Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.08.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.351

Rīgā 2005.gada 24.maijā (prot. Nr.31 12.§)
Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
" 36. panta 6. punktu un 54. panta pirmo daļu
(Grozīta ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 656)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārvalstīs iegūtos vispārējās aprūpes māsas (turpmāk- māsa) izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus (turpmāk- māsas kvalifikācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

1.2. papildus nepieciešamās profesionālās pieredzes ilgumu un veidu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja saskaņā ar ārvalstīs iegūtajiem māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem māsa ieguvusi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību (attiecībā uz struktūru un saturu), bet māsas kvalifikācijas dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

2. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti māsas kvalifikācijas dokumenti (pielikums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, dod tiesības veikt māsas profesionālo darbību un atbilst šādām prasībām:

2.1. izglītība to ieguvei ir uzsākta:

2.1.1. Austrijas Republikā - no 1994.gada 1.janvāra;

2.1.2. Beļģijas Karalistē - no 1979.gada 29.jūnija;

2.1.3. Čehijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.1.4. Dānijas Karalistē - no 1979.gada 29.jūnija;

2.1.5. Francijas Republikā - no 1979.gada 29.jūnija;

2.1.6. Grieķijas Republikā - no 1981.gada 1.janvāra;

2.1.7. Igaunijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.1.8. Īrijas Republikā - no 1979.gada 29.jūnija;

2.1.9. Islandes Republikā - no 1994.gada 1.janvāra;

2.1.10. Itālijas Republikā - no 1979.gada 29.jūnija;

2.1.11. Kipras Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.1.12. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 521);

2.1.13. Lietuvas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.1.14. Luksemburgas Lielhercogistē - no 1979.gada 29.jūnija;

2.1.15. Maltas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.1.16. Nīderlandes Karalistē - no 1979.gada 29.jūnija;

2.1.17. Norvēģijas Karalistē - no 1994.gada 1.janvāra;

2.1.18. Polijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.1.19. Portugāles Republikā - no 1986. gada 1. janvāra;

2.1.20. Slovākijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.1.21. Slovēnijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.1.22. Somijas Republikā - no 1994.gada 1.janvāra;

2.1.23. Spānijas Karalistē - no 1986. gada 1. janvāra;

2.1.24. Šveices Konfederācijā – no 2002. gada 1. jūnija attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ar nosaukumu Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann, Infirmière diplômée et infirmier diplômé, Infermiera diplomata e infermiere diplomato, Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF, Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES, Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS un no 2011. gada 30. septembra attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ar nosaukumu Bachelor of Science in nursing;

2.1.25. Ungārijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.1.26. Vācijas Federatīvajā Republikā - no 1979.gada 29.jūnija, izņemot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos izglītību un profesionālo kvalifi­kāciju apliecinošos dokumentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatī­vajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

2.1.27. Zviedrijas Karalistē - no 1994.gada 1.janvāra;

2.1.28. Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.1.29. Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.1.30. Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija;

2.1.31. Lihtenšteinas Firstistē – no 1995. gada 1. maija;

2.2. dod tiesības lietot šādu attiecīgajā valstī noteiktu profesionālo nosaukumu:

2.2.1. Austrijas Republikā: Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger;

2.2.2. Beļģijas Karalistē: Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e), Infirmier(ère) hospitalier(ère)/ Ziekenhuisverpleger(-verpleegster);

2.2.3. Čehijas Republikā: všeobecná sestra, všeobecný ošetřovatel;

2.2.4. Dānijas Karalistē: sygeplejerske;

2.2.5. Francijas Republikā: Infirmier(ère);

2.2.6. Grieķijas Republikā: Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια;

2.2.7. Igaunijas Republikā: õde;

2.2.8. Īrijas Republikā: Registered General Nurse (RGN);

2.2.9. Islandes Republikā: hjúkrunarfræðingur;

2.2.10. Itālijas Republikā: Infermiere professionale – līdz 2001. gada 1. janvārim, Infermiere – no 2001./2002. gada;

2.2.11. Kipras Republikā: Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής , Νοσηλευτής(τρια), Γενικής Νοσηλευτικής;

2.2.12. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 521);

