Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 25.05.2011. - 31.01.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.08–28

Jelgavā 2008.gada 27.novembrī
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-16)

Apstiprināti ar Jelgavas domes 27.11.2008. lēmumu Nr.17/6

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta trešo daļu
un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un ceturtās daļas 2.punktu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

1.2. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi nodrošina pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk tekstā – iestāde).

1.3. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā iestādē.

1.4. Pirmsskolas izglītības programmu bērni var sākt apgūt otrajā dzīves gadā un turpina to līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa 026/u).

1.5. Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā pirmsskolas izglītības programmā atbilstoši iestādes nolikumam un pamatojoties uz pašvaldības iestādes “Jelgavas Izglītības pārvalde” (turpmāk tekstā – Izglītības pārvalde) pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu.

1.6. (Izslēgts ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-12)

1.7. (Izslēgts ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-12)

1.8. (Izslēgts ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-12)

1.9. Pirmsskolas grupu komplektēšanā Izglītības pārvalde ievēro Latvijas Republikas Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, šos noteikumus un citus normatīvos aktus, nosakot minimālo bērnu skaitu grupā: 20 – bērni vecumā līdz 3 gadiem, 25 – bērni vecumā no 3 gadiem līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-12; 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-16)

2. Pieteikumu reģistrēšana un bērnu uzņemšana iestādē

2.1. Bērnu pieteikšana reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei no bērna dzimšanas līdz piecu gadu vecumam notiek visu gadu Jelgavas pilsētas domes administrācijas Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā (turpmāk – deklarēšanas sektors), vecākiem uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka/aizbildņa personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).

2.2. Reģistrācijas pieteikumu (1.pielikums), norādot vienu vēlamo iestādi un laiku (gadu), kad nepieciešama vieta iestādē pēc vecāku sniegtās informācijas, pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk – reģistrs) aizpilda un izdrukā deklarēšanas sektora darbinieks.

2.3. Vecāki pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem izdrukātā pieteikuma eksemplāru.

2.4. Pieteikumi reģistrā tiek reģistrēti pieteikumu iesniegšanas secībā.

2.5. Vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo iestādi, izvēlēto izglītības programmu, apmācības valodu un iestādes apmeklēšanas sākuma laiku (gadu) bērna uzņemšanai iestādē, saglabājot bērna rindas kārtas numuru, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu deklarēšanas sektorā. Deklarēšanas sektora darbinieks veic izmaiņas reģistrā, pamatojoties uz vecāka iesniegumu.

2.6. Iestāžu grupu komplektācija tiek veikta atbilstoši iestādēs uzņemamo bērnu skaitam rindas kārtībā no reģistra, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto vēlamo iestādi, izvēlēto izglītības programmu, apmācības valodu un laiku, kad nepieciešama vieta iestādē, izņemot 2.9.punktā noteiktajos gadījumos.

2.7. Izglītības pārvalde rakstiski informē bērna vecākus par uzņemšanu iestādē, norādot, kādi dokumenti ir jāiesniedz. Ja vecāki 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas nav iestādē iesnieguši noteiktos dokumentus, tad Izglītības pārvalde pieņem lēmumu un paziņo vecākiem par bērna rindas kārtas numura zaudēšanu un izslēgšanu no reģistra.

2.8. Lai uzņemtu bērnu iestādē, vecāki iestādes vadītājam iesniedz šādus dokumentus:

2.8.1. iesniegumu (2.pielikums);

2.8.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu;

2.8.3. Izglītības pārvaldes pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu).

2.9. Izglītības pārvalde ir tiesīga 6 mēnešu laikā no vecāku iesnieguma saņemšanas brīža pieņemt lēmumu par uzņemšanu iestādē ārpus kārtas no rindas:

2.9.1. LR normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnus (uz vecāka iesnieguma pamata ar darba devēja apliecinājumu par darba tiesisko attiecību faktu);

2.9.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku bērnus (uz vecāka iesnieguma pamata ar darba devēja apliecinājumu par darba tiesisko attiecību faktu);

2.9.3. konkrētās iestādes darbinieku bērnus uz darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku;

2.9.4. bērnus, kuriem ar Izglītības pārvaldes pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās programmas apguve nomainīta ar vispārējo pirmsskolas izglītības programmu;

2.9.5. bērnus, ja tiem un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.9.6. dvīņus vai vairāk vienās dzemdībās dzimušus bērnus;

2.9.7. bērnus, kuru reģistrēšana pašvaldības bērnu reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar Bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti un ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildniecībā paņemti bērni).

