Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1227

Rīgā 2009.gada 27.oktobrī (prot. Nr.76 6.§)
Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 2. panta ceturto daļu
(MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka to sabiedrisko pakalpojumu veidus regulējamās nozarēs, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt.

2. Elektroenerģijas apgādē nepieciešams regulēt:

2.1. elektroenerģijas ražošanu elektro­stacijās, kuru uzstādītā elektriskā jau­da ir lielāka par vienu megavatu;

2.2. elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu;

2.3. elektroenerģijas pārvadi, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;

2.4. elektroenerģijas sadali, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;

2.5. elektroenerģijas tirdzniecību jebkuriem enerģijas lietotājiem;

2.6. pieprasījuma reakcijas pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr. 205; MK 24.02.2015. noteikumiem Nr. 94; MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 595; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 231)

3. Siltumapgādē nepieciešams regulēt:

3.1. siltumenerģijas ražošanu (arī koģenerācijā) iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja centralizētajā siltumapgādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

3.2. siltumenerģijas pārvadi un sadali galalietotājiem, ja starp tiem ir mājsaimniecības lietotāji un ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000 megavatstundu gadā, izņemot gadījumus, ja autonomā ražotāja vai neatkarīgā ražotāja saražoto siltumenerģiju piegādā līdz regulējamā siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem;

3.3. siltumenerģijas tirdzniecību enerģijas lietotājiem, ja tirgoto siltumenerģiju piegādā pa regulējamā siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 231 redakcijā)

4. Dabasgāzes apgādē nepieciešams regulēt:

4.1. dabasgāzes pārvadi pa cauruļvadiem;

4.2. tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanu tvertnēs vai krātu­vēs;

4.3. dabasgāzes sadali;

4.4. dabasgāzes tirdzniecību jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot da­bas­gāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;

4.5. dabasgāzes šķidrināšanu vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanu, izkraušanu, uzglabāšanu un pārvēršanu gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.94)

5. (Svītrots ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1029)

6. Elektronisko sakaru nozarē nepieciešams regulēt:

6.1. balss sakaru pakalpojumu;

6.2. īsziņu pakalpojumu;

6.3. interneta piekļuves pakalpojumu;

6.4. datu pārraides pakalpojumu;

6.5. radio programmu izplatīšanas pakalpojumu;

6.6. televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu;

6.7. piekļuvi;

6.8. starpsavienojumu;

6.9. nomāto līniju pakalpojumu.

(MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

7. Pasta nozarē nepieciešams regulēt:

7.1. tradicionālos pasta pakalpojumus;

7.2. kurjerpasta pakalpojumus;

7.3. eksprespasta pakalpojumus;

7.4. abonēto preses izdevumu piegādi un ar to saistītos pakalpojumus;

7.5. (svītrots ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.94).

(Grozīts ar MK 04.10.2022. noteikumiem Nr. 615)

8. (Svītrots ar MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 259)

9. Ūdenssaimniecības nozarē nepieciešams regulēt šādu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu veidu sniegšanu, ja komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms vismaz vienā veidā pārsniedz 100 000 m3 gadā:

9.1. ūdens ieguvi, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā;

9.2. ūdens piegādi no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;

9.3. notekūdeņu savākšanu centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

9.4. notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

10. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē nepieciešams regulēt:

10.1. nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi;

10.2. sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, ja apglabāšanai pieņem no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotus un apglabājamus atkritumus.

(MK 25.06.2024. noteikumu Nr. 400 redakcijā)

10.1 Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē nepieciešams regulēt depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu.

(MK 21.04.2020. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumus Nr.297 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 108.nr.; 2002, 40.nr.; 2005, 12.nr.; 2008, 1., 113.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

Šajos noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas Nr. 2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
01.07.2024