugām atbilstoši Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma 7.panta otrās daļas 2.punktam.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

2.2. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

16. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

17. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

17.1. produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

17.2. lineārajai vērtēšanai;

17.3. pāru atlasei.

18. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes, lineārajai vērtēšanai un pāru atlasei) piešķir:

18.1. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 80 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par katru pārraudzības ganāmpulkā esošu pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās standarta laktācijas (240–305 dienas) slēgšanas, ja:

18.1.1. ganāmpulkā veic plānotu jaunbuļļu pārbaudi;

18.1.2. pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) pēc organizācijas pieprasījuma ir veikta DNS analīze, ko apliecina laboratorijas atzinums. DNS analīzi neveic un atbalsta maksājumu samazina par 50 procentiem, ja pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) ir zināma izcelšanās;

18.1.3. pārbaudāmā buļļa meita (pirmpiene) ir lineāri novērtēta un dati ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centra centrālajā datubāzē;

18.2. komersantam par augstvērtīgu šķirnes vaislas buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju, – 27 latu mēnesī par katru bulli;

18.3. datu centram un laboratorijām – 0,55 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par vienas pārraudzībā esošas piena šķirņu govs un kazas pārraudzības rezultātu ieguves, apstrādes un datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu:

18.3.1. datu centram – 0,18 latu (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par pārraudzības rezultātu apstrādi un datu apmaiņas nodrošināšanu vienam dzīvniekam;

18.3.2. laboratorijām:

18.3.2.1. par vienu mēnesī veikto pārraudzības analīzi piena šķirņu govju un kazu pienam – 0,28 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

18.3.2.2. par vienas mēnesī veiktās pārraudzības analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei – 0,09 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

18.4. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 5 latus par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu govi;

18.5. pārraudzības ganāmpulkā par vaislinieku atlasi pārojumiem, lai novērstu tuvradniecību (inbrīdingu) un panāktu lielāku kontroli pār recesīvajiem gēniem, organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 0,10 latu par vienu pāru atlasi, kas reģistrēta Lauksaimniecības datu centra centrālajā datubāzē.

(Grozīts ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.477; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

19. Piesakoties uz šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1.pielikums).

20. Par šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minēto atbalstu:

20.1. Lauku atbalsta dienests slēdz ar organizāciju šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu par atbalsta piešķiršanu;

20.2. organizācija katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā lineāri novērtēto pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstu un DNS analīžu rezultātus;

20.3. organizācija līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (2.pielikums) un administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.477; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

21. Informāciju par šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa ceturkšņa pēdējā mēneša divdesmitajā datumā) Lauksaimniecības datu centrs katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

22. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minēto līgumu un šo noteikumu 20.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

23. Lai saņemtu šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minēto atbalstu, komersants līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (3.pielikums). Iesniegumam pievieno ģenētisko resursu Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu sarakstu un uzglabājamās spermas devu skaitu ceturksnī.

24. Lai saņemtu šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto atbalstu:

24.1. datu centrs:

24.1.1. līdz kārtējā gada 1.aprīlim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (4.pielikums);

24.1.2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu (5.pielikums);

24.2. laboratorijas:

24.2.1. līdz kārtējā gada 1.aprīlim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (6.pielikums);

24.2.2. katru mēnesi līdz piektajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārraudzības informācijas pārskatu (7.pielikums).

25. Lai saņemtu šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru mēnesi līdz desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (8.pielikums).

26. Lai saņemtu šo noteikumu 18.5.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (9.pielikums).

27. Šo noteikumu 17.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku triju latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

28. Ja šo noteikumu 26.punktā minētajos iesniegumos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.3. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

29. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

30. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem:

30.1. ciltsvērtības noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

30.2. lineārajai vērtēšanai.

31. Atbalstu par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (ciltsvērtības noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes, lineārajai novērtēšanai) piešķir organizācijai:

31.1. par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā:

31.1.1. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes kontrolnobarošanā, kā vienreizēju maksājumu 325 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

31.1.2. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes (pēcnācēju dzimšanas un atšķiršanas svars atbilst selekcijas darba veikšanai noteiktajām prasībām), 200 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

31.2. kā vienreizēju maksājumu deviņu latu apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu zīdītājgovi.

32. Organizācija par šo noteikumu 31.1.1. un 31.1.2.apakšpunktā minētajiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem atbalstu saņem:

32.1. ja ganāmpulka īpašnieks normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību noteiktajā kārtībā Lauksaimniecības datu centrā ir iesniedzis informāciju dzīvnieku ģenētiskās vērtības noteikšanai;

32.2. ja tīršķirnes vaislas bullis ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju;

32.3. par vairākiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem vienā pārraudzības ganāmpulkā, ja, rēķinot uz vienu tīršķirnes vaislas bulli, ganāmpulkā (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.aprīlī) ir vairāk nekā deviņas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

33. Par specializēto gaļas šķirņu liellopu tīršķirnes dzīvniekiem uzskata dzīvnieku, kuru vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus, kā arī divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu liellopu krustojumus.

34. Informāciju par šo noteikumu 31.1. un 31.2.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.aprīlī) Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 10.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

35. Piesakoties uz šo noteikumu 31.1.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 15.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (11.pielikums).

36. Par šo noteikumu 31.1.apakšpunktā minēto atbalstu:

36.1. Lauku atbalsta dienests slēdz ar organizāciju šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu par atbalsta piešķiršanu, paredzot priekšapmaksu 75 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām. Lauku atbalsta dienests līgumam pievieno šo noteikumu 34.punktā minēto informāciju;

36.2. organizācija līdz kārtējā gada 15.jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

36.2.1. par katru šo noteikumu 31.1.apakšpunktā minēto pārraudzības ganāmpulku – īpašnieku sarakstu ar novērtēto dzīvnieku skaitu;

36.2.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem.

37. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minēto līgumu un šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

38. Lai saņemtu šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (12.pielikums).

39. Šo noteikumu 30.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku sešu latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

40. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.4. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

41. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

42. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

42.1. produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

42.2. krustojuma cūku produktivitātes novērtēšanu;

42.3. ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādei un uzglabāšanai.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

43. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai) piešķir organizācijai:

43.1. kā vienreizēju maksājumu 12 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par šķirnes jauncūku (cūku, kuili), kurai ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, kā arī ģenētiskās vērtības tests;

43.2. kā vienreizēju maksājumu 50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā, ja organizācija ir noslēgusi līgumu ar ganāmpulka īpašnieku par produktivitātes rādītāju iegūšanu no kārtējā gada 1.janvāra līdz 1.decembrim.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

44. Šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minēto atbalstu 45 latu apmērā augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanai saskaņā ar labāko lineāro objektīvās prognozes datu statistikas apstrādes metodiku (BLUP) pēc pēcnācēju kvalitātes ar indeksu 105 un vairāk, ja kuilis ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju, piešķir organizācijai un komersantam reizi ceturksnī.

45. Šo noteikumu 42.2.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 0,67 latu apmērā par katru novērtētu krustojuma cūku, kura iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto cūku selekcijas programmu un kurai noteikts speķa biezums un ķermeņa liesās gaļas saturs.

45.1 Šo noteikumu 42.3.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 0,05 latu apmērā par vienā ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testā iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

46. Piesakoties uz šo noteikumu 43.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (13.pielikums).

47. Par šo noteikumu 43.punktā minēto atbalstu:

47.1. Lauku atbalsta dienests slēdz ar organizāciju šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu par atbalsta piešķiršanu, paredzot priekšapmaksu 75 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām;

47.2. Lauksaimniecības datu centrs līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam (pēc stāvokļa ceturkšņa pirmā mēneša pirmajā datumā) iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par cūku kustību pārraudzības ganāmpulkā;

47.3. organizācija līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

47.3.1. pārskatu par šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētām jauncūkām (cūkām, kuiļiem) (14.pielikums);

47.3.2. pārskatu par šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minētajām jauncūkām un jaunkuiļiem (15.pielikums);

47.3.3. samaksu apliecinošu dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

48. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minēto līgumu un šo noteikumu 47.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

49. Lai saņemtu šo noteikumu 44.punktā minēto atbalstu, organizācija un komersants līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (16.pielikums).

50. Lai saņemtu šo noteikumu 45.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (17.pielikums).

50.1 Lai saņemtu šo noteikumu 45.1 punktā minēto atbalstu, organizācija līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (17.1 pielikums).

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

51. Atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ciltsgrāmatas kārtošanu 0,33 latu apmērā par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniegusi Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par ciltsgrāmatā uzņemamiem vai novērtētiem dzīvniekiem.

52. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.5. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

53. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

54. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

54.1. darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

54.2. vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai.

55. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) tīršķirnes dzīvniekiem pārraudzības ganāmpulkā piešķir organizācijai:

55.1. par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes:

55.1.1. kura eksterjera vērtējums ir 49 punkti un vairāk;

55.1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 10 pēcnācēju;

55.1.3. kuram ir sertificēts vai šķirnes ciltskodolā iekļauts vismaz viens pēcnācējs;

55.2. par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;

55.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis;

55.4. par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;

55.5. par vaislas ērzeļa izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

56. Piesakoties uz šo noteikumu 55.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (18.pielikums). Iesniegumam pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānoti ciltsdarba pasākumi, un detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu.

57. Par šo noteikumu 55.punktā minēto atbalstu:

57.1. Lauku atbalsta dienests slēdz ar organizāciju šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu par atbalsta piešķiršanu, paredzot priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

57.2. organizācija līdz kārtējā gada 20.novembrim (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.novembrī) iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus pārskatus (pārskatiem pievieno samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi):

57.2.1. par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes (19.pielikums);

57.2.2. par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu (20.pielikums);

57.2.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu (21.pielikums);

57.2.4. par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu (22.pielikums);

57.2.5. par vaislas ērzeļa izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi (22.1 pielikums).

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

58. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šo noteikumu 57.1.apakšpunktā minēto līgumu, kā arī šo noteikumu 57.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

59. Šo noteikumu 54.2.apakšpunktā minēto atbalstu 10 latu apmērā piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu par katra vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā.

60. Lai saņemtu šo noteikumu 59.punktā minēto atbalstu, organizācija katru mēnesi līdz piektajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (23.pielikums).

61. Šo noteikumu 54.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku sešu latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

62. Atbalstu 15 000 latu apmērā par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, kā arī lopkopības nozarei aktuālas informācijas regulāru (ne retāk kā reizi mēnesī) atspoguļošanu publiski pieejamā veidā maksā organizācijai, kas ir Latvijas Republikas zirgu valsts ciltsgrāmatas kārtotāja. Lai saņemtu atbalstu, minētā organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

62.1. līdz kārtējā gada 1.aprīlim – iesniegumu, kam pievienota izdevumu tāme;

62.2. līdz kārtējā gada 1.decembrim – izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas.

63. Lauku atbalsta dienests:

63.1. pēc šo noteikumu 62.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas veic priekšapmaksu 90 procentu apmērā;

63.2. pēc šo noteikumu 62.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

64. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir uzrādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.6. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

65. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir paaugstināt šķirnes aitu kvalitāti, saglabāt un uzlabot dzīvnieku esošo genotipu.

66. Atbalsts paredzēts:

66.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (novērtēšana pēc pēcnācēju kvalitātes);

66.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

67. Atbalstu par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) maksā organizācijai:

67.1. par vaislai ataudzējamās aitas un teķa (no viena gada līdz 1,5 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

67.2. par sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes;

67.3. par vaislai audzējamo aitu un teķu skrepi genotipa noteikšanu un vaislas teķu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

68. Organizācija šo noteikumu 67.punktā minēto atbalstu saņem, ja ievēro šādas prasības:

68.1. šo noteikumu 67.1.apakšpunktā minēto ciltsdarba pasākumu veic šķirnes saimniecībās, kurās ir vairāk nekā 29 aitu mātes;

68.2. šo noteikumu 67.2.apakšpunktā minēto ciltsdarba pasākumu veic pārraudzības ganāmpulkos, kuros teķi ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju.

69. Piesakoties uz šo noteikumu 67.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (24.pielikums). Iesniegumam pievieno detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu.

70. Informāciju par šo noteikumu 67. un 68.punktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā) Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 20.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

71. Par šo noteikumu 67.punktā minēto atbalstu:

71.1. Lauku atbalsta dienests ar organizāciju slēdz šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu par atbalsta piešķiršanu, paredzot priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas. Līgumam pievieno šo noteikumu 70.punktā minēto informāciju;

71.2. organizācija līdz kārtējā gada 1.augustam (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā) Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus:

71.2.1. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām aitām un teķiem (25.pielikums);

71.2.2. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes vaislas teķiem (26.pielikums);

71.3. organizācija līdz kārtējā gada 1.decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi par šo noteikumu 67.3.apakšpunktā minēto atbalstu.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.742)

72. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šo noteikumu 71.1.apakšpunktā minēto līgumu un šo noteikumu 71.2. un 71.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.742)

73. Šo noteikumu 66.2.apakšpunktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku sešu latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

2.7. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

74. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

75. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

75.1. produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

75.2. pirmās un otrās laktācijas kazu lineārai vērtēšanai, kā arī iegūto datu analīzei, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādei.

76. Atbalstu par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) maksā organizācijai:

76.1. kā vienreizēju maksājumu 50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes (dzīvnieks, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 95 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums) vaislas kazu mātei;

76.2. kā vienreizēju maksājumu 30 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu vismaz pirmās pakāpes krustojuma (dzīvnieks iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu kazu ar specializēto gaļas šķirņu āzi, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 50 procentus) vaislas kazu mātei;

76.3. kā vienreizēju maksājumu 20 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par šķirnes saimniecībā vaislai ataudzējamās piena šķirņu kazas (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

76.4. kā vienreizēju maksājumu 30 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes;

76.5. kā vienreizēju maksājumu 50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem.

77. Lauku atbalsta dienests atbalstu maksā par šo noteikumu 76.3.apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem, kas iegūti no šķirnes saimniecībā līdz kārtējā gada 1.augustam esošajiem vaislas dzīvniekiem, bet ne vairāk kā par 40 procentiem no kopējā ganāmpulkā esošo piena šķirņu slaucamo kazu skaita.