2.2.13. Lietuvas Republikā: Bendrosios praktikos slaugytojas;

2.2.14. Lihtenšteinas Firstistē: Krankenschwester, Krankenpfleger;

2.2.15. Luksemburgas Lielhercogistē: Infirmier;

2.2.16. Maltas Republikā: Infermier Registrat tal-Ewwel Livell;

2.2.17. Nīderlandes Karalistē: verpleegkundige;

2.2.18. Norvēģijas Karalistē: sykepleier;

2.2.19. Polijas Republikā: Pielegniarka;

2.2.20. Portugāles Republikā: Enfermeiro;

2.2.21. Slovākijas Republikā: sestra;

2.2.22. Slovēnijas Republikā: diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik;

2.2.23. Somijas Republikā: sairaanhoitaja, sjukskötare;

2.2.24. Spānijas Karalistē: Enfermero/a diplomado/a, Graduado/a en Enfermería;

2.2.25. Šveices Konfederācijā: infirmière, infirmier, Pflegefachfrau, Pflegefachmann, infermiera, infermiere;

2.2.26. Ungārijas Republikā: ápoló;

2.2.27. Vācijas Federatīvajā Republikā: Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger;

2.2.28. Zviedrijas Karalistē: sjuksköterska;

2.2.29. Bulgārijas Republikā: Медицинска сестра;

2.2.30. Rumānijas Republikā: asistent medical generalist;

2.2.31. Horvātijas Republikā: medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva.

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 613; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 302; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 656; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 650; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 511; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 521)

3. Māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, bet nav noteikti šo noteikumu pielikumā, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi nepieciešamo izglītību, lai veiktu profesionālo darbību, lietojot atbilstošu profesionālo nosaukumu. Šādi māsas kvalifikācijas dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 2.punktā minētajiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 511)

4. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 511)

5. Māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas ieguvei, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei uzsākta pirms šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir veikusi māsas profesionālo darbību ar pilnu atbildību par pacienta aprūpes plānošanu, organizēšanu un īstenošanu un tai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 511 redakcijā)

6. Pirms šo noteikumu 2.1.18. apakšpunktā minētā datuma Polijas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina bakalaura diploms, kas iegūts, pamatojoties uz vienu no kvalifikācijas celšanas programmām, kuru nosaka:

6.1. Polijas Republikas 2004. gada 20. aprīļa Akta par grozījumiem "Aktā par māsas un vecmātes profesiju" 11. pants (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2004, Nr. 92, 885. poz. un 2007, Nr. 176, 1237. poz.) un veselības ministra 2004. gada 11. maija noteikumi par sīki izstrādātiem nosacījumiem studiju nodrošināšanai māsām un vecmātēm, kas apguvušas vidējās izglītības programmas ar noslēguma pārbaudījumu (matura) un kuras ir beigušas medicīnas licejus un medicīnas skolas, kas īsteno māsas un vecmātes izglītības programmas (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2004, Nr. 110, 1170. poz. un 2010, Nr. 65, 420. poz.);

6.2. Polijas Republikas 2011. gada 15. jūlija Akta par māsas un vecmātes profesiju 52.3. panta 2. punkts (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2011, Nr. 174, 1039. poz.) un veselības ministra 2012. gada 14. jūnija noteikumi par sīki izstrādātiem nosacījumiem augstākās izglītības studiju nodrošināšanai māsām un vecmātēm, kas apguvušas vidējās izglītības programmas ar noslēguma pārbaudījumu (matura) un kuras ir beigušas medicīnas vidusskolas vai pēcvidusskolas izglītības iestādes, kas īsteno māsas un vecmātes izglītības programmas (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2012, 770. poz.).

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 656 redakcijā)

7. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profe­sionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

7.1. tie apliecina, ka izglītības iegūšana ir uzsākta pirms 1990.gada 3.oktobra;

7.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās insti­tūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi māsas kvalifikācijas doku­menti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šo noteikumu 2.punktā minētie māsas kvalifikācijas dokumenti, un kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie ir izsniegti, ir veikusi māsas profesionālo darbību ar pilnu atbildību par pacienta aprūpes plānošanu, organizēšanu un īstenošanu un tai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

8. Māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas izsniegti personai, kuras mītnes valsts ir Lihtenšteinas Firstiste, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Lihtenšteinas Firstistes kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir bijušas praktiskās apmācības, kas nepieciešamas profesionālās darbības veikšanai māsas profesijā Lihtenšteinas Firstistē.

9. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro māsas kvalifikācijas dokumentiem, ja attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta vai dokumenti ir iegūti:

9.1. līdz 1993.gada 1.janvārim- Čeho­slovākijas Sociālistiskajā Repub­likā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem māsas kvali­fikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profe­sionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

9.2. līdz 1991.gada 20.augustam- Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem māsas kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesio­nālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.4.apakš­punktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

9.3. līdz 1990.gada 11.martam- Padomju Sociālistisko Republiku Savie­nībā un tiem ir pievienots Lietuvas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem māsas kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

9.4. līdz 1993.gada 1.janvārim- Čeho­slovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem māsas kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republi­kā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profe­sionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

9.5. līdz 1991.gada 25.jūnijam- Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem māsas kvali­fikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesio­nālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

9.6. līdz 1991. gada 8. oktobrim – Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Horvātijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem māsas kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību, lietojot šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto profesionālo nosaukumu, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 511)

10. Pirms šo noteikumu 2.1.28.apakšpunktā minētā datuma Bulgārijas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja māsas kvalifikācijas dokumentiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir veikusi māsas profesionālo darbību ar pilnu atbildību par pacienta aprūpes plānošanu, organizēšanu un īstenošanu un tai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga ne­pār­traukta profesionālā pieredze māsas profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas. Speciālo profesionālo kvalifikācijas atzīšanas sistēmu nepiemēro pirms 1999.gada 31.decembra Bulgārijas Republikā iz­sniegtajiem kvalifikācijas dokumentiem, kas apliecina kvalifikācijas “feldšeris” (фелдшер) iegūšanu, un minētās kvalifikācijas ieguvēji 2000.gada 1.janvārī ir veikuši attiecīgu profesionālo darbību saskaņā ar Bulgārijas Republikas sociālās apdrošināšanas shēmas nosacījumiem.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr. 613 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 656)

11. Pretendentam uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kuram ir pirms šo noteikumu 2.1.29. apakšpunktā minētā datuma Rumānijas Republikā izsniegti māsas kvalifikācijas dokumenti, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja Rumānijas Republikas kompetentās iestādes izsniegts dokuments apliecina izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kā arī to, ka persona vismaz trīs gadus bez pārtraukuma piecu gadu laikposmā pirms šā dokumenta izdošanas dienas faktiski un likumīgi strādājusi vispārējās aprūpes māsas profesijā ar pilnu atbildību par pacienta veselības aprūpes plānošanu, organizēšanu un īstenošanu. Viens no šādiem profesionālās kvalifikācijas ieguvi apliecinošiem dokumentiem ir:

11.1. profesionālās kompetences sertifikāts (vispārējās aprūpes māsas profesijā) (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) par pēcvidusskolas izglītības programmas apguvi, ko izdevusi izglītības iestāde şcoală postliceală un kas apliecina, ka šīs izglītības ieguve uzsākta pirms 2007. gada 1. janvāra;

11.2. augstākās izglītības vispārējās aprūpes māsas diploms (Diplomă de absolvire de asistent medical generalist), kas apliecina īslaicīgas studijas augstākās izglītības iestādē un to, ka šīs izglītības ieguve uzsākta pirms 2003. gada 1. oktobra;

11.3. augstākās izglītības vispārējās aprūpes māsas diploms (Diplomă de licență de asistent medical generalist), kas apliecina ilglaicīgas studijas augstākās izglītības iestādē un to, ka šīs izglītības ieguve uzsākta pirms 2003. gada 1. oktobra.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 656 redakcijā)

12. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā karalistē izsniegtie šo noteikumu pielikuma 14. punktā minētie māsas kvalifikācijas dokumenti, kas Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā karalistē dod tiesības lietot māsas profesionālo nosaukumu "Registered Nurse – Adult", ja izglītība to ieguvei ir uzsākta no 1979. gada 29. jūnija un ja tie ir izsniegti līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 613; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 302; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 656; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 650)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 650);

2) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 650);

3) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 650);

4) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

5) Padomes 2013. gada 13. maija Direktīvas 2013/25/ES, ar ko pielāgo atsevišķas direktīvas par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un brīvi sniegt pakalpojumus saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 24.maija noteikumiem Nr.351
Vispārējās aprūpes māsas kvalifikācijas dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību vispārējās aprūpes māsas profesijā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vispārējās aprūpes māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 656 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 650; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 521)

1. Austrijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par izglītību vispārējā veselības aprūpē un slimnieku kopšanā

Diplom über die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege

1. Vispārējās veselības aprūpes un slimnieku kopšanas skola

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

-

2. Diploms "Diplomēta medicīnas māsa/diplomēts slimnieku kopējs"

Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger"

2. Vispārējā slimnieku kopšanas skola

Allgemeine Krankenpflegeschule

3. Diploms par profesionālās augstskolas bakalaura studiju programmas "Veselības aprūpe un slimnieku kopšana" pabeigšanu3. Profesionālo augstskolu padome/profesionālā augstskola
Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs "Gesundheits- und Krankenpflege"

Fachhochschulrat/

Fachhochschule

2. Beļģijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par slimnieku kopēja (kopējas) grāda piešķiršanu

Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

1. Atzītās izglītības iestādes

De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

2. Slimnieku kopēja (kopējas) diploms

Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/ Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

2. Atbildīgā Vācu kopienas eksaminācijas komisija

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

3. Kopšanas asistentes diploms

Brevet van verpleegassistent(e)/ Brevet d'hospitalier(ère/Brevet einer Pflegeassistentin

3. Bulgārijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Bakalaura diploms par augstākās izglītības iegūšanu ar profesionālo kvalifikāciju "medicīnas māsa"Universitāte
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Медицинска сестра"Университет

4. Čehijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par pabeigtām studijām Slimnieku kopšanas studiju programmā studiju jomā "Vispārējās aprūpes māsa" (bakalaurs, Bc.)1. Augstskolu dibinājusi vai atzinusi valsts 
Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem
2. Diploms par pabeigtām studijām studiju jomā "Diplomēta vispārējās aprūpes māsa" (diplomēts speciālists, DiS.)2. Specializēto augstskolu dibinājusi vai atzinusi valsts

Sertifikāts par pabeigšanu

Vysvědčení o absolutoriu

Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.)Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

5. Dānijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Sertifikāts par profesionālo bakalaura izglītību māszinībāsProfesionālā skola
Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygeplejeProfessionshøjskole

6. Francijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Slimnīcas medmāsas diploms

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

Veselības aizsardzības ministrija

Le ministère de la santé

2. Slimnīcas medmāsas diploms, izdots saskaņā ar 1999. gada 29. decembra dekrētu Nr. 99-1147

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

 

7. Grieķijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Atēnu universitātes Māsu nodaļas diploms

Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

1. Atēnu universitāte

Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Tehnoloģiskās izglītības mācību iestāžu (Τ. Ε. Ι.) Māszinību diploms

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ. Ε. Ι.)

2. Izglītības un reliǧijas lietu ministrijas Tehnoloģiskās izglītības mācību iestādes

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτω

3. Māsas-virsnieka grāds

Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

3. Valsts Aizsardzības ministrija

Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας

4. Veselības aizsardzības un labklājības ministrijas Augstāko mācību iestāžu medmāsu diploms bijušajiem Tehnoloǧisko mācību iestāžu diplomu ieguvējiem4. Veselības aizsardzības un labklājības ministrija
Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και ΠρόνοιαςΥπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
5. Veselības aizsardzības un labklājības ministrijas Augstāko mācību iestāžu medmāsu un slimnieku aprūpētāju diploms5. Veselības aizsardzības un labklājības ministrija
Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και ΠρόνοιαςΥπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
6. Medicīnas māsu nodaļas diploms6. Valsts Izglītības un reliǧijas lietu ministrijas Augstākās profesionālās tehniskās izglītības centrs
Πτυχίο Τμήματος ΝοσηλευτικήςΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
7. Peloponēsas universitātes Māsu nodaļas diploms7. Peloponēsas universitāte
Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου ΠελοποννήσουΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου

8. Horvātijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Sertifikāts "Vispārējās aprūpes medicīnas māsa/vispārējās aprūpes medicīnas iekārtu tehniķis"1. Vidējo speciālo mācību iestāžu programma kvalifikācijas iegūšanai "Vispārējās aprūpes medicīnas māsa/vispārējās aprūpes medicīnas iekārtu tehniķis"
Svjedodžba "medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege"Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije "medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege"
2. Sertifikāts "Pirmās pakāpes augstākā izglītības (bakalaurs) medicīnas māsu diploms"

2. Horvātijas Republikas universitāšu medicīnas fakultātes

Horvātijas Republikas universitātes

Augstākās izglītības mācību iestādes (koledžas) Horvātijas Republikā

Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/ prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva"

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

9. Igaunijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms ar kvalifikāciju "Medicīnas māsa"

Diplom õe erialal

1. Tallinas Medicīnas koledža

Tallinna Meditsiinikool

Tartu Medicīnas koledža

Tartu Meditsiinikool

Kohtla-Jerves Medicīnas koledža

Kohtla-Järve Meditsiinikool

2. Māsas pamatizglītības diploms2. Tallinas Veselības aprūpes koledža
Õe põhikoolituse diplomTallinna Tervishoiu Kõrgkool

3. Diploms par pamatapmācību māsas specialitātē

Õe põhiõpe diplom

3. Tartu Veselības aprūpes koledža

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

10. Īrijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Reģistrētas vispārējās medicīnas māsas sertifikāts1

1. Medicīnas māsu pārvalde (līdz 2012. gada 1. oktobrim)

An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1 October 2012]

Certificate of Registered General Nurse

Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padome [no 2012. gada 2. oktobra]

Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland) [from 2 October 2012]

2. Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprināts bakalaura diploms māszinībās (vispārējā aprūpe)22. Trešā līmeņa izglītības iestāde, kas pasniedz Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprinātu bakalaura līmeņa studiju programmu māszinībās [no 2002. gada septembra]
B. sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBIThird-level Institution delivering the B. sc. in Nursing Studies approved by the NMBI [as of September 2002]
3. Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprināts bakalaura diploms bērnu un vispārējā (integrētajā) aprūpē23. Trešā līmeņa izglītības iestāde, kas pasniedz Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprinātu bakalaura līmeņa studiju programmu bērnu un vispārējā (integrētajā) aprūpē [no 2006. gada septembra]
B. sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBIThird-level Institution delivering the B. sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]

Piezīmes.

1 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments tā īpašniekam dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tas izsniegts kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, kurš šādu kvalifikāciju ieguvis Īrijā.

2 Informācija par šo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu tika iekļauta, lai nodrošinātu, ka Īrijas augstākās izglītības iestāžu absolventi saņemtu tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, bez nepieciešamības reģistrēties Īrijā, jo šāda reģistrācija nav kvalifikācijas iegūšanas procesa daļa.

11. Islandes Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. B. sc. medicīnas māsu specialitātē

B. sc. í hjúkrunarfræði

1. Islandes augstskola

Háskóli Íslands

2. B. sc. medicīnas māsu specialitātē

B. sc. í hjúkrunarfræði

2. Akureiri augstskolas

Háskólinn á Akureyri

3. Medicīnas māsas diploms

Hjúkrunarpróf

3. Islandes medicīnas māsu skola

Hjúkrunarskóli Íslands

12. Itālijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Profesionāla slimnieku kopēja diploms (līdz 2001. gada 1. janvārim)

Diploma di infermiere professionale

2. Universitātes diploms māszinībās

(no 2001./2002. gada)

