Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 656

Rīgā 2016. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 50 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 24. maija noteikumos Nr. 351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 36. panta 6. punktu
un 54. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 24. maija noteikumos Nr. 351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 84. nr.; 2007, 149. nr.; 2014, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitļus un vārdus "36. panta 5. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "36. panta 6. punktu".

2. Aizstāt 2.1.19. apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 1979. gada 29. jūnija" ar vārdiem un skaitļiem "no 1986. gada 1. janvāra".

3. Aizstāt 2.1.23. apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 1979. gada 29. jūnija" ar vārdiem un skaitļiem "no 1986. gada 1. janvāra".

4. Papildināt noteikumus ar 2.1.31. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.31. Lihtenšteinas Firstistē - no 1995. gada 1. maija;".

5. Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. dod tiesības lietot šādu attiecīgajā valstī noteiktu profesionālo nosaukumu:

2.2.1. Austrijas Republikā: Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger;

2.2.2. Beļģijas Karalistē: Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e), Infirmier(ère) hospitalier(ère)/ Ziekenhuisverpleger(-verpleegster);

2.2.3. Čehijas Republikā: všeobecná sestra, všeobecný ošetřovatel;

2.2.4. Dānijas Karalistē: sygeplejerske;

2.2.5. Francijas Republikā: Infirmier(ère);

2.2.6. Grieķijas Republikā: Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια;

2.2.7. Igaunijas Republikā: õde;

2.2.8. Īrijas Republikā: Registered General Nurse (RGN);

2.2.9. Islandes Republikā: hjúkrunarfræðingur;

2.2.10. Itālijas Republikā: Infermiere professionale,Infermiere;

2.2.11. Kipras Republikā: Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής , Νοσηλευτής(τρια), Γενικής Νοσηλευτικής;

2.2.12. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē: Registered Nurse - Adult;

2.2.13. Lietuvas Republikā: Bendrosios praktikos slaugytojas;

2.2.14. Lihtenšteinas Firstistē: Krankenschwester, Krankenpfleger;

2.2.15. Luksemburgas Lielhercogistē: Infirmier;

2.2.16. Maltas Republikā: Infermier Registrat tal-Ewwel Livell;

2.2.17. Nīderlandes Karalistē: verpleegkundige;

2.2.18. Norvēģijas Karalistē: sykepleier;

2.2.19. Polijas Republikā: Pielegniarka;

2.2.20. Portugāles Republikā: Enfermeiro;

2.2.21. Slovākijas Republikā: sestra;

2.2.22. Slovēnijas Republikā: diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik;

2.2.23. Somijas Republikā: sairaanhoitaja, sjukskötare;

2.2.24. Spānijas Karalistē: Enfermero/a diplomado/a, Graduado/a en Enfermería;

2.2.25. Šveices Konfederācijā: infirmière, infirmier, Pflegefachfrau, Pflegefachmann, infermiera, infermiere;

2.2.26. Ungārijas Republikā: ápoló;

2.2.27. Vācijas Federatīvajā Republikā: Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger;

2.2.28. Zviedrijas Karalistē: sjuksköterska;

2.2.29. Bulgārijas Republikā: Медицинска сестра;

2.2.30. Rumānijas Republikā: asistent medical generalist;

2.2.31. Horvātijas Republikā: medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva."

6. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Pirms šo noteikumu 2.1.18. apakšpunktā minētā datuma Polijas Republikā izsniegtajiem māsas kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina bakalaura diploms, kas iegūts, pamatojoties uz vienu no kvalifikācijas celšanas programmām, kuru nosaka:

6.1. Polijas Republikas 2004. gada 20. aprīļa Akta par grozījumiem "Aktā par māsas un vecmātes profesiju" 11. pants (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2004, Nr. 92, 885. poz. un 2007, Nr. 176, 1237. poz.) un veselības ministra 2004. gada 11. maija noteikumi par sīki izstrādātiem nosacījumiem studiju nodrošināšanai māsām un vecmātēm, kas apguvušas vidējās izglītības programmas ar noslēguma pārbaudījumu (matura) un kuras ir beigušas medicīnas licejus un medicīnas skolas, kas īsteno māsas un vecmātes izglītības programmas (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2004, Nr. 110, 1170. poz. un 2010, Nr. 65, 420. poz.);

6.2. Polijas Republikas 2011. gada 15. jūlija Akta par māsas un vecmātes profesiju 52.3. panta 2. punkts (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2011, Nr. 174, 1039. poz.) un veselības ministra 2012. gada 14. jūnija noteikumi par sīki izstrādātiem nosacījumiem augstākās izglītības studiju nodrošināšanai māsām un vecmātēm, kas apguvušas vidējās izglītības programmas ar noslēguma pārbaudījumu (matura) un kuras ir beigušas medicīnas vidusskolas vai pēcvidusskolas izglītības iestādes, kas īsteno māsas un vecmātes izglītības programmas (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2012, 770. poz.)."