78. Organizācija šo noteikumu 76.4. un 76.5.apakšpunktā minēto atbalstu saņem, ja pasākumus veic pārraudzības ganāmpulkos, kuros āži ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju.

79. Piesakoties uz šo noteikumu 76.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.augustam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (27.pielikums).

80. Par šo noteikumu 76.punktā minēto atbalstu:

80.1. Lauku atbalsta dienests slēdz ar organizāciju šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu par atbalsta piešķiršanu, paredzot priekšapmaksu 75 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām. Līgumam pievieno šo noteikumu 81.punktā minēto informāciju;

80.2. organizācija līdz kārtējā gada 20.augustam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā pārraudzības ganāmpulkos esošo piena tīršķirnes un specializēto gaļas šķirnes sertificēto āžu sarakstus (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.augustā);

80.3. organizācija līdz kārtējā gada 1.septembrim (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.augustā) iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatus (pārskatiem pievieno samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem):

80.3.1. par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošām specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes un pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātēm (28.pielikums);

80.3.2. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām kazām (29.pielikums);

80.3.3. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (30.pielikums);

80.3.4. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (31.pielikums).

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

81. Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 1.septembrim saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.augustā) par šo noteikumu 67.punktā minētajām prasībām atbilstošām pārraudzībā esošām specializēto gaļas šķirņu vaislas kazu mātēm, vaislai ataudzējamām kazām un sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

82. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šo noteikumu 80.1.apakšpunktā minēto līgumu un šo noteikumu 80.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

83. Šo noteikumu 75.2.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu piecu latu apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās vai otrās laktācijas piena šķirņu un specializēto gaļas šķirņu kazu.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

84. Lai saņemtu šo noteikumu 83.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (32.pielikums) par novērtējamiem dzīvniekiem.

85. Atbalstu 3100 latu apmērā piešķir organizācijai, lai segtu administratīvās izmaksas par pirmās un otrās laktācijas kazu lineārā vērtēšanā iegūto datu analīzi, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādi pārraudzības ganāmpulkiem.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

86. Lai saņemtu šo noteikumu 85.punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

86.1. līdz kārtējā gada 1.aprīlim – iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

86.2. līdz kārtējā gada 1.decembrim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

87. Lauku atbalsta dienests:

87.1. pēc šo noteikumu 86.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā;

87.2. pēc šo noteikumu 86.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

88. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku sešu latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

2.8. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs

89. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu lopkopības netradicionālajās nozarēs (briežkopībā, zvērkopībā, arī šinšillkopībā, truškopībā, strauskopībā, biškopībā), mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus un bišu ciltssaimes, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

90. Atbalsts paredzēts vaislas dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai.

91. Atbalstu piešķir organizācijai, kas veic dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībās atbilstoši nozares ciltsdarba programmai.

92. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai maksā šādā apmērā:

92.1. briežkopībā – par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 10 punktiem:

92.1.1. par staltbriežu vaislas buļļa novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 30 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

92.1.2. par staltbriežu vaislas govs novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 17 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

92.1.3. par staltbriežu vaislai ataudzējama jaundzīvnieka (no viena gada līdz triju gadu vecumam) novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 5,50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

92.1.4. par dambrieža novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 12,50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

92.2. zvērkopībā – par pirmās un otrās klases audzējamā vaislas dzīvnieka novērtēšanu:

92.2.1. par ūdeles un šinšillas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 0,90 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,20 latu apmērā);

92.2.2. par lapsas un polārlapsas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – 1,50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,50 latu apmērā);

92.3. truškopībā – par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas mātei, kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un vaislas tēvam, ar kuru lecinātām (vismaz četrām) mātēm atzīta grūsnība un kura vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem, – vienreizēju maksājumu 1,10 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,30 latu apmērā);

92.4. strauskopībā – par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 15 punktiem, – vienreizēju maksājumu 10 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

92.5. biškopībā – par novērtējamu bišu ciltssaimi, kuras vērtējuma kubitālā indeksa rādītāji ir no 1,3 līdz 2,7, kā arī citi selekcijas darbam nepieciešamie radītāji atbilst norādītajai pasugai, – vienreizēju maksājumu septiņu latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā).

93. Par šo noteikumu 92.punktā minēto atbalstu:

93.1. organizācija līdz kārtējā gada 1.augustam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā informāciju (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā) par dzīvnieku skaitu šķirnes saimniecībās;

93.2. Lauksaimniecības datu centrs šo noteikumu 93.1.apakšpunktā minēto informāciju salīdzina ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā) un līdz kārtējā gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

94. Lai saņemtu atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (briežkopībā, truškopībā un strauskopībā – 33.pielikums, zvērkopībā – 34.pielikums, biškopībā – 35.pielikums).

2.9. Atbalsts dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai

95. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358), 15.panta 2.punkta "c" un "d" apakšpunktu. Atbalsta mērķis ir veicināt progresīvu tehnoloģiju izmantošanu, nodrošinot lauksaimniecības dzīvnieku novērtēšanu un to ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kā arī dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu organizēšanu un dalību tajos, lai popularizētu selekcijas rezultātus Latvijā un ārvalstīs.

96. Atbalsts paredzēts starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu organizēšanai, kas saistīti ar dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu un darbspēju pārbaudi.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

97. Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir organizācijai (ne vairāk kā 14 500 latu vienai organizācijai) dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes pasākumu organizēšanai, lai segtu:

97.1. maksu par trešo pušu sniegtajiem konsultāciju pakalpojumiem;

97.2. ceļa izdevumus;

97.3. izstāžu telpu īres izdevumus;

97.4. maksu par publikācijām un informatīvajiem izdales materiāliem;

97.5. apbalvošanas izmaksas, paredzot ne vairāk kā 175 latus katrai balvai.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

98. Piesakoties uz šo noteikumu 97.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (36.pielikums). Iesniegumam pievieno detalizētu pasākuma nolikumu un izdevumu tāmi.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

99. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 98.punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību vērtēšanas kritērijiem dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanai un darbspēju pārbaudes pasākumu organizēšanai (37.pielikums) un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar organizāciju vai par atteikumu slēgt līgumu.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

100. Atbalstu piešķir organizācijai, kura kopvērtējumā saņēmusi vairāk nekā 17 punktu.

101. Ja vairākas organizācijas saņēmušas vienādu punktu skaitu, Lauku atbalsta dienests atbalstu piešķir rindas kārtībā pēc iesnieguma saņemšanas laika, nepārsniedzot šo noteikumu 2.1.1.8.apakšpunktā atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma apmēru.

102. Par šo noteikumu 97.punktā minēto atbalstu:

102.1. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 1.aprīlim, slēdzot šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu ar organizāciju, paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā;

102.2. organizācija līdz kārtējā gada 15.decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

102.2.1. izdevumus un līdzfinansējumu (ja tāds ir bijis) apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi;

102.2.2. ar ārvalstu ekspertiem noslēgto līgumu kopijas.

2.10. Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai

103. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un normatīvajiem aktiem par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību.

104. Atbalsts paredzēts:

104.1. dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai;

104.2. piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai.

105. Atbalstu par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā iekļautās informācijas uzturēšanu un atjaunošanu piešķir institūcijai, kas nodrošina valstī vienotu informācijas centrālo datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari (turpmāk – lopkopības informācijas centrs), šādā apmērā:

105.1. par katru datubāzē reģistrētu liellopu un zirgu – 0,045 latus mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

105.2. par katru datubāzē reģistrētu aitu, kazu un cūku – 0,023 latus mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

105.3. par katru datubāzē reģistrētu ganāmpulku – 0,021 latu mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

105.4. par katru datubāzē reģistrētu novietni – 0,12 latu mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

105.5. par aitu pārraudzības datu apstrādi – 0,35 latus par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

105.6. par gaļas liellopu pārraudzības datu apstrādi – 0,35 latus par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli).

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

106. Atbalstu 9000 latu apmērā par piena šķirņu slaucamo govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanu piešķir lopkopības informācijas centram.

107. Par šo noteikumu 105. un 106.punktā minēto atbalstu:

107.1. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 1.aprīlim noslēdz šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu ar lopkopības informācijas centru;

107.2. lopkopības informācijas centrs līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par paveikto darbu.

2.11. Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

108. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

109. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, lai nepieļautu cilvēku un dzīvnieku inficēšanos vai saindēšanos, kā arī patogēno mikroorganismu nokļūšanu un izplatīšanos vidē.

110. Atbalsts paredzēts:

110.1. līdz 100 procentiem no dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas izmaksām;

110.2. līdz 75 procentiem no dzīvnieku līķu pārstrādes un likvidēšanas izmaksām.

111. Atbalstu maksā par šādiem pakalpojumiem un šādā apmērā:

111.1. par jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz 140 latiem par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz līdz 25 procentiem no pārstrādes izmaksām par šādu dzīvnieku līķu pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā 10 latu par tonnu;

111.2. par lauksaimniecības dzīvnieku līķu (izņemot jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķus) savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz 50 latiem par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz pārējās izmaksas par šādu dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā 100 latu par tonnu;

111.3. par putnu līķu pārstrādi un likvidēšanu uz vietas putnu novietnē – līdz sešiem latiem par tonnu.

112. Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

112.1. optimizētu dzīvnieku līķu savākšanas, transportēšanas, pārstrādāšanas un likvidēšanas sistēmu;

112.2. dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009.gada 14.novembris, Nr. L 300), un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2011.gada 26.februāris, Nr. L 54). Uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests;

112.3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzībai;

112.4. dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu 48 stundu laikā vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 72 stundu laikā ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī) pēc informācijas saņemšanas par dzīvnieka nobeigšanos.

113. Pretendents par šo noteikumu 112.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošināšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 112.punktā minētajām prasībām.

114. Pretendents vai nosūtītājs par dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu aizpilda dzīvnieku līķu pavaddokumentu (38.pielikums) un to pievieno šo noteikumu 115.3.apakšpunktā minētajam pārskatam.

115. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

115.1. līdz kārtējā gada 1.aprīlim slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

115.2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu atbalsta saņemšanai (39.pielikums);

115.3. katru mēnesi līdz desmitajam datumam Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz pārskatu par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu (40.pielikums);

115.4. līdz kārtējā gada 1.aprīlim slēdz līgumu ar Lauksaimniecības datu centru par informācijas apmaiņu par dzīvniekiem, kas ir nobeigušies;

115.5. iesniegumu pirms iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā saskaņo ar Lauksaimniecības datu centru.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

116. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 115.1.apakšpunktā minētā līguma kopiju triju darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrija par atbalsta pretendentu informē sabiedrību.

117. Lauku atbalsta dienests pretendentam atbalstu izmaksā reizi mēnesī, pamatojoties uz iesniegumu (39.pielikums). Par šo noteikumu 112.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā priekšapmaksas veidā 100 procentu apmērā reizi mēnesī, pamatojoties uz iepriekšējā mēnesī iesniegto iesniegumu.

2.12. Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei

(Apakšnodaļa MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

117.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

117.2 Atbalsta mērķis ir nodrošināt kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

117.3 Atbalstu maksā par Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā reģistrētajās vai atzītajās kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas blakusproduktu (dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasināti produkti, kuri ir izslēgti no cilvēku patēriņa), izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu (turpmāk – blakusprodukti), savākšanu, transportēšanu un pārstrādi – līdz 20 latiem par tonnu.

117.4 Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

117.4 1. optimizētu blakusproduktu savākšanas, transportēšanas un pārstrādāšanas sistēmu;

117.4 2. blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009.gada 14.novembris, Nr. L 300), un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2011.gada 26.februāris, Nr. L 54). Uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

117.4 3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzības jomā;

117.4 4. ka blakusproduktu pārstrādes procesā iegūtais produkts nav Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā ietvertais produkts.

117.5 Lai saņemtu šo noteikumu 117.3 punktā minēto atbalstu, pretendents katru mēnesi iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu.

117.6 Pretendents vai nosūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aizpilda blakusproduktu pavaddokumentu, saskaņo to ar valsts pilnvarotu veterinārārstu vai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru, un pretendents to pievieno šo noteikumu 117.7 2.apakšpunktā minētajam iesniegumam.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.346 redakcijā)

117.7 Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

117.7 1. līdz kārtējā gada 1.aprīlim slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

117.7 2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu atbalsta saņemšanai (40.1 pielikums);

117.7 3. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu par blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu (40.2 pielikums);

117.7 4. iesniedz uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

117.8 Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 117.7 1.apakšpunktā minētā līguma kopiju triju darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrija informāciju par šo noteikumu 117.4 1.apakšpunktā minētā pakalpojuma sniedzēju ievieto ministrijas tīmekļa vietnē.

117.9 Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā kā priekšapmaksu 100 procentu apmērā reizi mēnesī, pamatojoties uz iepriekšējā mēnesī saņemto iesniegumu (40.1 pielikums).

2.13. Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

(Apakšnodaļa MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

117.10 Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir nodrošināt pārtikā izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu nekaitīgumu.

117.11 Atbalsts sedz daļu no veterinārās ekspertīzes pakalpojuma izmaksām kautuvēs, bet nepārsniedz 1,17 latu par vienu veterinārās ekspertīzes stundu.

117.12 Šo noteikumu 117.11 punktā minēto atbalstu piešķir institūcijai, kas īsteno valsts uzraudzību un kontroli pārtikas, dzīvnieku barības, blakusproduktu, veterināro zāļu aprites, dzīvnieku veselības, labturības un ciltsdarba jomā, kā arī nodrošina nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro robežkontroli (turpmāk – uzraudzības institūcija).

117.13 Par šo noteikumu 117.11 punktā minēto atbalstu:

117.13 1. uzraudzības institūcija līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu;

117.13 2. Lauku atbalsta dienests noslēdz šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu ar uzraudzības institūciju;

117.13 3. uzraudzības institūcija līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par veterinārajās ekspertīzēs nostrādāto stundu skaitu.