2.10. Lai tiktu izskatīts jautājums par bērna uzņemšanu iestādē ārpus rindas, vecākiem jāiesniedz Izglītības pārvaldē dokuments, kas apliecina atbilstību 2.9.1. – 2.9.4. punktā noteiktajām prasībām.

2.11. (Izslēgts ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-12)

2.12. Ja bērns mācību gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un bērna ģimenes ārsta atzinumu nepieciešamās ilgstošas ārstēšanās dēļ neapmeklē iestādi laika posmā, kas nav garāks par 3 mēnešiem pēc kārtas (viena mācību gada ietvaros), bērna vieta iestādē tiek saglabāta.

2.13. Ja bērns mācību gada laikā neapmeklē iestādi vairāk nekā 3 mēnešus pēc kārtas, tad bērna vieta iestādē netiek saglabāta.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-12; 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-16)

3. Dokumenti par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai

(Nodaļa izslēgta ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-12)

4. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

4.1. Saistošo noteikumu 2.7., 2.9., 2.12, 2.13. punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Izglītības pārvalde.

4.2. Izglītības pārvaldes pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikta cita apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-16)

5. Pārejas noteikumi

5.1. Līdz 2008.gada 30.decembrim reģistrēto vecāku pieteikumi bērnu uzņemšanai iestādēs, tiek ievadīti pašvaldības reģistrā atbilstoši iesniegšanas datumam.

5.2. Bērnu vecākiem, kuru bērni reģistrēti rindā līdz 2008.gada 30.decembrim, jāveic pieteikumu pārreģistrācija, personīgi ierodoties Jelgavas pilsētas pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā pēc sastādītā pārreģistrācijas grafika:

5.2.1. 2003. un 2004.gadā dzimušie bērni – 02.01. – 31.01.2009.

5.2.2. 2005. un 2006.gadā dzimušie bērni – 01.02. – 28.02.2009.

5.2.3. 2007. un 2008.gadā dzimušie bērni – 01.03. – 31.03.2009.

5.3. Ja vecāki norādītajā termiņā nav veikuši pieteikuma pārreģistrāciju, tad Izglītības pārvalde pieņem lēmumu un paziņo vecākiem par pieteikuma izslēgšanu no reģistra.

5.4. Ja vecāki pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ir reģistrējuši bērnu uzņemšanai vairākās iestādēs, veicot pieteikuma pārreģistrāciju, tie norāda vienu no iestādēm, kurā bērns bija reģistrēts iepriekš, saglabājot iepriekšējā pieteikuma reģistrācijas datumu konkrētajā iestādē.

5.5. Ja vecāki pirms šo noteikumu spēkā stāšanās ir reģistrējuši bērnu uzņemšanai iestādē, bet, veicot bērna pārreģistrāciju, kā vēlamo iestādi norāda iestādi, kurā bērns iepriekš nebija reģistrēts, tad pieteikumu reģistrē ar iesnieguma iesniegšanas datumu.

5.6. Uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar šiem noteikumiem tiek piemērota no 2009.gada 5.maija.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-16)

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
1.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.08-28

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11-16 redakcijā)

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds

 

Vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss

 

Vecāka faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons (informācijas saņemšanai)

 
 

 

E- pasts: vēlos informāciju saņemt elektroniski
 

Pieteikums

Lūdzu reģistrēt manu meitu / dēlu

 
 

(bērna vārds, uzvārds)