7. Papildināt 10. punktu aiz vārda "piemēro" ar vārdu "speciālo".

8. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pretendentam uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kuram ir pirms šo noteikumu 2.1.29. apakšpunktā minētā datuma Rumānijas Republikā izsniegti māsas kvalifikācijas dokumenti, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai māsas profesijā atbilstošus nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja Rumānijas Republikas kompetentās iestādes izsniegts dokuments apliecina izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kā arī to, ka persona vismaz trīs gadus bez pārtraukuma piecu gadu laikposmā pirms šā dokumenta izdošanas dienas faktiski un likumīgi strādājusi vispārējās aprūpes māsas profesijā ar pilnu atbildību par pacienta veselības aprūpes plānošanu, organizēšanu un īstenošanu. Viens no šādiem profesionālās kvalifikācijas ieguvi apliecinošiem dokumentiem ir:

11.1. profesionālās kompetences sertifikāts (vispārējās aprūpes māsas profesijā) (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) par pēcvidusskolas izglītības programmas apguvi, ko izdevusi izglītības iestāde şcoală postliceală un kas apliecina, ka šīs izglītības ieguve uzsākta pirms 2007. gada 1. janvāra;

11.2. augstākās izglītības vispārējās aprūpes māsas diploms (Diplomă de absolvire de asistent medical generalist), kas apliecina īslaicīgas studijas augstākās izglītības iestādē un to, ka šīs izglītības ieguve uzsākta pirms 2003. gada 1. oktobra;

11.3. augstākās izglītības vispārējās aprūpes māsas diploms (Diplomă de licență de asistent medical generalist), kas apliecina ilglaicīgas studijas augstākās izglītības iestādē un to, ka šīs izglītības ieguve uzsākta pirms 2003. gada 1. oktobra."

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu)."

10. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 351

Vispārējās aprūpes māsas kvalifikācijas dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību vispārējās aprūpes māsas profesijā, ir atzīti Eiropas Savienībā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vispārējās aprūpes māsas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

1. Austrijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par izglītību vispārējā veselības aprūpē un slimnieku kopšanā

Diplom über die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege

1. Vispārējās veselības aprūpes un slimnieku kopšanas skola

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

-
2. Diploms "Diplomēta medicīnas māsa/diplomēts slimnieku kopējs"

Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger"

2. Vispārējā slimnieku kopšanas skola

Allgemeine Krankenpflegeschule

3. Diploms par profesionālās augstskolas bakalaura studiju programmas "Veselības aprūpe un slimnieku kopšana" pabeigšanu 3. Profesionālo augstskolu padome/profesionālā augstskola
Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs "Gesundheits- und Krankenpflege"

Fachhochschulrat/

Fachhochschule

2. Beļģijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par slimnieku kopēja (kopējas) grāda piešķiršanu

Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

1. Atzītās izglītības iestādes

De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

-
2. Slimnieku kopēja (kopējas) diploms

Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/ Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

2. Atbildīgā Vācu kopienas eksaminācijas komisija

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

3. Kopšanas asistentes diploms

Brevet van verpleegassistent(e)/ Brevet d'hospitalier(ère/Brevet einer Pflegeassistentin

3. Bulgārijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Bakalaura diploms par augstākās izglītības iegūšanu ar profesionālo kvalifikāciju "medicīnas māsa" Universitāte -
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Медицинска сестра" Университет

4. Čehijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par pabeigtām studijām Slimnieku kopšanas studiju programmā studiju jomā "Vispārējās aprūpes māsa" (bakalaurs, Bc.)