2.14. Atbalsts biškopības nozarei

(Apakšnodaļa MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

117.14 Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337). Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju.

117.15 Atbalstu 12 latu apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:

117.15 1. kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

117.15 2. kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

117.15 3. kam kārtējā gada 1.janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;

117.15 4. kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;

117.15 5. kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;

117.15 6. kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.346)

117.16 Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

117.16 1. iesniegumu (40.3 pielikums). Pretendents iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;

117.16 2. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē.

117.17 Informāciju par šo noteikumu 117.15 2. un 117.15 3.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošajiem pretendentiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.janvārī) Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

117.18 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 117.16 punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību šo noteikumu 117.15 punktā minētajām prasībām un mēneša laikā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

2.15. Atbalsts nomedītu un nobeigušos mežacūku uzglabāšanai, transportēšanai un likvidēšanai

(Apakšnodaļa MK 25.06.2013. noteikumu Nr.346 redakcijā)

117.19 Atbalstu sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

117.20 Atbalsta mērķis ir nepieļaut lauksaimniecības dzīvnieku inficēšanos ar klasisko cūku mēri, šīs infekcijas slimības tālāku izplatīšanos, kā arī apkarot klasisko cūku mēri inficētajā zonā, nodrošinot nomedītu un nobeigušos mežacūku (Sus scrofa) (turpmāk – mežacūka) uzglabāšanu, transportēšanu un likvidēšanu.

117.21 Atbalsts paredzēts, lai segtu jebkura vecuma mežacūku uzglabāšanas, transportēšanas un likvidēšanas izmaksas – līdz 185 latiem par tonnu.

117.22 Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

117.22 1. mežacūku uzglabāšanu, transportēšanu un likvidēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par epizootiju uzliesmojuma likvidēšanu un draudu novēršanu, kā arī normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

117.22 2. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzības jomā;

117.22 3. mežacūku transportēšanu un likvidēšanu 48 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas no Pārtikas un veterinārā dienesta;

117.22 4. ka mežacūku likvidēšanas procesā iegūtais produkts nav Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētais produkts.

117.23 Lai saņemtu šo noteikumu 117.21 punktā minēto atbalstu, pretendents:

117.23 1. slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu. Līgumā paredz priekšapmaksu 10 procentu apmērā no šo noteikumu 2.1.7.apakšpunktā minētā finansējuma;

117.23 2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā ar Pārtikas un veterinārā dienesta valsts vecāko veterināro inspektoru saskaņotu iesniegumu (40.4 pielikums) atbalsta saņemšanai;

117.23 3. iesniedz Lauku atbalsta dienestā ar Pārtikas un veterināro dienestu noslēgtas vienošanās kopiju par mežacūku uzglabāšanu, transportēšanu un likvidēšanu;

117.23 4. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem iesniedz uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.

117.24 Pretendents vai nosūtītājs atbilstoši normatīvo aktu prasībām par tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apriti, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aizpilda pavaddokumentu par mežacūku transportēšanu, un pretendents to pievieno šo noteikumu 117.23 2.apakšpunktā minētajam iesniegumam.

117.25 Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 117.23 1.apakšpunktā minētā līguma kopiju triju darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrija līguma kopiju ievieto ministrijas tīmekļa vietnē.

117.26 Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā reizi mēnesī, pamatojoties uz saņemto iesniegumu (40.4 pielikums).

3. Atbalsts augkopības attīstībai
3.1. Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai

118. Atbalstu piešķir zinātniskam institūtam, kas uztur augu gēnu banku un augu ģenētisko resursu centrālo datubāzi, šādu pasākumu nodrošināšanai:

118.1. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu gēnu bankas darbības un sēklu paraugu saglabāšanai;

118.2. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu centrālās datubāzes darbības nodrošināšanai;

118.3. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai.

119. Pasākumu īstenošanu uzrauga Zemkopības ministrijas Ģenētisko resursu padome.

120. Lai saņemtu atbalstu, zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus Zemkopības ministrijas Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

120.1. iesniegumu. Iesniegumā precīzi norāda veicamos pasākumus atbilstoši šo noteikumu 118.punktam;

120.2. detalizētu izdevumu tāmi. Tāmē norāda pasākumu izmaksas atbilstoši šo noteikumu 118.punktam.

121. Atbalstu maksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Lauku atbalsta dienestu un zinātnisko institūtu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir izdevumu tāme.

122. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz:

122.1. priekšapmaksu, nepārsniedzot 60 procentus no atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma;

122.2. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas, nepārsniedzot 35 procentus no apakšpasākumam piešķirtā atbalsta apmēra.

123. Zinātniskais institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestā Zemkopības ministrijas Ģenētisko resursu padomes apstiprinātu starppārskatu par kārtējo darbu izpildi. Starppārskatu iesniedz līdz kārtējā gada 1.jūlijam. Starppārskatos norāda šo noteikumu 118.punktā minēto pasākumu izpildes gaitu (paveiktos darbus un to rezultātus) un tiem pievieno komandējumu pārskatus.

124. Zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 5.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus Zemkopības ministrijas Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

124.1. noslēguma pārskatu – kopsavilkumu par līguma izpildi;

124.2. samaksu un darījumu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar šo noteikumu 120.2.apakšpunktā minēto izdevumu tāmi.

125. Lauku atbalsta dienests galīgo norēķinu veic pēc noslēguma pārskata un samaksu apliecinošo dokumentu kopiju apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

3.2. Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei

126. Atbalsta mērķis ir atbalstīt augu ģenētisko resursu kolekciju (turpmāk – kultūraugu genofonds) saglabāšanu un novērtēšanu un paplašināt selekcijas darba turpināšanas iespējas, kā arī veikt šķirnes identitātes pārbaudi.

127. Atbalstu saņem pretendents, kuram:

127.1. pieder kultūraugu genofonds (izņemot dekoratīvos augus);

127.2. nepieciešams veikt šķirnes identitātes pārbaudi.

128. Pretendents līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (41.pielikums) un kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programmu saskaņā ar šo noteikumu 42.pielikumā minētajiem izcenojumiem un apjomu. Ja nepieciešams veikt šķirnes identitātes pārbaudi, programmā papildus ieraksta identitātes pārbaudei nepieciešamo šķirņu sēklu paraugu daudzumu noteiktām sugu grupām saskaņā ar šo noteikumu 42.pielikuma XI sadaļu.

129. Lauku atbalsta dienests ar pretendentu slēdz līgumu par atbalsta saņemšanu, ja pretendents atbilst šo noteikumu 127.punktā minētajām prasībām.

130. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz:

130.1. ietverto pasākumu izpildes kontroli trīs gadus pēc atbalsta saņemšanas;

130.2. kultūraugu genofonda atsavināšanas aizliegumu;

130.3. priekšapmaksu 60 procentu apmērā no līgumā paredzētās summas. Pretendentam, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, izmaksātajā atbalsta summā kā attaisnotos izdevumus ietver pievienotās vērtības nodokli;

130.4. starppārskata iesniegšanu līdz kārtējā gada 1.jūlijam, pēc starppārskata apstiprināšanas paredzot priekšapmaksu 35 procentu apmērā;

130.5. noslēguma pārskata iesniegšanu līdz kārtējā gada 1.novembrim.

131. Pēc šo noteikumu 130.5.apakšpunktā minētā noslēguma pārskata saņemšanas Lauku atbalsta dienests veic gala norēķinu.

132. Par kultūraugu genofonda postījumiem, kā arī par programmas iespējamo neizpildi pretendents rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas.

133. Par kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas rezultātiem pretendents sagatavo pārskatu un līdz kārtējā gada 30.decembrim iesniedz to Zemkopības ministrijā.

3.3. Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai

134. Atbalsta mērķis – nodrošināt informāciju par slāpekļa daudzumu augsnē īpaši jutīgajās teritorijās un sniegt lauksaimniekiem ieteikumus slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.

135. Atbalstu piešķir Valsts augu aizsardzības dienestam augsnes minerālā slāpekļa monitoringa veikšanai. Atbalsts paredzēts:

135.1. augsnes paraugu noņemšanai dažādās Latvijas vietās atšķirīgos augšņu apstākļos pavasarī un rudenī trijos dziļumos;

135.2. augsnes paraugu analīžu veikšanai;

135.3. augsnes minerālā slāpekļa datubāzes uzturēšanai;

135.4. ieteikumu izstrādei slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.

136. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 1.aprīlim noslēdz līgumu ar Valsts augu aizsardzības dienestu par šo noteikumu 135.punktā minēto atbalstu. Līgumam pievieno plānoto izdevumu tāmi.

137. Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 1.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par slāpekļa monitoringa rezultātiem un izstrādātajiem ieteikumiem slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai, kā arī faktisko izdevumu tāmi un norēķinu dokumentu kopijas.

3.4. Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

138. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir palielināt labības, kartupeļu, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu kvalitatīvu sēklu sagatavošanu un izmantošanu.

139. Atbalstu piešķir institūcijai, kas nodrošina augu aizsardzību, sēklu sertificēšanu, sēklu un mēslošanas līdzekļu aprites uzraudzību, kā arī selekcionāru tiesību aizsardzību (turpmāk – augu aizsardzības dienests), 100 procentu apmērā no cenām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, par šādiem iepriekšējā gada trešajā un ceturtajā ceturksnī un kārtējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem:

139.1. lauku apskati Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku platība ir:

139.1.1. labībai – lielāka par 10 hektāriem;

139.1.2. kartupeļiem – lielāka par vienu hektāru;

139.1.3. lopbarības augiem (43.pielikums), eļļas augiem un šķiedraugiem – lielāka par pieciem hektāriem;

139.2. vidējā parauga ņemšanu, paraugu analīzi un sertifikāta izsniegšanu sertifikācijai paredzētajām labības augu, lopbarības augu (43.pielikums), eļļas augu un šķiedraugu sēklu partijām;

139.3. etiķešu drukāšanu un izsniegšanu labībai, lopbarības augiem (43.pielikums), eļļas augiem un šķiedraugiem, kā arī augu pasu (etiķešu) drukāšanu un izsniegšanu kartupeļiem;

139.4. kartupeļu bumbuļu laboratorisko analīzi, lai noteiktu kartupeļu gaišo un tumšo gredzenpuvi;

139.5. sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas noteikšanu IS, PB1, PB2, B1 sēklu kategorijām;

139.6. kartupeļu augsnes paraugu ņemšanu un par analīzēm augu kaitīgo organismu noteikšanai visās kartupeļu audzēšanas platībās kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībās;

139.7. kartupeļu sertifikācijas partiju aizzīmogošanu un plombām;

139.8. kartupeļu bumbuļu analīzēm;

139.9. sēklas kartupeļu bumbuļu laboratoriskām analīzēm, lai noteiktu šādus kaitīgos organismus: Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Ditylechus destructor, Synchytrium endobioticum un Epitrix sp.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

140. Augu aizsardzības dienests līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam (par iepriekšējo ceturksni) iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Noslēguma pārskatu par sniegtajiem pakalpojumiem kārtējā gadā augu aizsardzības dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz nākamā gada 1.februārim.

141. Par šo noteikumu 139.punktā minētajiem pakalpojumiem Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētām personām nepiemēro maksu, kas noteikta normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

142. Ja augu aizsardzības dienests ir konstatējis, ka kāds no šo noteikumu 139.1., 139.2., 139.4., 139.5., 139.6. un 139.8.apakšpunktā minēto pārbaužu rezultātiem neatbilst normatīvajos aktos par labības, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklu (sēklas kartupeļu) tirdzniecību noteiktajām prasībām, Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētā persona par konkrēto sniegto pakalpojumu augu aizsardzības dienestam samaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

3.5. Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

143. Atbalsta mērķis ir veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

144. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/33) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008).

145. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 34.panta 5.punktam atbalsts sedz līdz 100 procentiem no šādām ar sadarbību un pētniecības pasākumiem saistītām attiecināmām izmaksām:

145.1. atalgojumu un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos darba ņēmēja labā obligāti veicamos maksājumus pētniekiem, pētniecības tehniskajam personālam un palīgpersonālam, ciktāl tas nodarbināts pasākuma izpildē;

145.2. aparatūras un iekārtas amortizācijas izmaksas. Ja šīs aparatūras un iekārtu kalpošanas laiks pārsniedz zinātniskā pasākuma ilgumu, tad par attiecināmām izmaksām uzskata tikai tās aparatūras un iekārtu amortizācijas izmaksas, kas atbilst pasākuma ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

145.3. pakalpojumu izmaksas, kā arī izmaksas par šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, kartupeļiem – par izturības pārbaudi pret kartupeļu cistu nematodi un vēzi;

145.4. inventāra, instrumentu un materiālu iegādes izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu;

145.5. tehnikas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pasākuma ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

145.6. telpu īre un apsaimniekošana, sakaru pakalpojumi un tādu biroja preču iegādes izmaksas, kuru kalpošanas laiks nav ilgāks par vienu gadu. Uz šo apakšpunktu attiecas tikai tās izmaksas, kas ir rakstiski noteiktas kā procentuālā vai proporcionālā daļa no tādām atbalsta pretendenta darbības un uzturēšanas izmaksām, kuras ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību.

146. Atbalsts paredzēts:

146.1. selekcijas materiāla – līniju, klonu, hibrīdu un citu selekcijas materiāla veidu (turpmāk – līnijas) – novērtēšanai, lai ieviestu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju (ne vairāk kā 47 250 latu vienam pretendentam kārtējā gadā);

146.2. dubultoto haploīdu novērtēšanai (ne vairāk kā 3000 latu vienam pretendentam kārtējā gadā);

146.3. selekcijas materiāla – līniju, klonu, hibrīdu un citu selekcijas materiāla veidu (turpmāk – līnijas) – novērtēšanai, lai ieviestu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas (ne vairāk kā 26 990 latu vienam pretendentam kārtējā gadā).