Diploma di laurea in infermieristica


1. Valsts atzītas skolas(līdz 2001. gada 1. janvārim)

Scuole riconosciute dallo Stato

2. Universitāte
(no 2001./2002. gada)

Università

13. Kipras Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Vispārējo māszinību diploms1. Māsu skola
Δίπλωμα Γενικής ΝοσηλευτικήςΝοσηλευτική Σχολή
2. Kipras Tehniskās universitātes Māszinību diploms2. Kipras Tehniskā universitāte
Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ΚύπρουΤεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
3. Kipras Eiropas universitātes Māszinību diploms3. Kipras Eiropas Universitāte
Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ΚύπρουΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
4. Nikosijas Universitātes Māszinību diploms – Medicīnas māsas bakalaura grāds4. Nikosijas Universitāte
Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας – BSc in NursingΠανεπιστήμιο Λευκωσίας University of Nicosia
5. Vispārējo māszinību diploms5. Frederika universitāte, Veselības zinātņu fakultāte
Πτυχίο Γενικής ΝοσηλευτικήςΣχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick

14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Medicīnas māsu un vecmāšu padomes vai kādas tās priekšgājējas izdots kvalifikācijas apliecinājums, kas apstiprina vispārējās aprūpes māsas kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamo mācību pabeigšanu, ko pieprasa Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 31. pants un spēkā esošie profesionālie standarti attiecībā uz pieaugušo aprūpes māsu reģistrēšanu3Medicīnas māsu un vecmāšu padomes vai kādas tās priekšgājējas apstiprināta izglītības iestāde
A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by Article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse – Adult in its registerEducation
institutions approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies

Piezīme. 3 Šī informācija par kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem aizstāj iepriekšējos ierakstus attiecībā uz Apvienoto Karalisti, lai nodrošinātu, ka Apvienotās Karalistes izglītības iestāžu absolventi saņemtu tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, bez nepieciešamības reģistrēties, jo šāda reģistrācija nav profesionālās kvalifikācijas ieguves procesa daļa.

15. Lietuvas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Augstākās izglītības diploms, kas piešķir vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālo kvalifikāciju1. Universitāte
Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikacijąUniversitetas
2. Augstākās izglītības diploms (ne universitātes studijas), kas piešķir vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālo kvalifikāciju2. Kolēģija
Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikacijąKolegija
3. Bakalaura diploms (bakalaura grāds māszinībās un vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālā kvalifikācija)3. Universitāte
Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)Universitetas
4. Profesionālā bakalaura diploms (profesionālā bakalaura grāds māszinībās un vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālā kvalifikācija)4. Kolēģija
Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)Kolegija

16. Luksemburgas Lielhercogiste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Medmāsas diploms

Diplôme d'Etat d'infirmier

2. Slimnīcas medmāsas augstākās izglītības diploms

Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

Izglītības, profesionālās izglītības un sporta ministrija

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

17. Maltas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Zinātniskais grāds vai diploms māszinību studijās

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Maltas universitāte

Universita `ta' Malta"

18. Nīderlandes Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Medmāsas diploms A

Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

1. Valdības iecelta eksāmenu komisija

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

2. Medmāsas augstākās amata izglītības diploms

Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2. Valdības iecelta eksāmenu komisija

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3. Medmāsas diploms ar bakalaura grādu

Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3. Valdības iecelta eksāmenu komisija

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4. Profesionālās medmāsas diploms – 4. kvalifikācijas līmenis

Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4

4. Valdības izraudzīta eksāmenu komisija

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5. Medmāsas diploms ar augstāko profesionālās izglītības grādu

Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5

5. Valdības izraudzīta eksāmenu komisija

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

19. Norvēģijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Apliecība par iegūtu bakalaura grādu slimnieku kopšanā

Vitnemål for fullført grad bachelor i sykepleie

Augstskola

Universitāte

Universitet og Høgskole

20. Polijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par augstāko studiju pabeigšanu medmāsu specialitātē ar nosaukumu "Māszinību maģistrs"

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa"

Iestāde, kas veic izglītošanu augstskolas līmenī, ko atzīst atbilstošas varasiestādes

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

2. Diploms par augstāko profesionālo studiju pabeigšanu medmāsu novirzienā/specialitātē ar nosaukumu "Māszinību bakalaurs"

Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem "licencjat pielęgniarstwa"

