Tiesību aktu tēmas:
"Teritorijas attīstības plānošana"

Atlasīti: 412
Sakārtot pēc alfabēta Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 17.05.2023. lēmumā Nr. 2308 "Par detālplānojuma zemes vienībai Vāveru iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu" Ropažu novada domes 20.09.2023. lēmums Nr. 2699/ LV, 29.09.2023.
Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Getliņu ielā 26 un "Jaunramuti", Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Ropažu novada domes 20.09.2023. saistošie noteikumi Nr. 25/23/ LV, 28.09.2023.
Par Tukuma pilsētas domes 2008. gada 20. novembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Par detālplānojumu zemes gabaliem Smilšu ielā 21, Tukumā un Tulpju ielā 1, Tukumā" atcelšanu Tukuma novada domes 31.08.2023. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 26.09.2023.
Grozījumi Ķekavas novada domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" Ķekavas novada domes 13.09.2023. saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-6/2023/ LV, 21.09.2023.
Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-6/2023 "Grozījumi Ķekavas novada domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" apstiprināšanu Ķekavas novada domes 13.09.2023. lēmums Nr. 38/ LV, 21.09.2023.
Par detālplānojuma projekta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80960021838, Garā iela 16, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu Ropažu novada domes 06.09.2023. lēmums Nr. 2668/ LV, 13.09.2023.
Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Vismaņi" (kadastra Nr. 80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijas daļā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Mārupes novada domes 30.08.2023. saistošie noteikumi Nr. 35/2023/ LV, 11.09.2023.
Par nekustamā īpašuma Rožu iela 33A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760121009), detālplānojuma apstiprināšanu Mārupes novada domes 30.08.2023. lēmums Nr. 50/ LV, 08.09.2023.
Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma daļai Jelgavas ielā 7, Tukumā, Tukuma novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Tukuma novada domes 31.08.2023. saistošie noteikumi Nr. 16/ LV, 08.09.2023.
Par nekustamo īpašumu "Graudi" (kadastra Nr. 8048 003 0359) un Turaidas iela (kadastra Nr. 8048 003 1166) Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu Mārupes novada domes 30.08.2023. lēmums Nr. 55/ LV, 07.09.2023.
Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.–2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" Alūksnes novada domes 31.08.2023. saistošie noteikumi Nr. 22/2023/ LV, 07.09.2023.
Zemes vienību Kandavas ielā 14B, Kandavas ielā 14C, zemes vienības daļas Kandavas ielā 16B un zemes vienības daļas Kandavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000760317) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi Rīgas domes 30.08.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-231-sn/ LV, 06.09.2023.
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības domes 2023. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 95 "Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" Valmieras novada domes 31.08.2023. saistošie noteikumi Nr. 101/ LV, 06.09.2023.
Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/23 "Par lokālplānojuma, ar kuru groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu un Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam, vēja parkam "Augstkalni", teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" Smiltenes novada domes 24.08.2023. saistošie noteikumi Nr. 20/23/ LV, 05.09.2023.
Par detālplānojuma zemes vienībai Gāles ielā 29A, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu Siguldas novada domes 24.08.2023. lēmums / LV, 01.09.2023.
Par Olaines novada domes 2009. gada 30. septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 122 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Blukas" 5. zemes vienībai (kad. Nr. 80800110031)", pielikuma Nr. 112 atcelšanu Olaines novada domes 23.08.2023. saistošie noteikumi Nr. SN18/2023/ LV, 01.09.2023.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Hollanderi–Ķirši Siguldā, Siguldas novadā, atzīšanu par spēku zaudējušu Siguldas novada domes 24.08.2023. lēmums / LV, 31.08.2023.
Par detālplānojuma zemes vienībām Ziedu ielā 35, Ziedu ielā 45, Ziedu ielā 65 un "Mašēni", Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu un detālplānojuma zemes vienībām Ziedu ielā 35, Ziedu ielā 45, Ziedu ielā 65 un "Mašēni", Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā atcelšanu daļā Ropažu novada domes 23.08.2023. lēmums Nr. 2641/ LV, 31.08.2023.
Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Ārijas Elksnes ielā 6 un Ārijas Elksnes ielā 6A, Jēkabpilī (1.1 redakcija), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Jēkabpils novada domes 24.08.2023. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 30.08.2023.
Par Siguldas novada domes 2023. gada 2. maija saistošo noteikumu Nr. 6 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienības Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā Siguldas novada domes 24.08.2023. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 29.08.2023.
Par Inčukalna pagasta padomes 2004. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 18/2004 "Par detālplānojuma Inčukalnā, zemesgabalam "KRAUKĻI" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Siguldas novada domes 24.08.2023. saistošie noteikumi Nr. 17/ LV, 29.08.2023.
Nekustamā īpašuma "Vairogi", Ērberģē, Mazzalves pagastā, Aizkraukles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32660100359, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Aizkraukles novada domes 17.08.2023. saistošie noteikumi Nr. 2023/14/ LV, 28.08.2023.
Grozījumi Ķekavas novada domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" Ķekavas novada domes 09.08.2023. saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-5/2023/ LV, 16.08.2023.
Par detālplānojuma "Mežnoriņas", Krustkalnos, Ķekavas novadā, apstiprināšanu Ķekavas novada domes 09.08.2023. lēmums Nr. 18/ LV, 16.08.2023.
Par detālplānojuma "Ķirrulauks", Lembužu ciemā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6660 007 0108 1.1 redakcijas apstiprināšanu Limbažu novada domes 27.07.2023. lēmums Nr. 617/ LV, 15.08.2023.
Par Olaines novada domes 2009. gada 30. septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 15 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Saulespuķes (kad. Nr. 8080 008 0492)", pielikuma Nr. 5 atcelšanu Olaines novada domes 26.07.2023. saistošie noteikumi Nr. SN14/2023/ LV, 09.08.2023.
Par Olaines novada domes 2009. gada 30. septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 90 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lāčplēši 1. zemes vienības daļai (kad. Nr. 8080 014 0049)", pielikuma Nr. 80 atcelšanu Olaines novada domes 26.07.2023. saistošie noteikumi Nr. SN13/2023/ LV, 09.08.2023.
Par detālplānojuma "Grīviņi", Limbažu pagastā, Limbažu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66640030606 2.1 redakcijas apstiprināšanu Limbažu novada domes 27.07.2023. lēmums Nr. 616/ LV, 08.08.2023.
Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Baltezera ciema teritorijai pie Olīves, Mārsilu, Diānas un Lottes ielām un atļautā izmantojuma detalizācijai "Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 8060-003-0275 un 8060-003-0274" teritorijai Ropažu novada domes 26.07.2023. saistošie noteikumi Nr. 19/23/ LV, 08.08.2023.
Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma Līvzemes iela 36 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310100093 teritorijā Salaspils novada domes 27.07.2023. saistošie noteikumi Nr. 7/2023/ LV, 07.08.2023.
 
1 2 3 4 ... 14