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

147. Atbalstu piešķir pretendentam, kas:

147.1. atbilst pētniecības organizācijas definīcijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 30.panta 1.punktu;

147.2. ir reģistrēts Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā;

147.3. saskaņā ar savas institūcijas nolikumu vai statūtiem nodarbojas ar šo noteikumu 44.pielikumā minēto lauksaimniecības augu sugu grupu selekciju;

147.4. par noteiktu lauksaimniecības kultūraugu (ziemas kviešu, ziemas rudzu, vasaras miežu, kartupeļu, tauriņziežu, kamolzāles, auzeņu–aireņu starpsugu hibrīdu, kaņepju, linu, ābeļu un aveņu) līniju novērtēšanu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai vai par noteiktu lauksaimniecības kultūraugu (kviešu, miežu, auzu, lauka pupu, zirņu un kartupeļu) līniju novērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai ir noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību "Zemnieku saeima" vai ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, vai ar vismaz vienu Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes dalīborganizāciju, kas ir saistīta ar attiecīgās kultūraugu grupas sēklu vai pavairojamā materiāla izmantošanu.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

148. Šo noteikumu 146.punktā minēto atbalstu nepiešķir pretendentam:

148.1. kurš ir uzsācis pasākuma īstenošanu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;

148.2. kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkta "a" un "c" apakšpunktam;

148.3. kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punktam.

149. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1.aprīlim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

149.1. iesniegumu (45.pielikums):

149.2. selekcijas materiāla novērtēšanas programmu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai, kurā izmantoti šo noteikumu 44.pielikumā minētie izcenojumi.

150. Par šo noteikumu 146.punktā minēto atbalstu:

150.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda pretendenta atbilstību Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta prasībām un, ja pretendents atbilst minētajām prasībām, slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz šādus nosacījumus:

150.1.1. priekšapmaksa 60 procentu apmērā;

150.1.2. 40 procenti no atbalsta summas tiek samaksāti pēc starppārskata iesniegšanas (starppārskatu Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz kārtējā gada 1.septembrim);

150.1.3. noslēguma pārskatu iesniedz līdz kārtējā gada 15.decembrim;

150.1.4. pretendentam, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, izmaksātajā atbalsta summā kā attaisnotos izdevumus ietver pievienotās vērtības nodokli;

150.1.5. pasākuma izpildi kontrolē piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas;

150.2. pretendents:

150.2.1. divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 150.1.apakšpunktā minētā līguma noslēgšanas savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par atbalsta pasākuma mērķi, pasākuma uzsākšanas datumu un gaidāmo rezultātu sasniegšanas datumu, norāda tīmekļa vietni, kurā būs publicēti minētie rezultāti, kā arī piezīmi, ka tie būs pieejami bez maksas;

150.2.2. sagatavo pārskatu par selekcijas materiāla novērtēšanu, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas, un līdz nākamā gada 1.februārim to iesniedz Zemkopības ministrijā un šo noteikumu 147.4.apakšpunktā minētajai organizācijai, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums;

150.2.3. vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 150.2.2.apakšpunktā minētā pārskata iesniegšanas atbalsta pasākuma rezultātus publicē savā tīmekļa vietnē un nodrošina rezultātu pieejamību piecu gadu laikā no to publicēšanas dienas.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

151. Par selekcijas materiāla postījumiem, kā arī par šo noteikumu 149.2.apakšpunktā minētās programmas iespējamo neizpildi pretendents triju darbdienu laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu.

4. Atbalsts pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai
4.1. Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem

152. Atbalsta mērķis ir veicināt sabiedrības izglītošanu lauksaimniecības jomā. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

153. Atbalsts paredzēts, lai turpinātu pārejošos pētījumus (sākti 2007., 2008., 2009. un 2011.gadā) un uzsāktu šo noteikumu 46.pielikuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā minētos pētījumus. Pētījumi nepieciešami nozaru attīstībai, lai nodrošinātu integrētās augu audzēšanas sistēmas ieviešanu, pārtikas drošību un kvalitāti, dzīvnieku veselību, oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un zemes lietojuma veida ietekmes novērtējumu.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

154. Par šo noteikumu 153.punktā minēto atbalstu:

154.1. Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 1.martam:

154.1.1. izpildītājs par šo noteikumu 46.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minēto pētījumu iesniedz pētījuma izmaksu tāmi (47.pielikums), kas apstiprināta Zemkopības ministrijā;

154.1.2. Veterinārmedicīnas likumā noteiktās nacionālās references laboratorijas funkciju izpildītājs par šo noteikumu 46.pielikuma 5. un 6.punktā minēto pētījumu iesniedz pētījuma izmaksu tāmi (47.pielikums), kas apstiprināta Zemkopības ministrijā;

154.1.3. izpildītājs, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu izdara oglekļa dioksīda piesaistes un tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinus par zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību, par šo noteikumu 46.pielikuma 7.punktā minēto pētījumu iesniedz pētījuma izmaksu tāmi (47.pielikums), kas apstiprināta Zemkopības ministrijā;

154.1.4. izpildītājs par šo noteikumu 46.pielikuma 8., 9., 10., 11. un 12.punktā minēto pētījumu veikšanu iesniedz iesniegumu (46.1 pielikums) un pētījuma izmaksu tāmi (47.pielikums);

154.2. Lauku atbalsta dienests:

154.2.1. ar šo noteikumu 46.pielikuma 1., 2., 3., 5., 6. un 7.punktā minēto pētījumu izpildītāju slēdz šo noteikumu 160.punktā minēto līgumu;

154.2.2. ar šo noteikumu 46.pielikuma 4.punktā minēto pētījuma izpildītāju slēdz papildu vienošanos par 2011.gadā sāktu pētījumu;

154.2.3. izvērtē šo noteikumu 154.1.4.apakšpunktā minēto dokumentu atbilstību zinātnes projektu vērtēšanas kritērijiem (46.2 pielikums) un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Ja uz vienu pētījumu pretendē vairāki izpildītāji, atbalstu piešķir izpildītājam, kas saņēmis lielāko punktu skaitu. Ja vairāki izpildītāji saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbalstu piešķir izpildītājam, kas pirmais iesniedzis iesniegumu.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

155. Atbalsta saņēmējs ir izpildītājs, kas ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā.

156. Izpildītājs līdzekļus izlieto darba algām, tai skaitā nodokļu samaksai, izmēģinājumu lauku ierīkošanai, analīžu veikšanai, komandējumiem, pētījumiem nepieciešamo materiālu iegādei, administratīvajām izmaksām (izdevumiem infrastruktūras uzturēšanai). Izpildītājs projekta izmaksu tāmi (47.pielikums) saskaņo ar šo noteikumu 46.pielikumā norādīto Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu.

157. Projekta izdevumi ir attiecināmi, ja tie ir tieši saistīti ar projekta īstenošanu un nepieciešami projektā noteikto mērķu sasniegšanai.

158. Ja projekta īstenošanai nepieciešams izmantot ārējos pakalpojumus, izpildītājs norāda pakalpojuma sniedzēja nosaukumu.

159. Ja projekta īstenošanas laikā nepieciešami grozījumi pētījuma izmaksu tāmē, tie 10 darbdienu laikā rakstiski jāsaskaņo ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu, iesniegumā pamatojot grozījumu nepieciešamību.

160. Lauku atbalsta dienests, slēdzot līgumu ar izpildītāju, paredz šādus nosacījumus:

160.1. priekšapmaksa 40 procentu apmērā;

160.2. 30 procentu no atbalsta summas tiek samaksāti pēc starppārskata iesniegšanas (starppārskats Zemkopības ministrijas atbildīgajā departamentā saņemts apstiprināšanai līdz kārtējā gada 15.jūlijam, bet Lauku atbalsta dienestā – līdz kārtējā gada 1.augustam);

160.3. pēc pētījuma pārskata apstiprināšanas Zemkopības ministrijā pētījuma pārskatu ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētījumu datubāzē.

161. Lauku atbalsta dienests galīgo norēķinu veic pēc Zemkopības ministrijā līdz kārtējā gada 31.oktobrim saņemtā un tās atbildīgajā departamentā apstiprinātā gala pārskata, kā arī samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 1.decembrim. Ja gala pārskats nav noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, to iesniedz papīra formā divos eksemplāros un nosūta arī elektronisko versiju. Vienu gala pārskata eksemplāru glabā šo noteikumu 46.pielikumā minētajā Zemkopības ministrijas atbildīgajā departamentā, otru – Lauku atbalsta dienestā. Atbildīgais departaments līdz kārtējā gada 31.oktobrim Zemkopības ministrijas departamentu direktoru sanāksmē ziņo par pētījumu gala pārskata apstiprināšanas prezentācijas norises datumu, vietu un laiku. Minēto informāciju ievieto Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē. Zemkopības ministrijas atbildīgais departaments protokolē pētījumu gala pārskata apspriešanu un lēmuma pieņemšanu.

4.2. Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

162. Atbalsta mērķis ir iesaistīt lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumus lēmumu pieņemšanā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem.

163. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

164. Atbalsts paredzēts lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, ja:

164.1. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā;

164.2. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi pārstāv attiecīgās lauksaimniecības nozares jomu valsts mērogā;

164.3. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu iesniegtie darba uzdevumi atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

164.3.1. veicināt lauku iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām lauku un lauksaimniecības atbalsta politikas veidošanā;

164.3.2. radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai;

164.3.3. iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā;

164.3.4. sagatavot priekšlikumus par pārstāvētās nozares attīstību.

165. Atbalstu 177 280 latu apmērā (tai skaitā dalības maksu starptautiskajās organizācijās un līdzekļus administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir lauku un lauksaimnieku biedrībai, kas:

165.1. nodrošina normatīvajos aktos par lauksaimniecības un lauku attīstību noteikto sadarbību ar Zemkopības ministriju, veidojot un īstenojot kopēju lauksaimniecības politiku;

165.2. ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprināta Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekle;

165.3. nodrošina lauksaimnieku interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības institūcijās;

165.4. nodrošina sadarbību ar lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, kas nav šīs biedrības biedri.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.853; MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.346)

166. Atbalstu 44 000 latu apmērā (tai skaitā dalības maksu starptautiskajās organizācijās un līdzekļus administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir biedrībai, kas apvieno pārstrādes nozares asociācijas un mazos un vidējos uzņēmumus (ne mazāk kā 30) pārtikas pārstrādes jomā, nodrošina Latvijas pārtikas pārstrādes nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un ir atbildīga par Latvijas Pārtikas tehnoloģijas platformas darbību Latvijā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.853 redakcijā)

167. Atbalstu 66 000 latu apmērā piešķir biedrībām (izņemot šo noteikumu 165. un 166.punktā minētās biedrības), kas ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Atbalsta apmērs nepārsniedz 16 500 latu vienai biedrībai (tai skaitā administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai).

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.346 redakcijā)

168. Atbalstu 3000 latu apmērā (tai skaitā savstarpējai un starptautiskai sadarbībai, informatīvo materiālu izdošanai un tīmekļa vietnes administrēšanai, dalībai semināros, pētījumu datubāzes uzturēšanai, administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir institūcijai, kas nodrošina šo noteikumu 160.3.apakšpunktā minētās zinātnisko pētījumu datubāzes uzturēšanu.

169. Lai saņemtu šo noteikumu 165., 166., 167. un 168.punktā minēto atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (48.pielikums). Iesniegumam pievieno Zemkopības ministrijas apstiprinātu darba uzdevumu un izdevumu tāmi. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu, paredzot šādus nosacījumus:

169.1. darba izpildes laiks šo noteikumu 165.punktā minētajam pretendentam ir no kārtējā gada 1.aprīļa līdz nākamā gada 31.martam, bet šo noteikumu 166., 167. un 168.punktā minētajiem pretendentiem – no kārtējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim;

169.2. priekšapmaksa 100 procentu apmērā;

169.3. šo noteikumu 165.punktā minētais pretendents līdz nākamā gada 1.maijam, bet šo noteikumu 166., 167. un 168.punktā minētie pretendenti līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz gala pārskatu Lauku atbalsta dienestā.

4.3. Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

170. Tehniskā atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti citos valsts atbalsta pasākumos.

171. Tehnisko atbalstu nepiešķir tādiem ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas saistīti ar zaudējumu segšanu par nelabvēlīgu klimatisko apstākļu (piemēram, vētras, plūdu, krusas, sausuma), ugunsgrēku un meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecības dzīvniekiem.

172. Tehnisko atbalstu ir tiesības saņemt fiziskai vai juridiskai personai, kuras darbība ir saistīta ar lauksaimniecību un lauku attīstību.

173. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu tehniskajam atbalstam pieņem Zemkopības ministrijas izveidota komisija (turpmāk – tehniskā atbalsta komisija).

174. Tehniskā atbalsta komisijai ir šādi uzdevumi:

174.1. koordinēt atbalsta piešķiršanu un pieņemt lēmumus par tehniskā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt tehnisko atbalstu;

174.2. izvērtēt pretendentu iesniegumus, kas saistīti ar lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanu, prioritāri paredzot tehnisko atbalstu:

174.2.1. lauksaimniecības attīstības veicināšanas un sadarbības pasākumiem;

174.2.2. neparedzētiem gadījumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības prasību un atbalsta ieviešanu;

174.3. pieprasīt, apkopot un analizēt informāciju par tehniskā atbalsta nepieciešamību pretendentam.

175. Lai saņemtu tehnisko atbalstu, pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu (49.pielikums), kam pievieno pasākuma aprakstu un izdevumu tāmi.

176. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā, pamatojoties uz tehniskā atbalsta komisijas pieņemto lēmumu.