21. Portugāles Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Vispārēja māszinību kursa diploms1. Māsu skolas
Diploma do curso de enfermagem geralEscolas de Enfermagem
2. Augstākās izglītības bakalaura diploms māszinībās2. Māszinību augstskolas
Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagemEscolas Superiores de Enfermagem
3. Medicīnas māsas licenciāta kursa apliecība3. Māszinību augstskolas; Veselības aprūpes augstskolas
Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagemEscolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

22. Rumānijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Augstākās izglītības vispārējās aprūpes māsas diploms nepilna laika studiju programmā

Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

1. Universitātes

Universităţi

2. Augstākās izglītības vispārējās aprūpes māsas diploms pilna laika studiju programmā

Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

2. Universitātes

Universităţi

3. Profesionālās kompetences sertifikāts (vispārējās aprūpes māsas)

Certificat de competențe profesionale (de asistent medical generalist)

4.  5. līmeņa kvalifikācijas apliecība

Certificat de calificare nivel 5

    5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecība

Certificat de calificare profesională
nivel 5

3. Nacionālā izglītības ministrija Ministerul Educaţiei Naționale

23. Slovākijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. DIPLOMS aprūpe
"maģistrs" ("Mgr.")
1. Augstskola/Universitāte
DIPLOM ošetrovateľstvo
"magister" ("Mgr.")
Vysoká škola/Univerzita
2. DIPLOMS aprūpe
"bakalaurs" ("Bc.")
2. Augstskola/Universitāte
DIPLOM ošetrovateľstvo
"bakalár" ("Bc.")
Vysoká škola/Univerzita
3. DIPLOMS diplomēta vispārējās aprūpes māsa3. Medicīnas darbinieku vidusskola
DIPLOM diplomovaná všeobecná sestraStredná zdravotnícka škola

24. Slovēnijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms, kas piešķir nosaukumu "Diplomēta medicīnas māsa/diplomēts slimnieku kopējs"

1. Universitāte

Univerza

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik"

2. Augstākā speciālās izglītības skola

Visoka strokovna šola

25. Somijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Medicīnas māsas grāds1. Veselības aprūpes mācību iestādes
Sairaanhoitajan tutkinto/SjukskötarexamenTerveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter
2. Sociālās un veselības nozares augstākās izglītības arodskolas grāds, medicīnas māsa2. Augstākās izglītības arodskolas
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

26. Spānijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Augstskolas diploms māszinībās

Título de Diplomado universitario en Enfermería

1. Izglītības un kultūras ministrija

Ministerio de Educación y Cultura

Universitātes rektors

El rector de una Universidad

2. Bakalaura diploms māszinībās

Titulo de Graduado/a en Enfermería

2. Universitātes rektors

El rector de una Universidad

27. Šveices Konfederācija

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diplomēta medicīnas māsa ar specializāciju vispārējā slimnieku kopšanā, diplomēts slimnieku kopējs

Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann, Infirmière diplômée et infirmier diplômé,

Infermiera diplomata e infermiere diplomato

Valsts atzītas specializētas augstākās izglītības iestādes

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

 

2. Bakalaura grāds māszinībās

Bachelor of Science in nursing

Valsts atzītas specializētas augstākās izglītības iestādes

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen,

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État,

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

3. HF diplomēta medicīnas māsa

Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF,

Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES,

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS

Valsts atzītas specializētas augstākās profesionālās izglītības iestādes

Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l' État Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

28. Ungārijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Medicīnas māsas sertifikāts1. Profesionālās izglītības iestāde
Ápoló bizonyítványSzakképző iskola
2. Medicīnas māsas sertifikāts2. Augstākās izglītības iestāde
Ápoló oklevélFelsőoktatási intézmény
3. Diplomētas medicīnas māsas diploms3. Augstākās izglītības iestāde
Okleveles ápoló oklevélFelsőoktatási intézmény

29. Vācijas Federatīvā Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Apliecība par valsts eksāmenu slimnieku kopšanāValsts eksaminācijas komisija
Zeugnis über die staatliche Prüfung in der KrankenpflegeStaatlicher Prüfungsausschuss

30. Zviedrijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Medicīnas māsas eksāmensUniversitāte vai augstskola
SjuksköterskeexamenUniversitet eller högskola
13.08.2021