1. Augstskolu dibinājusi vai atzinusi valsts

Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

2. Diploms par pabeigtām studijām studiju jomā "Diplomēta vispārējās aprūpes māsa" (diplomēts speciālists, DiS.)

2. Specializēto augstskolu dibinājusi vai atzinusi valsts Sertifikāts par pabeigšanu

Vysvědčení o absolutoriu

Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

5. Dānijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Sertifikāts par profesionālo bakalaura izglītību māszinībās Profesionālā skola -
Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Professionshøjskole

6. Francijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Slimnīcas medmāsas diploms

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

Veselības aizsardzības ministrija

Le ministère de la santé

-
2. Slimnīcas medmāsas diploms, izdots saskaņā ar 1999. gada 29. decembra dekrētu Nr. 99-1147

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

 

7. Grieķijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Atēnu universitātes Māsu nodaļas diploms

Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

1. Atēnu universitāte

Πανεπιστήμιο Αθηνών

-
2. Tehnoloģiskās izglītības mācību iestāžu (Τ. Ε. Ι.) Māszinību diploms

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ. Ε. Ι.)

2. Izglītības un reliǧijas lietu ministrijas Tehnoloģiskās izglītības mācību iestādes

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτω

3. Māsas-virsnieka grāds

Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

3. Valsts Aizsardzības ministrija

Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας

4. Veselības aizsardzības un labklājības ministrijas Augstāko mācību iestāžu medmāsu diploms bijušajiem Tehnoloǧisko mācību iestāžu diplomu ieguvējiem

4. Veselības aizsardzības un labklājības ministrija

Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5. Veselības aizsardzības un labklājības ministrijas Augstāko mācību iestāžu medmāsu un slimnieku aprūpētāju diploms

5. Veselības aizsardzības un labklājības ministrija

Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6. Medicīnas māsu nodaļas diploms

6. Valsts Izglītības un reliǧijas lietu ministrijas Augstākās profesionālās tehniskās izglītības centrs
Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

7. Peloponēsas universitātes Māsu nodaļas diploms 7. Peloponēsas universitāte
Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

8. Horvātijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Sertifikāts "Vispārējās aprūpes medicīnas māsa/vispārējās aprūpes medicīnas iekārtu tehniķis" 1. Vidējo speciālo mācību iestāžu programma kvalifikācijas iegūšanai "Vispārējās aprūpes medicīnas māsa/vispārējās aprūpes medicīnas iekārtu tehniķis" -
Svjedodžba "medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege" Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije "medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege"
2. Sertifikāts "Pirmās pakāpes augstākā izglītības (bakalaurs) medicīnas māsu diploms" 2. Horvātijas Republikas universitāšu medicīnas fakultātes

Horvātijas Republikas universitātes

Augstākās izglītības mācību iestādes (koledžas) Horvātijas Republikā

Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/ prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva" Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

9. Igaunijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms ar kvalifikāciju "Medicīnas māsa"

Diplom õe erialal

1. Tallinas Medicīnas koledža

Tallinna Meditsiinikool

Tartu Medicīnas koledža

Tartu Meditsiinikool

Kohtla-Jerves Medicīnas koledža

Kohtla-Järve Meditsiinikool

-
2. Māsas pamatizglītības diploms 2. Tallinas Veselības aprūpes koledža
Õe põhikoolituse diplom Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
3. Diploms par pamatapmācību māsas specialitātē

Õe põhiõpe diplom

3. Tartu Veselības aprūpes koledža

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

10. Īrijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Reģistrētas vispārējās medicīnas māsas sertifikāts1 1. Medicīnas māsu pārvalde (līdz 2012. gada 1. oktobrim)

An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1 October 2012]

-
Certificate of Registered General Nurse Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padome [no 2012. gada 2. oktobra]

Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland) [from 2 October 2012]

2. Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprināts bakalaura diploms māszinībās (vispārējā aprūpe)2 2. Trešā līmeņa izglītības iestāde, kas pasniedz Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprinātu bakalaura līmeņa studiju programmu māszinībās [no 2002. gada septembra]
B. sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBI Third-level Institution delivering the B. sc. in Nursing Studies approved by the NMBI [as of September 2002]
3. Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprināts bakalaura diploms bērnu un vispārējā (integrētajā) aprūpē2 3. Trešā līmeņa izglītības iestāde, kas pasniedz Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprinātu bakalaura līmeņa studiju programmu bērnu un vispārējā (integrētajā) aprūpē [no 2006. gada septembra]
B. sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI Third-level Institution delivering the B. sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]

Piezīmes.

1 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments tā īpašniekam dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tas izsniegts kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, kurš šādu kvalifikāciju ieguvis Īrijā.

2 Informācija par šo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu tika iekļauta, lai nodrošinātu, ka Īrijas augstākās izglītības iestāžu absolventi saņemtu tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, bez nepieciešamības reģistrēties Īrijā, jo šāda reģistrācija nav kvalifikācijas iegūšanas procesa daļa.