5. Atbalsts tirgus veicināšanai
5.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

177. Atbalsta mērķis ir palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

178. Atbalstu piešķir Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam (turpmāk – institūts) Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs (turpmāk – kopstends) un līdzfinansējuma piešķiršanai pretendentiem dalībai kopstendā (izņemot starptautisko lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādi "Internationale Grüne Woche Berlin – 2014") laikposmā no kārtējā gada 1.februāra līdz nākamā gada 31.janvārim.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

179. Lai saņemtu atbalstu, institūts līdz kārtējā gada 10.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

179.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu iesniegumu, kas ietver to starptautisko izstāžu aprakstu, kurās institūts plāno organizēt kopstendus, norādot starptautisko izstāžu norises vietu un laiku, to izvēles pamatojumu, kā arī prognozējamos rezultātus, kas vērsti uz mērķa sasniegšanu;

179.2. detalizētu izdevumu tāmi. Tāmē ietver šādas pozīcijas:

179.2.1. kopstendu organizēšanas un darbības nodrošināšanas izdevumi sadalījumā pa starptautiskajām izstādēm ar detalizētiem izdevumu posteņiem:

179.2.1.1. kopstenda platības nomas maksa (norādot vienību izmaksas);

179.2.1.2. kopstenda izveidošana, transportēšana, uzstādīšana un demontēšana;

179.2.1.3. preces un pakalpojumi kopstenda noformēšanai un darbības nodrošināšanai (tostarp izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 184.punktā minēto produktu iegādi);

179.2.1.4. izstādes materiālu (izņemot kopstendu) transportēšana;

179.2.1.5. kopstenda un citu izstādes materiālu uzglabāšana;

179.2.1.6. informatīvo materiālu sagatavošana (norādot vienību izmaksas);

179.2.1.7. informācijas ievietošana starptautiskās izstādes katalogā (norādot vienību izmaksas);

179.2.1.8. institūta darbinieku komandējumi (darba braucieni) kopstenda darbības nodrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi (norādot vienību izmaksas);

179.2.2. līdzfinansējuma apmērs kopstenda dalībniekiem ar līdzfinansējuma apmēra kalkulāciju;

179.2.3. administratīvie izdevumi (nepārsniedzot 15 procentus no kopējās izdevumu tāmes summas) ar detalizētiem izdevumu posteņiem:

179.2.3.1. personāla izmaksas;

179.2.3.2. darba devēja sociālais nodoklis;

179.2.3.3. biroja, sakaru un transporta izmaksas.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

180. Pēc šo noteikumu 179.punktā minēto dokumentu izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests ar institūtu slēdz šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu par atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot priekšapmaksu 90 procentu apmērā no kopējās līguma summas (240 000 latu).

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.853; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

181. Institūts var izdarīt precizējumus šo noteikumu 179.punktā minētajos dokumentos, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā pamatojumu par grozījumu nepieciešamību. Ja institūta iesniegtais pamatojums atbilst šīs nodaļas prasībām, Lauku atbalsta dienests slēdz ar institūtu papildu vienošanos.

182. Institūts apkopo un izvērtē kopstendu dalībnieku iesniegto pārskatu rezultātus. Lai izvērtētu kopstendu dalībnieku rezultātus ilgtermiņā, institūts pēc trim mēnešiem kopš dalības izstādē veic anketēšanu par sasniegtajiem mērķiem un rezultātiem.

183. Institūts ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību publicē šādu informāciju:

183.1. starptautiskās izstādes, kurās ir plānots iekārtot kopstendus;

183.2. iespēja saņemt līdzfinansējumu dalībai kopstendos un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi, norādot iesniegumu iesniegšanas termiņu;

183.3. sniegtie līdzfinansējumi un to apmērs (informāciju par kopstendu dalībnieku iesniegtajos pārskatos norādīto rezultātu apkopojumu publicē arī institūta tīmekļa vietnē).

184. Institūts nodrošina to pārtikas produktu prezentēšanu starptautiskās lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādes "Internationale Grüne Woche Berlin – 2014" kopstendā, kuri reprezentē Latviju.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

185. Līdz nākamā gada 20.aprīlim institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

185.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem, kurā ietverts arī kopstendu dalībnieku iesniegtajos pārskatos norādīto rezultātu apkopojums;

185.2. samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei un šīs nodaļas prasībām;

185.3. pārskatu par piešķirto atbalstu sadalījumā pa komersantiem.

186. Galīgo norēķinu Lauku atbalsta dienests veic pēc šo noteikumu 185.punktā minēto dokumentu izvērtēšanas un apstiprināšanas.

5.2. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi dalībai kopstendā

187. Institūts piešķir līdzfinansējumu dalībai kopstendā saskaņā ar šādām regulām:

187.1. Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379);

187.2. Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337).

188. Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība un kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas vismaz vienā no šādām jomām (izņemot zivsaimniecības nozari) (turpmāk – pretendents):

188.1. lauksaimniecības produktu ražošanā;

188.2. pārtikas produktu ražošanā;

188.3. lauksaimniecības produktu tirdzniecībā;

188.4. pārtikas produktu tirdzniecībā.

189. Attiecināmās izmaksas dalībai kopstendā ir nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību.

190. Līdzfinansējumu piešķir ne vairāk kā 50 procentu apmērā no šo noteikumu 189.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām par platību, kas nepārsniedz 18 kvadrātmetru.

191. Ja pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz plānoto līdzfinansējumu, institūts šo noteikumu 190.punktā minēto maksimālo atbalsta intensitāti proporcionāli samazina.

192. Lai pieteiktos dalībai kopstendā, pretendents iesniedz institūtā šādus dokumentus:

192.1. iesniegumu (50.pielikums), kas sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

192.2. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337).

193. Institūts pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai izveido komisiju. Komisija iesniegumus vērtē to iesniegšanas secībā, ņemot vērā piešķirto finansējumu, atbilstoši šādiem kritērijiem:

193.1. iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti un iesniegti atbilstoši šīs nodaļas prasībām;

193.2. pretendents un iesniegumā norādītā starptautiskā izstāde atbilst šīs nodaļas prasībām;

193.3. pretendents atbilst šo noteikumu 7.2., 8.5.apakšpunktā un 187.punktā minētajām prasībām;

193.4. iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst starptautiskās izstādes organizētāju noteiktajām izmaksām.

194. Pēc iesnieguma izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu vai iesnieguma izskatīšanas atlikšanu, pieprasot papildu informāciju, un 10 kalendāra dienu laikā minēto lēmumu nosūta pretendentam.

195. Ja komisija pieprasījusi papildu informāciju, pretendents to sniedz 10 kalendāra dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

196. Ja iesniegums tiek apstiprināts, institūts slēdz līgumu ar pretendentu par līdzfinansējuma saņemšanu.

197. Pretendents ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā pēc dalības kopstendā institūtā iesniedz:

197.1. pārskatu par dalību kopstendā (51.pielikums);

197.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu, kura izsniegta ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas pirms pārskata iesniegšanas dienas (ja pretendents izziņu neiesniedz, institūts to Valsts ieņēmumu dienestam pieprasa Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā);

197.3. maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kas pamato veiktos maksājumus.

198. Komisija izvērtē iesniegto pārskatu un tam pievienotos dokumentus atbilstoši šādiem kritērijiem:

198.1. pārskats ir sagatavots un iesniegts atbilstoši šīs nodaļas prasībām;

198.2. pasākums īstenots atbilstoši iesniegumam;

198.3. pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

198.4. uz pretendentu neattiecas šo noteikumu 7.1.apakšpunkts;

198.5. faktiskie izdevumi atbilst šo noteikumu 194.punktā minētajam komisijas lēmumam, un par tiem ir maksājumus apliecinoši dokumenti, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

198.6. pretendents ir samaksājis institūtam savu izdevumu daļu par dalību kopstendā.

199. Komisija 30 dienu laikā pēc pārskata saņemšanas izvērtē to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

199.1. apstiprināt pārskatu un attaisnot veiktos izdevumus pilnā apmērā;

199.2. apstiprināt pārskatu un daļēji attaisnot veiktos izdevumus;

199.3. noraidīt pārskatu un neattaisnot veiktos izdevumus;

199.4. pieprasīt papildu informāciju no pretendenta.

200. Papildu informāciju pretendents sniedz 10 kalendāra dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

201. Institūts 14 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 199.punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta lēmumu pretendentam.

202. Attaisnotie izdevumi nepārsniedz šo noteikumu 194.punktā minētajā lēmumā apstiprināto līdzfinansējuma apmēru. Institūts līdzfinansējumu izmaksā 30 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 199.1. vai 199.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas.

6. Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās
6.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

(Apakšnodaļa MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

203. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

204. Atbalstu piešķir par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimniecības, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu, garantētu tradicionālo īpatnību vai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību. Atbalstu par dalību vienā pārtikas kvalitātes shēmā un vienā atbalsta veidā laikposmā no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam piešķir šo noteikumu 206., 208. un 208.1 punktā minētajam pretendentam.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.160 redakcijā)

205. Šo noteikumu 206.3., 206.4., 208.3., 208.1 4. un 208.1 5.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.160 redakcijā)

205.1 Atbalstu nepiešķir, ja:

205.1 1. pretendentam šo noteikumu 204.punktā norādītajā laikposmā ir anulēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību piešķirtais sertifikāts (turpmāk – sertifikāts);

205.1 2. ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot pārtikas kvalitātes shēmu, nepārsniedz atbalsta summu.

6.2. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

(Apakšnodaļa MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

206. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

206.1. 300 latu apmērā – bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādā tos bioloģiskās lauksaimniecības pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

206.2. 800 latu apmērā – bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis un normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību un pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību minētajā kontroles institūcijā (turpmāk – kontroles institūcija) sertificējis ražošanu mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam, kuram ir vismaz 150 bišu saimes;

206.3. 1500 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktu) pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu mājas apstākļos) un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi;

206.4. 2100 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi.

6.3. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

207. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

6.4. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

(Apakšnodaļa MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

208. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā paredzēts:

208.1. 300 latu apmērā – primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

208.2. 800 latu apmērā – produkta ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

208.3. 1500 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

6.4.1 Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

(Apakšnodaļa MK 26.03.2013. noteikumu Nr.160 redakcijā)

208.1 Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā paredzēts:

208.1 1. 100 latu apmērā – izejvielu ražotājam, kas produktus piegādā pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

208.1 2. 300 latu apmērā – primāro produktu (tai skaitā biškopības produktu) ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus produktus;

208.1 3. 700 latu apmērā – primāro produktu ražotājam, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam, kuram ir vismaz 150 bišu saimes;

208.1 4. 1000 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam (izņemot biškopības uzņēmumu), kas veic produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi;

208.1 5. 1500 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi.

6.5. Atbalsta saņemšanas kārtība

(Apakšnodaļa MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

209. Lai saņemtu šo noteikumu 204.punktā minēto atbalstu, šo noteikumu 206., 208. un 208.1 punktā minētais pretendents laikposmā no kārtējā gada 1.oktobra līdz 1.novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

209.1. iesniegumu (52.pielikums);

209.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem – šo noteikumu 206.3., 206.4., 208.3., 208.1 4. un 208.1 5.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents;

209.3. ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu – šo noteikumu 208. un 208.1 punktā minētais atbalsta pretendents.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.160 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.346)

209.1 Kontroles institūcija sagatavo un līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā to pretendentu sarakstu, kuri atbilst šo noteikumu 206.punktā minētajām prasībām un kuru ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot pārtikas kvalitātes shēmu, pārsniedz atbalsta summu, ja pretendents līdz kārtējā gada 1.septembrim kontroles institūcijā iesniedzis darījumu un maksājumu apstiprinošu dokumentu kopijas vai kopsavilkumu. Sarakstā norāda pretendenta atbilstību vienam no šo noteikumu 206.punktā minētajiem atbalsta veidiem.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.160 redakcijā)

210. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesniegumu saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu, nepārsniedzot šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minēto finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz noteiktā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apmēru.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.160 redakcijā)

211. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

7. Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai
7.1. Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

212. Atbalsta mērķis ir, sedzot apdrošināšanas polises iegādes izdevumus par kultūraugu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

213. Šo noteikumu 214.1., 214.2. un 214.3.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Šo noteikumu 214.4.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337).

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.160 redakcijā)

214. Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem:

214.1. par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību) – ne vairāk kā 25 latus;

214.2. par kartupeļiem un dārzeņiem – ne vairāk kā 50 latu par hektāru;

214.3. par augļu kokiem un ogulājiem – ne vairāk kā 150 latu par hektāru;

214.4. par vienas aitas vai kazas apdrošināšanu pret ganību risku.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.160)

215. Apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, var saņemt atbalstu par apdrošināšanas polises faktiskajiem izdevumiem kārtējā gadā.

216. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 30.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

216.1. iesniegumu (53.pielikums);

216.2. apdrošināšanas polises kopiju;

216.3. apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

216.4. samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

216.5. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē, – par šo noteikumu 214.4.apakšpunktā minēto atbalstu.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.160)

217. Lauku atbalsta dienests, aprēķinot atbalsta apmēru par lauksaimniecības dzīvnieku, ņem vērā šo noteikumu 54.pielikumā minētos koeficientus.

218. Lauku atbalsta dienests neveic pārbaudi saimniecībā.

7.2. Atbalsts dalībai lauksaimniecības risku fondā

219. Atbalsta mērķis ir mazināt ražošanas risku augkopībā, iesaistot lauksaimniekus par dalībniekiem lauksaimniecības risku fondā.

220. Lauksaimniecības risku fonda dalībniekiem saskaņā ar normatīvajos aktos par lauksaimniecības risku fondu noteikto kārtību Lauku atbalsta dienests atmaksā līdz 80 procentiem no fondā faktiski iemaksātajiem naudas līdzekļiem.

221. Pieteikšanās šā atbalsta saņemšanai notiek vienlaikus ar pieteikšanos dalībai lauksaimniecības risku fondā, tāpēc pretendentam nav papildus jāvēršas Lauku atbalsta dienestā.

221.1 Lauku atbalsta dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda, līdz 2013.gada 15.decembrim lauksaimniecības risku fonda dalībniekiem izmaksā kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies nelabvēlīgo klimatisko apstākļu dēļ.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1372 redakcijā)

8. Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā

(Nodaļa svītrota ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

8.1. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

222. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

223. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

224. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

225. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

226. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

227. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

228. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

8.2. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

229. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

230. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

231. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

232. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

233. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

234. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

235. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

236. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

237. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

238. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

239. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

8.3. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai piena pārstrādes komersantiem

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

240. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

241. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

242. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

243. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

244. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

245. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

246. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

247. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

8.1 Atbalsts kooperācijas attīstībai

(Nodaļa MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

8.1 1. Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

247.1 Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379). Atbalsta mērķis ir veicināt kooperācijas attīstību.

