Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 70

Rīgā 2019. gada 27. februārī (prot. Nr. 48, 61. §)
Par neapbūvēta zemesgabala, kuru iznomā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksas noteikšanu Rīgas pilsētā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi
" 31.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka nomas maksu Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošam, piekrītošam vai valdījumā uz likuma pamata esošam neapbūvētam zemesgabalam (turpmāk – pašvaldības zemesgabals), kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

2. Pašvaldības zemesgabala, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu gadā nosaka:

2.1. 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, ja tiek slēgts ilgtermiņa (6–9 gadi) nomas līgums;

2.2. 2,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, ja tiek slēgts vidēja termiņa (3–5 gadi) nomas līgums.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.70 "Par neapbūvēta zemesgabala, kuru iznomā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksas noteikšanu Rīgas pilsētā"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Par neapbūvēta zemesgabala, kuru iznomā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksas noteikšanu Rīgas pilsētā" nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk arī – pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 31.punktu pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt lielāku nomas maksu nekā noteikts minēto Ministru kabineta noteikumu 30.3.apakšpunktā.

Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus).

Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šī panta pirmajā daļā minētos zemesgabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemesgabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piektā daļa nosaka, ka valstij vai pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" un spēku zaudēja Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu".

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 139.punktā noteikts, ka pašvaldības izvērtē saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu izdotos pašvaldību saistošos noteikumus un, ja nepieciešams, līdz 01.01.2019. izdod jaunus saistošos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai ir spēkā saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu izdotie pašvaldību saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi".

Rīgas domes 08.07.2008. saistošie noteikumi Nr.130 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu" ir tikuši izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu.

Ievērojot Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 31.punktu un 139.punktu, Rīgas pilsētas pašvaldībai ir jāizdod jauni saistošie noteikumi, ņemot vērā, ka:

– sakņu (ģimenes) dārziem iznomājamie zemesgabali atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam atrodas dabas pamatnes teritorijā, kur noteiktā kadastrālo vērtību bāze ir 1 euro par 1 m2;

– sakņu (ģimenes) dārziem iznomājamiem zemesgabaliem nepiemēro Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 5.punktu, kas nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro.

Vidēja lieluma sakņu (ģimenes) dārzam 300 m2 platībā nomas maksa gadā, nosakot to atbilstoši Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 30.3.apakšpunktam 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, nepārsniedz 4,50 euro (bez PVN) gadā.

Arī Rīgas domes 08.07.2008. saistošie noteikumi Nr.130 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu" noteica, ka ilgtermiņa (6–9 gadi) nomas līgumos zemes nomas maksa gadā ir 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet vidēja termiņa (3–5 gadi) nomas līgumos – 2,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, tādējādi, izdodot jaunos saistošos noteikumus, zemes nomas maksa tiks noteikta līdzšinējā apmērā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Normatīvā akta izpilde neradīs papildu izdevumus pašvaldības budžetā, savukārt ieņēmumi nav precīzi aprēķināmi.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
05.03.2019