11. Islandes Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. B. sc. medicīnas māsu specialitātē

B. sc. í hjúkrunarfræði

1. Islandes augstskola

Háskóli Íslands

-

2. B. sc. medicīnas māsu specialitātē

B. sc. í hjúkrunarfræði

2. Akureiri augstskolas

Háskólinn á Akureyri

3. Medicīnas māsas diploms

Hjúkrunarpróf

3. Islandes medicīnas māsu skola

Hjúkrunarskóli Íslands

12. Itālijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Profesionāla slimnieku kopēja diploms

Diploma di infermiere professionale

1. Valsts atzītas skolas

Scuole riconosciute dallo Stato

-
2. Universitātes diploms māszinībās

Diploma di laurea in infermieristica

2. Universitāte

Università

13. Kipras Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Vispārējo māszinību diploms 1. Māsu skola -
Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή
2. Kipras Tehniskās universitātes Māszinību diploms 2. Kipras Tehniskā universitāte
Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
3. Kipras Eiropas universitātes Māszinību diploms 3. Kipras Eiropas Universitāte
Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

4. Nikosijas Universitātes Māszinību diploms - Medicīnas māsas bakalaura grāds

4. Nikosijas Universitāte
Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας - BSc in Nursing Πανεπιστήμιο Λευκωσίας University of Nicosia
5. Vispārējo māszinību diploms 5. Frederika universitāte, Veselības zinātņu fakultāte
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick

14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Medicīnas māsu un vecmāšu padomes vai kādas tās priekšgājējas izdots kvalifikācijas apliecinājums, kas apstiprina vispārējās aprūpes māsas kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamo mācību pabeigšanu, ko pieprasa Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 31. pants un spēkā esošie profesionālie standarti attiecībā uz pieaugušo aprūpes māsu reģistrēšanu3 Medicīnas māsu un vecmāšu padomes vai kādas tās priekšgājējas apstiprināta izglītības iestāde -
A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by Article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse - Adult in its register Education
institutions approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies

Piezīme. 3 Šī informācija par kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem aizstāj iepriekšējos ierakstus attiecībā uz Apvienoto Karalisti, lai nodrošinātu, ka Apvienotās Karalistes izglītības iestāžu absolventi saņemtu tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, bez nepieciešamības reģistrēties, jo šāda reģistrācija nav profesionālās kvalifikācijas ieguves procesa daļa.

15. Lietuvas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Augstākās izglītības diploms, kas piešķir vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālo kvalifikāciju 1. Universitāte -

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

Universitetas
2. Augstākās izglītības diploms (ne universitātes studijas), kas piešķir vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālo kvalifikāciju 2. Kolēģija

Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

Kolegija
3. Bakalaura diploms (bakalaura grāds māszinībās un vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālā kvalifikācija) 3. Universitāte
Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Universitetas
4. Profesionālā bakalaura diploms (profesionālā bakalaura grāds māszinībās un vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālā kvalifikācija) 4. Kolēģija
Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Kolegija

16. Luksemburgas Lielhercogiste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Medmāsas diploms

Diplôme d'Etat d'infirmier

2. Slimnīcas medmāsas augstākās izglītības diploms

Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

Izglītības, profesionālās izglītības un sporta ministrija

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

-

17. Maltas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Zinātniskais grāds vai diploms māszinību studijās

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Maltas universitāte

Universita `ta' Malta"

-

18. Nīderlandes Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Medmāsas diploms A

Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

1. Valdības iecelta eksāmenu komisija

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

-

2. Medmāsas augstākās amata izglītības diploms

Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2. Valdības iecelta eksāmenu komisija

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3. Medmāsas diploms ar bakalaura grādu

Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3. Valdības iecelta eksāmenu komisija

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4. Profesionālās medmāsas diploms - 4. kvalifikācijas līmenis

Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4

4. Valdības izraudzīta eksāmenu komisija

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5. Medmāsas diploms ar augstāko profesionālās izglītības grādu

Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5

5. Valdības izraudzīta eksāmenu komisija

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

19. Norvēģijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Apliecība par slimnieku kopēja izglītību 1. Augstskola -
Vitnemål for bestått

Sykepleierutdanning

Høgskole
2. Apliecība par bakalaura grāda iegūšanu māszinībās 2. Universitāte
Vitnemål for fullført grad

bachelor i sykepleie

Universitet

20. Polijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par augstāko studiju pabeigšanu medmāsu specialitātē ar nosaukumu "Māszinību maģistrs"

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa"