247.2 Atbalsts paredzēts kooperatīva biroja darbības nodrošināšanai:

247.2 1. darba algām, tai skaitā nodokļu samaksai (nepārsniedzot 50 procentu no piešķiramās atbalsta summas);

247.2 2. biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;

247.2 3. biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;

247.2 4. transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi).

247.3 Atbalstu piešķir lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai (turpmāk – kooperatīvs), izņemot kooperatīvus, kas darbojas piensaimniecības un graudkopības nozarē, kā vienreizēju maksājumu līdz 5000 latiem, ja:

247.3 1. kooperatīvs reģistrēts Uzņēmumu reģistrā laikposmā no iepriekšējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 31.martam;

247.3 2. kooperatīva biedru skaits ir vismaz 10;

247.3 3. kooperatīvs veic saimniecisko darbību vismaz vienā šādā darbības veidā:

247.3 3.1. biedru saražotās produkcijas realizācija;

247.3 3.2. produkcijas sagatavošana realizācijai (pirmapstrāde, fasēšana);

247.3 3.3. pakalpojumu sniegšana biedriem;

247.3 4. kooperatīva preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvu un tā biedriem:

247.3 4.1. nav mazāks par 75 procentiem no kooperatīva lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma;

247.3 4.2. nav mazāks par 50 procentiem no kooperatīva mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.160)

247.4 Lai saņemtu šo noteikumu 247.3 punktā minēto atbalstu, kooperatīvs Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

247.4 1. līdz kārtējā gada 1.aprīlim:

247.4 1.1. iesniegumu (55.1 pielikums). Iesniegumam pievieno biedru sarakstu un kooperatīva valdē apstiprinātu šo noteikumu 247.2 punktā minēto atbalsta pasākumu izdevumu tāmi;

247.4 1.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

247.4 2. līdz kārtējā gada 15.novembrim – samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

247.5 Lauku atbalsta dienests:

247.5 1. pēc šo noteikumu 247.4 1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

247.5 2. pēc šo noteikumu 247.4 2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

247.6 Ja kooperatīvam atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu līdz nākamā gada 1.jūlijam nav piešķirts atbilstības statuss, tas atmaksā saņemto atbalstu.

8.1 2. Atbalsts atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

247.7 Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379). Atbalsta mērķis ir veicināt atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspēju.

247.8 Atbalstu var saņemt pretendents, kam kārtējā gadā ir piešķirts atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (turpmāk – atzīta kooperatīvā sabiedrība).

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.160)

247.9 Atbalstu piešķir atbilstoši lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma pieaugumam salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas gadu un biedru skaitam – kā vienreizēju maksājumu no 1000 līdz 7000 latu vienai atzītai kooperatīvajai sabiedrībai:

247.9 1. biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;

247.9 2. biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;

247.9 3. ražošanas iekārtu un laboratoriju aprīkojuma iegādei;

247.9 4. transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi).

247.10 Šo noteikumu 247.9 punktā minēto atbalstu nepiešķir, ja atzītā kooperatīvā sabiedrība kārtējā gadā ir saņēmusi šo noteikumu 247.3 punktā minēto atbalstu.

247.11 Lai saņemtu šo noteikumu 247.9 punktā minēto atbalstu, atzīta kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 1.maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

247.11 1. iesniegumu (56.1 pielikums). Iesniegumam pievieno šo noteikumu 247.9 punktā minēto atbalsta pasākumu izdevumu tāmi;

247.11 2. biedru sarakstu un informāciju par lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp atzītu kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem iepriekšējā taksācijas gadā;

247.11 3. neapstiprinātu (tikai valdes locekļu parakstītu) gada pārskata projektu par pēdējo taksācijas gadu;

247.11 4. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

247.12 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 247.11 punktā minētajā iesniegumā un dokumentos norādīto informāciju atbilstoši šo noteikumu 57.1 pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

247.13 Atbalstu izmaksā atbilstoši kopvērtējumā saņemtajiem punktiem:

247.13 1. par 2–9 punktiem – 1000 latu;

247.13 2. par 10–17 punktiem – 3000 latu;

247.13 3. par 18–25 punktiem – 5000 latu;

247.13 4. par 26 un vairāk punktiem – 7000 latu.

247.14 Par šo noteikumu 247.9 punktā minēto atbalstu atzītā kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 15.novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

9. Noslēguma jautājumi

248. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumus Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 25., 89., 161., 198.nr.).

249. Saistības (tostarp saistību nodrošināšanai paredzētās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programmas), ko atbalsta saņēmējs 2011.gadā ir uzņēmies atbalsta pasākumos, ir spēkā līdz pilnīgai to izpildei. Atbalstu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību". Līdzekļi maksājumiem paredzēti no šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētā finansējuma.

250. 2013.gadā Veterinārmedicīnas likumā noteiktās nacionālās references laboratorijas funkciju izpildītājs Zemkopības ministrijā apstiprinātu šo noteikumu 46.pielikuma 5.punktā minēto pētījuma izmaksu tāmi (47.pielikums) iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2013.gada 1.oktobrim.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.346 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
7.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
8.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
9.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
10.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
11.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
12.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
13.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
14.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
15.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
16.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
17.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
17.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu ____________.gada ______ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

Ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testi (skaits)

Izcenojums par vienu testu

Kopējā summa (latos)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un darbspēju noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____________.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

1. Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā lati
2. Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā lati
3. Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 100 % apmērā lati
4. Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 70 % apmērā lati
5. Plānotās izmaksas par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 100 % apmērā lati
6. Atbalsta maksājums par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 70 % apmērā lati
7. Plānotās izmaksas par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā lati
8. Atbalsta maksājums par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā lati
9. Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits __________.gadā gab.
10. Plānotie izdevumi DNS analīžu veikšanai lati
11. Plānotā atbalsta maksājumu summa __________.gadā

kopā

 lati


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

19.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
20.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
21.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
22.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
22.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas ērzeļu izcelsmes noteikšanu ____________.gada ________________________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ērzeļa vārds, ciltsgrāmatas numurs

DNS analīzes cena

Kopējā atbalsta summa (latos)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

23.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
24.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____________.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

1. Plānotās izmaksas par vienas vaislai ataudzējamas aitas un viena teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā lati
2. Atbalsta maksājums par vienas vaislai ataudzējamas aitas un viena teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā lati
3. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā lati
4. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā lati
5. Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits __________.gadā gab.
6. Plānotie izdevumi DNS analīžu veikšanai un skrepi genotipa noteikšanai lati
7. Plānotā atbalsta maksājumu summa __________.gadā

kopā

 lati


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

25.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
26.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
27.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
28.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
29.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
30.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
31.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
32.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
33.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
34.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
35.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
36.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
37.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
38.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.160)

Zemkopības ministre L.Straujuma
39.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.160)

Zemkopības ministre L.Straujuma
40.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
40.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu) savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu ____________.gada ________________________

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs)

(adrese)

(norēķinu rekvizīti)


 

Nr.
p.k.

Datums

Pavaddokumenta numurs

Kautuve vai gaļas pārstrādes uzņēmums (uzņēmuma nosaukums, adrese, PVD reģistrācijas vai atzīšanas numurs)

Dzīvnieka suga

Kategorija*

Svars (kg)

Pārstrādes/izmantošanas veids

Naudas summa (latos)

         
         

Kopā

     


 

Z.v.**

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**

Piezīmes.

1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002, 8. un 9.pantā noteiktajām prasībām.

2. ** Rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

40.2 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Pārskats par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu) savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu ____________.gada ________________________
Transportēšanas/pārstrādes komersants

(nosaukums)

(adrese, Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas vai atzīšanas numurs)


 

Novads

Nr.
p.k.

Kautuve vai gaļas pārstrādes uzņēmums

Blakusprodukti (kategorijas)

1.kategorija

2.kategorija

nosaukums, adrese

PVD reģistrācijas un atzīšanas numurs

dzīvnieku suga

svars (kg)

dzīvnieku suga

svars (kg)

        
        
        
Kopā (novadā)*liellopi   
cūkas   
aitas, kazas   
putni   
pārējie   

kopā

X X 
Kopā (valstī)liellopi   
cūkas   
aitas, kazas   
putni   
pārējie   

kopā

X X 


 

Iesniedzējs 

Z.v.**

 

(vārds, uzvārds, paraksts)**

 

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpilda novadu alfabētiskajā secībā.

2. ** Rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

40.3 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par biškopības produkcijas ražošanu

Lauku atbalsta dienesta __________________________________________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Tālruņa numurs, e-pasta adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

1. Kārtējā gada 1.janvārī reģistrēto bišu saimju skaits gab.
2. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības lati
2.1. ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas lati
2.2. ieņēmumi no biškopības lati
2.3. ieņēmumi no citiem darbības veidiem lati


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

40.4 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 25.06.2013. noteikumu Nr.346 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par nomedītu un nobeigušos mežacūku uzglabāšanu,
transportēšanu un likvidēšanu ______.gada _________________

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)


 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

Datums

Pavaddokumenta numurs

Uzglabāšanas konteinera reģistrācijas numurs un atrašanās vieta

Kategorija*

Skaits (gab.)

Svars (kg)

Transportēšanas attālums (km)

Likvidēšanas veids (norādīt – aprakšana, sadedzināšana iekārtās, dedzināšana sārtā)

Naudas summa (latos) par uzglabāšanu, transportēšanu un likvidēšanu

         
         

 
Z.v.** 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**

 


Saskaņots ar Pārtikas un veterinārā dienesta valsts vecāko veterināro inspektoru
 

  
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**


Pieņēma
 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)***

Piezīmes.
1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9.panta prasībām.
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un  "Z.v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. *** Neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

41.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
42.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšanas izcenojums

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kultūraugs

Grupa

Vienību skaits

Izmaksas uz vienu vienību (latos)

I. Labība

1.Miežisaglabāšana967,85
2.Ziemas kviešisaglabāšana617,85
3.Vasaras kviešisaglabāšana667,85
4.Auzassaglabāšana677,85
5.Griķisaglabāšana17,85

II. Bumbuļaugi

6.Kartupeļisaglabāšana14913,03
7.Kartupeļiin vitro15656,93
8.Kartupeļikarantīnas un nekarantīnas organismu klātbūtnes pārbaude4570,00

III. Pākšaugi

9.Zirņi, vīķisaglabāšana717,85
10.Sojasaglabāšana17,85

IV. Šķiedraugi un eļļas augi

11.Šķiedras lini (repatriētās šķirnes)saglabāšana2419,96
12.Rapsissaglabāšana319,96

V. Cukurbietes

13.Cukurbietessaglabāšana621,82

VI. Dārzeņi

14.Sīpolisaglabāšana5621,82
15.Ķiplokisaglabāšana2421,82
16.Rabarberisaglabāšana411,23
17.Mārrutkisaglabāšana621,82

VII. Aromātiskie un ārstniecības augi

18.Raudenesaglabāšana2011,42
19.Mārsilssaglabāšana812,12
20.Piparmētrasaglabāšana1212,58
21.Lupstājssaglabāšana711,58
22.Citronmētrasaglabāšana312,04
23.Dievkociņšsaglabāšana212,04
24.Lakšisaglabāšana721,82
25.Krūzmētrasaglabāšana1012,59
26.Kaķumētrasaglabāšana1011,58
27.Izopssaglabāšana312,04
28.Estragonssaglabāšana312,04
29.Ķimenessaglabāšana212,04

VIII. Augļaugi un ogulāji

30.Ābelessaglabāšana35817,20
31.Bumbieressaglabāšana17917,20
32.Plūmessaglabāšana10217,20
33.Ķiršisaglabāšana13817,20
34.Aprikozessaglabāšana7217,20
35.Persikisaglabāšana417,20
36.Lazdassaglabāšana2917,80
37.Lamberta lazdasaglabāšana1417,80
38.Ceriņisaglabāšana3617,80
39.Krūmcidonijassaglabāšana1617,80
40.Upenessaglabāšana4814,12
41.Avenessaglabāšana3214,12
42.Jāņogassaglabāšana2414,12
43.Ērkšķogassaglabāšana3414,12
44.Klona potcelmisaglabāšana1414,12
45.Vīnogassaglabāšana9817,80
46.Zemenessaglabāšana3819,44
47.Sausseržisaglabāšana1514,12
48.Cidonijassaglabāšana417,20
49.Pīlādžisaglabāšana1517,20
50.Parastais smiltsērkšķissaglabāšana217,20
51.Lielogu dzērvenessaglabāšana817,20
52.Eša zilenesaglabāšana217,20
53.Krūmmellenessaglabāšana117,20
54.Krūmmelleņu starpsugu hibrīdisaglabāšana217,20
55.Brūklenessaglabāšana417,20
56.Brūkleņu–dzērveņu hibrīdssaglabāšana117,20

IX. Bites

57.Latvijas bišu populācijasaglabāšana6090,73

X. Daudzgadīgie zālaugi

58.Timotiņšsaglabāšana610,64
59.Ganību airenesaglabāšana113,01
60.Dažādas stiebrzālessaglabāšana2612,71
61.Tetraploīdais sarkanais āboliņšsaglabāšana615,72
62.Lucerna un lupīnasaglabāšana2322,01

XI. Šķirnes identitātes pārbaude

63.Labības, viengadīgā airene un zirņi8307,85
64.Āboliņš8815,72
65.Stiebrzāles14012,71
43.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Atbalstāmās lopbarības augu sugas

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Nr.
p.k.

Lopbarības augu suga

I. Stiebrzāles (Poaceae (Gramineae))

1.

Pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis L.)

2.

Skarenes (Poa spp.)

3.

Timotiņš (Phleum pratense L.)

4.

Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.)

5.

Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth)

6.

Daudzziedu airene, viengadīgā (Lolium multiflorum Lam.)

7.

Sarkanā auzene (Festuca rubra L.)

8.

Ganību airene (Lolium perenne L.)

9.

Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.)

10.

Pļavas skarene (Poa pratensis L.)

11.

Kamolzāle (Dactylis glomerata L.)

12.

Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu) (x Festulolium Asch. & Graebn.)

II. Tauriņzieži (Fabaceae (Leguminosae))

13.

Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.)

14.

Baltais āboliņš (Trifolium repens L.)

