Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11-16

Jelgavā 2011.gada 28.aprīlī

Grozījumi Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.08-28 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. lēmumu Nr.5/8

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu
un 43.panta trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu

Izdarīt Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.08-28 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" (apstiprināti ar Jelgavas domes 2008.gada 27.novembra lēmumu Nr.17/6) šādus grozījumus:

1. saistošo noteikumu nosaukumā un tekstā vārdus "Jelgavas pašvaldība" aizstāt ar vārdiem "Jelgavas pilsētas pašvaldība";

2. saistošo noteikumu tekstā vārdus "Jelgavas dome" aizstāt ar vārdiem "Jelgavas pilsētas dome";

3. saistošo noteikumu 2.1.punktā vārdus "Jelgavas pašvaldības" aizstāt ar vārdiem "Jelgavas pilsētas domes administrācijas";

4. izteikt saistošo noteikumu 2.2.punktu jaunā redakcijā:

"2.2. Reģistrācijas pieteikumu (1.pielikums), norādot vienu vēlamo iestādi un laiku (gadu), kad nepieciešama vieta iestādē pēc vecāku sniegtās informācijas, pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk - reģistrs) aizpilda un izdrukā deklarēšanas sektora darbinieks.";

5. izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

6. izteikt saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš 

1.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11-16

"1.pielikums Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.08-28

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds

 

Vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss

 

Vecāka faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons (informācijas saņemšanai)

 
 

E- pasts: vēlos informāciju saņemt elektroniski 
 

Pieteikums

Lūdzu reģistrēt manu meitu / dēlu

 
 

(bērna vārds, uzvārds)

 
     

personas kods ___________-_____________
 

deklarētā dzīvesvieta:    
 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

  Pirmsskolas izglītības iestāde
(vēlamo atzīmēt ar krustiņu)
Adrese
"Sprīdītis" Tērvetes iela 6, Jelgava
"Gaismiņa" Vaļņu iela 5, Jelgava
"Rotaļa" Lāčplēša iela 5, Jelgava
"Lācītis" Māras iela 2, Jelgava
"Kamolītis" Meiju ceļš 31, Jelgava
"Zemenīte" R.Blaumaņa iela 12/14, Jelgava
"Vārpiņa" Kronvalda iela 22, Jelgava
"Pasaciņa" Aspazijas iela 18, Jelgava
"Ķipari" Pulkveža Brieža iela 23a, Jelgava

Pirmsskolas izglītības iestādē vieta nepieciešama _________ gadā.

Īpašas atzīmes / iespējamās priekšrocības:

LR normatīvie akti Viens no vecākiem ir NBS pakļautībā
Pašvaldības saistošie noteikumi Viens no vecākiem ir pedagogs Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē
Viens no vecākiem strādā izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē
Dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni
Ar Bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenes izņemts un bērnu sociālās aprūpes iestādē ievietots vai aizbildniecībā paņemts bērns
Bērns, kuram pašam un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
cits Kāds no bērniem jau apmeklē izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi
Bērnam nepieciešama speciālā pirmsskolas izglītības programma

Precizēta informācija:

 
 
 

Esmu informēts, ka

· jebkuru pieteikumā norādīto ziņu izmaiņu gadījumā, t.sk. pieteikuma atsaukumu, apņemos ziņot Jelgavas pilsētas domes administrācijas Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas sektoram;

· reģistrēšanās pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.08-28 nosacījumiem.

Datums: __ __/__ __ / __ __ __ __

Paraksts/ atšifrējums: ______________/________________

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos: 63012465; www.jelgava.lv, www.jip.jelgava.lv " 

2.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11-16
"4.pielikums Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.08-28

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds

 

Vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss

 

Vecāka faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons (informācijas saņemšanai)

 
 

E- pasts: vēlos informāciju saņemt elektroniski   ________________________________________

iesniegums

izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu reģistrēt sekojošas izmaiņas pieteikumā Nr. ______________

(Aizpilda tikai tās sadaļas, kurās jāveic izmaiņas)

Vēlamā Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(vēlamo atzīmēt ar krustiņu)
Adrese
"Sprīdītis" Tērvetes iela 6, Jelgava
"Gaismiņa" Vaļņu iela 5, Jelgava
"Rotaļa" Lāčplēša iela 5, Jelgava
"Lācītis" Māras iela 2, Jelgava
"Kamolītis" Meiju ceļš 31, Jelgava
"Zemenīte" R.Blaumaņa iela 12/14, Jelgava
"Vārpiņa" Kronvalda iela 22, Jelgava
"Pasaciņa" Aspazijas iela 18, Jelgava
"Ķipari" Pulkveža Brieža iela 23a, Jelgava

Pirmsskolas izglītības iestādē vieta nepieciešama _________ gadā.

Īpašas atzīmes / iespējamās priekšrocības:

LR normatīvie akti Viens no vecākiem ir NBS pakļautībā
Pašvaldības saistošie noteikumi Viens no vecākiem ir pedagogs Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē
Viens no vecākiem strādā izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē
Dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni;
Ar Bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenes izņemts un bērnu sociālās aprūpes iestādē ievietots vai aizbildniecībā paņemts bērns
Bērns, kuram pašam un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
cits Kāds no bērniem jau apmeklē izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi
Bērnam nepieciešama speciālā pirmsskolas izglītības programma

Precizēta informācija:

 
 
 

Esmu informēts, ka reģistrēšanās pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.08-28 nosacījumiem.

Datums: __ __/__ __ / __ __ __ __

Paraksts/ atšifrējums: ________________/___________________"

25.05.2011
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.