 
   
personas kods ___________-_____________
 
deklarētā dzīvesvieta:  
 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

 Pirmsskolas izglītības iestāde
(vēlamo atzīmēt ar krustiņu)
Adrese
"Sprīdītis"Tērvetes iela 6, Jelgava
"Gaismiņa"Vaļņu iela 5, Jelgava
"Rotaļa"Lāčplēša iela 5, Jelgava
"Lācītis"Māras iela 2, Jelgava
"Kamolītis"Meiju ceļš 31, Jelgava
"Zemenīte"R.Blaumaņa iela 12/14, Jelgava
"Vārpiņa"Kronvalda iela 22, Jelgava
"Pasaciņa"Aspazijas iela 18, Jelgava
"Ķipari"Pulkveža Brieža iela 23a, Jelgava

Pirmsskolas izglītības iestādē vieta nepieciešama _________ gadā.

Īpašas atzīmes / iespējamās priekšrocības:

LR normatīvie aktiViens no vecākiem ir NBS pakļautībā
Pašvaldības saistošie noteikumiViens no vecākiem ir pedagogs Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē
Viens no vecākiem strādā izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē
Dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni
Ar Bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenes izņemts un bērnu sociālās aprūpes iestādē ievietots vai aizbildniecībā paņemts bērns
Bērns, kuram pašam un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
citsKāds no bērniem jau apmeklē izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi
Bērnam nepieciešama speciālā pirmsskolas izglītības programma

Precizēta informācija:

 
 
 

Esmu informēts, ka

· jebkuru pieteikumā norādīto ziņu izmaiņu gadījumā, t.sk. pieteikuma atsaukumu, apņemos ziņot Jelgavas pilsētas domes administrācijas Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas sektoram;

· reģistrēšanās pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.08-28 nosacījumiem.

Datums: __ __/__ __ / __ __ __ __

Paraksts/ atšifrējums: ______________/________________

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos: 63012465; www.jelgava.lv, www.jip.jelgava.lv 

2.pielikums
Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.08–28

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. saistošo noteikumu Nr.09-12 redakcijā)

3.pielikums
Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.08–28

(Pielikums izslēgts ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-12)

4.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.08-28

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11-16 redakcijā)

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds

 

Vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss

 

Vecāka faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons (informācijas saņemšanai)

 
 

E- pasts: vēlos informāciju saņemt elektroniski ________________________________________

iesniegums

izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu reģistrēt sekojošas izmaiņas pieteikumā Nr. ______________

(Aizpilda tikai tās sadaļas, kurās jāveic izmaiņas)

Vēlamā Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(vēlamo atzīmēt ar krustiņu)
Adrese
"Sprīdītis"Tērvetes iela 6, Jelgava
"Gaismiņa"Vaļņu iela 5, Jelgava
"Rotaļa"Lāčplēša iela 5, Jelgava
"Lācītis"Māras iela 2, Jelgava
"Kamolītis"Meiju ceļš 31, Jelgava
"Zemenīte"R.Blaumaņa iela 12/14, Jelgava
"Vārpiņa"Kronvalda iela 22, Jelgava
"Pasaciņa"Aspazijas iela 18, Jelgava
"Ķipari"Pulkveža Brieža iela 23a, Jelgava

Pirmsskolas izglītības iestādē vieta nepieciešama _________ gadā.

Īpašas atzīmes / iespējamās priekšrocības:

LR normatīvie aktiViens no vecākiem ir NBS pakļautībā
Pašvaldības saistošie noteikumiViens no vecākiem ir pedagogs Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē
Viens no vecākiem strādā izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē
Dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni;
Ar Bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenes izņemts un bērnu sociālās aprūpes iestādē ievietots vai aizbildniecībā paņemts bērns
Bērns, kuram pašam un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
citsKāds no bērniem jau apmeklē izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi
Bērnam nepieciešama speciālā pirmsskolas izglītības programma

Precizēta informācija:

 
 
 

Esmu informēts, ka reģistrēšanās pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.08-28 nosacījumiem.

Datums: __ __/__ __ / __ __ __ __

Paraksts/ atšifrējums: ________________/___________________

5.pielikums
Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.08-28

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. saistošo noteikumu Nr.09-12 redakcijā)

25.05.2011