Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.01.2014. - 12.04.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2021. gada 24. marta saistošos noteikumus Nr. 24 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu jaundzimušajam".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.147

Rīgā 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr.116, 13.§)
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
(Rīgas domes 07.10.2013. saistošo noteikumu Nr.59 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – pabalsts) tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

2. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Pabalsta pieprasītājiem – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – bāreņi), kuru deklarētā pamata dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības saņemt pabalstu, ja bāreņa dzīvesvieta līdz viņa nodošanai ārpusģimenes aprūpē bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisija pieņēmusi lēmumu par bāreņa iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

5. Personām, kuras saņēmušas termiņ­uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, nav tiesību saņemt pabalstu.

6. Pabalsta apmērs ir 150 euro par katru jaundzimušo bērnu.

(Rīgas domes 17.12.2013. saistošo noteikumu Nr.88 redakcijā)

7. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

8. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vēršas Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk tekstā – Dzimtsarakstu nodaļa) un, reģistrējot bērna piedzimšanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, un lūdz piešķirt pabalstu.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

9. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks pēc pabalsta pieprasītāja mutiska pieteikuma saņemšanas elektroniskā veidā aizpilda iesniegumu, kas tiek saglabāts Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā. Iesniegumā tiek norādīta pabalsta piešķiršanai un izmaksai nepieciešamā informācija, kura ir pieejama Rīgas Sociālā dienesta atbildīgajam darbiniekam turpmākajai informācijas apstrādei.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

10. Pēc iesnieguma aizpildīšanas to izdrukā, iesnieguma oriģinālu paraksta Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks un pabalsta pieprasītājs, apliecinot, ka iesniegumā esošā informācija ir pareiza.

11. Iesniegumu oriģinālus Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks vienu reizi nedēļā iesniedz Rīgas Sociālajam dienestam.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

12. Ja bērna piedzimšana reģistrēta citā Latvijas pilsētā vai pagastā, pabalsta pieprasītājs vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (aizbildņi uzrāda Rīgas bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu oriģinālu, bāreņi uzrāda Rīgas bāriņtiesas lēmuma par ārpusģimenes aprūpi oriģinālu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisijas lēmumu par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai).

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

13. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā un tam nav pievienots tulkojums latviešu valodā), nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

14. Rīgas Sociālais dienests izskata pabalsta pieprasītāja iesniegumu, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un desmit darba dienu laikā par pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam, lēmumā norādot arī tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

15. Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

16. Pabalstu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā no pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Pabalsts tiek izmaksāts no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

17. Ja pabalsta pieprasītājs laikus nav saņēmis piešķirto pabalstu Dzimtsarakstu nodaļas vai Rīgas Sociālā dienesta vainas dēļ, to izmaksā pabalsta pieprasītājam bez termiņa ierobežojuma.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

18. Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu. Ja pabalsta pieprasītājs nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā, pabalsta summu piedzen Rīgas Sociālais dienests, ceļot prasību tiesā.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

19. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

20. Rīgas Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pabalsta pieprasītājs viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

21. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi

22. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Rīgas domes 09.12.2003. noteikumi Nr.41 “Noteikumi par pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”.

23. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “5 min” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

24. (Svītrots ar Rīgas domes 07.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
24.01.2014