15.

Austrumu galega (Galega orientalis Lam.)

16.

Lucernas (Medicago spp)

17.

Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.)

18.

Lupīnas (Lupinus spp.)

19.

Sējas zirņi (Pisum sativum L.)

20.

Vīķi (Vicia spp.)

21.

Lauka pupas (Vicia faba L. (partim))

22.

Baltais amoliņš (Melilotus albus L.)

III. Citas sugas

23.

Facēlija (Phacelia tanacetifolia Benth.)

24.

Eļļas rutki (Raphanus sativus L. Var. Oleiformis Pers.)
44.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Izcenojumi selekcijas materiāla novērtēšanai integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kultūraugu grupa

Līnijas, klona, hibrīda un cita selekcijas materiāla novērtēšanas veidi

Izcenojums par vienu paraugu (latos)

I. Integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

1.

Ziemas kvieši, ziemas rudzi, vasaras miežiF4–F6 (2–5 m2, ar ražas uzskaiti)

32,43

F4–F6 (2–5 m2, bez ražas uzskaites)

14,29

F7–F10 (5–10 m2, ar ražas uzskaiti)

80,05

F7–F10 (5–10 m2, bez ražas uzskaites)

18,71

Dubultoto haploīdu novērtēšana (kvieši)

37,50

2.

Tauriņzieži, kamolzāle, auzeņu–aireņu starpsugu hibrīdiStiebrzāļu izejmateriāla izpētes, hibridizācijas un pēcnācēju novērtēšana audzētavās (1–5 m2)

50,08

Tauriņziežu izejmateriāla izpētes, hibridizācijas un pēcnācēju novērtēšana audzētavās (1–5 m2)

56,39

Stiebrzāļu perspektīvo hibrīdo līniju salīdzināšana (10–20 m2)

52,86

Tauriņziežu perspektīvo hibrīdo līniju salīdzināšana (10–20 m2)

55,34

3.

Kartupeļi (nematožu un vēža izturīgiem kloniem)Ceturtā gada selekcijas audzētava (5,02 m2)

63,68

Konkursa audzētava (10,08 m2)

67,72

Perspektīvie kloni (10,08 m2)

171,84

Pārbaude (viena klona nematodes un vēža patotipu izturības novērtēšanai)

1355,30

Materiāla sagatavošana AVS un SĪN (in vitro atveseļošana)

100,00

4.

Lini, kaņepesLinu līniju sagatavošana reģistrācijai, par vienu līniju

525,39

Kaņepju līniju sagatavošana reģistrācijai, par vienu līniju

707,24

5.

Ābeles, avenesĀbeles (atlasītais vērtēšanas materiāls ar ražas galaproduktu novērtēšanu), par vienu hibrīdu

82,12

Ābeles (sākotnējais selekcijas materiāls bez ražas galaproduktu novērtēšanas), par vienu hibrīdu

11,32

Avenes (sākotnējais selekcijas materiāls bez ražas galaproduktu novērtēšanas), par vienu hibrīdu

6,91

Avenes (atlasītais vērtēšanas materiāls ar ražas galaproduktu novērtēšanu), par vienu hibrīdu

80,51

II. Bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

6.

Kvieši, mieži, auzas, lauka pupas, zirņiF4–F6 (2–5 m2, ar ražas uzskaiti)

38,96

F4–F6 (2–5 m2, bez ražas uzskaites)

19,31

F7–F10 (5–10 m2, ar ražas uzskaiti)

62,40

7.

KartupeļiKonkursa audzētava (10,08 m2)

70,89

Materiāla sagatavošana AVS un SĪN (in vitro atveseļošana un pārbaude)

184,26

45.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par selekcijas materiāla novērtēšanu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai ____________.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt atbalstu šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "x"):

 selekcijas materiāla izvērtēšana integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

 dubultoto haploīdu novērtēšana

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

46.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Nr.
p.k.

Nosaukums

Darba uzdevumi

Finansējums (latos)

Izpildītājs

Zemkopības ministrijas atbildīgais departaments

1.

Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiemApkopot vairāku gadu lauka izmēģinājumu rezultātus, kas veikti saskaņā ar vienotu metodiku dažādās Latvijas vietās – valsts Priekuļu LSI, valsts Stendes GSI, LLU MPS Vecaucē, LLU MPS Pēterlaukos (atšķirīgos augšņu un agroklimatiskos apstākļos), lai noteiktu minerālmēslojuma, galvenokārt slāpekļa, izmantošanas rādītājus, ja slāpekļa mēslojuma normas ir dažādas.

Pamatojoties uz veiktajiem lauka izmēģinājumu rezultātiem, augšņu un augu analīžu rādītājiem:

1) noteikt minerālmēslojuma izmantošanas koeficientus (dažādam mēslojumam, pa gadiem, mainīgos meteoroloģiskos apstākļos);

2) izstrādāt dažādiem reģioniem maksimāli pieļaujamas, ekonomiski pamatotas un videi nekaitīgas minerālmēslu (slāpekļa) normas;

3) sagatavot teorētisko pamatojumu maksimāli pieļaujamām slāpekļa mēslojuma normām;

4) sagatavot un izdot rekomendācijas par normatīviem laukaugu mēslošanai.

Pētījumu rezultātā izstrādātie mēslojuma izmantošanas koeficienti būs objektīvi izmantojami ekonomiski pamatotu mēslošanas plānu sastādīšanai zemnieku saimniecībām, nepārkāpjot maksimāli pieļaujamo mēslojuma daudzumu dažādos Latvijas reģionos

12 529Latvijas Lauksaimniecības universitāte(LLU)Lauksaimniecības departaments

2.

Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumosTurpināt izmēģinājumus iekārtotajā stacionārajā laukā, lai bezmaiņas (minimālas augu rotācijas) sējumos noskaidrotu minimālās augsnes apstrādes ietekmi uz augsnes fizikālo īpašību un ķīmiskā sastāva izmaiņām ilgtermiņā, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražas lielumu un kvalitāti salīdzinājumā ar tradicionālo audzēšanas tehnoloģiju:

1) izvērtējot augu augšanas un attīstības rādītājus veģetācijas periodā;

2) nosakot augsnes bioloģiskos, fizikālos un agroķīmiskos rādītājus dažādos augsnes slāņos;

3) izvērtējot kaitīgo organismu (nezāles, slimības, tajā skaitā vārpu fuzarioze un graudu inficētība, kaitēkļi) attīstību, izplatību dinamikā un ietekmi uz drošu un nekaitīgu pārtikas produktu ražošanas izejvielu ieguvi;

4) nosakot iegūtās ražas lielumu un kvalitāti;

5) agroekonomiski izvērtējot jauno tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus, kā arī sniedzot priekšlikumus par šādu tehnoloģiju izmantošanas iespējām integrētajā laukaugu audzēšanā

28 500LLULauksaimniecības departaments

3.

Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašībasIzvērtēt ziemāju labības (kviešu, miežu, rudzu, tritikāles) un vasarāju labības (kviešu, miežu, auzu) šķirņu izturību pret šādām slimībām: sniega pelējumu (tikai ziemājiem), sakņu puvi, lapu un vārpu slimībām6300Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrsLauksaimniecības departaments

4.

Cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu aktualizācija, jaunas klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā audzētu cūku populācijai1. Protokola I daļas par cūku liemeņu klasificēšanas metožu un formulu autorizēšanu Latvijā saskaņošana atbilstoši ES dalībvalstu ekspertu komentāriem.

2. Protokola I daļas prezentēšana un aizstāvēšana Eiropas Komisijā.

3. Cūku liemeņu secēšanas grafika izstrāde.

4. Cūku liemeņu svēršana un atlase.

5. Cūku liemeņu klasificēšana ar piecām mērinstrumentu metodēm:

5.1. manuālā (ZP) ar lineālu;

5.2. manuālā (ZP plus) ar elektronisko bīdmēru, savienotu ar datorprogrammu;

5.3. Intrascope (Optical Probe);

5.4. PG 200 (Pork Grader);

5.5. OptiGrade MCP.

6. Cūku liemeņu secēšana

30 000Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts "Sigra"Veterinārais un pārtikas departaments

5.

Trakumsērgas laboratorijas spēju nodrošināšana ilgtspējīgai slimības profilaksei un uzraudzībai reģionā1. Izstrādāt optimizētu un validētu trakumsērgas diagnostikas standartu rokasgrāmatu.

2. Veikt biodrošības apstākļu tehnisko novērtēšanu un uzlabojumu izstrādi trakumsērgas kompleksas diagnostikas laboratorijai.

3. Veikt iespējamo sikspārņu trakumsērgas epidemioloģisko izpēti Latvijā

20 000Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"Veterinārais un pārtikas departaments

6.

Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimība, to pārneses faktori un ierobežošanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos1. Izveidot 8 līdz 10 reprezentatīvas miģeļu monitoringa stacijas, īpaši Latvijas dienvidos un austrumos.

2. Miģeļu aktīvajā sezonā vienu reizi nedēļā ievākt miģeļu kontrolparaugus.

3. Kontrolparaugos noteikt miģeļu daudzumu.

4. Kontrolparaugos pārbaudīt IKD un Šmalenbergas vīrusu specifiskā ģenētiskā materiāla klātbūtni.

5. Aprobēt zilās mēles (BT) un Šmalenbergas vīrusu ģenētiskā materiāla izpētes metodes.

6. Uzkrāt datus un aprakstīt novērotās abu slimību klīniskās izpausmes un patoloģijas

80 000Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"Veterinārais un pārtikas departaments

7.

Oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un zemes lietojuma veida ietekmes novērtējums intensīvi un ekstensīvi kultivētās aramzemēs, daudzgadīgos zālājos un bioloģiski vērtīgos zālājos1. Veikt intensīvi un ekstensīvi kultivētu aramzemju un daudzgadīgo zālāju platību uzskaiti, izmantojot dažādus lauksaimniecības zemju reģistrus, kā arī sagatavot oglekļa dioksīda tiešo un netiešo emisiju aprakstus šajās platībās.

2. Salīdzināt CO2 piesaisti augsnē bioloģiski vērtīgo zālāju teritorijās un daudzgadīgajos zālājos ar lielāku saimnieciskās darbības intensitāti

14 000Latvijas Valsts mežzinātnesinstitūts "Silava"Lauksaimniecības departaments

8.

Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa palielināšanai1. Savvaļas dzīvnieku kaušanas, pirmapstrādes, sadales, vakuumpakošanas tehnoloģiju apsekošana:

1.1. divu Latvijas gaļas ražošanas uzņēmumu tehnoloģiju apsekošana;

1.2. divu ārvalstu gaļas ražošanas uzņēmumu tehnoloģiju apsekošana;

1.3. apsekoto uzņēmumu ražotās produkcijas derīguma termiņa mikrobioloģiskā kontrole.

2. Apsekoto uzņēmumu ražošanas tehnoloģisko procesu analīze – produktu mikrobioloģiskā piesārņojuma kritisko punktu noteikšana.

3. Alternatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde. Alternatīvajos risinājumos, cik iespējams, samazināt mikrobioloģisko piesārņojumu:

3.1. jauno tehnoloģisko risinājumu pārbaude eksperimentālos apstākļos;

3.2. iegūto produktu derīguma termiņa kontrole

30 000*

**

Veterinārais un pārtikas departaments

9.

Selekcionējamo pazīmju fenotipisko un ģenētisko parametru vērtēšana Landrases un Jorkšīras šķirnes cūku populācijās1. Veidot datubāzi un noskaidrot selekcionējamo pazīmju mainību ietekmējošos faktorus (gads, saimniecība, paritāte, pirmās atnešanās vecums u.c.) Landrases šķirnes cūku populācijā.

2. Noteikt selekcionējamo pazīmju iedzimstamību Landrases šķirnes cūku populācijā.

3. Noskaidrot selekcionējamo pazīmju fenotipisko un ģenētisko korelāciju analizētajā populācijā

6 000*

**

Lauksaimniecības departaments

10.

Industriālo kaņepju (CANNABIS SATIVA L.) audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību1. Izpētīt jaunāko industriālo kaņepju šķirņu piemērotību šķiedras un bioenerģijas ražošanai Latvijas atšķirīgos augsnes un agroklimatiskajos apstākļos.

2. Noteikt mēslojuma (īpaši slāpekļa) normas ekosistēmā "augsne–vide–augs" videi draudzīgos audzēšanas apstākļos.

3. Noteikt kaņepju fizikālo un ķīmisko īpašību pārmaiņas, izmantojot dažādus audzēšanas (augsnes un šķirņu izvēle, izsējas normas, sējas laiki, mēslošana) paņēmienus un apstākļus.

4. Attīstīt kaņepju biomasas novākšanas tehnoloģijas un ražas pēcnovākšanas apstrādes tehnoloģiskos paņēmienus Latvijas reģionu saimniecībās ar dažādu kaņepju ražošanas apjomu.

5. Pilnveidot kaņepju novākšanas tehniku, veikt esošās lopbarības un graudu novākšanas tehnikas pielāgošanu ražas savākšanai.

6. Pilnveidot stiebru masas tilināšanas tehnoloģiskos paņēmienus.

7. Izpētīt slimību un kaitēkļu izplatību un ietekmi uz kaņepju produktivitāti.

8. Noteikt iespējamas psihotropo vielu (tetrahidrokanabinola – THC) pārmaiņas atkarībā no izmantotās šķirnes un agrotehnoloģijas.

9. Izvērtēt kaņepju audzēšanas un pārstrādes riskus noteiktas produkcijas veida ieguvē.

10. Izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus kaņepju audzēšanas saimniecībām un lauksaimniecības uzņēmumiem

45 000*

**

Lauksaimniecības departaments

11.

Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos1. Veikt lauka izmēģinājumus, lai atlasītu vietējiem apstākļiem vairāk piemērotās pākšaugu sugas/šķirnes pēc iespējas lielāku proteīnražu ieguvei saimniecībās.

2. Iekārtot lauka izmēģinājumus, lai noskaidrotu pākšaugu (zirņu, lauka pupu, lupīnas u.c.) un (vai) to labības mistru audzēšanas īpatnības Kurzemes un Vidzemes reģionā.

