Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.79

Rīgā 2010.gada 5.martā (prot. Nr.10, 5.p.)

Par licences Nr.E12090 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BIONET"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 12.februārī ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BIONET", vienotais reģistrācijas numurs: 43603038824, juridiskā adrese: Salātu iela 8-15, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 (turpmāk - SIA "BIONET"), 2010.gada 12.februāra iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā.

Komisija konstatē un secina:

1. Ekonomikas ministrija, izvērtējot SIA "BIONET" iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 22.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.695 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" 3.punktu, ir atļāvusi SIA "BIONET" uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu ar jaudu 1,95 MW "Latvall-Jaunlūči" (zemes kadastra Nr.40640100339), Iecavas novadā (Ekonomikas ministrijas 01.06.2009. lēmums Nr.1-6.1-436).

2. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus licences elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā izsniegšanai.

3. SIA "BIONET" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 2.2.punktu

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "BIONET" licenci Nr.E12090 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E12090 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā termiņu no 2010.gada 6.marta līdz 2030.gada 5.martam.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā jāuzsāk līdz 2015.gada 15.februārim.

4. Noteikt licences darbības zonu - "Latvall-Jaunlūči", Iecavas novads.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

05.03.2010