Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.09-12

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.08-28 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. lēmumu Nr.14/5

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4. punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.08-28 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1.4.punktu šādā redakcijā:

"1.4. Pirmsskolas izglītības programmu bērni var sākt apgūt otrajā dzīves gadā un turpina to līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa 026/u)".

2. Izslēgt noteikumu 1.6.punktu.

3. Izslēgt noteikumu 1.7.punktu.

4. Izslēgt noteikumu 1.8.punktu.

5. Izteikt noteikumu 1.9.punktu šādā redakcijā:

"1.9. Pirmsskolas grupu komplektēšanā Izglītības pārvalde ievēro Latvijas Republikas Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, šos noteikumus un citus normatīvos aktus, nosakot minimālo bērnu skaitu grupā: 20 - bērni vecumā līdz 3 gadiem, 25 - bērni vecumā no 3 gadiem līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai".

6. Aizstāt noteikumu 2.6.punktā vārdus "reģistrā norādītās rindas kārtībā" ar vārdiem "rindas kārtībā no reģistra".

7. Aizstāt noteikumu 2.7.punktā vārdus un skaitļus "30 dienu laikā" ar vārdiem un skaitļiem "5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas".

8. Izteikt noteikumu 2.9.5.punktu šādā redakcijā:

"bērnus, ja tiem un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pašvaldības administratīvajā teritorijā".

9. Papildināt noteikumus ar 2.9.6.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

"2.9.6. dvīņus vai vairāk vienās dzemdībās dzimušus bērnus".

10. Papildināt noteikumus ar 2.9.7.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

"2.9.7. bērnus, kuru reģistrēšana pašvaldības bērnu reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar Bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti un ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildniecībā paņemti bērni)".

11. Izslēgt noteikumu 2.11.punktu.

12. Aizstāt noteikumu 2.12.punktā skaitli "9" ar skaitli "3".

13. Aizstāt noteikumu 2.13.punktā skaitli "9" ar skaitli "3".

14. Izslēgt noteikumu 3.nodaļu.

15. Izteikt noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

16. Izteikt noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

17. Izslēgt noteikumu 3.pielikumu.

18. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā (3.pielikums).

19. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā (4.pielikums).

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

1.pielikums
Jelgavas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.08-28

 

2.pielikums
Jelgavas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.08-28

4.pielikums
Jelgavas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.08-28

 

5.pielikums
Jelgavas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.08-28

18.11.2009
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.