Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.05.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.664

Rīgā 2005.gada 30.augustā (prot. Nr.49 9.§)
Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
16.panta otro daļu un 18.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde (turpmāk — regulators) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un regulējamo nozaru komersantus, kā arī nosaka kārtību, kādā iesniedz iesniegumu (ierosinājumu) licences saņemšanai (ja šī kārtība nav noteikta regulējamo nozaru speciālajos likumos), un nosaka iesnieguma iesniegšanas kārtību licences nosacījumu grozīšanai vai licences anulēšanai (atcelšanai).

(Grozīts ar MK 11.09.2012. noteikumiem Nr.621)

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu regulējamās nozarēs licencē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.62 redakcijā)

3. Regulators nosaka licences termiņa sākuma un beigu datumu saskaņā ar sabiedriskos pakalpojumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Regulators komersantam izsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteiktā parauga licenci. Komersantam, kas plāno uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, licencē norāda sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas sākuma termiņu.

(MK 11.09.2012. noteikumu Nr.621 redakcijā)

5. Komersants iesniedz regulatoram iesniegumu licences saņemšanai (2.pielikums), iesniegumu licences nosacījumu grozīšanai (3.pielikums) vai iesniegumu licences anulēšanai (atcelšanai) (4.pielikums).

6. Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts norādīts attiecīgā iesnieguma veidlapā. Iesniedzot dokumentus licences saņemšanai vai licences nosacījumu grozīšanai, pievieno šo noteikumu 5. un 6.pielikumā minēto informāciju. Iesniegums tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators ir saņēmis visus šo noteikumu attiecīgajā pielikumā norādītos dokumentus un visu nepieciešamo informāciju.

(MK 11.09.2012. noteikumu Nr.621 redakcijā)

6.1 (Svītrots ar MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 260)

7. Iesniedzot dokumentu kopiju, uzrāda oriģinālu vai kopiju apliecina atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.62 redakcijā)

7.1 Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tam pievieno šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.62 redakcijā)

8. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepietiekama vai neprecīza, regulators ir tiesīgs pieprasīt papildinformāciju.

9. Komersants ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

9.1 Komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā nosaukuma, juridiskās adreses, kā arī citu licencē ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.62 redakcijā)

10. Ja iesniegtajos dokumentos trūkst lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas, regulators atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to komer­santu. Jautājumu izskata pēc tam, kad ir saņemta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Laiku no jautājuma izskatīšanas atlikšanas līdz nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanai neieskaita šo noteikumu 13.punktā noteiktajā termiņā.

11. Ja komersants regulatora noteiktajā termiņā nav iesniedzis visu nepie­ciešamo informāciju vai dokumentus, regulators pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, izdarīt grozījumus licences nosacījumos vai anulēt (atcelt) licenci.

12. Grozot licences nosacījumus vai anulējot (atceļot) licenci pēc savas iniciatīvas, lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju nodrošina regulators.

13. Regulators 30 dienu laikā no attiecīga iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, grozījumu izdarīšanu licences nosacījumos, licences anulēšanu (atcelšanu) vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.62)

14. Ja regulators pieņēmis lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, izdarīt grozījumus licences nosacījumos vai anulēt (atcelt) licenci, atkārtotu iesniegumu licences saņemšanai, licences nosacījumu grozīšanai vai licences anulēšanai (atcelšanai) var iesniegt pēc tam, kad ir novērsti visi atteikuma iemesli.

15. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs laikus (ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms licences termiņa beigām) informē regulatoru par to, vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs plāno turpināt sniegt licencē norādītos sabiedriskos pakalpojumus.

16. Par licences izmantošanu, licences nosacījumu ievērošanu un izpildi ir atbildīgs komersants. Komersants nav tiesīgs nodot licenci citām personām.

17. Regulators nosaka termiņu, kādā komersantam jānovērš pārkāpums, kas bijis par iemeslu licences darbības apturēšanai.

18. Regulators pieņem lēmumu atjaunot licences darbību, ja komersants ir novērsis licences darbības apturēšanas iemeslus.

19. Ja komersants noteiktajā termiņā nav novērsis licences darbības apturēšanas iemeslus un tie atbilst likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajam licences anulēšanas (atcelšanas) pamatojumam, regulators pieņem lēmumu par licences anulēšanu (atcelšanu).

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.7)

20. Grozot licences nosacījumus vai anulējot (atceļot) licenci pēc regula­tora iniciatīvas, netiek piemērots šo noteikumu 13.punktā noteiktais lēmuma pieņemšanas termiņš.

21. Licencējot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, regulators ir tiesīgs noteikt komersantam īpašus nosacījumus kvalitātes prasību, tehnisko noteikumu, standartu, kā arī līguma noteikumu izpildes jomā saskaņā ar attiecīgās nozares normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.7)

22. Licence ir derīga tikai tajā noteiktā sabiedriskā pakalpojuma veida sniegšanai.

23. Ja licence ir nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta, regulators pēc komersanta rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz licences dublikātu, izdarot uz tā atzīmi “Dublikāts”.