3. Veikt kvalitatīvo un ekonomisko izvērtējumu proteīnražai no Latvijā audzētajiem pākšaugiem, salīdzinājumā ar importēto/Latvijā audzēto soju.

4. Analizēt un izvērtēt dažādu proteīnaugu šķirņu barības vērtību, ķīmisko sastāvu, proteīna sagremojamību, UIP, aminoskābju nodrošinājumu un iekļaušanu pilnvērtīgās barības maisījumos. Piemērotības izvērtēšana iekļaušanai atgremotājdzīvnieku un cūku barības devās.

5. In vivo testi dzīvnieku barības devu optimizēšanai. Proteīnaugu piemērotības noteikšana to iekļaušanai barības devās (atkarīga no sēklu aminoskābju sastāva, sagremojamības, apēdamības un garšas). Optimizētu barības devu sagatavošana dažādām dzīvnieku grupām.

6. Izvērtēt dažādu proteīnaugu ietekmi uz lopkopības produktu (piena, gaļas) kvalitātes rādītājiem un nozīmi pārtikas produktu patērētājiem.

7. Sagatavot ieteikumus un informēt lauksaimniekus par agrotehniski un ekonomiski pamatotām pākšaugu audzēšanas un izmantošanas iespējām Latvijas saimniecībās

35 640*

**

Lauksaimniecības departaments

12.

Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas ieguvei1. Latvijas tumšgalves, Vācijas merino vietējās, Tekselas, Sufolkas, Dorperas un Romanovas tīršķirnes un to krustojumu jēru nobarošanas efektivitātes novērtēšana.

2. Ultraskaņas mērījumi muskuļaudu un taukaudu attīstības novērtēšanai stacijā un pētījumu saimniecībās.

3. Izmantotās barības uzskaite un barības izmaksu kalkulācija.

4. Jēru liemeņu un to daļu novērtēšana.

5. Iegūto datu apstrāde, rezultātu analīze un ieteikumu sagatavošana

15 000*

**

Lauksaimniecības departaments

Piezīmes.

1.* Zinātnes projekta īstenošanai kārtējā gadā noteiktais finansējums.

2.** Izpildītājs, kas atbilstoši zinātnes projektu vērtēšanas kritērijiem iegūst lielāko punktu skaitu.

46.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecībā izmantojamam zinātnes projektam ____________.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Zinātniskā institūcija

(nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Tālruņa numurs, e-pasta adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

Projekta nosaukums:Izpildes termiņš (gadi):

Projekta vadītājs

Zinātniskais grāds

Projekta izpildē iesaistītās zinātniskās institūcijas nosaukums un adrese


 

1. Projekta anotācija (ne vairāk kā 5000 rakstu zīmes):
1.1. projekta mērķis un sasniedzamā rezultāta praktiskais pielietojums nozares attīstībā
1.2. darba uzdevumu veikšanas detalizēts izklāsts un laika grafiks


 

2. Nepieciešamais finansējuma apmērs (latos):
2.1. kopējais finansējuma apmērs
2.2. finansējuma apmērs pa gadiem (ja izpilde paredzēta vairākus gadus)


 

3. Projekta izpildītāji:
3.1. projekta izpildītāju skaits (kopā)

Zinātniskais personāls ar zinātnisko grādu

Zinātniskais personāls bez zinātniskā grāda

Doktoranti, maģistranti, studenti

Tehniskais personāls

3.2. projekta izpildītāji

Vārds, uzvārds

Amats, zinātniskais grāds

Zinātniskā institūcija

Darba slodze (procentos) un konkrētie pienākumi

Plānotā mēnešalga (latos)

Darba samaksa izpildītājiem kopā


 

4. Projekta izpildītāja nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītajā zinātnes nozarē
4.1. monogrāfijas*, grāmatas
4.2. publikācijas*, tai skaitā:
4.2.1. starptautiski citējamos zinātniskajos žurnālos
4.2.2. nacionālas nozīmes zinātniskajos žurnālos
4.2.3. zinātniskajos un citos izdevumos
4.3. starptautisku zinātnisko projektu vadība vai dalība tajos (norādīt sadarbības valsti)
4.4. nacionālo zinātnisko projektu īstenošana (trīs sadarbības partneri un vairāk) (nosaukums, laikposms)
4.5. pētījumu rezultāti tiks apkopoti un būs publiski pieejami (norādīt veidu – piemēram, brošūras, bukleti, publikācijas)
* Nozīmīgāko publikāciju sarakstu, norādot publikāciju nosaukumus, autorus, gadu, žurnāla nosaukumu, numuru un lappuses, un starptautisko projektu sarakstu pievieno uz atsevišķām lapām
4.6. iesniedzēja komandas dalībnieku aizstāvētie promocijas darbi konkrētajā zinātnes nozarē

Doktorants

Promocijas darba nosaukums

Iegūtais grāds

Gads

4.7. saņemtie patenti vai apstiprinātie patentu pieteikumi, apstiprinātās tehnoloģijas, saņemtās licences (iesniedzēja komandas dalībnieki ir piedalījušies to izstrādē vai ieguvē)

Pilns nosaukums

Autori

Gads, numurs, valsts


 

5. Projekta īstenošanas izmaksas 2013.gadā

Lati

Procenti no avansa summas

5.1. darba alga izpildītājiem (kopā un katram izpildītājam)
5.2. atskaitījumi valsts sociālajai apdrošināšanai
5.3. izdevumi komandējumiem Latvijas teritorijā un uz ārzemēm (ne vairāk kā 15 procentu no kopējām projekta izmaksām)
5.4. atskaitījumi zinātniskās institūcijas infrastruktūras uzturēšanai (saimnieciskie izdevumi, telpu īre, elektroenerģija, apkure (ne vairāk kā 15 procentu no kopējām projekta izmaksām))
5.5. izdevumi mēraparātu iegādei, īrei un mērījumu veikšanai (norādīt pa pozīcijām un atbilstošajām izmaksām)
5.6. pārējās ar zinātnes projekta īstenošanu saistītās izmaksas (norādīt pa pozīcijām un atbilstošajām izmaksām)

Projekta izmaksas kopā


 

6. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju darba slodzi (procentos) citos valsts finansētajos projektos

Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums

Slodze (procentos)

Finansējuma avots


 

7. Informācija par komandējumu

Komandējuma mērķis

Komandēto personu skaits

Komandējuma vieta

Izmaksas (latos)

Kopā

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Zemkopības ministrijas atbildīgā departamenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

46.2 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Zinātnes projekta vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits

1.Projekta izpildītāja spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu (pēdējos trijos gados), tai skaitā:

45

1.1.pieredze vismaz viena starptautiska projekta vadībā/dalībā

5

1.2.pieredze vismaz viena nacionālā zinātniskā projekta īstenošanā (trīs sadarbības partneri un vairāk)

10

1.3.vismaz divi izdevumi, kas minēti šo noteikumu 46.1 pielikuma 4.1.apakšpunktā

10

1.4.vismaz 10 publikācijas, kas minētas šo noteikumu 46.1 pielikuma 4.2.apakšpunktā

10

1.5.ir iesniedzēja komandas dalībnieku aizstāvēti promocijas darbi konkrētajā zinātnes nozarē

5

1.6.ir patenti, tehnoloģijas, licences (iesniedzēja komandas dalībnieki ir piedalījušies to izstrādē/ieguvē)

5

2.Projektā iesaistīto doktoru un maģistru skaits lielāks par trīs

5

3.Pētījuma rezultāti tiks apkopoti un būs publiski pieejami

5

4.Projekta īstenošanā iesaistītas dažādu nozaru zinātniskās institūcijas (par katru iesaistīto zinātnisko institūciju piešķir 5 punktus, bet ne vairāk kā 15 punktus)

15

5.Projekta izmaksu tāmē izdevumi darba algām nepārsniedz 35 procentus no kopējām izmaksām

20

6.Projekta īstenošanā iesaistīti topošie zinātnieki (doktoranti, maģistranti) vai studenti

10

Kopā

100

7.Vērtējumu var samazināt, ja izpildītājs:

– 30

7.1.iepriekšējos trijos gados saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību finansēto zinātnisko projektu nav īstenojis līgumā noteiktajā laikā

– 15

7.2.nav izpildījis līgumā noteiktos darba uzdevumus

– 15

47.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
48.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
49.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
50.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
51.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
52.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 26.03.2013. noteikumu Nr.160 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dalību pārtikas kvalitātes shēmā

Lauku atbalsta dienestam

Pretendents 

(vārds, uzvārds)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Darbības veids 
Adrese 
Tālruņa numurs 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Komisijas regulas numurs un nosaukums par Latvijā
ražota produkta ierakstīšanu aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai     ________________________________________________________________________
garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā*               ________________________________________________________________________

Lūdzu piešķirt atbalstu vienā no šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "x"):

 bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu (tai skaitā biškopības produktu) ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizējis fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādājis tos bioloģiskās lauksaimniecības pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis un kontroles institūcijā sertificējis ražošanu mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam, kuram ir vismaz 150 bišu saimes;

 bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktus) pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju mājas apstākļos);

 bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi;

 primāro produktu (tai skaitā biškopības produktu) ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu vai cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

 aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam ražotājam mājas apstākļos, kurš ražo Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā iekļautu produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

 aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam izejvielu ražotājam, kas produktus piegādā pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam primāro produktu (tai skaitā biškopības produktu) ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus produktus;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam produktu ražotājam, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam, kuram ir vismaz 150 bišu saimes;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kas veic produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi (izņemot biškopības uzņēmumu);

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi.

Pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

(Lauku atbalsta dienesta atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.

1. * Aizpilda aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmu dalībnieki.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

53.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

Zemkopības ministre L.Straujuma
54.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Liellopu vienības apdrošināšanas apmēra aprēķināšana

Nr.p.k.

Dzīvnieku suga, dzimuma un vecuma grupa

Pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās

1.Slaucama govs, zīdītājgovs

1,000

2.Jaunlops līdz 12 mēn.

0,400

3.Jaunlops no 12 mēn. līdz 24 mēn.

0,700

4.Bullis no 24 mēn.

1,000

5.Tele no 24 mēn.

0,800

6.Citas govis (jebkura vecuma)

0,800

7.Piena sivēns

0,027

8.Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,500

9.Citas cūkas

0,300

10.Kaza (jebkura vecuma)

0,100

11.Aita (jebkura vecuma)

0,100

12.Zirgu dzimtas dzīvnieks

0,800

13.Trusis

0,020

14.Šinšilla

0,008

15.Lapsa

0,056

16.Nutrija

0,059

17.Ūdele

0,022

18.Staltbriedis

0,606

19.Dambriedis

0,437

20.Muflons

0,369

21.Tītars

0,069

22.Zoss

0,059

23.Pīle

0,039

24.Fazāns

0,018

25.Paipala

0,004

26.Strauss

0,350

27.Dējējvista

0,014

28.Broilers

0,007

29.Bišu saime

0,133

Zemkopības ministre L.Straujuma
55.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Iesniegums atbalsta saņemšanai kredītprocentu daļējai dzēšanai

(Pielikums svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

55.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām

Lauku atbalsta dienesta _________________________________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrācijas numurs ___________________________________________________

Lūdzu piešķirt atbalstu ______________________________ latu apmērā

Ziņas par kooperatīvo sabiedrību

1. Darbības veids
2. Reģistrācijas datums
3. Vadītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4. Biedru skaits
5. Strādājošo skaits
6. Kopējais lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums 2012.gadā bija _________________________ lati
 
7. Lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem iepriekšējā gadā bija

lati,

kas veido ___________ procentus no kopējā saimnieciskās darbības apgrozījuma – ______________ lati

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

56.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai

(Pielikums svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

56.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.39 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrācijas numurs ___________________________________________________

Ziņas par kooperatīvo sabiedrību

1. Darbības veids ____________________________________________________________

1.1. sertificēta kā bioloģiskās lauksaimniecības kooperatīvs

1.2. reģistrēta Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā pārstrādes uzņēmums

2. Reģistrācijas datums
 
 
3. Vadītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4. Strādājošo skaits__________________________

5. Kopējais biedru skaits 2012.gada 31.decembrī* _________________________________________

6. Biedru skaits, ar kuriem bija apgrozījums** 2011.gadā _________________________________

7. Biedru skaits, ar kuriem bija apgrozījums** 2012.gadā _________________________________

Biedru skaita izmaiņas 2012.gadā (7.punkts) salīdzinājumā ar biedru skaitu 2011.gadā (6.punkts) ir ___________ procenti

8. Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem 2011.gadā ______________________________ lati

9. Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem 2012.gadā* ______________________________ lati

10. Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma izmaiņas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu ir ___________ procenti

11. Pamatlīdzekļu vērtība 2011.gadā ______________________________ lati

12. Pamatlīdzekļu vērtība 2012.gadā* ______________________________ lati

13. Pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu ir ___________ procenti

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)****

Piezīmes.

1.* Ja kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīgā pārskata datiem par atbilstošo iepriekšējo periodu.

2.** Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums.

3.*** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. **** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

57.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Iesniegums atbalsta saņemšanai īstermiņa (ne ilgāk par 12 mēnešiem) kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Pielikums svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

57.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Atzīto lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 25.06.2013. noteikumu Nr.346 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kritēriji

Punktu skaits

1.

Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma (turpmāk – apgrozījums) apjoma maiņa 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu (par palielinājuma 10 procentiem piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 10 punktu)

10

2.

To biedru skaita pārmaiņas, ar kuriem bija apgrozījums, 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu (par palielinājuma 10 procentiem piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 10 punktu)

10

3.

Biedru skaits pēc stāvokļa 2012.gada 31.decembrī*: 
10–30

2

31–100

5

101–200

8

201 un vairāk

10

4.

Pamatlīdzekļu vērtības pārmaiņas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu (par palielinājuma 10 procentiem piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 10 punktu)

10

5.

Atzītajai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai ir piešķirts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts

10

6.

Atzītā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi

5

Piezīme. * Ja kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, kritēriju aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīgā pārskata datiem par atbilstošu iepriekšējo periodu.

58.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112
Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai

(Pielikums svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.39)

03.12.2013