Iestāde, kas veic izglītošanu augstskolas līmenī, ko atzīst atbilstošas varasiestādes

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

-
2. Diploms par augstāko profesionālo studiju pabeigšanu medmāsu novirzienā/specialitātē ar nosaukumu "Māszinību bakalaurs"

Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem "licencjat pielęgniarstwa"

21. Portugāles Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Vispārēja māszinību kursa diploms 1. Māsu skolas -
Diploma do curso de enfermagem geral Escolas de Enfermagem
2. Augstākās izglītības bakalaura diploms māszinībās 2. Māszinību augstskolas
Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem Escolas Superiores de Enfermagem
3. Medicīnas māsas licenciāta kursa apliecība 3. Māszinību augstskolas; Veselības aprūpes augstskolas
Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

22. Rumānijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Augstākās izglītības vispārējās aprūpes māsas diploms nepilna laika studiju programmā 1. Universitātes -
Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată Universităţi
2. Augstākās izglītības vispārējās aprūpes māsas diploms pilnā laika studiju programmā 2. Universitātes
Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată Universităţi
3. Profesionālās kompetences sertifikāts (vispārējās aprūpes māsas) 3. Valsts Izglītības ministrija
Certificat de competențe profesionale (de asistent medical generalist) Ministerul Educaţiei Naționale

23. Slovākijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. DIPLOMS aprūpe
"maģistrs" ("Mgr.")
1. Augstskola/Universitāte -
DIPLOM ošetrovateľstvo
"magister" ("Mgr.")
Vysoká škola/Univerzita
2. DIPLOMS aprūpe
"bakalaurs" ("Bc.")
2. Augstskola/Universitāte
DIPLOM ošetrovateľstvo
"bakalár" ("Bc.")
Vysoká škola/Univerzita
3. DIPLOMS diplomēta vispārējās aprūpes māsa 3. Medicīnas darbinieku vidusskola
DIPLOM diplomovaná všeobecná sestra Stredná zdravotnícka škola

24. Slovēnijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms, kas piešķir nosaukumu "Diplomēta medicīnas māsa/diplomēts slimnieku kopējs"

1. Universitāte

Univerza

-
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik" 2. Augstākā speciālās izglītības skola

Visoka strokovna šola

25. Somijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Medicīnas māsas grāds 1. Veselības aprūpes mācību iestādes -
Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter
2. Sociālās un veselības nozares augstākās izglītības arodskolas grāds, medicīnas māsa 2. Augstākās izglītības arodskolas
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

26. Spānijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Augstskolas diploms māszinībās

Título de Diplomado universitario en Enfermería

1. Izglītības un kultūras ministrija

Ministerio de Educación y Cultura

Universitātes rektors

El rector de una Universidad

-
2. Bakalaura diploms māszinībās

Titulo de Graduado/a en Enfermería

2. Universitātes rektors

El rector de una Universidad

27. Šveices Konfederācija

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diplomēta medicīnas māsa ar specializāciju vispārējā slimnieku kopšanā, diplomēts slimnieku kopējs ar specializāciju vispārējā slimnieku kopšanā Valsts atzītas specializētas augstākās izglītības iestādes -
infirmière diplômée ES

infirmier diplômé ES

Ecoles supérieures de

la santé

diplomierte Pflegefachfrau HF

diplomierter Pflegefachmann HF

Höhere Fachschulen

für Gesundheit

infermiera dipl. SSS

infermiere dipl. SSS

Scuole specializzate

superiori per le

professioni sanitarie

Ecoles supérieures de

la santé

diplomierte Pflegefachfrau HF

diplomierter Pflegefachmann HF

Höhere Fachschulen

für Gesundheit

infermiera dipl. SSS

infermiere dipl. SSS

Scuole specializzate

superiori per le

professioni sanitarie

28. Ungārijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Medicīnas māsas sertifikāts 1. Profesionālās izglītības iestāde -
Ápoló bizonyítvány Szakképző iskola
2. Medicīnas māsas sertifikāts 2. Augstākās izglītības iestāde
Ápoló oklevél Felsőoktatási intézmény
3. Diplomētas medicīnas māsas diploms 3. Augstākās izglītības iestāde
Okleveles ápoló oklevél Felsőoktatási intézmény

29. Vācijas Federatīvā Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Apliecība par valsts eksāmenu slimnieku kopšanā Valsts eksaminācijas komisija -
Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege Staatlicher Prüfungsausschuss

30. Zviedrijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Medicīnas māsas eksāmens Universitāte vai augstskola -"
Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

21.10.2016