24. Ja licenci anulē (atceļ), aptur vai izdara grozījumus licences nosacījumos, licences oriģinālu vai dublikātu nodod regulatoram 30 dienu laikā pēc regulatora lēmuma spēkā stāšanās.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.7)

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumus Nr.299 “Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 105.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.664

(Pielikums MK 19.01.2010. noteikumu Nr.62 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.7; MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.133)

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.664

(Pielikums MK 19.01.2010. noteikumu Nr.62 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.7; MK 11.09.2012. noteikumiem Nr.621; MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.133)

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.664

(Pielikums MK 19.01.2010. noteikumu Nr.62 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.7; MK 11.09.2012. noteikumiem Nr.621; MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.133)

4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.664

(Pielikums MK 19.01.2010. noteikumu Nr.62 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.7; MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.133)

5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.664
Informācija par komersanta darbību

(Pielikums MK 11.09.2012. noteikumu Nr.621 redakcijā)

Iesniegumam par sabiedriskā pakalpojuma licences saņemšanu vai licences nosacījumu grozīšanu pievieno šādu informāciju:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. komersanta reģistrācijas datums un numurs;

1.2. darbības veidi;

1.3. iepriekšējā gada darbības finanšu rādītāji (izņemot jaunizveidotiem komersantiem, kas nav sastādījuši gada pārskatu):

1.3.1. neto apgrozījums;

1.3.2. peļņa vai zaudējumi;

1.3.3. pašu kapitāla bilances vērtība;

1.3.4. bilances kopsumma.

2. Līdzšinējā darbība*:

2.1. sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas zona;

2.2. sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums – fiziskas vai juridiskas personas);

2.3. lietotājiem piegādātie apjomi vai sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomi iepriekšējā darbības gadā (naturālās mērvienībās);

2.4. ieņēmumi no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iepriekšējā darbības gadā;

2.5. šobrīd piemērotie sabiedrisko pakalpojumu tarifi.

3. Plānotā darbība**:

3.1. plānotā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas zona;

3.2. plānotais sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums – fiziskas vai juridiskas personas);

3.3. plānotie lietotājiem piegādātie apjomi vai sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomi kārtējā un nākamajā gadā (naturālās mērvienībās);

3.4. plānotie ieņēmumi no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kārtējā un nākamajā gadā.

 

(datums***)

 

Komersanta pilnvarotais pārstāvis      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts***)

Piezīmes.

1. Informāciju norāda komersanti, kas jau sniedz sabiedrisko pakalpojumu.

2. ** Informāciju norāda komersanti, kas plāno uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Komersanti, kas jau sniedz sabiedrisko pakalpojumu, sniedz informāciju par plānoto darbību daļā, kurā plānotas būtiskas izmaiņas kārtējā vai nākamajā gadā.

3. *** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.664
Plānotais tehniskais nodrošinājums

(Pielikums MK 11.09.2012. noteikumu Nr.621 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.133)

1. Iesniegumam par elektroenerģijas pārvades vai sadales licences saņemšanu pievieno:

1.1. informāciju par elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo tehnisko nodrošinājumu:

1. Darbības zona (km2)
2. Elektrotīklu pieslēgumu skaits (gab., norādot pa sprieguma pakāpēm) un uzstādītā jauda (MW)
3. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu skaits (gab.)
4. Elektrotīkla principshēma, norādot elektroietaišu piederības robežas

1.2. informāciju par elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem elektrotīkliem:

Nr. p.k.

Elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamie elektrotīkli

Mērvienība

Daudzums

Īpašumā

Lietošanā

1. Elektropārvades līnija (gaisvada, kabeļa, piekarkabeļa)

1.1. elektropārvades līnijas spriegums

kV

1.2. elektropārvades līnijas garums

km

2. Transformatoru apakšstacijas
2.1. transformatoru apakšstacijas jauda

MW

2.2. transformatoru apakšstacijas spriegums

kV

2.3. transformatoru apakšstaciju skaits

gab.

3. Sadales punkti (norādot spriegumu)

gab.

1.3. elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo elektrotīklu shēmu uz topogrāfiskā plāna, norādot elektrotīkla tipu, šķērsgriezumu, spriegumu un citu raksturojošu informāciju (minēto shēmu iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg formātā)).*

2. Iesniegumam par siltumenerģijas pārvades vai sadales licences saņemšanu pievieno:

2.1. informāciju par siltumenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem siltumtīkliem:

Nr. p.k.

Siltumtīklu raksturojums

Mērvienība

Daudzums

Īpašumā

Lietošanā

1. Siltumtīklu garums (km)

km

2. Siltumtīklu pieslēgumu maksimālā siltumslodze (MW)

MW

2.2. siltumenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo siltumtīklu shēmu uz topogrāfiskā plāna, norādot siltumtīklu diametru un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai izmantojamos objektus, piemēram, siltumavoti, sūkņu stacijas (minēto shēmu iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg formātā)).

3. (Svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.133)

4. (Svītrots ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.133)

(datums**)

Komersanta pilnvarotais pārstāvis

(vārds, uzvārds)

(paraksts**)

Piezīmes.

1. * Iesniedz komersants, kura licences darbības zona neaptver visu Latvijas Republikas teritoriju.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

06.05.2016